Firma TOTO CZ a.s. IČO 25935992


TOTO CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

TOTO CZ a.s. (25935992) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 607, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2000 a je stále aktivní. TOTO CZ a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o TOTO CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TOTO CZ a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro TOTO CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TOTO CZ a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2035
IČO (identifikační číslo osoby) 25935992
Jméno TOTO CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.3.2000
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou TOTO CZ a.s. (dále též jen „Společnost“), z jeho současné výše 5.755.000,-- Kč (slovy pět milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) o částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tj. bude činit 5.000,--Kč (slovy pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Všech 849 (slovy osm set čtyřicet devět) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednos tního práva, (kterého se tímto jediný akcionář výslovně vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionáře, a to obchodní společnost s obchodní firmou Turf Praha a.s. se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČ 2515773 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7800, která upíše všech těchto 849 (slovy osm set čtyřicet devět) akcií ve smlouvě o upsání akcí dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem, a t o obchodní společností s obchodní firmou Turf Praha a.s., a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Místem úpisu akcií bude sídlo Společnosti, tj. Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přičemž lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. 4. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působ nosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcí musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 5. Tento předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) nových akcií, které upíše, tj. částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun česk ých), ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 849 nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 107-3779960227/0100 vedený u banky Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360. 6.12.2012 - 18.1.2013
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 2 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, druh, jmenovitá hodnota podoba a forma upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové a kcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to akconáři společnosti, kterým je Jockey Club České republiky se sídlem Praha 5, Radotí nská 69, PSČ 159 00, IČ 41 18 65 32. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta ve které lze akcie upsat: Nové akcie lze upsat ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva upisovateli označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit tak, že předá společnosti mov itou věc, která je předmětem vkladu a uzavře se společností smlouvu o splacení vkladu. Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem věci ve vlastnictví Jockey Clubu České republiky, a to výpočetní technikou - systémem pro totalizátorové sázky Data Tote mobile system Series 6, přičemž ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo určeno znaleckým p osudkem znalce ing. Miroslava Frýby ze dne 31.3.2003 č. 47/03/2003 částkou ve výši 2 026 589,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydáno 20 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění se považuje za emisní ážio. 25.7.2003 - 13.2.2004
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 4. září 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 755 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 151 kmenová akcie o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Všechny nové akcie v počtu 151 akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 750 000,-- Kč budou upsány na základě dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena ve lhůtě 3 měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs všech nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy 5 000,-- Kč za jednu akcii. Akcionáři jsou povinni splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do 1 měsíce ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet akciové společnosti TOTO CZ a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek emisního kursu upsaných akcií, tedy 70 % emisního kursu upsaných akcií, jsou akcionáři povinni splatit nejpozději do 28. února 2002. 18.10.2001 - 22.8.2002

Kapitál TOTO CZ a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2013
zakladni jmění 5 755 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2004 - 18.1.2013
zakladni jmění 3 755 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2002 - 13.2.2004
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.5.2001 - 22.8.2002
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 7.3.2000 - 2.5.2001

Akcie TOTO CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 3.9.2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 000 18.1.2013 - 3.9.2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 151 13.2.2004 - 18.1.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 13.2.2004 - 3.9.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 22.8.2002 - 13.2.2004
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 151 22.8.2002 - 13.2.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 7.3.2000 - 22.8.2002

Sídlo TOTO CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 607 , Pardubice 530 02 27.10.2016
Adresa Pražská 607 , Pardubice 530 02 7.3.2000 - 27.10.2016

Předmět podnikání TOTO CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách 1.8.2006
Sázkové hry (podle § 2 písm. k) zák. č. 202/1990 Sb.), při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen, a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanoveném podílu výher 19.4.2000 - 1.8.2006
Podpora chovu anglického plnokrevníka 7.3.2000

vedení firmy TOTO CZ a.s.

Statutární orgán TOTO CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. 3.9.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 1.8.2006 - 3.9.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí členové představenstva svůj podpis. 7.3.2000 - 1.8.2006
Předseda představenstva Ing. Mgr. Martin Němeček 19.12.2017
Vznik členství 19.12.2017
Vznik funkce 19.12.2017
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havelka 19.12.2017
Vznik členství 19.12.2017
Adresa: Loretánská 106/23 , Praha 118 00
Předseda představenstva Petr Drahoš 7.3.2000 - 1.8.2006
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.2.2006
Zánik funkce 28.2.2006
Adresa: Lonkova 464 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Václav Luka 7.3.2000 - 1.8.2006
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. arch. Miroslav Petráň 7.3.2000 - 1.8.2006
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Předseda představenstva Petr Drahoš 1.8.2006 - 6.12.2012
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 2.3.2006
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Ke Kamenci 1093 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Václav Luka 1.8.2006 - 6.12.2012
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
člen představenstva PhDr. Zbyněk Pulec 1.8.2006 - 6.12.2012
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Sekaninova 1087/28 , Praha 128 00
člen výboru PhDr. Zbyněk Pulec 6.12.2012 - 8.2.2014
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: Branská 417 , Praha 198 00
předseda představenstva Petr Drahoš 6.12.2012 - 9.9.2016
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Adresa: Na Spravedlnosti 734 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Václav Luka 6.12.2012 - 27.10.2016
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
člen výboru PhDr. Zbyněk Pulec 8.2.2014 - 19.12.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: Pod Táborským vrchem 540 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
předseda představenstva Petr Drahoš 9.9.2016 - 19.12.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: 135 , Slatiňany 538 21
člen představenstva Ing. Václav Luka 27.10.2016 - 19.12.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00

Dozorčí rada TOTO CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Milan Trněný 19.12.2017
Vznik členství 19.12.2017
Adresa: Bellova 355/16 , Brno 623 00
Předseda dozorčí rady Mgr. Jan Červenka 7.3.2000 - 1.8.2006
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.2.2006
Zánik funkce 28.2.2006
Adresa: K lipám 295/22 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Ing. Alexander Eremiáš 7.3.2000 - 1.8.2006
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Tyršova 509 , Konice 798 52
Člen dozorčí rady Mgr. Petr Pucandl 7.3.2000 - 1.8.2006
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Winterova 954 , 530 03 Pardubice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. František Janů 1.8.2006 - 6.12.2012
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 2.3.2006
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kovář 1.8.2006 - 6.12.2012
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Za Humny 636 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady PhDr. Tomáš Krůta 1.8.2006 - 6.12.2012
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. František Janů 6.12.2012 - 18.1.2013
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
člen dozorčí rady PhDr. Tomáš Krůta 6.12.2012 - 27.10.2016
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00
předsada dozorčí rady Ing. František Janů 18.1.2013 - 27.10.2016
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ladislav Jezdinský 18.1.2013 - 19.12.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 19.12.2017
Adresa: 50 , Valy 535 01
předsada dozorčí rady Ing. František Janů 27.10.2016 - 19.12.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
člen dozorčí rady PhDr. Tomáš Krůta 27.10.2016 - 19.12.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: U kříže 632/24 , Praha 158 00

Sbírka Listin TOTO CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2035/SL 30 účetní závěrka [2014] em. Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2015 14.12.2015 15.12.2015 11
B 2035/SL 29 notářský zápis [NZ 611/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2015 3.9.2015 9.9.2015 30
B 2035/SL 28 účetní závěrka [2013] Rozvaha 2013 / DZ Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2014 12.12.2014 15.12.2014 4
B 2035/SL 26 účetní závěrka [2013] Výkaz zisků a ztráty 2013 / DZ Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2014 12.12.2014 15.12.2014 2
B 2035/SL 25 účetní závěrka [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2013 10.10.2013 11.10.2013 11
B 2035/SL 24 ostatní zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2012 11.1.2013 23.1.2013 1
B 2035/SL 23 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 834/2012,zápis z předst.,RJA Krajský soud v Hradci Králové 13.11.2012 22.11.2012 7.12.2012 18
B 2035/SL 22 účetní závěrka 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2012 24.8.2012 27.8.2012 11
B 2035/SL 21 účetní závěrka 2010,ds Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2011 24.8.2012 27.8.2012 11
B 2035/SL 20 účetní závěrka 2009,ds Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2010 24.8.2012 27.8.2012 11
B 2035/SL 19 účetní závěrka příloha 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2010 3.3.2010 5
B 2035/SL 18 účetní závěrka výkaz zz 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2010 3.3.2010 2
B 2035/SL 17 účetní závěrka rozvaha 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2010 3.3.2010 4
B 2035/SL 16 ostatní - příloha k ÚZ 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2008 26.8.2008 26.8.2008 9
B 2035/SL 15 ostatní - výkaz zisku a ztrát - 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2008 26.8.2008 26.8.2008 2
B 2035/SL 14 účetní závěrka - rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2008 26.8.2008 26.8.2008 4
B 2035/SL 13 účetní závěrka - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2007 17.7.2007 18.7.2007 4
B 2035/SL 12 ostatní - příloha k ÚZ 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2007 17.7.2007 18.7.2007 9
B 2035/SL 11 ostatní - výkaz zisku a ztrát 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2007 17.7.2007 18.7.2007 2
B 2035/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 42/2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2006 31.5.2006 31.5.2006 40
B 2035/SL 9 ostatní - akcie Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2003 12.12.2003 12.12.2003 4
B 2035/SL 8 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2003 10.9.2003 10.9.2003 17
B 2035/SL 7 notářský zápis, posudek znalce - NZ 131/2003 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2003 24.6.2003 24.6.2003 16
B 2035/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2002 29.8.2002 21
B 2035/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2001 20.3.2002 20.3.2002 40
B 2035/SL 4 notářský zápis - NZ 200/2001 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2001 29
B 2035/SL 3 ostatní - zápis z jednání přestav. Krajský soud v Hradci Králové 19.2.2000 1
B 2035/SL 2 notářský zápis - NZ 30/2000 - VH Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2000 4
B 2035/SL 1 notářský zápis - NZ 29/2000 - ZL + Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2000 27

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TOTO CZ a.s.

IČO: 25935992
Firma: TOTO CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VI
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.3.2000

Sídlo TOTO CZ a.s.

Sídlo: Pražská 607, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image