Firma tme divadlo z. s. IČO 03244890


tme divadlo z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

tme divadlo z. s. (03244890) je Spolek. Sídlí na adrese Vratislavova 27/14, Praha 128 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 2014 a je stále aktivní. tme divadlo z. s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o tme divadlo z. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o tme divadlo z. s. na Justice.cz

Výpis dat pro tme divadlo z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje tme divadlo z. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka L 60989
IČO (identifikační číslo osoby) 03244890
Jméno tme divadlo z. s.
Právní forma podnikání Spolek
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.9.2014
5.5. Rada zakládajících členů vybere dle svého uvážení nejvhodnější bankovní ústav, kde založí účet. Počáteční vklad při založení účtu je 200,- Kč od každého člena Rady zakládajících členů. Přístup k účtu a možnost jeho spravování a nakládání s financemi mají všichni tři členové Rady zakládajících členů. Při založení účtu může spolek zastupovat jeden z Rady zakládajících členů, který vše zajistí a po té budou zajištěny přístupy dalším dvěma členům. 24.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.9.2014
STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU tme divadlo z.s. I.STATUT tme divadlo z. s. je divadelní společnost se sídlem: Vratislavova 14/27, 128 00 Praha 2 tme divadlo z.s. (dále jen spolek) je zapsaný spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je samotnou právnickou osobou registrovanou u příslušného krajského (rejstříkového) soudu Městský soud v Praze. II.POSLÁNÍ, CÍLE ČINNOSTI 2.1. Základním posláním spolku je divadelní a umělecká tvorba. Cílem spolku je poskytnout svým členům, spolupracovníkům a osobám, které se účastní jeho aktivit prostor pro svobodnou uměleckou tvorbu, a vytvářet odpovídající podmínky a příležitosti pro veř ejné aktivity, s touto tvorbou spojené. 2.2. Hlavní činnost: a) příprava a realizace vlastních divadelních projektů, b) příprava, realizace a zajištění kulturních a uměleckých akcí, c) spolupráce s divadelními soubory, divadelníky, hudebníky, výtvarníky a dalšími umělci, stejně jako s kulturními, uměleckými a dalšími organizacemi u nás i v zahraničí, d) veškerá činnost spojená se zajištěním provozu divadla. 2.3. Vedlejší činnost: prodej propagačních předmětů, pronájem prostor. 2.4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. III.ČLENSTVÍ 3.1. Členství ve spolku je řádné a čestné. 3.2. Řádné členství podmínky 3.2.1. Řádným Členem spolku se může stát každý, kdo chce svou prací přispívat k činnosti spolku. 3.2.2. Při vstupu do spolku bude mezi řádným členem a spolkem uzavřena Dohoda o členství, vymezující podmínky členství a vzájemné spolupráce 3.2.3. Při vstupu do spolku bude nový člen zapsán do seznamu členů spolku, který nebude zveřejněn. Seznam slouží pro vnitřní potřeby spolku. 3.3. Řádné členství - práva a povinnosti 3.3.1. Každý člen spolku je povinen: a) účastnit se činnosti spolku způsobem určeným ve Stanovách, Organizačním a provozním řádu, Dohodě o členství, popřípadě dalších závazných dokumentech přijatých spolkem, b) podílet se na plnění jednotlivých úkolů, potřebných k zajištění provozu spolku a realizaci jednotlivých projektů, stanovených Radou zakládajících Radou zakládajících členů a Uměleckým vedoucím souboru, c) zdržet se všeho, co by mohlo znemožnit nebo ztížit činnost spolku, nebo poškodit jeho dobré jméno. 3.3.2. Každý člen spolku má právo: a) být informován v dostatečném časovém předstihu o všech zásadních skutečnostech a připravovaných rozhodnutích, které se týkají chodu a organizace spolku, dramaturgické a umělecké koncepce, přípravy a realizace jednotlivých projektů, finančního a majetkového hospodaření, připravované spolupráce či sdružování (smluvnímu i nesmluvnímu) s dalšími osobami nebo institucemi, přijímání nových členů, ukončení členství, atd. b) vyjadřovat se k těmto připravovaným rozhodnutím a mít k nim návrhy a připomínky. c) volit a být volen a jmenován do orgánů spolku. 3.3.3. Práva a povinnosti řádných členů doplňuje a upřesňuje Dohoda o členství, Organizační a provozní řád spolku a další závazné dokumenty, přijaté spolkem ve shodě se Stanovami. 3.3. Zánik členství 3.3.1. Členství ve spolku zaniká: a) vystoupením člena, b) vyloučením člena rozhodnutím pravomocného orgánu, c) dohodou o zániku členství. 3.3.2. Ze závažných důvodů může dojít k vyloučení člena na základě rozhodnutí pravomocného orgánu spolku. Jedná se zejména o případy, kdy člen zásadním způsobem porušil Stanovy spolku nebo Dohodu o členství, svým jednáním poškodil dobré jméno spolku, způs obil spolku finanční ztrátu, neplní své povinnosti a závazky vůči spolku, nebo se činnosti spolku dlouhodobě neúčastní. 3.3.3. Ke zrušení členství může dojít rovněž na základě dohody mezi spolkem, zastoupeným Příslušným orgánem a členem spolku. Dohodu může navrhnout každá ze stran. 3.3.4. Zánikem členství bude bývalý člen včetně jeho osobních údajů vymazán ze seznamu členů spolku. 3.4. Čestné členství 3.4.1. Čestným členem spolku se může stát osobnost z oblasti umění, kultury, vědy, politiky, ekonomiky apod., která podporuje činnost spolku. 3.4.2. Při jmenování obdrží čestný člen Listinu čestného člena spolku. 3.4.3. Čestní členové nemají práva a povinnosti řádných členů spolku. IV.ORGÁNY SPOLKU - PRÁ VA, POVINNOSTI, KOMPETENCE 4.1.Rada zakládajících členů Rada zakládajících členů je statutární a nejvyšší výkonný orgán spolku. 4.1.2. Radu zakládajících členů (dále jen Rada) tvoří zakládající členové spolku 3 osoby. 4.1.3. Rada vydává Stanovy a Organizační a provozní řád spolku a na základě svého rozhodnutí či návrhu Souboru rozhoduje o změnách Stanov a Organizačního řádu. Rozhodnutí rady o změnách vychází s konsensu. 4.1.4. Každý člen Rady je statutární zástupce spolku. Je oprávněn činit, na základě rozhodnutí Rady, za spolek právní úkony. Je odpovědný za jeho reprezentaci na veřejnosti. V jednotlivých případech může pověřit některého z členů spolku zastupováním. 4.1.5. Rada je odpovědná za činnost spolku, řídí a zajišťuje jeho provoz a rozhoduje ve všech zásadních otázkách týkajících se chodu a organizace spolku, dramaturgické a umělecké koncepce, přípravy a realizace jednotlivých projektů, finančního a majetkové ho hospodaření výše členských příspěvků spolupráce či sdružování (smluvnímu i nesmluvnímu) s dalšími osobami či institucemi, zřizování organizačních jednotek, atd. 4.1.6. Rada rozhoduje o přijetí řádných členů spolku a o zrušení členství řádných členů stávajících. 4.1.7. Rada jmenuje na základě návrhu Souboru čestné členy spolku a v závažných případech rozhoduje o zrušení jejich členství. 4.1.8. Pravomoci člena Rady zanikají ukončením členství ve spolku. 4.1.9. Pokud člen Rady ukončuje členství ve spolku, dochází na základě konsensu Rady ke zvolení jiného člena spolku na jeho místo. 4.1.10. Člen zakládající rady je členem spolku na dobu neurčitou. 4.1.11. Veškerá rozhodnutí přijímá Rada na základě konsensu. Pouze v případech, kdy ke konsensu nedojde, rozhoduje hlasováním. V jednotlivých případech rozhodování může Rada přizvat k jednání další členy spolku. Ve výjimečných případech specifikovaných v Organizačním a provozním řádu má rozhodující a konečné slovo Umělecký vedoucí souboru. 4.2. Soubor 4.2.1. Soubor je umělecký a pracovní tým, tvořený všemi členy spolku. Právo zúčastnit se jeho jednání a svolat jej má každý člen spolku. Schází se podle potřeby a usnášeníschopný je při účasti alespoň všech členů spolku. 4.2.2. Soubor podává Radě zakládajících členů návrhy pro přijímání všech zásadních rozhodnutí, která se týkají chodu a organizace spolku, dramaturgické a umělecké koncepce, přípravy a realizace, jednotlivých projektů, finančního a majetkového hospodaření, připravované spolupráce či sdružování (smluvním i nesmluvním) s dalšími osobami či institucemi, vydávání Organizačního a provozního řádu spolku, přijímání nových členů, ukončení členství, atd. 4.2.3. Soubor podává návrhy na přijetí řádných i čestných členů a návrhy na změnu Stanov. 4.3. Umělecký vedoucí souboru 4.3.1 Umělecký vedoucí souboru odpovídá za uměleckou hodnotu jednotlivých projektů i celkové činnosti spolku. Ve spolupráci s Radou zakládajících členů a členů Souboru vytváří dramaturgickou a uměleckou koncepci činnosti spolku a jednotlivých projektů a j e odpovědný za její realizaci. 4.3.2. Ve výjimečných případech rozhodování či neshody při rozhodování Rady zakládajících členů či Souboru specifikovaných v Organizačním a provozním řádu má rozhodující a definitivní slovo Umělecký vedoucí souboru. 4.3.3. Umělecký vedoucí souboru je členem Rady zakládajících členů, pokud Rada neurčí jinak. V. HOSPODAŘENÍ 5.1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem dle obecně platných zákonných předpisů. 5.2. Zdroji majetku jsou zejména: a) příspěvky a granty z veřejných zdrojů b) příjmy z činnosti spolku, která je shodná s cíly uvedenými v čl. II.3 Stanov c) dary a příspěvky fyzických a právnických osob d) dobrovolné členské příspěvky 5.3. Za hospodaření spolku je odpovědná Rada zakládajících členů, která každoročně, nejpozději do 31. 3. běžného roku předkládá Souboru zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky 5.4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu vypracovaného Radou zakládajících členů. VI. ZÁNIK SPOLKU 6.1. Spolek zaniká na základě: a)jednomyslného rozhodnutí Rady zakládajících členů b) pravomocného rozhodnutí příslušného státního orgánu 6.2. V případě zániku spolku na základě rozhodnutí Rady zakládajících členů jmenuje Rada současně likvidátora. O použití likvidačního zůstatku, případně o jeho převodu na jinou právnickou osobu rozhodne na základě návrhu Souboru Správní a umělecká rada. VII. VŠOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1. Údaje obsažené v Organizačním a provozním řádu sdružení nebo v Dohodě o členství nesmí být v rozporu se Stanovami spolku. Pokud tomu tak je, rozhoduje skutečnost uvedená ve Stanovách. 7.2. Tyto stanovy jsou platné od 1. 3. 2014 a jsou závazné pro všechny členy a orgány sdružení. Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemnou formou a následnou registrací u Krajského soudu v Praze. 13.9.2014

Aktuální kontaktní údaje tme divadlo z. s.

Sídlo tme divadlo z. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vratislavova 27/14 , Praha 128 00 13.9.2014

Předmět činnosti tme divadlo z. s.

Platnost údajů od - do
Vedlejší činnost: prodej propagačních předmětů, pronájem prostor. 13.9.2014

vedení firmy tme divadlo z. s.

Statutární orgán tme divadlo z. s.

Platnost údajů od - do
4.1.Rada zakládajících členů Rada zakládajících členů je statutární a nejvyšší výkonný orgán spolku. 4.1.2. Radu zakládajících členů (dále jen Rada) tvoří zakládající členové spolku 3 osoby. 4.1.3. Rada vydává Stanovy a Organizační a provozní řád spolku a na základě svého rozhodnutí či návrhu Souboru rozhoduje o změnách Stanov a Organizačního řádu. Rozhodnutí rady o změnách vychází s konsensu. 4.1.4. Každý člen Rady je statutární zástupce spolku. Je oprávněn činit, na základě rozhodnutí Rady, za spolek právní úkony. Je odpovědný za jeho reprezentaci na veřejnosti. V jednotlivých případech může pověřit některého z členů spolku zastupováním. 4.1.5. Rada je odpovědná za činnost spolku, řídí a zajišťuje jeho provoz a rozhoduje ve všech zásadních otázkách týkajících se chodu a organizace spolku, dramaturgické a umělecké koncepce, přípravy a realizace jednotlivých projektů, finančního a majetkové ho hospodaření výše členských příspěvků spolupráce či sdružování (smluvnímu i nesmluvnímu) s dalšími osobami či institucemi, zřizování organizačních jednotek, atd. 4.1.6. Rada rozhoduje o přijetí řádných členů spolku a o zrušení členství řádných členů stávajících. 4.1.7. Rada jmenuje na základě návrhu Souboru čestné členy spolku a v závažných případech rozhoduje o zrušení jejich členství. 4.1.8. Pravomoci člena Rady zanikají ukončením členství ve spolku. 4.1.9. Pokud člen Rady ukončuje členství ve spolku, dochází na základě konsensu Rady ke zvolení jiného člena spolku na jeho místo. 4.1.10. Člen zakládající rady je členem spolku na dobu neurčitou. 4.1.11. Veškerá rozhodnutí přijímá Rada na základě konsensu. Pouze v případech, kdy ke konsensu nedojde, rozhoduje hlasováním. V jednotlivých případech rozhodování může Rada přizvat k jednání další členy spolku. Ve výjimečných případech specifikovaných v Orga 13.9.2014
Člen rady zakládajících členů Lucie Vojtíšková 13.9.2014
Vznik členství 13.9.2014
Vznik funkce 13.9.2014
Adresa: Bělčická 2845/21 , Praha 141 00
Člen rady zakládajících členů Michala Hadušovská 13.9.2014
Vznik členství 13.9.2014
Vznik funkce 13.9.2014
Adresa: Vratislavova 27/14 , Praha 128 00
Člen rady zakládajících členů Roman Džačár 13.9.2014
Vznik členství 13.9.2014
Vznik funkce 13.9.2014
Adresa: Vosmíkových 1682/13 , Praha 180 00

Sbírka Listin tme divadlo z. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
L 60989/SL 2 ostatní zápis ze zasedání rady Městský soud v Praze 6.2.2015 13.2.2015 16.4.2015 1
L 60989/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2014 19.6.2014 2.10.2014 4

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje tme divadlo z. s.

IČO: 03244890
Firma: tme divadlo z. s.
Právní forma: Spolek
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem soukromé národní
Datum vzniku: 13.9.2014

Sídlo tme divadlo z. s.

Sídlo: Vratislavova 27/14, Praha 128 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Umělecká tvorba
tracking image