Firma TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. IČO 28214609


TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. (28214609) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Boleslavská 98/6, Kosmonosy 293 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2007 a je stále aktivní. TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 13446
IČO (identifikační číslo osoby) 28214609
Jméno TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.2007
Valná hromada rozhodla dne 15.08.2018 o sloučení akcií z původního počtu 120 kusů akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč a 195 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na nový počet 15 kusů akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč a 36 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 14.9.2018
Valná hromada společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a.s. schválila dne 09.11.2017, a to z důvodu strategie hospodaření společnosti, a dále z důvodu neefektivity přebytečného kapitálu, který není pro společnost důležitý, snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše základního kapitálu 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) o částku 11.925.000,- Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu společnosti 3.975.000 ,- Kč (tři miliony devět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti o částku 11.925.000,-Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti takto: - jmenovitá hodnota každé ze 120 (jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), bude snížena o 75% (sedmdesát pět procent), tj. na novou jmenovitou hodnotu ka ždé takové akcie ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), formou výměny všech 120 kusů těchto akcií (s označením 01 až 60 a dále 69 až 128) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; - jmenovitá hodnota každé ze 195 (jedno sto devadesáti pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), bude snížena o 75 % (sedmdesát pět procent), tj. na novou jmenovitou hodno tu každé takové akcie ve výši 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých), formou výměny všech 195 kusů těchto akcií (s označením 61 až 68 a dále 129 až 315) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.925.000,-Kč (jedenáct milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře takto: - každému akcionáři vlastnícímu některou z kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (s označením 01 až 60 a dále 69 až 128), bude vyplacena částka 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) na jednu akcii na účet uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct); - každému akcionáři vlastnícímu některou z kmenových akcií na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (s označením 61 až 68 a dále 129 až 315), bude vyplacena částka 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) na jednu akcii na úče t uvedený v seznamu akcionářů, s tím, že k výplatě akcionářům dojde do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct). Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejdéle však do deseti (10) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem její výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (šedesát) kal endářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcie je adresa sídla společnosti. 9.11.2017
Počet členů statutárního orgánu: 5 8.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
- Valná hromada společnosti TRANSCENTRUM automotive logistics a. s. konaná dne 21. května 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2,000.000,-- Kč, slovy: dvamiliony korun českých na 15,900.000,-- Kč, slovy: patnáctmi- lionůdevětsettisíc korun českých. Základní kapitál tedy bude zvýšen o částku 13,900.000,-- Kč, slovy: třináctmilionůdevět- settisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, a to: - v počtu 195 (jednostodevadesátipěti) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých, - a v počtu 100 (jednosto) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurz všech upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitou hodnotou upisova- ných akcií. Akcie nebudou kótované. Akcie nového druhu nebudou vydány. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. 3. Upisování akcií s využitím přednostního práva je vyloučeno, neboť všichni akcionáři se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu tohoto svého práva vzdali. 4. Nově vydávané kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 100 (jedno- sto) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a v počtu 195 (jednostodevadesátipěti) kusů o jmenovité hodnotě jed- né akcie ve výši 20.000,-- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých, budou upsány akcio- náři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcie budou upsány akcionáři v místě sídla notářské kanceláře notářky JUDr. Miroslavy Havelkové, notářky se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 923, ve lhůtě do 30. 5. 2008, slovy: třicá- tého května roku dvoutisícího osmého, ne však dříve, než bude k Městskému soudu v Pra- ze doručen návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří- ku. Upsání akcií bude účinné okamžikem podpisu této dohody všemi akcionáři. 5. Emisní kurz upsaných akcií splatí všichni upisovatelé peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti ? číslo účtu 43-2197630207/0100, vedený u Komerční banky, a. s. se sí- dlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 30 %, slovy: třicet procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií je každý upisovatel povi- nen splatit na výše uvedený účet do jednoho roku od zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií vždy tak, aby úhrada byla připsána na účet společnosti nejpozději posledního dne lhůty pro upi- sování. Upisovatel - fyzická osoba uvede jako variabilní symbol své rodné číslo. 6. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.5.2008 - 18.6.2008

Aktuální kontaktní údaje TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Kapitál TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

zakladni jmění 3 975 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2018
zakladni jmění 15 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.8.2008 - 5.4.2018
zakladni jmění 15 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.2008 - 20.8.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2007 - 18.6.2008

Akcie TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 15 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 36 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 120 5.4.2018 - 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 195 5.4.2018 - 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 18.6.2008 - 5.4.2018
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 195 18.6.2008 - 5.4.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.4.2008 - 18.6.2008
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 20 19.12.2007 - 22.4.2008

Sídlo TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Boleslavská 98/6 , Kosmonosy 293 06 22.4.2008
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 19.12.2007 - 22.4.2008

Předmět podnikání TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.12.2013
opravy silničních vozidel 10.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 10.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 10.4.2009 - 4.12.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.12.2007 - 10.4.2009

vedení firmy TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Statutární orgán TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat: a)kterýkoliv člen představenstva samostatně v záležitostech, které nemají finanční dopad na společnost, jakož i v těch záležitostech, jejichž plnění nepřesahuje částku 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; b)alespoň dva členové představenstva v záležitostech, jejich plnění přesahuje částku 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) a nepřesáhne částku 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), přičemž za takové plnění se považuje také souhrn vš ech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; c)ve všech ostatních záležitostech alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. 8.8.2014
Za představenstvo je navenek jménem společnosti oprávněn jednat: a) kterýkoliv člen představenstva samostatně v záležitostech, které nemají finanční dopad na společnost, jakož i v těch záležitostech, jejichž plnění nepřesahuje částku 2.000.000,- Kč, přičemž za takové plnění se považuje souhrn všech transakcí provedenýc h s týmž subjektem v období jednoho měsíce; b) alespoň dva členové představenstva v zaležitostech, jejich plnění přesahuje částku 2.000.000,- Kč a nepřesáhne částku 5.000.000,- Kč, přičemž za takové plnění se považuje souhrn všech transakcí provedených s týmž subjektem v období jednoho měsíce; c) ve všech ostatních záležitostech alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná navenek jménem společnosti samostatně. 19.5.2010 - 8.8.2014
Za představenstvo je navenek jménem společnosti oprávněn jednat: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva, a to každý samostatně; b) zbývající člen představenstva, pokud k tomu byl pověřen na základě písemného zmocnění podepsaného předsedou nebo místopředsedou představenstva. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná navenek jménem společnosti samostatně. 27.5.2008 - 19.5.2010
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná navenek jménem společnosti samostatně. 19.12.2007 - 27.5.2008
předseda představenstva Vladimír Nový 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Vznik funkce 24.8.2018
Adresa: 74 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Milan Krejčí 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Vznik funkce 24.8.2018
Adresa: Nezvalova 267 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Josef Libich 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Petr Kadlec 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Adresa: Tyršova 111 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Marek Švec 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Adresa: Akátová 728 , 294 04 Dolní Bousov Česká republika
člen představenstva Aneta Ponertová 19.12.2007 - 22.4.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: 312 , Straškov-Vodochody 411 84
člen představenstva Ing. Josef Libich 22.4.2008 - 27.5.2008
Vznik členství 20.12.2007
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Vladimír Nový 22.4.2008 - 10.4.2009
Vznik členství 20.12.2007
Adresa: 17. listopadu 1371 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Petr Kadlec 22.4.2008 - 19.5.2010
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 22.4.2010
Vznik funkce 20.12.2007
Zánik funkce 22.4.2010
Adresa: Tyršova 111 , Benátky nad Jizerou 294 71
místopředseda představenstva Ing. Josef Libich 27.5.2008 - 19.5.2010
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 22.4.2010
Vznik funkce 21.5.2008
Zánik funkce 22.4.2010
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Vladimír Nový 10.4.2009 - 19.5.2010
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 22.4.2010
Adresa: 74 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Josef Hudera 19.5.2010 - 4.12.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 22.4.2010
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Sovova 709/5 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Milan Krejčí 19.5.2010 - 4.12.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 14 , Hrdlořezy 293 07
člen představenstva Ing. Josef Libich 19.5.2010 - 31.12.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Petr Kadlec 19.5.2010 - 13.7.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 22.4.2010
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Tyršova 111 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Vladimír Nový 19.5.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 74 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Josef Hudera 4.12.2013 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 22.4.2010
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: 61 , Husí Lhota 294 06
člen představenstva Milan Krejčí 4.12.2013 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 245 , Hrdlořezy 293 07
člen představenstva Ing. Josef Libich 31.12.2013 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Petr Kadlec 13.7.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 22.4.2010
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Tyršova 111 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Milan Krejčí 8.8.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: 245 , Hrdlořezy 293 07
místopředseda představenstva Josef Hudera 8.8.2014 - 1.2.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 21.12.2015
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 21.12.2015
Adresa: 61 , Husí Lhota 294 06
člen představenstva Ing. Josef Libich 8.8.2014 - 1.2.2016
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Marek Švec 1.2.2016 - 20.1.2017
Vznik členství 21.12.2015
Adresa: V Lipkách 579 , Dolní Bousov 294 04
člen představenstva Vladimír Nový 8.8.2014 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Adresa: 74 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Petr Kadlec 8.8.2014 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 15.8.2018
Adresa: Tyršova 111 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Milan Krejčí 5.3.2015 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Adresa: Nezvalova 267 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Libich 1.2.2016 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Vznik funkce 6.1.2016
Zánik funkce 15.8.2018
Adresa: Nerudova 490/10 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Marek Švec 20.1.2017 - 14.9.2018
Vznik členství 21.12.2015
Zánik členství 15.8.2018
Adresa: Akátová 728 , 294 04 Dolní Bousov Česká republika

Dozorčí rada TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. František Čáslava 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Vznik funkce 24.8.2018
Adresa: Těšnovská 950 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Vyskočil 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Vznik funkce 15.8.2018
Adresa: Na Radouči 1044 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Pavel Filip 14.9.2018
Vznik členství 15.8.2018
Adresa: Štěpánská 128 , Luštěnice 294 42
předseda dozorčí rady Ing. Vítězslav Hruška 19.12.2007 - 22.4.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 20.12.2007
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 20.12.2007
Adresa: 5. května 234 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Lubor Heisig 19.12.2007 - 22.4.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: Troilova 439/1 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Josef Jaroš MBA 19.12.2007 - 22.4.2008
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: Oradourská 139 , Lidice 273 54
předseda dozorčí rady Ing. František Čáslava 22.4.2008 - 19.5.2010
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 19.3.2010
Vznik funkce 20.12.2007
Zánik funkce 19.3.2010
Adresa: Těšnovská 950 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Alena Kamenská 22.4.2008 - 19.5.2010
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 19.3.2010
Adresa: Hrušov 94 , 294 73 Brodce nad Jizerou Česká republika
člen dozorčí rady Iveta Hradcová 22.4.2008 - 19.5.2010
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 19.3.2010
Adresa: Žižkova 470/65 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Ing. František Čáslava 19.5.2010 - 14.5.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 22.4.2013
Vznik funkce 22.4.2010
Zánik funkce 22.4.2013
Adresa: Těšnovská 950 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Iveta Hradcová 19.5.2010 - 14.5.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: Žižkova 470/65 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Alena Kamenská 19.5.2010 - 14.5.2013
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 24.3.2013
Adresa: 94 , Hrušov 294 73
předseda dozorčí rady František Čáslava 14.5.2013 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 22.4.2013
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Těšnovská 950 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Iveta Hradcová 14.5.2013 - 8.8.2014
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Žižkova 470/65 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Alena Kamenská 14.5.2013 - 8.8.2014
Vznik členství 16.4.2013
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: 94 , Hrušov 294 73
předseda dozorčí rady Ing. František Čáslava 8.8.2014 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 15.8.2018
Adresa: Těšnovská 950 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Iveta Hradcová 8.8.2014 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Adresa: Žižkova 470/65 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Alena Kamenská 8.8.2014 - 14.9.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.8.2018
Adresa: 94 , Hrušov 294 73

Sbírka Listin TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 13446/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 6.1.2016 15.1.2016 3.2.2016 1
B 13446/SL 72 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 27.7.2015 10
B 13446/SL 71 zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 27.7.2015 3
B 13446/SL 70 účetní závěrka [2014] cash flow Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 2
B 13446/SL 69 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 2
B 13446/SL 67 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 8
B 13446/SL 66 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 20
B 13446/SL 65 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 26.6.2014 7.8.2014 15.9.2014 2
B 13446/SL 64 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2014 7.8.2014 15.9.2014 8
B 13446/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 57/2014 Městský soud v Praze 3.7.2014 7.8.2014 15.9.2014 10
B 13446/SL 62 zpráva auditora Za rok 2013 Městský soud v Praze 25.8.2014 9.7.2014 25.8.2014 8
B 13446/SL 61 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 2
B 13446/SL 60 účetní závěrka [2013]  Příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 29
B 13446/SL 59 zpráva auditora Za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 1
B 13446/SL 58 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 4
B 13446/SL 57 zpráva o vztazích Za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 2
B 13446/SL 56 zpráva auditora Za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 1
B 13446/SL 55 účetní závěrka [2013]  Přehled o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 2
B 13446/SL 54 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 9.7.2014 25.8.2014 10
B 13446/SL 53 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 4
B 13446/SL 52 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 7
B 13446/SL 51 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 10
B 13446/SL 50 účetní závěrka [2012]  přehled o peněž.tocích Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 2
B 13446/SL 49 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 28
B 13446/SL 48 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 1
B 13446/SL 47 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 2
B 13446/SL 46 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 9.8.2013 2
B 13446/SL 45 notářský zápis NZ 33/2013 Městský soud v Praze 18.2.2013 30.4.2013 22.5.2013 16
B 13446/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.2.2013 14.5.2013 20.5.2013 28
B 13446/SL 43 účetní závěrka r.2011 přehled o tocích Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 2
B 13446/SL 41 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 1
B 13446/SL 40 účetní závěrka r.2011 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 4
B 13446/SL 39 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 7
B 13446/SL 38 účetní závěrka r.2011 příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 25
B 13446/SL 37 účetní závěrka r.2011 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 2
B 13446/SL 36 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.7.2012 26.7.2012 10
B 13446/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.7.2011 22.7.2011 49
B 13446/SL 34 zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 7
B 13446/SL 33 účetní závěrka r. 2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 20
B 13446/SL 32 účetní závěrka r. 2009 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 2
B 13446/SL 31 účetní závěrka r. 2009 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 4
B 13446/SL 30 účetní závěrka r. 2009 - peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 2
B 13446/SL 29 zpráva o vztazích r. 2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 1.6.2010 2.7.2010 2
B 13446/SL 28 výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 10
B 13446/SL 27 výroční zpráva r. 2009 - komentář Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2010 2.7.2010 1
B 13446/SL 26 ostatní -záp.z mimoř.zased.představ. Městský soud v Praze 22.4.2010 19.5.2010 19.5.2010 2
B 13446/SL 25 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 19.5.2010 19.5.2010 10
B 13446/SL 24 notářský zápis -NZ100/2010 Městský soud v Praze 22.4.2010 19.5.2010 19.5.2010 18
B 13446/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.3.2010 19.5.2010 19.5.2010 6
B 13446/SL 22 zpráva o vztazích -r.2008 Městský soud v Praze 30.3.2009 20.4.2009 20.4.2009 2
B 13446/SL 21 účetní závěrka -příloha 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.4.2009 20.4.2009 11
B 13446/SL 20 účetní závěrka -VZZ 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.4.2009 20.4.2009 2
B 13446/SL 19 účetní závěrka -rozvaha 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.4.2009 20.4.2009 4
B 13446/SL 14 notářský zápis NZ 157/2008 Městský soud v Praze 26.5.2008 6.6.2008 13.6.2008 11
B 13446/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2008 23.5.2008 4.6.2008 1
B 13446/SL 17 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 21.5.2008 23.5.2008 4.6.2008 1
B 13446/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.5.2008 23.5.2008 4.6.2008 28
B 13446/SL 15 notářský zápis -NZ152/08 Městský soud v Praze 21.5.2008 23.5.2008 4.6.2008 17
B 13446/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2008 18.4.2008 12.5.2008 2
B 13446/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2008 18.4.2008 12.5.2008 2
B 13446/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2008 18.4.2008 12.5.2008 2
B 13446/SL 13 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 24.4.2008 12.5.2008 28
B 13446/SL 12 notářský zápis -NZ211/08 Městský soud v Praze 26.3.2008 18.4.2008 12.5.2008 7
B 13446/SL 11 ostatní -zápis z jed.představ./bez dat Městský soud v Praze 18.4.2008 12.5.2008 1
B 13446/SL 10 ostatní -zápis z jednání DR/bez data/ Městský soud v Praze 18.4.2008 12.5.2008 1
B 13446/SL 6 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.11.2007 20.12.2007 7.1.2008 2
B 13446/SL 5 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 26.11.2007 20.12.2007 7.1.2008 2
B 13446/SL 4 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.11.2007 20.12.2007 7.1.2008 2
B 13446/SL 3 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 3.12.2007 20.12.2007 7.1.2008 2
B 13446/SL 2 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 3.12.2007 20.12.2007 7.1.2008 1
B 13446/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 823/2007 Městský soud v Praze 27.11.2007 20.12.2007 7.1.2008 35

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

IČO (identifikační číslo) 28214609
Jméno TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 18.8.2008
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 4

Sídlo TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Živnosti a provozovny TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Boleslavská 98/6, Kosmonosy 293 06
Identifikační číslo provozovny 1004253192
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.8.2008

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Boleslavská 98/6, Kosmonosy 293 06
Identifikační číslo provozovny 1004253192
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.8.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Boleslavská 98/6, Kosmonosy 293 06
Identifikační číslo provozovny 1004253192
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 18.8.2008

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Boleslavská 98/6, Kosmonosy 293 06
Identifikační číslo provozovny 1004253192
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2008

Statutární orgán TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Libich
Člen statutárního orgánu Petr Kadlec
Člen statutárního orgánu Vladimír Nový
Člen statutárního orgánu Milan Krejčí
Člen statutárního orgánu Marek Švec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

IČO: 28214609
Firma: TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Kosmonosy
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2007

Sídlo TRANSCENTRUM automotive logistics a.s.

Sídlo: Boleslavská 98/6, Kosmonosy 293 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
tracking image