Firma Turf Praha a.s. IČO 25157736


Turf Praha a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Turf Praha a.s. (25157736) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radotínská 69/34, Praha 159 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 1997 a je stále aktivní. Turf Praha a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Turf Praha a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Turf Praha a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Turf Praha a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Turf Praha a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Turf Praha a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7800
IČO (identifikační číslo osoby) 25157736
Jméno Turf Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.1.1997
Valná hromada společnosti přijala dne 11. prosince 2018 usnesení následujícího znění: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČO 251 57 736, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 7800 (dále jen Společn ost), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 65 090 000,- Kč (šedesát pět milionů devadesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet upisovaných akcií bude 6 509 (šest tisíc pět set devět) akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, Emisní kurs jedné akcie: 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále společně též Akcie nebo každá jednotlivě jen Akcie). 3. Akcionáři mohou uplatnit přednostní právo na upsání nových Akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARNEŘI na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, a to ve lhůtě od 3. ledna 2019 (včetně) do 17. ledna 2019 (včetně) v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod. (dále jen upisovací lhůta). Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 1,9 na jedné nové Akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé Akcie. Nové Akcie, tj. 6 509 (šest tisíc pět set devět) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, budou upsány s využitím přednostního práva. Emisní kurs jedné Akcie činí 10 000,- K č (deset tisíc korun českých). Nebudou-li ve výše uvedené upisovací lhůtě upsány všechny Akcie s využitím přednostního práva, budou neupsané Akcie nabídnuty určenému zájemci nebo určeným zájemcům. Určeným zájemcem nebo určenými zájemci se rozumí akcionář nebo akcionáři, kteří upsali Ak cie s využitím přednostního práva v upisovací lhůtě. Pokud o Akcie projeví zájem více určených zájemců, upíší Akcie poměrně, a to podle poměru svých podílů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných Akcií na bankovní účet číslo 4158130217/0100, vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., a to nejpozději do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne upsání Akcií. 4. Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti změní takto: Článek IV. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE SPOLEČNOSTI A ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU odstavce (1) až (3) stanov Společnosti se mění a nadále budou znít takto: "(1) Základní kapitál společnosti činí 99.350.000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů tři sta padesát tisíc korun českých) a byl zcela splacen. (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 9.935 (slovy: devět tisíc devět set třicet pět) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. (3) Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva. S každou akcí je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti 9.935 (slovy: devět tisíc devět set třicet pět)." 18.12.2018 - 25.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 7 8.10.2014 - 25.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 8.10.2014 - 25.6.2015
Povoluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, IČO: 25157736, o částku 5.060.000,- Kč tj. z původní výše 29.200.000,- Kč na částku 34.260.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částk u zvýšení základního kapitálu tj nad částku 5.060.000,- Kč se nepřipouští. Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Chuchli, oddlužení společnosti a získání nových finančních zdrojů na rozvoj podnikání společnosti a tím i posílení ekonomické situace společnosti. Dále valná hromada rozhodla tak, že na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 506 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou registrované ani se nebude vydávat nový druh akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč za jednu akcii. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů k nově upisovaným akciím. Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších prostor k vlastní činnosti. Valná hromada dále schválila splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu: I. Nepeněžitým vkladem ve výši 2.550.000,-, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, na LV 326 pro obec Praha, Katastrální území Lahovice, a to budova čp. 68 postavená na stavební parcele č.parc. 208 a p ozemek p.č. 208 zastavěná plocha a nádvoří. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví jmenovaném usnesením MS v Praze ze dne 27. listopadu 2003, čj. : Nc 45 94/2003-5, které nabylo právní moci dne 10. prosince 2003. V tomto znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 2.550.000,-- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Velké Chuchli. Upisovatelem, jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, se sídlem Praha 5, Radotínská 69. Upisovatel Jockey Club České republiky upíše 255 kusů akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 2.550.000,--Kč, které splatí výše popsaným nep eněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Sdružení Jockey Club České republiky je povinno splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku navrhovateli, na jehož základě se provede vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad n a zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. II. Peněžitým vkladem v celkové výši 2.510.000,-- Kč 1. Započtením pohledávek v celkové výši 2.000.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité hodnoty Jockey Club České republiky, Radotínská 69, Praha 5, rezignace ze dne 17.4.1991 pod čj. VS/1-6291/91-R za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jockey Club České republiky jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 30. dubna 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 1.000.000,--Kč Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Ing. Josefa Hovorky, r.č. 53-02-04/020, bytem Třebechovická 824, 500 03 Hradec Králové za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Ing. Josefem Hovorkou jako věřitelem a navrhov atelem jako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávce Jiřího Charváta, r.č. 62-08-16/0486, bytem Zbraslavice 744/2, 285 21 Zbraslavice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jiřím Charvátem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 22. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jaroslavy Matuškové, r.č. 58-54-02/1239, bytem Hněvčeves 16, 503 15 Nechanice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jaroslavou Matuškovou jako věřitelem a navrhovatelem j ako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jana Vedrala, r.č. 67-03-13/0181, bytem Kovařovicova 1139, Praha 4, 140 00 za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Janem Vedralem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužník em dne 23. září 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Stáj Wrbna s.r.o., se sídlem Wenzigova 7, Praha 2, 120 00, IČO: 25 05 86 14, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Stáj Wrbná s.r.o. jako věřitelem a navrhovatelem jako dl užníkem proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Možnost započtení peněžitých pohledávek výše uvedených věřitelů, kterou mají vůči navrhovateli proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu byla připuštěna z důvodu oddlužení společnosti. Valná hromada dále rozhodla, že: - Jockey Club ČR, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich, - Ing. Josef Hovorka, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich, - Jiří Charvát, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Jaroslava Matušková, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kůsů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Jan Vedral, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Stáj Wrbna, s.r.o., jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Místem pro upisovýní akcií bude sídlo navrhovatele a lhůta pro upisování akcií bude 14 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku bude doručen předem určeným výše označeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem ur čenými zájemci výše uvedenými a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 2.000.000,--Kč uzavřením smluv o započtení tak že: a) lhůta 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemců m spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůty 10 pracovních dnů pro uzavření smlouv o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení podepsaný navrhovatelem, bude doručen předem určeným zájemcům poté, co tito doručí společnosti uzavře nou smlouvu o upsání akcií 2. Finanční prostředky v celkové výši 510.000,--Kč Upisovatelem jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, který upíše 51 kusů akcií v souhrnné hodnotě 510.000,--Kč, které splatí peněžními prostředky ve výši 510.000,--Kč na zvláštní účet číslo 511722270277/0100, vedený u Komer ční banky, a.s. Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, zřízený navrhovatelem za účelem splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 510.000,--Kč finančními prostředky složenými na zvláštní účet společnosti tak že: a) lhůty 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemc i spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůty 10 pracovních dnů pro splacení peněžitého vkladu finančními protředky počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen splatit na zvláštní účet u banky zřízený společností za účelem splacení emisního kursu akcií na z výšení základního kapitálu společnosti a to účet číslo 511722270277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 22. 21.4.2004 - 24.6.2014
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s. z původní výše 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na kterém se sdružení Jockey Club České republiky, jako jediný akcionář podílí akciemi o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých), jejichž emisní kurz byl splacen a to o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchto nemovitostech: pozemky: parc. č. 719 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 753/1- zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 769/2 - zastavěná plocha a nádvoří, a budovy č.p. 62 postavené na parcele č.parc. 769/2, č.p. 69 postavené na parcele č.parc. 778/2, č.p. 77 postavené na parcele č.parc. 753/1, č.p. 251 postavené na parcele č.parc. 719, budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 751/2, budovy bez čp./če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 752/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 753/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/1, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/3, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/4, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parceleč. parc. 764/5 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/6 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 774/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/3 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/4 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/5 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/6 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/7 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/8 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 801 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/1 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/2 budovy bez čp/če-zem.stav. postavaené na parcele č.parc. 810/1 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 810/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 810/3 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/1 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 823/1 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcelel č.parc. 823/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č. parc. 823/3 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č. parc. 824/1 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 824/2 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č. parc. 831/3 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/4 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcelel č.parc. 832 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 853 v katastrálním území Velká Chuchle, okres Hl.m. Praha, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 1207 pro katastrální území Velká Chuchle. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 805-077/02 ze dne 1.7.2002 ve znění jeho dodatku č.1 ze dne 3.7.2002 vypracovaných ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví (dále jen "nemovitosti") ustanoveným usnesením MS v Praze ze dne 17.6.2002, č.j. Nc 4243/2002-8, které nabylo právní moci dne 1.7.2002. Jediný akcionář společnosti schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitálu společnosti částkou 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých). Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 29.200.000,--Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdvěstětisíckorun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu bylo posílení ekonomické situace navrhovatele, zejména spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5-Velké Chuchli, neboť v současné době je vlastníkem těchto nemovitostí jediný akcionář navrhovatele, a to situace, kdy navrhovatel v tomto rozsahu areálu provozuje svoji činnost v souladu se zapsaným předmětem svého podnikání. Písemná zpráva předložená představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valné hromady ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu tvoří přílohu číslo 3 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 280 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), a to kmenových akcií na jméno. Nově vydávané akcie nebudou registrované a budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) se nepřipouští. Sdružení Jockey Club České republiky jako jediný akcionář společnosti Turf Praha a.s. podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Sdružení Jockey Club České republiky se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají upsány podle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty sdružení Jockey Club České republiky, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 280 kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 28.000.000,--Kč upsány jediným akcionářem tj. sdružením Jockey Club České republiky, jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi sdružením Jockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti Turf Praha a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi sdružením Jockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Turf Praha a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti Turf Praha a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Sdružení Jockey Club České republiky jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti Turf Praha a.s.do výše uvedeného sídla společnosti Turf Praha a.s., tzn. smlouvy o úpisu akcií podepsané jménem sdružení Jockey Club České republiky. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem, jako předem určeným zájemcem, tj. sdružením Jockey Club České republiky splacen u 280 ks upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 28.000.000,--Kč nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi výše popsanými. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz předáním písemného prohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku společnosti Turf Praha a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. 15.1.2003 - 26.3.2003

Aktuální kontaktní údaje Turf Praha a.s.

Kapitál Turf Praha a.s.

zakladni jmění 99 350 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2019
zakladni jmění 34 260 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2005 - 25.1.2019
zakladni jmění 29 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2003 - 5.9.2005
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.1.1997 - 26.3.2003

Akcie Turf Praha a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 935 25.1.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 426 5.9.2005 - 25.1.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 920 26.5.2003 - 5.9.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 280 26.3.2003 - 26.5.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 120 13.1.1997 - 26.5.2003

Sídlo Turf Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radotínská 69/34 , Praha 159 00 15.3.2002
Adresa Radomilická 886 , Vodňany 389 01 13.1.1997 - 15.3.2002

Předmět podnikání Turf Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.6.2014
provozování dostihových sázek podle § 2. písm. k/zák. č.202/1990 Sb. v platném znění 15.3.2002 - 30.7.2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.1.1997 - 24.6.2014

vedení firmy Turf Praha a.s.

Statutární orgán Turf Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 19.12.2017
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. 25.6.2015 - 19.12.2017
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojují jednající osoby svůj podpis. 15.3.2002 - 25.6.2015
Jménem společnosti jedná celé představenstvo nebo samostatně předseda a každý z místopředsedů. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo některý z místopředsedů. 13.1.1997 - 15.3.2002
Předseda představenstva Ing. Mgr. Martin Němeček 19.12.2017
Vznik členství 19.12.2017
Vznik funkce 19.12.2017
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havelka 19.12.2017
Vznik členství 19.12.2017
Adresa: Loretánská 106/23 , Praha 118 00
místopředseda představenstva Ing. František Tupec 13.1.1997 - 22.1.2001
Adresa: Chelčice 118 , Libějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Říha 13.1.1997 - 22.1.2001
Adresa: Výstavní 1045 , Vodňany 389 01
předseda představenstva Ing. František Bartoš 13.1.1997 - 15.3.2002
Adresa: 38 , Svatý Jiří 565 01
místopředseda představenstva Josef Zahrádka 13.1.1997 - 15.3.2002
Adresa: 7 , Uhersko 533 73
místopředseda představenstva MVDr. Jiří Kaprálek 13.1.1997 - 15.3.2002
Adresa: Olomoucká 358/38 , Opava 746 01
člen představenstva Richard Peisker 13.1.1997 - 15.3.2002
Adresa: 5. května 134 , Jaroměř 551 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Tůma 22.1.2001 - 15.3.2002
Adresa: 305 , Čkyně 384 81
místopředseda představenstva Ing. Milan Říha 22.1.2001 - 15.3.2002
Adresa: Výstavní 1045 , Vodňany 389 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Boháč CSc., 15.3.2002 - 6.5.2003
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 19.2.2003
Adresa: Jitra 121 , Malšice 391 75
předseda představenstva Ing. Václav Luka 15.3.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. František Hrubý 15.3.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Kamenice 0 , okr. Praha - východ Česká republika
místopředseda představenstva PhDr. Zbyněk Pulec 15.3.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Sekaninova 58 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen představenstva Ing. Luboš Hrubý 15.3.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Družstevní 252 , Černožice 503 04
člen představenstva Petr Drahoš 15.3.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Ke Kamenci 1093 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Jan Vedral 15.3.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Kovařovicova 1139/2 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Viktor Komárek 6.5.2003 - 30.7.2008
Vznik členství 19.2.2003
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Nad Želivkou 443 , Praha 164 00
člen představenstva Petr Drahoš 30.7.2008 - 10.8.2013
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Ke Kamenci 1093 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. František Hrubý 30.7.2008 - 10.11.2013
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Kamenice 0 , okr. Praha - východ Česká republika
místopředseda představenstva PhDr. Zbyněk Pulec 30.7.2008 - 8.2.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Branská 417 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Václav Luka 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Luboš Hrubý 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 4 , Sendražice 503 03
člen představenstva Ing. Viktor Komárek 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Nad Želivkou 443 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Jan Vedral 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Revoluční 1403/28 , Praha 110 00
člen představenstva Petr Drahoš 10.8.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Na Spravedlnosti 734 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. František Hrubý 10.11.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Václavské náměstí 828/23 , Praha 110 00
místopředseda představenstva PhDr. Zbyněk Pulec 8.2.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Pod Táborským vrchem 540 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
předseda představenstva Ing. Václav Luka 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. František Hrubý 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Václavské náměstí 828/23 , Praha 110 00
místopředseda představenstva PhDr. Zbyněk Pulec 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Pod Táborským vrchem 540 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
člen představenstva Ing. Luboš Hrubý 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: 4 , Sendražice 503 03
člen představenstva Ing. Viktor Komárek 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Nad Želivkou 443 , Praha 164 00
člen představenstva Petr Drahoš 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Na Spravedlnosti 734 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jan Vedral 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Revoluční 1403/28 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Luboš Hrubý 24.6.2014 - 8.10.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 2.7.2014
Adresa: 4 , Sendražice 503 03
předseda představenstva Ing. Václav Luka 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. František Hrubý 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Václavské náměstí 828/23 , Praha 110 00
místopředseda představenstva PhDr. Zbyněk Pulec 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Pod Táborským vrchem 540 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
člen představenstva Ing. Viktor Komárek 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Nad Želivkou 443 , Praha 164 00
člen představenstva Petr Drahoš 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Na Spravedlnosti 734 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jan Vedral 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Revoluční 1403/28 , Praha 110 00
Člen představenstva Petr Drahoš 9.10.2015 - 9.9.2016
Vznik členství 18.6.2015
Adresa: Na Spravedlnosti 734 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Václav Luka 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
Místopředseda představenstva František Hrubý 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: Václavské náměstí 828/23 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Jan Vedral 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: Revoluční 1403/28 , Praha 110 00
Člen představenstva Viktor Komárek 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: Nad Želivkou 443 , Praha 164 00
Člen představenstva Marcela Hradilová 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: Na Zatlance 2174/5 , Praha 150 00
Člen představenstva Petr Drahoš 9.9.2016 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: 135 , Slatiňany 538 21

Dozorčí rada Turf Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Milan Trněný 19.12.2017
Vznik členství 19.12.2017
Adresa: Bellova 355/16 , Brno 623 00
předseda Ing. Zbyněk Gebauer 13.1.1997 - 14.12.2002
Zánik členství 17.1.2002
Adresa: Liptovská 972/26 , Opava 747 06
člen Ludmila Blažková 13.1.1997 - 14.12.2002
Zánik členství 17.1.2002
Adresa: U Koupaliště 1458 , Choceň 565 01
člen Ing. Zdeněk Boháč 13.1.1997 - 14.12.2002
Zánik členství 17.1.2002
Adresa: 181 , Malšice 391 75
člen Viktor Komárek 14.12.2002 - 6.5.2003
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 19.2.2003
Adresa: Nad Želivkou 443 , Praha 164 00
člen Ing. Jaroslav Konvalina 14.12.2002 - 6.5.2003
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 19.2.2003
Adresa: Zborovská 79/56 , Praha 150 00
předseda Ing. František Janů 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Jiří Kovář 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: třída Míru 60 , Pardubice 530 02
místopředseda Tomáš Krůta Dr. 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Na Veselí 825/3 , Praha 140 00
člen MUDr. Ivan Přikryla 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Sýpka 1345/15 , Brno 613 00
člen Dr. John Mandák 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Petra Rezka 12/12 , Praha 140 00
člen Ing. Václav Kozel 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Na Vyhlídce 725 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen JUDr. Ing. Jiří Charvát 14.12.2002 - 30.7.2008
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: 122 , Lípa nad Orlicí 517 21
místopředseda Tomáš Krůta Dr. 30.7.2008 - 15.12.2013
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
člen Ing. Josef Hovorka 30.7.2008 - 31.5.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Třebechovická 824/8 , Hradec Králové 500 03
člen MUDr. Ivan Přikryl 30.7.2008 - 7.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Sýpka 1345/15 , Brno 613 00
předseda Ing. František Janů 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Jiří Kovář 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Za Humny 636 , Sezemice 533 04
člen JUDr. Jan Manďák 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Petra Rezka 12/12 , Praha 140 00
člen Ing. Václav Kozel 30.7.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Na Vyhlídce 725 , Hluboká nad Vltavou 373 41
místopředseda Tomáš Krůta Dr. 15.12.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
člen Ing. Josef Hovorka 31.5.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Třebechovická 824/8 , Hradec Králové 500 03
člen MUDr. Ivan Přikryl 7.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Sýpka 1345/15 , Brno 613 00
předseda dozorčí rady Ing. František Janů 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Kovář 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 5.10.2011
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 5.10.2011
Adresa: Rudé armády 239 , Senice na Hané 783 45
místopředseda dozorčí rady Tomáš Krůta 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
člen dozorčí rady MUDr. Ivan Přikryl 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Sýpka 1345/15 , Brno 613 00
člen dozorčí rady JUDr. Jan Manďák 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Dubnická 479/26 , Praha 159 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Kozel 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Na Vyhlídce 725 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Ing. Josef Hovorka 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Třebechovická 824/8 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Ing. Václav Kozel 24.6.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Na Vyhlídce 725 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda dozorčí rady Ing. František Janů 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Ladislav Jezdinský 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: 50 , Valy 535 01
místopředseda dozorčí rady Tomáš Krůta 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
člen dozorčí rady MUDr. Ivan Přikryl 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Sýpka 1345/15 , Brno 613 00
člen dozorčí rady JUDr. Jan Manďák 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Dubnická 479/26 , Praha 159 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Hovorka 24.6.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 18.6.2015
Adresa: Třebechovická 824/8 , Hradec Králové 500 03
Předseda dozorčí rady František Janů 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
Místopředseda dozorčí rady Ladislav Jezdinský 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: 50 , Valy 535 01
Místopředseda dozorčí rady Tomáš Krůta 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Ivan Přikryl 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: Sýpka 1345/15 , Brno 613 00
Člen dozorčí rady Jan Manďák 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 6.6.2017
Adresa: Dubnická 479/26 , Praha 159 00
Člen dozorčí rady Josef Hovorka 9.10.2015 - 19.12.2017
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: Třebechovická 824/8 , Hradec Králové 500 03

Sbírka Listin Turf Praha a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7800/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.1.2016 28.1.2016 25
B 7800/SL 65 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 18.6.2015 11.9.2015 13.10.2015 9
B 7800/SL 64 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 18.6.2015 11.9.2015 13.10.2015 1
B 7800/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 17.8.2015 19.8.2015 16
B 7800/SL 62 notářský zápis [NZ 506/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2015 23.6.2015 29.6.2015 44
B 7800/SL 60 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2015 24.6.2015 7
B 7800/SL 59 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 24.9.2014 12.11.2014 4
B 7800/SL 58 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 24.9.2014 12.11.2014 5
B 7800/SL 57 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 24.9.2014 12.11.2014 2
B 7800/SL 56 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.7.2014 27.8.2014 15.10.2014 1
B 7800/SL 55 ostatní záp.z jed.VH Městský soud v Praze 27.6.2012 6.5.2014 10.7.2014 7
B 7800/SL 54 ostatní záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 28.6.2012 6.5.2014 10.7.2014 1
B 7800/SL 53 ostatní záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 25.6.2010 6.5.2014 10.7.2014 1
B 7800/SL 52 ostatní záp.z jed.VH Městský soud v Praze 24.6.2010 6.5.2014 10.7.2014 8
B 7800/SL 51 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 9.10.2013 18.10.2013 4
B 7800/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.10.2013 18.10.2013 17
B 7800/SL 49 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 9.10.2013 18.10.2013 5
B 7800/SL 48 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 9.10.2013 18.10.2013 2
B 7800/SL 47 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.8.2012 13.9.2012 11
B 7800/SL 46 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 1.9.2011 5
B 7800/SL 45 účetní závěrka r.2010-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 1.9.2011 2
B 7800/SL 44 účetní závěrka r.2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 1.9.2011 4
B 7800/SL 43 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2011 1.9.2011 5
B 7800/SL 42 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2011 1.9.2011 2
B 7800/SL 41 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2011 1.9.2011 4
B 7800/SL 40 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2011 1.9.2011 5
B 7800/SL 39 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2011 1.9.2011 2
B 7800/SL 38 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2011 1.9.2011 4
B 7800/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.1.2008 14.8.2008 1
B 7800/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2008 14.8.2008 1
B 7800/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.3.2008 14.8.2008 1
B 7800/SL 25 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.1.2008 14.8.2008 2
B 7800/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 27.6.2007 14.8.2008 1
B 7800/SL 23 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.7.2007 14.8.2008 1
B 7800/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 14.8.2008 11
B 7800/SL 17 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 5.9.2005 19.9.2005 0
B 7800/SL 16 posudek znalce č.1007-131/03 Městský soud v Praze 10.12.2003 19.9.2005 0
B 7800/SL 14 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 12.1.2004 21.4.2004 0
B 7800/SL 13 ostatní -zápis z jed.Rady JC ČR Městský soud v Praze 14.10.2003 21.4.2004 0
B 7800/SL 12 notářský zápis -NZ19/2004+přílohy Městský soud v Praze 14.1.2004 21.4.2004 0
B 7800/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ45/2002 Městský soud v Praze 17.1.2002 4.8.2003 0
B 7800/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ267/2003 Městský soud v Praze 16.4.2003 29.5.2003 0
B 7800/SL 10 ostatní zápis z jed.Rady JC ČR Městský soud v Praze 31.7.2001 29.5.2003 0
B 7800/SL 8 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 4.4.2003 14.5.2003 0
B 7800/SL 7 ostatní -zápis z jed.Rady JC ČR Městský soud v Praze 31.7.2001 14.5.2003 0
B 7800/SL 6 notářský zápis NZ142/2003 Městský soud v Praze 19.2.2003 14.5.2003 0
B 7800/SL 5 posudek znalce -dodatek č.2/č.805-077/02/ Městský soud v Praze 5.7.2002 5.2.2003 0
B 7800/SL 4 notářský zápis NZ654/2002+příloha 1-3 Městský soud v Praze 11.7.2002 5.2.2003 0
B 7800/SL 3 ostatní - Zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 17.1.2002 26.3.2002 0
B 7800/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 45/2002 Městský soud v Praze 17.1.2002 26.3.2002 0
B 7800/SL 1 notářský zápis NZ 118/96 + stanovy Městský soud v Praze 18.10.1996 9.12.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Turf Praha a.s.

IČO (identifikační číslo) 25157736
Jméno Turf Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 16
Vznik první živnosti: 13.1.1997
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Turf Praha a.s.

Živnosti a provozovny Turf Praha a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Turf Praha a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Vedral
Člen statutárního orgánu Ing. Viktor Komárek
Člen statutárního orgánu Petr Drahoš
Člen statutárního orgánu Ing. František Hrubý
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Luka
Člen statutárního orgánu Ing. Marcela Hradilová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Turf Praha a.s.

IČO: 25157736
Firma: Turf Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Velká Chuchle
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.1.1997

Sídlo Turf Praha a.s.

Sídlo: Radotínská 69/34, Praha 159 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
tracking image