Firma Türk Telekom International CZ s.r.o. IČO 26194783


Türk Telekom International CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Türk Telekom International CZ s.r.o. (26194783) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mistrovská 597/29, Praha 108 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2000 a je stále aktivní. Türk Telekom International CZ s.r.o. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Türk Telekom International CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Türk Telekom International CZ s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Türk Telekom International CZ s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Türk Telekom International CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Türk Telekom International CZ s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 111740
IČO (identifikační číslo osoby) 26194783
Jméno Türk Telekom International CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 21.8.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 23.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 23.4.2014 - 15.1.2019
MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS s.r.o. změnila právní formu tak, že z akciové společnosti se stala společností s ručením omezeným. 20.1.2006
Obchodní společnost MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ a.s. změnila právní formu na společnost s ručením omezeným a z toho důvodu byl její zápis převeden do oddílu C, vložky číslo 111740. 20.1.2006 - 20.1.2006
Memorex Telex Communication AG zastoupená účastníkem rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 96,817.600,- Kč (slovy devadesátšestmilionůosmsetsedmnácttisícšestset korun českých) na celkou částku 146, 817.600,- Kč (slovy jednostočtyřicetmilio nůosmsetsedmnácttisícšestset korun českých), a to peněžitým vkladem - započtením části peněžité pohledávky ve výši 96,817.613,53 Kč, vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 3.9.2002, kterou jediný akcionář poskytl společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ , a.s. částku ve výši 5,330.412,89 EUR, a tato půjčka je splatná nejpozději do 31.3.2011 s tím, že jediný akcionář výslovně souhlasil s uhrazením dluhu před tímto dohodnutým datem splatnosti. Memorex Telex Communications AG zastoupená účastníkem tuto pohl edávku schvaluje co do její existence i výše. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 96 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč ( slovy jedenmilion korun českých), 8 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a 176 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých). Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Důvodem zvýšení základn ího kapitálu je kapitálové oddlužení společnosti a tím její posílení společnosti na trhu, další ekonomický rozvoj společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního ku rzu akcií. Memorex Telex Communacations AG zastoupená účastníkem prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Memorex Telex Communications AG zastoupená účastníkem dále rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu § 163 ost. 3 obch. zák., aby tato shora popsaná pohledávka v určené výši 96,817.613,53 Kč byla započtena proti pohledávce společnosti MEMORE X TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. za ním na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. Memorex Telex Communications AG zastoupená účastníkem rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny akcie budou upsány jím ve smlouvě o upsáí akcií, kterou uzavře společnost s ním. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obch. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných akcionářem - upisovatelem, výše emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost, která návrh této smlouvy odešle doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Místem upisování bude sídlo společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s., Praha 1, Rybná 15. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření mlouvy o upsání akcií musí být akcionáři doručen do 60 dnů ode právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu spol ečnosti do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a jediným akcionářem jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce akcionáře vůči společnosti v určené výši vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem , tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodn utí jediného akcionáře a uvedení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka akcionáře vůči společnosti na splacení emisního kursu upsaných 96 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000, - Kč (slovy jedenmilion korun českých), 8 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a 176 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kš (slovy jednosto korun českých), a to proti pohledávce z titulu smlouvy o půjčce ze dne 3.9.2002, jak je popsána shora. Návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, podepsaný statutárním zástupcem společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. bude ve výše určené lhůtě 14 dnů zaslán doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se stanoví lhůta shodná ve výši tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny, přičemž musí být vždy uzavřena před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.3.2005 - 8.4.2005
Dne 25.7.2003 jediný akcionář rozhodl o tomto zvýšení základního kapitálu: Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálového potenciálu společnosti za účelem dalších investic společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 49,000.000,- Kč, slovy čtyřicetdevět miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, na částku 50,000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých. Upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitým vkladem. Celkem bude upisováno 490.000 kusů, slovy čtyřistadevadesát tisíc kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG, se sí delm v Republice Rakousko, v politické obci Vösendorf, s obchodní adresou Ortsstrasse 24, 2331 Vösendorf, tedy celkem bude tomuto zájemci nabídnuto k upsání 490.000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát tisíc kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. je sídlo společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s., tedy Praha 1, Rybná 15, PSČ 110 00. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, a to společností Memorex Telex Communications AG, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí třicet dnů a počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení představenstva o počátku běhu lhůty k up sání akcií tomuto určitému zájemci. Představenstvo je povinno odeslat určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG, toto písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií do čtrnácti dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto rozhod nutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou každé akcie, tedy za emisní kurs 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, za jednu novou akcii, ted y za celkový emisní kurs všech nových akcií 49,000.000,- Kč, slovy čtyřicetdevět miliónů korun českých, když emisní ážio je nulové. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určitý zájemce, a to společnost Memorex Telex Communications AG, vůči obchodní společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. proti pohledávce na splace ní emisního kursu upsaných akcií určitým zájemcem, a to společností Memorex Telex Communications AG.Jedná se o část pohledávky, kterou má určitý zájemce, a to společnost Memorex Telex Communications AG vůči obchodní společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATION S CZ, a.s., na základě smlouvy o půjčce mezi těmito společnostmi, podepsané 3.9.2002 a 19.9.2002, kterou společnost Memorex Telex Communications AG zapůjčila obchodní společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. celkem 5,330.412,89 EUR (slovy pět mil iónů třistatřicet tisíc čtyřistadvanáct celých osmdesátdevět EUR). Při tomto započtení se z této pohledávky použije k započtení část ve výši 49,000.000,- Kč, slovy čt yřicetdevět miliónů korun českých). Důvodem započtení je vyrovnání vzájemných pohledávek mezi společností MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. a společností Memorex Telex Communications AG. Celý emisní kurs nových upsaných akcií bude splacen výhradně započtením této pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií určitým zájemcem. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro splacení celého emisního kursu všech nových upsaných akcií určitým zájemcem, a to společností Memorex Telex Communications AG, tedy lhůta pro uzavření smlouvy mezi společností MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. a určitým zájemcem - společnost í Memorex Telex Communications AG o započtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určitým zájemcem, činí devadesát dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Společnost MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určitým zájemcem doručí určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou dopor učeného dopisu nebo osobním předáníím tomuto určitému zájemci oproti podpisu, ve kterém uvede, že tento návrh může určitý zájemce akceptovat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS C Z,a.s. se společností Memorex Telex Communications AG do jednání,jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. 17.9.2003 - 10.12.2003
Jediným akcionářem společnosti je Memorex Telex Communications AG, se sídlem Rakouská republika, politická obec Vösendorf, obchodní adresa Ortsstrasse 24, 2331 Vösendorf 3.4.2002 - 20.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Türk Telekom International CZ s.r.o.

Kapitál Türk Telekom International CZ s.r.o.

zakladni jmění 167 357 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.2005
zakladni jmění 146 818 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.4.2005 - 18.10.2005
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2003 - 8.4.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2000 - 10.12.2003

Akcie Türk Telekom International CZ s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 166 18.10.2005 - 20.1.2006
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 13 18.10.2005 - 20.1.2006
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 183 18.10.2005 - 20.1.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 9 18.10.2005 - 20.1.2006
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 3 18.10.2005 - 20.1.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 146 12.9.2005 - 18.10.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 8 12.9.2005 - 18.10.2005
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 176 12.9.2005 - 18.10.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 96 8.4.2005 - 12.9.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 8 8.4.2005 - 12.9.2005
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 500 176 8.4.2005 - 12.9.2005
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 500 000 10.12.2003 - 8.4.2005
Akcie na majitele 100 Kč 10 000 21.8.2000 - 10.12.2003

Sídlo Türk Telekom International CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Mistrovská 597/29 , Praha 108 00 5.3.2013
Adresa Janderova 292/33 , Praha 108 00 1.6.2010 - 5.3.2013
Adresa U seřadiště 65/7 , Praha 101 00 19.7.2007 - 1.6.2010
Adresa Rybná 1066/15 , Praha 110 00 21.8.2000 - 19.7.2007

Předmět podnikání Türk Telekom International CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.2.2009
pronájem telekomunikačních okruhů 27.5.2004 - 19.2.2009
zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET 27.5.2004 - 19.2.2009
poskytování telekomunikačních služeb 30.4.2002 - 13.7.2006
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 31.1.2001 - 19.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.8.2000 - 19.2.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 21.8.2000 - 19.2.2009

vedení firmy Türk Telekom International CZ s.r.o.

Statutární orgán Türk Telekom International CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 25.10.2010
Za společnost jedná jednatel. 20.1.2006 - 25.10.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jeho jediný člen. Jménem společnosti činí písemné úkony jediný člen představenstva, který je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 3.4.2002 - 20.1.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. Pouze v případě pozbývání a zastavování akcií v majetku společnosti podepisují všichni členové představenstva společně. 21.8.2000 - 3.4.2002
Jednatel Mehmet Candan Toros 25.2.2019
Vznik funkce 1.11.2016
Adresa: Alacaatli mahallesi 4835 sokak, Can ata bilge sitesi 1/B blok d:23 , Cayyolu-Cankaya / Ankara Turecká republika
Jednatel Zekeriya Erkan 25.2.2019
Vznik funkce 22.2.2019
Adresa: Ragip Tüzün Mahallesi Cengiz sokak 109/3 , 6170 Ankara Turecká republika
Jednatel Ömer Hakan Oduncu 25.2.2019
Vznik funkce 22.2.2019
Adresa: Nyúl utca 15. fsz. 1 , 1024 Budapešť Maďarská republika
předseda představenstva Věra Nováková 21.8.2000 - 31.1.2001
Adresa: Londýnská 338/9 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Antonie Nováková 21.8.2000 - 31.1.2001
Adresa: Londýnská 338/9 , Praha 120 00
člen představenstva Justina Tichá 21.8.2000 - 3.4.2002
Zánik funkce 29.1.2002
Adresa: Jeruzalémská 1783/13 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Věra Nováková 31.1.2001 - 3.4.2002
Zánik funkce 29.1.2002
Adresa: Londýnská 338/9 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Martin Trtúšek 31.1.2001 - 9.9.2002
Adresa: Vlčnovská 4184/12 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Martin Trtúšek 9.9.2002 - 30.11.2004
Zánik funkce 7.10.2004
Adresa: 215 , Svatá 267 51
člen představenstva Ing. Zdirad Svoboda 30.11.2004 - 7.1.2005
Vznik funkce 7.10.2004
Zánik funkce 29.11.2004
Adresa: Puškinovo náměstí 692/17 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Bruno Walter 7.1.2005 - 20.1.2006
Vznik funkce 29.11.2004
Adresa: Rakouská republika
Goethestreet 13, 6020 Innsbruck
jednatel Ing. Petr Wenke 20.1.2006 - 19.2.2009
Vznik funkce 20.1.2006
Zánik funkce 3.2.2009
Adresa: Zelená 1606/12 , Praha 160 00
jednatel Tomáš Stojan 19.2.2009 - 1.6.2010
Vznik funkce 3.2.2009
Adresa: Bojasova 1247/11 , Praha 182 00
jednatel Mustafa Uysal 25.10.2010 - 19.10.2011
Vznik funkce 19.10.2010
Zánik funkce 19.10.2011
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Atasehir, Icerenköy Mahallesi, Kahraman Ciftliigi Yolu, No:43/2 D:16, 34750
jednatel Ing. Tomáš Stojan 1.6.2010 - 27.11.2012
Vznik funkce 3.2.2009
Zánik funkce 30.10.2012
Adresa: Bojasova 1247/11 , Praha 182 00
jednatel Süleyman Eken 19.10.2011 - 23.4.2014
Vznik funkce 19.10.2011
Zánik funkce 14.4.2014
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Besiktas, Muradiye Mahallesi, Muradiye Bayiri Sokak, Ocak Apartmani 28/15
jednatel Radim Chudárek 27.11.2012 - 7.1.2016
Vznik funkce 1.11.2012
Zánik funkce 14.12.2015
Adresa: K Učilišti 13 , Kunice 251 69
jednatel Cengiz Öztelcan 23.4.2014 - 12.12.2016
Zánik funkce 1.11.2016
Adresa: Atlihan Sok. 20 B/6 , 347 26 Fenerbahce - Istanbul Turecká republika
jednatel Yusuf Kiraç 13.2.2017 - 15.1.2019
Vznik funkce 28.12.2016
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Sakl Bahçe Konutlar 33 , Beştepe / Ankara Turecká republika
jednatel Cem Velipasaoglu 23.4.2014 - 25.2.2019
Zánik funkce 22.2.2019
Adresa: Irfan Bastug Pasa Cd 2.10. , 343 94 Esentepe/Sisli/Istanbul Turecká republika
jednatel Mehmet Candan Toros 12.12.2016 - 25.2.2019
Vznik funkce 1.11.2016
Adresa: Alacaatli mahallesi 4835 sokak, Can ata bilge sitesi 1/B blok d:23 , Cayyolu-Cankaya / Ankara Turecká republika

Dozorčí rada Türk Telekom International CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda Monika Urbanová 21.8.2000 - 14.11.2001
Zánik funkce 4.4.2001
Adresa: Lublaňská 1001/11 , Praha 120 00
člen Pavel Hodek 21.8.2000 - 14.11.2001
Zánik funkce 4.4.2001
Adresa: Lodecká 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen Petra Nováková 21.8.2000 - 14.11.2001
Zánik funkce 4.4.2001
Adresa: Hlavní 27 , Šanov 671 68
předseda DIPL.-Ing. Dietrich Cramer 14.11.2001 - 3.4.2002
Vznik funkce 4.4.2001
Zánik funkce 29.1.2002
Adresa: Rakouská republika
Trappelgasse 8/14, A-1040 Wien
člen Rosemarie Berger 14.11.2001 - 3.4.2002
Vznik funkce 4.4.2001
Zánik funkce 29.1.2002
Adresa: Rakouská republika
Skraupstrasse 24/20/10, 1210 Wien
místopředseda Peter Ziegelwanger 14.11.2001 - 9.9.2002
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
Silberörtl 38, A-3561 Zöbing/Kamp
člen Günter Gisch 14.11.2001 - 9.9.2002
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
Goldeggasse 26/7, A- 1040 Wien
člen Reiner Buss 14.11.2001 - 9.9.2002
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
Sonnenstrasse 71a, A-3012 Wolfsgraben
předseda Reiner Buss 9.9.2002 - 20.9.2004
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
Sonnenstrasse 71a, A - 3012 Wolfsgraben
místopředseda Günter Gisch 9.9.2002 - 20.9.2004
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
Goldeggasse 26/7, A - 1040 Wien
člen Peter Ziegelwanger 9.9.2002 - 20.9.2004
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
Silberörtl 38, A - 3561 Zöbing/Kamp
předseda dozorčí rady Reiner Buss 20.9.2004 - 20.1.2006
Vznik funkce 4.4.2001
Adresa: Rakouská republika
3021 Pressbaum, Am Pelzergraben 11
člen dozorčí rady Lars Ferslev Jensen 20.9.2004 - 20.1.2006
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Rakouská republika
Arbeiterstrandbadstrasse 38, 1210 Vídeň
člen dozorčí rady Helmut Mayerhofer 20.9.2004 - 20.1.2006
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Rakouská republika
Salzstrasse 9, 2102 Kleinengersdorf

Sbírka Listin Türk Telekom International CZ s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 111740/SL 64 ostatní rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 10.12.2015 23.12.2015 19.1.2016 2
C 111740/SL 63 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 16.9.2015 23.9.2015 24.9.2015 2
C 111740/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 25.9.2012 30.9.2014 10.11.2014 1
C 111740/SL 61 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 30.5.2013 30.9.2014 10.11.2014 1
C 111740/SL 60 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 6.8.2014 30.9.2014 10.11.2014 1
C 111740/SL 59 stanovy společnosti, účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 10.11.2014 32
C 111740/SL 58 stanovy společnosti, účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 30.9.2014 10.11.2014 33
C 111740/SL 57 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 14.4.2014 22.4.2014 23.4.2014 4
C 111740/SL 56 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 101/2014 Městský soud v Praze 18.2.2014 22.4.2014 23.4.2014 13
C 111740/SL 55 notářský zápis NZ 417/2013 Městský soud v Praze 24.7.2013 26.7.2013 9.8.2013 10
C 111740/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.2.2013 14.2.2013 32
C 111740/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.2.2013 14.2.2013 21
C 111740/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 25.10.2012 20.11.2012 20.12.2012 1
C 111740/SL 51 usn. o nařízení výk.rozh. Městský soud v Praze 25.10.2012 20.11.2012 20.12.2012 17
C 111740/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.2.2012 9.2.2012 8
C 111740/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 6.9.2011 18.10.2011 2
C 111740/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.9.2011 18.10.2011 8
C 111740/SL 47 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 17.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 5
C 111740/SL 46 notářský zápis NZ 1051/2010 Městský soud v Praze 15.11.2010 29.11.2010 10
C 111740/SL 45 zakladatelské dokumenty - úplné znění spol. smlouvy Městský soud v Praze 16.11.2010 18.11.2010 29.11.2010 5
C 111740/SL 44 zakladatelské dokumenty - úplené znění spol. smlouvy Městský soud v Praze 19.10.2010 15.11.2010 29.11.2010 5
C 111740/SL 43 notářský zápis NZ NZ 963/2010 Městský soud v Praze 19.10.2010 28.10.2010 8
C 111740/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.10.2010 28.10.2010 10
C 111740/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.10.2010 13.10.2010 26
C 111740/SL 40 notářský zápis NZ 282/2010 Městský soud v Praze 16.6.2010 2.8.2010 9
C 111740/SL 39 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 16.6.2010 24.6.2010 2.8.2010 4
C 111740/SL 38 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.7.2009 30.7.2009 16
C 111740/SL 37 účetní závěrka k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 27.7.2009 30.7.2009 16
C 111740/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.2.2009 24.2.2009 3
C 111740/SL 35 ostatní -rozhodnutí společ. Městský soud v Praze 3.2.2009 24.2.2009 4
C 111740/SL 34 ostatní - rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 9.12.2008 5.2.2009 5
C 111740/SL 33 notářský zápis NZ 1002/2008 Městský soud v Praze 11.8.2008 30.9.2008 6
C 111740/SL 32 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 8.6.2007 16.8.2007 4
C 111740/SL 31 notářský zápis NZ 773/2007 Městský soud v Praze 8.6.2007 16.8.2007 5
C 111740/SL 30 ostatní - sml.o zříz.zástav.práva Městský soud v Praze 10.7.2006 9.10.2006 20
C 111740/SL 29 účetní závěrka k 31.3.2006 Městský soud v Praze 31.3.2006 26.5.2006 30.5.2006 10
C 111740/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.12.2005 23.1.2006 2
C 111740/SL 27 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 1503/2005 Městský soud v Praze 15.12.2005 23.1.2006 14
C 111740/SL 26 zpráva auditora + zahaj.rozvaha k 1.10.2005 Městský soud v Praze 1.10.2005 23.1.2006 10
C 111740/SL 25 účetní závěrka [2004], zpráva auditora k 30.9.2005 Městský soud v Praze 30.9.2005 23.1.2006 12
C 111740/SL 24 posudek znalce č.63/2005(B 6686) Městský soud v Praze 24.11.2005 23.1.2006 41
C 111740/SL 23 zakladatelské dokumenty, změna právní formy, fúze -návrh Městský soud v Praze 15.11.2005 16.11.2005 8
C 111740/SL 22 notářský zápis -NZ1111/05 Městský soud v Praze 15.9.2005 20.10.2005 8
C 111740/SL 21 notářský zápis NZ 759/2005 Městský soud v Praze 10.6.2005 13.9.2005 7
C 111740/SL 20 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2005 17.6.2005 27.6.2005 2
C 111740/SL 19 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2005 Městský soud v Praze 31.3.2005 17.6.2005 27.6.2005 70
C 111740/SL 16 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.11.2004 10.1.2005 1
C 111740/SL 15 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.10.2004 10.1.2005 1
C 111740/SL 13 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Městský soud v Praze 22.9.2004 22.10.2004 30.11.2004 2
C 111740/SL 12 účetní závěrka [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2004 Městský soud v Praze 31.3.2004 22.10.2004 30.11.2004 51
C 111740/SL 9 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2003+rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.3.2003 12.11.2003 21.11.2003 21
C 111740/SL 11 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.1.2003 12.11.2003 21.11.2003 1
C 111740/SL 10 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2002 Městský soud v Praze 31.3.2002 12.11.2003 21.11.2003 16
C 111740/SL 8 notářský zápis NZ150/2003 Městský soud v Praze 25.7.2003 18.9.2003 12
C 111740/SL 7 účetní závěrka [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2002+rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.3.2002 21.2.2003 4.3.2003 18
C 111740/SL 5 notářský zápis NZ 26/2002 Městský soud v Praze 29.1.2002 26.4.2002 29.7.2002 6
C 111740/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.7.2000 21.3.2001 15
C 111740/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.12.2000 21.3.2001 2
C 111740/SL 2 notářský zápis NZ 282/2000 Městský soud v Praze 15.12.2000 21.3.2001 8
C 111740/SL 1 ostatní - zápis z přestavenstva Městský soud v Praze 18.7.2000 31.8.2000 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Türk Telekom International CZ s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 26194783
Jméno Türk Telekom International CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 21.8.2000
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Türk Telekom International CZ s.r.o.

Živnosti a provozovny Türk Telekom International CZ s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.8.2000

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.2002
Zánik oprávnění 1.5.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Türk Telekom International CZ s.r.o.

Člen statutárního orgánu ZEKERIYA ERKAN
Člen statutárního orgánu ÖMER HAKAN ODUNCU
Člen statutárního orgánu SÜKRÜ KUTLU

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Türk Telekom International CZ s.r.o.

IČO: 26194783
Firma: Türk Telekom International CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 21.8.2000

Sídlo Türk Telekom International CZ s.r.o.

Sídlo: Mistrovská 597/29, Praha 108 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image