Firma TOS Svitavy, a.s. IČO 15034020


TOS Svitavy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TOS Svitavy, a.s. (15034020) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Říční 2269/1, Svitavy 568 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1991 a je stále aktivní. TOS Svitavy, a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o TOS Svitavy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TOS Svitavy,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TOS Svitavy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TOS Svitavy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TOS Svitavy,a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 131
IČO (identifikační číslo osoby) 15034020
Jméno TOS Svitavy,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.3.1991
Valná hromada schválila: 1.Zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 20 131 380,-- Kč (slovy: dvacet -milionů sto třicet jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávajících 16 468 620,-- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát osm tisíc šest setdvacet k orun českých) na 36 600 000,-- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod č ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 335 523 (tři sta třicet pět tisíc pět set dvacet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, s nominální hodnotou každé akcie 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné p apíry. 3.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 4.První kolo úpisu se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů. 5.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále jen Přednostní právo): a)V prvním kole úpisu budou všechny nové akcie, tj. 335 523 (třistatřicet pět tisíc pětset dvacet tři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých) na jednu akcii, nabídnuty k upsání akcionářům s využitím Přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. b)Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po současném uveřejnění informace o Přednostním právu v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.tos.cz a v Obchodním věstníku. c)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. d)Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun (šedesát korun českých) připadá podíl 1,222 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. e)Jmenovitá hodnota každé upisované akcie činí 60,-- Kč (šedesát korun českých), upisuje se 335 523 (třista třicet pět tisíc pětset dvacet tři) kmenových akcií na jméno. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé akcie je 60,-- Kč (šedesát korun českých). f)Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo poprvé uplatněno, tj. den následující po datu uveřejnění informace o Přednostním právu současně v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. g)Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., č. ú. 486118024/2700, ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů od uplynutí lhůty k upisování akcií s v yužitím přednostního práva dle odst. 4.b) výše. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na uvedený účet. 6.Druhé kolo úpisu se uskuteční bez využití přednostního práva. 7.Vyloučení přednostního práva: a)Pro druhé kolo úpisu se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů Společnosti, které budou úp isem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů Společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje Společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. b)Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému Společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. c)Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na u zavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. d)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. e) Emisní kurs akcie je 60 Kč (šedesát korun českých). 8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 9.Emisní kurs nově upisovaných akcií v druhém kole bude splacen výhradně započtením celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za Společností, v nominální hodnotě 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), která představuje nesplacenou část j istiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 20. 9. 2005 a na základě žádosti o čerpání úvěru ze dne 20. 9. 2005, s pohledávkou Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií. 10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a)Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. b)Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. c)Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za Společností s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu. 11.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871 za společností TOS Svitavy,a.s., se sídlem Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 1 5034020, specifikované v bodě 9 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TOS Svitavy,a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 12.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. 28.12.2015 - 10.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 8.4.2014
ost. údaje - akcie ------------------ - Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. 11.11.1996 - 8.4.2014
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 26.1.1993. 27.4.1993 - 8.4.2014
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 274.477.000,--. Je rozvrženo na 274.477 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 1.000,--. 31.12.1992 - 6.12.1994
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 31.12.1992 - 9.1.1996
Základní kapitál: Celková výše základního kapitálu činí 240.751 000,-Kčs. Je na něj vydána jedna akcie o nominální hodnotě 100.000,-Kčs a jedna akcie o nominální hodnotě 240.651.000,-Kčs. Akcie společnosti zní na jméno.V základním kapitálu není provedeno ocenění pozemku. Základní kapitál společnosti je veden u Komerční banky ve Svitavách, č.ú. 1304-591. 27.8.1991 - 31.12.1992
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech akciovým plánem ze dne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatelem. Rozhodnutí ministra průmyslu České rep. ze dne 22.3.1991 č.147/1991 a dodatku č.1 ke stanovám mění čl.I, V a VII A: 19.4.1991 - 8.4.2014
Zastupování : Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán představenstvo. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 15.3.1991 - 31.12.1992

Aktuální kontaktní údaje TOS Svitavy,a.s.

Kapitál TOS Svitavy,a.s.

zakladni jmění 36 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.2.2016
zakladni jmění 16 468 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2014 - 10.2.2016
zakladni jmění 274 477 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.6.2002 - 19.11.2014
zakladni jmění 274 477 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1994 - 21.6.2002

Akcie TOS Svitavy,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 60 Kč 335 523 10.2.2016
Kmenové akcie na majitele 60 Kč 274 477 19.11.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 274 477 8.4.2014 - 19.11.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 274 477 6.12.1994 - 8.4.2014

Sídlo TOS Svitavy,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 7.8.2017
Adresa Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 8.4.2014 - 7.8.2017
Adresa Říční 1578/1 , Svitavy 568 02 15.3.1991 - 8.4.2014

Předmět podnikání TOS Svitavy,a.s.

Platnost údajů od - do
- obráběčství 8.4.2014
- zámečnictví, nástrojářství 8.4.2014
- kovářství, podkovářství 8.4.2014
- truhlářství, podlahářství 8.4.2014
- malířství, lakýrnictví a natěračství 8.4.2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2014
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.4.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 2.7.2004 - 8.4.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 21.6.2002 - 8.4.2014
nástrojářství 21.6.2002 - 8.4.2014
- provozování nestátního zdravotnického zařízení rehabilitační péče 6.12.1994 - 1.9.1998
- slévání železných i neželezných obecných kovů 31.12.1992 - 6.12.1994
- kovoobrábění 31.12.1992 - 8.4.2014
- zámečnictví 31.12.1992 - 8.4.2014
- výroba nástrojů 31.12.1992 - 8.4.2014
- kovářství 31.12.1992 - 8.4.2014
- truhlářství 31.12.1992 - 8.4.2014
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 31.12.1992 - 8.4.2014
- automatizované zpracování dat 31.12.1992 - 8.4.2014
- projekční činnost v oborech upínacího nářadí a dřevoobráběcích strojů 31.12.1992 - 8.4.2014
- zprostředkovatelská činnost 31.12.1992 - 8.4.2014
- práce lakýrnické 31.12.1992 - 8.4.2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.1992 - 8.4.2014
- pronájem nemovitostí spojený s poskytováním i jiných než základních služeb 31.12.1992 - 8.4.2014
§ 6 odst. 1 písm. a/, c/ zák.č. 42/80 Sb., o hospodářských stycích se 15.3.1991 - 31.12.1992
- broušení a leštění kovů (s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých zahraničím, ve znění zákona č.102/1988 Sb. v tomto rozsahu: nástrojů 1.Poskytování služeb italskému sdružení Delmac s.p.a. Thiene formou: a)provozování konsifnačního skladu náhradních dílů sdružených firem Delmac s.p.a. b)zajišťování předprodejního a garančního servisu na strojích a zařízeních pro sdružení firem Delmac s.p.a. 2.Dovoz náhradních dílů z konsignačního skladu na stroje a zařízení sdružených firem Celmac s.p.a. 15.3.1991 - 31.12.1992
a)vývoj, výroba a odbyt obráběcích strojů, dřevoobráběcích strojů, mechani 15.3.1991 - 31.12.1992
- stavba strojů s mechanickým pohonem začních zařízení a linek z těchto výrobků sestavených, včetně jejich příslušenství a náhradních dílů, vývoj, výroba upínacího nářadí - sklíčidel, nástrojů, nářadí, měřidel včetně příslušenství a náhradních dílů, výroba strojírenské metalurgie, modelů, přípravků, elektrotechnických a strojírenských celků, kompletujících výrobků hlavních oborů b)zahraničně obchodní činnost související s hlavním předmětem podnikání a Podle dopisu FMZO ze dne 19.4.1990, č.j. 6/400/63/90, poř.č.0477 uděluje se organizaci TOS Svitavy povolení k zahraničně obchodní činnosti podle 15.3.1991 - 31.12.1992

Předmět činnosti TOS Svitavy,a.s.

Platnost údajů od - do
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.4.2014

vedení firmy TOS Svitavy,a.s.

Statutární orgán TOS Svitavy,a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřen člen představenstva, který vykonává pracovní pozici generálního ředitele společnosti. 24.6.2016
Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud byl písemně pověřen k určitému právnímu jednání. 8.4.2014 - 24.6.2016
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají a za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo jednotlivý člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti, pokud k tomu byli představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněni. 15.1.1996 - 8.4.2014
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují jednotliví členové představenstva samostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 9.1.1996 - 15.1.1996
předseda představenstva Ing. Jan Halouska 23.7.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: Kubíkova 1180/9 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc. 23.7.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: Milady Horákové 387/56 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 23.7.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: Březská 518/7 , Říčany 251 01
člen představenstva Oldřich Jachan 7.2.2017
Vznik členství 12.12.2016
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
Člen představenstva Ing. František Dokulil 10.10.2018
Vznik členství 21.6.2018
Vznik funkce 21.6.2018
Adresa: Fr. Hrubína 739/3 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Antonín Černý Csc. 15.3.1991 - 30.3.1992
Adresa: Dělnická 336/45 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Josef Beneš 15.3.1991 - 27.4.1993
Adresa: Dürerova 2169/2 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Petr Novotný 15.3.1991 - 27.4.1993
Adresa: Litvinovova 447 , Praha 10 Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Kusý 26.6.1991 - 27.4.1993
Adresa: Dukelská 987 , Litomyšl 570 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Vondra 26.6.1991 - 27.4.1993
Adresa: Edvarda Beneše 1165/10 , Svitavy 568 02
člen představenstva Ing. Miroslav Hájek 30.3.1992 - 27.4.1993
Adresa: Draha 305 , Řevničov 270 54
Člen představenstva Zdeněk Šikula 27.4.1993 - 6.12.1994
Adresa: nám. Republiky 1450/23 , Žďár nad Sázavou 591 01
Člen představenstva Ing. Pavel Pachovský 27.4.1993 - 15.9.1995
Adresa: Větrná 21 , Svitavz Česká republika
Člen představenstva Ing. Miroslav Dušek 27.4.1993 - 15.9.1995
Adresa: Famfulíkova 1148/3 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Matejov 27.4.1993 - 9.1.1996
Adresa: Sedmikráskova 2791 , Topolčany Česká republika
Předseda představenstva Ing. Pavel Kusý 27.4.1993 - 15.1.1996
Adresa: Dukelská 987 , Litomyšl 570 01
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Havlůj CSc. 27.4.1993 - 15.1.1996
Adresa: Zárubova 506/4 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Kroča 27.4.1993 - 15.1.1996
Adresa: Družstevní 4506 , Zlín 760 05
Člen představenstva Jaroslav Vavřina 6.12.1994 - 15.1.1996
Adresa: Pražská 1427 , Přelouč 535 01
Člen představenstva Ing. Pavel Pachovský 15.9.1995 - 15.1.1996
Adresa: Větrná 627/21 , Svitavy 568 02
Člen představenstva Ing. Miloslav Dušek 15.9.1995 - 15.1.1996
Adresa: Famfulíkova 1148/3 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Josef Knížek 9.1.1996 - 15.1.1996
Adresa: Vodičkova 707/37 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Petr Babulík 15.1.1996 - 11.11.1996
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8 , Praha 165 00
Předseda představenstva Ing. Josef Knížek 15.1.1996 - 11.11.1996
Adresa: Vodičkova 707/37 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Kusý 15.1.1996 - 14.10.1997
Adresa: Dukelská 987 , Litomyšl 570 01
Člen představenstva Ing. Pavel Pachovský 15.1.1996 - 14.10.1997
Adresa: Větrná 627/21 , Svitavy 568 02
Předseda představenstva Ing. Petr Babulík 11.11.1996 - 14.10.1997
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8 , Praha 165 00
Člen představenstva Ing. Andrea Paslerová 11.11.1996 - 1.9.1998
Adresa: Frostova 339 , Praha 109 00
Předseda představenstva Ing. Jan Halouska 14.10.1997 - 3.8.2000
Adresa: Horňátecká 791/18 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Andrea Paslerová 1.9.1998 - 3.8.2000
Adresa: Na Vyhlídce 1891/1 , Říčany 251 01
Člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 3.8.2000 - 21.6.2002
Adresa: Klírova 1916/4 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Josef Vejrosta 14.10.1997 - 14.3.2003
Vznik členství 18.5.2000
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Karel Svoboda 14.3.2003 - 19.9.2003
Vznik členství 16.5.2002
Adresa: Kijevská 1712/13 , Svitavy 568 02
Člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc. 15.1.1996 - 6.8.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Adresa: Milady Horákové 387/56 , Praha 170 00
Místopředseda představenstva Ing. Josef Palko 14.10.1997 - 6.8.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: M. Majerové 720/25 , Třebíč 674 01
Předseda představenstva Ing. Jan Halouska 3.8.2000 - 6.8.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Kubíkova 1180/9 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 21.6.2002 - 6.8.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Adresa: Březská 518/7 , Říčany 251 01
Člen představenstva Ing. Pavel Chmelík 19.9.2003 - 6.8.2005
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 8.6.2005
Adresa: Kapitána Nálepky 1303/16 , Svitavy 568 02
Místopředseda představenstva Ing. Josef Palko 6.8.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: M. Majerové 720/25 , Třebíč 674 01
Člen představenstva Ing. Pavel Chmelík 6.8.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 21.8.2008
Adresa: Kapitána Nálepky 1303/16 , Svitavy 568 02
Člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc. 6.8.2005 - 14.10.2010
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Milady Horákové 387/56 , Praha 170 00
Předseda představenstva Ing. Jan Halouska 6.8.2005 - 14.10.2010
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 31.8.2010
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: Kubíkova 1180/9 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 6.8.2005 - 14.10.2010
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Březská 518/7 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Květoslav Krátký 4.11.2008 - 10.8.2012
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Jos. Čejky 248 , Svitávka 679 32
místopředseda představenstva Ing. František Dokulil 4.11.2008 - 12.8.2013
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 18.6.2013
Vznik funkce 3.10.2008
Zánik funkce 18.6.2013
Adresa: Fr. Hrubína 739/3 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Jan Halouska 14.10.2010 - 22.1.2014
Vznik členství 31.8.2010
Vznik funkce 31.8.2010
Adresa: Kubíkova 1180/9 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 14.10.2010 - 22.1.2014
Vznik členství 31.8.2010
Adresa: Březská 518/7 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc. 14.10.2010 - 9.10.2014
Vznik členství 31.8.2010
Adresa: Milady Horákové 387/56 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Drahomír Jeleček 10.8.2012 - 9.10.2014
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Kpt. Jaroše 1126 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Jan Halouska 22.1.2014 - 9.10.2014
Vznik členství 31.8.2010
Vznik funkce 31.8.2010
Adresa: Kubíkova 1180/9 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 22.1.2014 - 9.10.2014
Vznik členství 31.8.2010
Adresa: Březská 518/7 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Jan Halouska 9.10.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 24.6.2015
Vznik funkce 31.8.2010
Zánik funkce 24.6.2015
Adresa: Kubíkova 1180/9 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Martina Rusňáková 9.10.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: Březská 518/7 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Ladislav Adamec CSc. 9.10.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: Milady Horákové 387/56 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Drahomír Jeleček 9.10.2014 - 7.2.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 30.11.2016
Adresa: Kpt. Jaroše 1126 , Třebíč 674 01
Jméno František Dokulil 12.8.2013 - 10.10.2018
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Vznik funkce 18.6.2013
Zánik funkce 21.6.2018
Adresa: Fr. Hrubína 739/3 , Třebíč 674 01

Dozorčí rada TOS Svitavy,a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Luboš Stodola 23.7.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: Bratří Čapků 1771/7 , Svitavy 568 02
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Jana Adamcová 15.10.2017
Vznik členství 30.10.2014
Adresa: Mydlářka 2821 8, 160 00 Praha Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Adamec 10.10.2018
Vznik členství 21.6.2018
Vznik funkce 21.6.2018
Adresa: Mydlářka 2821 8, 160 00 Praha Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Talíř 27.4.1993 - 6.12.1994
Adresa: Bratří Čapků 1748/15 , Svitavy 568 02
Člen dozorčí rady Jaroslav Dittrich 27.4.1993 - 15.9.1995
Adresa: Žižkova 19 , Svitavz Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Libor Olehla 27.4.1993 - 15.1.1996
Adresa: 120 , Pustá Rybná 572 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Vacek 6.12.1994 - 15.1.1996
Adresa: Mařákova 1113 , Litomyšl 570 01
Člen dozorčí rady Ing. František Petlach 15.1.1996 - 11.11.1996
Adresa: Kroupova 2252/10 , Praha 150 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Štípek 15.1.1996 - 11.11.1996
Adresa: Vrchlického 755/7 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Halouska 11.11.1996 - 14.10.1997
Adresa: Horňátecká 791/18 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Dittrich 15.9.1995 - 3.8.2000
Adresa: Žižkova 779/19 , Svitavy 568 02
Člen dozorčí rady Dana Lorencová 11.11.1996 - 3.8.2000
Adresa: Majerského 2049/5 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Ing. Martina Rusňáková 14.10.1997 - 3.8.2000
Adresa: Klírova 1916/4 , Praha 148 00
Předseda dozorčí rady Ing. František Dokulil 3.8.2000 - 6.8.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Fr. Hrubína 739/3 , Třebíč 674 01
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Roušarová 3.8.2000 - 6.8.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Adresa: Husova 260/13 , Říčany 251 01
Člen dozorčí rady František Šudoma 3.8.2000 - 6.8.2005
Vznik členství 26.4.2000
Zánik členství 26.4.2005
Adresa: Myslbekova 1409/5 , Svitavy 568 02
Předseda dozorčí rady Ing. František Dokulil 6.8.2005 - 4.11.2008
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 3.10.2008
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 3.10.2008
Adresa: Fr. Hrubína 739/3 , Třebíč 674 01
Člen dozorčí rady Jaroslav Štefka 6.8.2005 - 4.6.2010
Vznik členství 28.4.2005
Zánik členství 6.5.2010
Adresa: 47 , Koclířov 569 11
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Roušarová 6.8.2005 - 14.10.2010
Vznik členství 8.6.2005
Adresa: Husova 260/13 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Ing. Dagmar Roušarová 14.10.2010 - 21.7.2011
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: Husova 260/13 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady Ing. Martin Adamec 4.11.2008 - 1.9.2013
Vznik členství 3.10.2008
Vznik funkce 3.10.2008
Adresa: K zahrádkám 997/19 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Luboš Stodola 4.6.2010 - 9.10.2014
Vznik členství 6.5.2010
Adresa: Bratří Čapků 1771/7 , Svitavy 568 02
člen dozorčí rady Mgr. Klára Starostová 21.7.2011 - 9.10.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 30.7.2014
Adresa: Milady Horákové 860/76 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Adamec 1.9.2013 - 9.10.2014
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 18.6.2013
Vznik funkce 3.10.2008
Zánik funkce 18.6.2013
Adresa: K zahrádkám 997/19 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Luboš Stodola 9.10.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 6.5.2010
Zánik členství 6.5.2015
Adresa: Bratří Čapků 1771/7 , Svitavy 568 02
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Jana Adamcová 19.11.2014 - 31.7.2015
Vznik členství 30.10.2014
Adresa: K zahrádkám 997/19 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Adamec 9.10.2014 - 31.8.2016
Vznik členství 18.6.2013
Vznik funkce 18.6.2013
Adresa: K zahrádkám 997/19 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Adamec 31.8.2016 - 13.10.2017
Vznik členství 18.6.2013
Vznik funkce 18.6.2013
Adresa: Zelená 1745/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Jana Adamcová 31.7.2015 - 15.10.2017
Vznik členství 30.10.2014
Adresa: Zelená 1745/22 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Adamec 13.10.2017 - 10.10.2018
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Vznik funkce 18.6.2013
Zánik funkce 21.6.2018
Adresa: Mydlářka 2821 8, 160 00 Praha Česká republika

Sbírka Listin TOS Svitavy,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 131/SL 61 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2016 4.3.2016 4.3.2016 9
B 131/SL 59 notářský zápis [NZ 648/2015] Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2015 28.12.2015 17
B 131/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - VH+předst. Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2015 30.6.2015 29.7.2015 17
B 131/SL 57 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2015 15.7.2015 17.7.2015 49
B 131/SL 52 výroční zpráva [2013] el Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2014 14.7.2014 51
B 131/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 725/2013 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2013 31.3.2014 10.4.2014 24
B 131/SL 50 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - VH,předst. Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2013 7.8.2013 16.8.2013 10
B 131/SL 49 výroční zpráva [2012] el. Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2013 28.6.2013 4.7.2013 48
B 131/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2012 19.7.2012 15.8.2012 12
B 131/SL 47 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2012 10.7.2012 18.7.2012 40
B 131/SL 46 ostatní zápis z ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2011 20.7.2011 21.7.2011 15
B 131/SL 45 zpráva o vztazích , email Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 29.6.2011 13.7.2011 4
B 131/SL 44 ostatní - výrok auditora, email Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2011 29.6.2011 13.7.2011 1
B 131/SL 43 účetní závěrka 2010, email Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 13.7.2011 32
B 131/SL 41 zpráva auditora email Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2010 15.10.2010 15.10.2010 2
B 131/SL 40 výroční zpráva 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2010 12.10.2010 10
B 131/SL 39 účetní závěrka 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2010 12.10.2010 12.10.2010 34
B 131/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory , (zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2010 6.10.2010 6.10.2010 18
B 131/SL 38 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2010 1.6.2010 1.6.2010 1
B 131/SL 37 insolvenční rozhodnutí 56INS6860/2009-A-6 Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 2
B 131/SL 36 ostatní vyhl.56INS6860/2009-A-3 Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2009 8.10.2009 8.10.2009 1
B 131/SL 35 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2009 28.6.2009 29.6.2009 20
B 131/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2008 28.6.2009 29.6.2009 14
B 131/SL 33 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2008 31.10.2008 31.10.2008 18
B 131/SL 32 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 19.6.2008 48
B 131/SL 31 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2007 27.6.2007 29.6.2007 53
B 131/SL 30 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2006 21.6.2006 21.6.2006 50
B 131/SL 29 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2005 24.6.2005 24.6.2005 31
B 131/SL 28 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2005 24.6.2005 24.6.2005 51
B 131/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2004 16.8.2004 16.8.2004 113
B 131/SL 26 notářský zápis - NZ 70/2004 Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2004 18.9.2003 18.9.2003 10
B 131/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2003 9.7.2003 9.7.2003 76
B 131/SL 24 ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2003 24.6.2003 24.6.2003 97
B 131/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2002 24.6.2002 24.6.2002 59
B 131/SL 22 stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 46
B 131/SL 21 ostatní - zápis jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2001 26.6.2001 26.6.2001 31
B 131/SL 20 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2001 26.6.2001 26.6.2001 1
B 131/SL 19 ostatní - zápis ze zased. předst. a DR Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2000 29.6.2000 29.6.2000 2
B 131/SL 18 notářský zápis - NZ 65/2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2000 29.6.2000 29.6.2000 7
B 131/SL 17 ostatní - zápis VH Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2000 29.6.2000 29.6.2000 8
B 131/SL 16 ostatní - volba člena DR Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2000 29.6.2000 29.6.2000 3
B 131/SL 15 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2000 29.6.2000 29.6.2000 1
B 131/SL 14 ostatní - zápis o volbě DR Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2000 29.6.2000 29.6.2000 1
B 131/SL 13 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2000 14.6.2000 14.6.2000 25
B 131/SL 12 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1999 18.5.1999 18.5.1999 25
B 131/SL 11 účetní závěrka - za rok 1997 - zpr. auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.4.1998 10.7.1998 10.7.1998 23
B 131/SL 10 ostatní - zápis z jed. valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 5.6.1998 10.7.1998 10.7.1998 7
B 131/SL 5 ostatní - zápis z jedn. valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 20.6.1997 16.7.1997 16.7.1997 26
B 131/SL 1 notářský zápis - NZ 92/96 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1996 7.11.1996 7.11.1996 31
B 131/SL 4 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1996 1
B 131/SL 3 ostatní - zápis ze zased. předst. Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1996 1
B 131/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 5.9.1996 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TOS Svitavy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 15034020
Jméno TOS Svitavy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Svitavy
Vznik první živnosti: 17.8.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Sídlo TOS Svitavy, a.s.

Živnosti a provozovny TOS Svitavy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1578/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1005053987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1578/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1005053987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1578/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1005053987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 4 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1578/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1005053987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.8.1992

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 22.8.2019

Živnost č. 6 Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 5.8.1994

Živnost č. 7 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 7.3.2002

Živnost č. 9 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 22.8.2019

Živnost č. 10 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Broušení a leštění kovů (s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 12 poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 projekční činnost v oborech upínacího nářadí a dřevoobráběcích strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 pronájem nemovitostí spojený s poskytováním i jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 pronájem nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 19.12.2013

Živnost č. 20 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TOS Svitavy, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Oldřich Jachan
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Adamec CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Martina Rusňáková
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Halouska
Člen statutárního orgánu Ing. František Dokulil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TOS Svitavy,a.s.

IČO: 15034020
Firma: TOS Svitavy,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Svitavy
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.3.1991

Sídlo TOS Svitavy,a.s.

Sídlo: Říční 2269/1, Svitavy 568 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Truhlářské práce
Malířské a natěračské práce
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
tracking image