Firma Trigema a.s. IČO 61466123


Trigema a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Trigema a.s. (61466123) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bucharova 2641/14, Praha 158 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 1994 a je stále aktivní. Trigema a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Trigema a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Trigema a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Trigema a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Trigema a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Trigema a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12794
IČO (identifikační číslo osoby) 61466123
Jméno Trigema a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.5.1994
Akcionář dne 6.6.2018 rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 553.500.000,- Kč (slovy pět set padesát tři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 46.500.000,- Kč (slovy o čtyřicet šest milionů pět set tisíc korun českých), tj. na novou celkovou výši 6 00.000.000,- Kč (slovy šest set milionů korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2017 z nerozděleného zisku minulých let vykázaného v rozvaze na řádku 47 (účet 428). b) Určuje se, že společnost vydá: -4 (čtyři) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -6 (šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (po jednom milionu korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -2 (dvě) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 250.000,- Kč (po dvou stech padesáti tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno. c) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií. 8.6.2018
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 10.8.2017 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Trigema a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 61466123, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající spole čnosti Marve, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, IČ 27588009. 30.9.2017
Valná hromada dne 23.5.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 454.500.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát čtyři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 99.000.000,- Kč (slovy o devadesát devět milionů korun českých), tj. na novou celkovou výši 553.500.0 00,- Kč (slovy pět set padesát tři miliony pět set tisíc korun českých), a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2015 - z výsledku hospodaření běžného účetního období (zisku) vykázaného v rozvaze na řád ku 87 (účet 431). b) Určuje se, že společnost vydá: -9 (devět) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -3 (tři) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 2.500.000,- Kč (po dvou milionech pěti stech tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno, -1 (jednu) novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); akcie bude vydána jako cenný papír na jméno, -2 (dvě) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě po 250.000,- Kč (po dvou stech padesáti tisících korun českých); akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno. c) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře k převzetí nových akcií, které budou rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií. 23.5.2016 - 8.6.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 9.4.2014 - 8.6.2018
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 100.000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) o částku 80.000.000,- Kč (slovy o osmdesát milionů korun českých), tj. na novou celkovou výši 180.000.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát m ilionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Určuje se, že společnost vydá 8 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (po deseti milionech korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě. c) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Marcelu Souralovi, rodné číslo 650417/2048, bytem Praha 4 ? Podolí, Vodárenská 26/5. d) Určuje se místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Trigema a.s. ? Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Trigema a.s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti Trigema a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo určen ému zájemci podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do 5 (slovy pěti) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo společnosti Trigema a.s. povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 15 (slovy patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci s tím, že doručení návrhu se považuje za oznámení počátku běhu l hůty pro upisování akcií. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřeným podpisem upisovatele, doručen společnosti Trigema a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. e) Určuje se, že emisní kurs každé upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 233135731/0300 vedený u ČSOB, a.s. ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. g) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Trigema a.s. vypracováním návrhu smlouvy o upsání akcií, jeho odesláním určenému zájemci ve lhůtě stanovené pod písm. d) shora a uzavřením smlouvy o upsání akcií s určeným zájemcem. h) Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti určeného zájemce k převzetí nových akcií. 23.10.2009 - 27.10.2009
Valná hromada společnosti Trigema s.r.o. rozhlodla dne 30.10.2007 o změně právní formy na akciovou společnost. 1.12.2007

Kapitál Trigema a.s.

zakladni jmění 600 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.6.2018
zakladni jmění 553 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.5.2016 - 8.6.2018
zakladni jmění 454 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2015 - 23.5.2016
zakladni jmění 355 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2013 - 29.6.2015
zakladni jmění 300 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2012 - 28.5.2012
zakladni jmění 301 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2012 - 13.5.2013
zakladni jmění 247 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2011 - 28.5.2012
zakladni jmění 198 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.6.2010 - 1.6.2011
zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.10.2009 - 4.6.2010
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2009 - 27.10.2009
zakladni jmění 75 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2007 - 23.7.2009
zakladni jmění 58 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2005 - 1.12.2007
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.9.2004 - 20.7.2005
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.11.2003 - 17.9.2004
zakladni jmění 17 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.2002 - 5.11.2003
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.2001 - 4.11.2002
zakladni jmění 9 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.5.2000 - 7.11.2001
zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.8.1999 - 9.5.2000
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.5.1994 - 9.8.1999

Akcie Trigema a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 35 8.6.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 42 8.6.2018
Akcie na jméno 250 000 Kč 10 8.6.2018
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 57 23.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 23.5.2016 - 8.6.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 38 23.5.2016 - 8.6.2018
Akcie na jméno 250 000 Kč 8 23.5.2016 - 8.6.2018
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 54 29.6.2015 - 23.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 28 29.6.2015 - 23.5.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 29 29.6.2015 - 23.5.2016
Akcie na jméno 250 000 Kč 6 29.6.2015 - 23.5.2016
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 51 13.5.2013 - 29.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 27 13.5.2013 - 29.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 13.5.2013 - 29.6.2015
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 47 28.5.2012 - 13.5.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 23 28.5.2012 - 13.5.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 16 28.5.2012 - 13.5.2013
Akcie na jméno 250 000 Kč 4 28.5.2012 - 29.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 1.6.2011 - 28.5.2012
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 3 1.6.2011 - 28.5.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 1.6.2011 - 28.5.2012
Kmenové akcie na jméno 250 000 Kč 4 1.6.2011 - 28.5.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 18 4.6.2010 - 28.5.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 27.10.2009 - 28.5.2012
Kmenové akcie na jméno 2 500 000 Kč 40 23.7.2009 - 28.5.2012
Akcie na jméno 2 500 000 Kč 30 1.12.2007 - 23.7.2009

Sídlo Trigema a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bucharova 2641/14 , Praha 158 00 3.6.2009
Adresa Hošťálkova 603/62 , Praha 169 00 11.6.1996 - 3.6.2009
Adresa Pod lysinami 468/13 , Praha 147 00 27.5.1994 - 11.6.1996

Předmět podnikání Trigema a.s.

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 3.6.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 3.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
Hostinská činnost 3.6.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.6.2009
projektová činnost ve výstavbě hostinská činnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.6.2009 - 3.6.2009
Projektová činnost ve výstavbě 3.6.2009 - 3.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 17.9.2007 - 3.6.2009
hostinská činnost 9.2.2005 - 3.6.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači 17.9.2004 - 3.6.2009
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.11.2001 - 3.6.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 9.5.2000 - 3.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 9.5.2000 - 3.6.2009
úklidové práce 9.8.1999 - 3.6.2009
provádění bytových a občanských staveb 27.5.1994 - 7.11.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.5.1994 - 3.6.2009

vedení firmy Trigema a.s.

Statutární orgán Trigema a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 8.6.2018
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 9.4.2014 - 8.6.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a další člen představenstva společně. 1.12.2007 - 9.4.2014
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 3.10.2006 - 1.12.2007
Způsob jednání za společnost: Společnost je zastupována jednateli. Podepisování za společnost- k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatelé a to každý samostatně. 27.5.1994 - 3.10.2006
předseda Ing. Marcel Soural 9.12.2016
Vznik členství 2.12.2016
Vznik funkce 2.12.2016
Adresa: Vodárenská 26/5 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Branda 8.6.2018
Vznik členství 6.6.2018
Vznik funkce 6.6.2018
Adresa: Nová kolonie 1449/4 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Martin Malínský 8.6.2018
Vznik členství 6.6.2018
Vznik funkce 6.6.2018
Adresa: Nová kolonie 1449/4 , Praha 155 00
člen představenstva Michal Netolický 8.6.2018
Vznik členství 6.6.2018
Vznik funkce 6.6.2018
Adresa: Josefa Ševčíka 864/20 , Most 434 01
člen představenstva Petr Bělina 12.12.2018
Vznik členství 12.12.2018
Vznik funkce 12.12.2018
Adresa: V průčelí 1652/6 , Praha 149 00
Jednatel Ing. Marcel Soural 27.5.1994 - 18.9.2006
Adresa: Kubova 505/6 , Praha 186 00
Jednatel Ing. Jaroslav Zeman 27.5.1994 - 3.10.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: Pod lysinami 468/13 , Praha 147 00
jednatel Ing. Marcel Soural 18.9.2006 - 1.12.2007
Vznik funkce 27.5.1994
Adresa: Vodárenská 26/5 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Lenka Hradilová 1.12.2007 - 3.6.2009
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: Nová kolonie 1451/3 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Marcel Soural 1.12.2007 - 21.12.2010
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2007
Zánik funkce 1.12.2010
Adresa: Vodárenská 26/5 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Jitka Weissová 1.12.2007 - 21.12.2010
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2007
Zánik funkce 1.12.2010
Adresa: Na dlouhém lánu 34/14 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Hana Císařová 3.6.2009 - 1.6.2011
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 22.4.2011
Adresa: Fišerova 3322/3 , Praha 143 00
předseda představenstva Ing. Marcel Soural 21.12.2010 - 9.4.2014
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 1.12.2013
Vznik funkce 1.12.2010
Zánik funkce 1.12.2013
Adresa: Vodárenská 26/5 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Jitka Weissová 21.12.2010 - 9.4.2014
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 1.12.2013
Vznik funkce 1.12.2010
Zánik funkce 1.12.2013
Adresa: Na dlouhém lánu 34/14 , Praha 160 00
člen představenstva Jiří Polanský 1.6.2011 - 11.8.2014
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 22.4.2014
Zánik funkce 22.4.2014
Adresa: Píškova 1953/26 , Praha 155 00
člen představenstva Jiří Polanský 11.8.2014 - 5.3.2016
Vznik členství 23.4.2014
Vznik funkce 23.4.2014
Adresa: Píškova 1953/26 , Praha 155 00
předseda představenstva Marcel Soural 9.4.2014 - 9.12.2016
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 2.12.2016
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 2.12.2016
Adresa: Vodárenská 26/5 , Praha 147 00
člen představenstva Jitka Weissová 9.4.2014 - 9.12.2016
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 2.12.2016
Adresa: Na dlouhém lánu 34/14 , Praha 160 00
člen představenstva Jiří Polanský 5.3.2016 - 16.5.2017
Vznik členství 23.4.2014
Zánik členství 23.4.2017
Vznik funkce 23.4.2014
Zánik funkce 23.4.2017
Adresa: Seydlerova 2148/9 , Praha 158 00
člen Jitka Weissová 9.12.2016 - 8.6.2018
Vznik členství 2.12.2016
Zánik členství 6.6.2018
Zánik funkce 6.6.2018
Adresa: Na dlouhém lánu 34/14 , Praha 160 00
člen Jiří Polanský 16.5.2017 - 13.2.2019
Vznik členství 23.4.2017
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Seydlerova 2148/9 , Praha 158 00

Dozorčí rada Trigema a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jitka Weissová 8.6.2018
Vznik členství 6.6.2018
Vznik funkce 6.6.2018
Adresa: Na dlouhém lánu 34/14 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Hana Císařová 1.12.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 1.12.2007
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Fišerova 3322/3 , Praha 143 00
místopředseda dozorčí rady Eva Ertlová 1.12.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 1.12.2007
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Daniel Smitka 1.12.2007 - 2.2.2009
Vznik členství 1.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Starého 2176/27 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Hana Císařová 2.2.2009 - 3.6.2009
Vznik členství 2.12.2008
Zánik členství 26.5.2009
Vznik funkce 2.12.2008
Zánik funkce 26.5.2009
Adresa: Fišerova 3322/3 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing.arch. Daniel Smitka 2.2.2009 - 1.6.2011
Vznik členství 2.12.2008
Vznik funkce 2.12.2008
Adresa: Starého 2176/27 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Eva Ertlová 2.2.2009 - 13.5.2013
Vznik členství 2.12.2008
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 2.12.2008
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Tota 3.6.2009 - 13.5.2013
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 26.5.2009
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Nová kolonie 1450/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Eva Ertlová 13.5.2013 - 30.5.2013
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Tota 13.5.2013 - 4.8.2013
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 28.5.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Nová kolonie 1450/2 , Praha 155 00
Jméno Ing. Hana Císařová 1.6.2011 - 9.4.2014
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Fišerova 3322/3 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Eva Ertlová 30.5.2013 - 9.4.2014
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Tota 4.8.2013 - 9.4.2014
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 28.5.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Nová kolonie 1450/2 , Praha 155 00
člen Ing. Veronika Souralová 9.4.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 3.9.2014
Zánik funkce 3.9.2014
Adresa: Vodárenská 26/5 , Praha 147 00
člen Ing. Michal Tota 11.9.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 3.9.2014
Vznik funkce 3.9.2014
Adresa: Nová kolonie 1450/2 , Praha 155 00
člen Ing. Michal Tota 11.4.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 3.9.2014
Vznik funkce 3.9.2014
Adresa: U jezera 2046/4 , Praha 155 00
člen Ing. Michal Tota 25.2.2016 - 8.6.2018
Vznik členství 3.9.2014
Zánik členství 6.6.2018
Vznik funkce 3.9.2014
Zánik funkce 6.6.2018
Adresa: Petržílkova 2835/5 , Praha 158 00

Sbírka Listin Trigema a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12794/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.4.2015 3.7.2015 20.7.2015 2
B 12794/SL 72 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2015 20.7.2015 29
B 12794/SL 71 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 20.7.2015 166
B 12794/SL 69 notářský zápis [NZ 302/2015] Městský soud v Praze 8.6.2015 10.6.2015 3.7.2015 6
B 12794/SL 68 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.6.2015 3.7.2015 29
B 12794/SL 67 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.11.2014 12.12.2014 130
B 12794/SL 66 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 25.6.2014 27.11.2014 12.12.2014 2
B 12794/SL 65 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 27.11.2014 12.12.2014 1
B 12794/SL 64 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.11.2014 12.12.2014 43
B 12794/SL 63 ostatní zápis o konání mimořádné VH Městský soud v Praze 23.4.2014 5.8.2014 25.9.2014 3
B 12794/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora -konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 22.7.2013 19.8.2013 54
B 12794/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 22.7.2013 19.8.2013 42
B 12794/SL 56 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.5.2012 29.4.2013 14.5.2013 2
B 12794/SL 55 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 9.11.2012 1
B 12794/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 - konsolidace Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 9.11.2012 21
B 12794/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 9.11.2012 23
B 12794/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.11.2012 8.11.2012 18
B 12794/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora -2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 10.8.2011 15.8.2011 21
B 12794/SL 47 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.8.2011 15.8.2011 17
B 12794/SL 43 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.6.2010 18.6.2010 19
B 12794/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 - konsolid. Městský soud v Praze 31.12.2009 15.6.2010 18.6.2010 21
B 12794/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.6.2010 18.6.2010 23
B 12794/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 31.7.2009 60
B 12794/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora 2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 31.7.2009 20
B 12794/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 31.7.2009 21
B 12794/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.07 Městský soud v Praze 31.8.2007 28.1.2009 9
B 12794/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 8.8.2008 12.8.2008 19
B 12794/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.11.2007 3.12.2007 23
B 12794/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 6.11.2007 81
B 12794/SL 21 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.8.2007 25.9.2007 2
B 12794/SL 19 notářský zápis -NZ95/07 Městský soud v Praze 31.8.2007 20.9.2007 4
B 12794/SL 18 notářský zápis Nz 436/2006 Městský soud v Praze 27.9.2006 16.10.2006 32
B 12794/SL 17 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.9.2006 16.10.2006 2
B 12794/SL 16 notářský zápis Nz 229/2006 Městský soud v Praze 26.9.2006 16.10.2006 11
B 12794/SL 15 notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu Nz 230/2006 Městský soud v Praze 26.9.2006 16.10.2006 9
B 12794/SL 14 účetní závěrka 2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 16.10.2006 16
B 12794/SL 13 účetní závěrka za rok 2004+ př.+zpr.auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 0
B 12794/SL 12 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.5.2005 2.8.2005 2
B 12794/SL 11 zakladatelské dokumenty -úplné znění spol.sml. Městský soud v Praze 17.9.2004 2.8.2005 0
B 12794/SL 10 notářský zápis - NZ 112/04 - rozh. VH Městský soud v Praze 16.11.2004 10.2.2005 0
B 12794/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis -zápis z VH-NZ51/03 Městský soud v Praze 24.6.2003 25.2.2004 0
B 12794/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis -NZ86/02 Městský soud v Praze 28.6.2002 18.11.2002 0
B 12794/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.11.2002 0
B 12794/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.8.2001 0
B 12794/SL 1 notářský zápis +společenská smlouva-NZ295/99 Městský soud v Praze 5.11.1999 11.1.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Trigema a.s.

IČO (identifikační číslo) 61466123
Jméno Trigema a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 27.5.1994
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 6

Sídlo Trigema a.s.

Živnosti a provozovny Trigema a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Bucharova 2641/14, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004538502
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.1.2009

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Bucharova 2641/14, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004538502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Bucharova 2641/14, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004538502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Bucharova 2641/14, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004538502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Bucharova 2641/14, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004538502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.8.2004
Přerušení oprávnění 11.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Bucharova 2641/14, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1004538502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2009

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Trigema a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marcel Soural
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Netolický
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Malínský
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Branda
Člen statutárního orgánu Petr Bělina

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Trigema a.s.

IČO: 61466123
Firma: Trigema a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.5.1994

Sídlo Trigema a.s.

Sídlo: Bucharova 2641/14, Praha 158 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Úklidové činnosti
tracking image