Hlavní navigace

FIRMA TONAK a.s. IČO: 00013226

TONAK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TONAK a.s. (00013226) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zborovská 823/65, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. TONAK a.s. má čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o TONAK a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro TONAK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TONAK a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 29. 12. 1990
Spisová značka: B 110
IČO (identifikační číslo osoby): 00013226
Jméno: TONAK a.s. /anglicky, německy, španělsky, italsky, rusky - viz ostatní skutečnosti/
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Valná hromada společnosti přijala dle 8.4.2019 následující usnesení: 1) konstatuje, že Hlavním akcionářem společnosti TONAK a.s. ve smyslu § 375 ZOK je společnost PCTC Invest AB, se sídlem Riddargatan 13A, 114 36 Stockholm, Švédsko, identifikační číslo 556858-3735, která je vlastníkem celkem 3 932 888 kusů kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) každé akcie, vydaných v zaknihované podobě, název emise TONAK A.S., ISIN: CS0005006055, s nimiž je spojeno celkem 3 932 888 hlasů na valné hromadě; 2) konstatuje, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií na majitele společnosti TONAK a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 176 979 960,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest miliónů devět set sedmdesát devět tisíc devět set šedesát korun českých), což představuje podíl 91,74 % na základním kapitálu společnosti TONAK a.s. a hlasovacích právech (zaokrouhleno na dvě desetinná místa). Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo na nucený přechod akcií společnosti TONAK a.s. ve vlastnict ví ostatních akcionářů společnosti TONAK a.s. na něj; 3) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím společnosti TONAK a.s., tj. kmenovým akciím na majitele o jmenovité hodnotě 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) každé akcie, vydaných v zaknihované podobě, název emise TONA K A.S., ISIN: CS0005006055, ve vlastnictví akcionářů společnosti TONAK a.s. odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. společnost PCTC Invest AB, se sídlem Riddargatan 13A, 114 36 Stockholm, Švédsko, identifikační číslo 556858-3735. Vlast nické právo k akciím společnosti TONAK a.s. ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu § 385 ZOK uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o nuceném přechodu akcií společnosti TONAK a .s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti TONAK a.s. na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen "Den přechodu akcií"); 4) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti TONAK a.s. protiplnění ve výši 17,07 Kč (slovy: sedmnáct korun českých a sedm haléřů) za každou kmenovou akcii na majitele, o jmenovité hodnotě 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých) každé akcie, v zaknihované podobě, název emise TONAK A.S., ISIN: CS0005006055 vydanou společností TONAK a.s. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Jiřím Kadrmanem, znalcem pro obor Eko nomika, odvětví ceny a odhady, specializace podniky, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován dne 22. 2. 2019. Kromě protiplnění Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti TONAK a.s. v souladu s § 388 odst. 1 ZOK úroky ve výši obvyk lých úroků dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ode Dne přechodu akcií; 5) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím ČSOB, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž ČSOB bude za Hlavního akcionáře poskytovat proti plnění nejdéle po dobu 36 měsíců ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře. Podrobnosti týkající se výplaty protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti TONAK a.s. 12.4.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014 - 19.3.2015
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.10.2009 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva akcionářů na základě veřejné nabídky k úpisu akcií. Důvodem zvýš ení základního kapitálu je získání dalšího kapitálu za účelem snížení úvěrového zatížení akciové společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30.000.015,-Kč (slovy: třicetmiliónůpatnáctkorunčeských) ze stávající výše základního kapitálu 162.917.100,- Kč na novou výši 192.917.115,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upsané akcie budou téhož druhu, stejné formy a podoby jako akcie dříve upsané a budou s nimi spojena veškerá práva podle platných stanov společnosti. Počet nově upsaných kmenových akcií, znějících na majitele majících charakter zaknihovaného cenného papíru činí 666.667 ks. Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 45,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz nových akcií je stanoven ve výši jmenovité hodnoty ak cie, tj. 45,-Kč. Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti tak, že na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 45,-Kč připadá podíl ve výši 18.41428% (666.667/3. 620.380) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 45,-Kč, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Úpis akcií bude realizován ve dvou kolech. 1.kolo proběhne v době od 10.11. do 30.11.2009. 2.kolo proběhne v době od 1.12. do 15.12. 2009. Prvního kola se zúčastní pouze stávající akcionáři za účelem využití svého přednostního práva. Ve druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost STARK B.V., se sídlem na adrese Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemsko. Místem pro upisování akci í v obou kolech je sídlo akciové společnosti TONAK a.s., na adrese Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín - každý pracovní den v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Emisní kurz upisovaných akcií je upisovatel povinen v rozsahu 100% splatit bezodkladně po upsání akcií, nejpozději do 30.11.2009, resp. do pěti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, pokud jde o předem určeného zájemce, a to na zvláštní účet č. 2102538142 /2700 k tomuto účelu akciovou společností zřízený a vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž splacením emisního kurzu se rozumí datum připsání příslušné částky na shora uvedený účet. Upisování bude provedeno na základě veřejné nabídky k úpisu akcií zveřejněné způsobem určeným pro svolávání valné hromady, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a v internetovém deníku Kurzy.cz. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby za něj zápis pr ovedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatele, přičemž podpis upisovatele (zmocnitele) musí být úředně ověřen. Upisovatel - předem určený zájemce - je povinen splatit emisní kurz do pěti dnů od uzavření smlouvy sepsané podle náležitostí stanov ených § 205 obch. zák., kterou mu společnost k rukám pověřeného zástupce doručí dne 1.12.2009. Jinak je upsání akcií neúčinné. 22.10.2009
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 18.3.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztrát z předchozích let a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty z částky 362.038.000,-- Kč na částku 162.917.100, -- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií z původní hodnoty 100,-- Kč na jmenovitou hodnotu 45,-- Kč. 21.5.2009
Dne 28.3.2002 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku "Energetika - výtopna TONAK" mezi TONAK a.s., se sídlem Zborovská čp. 823, 741 11 Nový Jičín, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 110, IČ: 00013226 jako prodávajícím a Dalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318, IČ: 45193410 jako kupujícím, smlouva nabyla účinnosti dne 1.4.2002. 6.11.2002
Obchodní jméno společnosti: v jazyce anglickém : TONAK, Public Limited Company (PLC) v jazyce německém : TONAK, Aktiengesellschaft (AG) v jazyce francouzském: TONAK, Société Anonyme (S.A.) v jazyce italském : TONAK, Sociedad Anonima (S.p.a.) v jazyce ruském : TONAK, akcioněrnoe obščestvo (a.o.) v jazyce španělském : TONAK, Sociedad Ananyma (S.a.) 6.4.1993 - 20.12.2001
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově na základě ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., zakladatelského pláná z 31. 12. 1990 a přijatých stanov. 29.12.1990
ad/ Název společnosti: aglicky: TONAK, Company Limited. německy: TONAK, Aktiengesellschaft. španělsky: TONAK, Sociedad Anonima. italsky: TONAK, Azione Anonimo. rusky: TONAK, Acioněrnoje obščestvo. 29.12.1990 - 2.4.1993
Základní kapitál společnosti činí: 221 564 tis. Kčs, bude vydáno 22 156 akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé z nich bude 10 000,-- Kčs, akcie společnosti znějí na jméno. 29.12.1990 - 2.4.1993
P o d e p i s o v á n í : Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy. 29.12.1990 - 25.10.1994

Aktuální kontaktní údaje TONAK a.s. /anglicky, německy, španělsky, italsky, rusky - viz ostatní skutečnosti/

Kapitál TONAK a.s.

Základní kapitál 192 917 115 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.1.2010
Základní kapitál 162 917 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.2009  - 8.1.2010
Základní kapitál 362 038 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1995  - 21.5.2009
Základní kapitál 329 125 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.4.1993  - 6.12.1995

Akcie TONAK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 45 Kč 4 287 047 20.7.2015
Akcie na majitele 45 Kč 4 287 047 8.1.2010  - 20.7.2015
Akcie na majitele 45 Kč 3 620 380 21.5.2009  - 8.1.2010
Akcie na majitele 100 Kč 3 620 380 6.12.1995  - 21.5.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 329 125 25.10.1994  - 6.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 583 2.4.1993  - 25.10.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 322 542 2.4.1993  - 25.10.1994

Sídlo TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Zborovská 823/65, Nový Jičín 74101, Česká republika 19.3.2015
Adresa: Zborovská 823, Nový Jičín 74101, Česká republika 9.11.2011 - 19.3.2015
Adresa: , Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín , Česká republika 20.12.2001 - 9.11.2011
Adresa: , Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín , Česká republika 26.5.1999 - 20.12.2001
Adresa: , Nový Jičín, Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín , Česká republika 10.6.1997 - 26.5.1999
Adresa: Zborovská 65, Nový Jičín , Česká republika 2.4.1993 - 10.6.1997
Adresa: , Nový Jičín , Česká republika 29.12.1990 - 2.4.1993

Předmět podnikání TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
Podnikání v rámci živnosti volné - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - s tím, že předmět podnikání je vymezen těmito obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Poskytování technických služeb 7.9.2021
obráběčství 21.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona 21.5.2009 - 7.9.2021
správa a údržba nemovitostí 3.12.2002 - 21.5.2009
úprava a rozvod užitkové vody 3.12.2002 - 21.5.2009
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 3.12.2002 - 21.5.2009
poskytování technických služeb 6.11.2002 - 21.5.2009
výroba textilních vláken a tkanin 20.12.2001 - 21.5.2009
zpracování kůží a kožešin 25.10.2000
barvení a chemická úprava textilií 26.5.1999
zpracování kůží 26.5.1999 - 25.10.2000
silniční motorová doprava nákladní 26.5.1999 - 6.11.2002
výroba kolagenu 26.5.1999 - 23.9.2003
ubytovací služby 26.5.1999 - 23.9.2003
slévárenství 26.5.1999 - 12.5.2008
výroba pokrývek hlavy a polotovarů pro jejich výrobu 26.5.1999 - 21.5.2009
šití textilních, kožešinových a kožených výrobků 26.5.1999 - 21.5.2009
kovoobráběčství 26.5.1999 - 21.5.2009
výroba kloboučnických výrobků 25.10.1994 - 26.5.1999
barvení látek a příze 25.10.1994 - 26.5.1999
provozování mateřské školky 25.10.1994 - 26.5.1999
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 25.10.1994 - 26.5.1999
chemickotechnologický výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby 25.10.1994 - 26.5.1999
kovoobrábění 25.10.1994 - 26.5.1999
silniční motorová doprava 25.10.1994 - 26.5.1999
skladování 25.10.1994 - 26.5.1999
slévání železných a neželezných kovů 25.10.1994 - 26.5.1999
vulkanizace 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba dřevěných obalů a palet 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba nástrojů 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba zboží z papíru a lepenky 25.10.1994 - 26.5.1999
zámečnictví 25.10.1994 - 26.5.1999
střední školství 25.10.1994 - 26.5.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.10.1994 - 25.10.2000
hostinská činnost 25.10.1994 - 20.12.2001
provozování zařízení pro výrobu, rozvod a prodej tepla 25.10.1994 - 6.11.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 25.10.1994 - 3.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.10.1994 - 21.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 25.10.1994 - 21.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 20.8.1993 - 25.10.1994
provozování zařízení pro výrobu, rozvod a prodej tepla 20.8.1993 - 25.10.1994
skladování 20.8.1993 - 25.10.1994
silniční motorová doprava 20.8.1993 - 25.10.1994
výroba kloboučnických výrobků 2.4.1993 - 25.10.1994
barvení látek a příze 2.4.1993 - 25.10.1994
stavba strojů s mechanickým pohonem 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba nástrojů 2.4.1993 - 25.10.1994
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 2.4.1993 - 25.10.1994
kovoobrábění 2.4.1993 - 25.10.1994
slévání železných a neželezných kovů 2.4.1993 - 25.10.1994
vulkanizace 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba dřevěných obalů a palet 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba zboží z papíru a lepenky 2.4.1993 - 25.10.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.4.1993 - 25.10.1994
hostinská činnost 2.4.1993 - 25.10.1994
střední školství 2.4.1993 - 25.10.1994
zprostředkování obchodu a služeb 2.4.1993 - 25.10.1994
chemicko-tehchnologický výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby 2.4.1993 - 25.10.1994
zámečnictví 2.4.1993 - 25.10.1994
- výroba kloboučnických polotovarů a výrobků 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba pánských, dámských a dětských klobouků a čepic 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba kloboučnických a textilních srstí 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba lepenkových kartonů a dřevěných obalů 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba filtračních hadic pro mlynářské účely 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba prototypů strojů a zařízení pro kloboučnickou výrobu 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba pracovních a zdravotních ochranných pomůcek z textilií 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba doplňkového vybavení z textilií k motorovým vozidlům 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba a prodej energie 29.12.1990 - 2.4.1993
- maloobchodní činnost 29.12.1990 - 2.4.1993
Podle rozhodnutí FMZO v Praze ze dne 2. 10. 1990, č. j. 13/10978/90, regis. číslo: 108002521 byla povolena zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: 1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. 2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace. 29.12.1990 - 2.4.1993
- obchodní činnost 29.12.1990 - 2.4.1993

Vedení firmy TONAK a.s.

Statutární orgán TONAK a.s.

předseda správní rady Jiří Tourek
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa Vítězslava Nováka 265, 25082 Úvaly
člen správní rady Jiří Tourek
Ve funkci od 23.4.2021 do 23.4.2021
Adresa Vítězslava Nováka 265, 25082 Úvaly
člen správní rady Jiří Tourek
Ve funkci od 1.4.2020 do 23.4.2021
Adresa Vítězslava Nováka 265, 25082 Úvaly
statutární ředitel Jiří Tourek
Ve funkci od 1.4.2020 do 1.1.2021
Adresa Vítězslava Nováka 265, 25082 Úvaly
místopředseda představenstva Ing. Aleš Aujezdský
Ve funkci od 28.5.2016 do 1.4.2020
Adresa Tyršova 1597/11, 70200 Ostrava
člen představenstva Pavel Drabina
Ve funkci od 10.4.2019 do 1.4.2020
Adresa 403, 73951 Dobrá
předseda představenstva Jiří Tourek
Ve funkci od 10.4.2019 do 1.4.2020
Adresa Vítězslava Nováka 265, 25082 Úvaly
předseda představenstva Pavel Drabina
Ve funkci od 16.3.2019 do 10.4.2019
Adresa 403, 73951 Dobrá
předseda představenstva Ing. Lenka Urbánková Jarešová
Ve funkci od 20.11.2015 do 16.3.2019
Adresa Porubská 552/26, 70800 Ostrava
člen představenstva Pavel Drabina
Ve funkci od 7.9.2018 do 16.3.2019
Adresa 403, 73951 Dobrá
člen představenstva Mgr. Vladimír Houser
Ve funkci od 22.7.2014 do 8.7.2016
Adresa 22, 39811 Žďár
člen představenstva Mgr. Vladimír Houser
Ve funkci od 22.7.2014 do 8.7.2016
Adresa 22, 39811 Žďár
místopředseda představenstva Ing. Josef Blecha
Ve funkci od 20.11.2015 do 28.5.2016
Adresa V zahradách 229, 25244 Psáry
místopředseda představenstva Ing. Josef Blecha
Ve funkci od 20.11.2015 do 28.5.2016
Adresa V zahradách 229, 25244 Psáry
místopředseda představenstva Rastislav Renko
Ve funkci od 22.7.2014 do 20.11.2015
Adresa Doudova 319/29, 14700 Praha
předseda představenstva Ing. Dalibor Andree
Ve funkci od 22.7.2014 do 30.9.2015
Adresa Nad Přehradou 207/3, 74301 Bílovec
místopředseda představenstva Rastislav Renko
Ve funkci od 5.2.2009 do 22.7.2014
Adresa Doudova 319/29, 14000 Praha 4, Podolí
předseda představenstva Ing. Dalibor Andree
Ve funkci od 5.2.2009 do 22.7.2014
Adresa Nad Přehradou 207/3, 74301 Bílovec
člen představenstva Mgr. Vladimír Houser
Ve funkci od 5.2.2009 do 22.7.2014
Adresa 22, 39811 Žďár
člen představenstva Rastislav Renko
Ve funkci od 4.8.2008 do 5.2.2009
Adresa Doudova 319/29, 14000 Praha 4, Podolí
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Andree
Ve funkci od 4.8.2008 do 5.2.2009
Adresa Nad Přehradou 207/3, 74301 Bílovec
předseda představenstva Ing. Michal Šimek CSc.
Ve funkci od 4.8.2008 do 5.2.2009
Adresa Pod Hájovnou 375, 38601 Strakonice
člen představenstva Rastislav Renko
Ve funkci od 23.10.2002 do 4.8.2008
Adresa Doudova 319/29, Praha 4, Podolí
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Andree
Ve funkci od 28.1.2005 do 4.8.2008
Adresa Nad Přehradou 207/3, Bílovec
předseda představenstva Ing. Michal Šimek CSc.
Ve funkci od 12.1.2006 do 4.8.2008
Adresa Pod Hájovnou 375, Strakonice
předseda představenstva Ing. Michal Šimek CSc.
Ve funkci od 5.9.2001 do 12.1.2006
Adresa Arch. Dubského 389, Strakonice I
člen představenstva Ing. Dalibor Andree
Ve funkci od 21.9.2002 do 28.1.2005
Adresa Nad Přehradou 207/3, Bílovec
místopředseda představenstva Ing. Jan Vrba
Ve funkci od 2.3.2004 do 28.1.2005
Adresa Na Čihadle 873/24, Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Jan Vrba
Ve funkci od 21.9.2002 do 2.3.2004
Adresa Na Hanspaulce 1665/8, Praha 6
člen předstvenstva Ing. Čestmír Kubečka
Ve funkci od 5.9.2001 do 23.10.2002
Adresa Hasičská 3043, Frýdek-Místek
místopředseda představenstva Petr Vlček
Ve funkci od 4.6.2001 do 21.9.2002
Adresa Žižkova 319, Husinec
člen představenstva Ing. Jan Vrba
Ve funkci od 20.12.2001 do 21.9.2002
Adresa Na Hanspaulce 1665/8, Praha 6
předseda představenstva Ing. Ján Križanský
Ve funkci od 4.6.2001 do 5.9.2001
Adresa Věšínova 3, Praha 10
člen představenstva Ing. Michal Šimek CSc.
Ve funkci od 14.6.2001 do 5.9.2001
Adresa Arch. Dubského 389, Strakonice I
člen představenstva Ing. Josef Dragoun
Ve funkci od 4.6.2001 do 14.6.2001
Adresa Jateční 1458/17, Praha 7
člen představenstva Ing. Přemysl Skočdopol
Ve funkci od 10.6.1997 do 4.6.2001
Adresa Klírova 1913, Praha 4
člen představenstva Ing. Jiřina Hornychová
Ve funkci od 10.6.1997 do 4.6.2001
Adresa Zdiměřická 1430, Praha 4
předseda představenstva Pedro Pick Waneck
Ve funkci od 8.2.1999 do 4.6.2001
Adresa Karolíny Světlé 34, Praha 1
místopředseda představenstva Ing. Vlasta Stehlíková
Ve funkci od 23.3.2000 do 4.6.2001
Adresa Křižíkova 2831/4, Moravská Ostrava
člen představenstva Ing. Jan Vrba
Ve funkci od 8.2.2001 do 4.6.2001
Adresa Na Hanspaulce 8, Praha 6
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks
Ve funkci od 10.6.1997 do 8.2.2001
Adresa Kodaňská 48, Praha 10
místopředseda představenstva Ing. Vlasta Stehlíková
Ve funkci od 10.6.1997 do 23.3.2000
Adresa Zborovská 11, Ostrava 1
člen představenstva Ing. Vladimír Kozák
Ve funkci od 10.6.1997 do 26.5.1999
Adresa Varnsdorfská 351, Praha 9
předseda představenstva Pedro Pick Waneck
Ve funkci od 10.6.1997 do 8.2.1999
Adresa Pod Višňovkou 7, Praha 4
člen představenstva Ing. Jiří Schwarz
Ve funkci od 20.8.1993 do 10.6.1997
Adresa U hřiště 418, Nový Jičín
předseda představenstva Ing. Bohumír Páleník
Ve funkci od 25.10.1994 do 10.6.1997
Adresa Dreyerova 639 , Praha 5-Hlubočepy
člen představenstva Ing. Jiří Langer
Ve funkci od 6.12.1995 do 10.6.1997
Adresa Nad střelnicí 875/32, Bílovec
místopředseda představenstva Ing. Vlasta Stehlíková
Ve funkci od 20.2.1996 do 10.6.1997
Adresa Zborovská 11, Ostrava
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks
Ve funkci od 5.6.1996 do 10.6.1997
Adresa Kodaňská 48, Praha 1
místopředseda představenstva Ing. Jan Kalina
Ve funkci od 20.8.1993 do 20.2.1996
Adresa Hovorčovická 15, Praha 8
člen představenstva Ing. Jan Přikryl
Ve funkci od 20.8.1993 do 20.2.1996
Adresa Pod lipami 13, Nový Jičín
člen představenstva Ing. Jaroslav Holý
Ve funkci od 25.10.1994 do 6.10.1995
Adresa Valašská 7, Nový Jičín
člen představenstva Ing. Bohumír Páleník
Ve funkci od 20.8.1993 do 25.10.1994
Adresa Dreyerova 639 , Praha 5-Hlubočepy
předseda představenstva Ing. Jaroslav Holý
Ve funkci od 20.8.1993 do 25.10.1994
Adresa Valašská 7, Nový Jičín
předseda a ředitel Ing. Jaroslav Holý
Ve funkci od 6.4.1993 do 20.8.1993
Adresa Valašská 7, Nový Jičín
člen představenstva Ing. Jaromír Prchlík
Ve funkci od 6.4.1993 do 20.8.1993
Adresa Písnická 753, Praha 4
člen představenstva Ing. Eduard Janota
Ve funkci od 6.4.1993 do 20.8.1993
Adresa Vapearova 3267, Praha 4
člen představenstva Ing. Jan Přikryl
Ve funkci od 6.4.1993 do 20.8.1993
Adresa Pod Lipami č. 13, Nový Jičín
místopředseda JUDr. Rudolf Brož
Ve funkci od 6.4.1993 do 20.8.1993
Adresa Pod lipami 61/2530, Praha 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TONAK a.s.

IČO (identifikační číslo): 00013226
Jméno: TONAK a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1988
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 4

Sídlo TONAK a.s.

Sídlo: Zborovská 823/65, Nový Jičín 74101

Živnosti TONAK a.s.

Živnost č. 1 Zpracování kůží a kožešin

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1998

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 1. 1993

Živnost č. 3 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 1. 1993

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 11. 1992

Statutární orgán TONAK a.s.

Člen statutárního orgánu: Jiří Tourek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TONAK a.s.

IČO: 00013226
Firma: TONAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Nový Jičín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 1. 1988

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží)&#59^ zpracování a barvení kožešin
Výroba buničiny, papíru a lepenky
Slévárenství
Obrábění
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Úklidové činnosti