Firma Trelleborg Bohemia, a.s. IČO 00012131


Trelleborg Bohemia, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Trelleborg Bohemia, a.s. (00012131) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Akademika Bedrny 531/8, Hradec Králové 500 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Trelleborg Bohemia, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Trelleborg Bohemia, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Trelleborg Bohemia, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Trelleborg Bohemia, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Trelleborg Bohemia, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Trelleborg Bohemia, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 91
IČO (identifikační číslo osoby) 00012131
Jméno Trelleborg Bohemia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Osobou pověřenou jednáním vůči zaměstnancům společnosti RUBENA a.s. byl představenstvem společnosti RUBENA a.s. určen Ing. Karel Hlaváč, nar. 27. srpna 1959, bytem Nemastova 1908, 547 01 Náchod. 29.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 29.12.2015
Na společnost RUBENA a.s., se sídlem Hradec Králové, Akademika Bedrny 89, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti BS Servis Centrum, s.r.o. se sídlem Otrokovice, Lidi cká 1246, PSČ 765 02, identifikační číslo 479 10 755, uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 24. 2. 2011. 13.4.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 2.6.2009 - 15.6.2009
I. Základní kapitál obchodní společnosti RUBENA a.s. se zvyšuje o částku 108.827.000,- Kč (slovy: jednostoosm milionů osmsetdvacetsedm tisíc korun českých), tedy z původní výše 148.494.750,- Kč (slovy: jednostočtyřicetosm miliónů čtyřistadevadesátčtyři ti síce sedmsetpadesát korun českých) na částku 257.321.750 (slovy: dvěstěpadesátsedm milionů třistadvacetjeden tisíc sedmsetpadesát korun českých), a to za níže stanovených podmínek. Současně se jediný akcionář vzdává svého přednostního práva na upsání nový ch akcií z tohoto zvýšení základního kapitálu. 2.6.2009 - 15.6.2009
II. Základní kapitál je zvyšován nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je obchodní společnost BS Servis Centrum, s.r.o., se sídlem: Otrokovice, Lidická 1246, PSČ 765 02, IČ: 47910755, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd íl C, vložka 9845, jejíž jediným společníkem je rovněž jediný akcionář obchodní společnosti RUBENA a.s.. 2.6.2009 - 15.6.2009
III. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a sice: a) pozemky parc.č. St.483, St. 509, St. 513, St. 514, St. 525, St. 768, St. 820/1, St. 1213, St. 1620, St. 1631/2, St. 1783, St. 2259, St. 2292/1, St. 2292/2 (vše zastavěná plocha a nádvoří), 1208/2 (ostatní plocha), 1209/11 (ostatní plocha), 1209/12 (ost atní plocha), 1211/8 (zahrada), 1230/2 (ostatní plocha) a 2024/4 (ostatní plocha), vše v k.ú. Náchod, zapsané na LV 7701, b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 407/3 (ostatní plocha) v k.ú. Hronov, zapsaný na LV 185, c) pozemek parc.č. St. 617 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Věkoše, zapsaný na LV 12647, d) stavba na pozemku parc.č. St. 483 č.p. 295 (výroba), stavba na pozemku St. 1783 č.p. 539 (obyč.vyb.), stavba na pozemku St. 1213 bez čp/če (garáž), stavba na pozemku St. 2259 bez čp/če (výroba), stavba na pozemku St. 2292/1 bez čp/če (výroba) a stavba na pozemku St. 2292/2 (výroba), včetně příslušenství těchto staveb, vše v k.ú. Náchod, zapsané na LV 7701, e) stavba na pozemku parc.č. St. 617 bez čp/če (výroba) včetně příslušenství této stavby v k.ú. Věkoše, zapsané na LV 12647, jejichž současným vlastníkem je společnost BS Servis Centrum, s.r.o. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve výši 108.827.000,- Kč (slovy: jednostoosm milionů osmsetdvacetsedm tisíc korun českých) ve znaleckém posudku č. 1483 - 19/2009 znalce Jana Münstera, r.č. 530224/328, bytem Praha 2, Václavská 9/1898, PSČ 12 0 00 ze dne 27. dubna 2009, přičemž tento znalec byl pro vypracování zmíněného posudku v souladu s ustanovením § 59 odst.3 a § 196a odst.3 obchodního zákoníku jmenován Krajským soudem v Hradci Králové usnesením čj. 2 Nc 262/2009-35. III. Za výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodní společnosti RUBENA a.s. bude vydáno celkem 108.827 ks (slovy: jednostoosm tisíc osmsetdvacetsedm kusů kmenových akcií na jméno předem určeného zájemce, a to v listinné podobě o jmenovit é hodnotě 1.000,- Kč. Emisní hodnota nových akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. S novými akciemi jsou spojena shodná práva jako s původními akciemi; vydání nových akcií nemá vliv na práva původních akcií obchodní společnosti RUBENA a.s. 2.6.2009 - 15.6.2009
IV. Předem určený výše uvedený zájemce se zavazuje upsat tyto nové akcie a splatit v plné výši nepeněžitý vklad nejpozději do patnácti dnů poté, kdy dojde k zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií nad s tanovenou částku je nepřípustné. V souladu s ustanovením § 204, odst.5 obchodního zákoníka budou akcie určeným zájemcem upsány smlouvou o upsání akcií, uzavřenou v sídle jediného akcionáře v Praze 10, Švehlova 1900, kde rovněž dojde ke splacení nepeněžité ho vkladu. Přesný termín bude určenému zájemci sdělen dopisem nejméně čtrnáct dnů předem, pokud nebude na základě vzájemné dohody obchodní společnosti RUBENA a.s. a určeným zájemcem využita možnost ustanovení § 203, odst. 4 obchodního zákoníku, tedy uzavř ení smlouvy o upsání akcií s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.6.2009 - 15.6.2009
Důvodem zvýšení základního kapitálu je optimalizace finančních zdrojů v rámci koncernu ČGS, do něhož obchodní společnosti RUBENA a.s. i BS Servis Centrum, s.r.o. náleží. O hospodářském využití nepeněžitého vkladu zpracovalo představenstvo obchodní společn osti RUBENA a.s. písemnou zprávu, se kterou se jediný akcionář seznámil a vzal na vědomí před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 2.6.2009 - 15.6.2009
Na základě smlouvy o rozdělení došlo k rozdělení Česká gumárenská společnost a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odštěpované části jmění Česká gumárenská společnost a.s. specifikované ve smlouvě o rozdělení předšly na nástupnické společnosti RUBENA a.s. se sídlem Hradec Králové, Akademika Berdrny, PSČ 502 00, IČ 000 12 131 a BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. se sídlem Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ 250 56 301. 8.8.2006 - 9.4.2008
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 16.8.2005 o přechodu akcií společnosti dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku: 1. Určení hlavního akcionáře. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti RUBENA a.s., se sídlem v Hradci Králové, Akademika Bedrny, PSČ 502 00, identifikační číslo 000 12 131, (dále jen společnost) je Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Švehlova 1900, 106 24 Prah a 10, identifikační číslo 26212021. Hlavní akcionář vlastní 49035 ks akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč, 67 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, 31 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a 133 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč společnosti, všechny akcie jsou kmenové, znějí na majitele a mají listinnou podobu. Skutečnost, že Česká gumárenská společnost, a.s. je hlavní akcionář, je osvědčena prohlášením hlavního akcionáře o tom, že je vlastníkem výše uvedených akcií, předložením těchto akcií představenstvu a tím, že souhrnná jmenovitá hodnota výše uvedených akcií činí 99,954 % základního kapitálu společnosti. 2. Přechod akcií. Valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 753,- Kč za každých 250,- Kč jmenovité hodnoty jejich akcií. Přiměřenost výše protiplněn í je doložena znaleckým posudkem znalce Mgr. Ing. Martina Zvěřiny ze dne 28.7.2005. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 dnů po předložení akcií společnosti. 6.10.2005 - 2.6.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2000 o zvýšení základního jmění na 148.494.750,- Kč dle toho usnesení: U s n e s e n í o zvýšení základního jmění 21.7.2000 - 22.9.2000
I. Základní jmění společnosti se zvyšuje z původní výše 114.854.750,- Kč, slovy: jedno sto čtrnáct milionů osm set padesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých o částku 33.640.000,- Kč, slovy: třicet tři milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých, a sice níže specifikovaným nepeněžitým vkladem. Nová výše základního jmění činí 148.494.750,- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých. 21.7.2000 - 22.9.2000
II. Důvodem zvýšení základního jmění je řešení ekonomické situace společnosti. 21.7.2000 - 22.9.2000
III. Zvýšení základního jmění se realizuje vydáním nových akcií společnosti, jejichž upisovatelem je společnost R-TECH a.s. se sídlem v Náchodě, Č. Bratří 338, IČO 46 50 47 61. 21.7.2000 - 22.9.2000
IV. Na zvýšení základního jmění se vydává: - 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých - 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých - a 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých Všechny nové akcie jsou kmenové, jsou vydány na majitele, a to v listinné podobě. 21.7.2000 - 22.9.2000
V. Lhůta k upsání akcií, jejichž emisní kurs činí na každých 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, jmenovité hodnoty akcie částku 3.270,- Kč, slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát korun českých, je stanovena na jeden měsíc ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel se zavazuje splatit níže specifikovaný nepeněžitý vklad v sídle společnosti RUBENA a.s. nejpozději do čtrnácti dnů po upsání akcií. 21.7.2000 - 22.9.2000
VI. S novými akciemi jsou spojena shodná práva jako s akciemi původními. Proto vydání nových akcií nemá žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými. 21.7.2000 - 22.9.2000
VII. Přednostní právo stávajících akcionářů k upsání nových akcií se vylučuje, a to z tohoto důvodu, že níže uvedené vklady je schopna vložit do společnosti pouze výše uvedená právnická osoba. 21.7.2000 - 22.9.2000
VIII. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor nemovitých a movitých věcí z majetku společnosti R-TECH a.s., tak jak je popsán: - ve znaleckém posudku č. 092 - 1066/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 12.314.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 094 - 1068/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 14.916.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 110 - 1084/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 2.921.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 111 - 1085/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 21.428.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 112 - 1086/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 12.640.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 113 - 1087/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 12.550.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 117 - 1091/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 41.093.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 118 - 1092/00 JUDr. Václava Hrnčíře a v ceně 8.204.000,- Kč, tedy celkem v ceně 126.066.000,- Kč. 21.7.2000 - 22.9.2000
- ve znaleckém posudku č. 089/3511/2000 Ing. Václava Zimy a v ceně 12.310.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 657-51/2000 pana Jana Münstera a v ceně 14.915.300,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 150/3571/2000 Ing. Václava Zimy a v ceně 3.321.373,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 662-0056/00 pana Jana Münstera a v ceně 21.400.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 134/3555/2000 Ing. Václava Zimy a v ceně 12.600.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 135/3556/2000 Ing. Václava Zimy a v ceně 12.550.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 156/3577/2000 Ing. Václava Zimy a v ceně 41.117.000,- Kč, - ve znaleckém posudku č. 157/3578/2000 Ing. Václava Zimy a v ceně 8.183.000,- Kč, tedy celkem v ceně 126.396.673,- Kč. 21.7.2000 - 22.9.2000
Valná hromada bere na vědomí znalecká ocenění nepeněžitého vkladu a současně schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu na částku 110.002.800,- Kč, slovy: sto deset milionů dva tisíce osm set korun českých. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upisovaných akcií. 21.7.2000 - 22.9.2000
Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.3.1996 o snížení základního jmění na 64.691 500,- Kč. 2.4.1996 - 9.4.2008
Akcie: 258 766 kusů akcií na majitele po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě. 14.2.1994 - 22.10.1996
Právní poměry: změna provedena podle notářského zápisu sepsaného dne 5.2.1994. 14.2.1994 - 9.4.2008
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 18.3.1993. 24.3.1993 - 9.4.2008
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo, které je pětičlenné. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 13.10.1993
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 258.766.000,-Kčs.Je vydáno 25.877 kusů akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé činí 10.000-Kčs.Akcie znějí na jméno, jsou splaceny státem vkladem veškerého majetku zrušeného státního podniku. Podle znaleckého posudku soudního znalce z oboru ekonomiky - odvětví účetní evidence Ing.Zdeňka Kovaříka převáděný majetek odpovídá výši základního kapitálu. 29.12.1990 - 13.10.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech rozhodnutím č.541/90 ministra průmyslu ČR ze dne 27.12.1990 jednorázově. 29.12.1990 - 9.4.2008

Aktuální kontaktní údaje Trelleborg Bohemia, a.s.

Kapitál Trelleborg Bohemia, a.s.

zakladni jmění 257 322 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.6.2009
zakladni jmění 148 495 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.2000 - 15.6.2009
zakladni jmění 114 855 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.2000 - 22.9.2000
zakladni jmění 114 855 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.3.1997 - 26.1.2000
zakladni jmění 64 691 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.1996 - 14.3.1997
zakladni jmění 258 766 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.10.1993 - 22.10.1996

Akcie Trelleborg Bohemia, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 121 384 15.6.2009
Akcie na jméno 250 Kč 7 23.11.2006
Akcie na jméno 3 000 Kč 45 312 23.11.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 557 23.11.2006 - 15.6.2009
Kmenové akcie na jméno 31 Kč 56 16.10.2006 - 23.11.2006
Kmenové akcie na jméno 125 Kč 24 16.10.2006 - 23.11.2006
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 49 304 16.10.2006 - 23.11.2006
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 456 16.10.2006 - 23.11.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 135 936 16.10.2006 - 23.11.2006
Kmenové akcie na majitele 31 Kč 56 8.8.2006 - 16.10.2006
Kmenové akcie na majitele 125 Kč 24 8.8.2006 - 16.10.2006
Kmenové akcie na majitele 250 Kč 49 304 8.8.2006 - 16.10.2006
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 456 8.8.2006 - 16.10.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 135 936 8.8.2006 - 16.10.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 67 22.9.2000 - 8.8.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 31 22.9.2000 - 8.8.2006
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 133 22.9.2000 - 8.8.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 27 26.1.2000 - 22.9.2000
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 25 26.1.2000 - 22.9.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 26.1.2000 - 22.9.2000
Kmenové akcie na majitele 250 Kč 49 311 26.1.2000 - 8.8.2006
Akcie na majitele 250 Kč 459 419 14.3.1997 - 26.1.2000
Akcie na majitele 250 Kč 258 766 22.10.1996 - 14.3.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 258 766 14.2.1994 - 22.10.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 258 766 13.10.1993 - 14.2.1994

Sídlo Trelleborg Bohemia, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Akademika Bedrny 531/8 , Hradec Králové 500 03 13.3.2013
Adresa Akademika Bedrny , 502 00 Hradec Králové Česká republika
3.12.2002 - 13.3.2013
Adresa Akademika Bedrny , 500 03 Hradec Králové Česká republika
26.1.2000 - 3.12.2002
Adresa Hradec Králové Česká republika
29.12.1990 - 26.1.2000

Předmět podnikání Trelleborg Bohemia, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.7.2014
Obráběčství 9.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.7.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 9.7.2014
Zámečnictví, nástrojařství 9.7.2014
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 9.7.2014
Hostinská činnost 9.7.2014
Zpracování gumárenských směsí 9.7.2014
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 9.7.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 9.7.2014
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 9.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.8.2011 - 9.7.2014
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 29.5.2007 - 9.7.2014
zpracování gumárenských směsí 3.12.2002 - 9.7.2014
kovoobráběčství 3.12.2002 - 9.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.12.2002 - 9.7.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpčné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 3.12.2002 - 9.7.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 3.12.2002 - 9.7.2014
nástrojářství 3.12.2002 - 9.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 3.12.2002 - 9.7.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 3.12.2002 - 9.7.2014
velkoobchod 3.12.2002 - 9.7.2014
specializovaný maloobchod 3.12.2002 - 9.7.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 3.12.2002 - 9.7.2014
povrchové úpravy a svařování kovů 3.12.2002 - 9.7.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.12.2002 - 9.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.12.2002 - 9.7.2014
činnost technických poradců v oblasti jakosti a ekologie 3.12.2002 - 9.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.12.2002 - 9.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 3.12.2002 - 9.7.2014
poskytování technických služeb 3.12.2002 - 9.7.2014
školení a poradenská činnost v oblasti informatiky 21.7.2000 - 3.12.2002
údržba, vývoj a zavádění software, údržba výpočetní techniky 21.7.2000 - 3.12.2002
automatizované zpracování dat 21.7.2000 - 3.12.2002
ekonomické a obchodní poradenství 21.7.2000 - 3.12.2002
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 21.7.2000 - 3.12.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 21.7.2000 - 3.12.2002
zpracování a vedení personální agendy činnost dle § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 21.7.2000 - 3.12.2002
kontrola a revize hasících přístrojů, zařízení a dalších prostředků požární ochrany 21.7.2000 - 3.12.2002
vedení účetnictví 21.7.2000 - 3.12.2002
poradenská činnost v oblasti systémů jakosti a ekologie 21.7.2000 - 3.12.2002
rozvod elektřiny 21.7.2000 - 9.7.2014
výroba tepla 21.7.2000 - 9.7.2014
rozvod tepla 21.7.2000 - 9.7.2014
výroba, opravy a montáž měřidel 21.7.2000 - 9.7.2014
poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce 21.7.2000 - 9.7.2014
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 21.7.2000 - 9.7.2014
montáž, údržba a servis drátového telekomunikačního vedení v majetku a. s. (mimo JTS) 22.10.1997 - 9.7.2014
provozování střediska praktického vyučování 22.2.1996 - 13.12.1999
provozování mateřské školy 24.3.1993 - 27.3.1998
vulkanizace 24.3.1993 - 3.12.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 24.3.1993 - 3.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.3.1993 - 3.12.2002
výroba kaučukových směsí 24.3.1993 - 3.12.2002
lakýrnictví 24.3.1993 - 3.12.2002
kovoobrábění 24.3.1993 - 3.12.2002
výroba nástrojů 24.3.1993 - 3.12.2002
zámečnictví 24.3.1993 - 9.7.2014
ubytovací služby 24.3.1993 - 9.7.2014
hostinská činnost 24.3.1993 - 9.7.2014
-výroba a prodej:lisovaného gumokovu lehkých výrobků z technické pryže těžších výrobků z technické pryže hřídelového těsnění speciálních těsnících elementů lisovaných kol ventilových koulí opryžovaných kol, válců, včetně volných potahů kaučukových směsí pryžových desek s výztuhou pro pokrytí žel.přejezdů 29.12.1990 - 24.3.1993
lisované pryže povlaků válců odléváním kovových zálisků včetně povrchové úpravy -provoz předškolního zařízení -práce a služby výpočetní techniky -maloobchodní prodej vlastních výrobků a poskytování služeb -zahraniční obchodní činnost (v rozsahu povolení MZO z 21.12.1990 č.j. 13/14945/To/90) 29.12.1990 - 24.3.1993

vedení firmy Trelleborg Bohemia, a.s.

Statutární orgán Trelleborg Bohemia, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jsou oprávněni jednat vždy společně dva členové představenstva. 9.11.2018
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 3.9.2003 - 9.11.2018
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně jeden člen představenstva. 3.12.2002 - 3.9.2003
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva, v případě předsedovy nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou zmocněn. 27.3.1998 - 3.12.2002
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje jako statutární orgán navenek představenstvo, které je pětičlenné. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda popř. místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 13.10.1993 - 27.3.1998
místopředseda představenstva Ing. Michal Kubeček 20.9.2016
Vznik členství 20.6.2016
Vznik funkce 20.6.2016
Adresa: 196 , Česká Čermná 549 21
člen představenstva Ing. Pavel Kment 1.11.2017
Vznik členství 30.6.2017
Adresa: Budovatelů 434 , Chvaletice 533 12
předseda představenstva Antonio Garcia 15.5.2019
Vznik členství 16.4.2019
Vznik funkce 17.4.2019
Adresa: Mönstringsvägen 166 , 184 33 kersberga Švédské království
člen představenstva Ing. Josef Křemeček MBA 1.7.2019
Vznik členství 13.6.2019
Adresa: 150 , Podkopná Lhota 763 18
člen představenstva Ing. Ladislav Mráček 29.12.1990 - 1.3.1993
Adresa: Cihlářská 467/23 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Bubeník 29.12.1990 - 1.3.1993
Adresa: Kobylákova 814/10 , Praha 102 00
člen představenstva Vlastimil Sporek 1.3.1993 - 21.6.1995
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
člen představenstva Jitka Vášová 29.12.1990 - 22.2.1996
Adresa: Nerudova 887/10 , Hradec Králové 500 02
místopředseda představenstva Ing. Josef Ellinger 29.12.1990 - 22.2.1996
Adresa: Suchého 548/6 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Jan Krejčí 1.3.1993 - 22.2.1996
Adresa: Fibichova 941/1 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Antonín Kachlík 21.6.1995 - 22.2.1996
Adresa: Kukelská 928/20 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Kachlík 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Jugoslávských partyzánů 952/30 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Karel Galgonek 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: V Horkách 1654/16 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Rostislav Kořínek 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Štefánikova 314/13 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Zdeněk Ouředník 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Španielova 1253/92 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Burda 29.12.1990 - 15.9.1998
Adresa: Slunečná 601/3 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Ing. Rudolf Peca 27.3.1998 - 15.9.1998
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Mojmír Brodský 27.3.1998 - 15.9.1998
Adresa: Suchého 548/6 , Hradec Králové 500 11
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Koutský 27.3.1998 - 15.9.1998
Adresa: Smiřická 363/15 , Hradec Králové 503 41
člen představenstva Ing. Pavel Vyoral 27.3.1998 - 15.9.1998
Adresa: Tyršova 967 , Vizovice 763 12
člen představenstva Ing. Vladimír Trefil 15.9.1998 - 18.5.1999
Adresa: Mandysova 1409/28 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Ing. Bohuslav Koutský 15.9.1998 - 13.12.1999
Adresa: Smiřická 363/15 , Hradec Králové 503 41
místopředseda představenstva Ing. Josef Ellinger 15.9.1998 - 13.12.1999
Adresa: Vachkova 863/7 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Rostislav Kořínek 15.9.1998 - 13.12.1999
Adresa: Štefánikova 314/13 , Hradec Králové 500 11
Místopředseda představenstva Ing. Rostislav Kořínek 13.12.1999 - 28.12.2000
Adresa: Štefánikova 314/13 , Hradec Králové 500 11
předseda představenstva Ing. Pavel Vyoral 15.9.1998 - 10.11.2001
Zánik členství 22.5.2001
Adresa: Tyršova 967 , Vizovice 763 12
člen představenstva Ing. Rudolf Peca 18.5.1999 - 10.11.2001
Zánik členství 22.5.2001
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Vojtěch Ludvík 13.12.1999 - 10.11.2001
Zánik členství 22.5.2001
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
Člen představenstva Ing. Josef Burda 13.12.1999 - 10.11.2001
Zánik členství 22.5.2001
Adresa: Komenského 277 , Náchod 547 01
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Hanzal 28.12.2000 - 10.11.2001
Zánik členství 22.5.2001
Adresa: Pod altánem 2404/44 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Vojtěch Ludvík 10.11.2001 - 15.10.2002
Vznik členství 22.5.2001
Zánik členství 30.10.2001
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Vladimír Hanzal 10.11.2001 - 3.12.2002
Vznik členství 22.5.2001
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: Pod altánem 2404/44 , Praha 100 00
člen představenstva PhDr. Milan Zítko 15.10.2002 - 3.9.2003
Vznik členství 30.10.2001
Adresa: Voskovcova 1075/51 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Dana Zajíčková 3.9.2003 - 9.11.2005
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 12.9.2005
Adresa: Fialková 1269/22 , Praha 106 00
předseda představenstva Ing. Oldřich Šlemr 10.11.2001 - 16.10.2006
Vznik členství 22.5.2001
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Štefan Vojtek 10.11.2001 - 16.10.2006
Vznik členství 22.5.2001
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín 760 05
člen představenstva Mgr. Jaroslava Slavíková 10.11.2001 - 16.10.2006
Vznik členství 22.5.2001
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: 136 , Libčany 503 22
člen představenstva Ing. Rudolf Peca 3.12.2002 - 16.10.2006
Vznik členství 15.8.2002
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
předseda představenstva Ing. Oldřich Šlemr 16.10.2006 - 29.5.2007
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 26.4.2007
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Štefan Vojtek 16.10.2006 - 29.5.2007
Vznik členství 1.9.2006
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 2.5.2007
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Rudolf Peca 16.10.2006 - 29.5.2007
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 2.5.2007
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Michal Kubeček 9.11.2005 - 10.12.2008
Vznik členství 12.9.2005
Adresa: Dvořákova 1094 , Náchod 547 01
předseda představenstva Štefan Vojtek 29.5.2007 - 10.12.2008
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 30.11.2008
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 30.11.2008
Adresa: Budovatelská 4817 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Peca 29.5.2007 - 10.12.2008
Vznik členství 1.9.2006
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 30.11.2008
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Jan Albrecht 14.6.2007 - 5.5.2010
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: 161 , Horní Branná 512 36
člen představenstva Milan Thér 10.12.2008 - 15.6.2011
Vznik členství 30.11.2008
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Běloveská 1676 , Náchod 547 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Manc 5.5.2010 - 15.6.2011
Vznik členství 23.4.2010
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Růžová 762/1 , Hradec Králové 500 04
člen představenstva Mgr. Jaroslava Slavíková 16.10.2006 - 29.7.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: 136 , Libčany 503 22
předseda představenstva Ing. Rudolf Peca 10.12.2008 - 29.7.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 30.11.2008
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
místopředseda představenstva Ing. Michal Kubeček 10.12.2008 - 29.7.2011
Vznik členství 12.9.2005
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 30.11.2008
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Dvořákova 1094 , Náchod 547 01
člen představenstva Mgr. Jaroslava Slavíková 29.7.2011 - 31.12.2011
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: 136 , Libčany 503 22
místopředseda představenstva Ing. Michal Kubeček 29.7.2011 - 19.6.2013
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 21.6.2011
Adresa: Dvořákova 1094 , Náchod 547 01
předseda představenstva Ing. Rudolf Peca 29.7.2011 - 9.7.2014
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 21.6.2011
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Pavel Kment 31.12.2011 - 9.7.2014
Vznik členství 31.12.2011
Adresa: Budovatelů 434 , Chvaletice 533 12
člen představenstva Ing. Pavel Kment 9.7.2014 - 24.6.2016
Vznik členství 31.12.2011
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: Budovatelů 434 , Chvaletice 533 12
místopředseda představenstva Ing. Michal Kubeček 19.6.2013 - 20.9.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 20.6.2016
Vznik funkce 21.6.2011
Zánik funkce 20.6.2016
Adresa: 196 , Česká Čermná 549 21
předseda představenstva Ing. Rudolf Peca 9.7.2014 - 20.9.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 20.6.2016
Vznik funkce 21.6.2011
Zánik funkce 20.6.2016
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Lars E Olsson 24.6.2016 - 1.11.2017
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Rudbecksgatan 10a , 216 17 Malmö Švédské království
předseda představenstva Ing. Rudolf Peca 20.9.2016 - 15.5.2019
Vznik členství 20.6.2016
Zánik členství 16.4.2019
Vznik funkce 20.6.2016
Zánik funkce 16.4.2019
Adresa: Turinského 1633/17 , Hradec Králové 500 02

Dozorčí rada Trelleborg Bohemia, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Sáva Térová 12.2.2019
Vznik členství 24.1.2019
Adresa: Kostelecká 1824 , Náchod 547 01
předseda dozorčí rady Magnus Cedergren 15.5.2019
Vznik členství 16.4.2019
Vznik funkce 17.4.2019
Adresa: Garpgatan 11 , 724 62 Vasteras Švédské království
člen dozorčí rady Maximilian Wolfgang Christian Billinger 15.5.2019
Vznik členství 16.4.2019
Adresa: Schwartzkopffstrasse 7C , 101 15 Berlín Spolková republika Německo
Jméno Ing. Pavel Běhoun 14.4.1993 - 13.10.1995
Adresa: Milady Horákové 420/56 , Hradec Králové 500 06
Jméno Ing. Miloš Dostál 14.4.1993 - 22.2.1996
Adresa: Cimlerova 210/16 , Hradec Králové 503 01
Jméno MUDr. Pavel Čermák 22.2.1996 - 22.10.1996
Adresa: Lamačova 822 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno MUDr. Petr Čermák 22.10.1996 - 14.3.1997
Adresa: Lamačova 822 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno Ing. Jaroslav Šafařík 22.2.1996 - 22.10.1997
Adresa: Nuselská , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. Karel Plánička 14.4.1993 - 27.3.1998
Adresa: Klidná 224/13 , Hradec Králové 503 01
Jméno Ing. Radek Mička 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Houdova 901/11 , Praha 158 00
Jméno Ing. Josef Ellinger 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Vachkova 863/7 , Hradec Králové 500 09
Jméno Ing. Václav Beneš 22.10.1997 - 27.3.1998
Adresa: Táborská 934/66 , Říčany 251 01
Jméno JUDr. Jaroslav Čechura 27.3.1998 - 21.7.2000
Adresa: K lipám 296/20 , Praha 190 00
Jméno Ing. Marie Petirová 13.10.1995 - 10.11.2001
Zánik členství 31.5.2001
Adresa: Hrubínova 1467/18 , Hradec Králové 500 02
Jméno Ing. Dana Zajíčková 27.3.1998 - 15.10.2002
Zánik členství 19.6.2001
Adresa: Fialková 1269/22 , Praha 106 00
Jméno JUDr. Jaroslav Čechura 21.7.2000 - 15.10.2002
Zánik členství 19.6.2001
Adresa: Společná 2191/3 , Praha 182 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Čechura 15.10.2002 - 3.12.2002
Vznik členství 19.6.2001
Zánik členství 13.12.2001
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Společná 2191/3 , Praha 182 00
Člen Ing. Dana Zajíčková 15.10.2002 - 3.12.2002
Vznik členství 19.6.2001
Adresa: Fialková 1269/22 , Praha 106 00
Předseda dozorčí rady Ing. Dana Zajíčková 3.12.2002 - 3.9.2003
Vznik členství 19.6.2001
Vznik funkce 14.12.2001
Adresa: Fialková 1269/22 , Praha 106 00
Člen JUDr. Lubomír Svátek 3.12.2002 - 12.11.2004
Vznik členství 13.12.2001
Zánik členství 25.5.2004
Adresa: Dědinova 1982/4 , Praha 148 00
Předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Špaček 3.9.2003 - 9.11.2005
Vznik členství 29.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Na Hanspaulce 798/39 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Marcín 12.11.2004 - 29.5.2007
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 27.4.2007
Adresa: Brigádníků 3001/241 , Praha 100 00
Předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Špaček 9.11.2005 - 29.5.2007
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 27.4.2007
Vznik funkce 29.5.2003
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: Mužíkova 1796/45 , Hradec Králové 500 08
člen Petr Kábrt 10.11.2001 - 25.3.2009
Vznik členství 31.5.2001
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Kostelecká 1824 , Náchod 547 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Němec 29.5.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 12.8.2012
Adresa: Brigádníků 2969/175 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Šlemr 29.5.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 12.8.2012
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Němec 5.9.2012 - 3.7.2013
Vznik členství 12.8.2012
Adresa: Brigádníků 2969/175 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Hanousková 25.3.2009 - 9.7.2014
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: 174 , Librantice 503 46
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Šlemr 5.9.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 12.8.2012
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Němec 3.7.2013 - 30.7.2015
Vznik členství 12.8.2012
Adresa: U Golfu 639 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Hanousková 9.7.2014 - 29.12.2015
Vznik členství 12.2.2009
Adresa: 174 , Librantice 503 46
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Šlemr 9.7.2014 - 24.6.2016
Vznik členství 12.8.2012
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Němec 30.7.2015 - 24.6.2016
Vznik členství 12.8.2012
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: U Golfu 639 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Claes Evert Jörvall 24.6.2016 - 17.1.2017
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 30.11.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Möllemadsvägen 28 C , 239 42 Falsterbo Švédské království
člen dozorčí rady Ingrid Charlotta Grähs 24.6.2016 - 1.11.2017
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Storbergsgatan 1 , 129 42 Hägersten Švédské království
člen dozorčí rady Anders Niklas Johansson 24.6.2016 - 1.11.2017
Vznik členství 31.5.2016
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Möllevägen 25 B , 236 31 Höllviken Švédské království
člen dozorčí rady Lars E Olsson 1.11.2017 - 15.5.2019
Vznik členství 30.6.2017
Zánik členství 16.4.2019
Adresa: Rudbecksgatan 10a , 216 17 Malmö Švédské království
člen dozorčí rady Paolo Astarita 1.11.2017 - 15.5.2019
Vznik členství 30.6.2017
Zánik členství 16.4.2019
Adresa: Via Virgilio 24 , 73 Ariccia Italská republika

Prokura Trelleborg Bohemia, a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za kterých tyto právní úkony může vykonávat představenstvo společnosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek "prokurista" a svůj podpis. 22.2.1996
Jméno Ing. Pavel Sehnal 22.2.1996 - 27.3.1998
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
Jméno Ing. Oldřich Šlemr 27.3.1998 - 28.3.2001
Adresa: Horolezecká 861/2 , Praha 102 00
Jméno Ing. Jiří Marcín 27.3.1998 - 3.9.2003
Adresa: Brigádníků 3001/241 , Praha 100 00
Jméno Ing. Oldřich Šlemr 28.3.2001 - 29.5.2007
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
Jméno Ing. Tomáš Němec 3.9.2003 - 29.5.2007
Adresa: Brigádníků 2969/175 , Praha 100 00

Sbírka Listin Trelleborg Bohemia, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 91/SL 96 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2015 27.11.2015 6.1.2016 2
B 91/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2015 15.6.2015 44
B 91/SL 94 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2014 4.7.2014 16.7.2014 13
B 91/SL 93 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2014 20.5.2014 53
B 91/SL 92 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2013 30.5.2013 54
B 91/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2012 7.9.2012 3
B 91/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2012 4.6.2012 54
B 91/SL 89 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2011 22.12.2011 3.1.2012 1
B 91/SL 88 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2011 22.12.2011 3.1.2012 1
B 91/SL 86 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2011 28.7.2011 2.8.2011 3
B 91/SL 85 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2011 28.7.2011 2.8.2011 2
B 91/SL 84 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2011 15.6.2011 21.6.2011 25
B 91/SL 83 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2011 25.2.2011 29.3.2011 354
B 91/SL 79 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2010 4.5.2010 10.5.2010 2
B 91/SL 64 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2009 13.5.2009 19.5.2009 101
B 91/SL 63 převod,náj.podn.,ovládání, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2009 25.2.2009 25.2.2009 4
B 91/SL 62 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2008 9.12.2008 9.12.2008 6
B 91/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2008 9.6.2008 58
B 91/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2007 13.6.2007 14.6.2007 2
B 91/SL 56 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2006 22.11.2006 22.11.2006 21
B 91/SL 55 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2006 12.10.2006 18.10.2006 24
B 91/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva audit, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2006 19.6.2006 20.6.2006 60
B 91/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2005 8.11.2005 8.11.2005 2
B 91/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2005 27.6.2005 27.6.2005 63
B 91/SL 45 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2004 29.6.2004 29.6.2004 7
B 91/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2003 17.7.2003 17.7.2003 25
B 91/SL 36 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 23.11.2002 23.11.2002 12
B 91/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2001 8.11.2002 8.11.2002 8
B 91/SL 39 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2002 25.9.2002 25.9.2002 4
B 91/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2001 4.3.2002 4.3.2002 28
B 91/SL 35 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2001 18.7.2001 18.7.2001 13
B 91/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.11.1999 15.12.1999 15.12.1999 14
B 91/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.6.1999 17.11.1999 17.11.1999 13
B 91/SL 21 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.1999 9.6.1999 9.6.1999 16
B 91/SL 22 ostatní - mimoř. jed. DR Krajský soud v Hradci Králové 4.3.1999 27.4.1999 27.4.1999 2
B 91/SL 20 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 19 ostatní - vzdání se funkce místopředs. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 18 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 19.6.1998 31.7.1998 31.7.1998 3
B 91/SL 17 ostatní - zápis z volby člena DR Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 16 ostatní - zápis z jedn. představ. Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 15 ostatní - abdikace z funkce předsedy Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1998 31.7.1998 31.7.1998 1
B 91/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1998 31.7.1998 31.7.1998 2
B 91/SL 13 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 29.6.1998 29.6.1998 28
B 91/SL 12 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 12.11.1997 25.3.1998 25.3.1998 2
B 91/SL 11 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 9.12.1997 25.3.1998 25.3.1998 3
B 91/SL 10 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 12.12.1997 21.1.1998 21.1.1998 1
B 91/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 21.7.1997 21.7.1997 16
B 91/SL 2 ostatní - zápis z jednání val. hromady Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1996 7.1.1997 7.1.1997 4
B 91/SL 1 notářský zápis - NZ 89/96 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.1996 7.1.1997 7.1.1997 11
B 91/SL 44 účetní závěrka Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2004 3.6.2004 73
B 91/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2000 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Trelleborg Bohemia, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00012131
Jméno Trelleborg Bohemia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 20.11.1992
Celkový počet živností: 42
Aktivních živností: 11

Sídlo Trelleborg Bohemia, a.s.

Živnosti a provozovny Trelleborg Bohemia, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 24.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Hostovského 184, Hronov 549 31
Identifikační číslo provozovny 1001340787
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.1999
Provozovna č. 4
Provozovna Šedesátá 5576, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001340825
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 30.4.2009

Živnost č. 2 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hostovského 184, Hronov 549 31
Identifikační číslo provozovny 1001340787
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Šedesátá 5576, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001340825
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.1996

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.1996

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.12.1992

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Českých bratří 539, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340817
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.2.1993

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2000

Živnost č. 9 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2000

Živnost č. 10 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Českých bratří 338, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1001340795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.3.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Akademika Bedrny 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1001340779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.3.2000

Živnost č. 11 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 449, Velké Poříčí 549 32
Identifikační číslo provozovny 1001340809
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.4.2007

Živnost č. 12 Provozování mateřské školy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1992
Zánik oprávnění 10.11.1997

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 2.9.1996

Živnost č. 16 Vulkanizace

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 2.9.1996

Živnost č. 17 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 2.9.1996

Živnost č. 18 Výroba nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 2.9.1996

Živnost č. 19 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 11.2.2002

Živnost č. 25 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 27 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1993
Zánik oprávnění 7.5.1996

Živnost č. 28 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 21.2.2002

Živnost č. 30 Činnost technických poradců v oblasti jakosti a ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Školení a poradenská činnost v oblasti informatiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 11.2.2002

Živnost č. 32 Údržba, vývoj a zavádění software, údržba výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 11.2.2002

Živnost č. 33 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 8.12.2000

Živnost č. 36 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 11.2.2002

Živnost č. 38 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 16.1.2001

Živnost č. 39 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 40 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 42 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Trelleborg Bohemia, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Kment
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kubeček
Člen statutárního orgánu Antonio Garcia
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Křemeček MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RUBENA a. s.

IČO: 00012131
Firma: RUBENA a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1974

Sídlo RUBENA a. s.

Sídlo: Akademika Bedrny 531/8, Hradec Králové 500 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba ostatních pryžových výrobků
Výroba zbraní a střeliva
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Výzkum a vývoj
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
tracking image