Firma TEZAS servis a.s. IČO 24765180


TEZAS servis a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TEZAS servis a.s. (24765180) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Panelová 289/6, Praha 190 15. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2010 a je stále aktivní. TEZAS servis a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o TEZAS servis a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TEZAS servis a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TEZAS servis a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TEZAS servis a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TEZAS servis a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16656
IČO (identifikační číslo osoby) 24765180
Jméno TEZAS servis a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.2010
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 19.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.6.2014
základní kapitál Společnosti ve výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na jeho novou výši 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o ní ž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet upisovaných akcií činí: 17.000 (slovy: sedmnáct tisíc) kusů akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, f orma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu ( tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "Nově upisov ané akcie"), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a od st. 7 obch. zák.), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost TEZAS a.s.se sídlem Praha 8, Pernerova 52, identifikační číslo 601 93 549 (dále též jen "Předem učený zájemce"), tedy ak cie o celkové jmenovité hodnotě 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností, návrh na uzavření smlouvy u upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeným zájemci po zápisu usnesení valní hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí upl ynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, g) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost TEZAS a.s. se sídlem Praha 8, Pernerova 52, identifikační číslo 601 93 549 (dále též jen "Předem určený zájemce"), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých), h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky nebo částí pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost TEZAS a.s., tj. Předem určeného zájemce, vůči Společnosti, tj. společnosti TEZAS servis a.s. proti pohledávce Společnosti vůči Předem určeném u zájemci na splacení emisního kurzu: jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o prodeji zásob uzavřené mezi Předem určeným zájemcem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, jejímž předmětem je závazek Společnosti zaplatit Předem určenému zájemci kupní cenu ve výši 17.067.899,- Kč (slovy: sedmnáct milionů šedesát sedm tisíc osm set devadesát devět korun českých) na základě faktur vystavených Předem určeným zájemcem pod č. 44102805 ze dne 31.12. 2010 na částku ve výši 14.338.037,- Kč. (slo vy: čtrnáct milionů tři sta třicet osm tisíc třicet sedm korun českých) a pod č. 48100733 ze dne 31.12.2010 na částku ve výši 2.728.962,- Kč (slovy: dva milióny sedm set dvacet osm tisíc devět set šedesát dva korun českých), když uvedená kupní cena byla sjednána v souladu s částkou, která byla ve smyslu § 196a odst. 3 ve spojení s ustanovením § 135 odst. 2 a § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena na základě znaleckého posudku č. 2111/2010 ze dne 31.12.2010, vypracovaného společností MONTEKALA, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ: 190 00, identifikační číslo 448 46 762, jako nezávislým znalcem jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.12.2010, čj. 2Nc 5647/2010-9, existence pohledávky jediného akcionáře, resp. Předem určeného zájemce, za Společností, byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je pan Ing. Vlastimil Zedek, se sídlem Praha 8, Žalovská 108/8, auditor KAČR č. osv. 0110, připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, současně připouští možnost splacení emisního kurzu vše ch Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Předem určeným zájemcem, zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení v yhotoví Společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci, dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude její návrh Před em určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke s placení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době up isování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí p ředstavenstvo, i) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 21.2.2011 - 10.3.2011
Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na jeho novou výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se zákl adní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akce, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, p odobě všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "Nově upisované akcie"), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všechny Nově upisované akcie upisují nepeněžitými vklady, d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost TEZAS a.s. se sídlem Praha 8, Pernerova 52, identifikační číslo 601 93 549 (dále jen též "Předem určený zájemce"), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upis ování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, g) schvaluje, aby všechny Nově upisované akcie, a to 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, byla Předem určeným zájemcem splacena nepeněžitým vkladem, který může Společnost hospodářs ky využít ve vztahu ke svému obchodnímu záměru a předmětu podnikání, kterým jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, opravy silničních vozidel, klempířství a oprava karoserií, silniční motorová doprava - nákladní vn itrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a zámečnictví, nástrojářství, přičemž potvrzuje, že se současně jedná o důležitý z ájem Společnosti, jak bylo uvedeno ve zprávě představenstva Společnosti dle § 204 odst. 3 obch. zák., h) schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, kterým budou splaceny Nově upisované akcie, a kterým jsou tyto movité věci, představující počet 93 (devadesát tři) kusů výrobních nástrojů a pracovních předmětů a 25 (dvacet pět) motorových vozidel, a to: - ohýbačka plechu, inventární číslo 317, datum pořízení 31.7.1976, oceněná částkou 14600,- Kč, - Nástr.bruska, inventární číslo 320, datum pořízení 31.10.1976, oceněna částkou 19700,- Kč, - Naft.vysokozdviž.voz., inventární číslo 324, datum pořízení 31.10.1976, oceněn částkou 35700,- Kč, - Stružička brzd.kotoučů, inventární číslo 324, datum pořízení 31.5.1975, oceněna částkou 5600,- Kč, - Rozhlas. Ústředna, inventární číslo 390, datum pořízení 30.5.1980, oceněna částkou 7900.- Kč, - časoměr.zař.jedn.čas, inventární číslo 391, datum pořízení 30.5.1980, oceněna částkou 13900,- Kč, - Vysokozdvižný vozík, inventární číslo 400, datum pořízení 31.12.1980, oceněn částkou 43300,- Kč, - Diesel tester kufř, inventární číslo 417, datum pořízení 31.10.1980, oceněn částkou 3600,- Kč, - Hydraul.kanál.zvedák, inventární číslo 431, datum pořízení 31.12.1982, oceněn částkou 6300,- Kč, - El.montáž.závitořez, inventární číslo 441, datum pořízení 30.11.1983, oceněn částkou 11000,- Kč, - Svař.usměr.-pojízdný, inventární číslo 444, datum pořízení 31.12.1984, oceněn částkou 8200,- Kč, - Svařovací usměrňovač, inventární číslo 451, datum pořízení 31.10.1984, oceněn částkou 6600,- Kč, - Hydraul.kanál.zdvihák, inventární číslo 453, datum pořízení 30.11.1984, oceněn částkou 4500,- Kč, - Svař. Poloautomat, inventární číslo 484, datum pořízení 31.12.1984, oceněn částkou 7200,- Kč, - Nůžky tab.ruční, inventární číslo 487, datum pořízení 31.3.1987, oceněny částkou 3300,- Kč, - Vysokotl.čist.přístr., inventární číslo 488, datum pořízení 30.4.1987, oceněn částkou 6400,- Kč, - Nabíječ akumul., inventární číslo 494, datum pořízení 27.7.1987, oceněna částkou 5400,- Kč, - Vysokozdviž.vozík, inventární číslo 507, datum pořízení 30.6.1988, oceněn částkou 23200,- Kč, - Lis ruční pákový, inventární číslo 513, datum pořízení 30.11.1988, oceněn částkou 5700,- Kč, - Svař. Usměrňovač, inventární číslo 521, datum pořízení 31.12.1988, oceněn částkou 3600,- Kč, - Hydraul.kanál.zvedák, inventární číslo 528, datum pořízení 30.3.1989, oceněn částkou 5000,- Kč, - Výrobník sod. Vody, inventární číslo 529, datum pořízení 28.4.1989, oceněn částkou 2900,- Kč, - Vysokozdviž.vozík, inventární číslo 532, datum pořízení 31.7.1989, oceněn částkou 37600,- Kč, - Zař.-kontr. A seř. Geom, inventární číslo 544, datum pořízení 30.12.1989, oceněn částkou 3900,- Kč, - Zař.-kontr.a seř.geom, inventární číslo 545, datum pořízení 30.12.1989, oceněn částkou 3900,- Kč, - Vysokozvdiž.vozík, inventární číslo 548, datum pořízení 28.2.1990, oceněn částkou 40600,- Kč, - Svař.usměrňovač, inventární číslo 553, datum pořízení 30.4.1990, oceněn částkou 8700,- Kč, - Hodinář. Soustruh, inventární číslo 566, datum pořízení 30.6.1991, oceněn částkou 14700,- Kč, - Univerz.stah.pneu., inventární číslo 577, datum pořízení 31.5.1992, oceněn částkou 21700,- Kč, - Vyvaž.kol S, inventární číslo 599, datum pořízení 30.11.1992, oceněn částkou 42000,- Kč, - Ekolog.mycí stůl, inventární číslo 610, datum pořízení 20.12.1992, oceněn částkou 4000,- Kč, - Odsavač, inventární číslo 614, datum pořízení 20.2.1993, oceněn částkou 1800,- Kč, - Elektrocentrála, inventární číslo 636, datum pořízení 24.11.1993, oceněna částkou 3000,- Kč, - Vysokozdvižný vozík, inventární číslo 639, datum pořízení 31.12.1993, oceněn částkou 2100,- Kč, - čistící zařízení WAP, inventární číslo 641, datum pořízení 31.12.1993, oceněn částkou 7400,- Kč, - Svařovací usměrňovač, inventární číslo 644, datum pořízení 31.12.1993, oceněn částkou 2400,- Kč, - Svařovací agregát, inventární číslo 649, datum pořízení 15.3. 1994, oceněn částkou 18800,- Kč, - Kouřoměr, inventární číslo 651, datum pořízení 13.7.1994, oceněn částkou 34100,- Kč, - Hydraulický kanál.zvedák, inventární číslo 652, datum pořízení 31.12.1994, oceněn částkou 5900,- Kč, - Hydraulický kanál.zvedák, inventární číslo 653, datum pořízení 31.12.1994, oceněn částkou 5900,- Kč, - Ekolog.mycí stůl, inventární číslo 654, datum pořízení 31.12.1994, oceněn částkou 4600,- Kč, - Ekolog.mycí stůl, inventární číslo 655, datum pořízení 31.12.1994, oceněn částkou 4600,- Kč, - Hydraulický kanál.zvedák, inventární číslo 661, datum pořízení 31.12.1994, oceněn částkou 5900,- Kč, - Hydraulický zvedák pojíz, inventární číslo 663, datum pořázení 31.12.1994, oceněn částkou 8600,- Kč, - Diagnostický přístroj, inventární číslo 678, datum pořízení 1.8.1995, oceněn částkou 3200,- Kč, - Oblouková svářečka, inventární číslo 685, datum pořízení 1.12.1995, oceněna částkou 3600,- Kč, - Dignostika ABS/ASR, inventární číslo 688, datum pořízení 1.5.1996, oceněna částkou 10500,- Kč, - HTC Tester (seř.tachogr.), inventární číslo 689, datum pořízení 1.5.1996, oceněn částkou 3200,- Kč, - Elekt.utahovák kol ELDMAT, inventární číslo 691, datum pořízení 1.7.1996, oceněn částkou 3200,- Kč, - Vysokozvd.vozík, inventární číslo 702, datum pořízení 4.5.1998, oceněn částkou 46100,- Kč, - Tester tachografů, inventární číslo 705, datum pořízení 30.6.1999, oceněn částkou 32600,- kč, - Koírka Toshiba, inventární číslo 706, datum pořízení 4.8.1999, oceněna částkou 15000,- Kč, - Kancel.nábytek HOBIS, inventární číslo 707, datum pořízení 31.8.1999, oceněn částkou 28800,- Kč, - Las.přístroj na měř.geom., inventární číslo 713, datum pořízení 31.3.2000, oceněn částkou 111600,- Kč, - Měř.a test.zař.Perpetis, inventární číslo 714, datum pořízení 31.3.2000, oceněn částkou 30200,- Kč, - Podlahový čistič, inventární číslo 715, datum pořízení 31.5.2000, oceněn částkou 35800,- kč, - Hydr.-mech.jámový zvedák, inventární číslo 717, datum pořízení 30.12.2000, oceněn částkou 40600,- Kč, - Hydr.-mech.jámový zvedák, inventární číslo 718, datum pořízení 30.12.2000, oceněn částkou 40600,- Kč, - Hydr.-mech.jámový zvedák, inventární číslo 719, datum pořízení 30.12.2000, oceněn částkou 40600,- Kč, - Obráběcí stroj, inventární číslo 720, datum pořízení 30.9.2001, oceněn částkou 125900,- Kč, - Hydr.-mech.jámový zvedák, inventární číslo 726, datum pořízení 19.11.2002, oceněn částkou 47900,- Kč, - Měřící ultrazvuk.přístroj, inventární číslo 727, datum pořízení 19.11.2002, oceněn částkou 33700,- kč, - Plnící sada třídílná (přečer.), inventární číslo 729, datum pořízení 24.6.2003, oceněna částkou 26800,- Kč, - Regál kovový skládací, inventární číslo 731, datum pořízení 29.8.2003, oceněn částkou 69100,- Kč, - PC Notebook, inventární číslo 734, datum pořízení 29.2.2004, oceněn částkou 27400,- kč, - Diagnostický přístroj Easy, inventární číslo 738, datum pořízení 24.3.2006, oceněn částkou 74800,- Kč, - Programátor MK II, inventární číslo 739, datum pořízení 28.2.2006, oceněn částkou 46300,- Kč, - Opacimetr, inventární číslo 740, datum pořízení 28.2.2006, oceněn částkou 42800,- Kč, - Autom.na zkouš.tachografů, inventární číslo 741, datum pořízení 28.2.2006, oceněn částkou 28500,- Kč, - Motor Tester, inventární číslo 742, datum pořízení 24.3.2006, oceněn částkou 67700,- Kč, - Easy Systém, inventární číslo 749, datum pořízení 28.7.2006, oceněn částkou 64500,- Kč, - Vysokozdviž.motor.vozík, inventární číslo 751, datum pořízení 26.3.2007, oceněn částkou 33300,- Kč, - Elektr.patkový zvedák, inventární číslo 752, datum pořízení 26.3.2007, oceněn částkou 42900,- Kč, - Kouřoměr parciální, inventární číslo 754, datum pořízení 26.3.2007, oceněn částkou 33200,- Kč, - Svářecí soupr.Kitin, inventární číslo 755, datum pořízení 26.3.2007, oceněna částkou 34100,- Kč, - Stojanový zvedák Pluto, inventární číslo 756, datum pořízení 26.3.2007, oceněn částkou 95200,- Kč, - Soubor světelných reklam, inventární číslo 762, datum pořízení 30.4.2008, oceněn částkou 176000,- Kč, - Elektromech.zvedák pojízd., inventární číslo 763, datum pořízení 30.4.2008, oceněn částkou 489400,- Kč, - Diagn.přístroj Easy Light, inventární číslo 764, datum pořízení 29.8.2008, oceněn částkou 144000,- Kč, - Kompresor ZPM, inventární číslo 765, datum pořízení 26.11.2008, oceněn částkou 145400,- Kč, - Diagn.měřící souprava, inventární číslo 768, datum pořízení 30.12.2008, oceněna částkou 80800,- Kč, - Diagn.měřící souprava, inventární číslo 469, datum pořízení 30.12.2008, oceněná částkou 56600,- Kč, - Laser.měřidlo geometrie, inventární číslo 770, datum pořízení 30.12.2008, oceněn částkou 153500,- Kč, - Souprava na střík.podvoz., inventární číslo 771, datum pořízení 30.12.2008, oceněna částkou 32600,- kč, - Měřící přístroj, inventární číslo 772, datum pořízení 30.12.2008, oceněn částkou 34000,- kč, - Kancel.náb.Drevospektrum, inventární číslo 774, datum pořízení 20.4.2009, oceněn částkou 120500,- Kč, - Diagn.přístroj Easy Light, inventární číslo 776, datum pořízení 15.5.2009, oceněn částkou 57300,- kč, - Diagn. Přístroj Easy Light, inventární číslo 777, datum pořízení 31.7.2009, oceněn částkou 57300,- Kč, - Diagn.přístroj Easy Light, inventární číslo 779, datum pořízení 22.2.2010, oceněn částkou 57400,- Kč, - Detektor nebezp.plynů, inventární číslo 780, datum pořízení 22.2.2010, oceněn částkou 168800,- Kč, - osobní automobil Renault Mégane, RZ 1A6 5021, datum pořízení 27.7.2004, oceněný částkou 80700,- Kč, - nákladní automobil Renault Master, RZ 1A6 6165, datum pořízení 31.3.2003, oceněný částkou 133500,- Kč, - osobní automobil Ford Focus, RZ 1A6 6166, datum pořízení 9.8.2005, oceněný částkou105.300, - Kč, - osobní automobil Ford Focus Combi, RZ 1AE 9532, datum pořízení 31.7.2009, oceněný částkou 245.100,- Kč, - nákladní automobil Iveco ML120E18, RZ 1AM 7358, datum pořízení ..., oceněný částkou 757400,- Kč, - osobní automobil Ford Mondeo, RZ 1AS 6344, datum pořízení 26.5.2010, oceněný částkou 580.600,- Kč, - Autobus meziměs. Irisbus Iveco ARWAY, RZ 1AY 6588, datum pořízení 29.10.2010, oceněný částkou 2.089.800, - Kč, - nákladní automobil Renault Kangoo, RZ 2A1 5571, datum pořízení 28.2.2006, oceněný částkou 49800,- Kč, - nákladní automobil Renault Master Furg., RZ 2A2 8561, datum pořízení, oceněný částkou 73.900,- kč, - osobní automobil Škoda Fabia combi, RZ 3A7 3749, datum pořízení 25.7.2007, oceněný částkou 83.400,- Kč, - nákladní automobil Renault Kangoo, RZ 5A3 3891, datum pořízení 15.9.2008, oceněný částkou 112.500,- Kč, - nákladní automobil Ford Transit, RZ 5A6 8498, datum pořízení 28.12.2005, oceněný částkou 96.600,- kč - nákladní automobil Fiat Ducato, RZ 6A3 0392, datum pořízení 10.6.2009, oceněný částkou 197.000,- Kč, - nákladní automobil Renault Master, RZ 6A7 0389, datum pořízení 5.10.2009, oceněný částkou 257.000,- Kč, - dodávkový automobil, RZ 6A9 5794, datum pořízení 5.12.2009, oceněný částkou 235.100,- Kč, - nákladní automobil Fiat Doblo, Rz 1AN 5266, datum pořízení 15.2.2009, oceněný částkou 174.200,- Kč, - osobní automobil Peugeot, RZ 7A0 0871, datum pořízení 31.1.2007, oceněný částkou 168.000,- Kč, -osobní automobil Ford Focus, RZ 7A6 6544, datum pořízení 21.7.2010, oceněná částkou 361.500,- Kč , - nákladní automobil, RZ 9A9 1901, datum pořízení 23.1.2009, oceněný částkou 25.000,- Kč, - Traktor, SPZ AB 6910, datum pořízení 27.2.1987, oceněný částkou 19.300,- kč, - nákladní automobil Škoda Pick Up, SPZ AKV 5382, datum pořízení 29.2.2004, oceněný částkou 25900,- kč, - nákladní automobil Škoda Pick Up, SPZ AKV 6275, datum pořízení 30.4.2004, oceněný čáskou 30.700,- kč, - nákladní automobil Multikar, SPZ AU 4066, datum pořízení 30.12.1987, oceněný částkou 8100,- kč, ¨ - dílenský autobus KAROSA 735, SPZ AV 1643, datum pořízení 30.3.1989, oceněný částkou 51.100,- Kč, - nákladní automobil Tatra 815 Nosič kont, SPZ AV 1645, datum pořízení 30.9.1988, oceněný částkou 72.300,- Kč, (dále též jen "Nepeněžitý vklad"), Nepeněžitý vklad se v současné době nachází v prostorách provozovny společnosti TEZAS a.s. na adrese Praha 9, Satalice, Panelová 289, vlastníkem Nepeněžitého vkladu je Předem určený zájemce, i) schvaluje hodnotu Nepeněžitého vkladu (ve smyslu § 59a odst. 2 obch.zák.) stanovenou za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování a v souladu s rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 20.12.2010 ve zprávě (znaleckém posudku)společnost i MONTEKALA, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, identifikační číslo 448 46 762, ze dne 22.12.2010, pod číslem 2070/2010, jakožto obecně uznávaného nezávislého odborníka, částkou ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun český ch), která se v plné výši započítává na splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, j) za tento Nepeněžitý vklad budou Předem určenému zájemci vydány všechny Nově upisované akcie, teda akcie o celkové jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), a to 10.000 (slovy. Deset tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1. 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, k) předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny Nepeněžitým vkladem, v sídle Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akciím nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšen í základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, l) zvýšení základního kapitálu bude účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 3.1.2011 - 18.1.2011

Aktuální kontaktní údaje TEZAS servis a.s.

Kapitál TEZAS servis a.s.

zakladni jmění 29 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.3.2011
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2011 - 10.3.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2010 - 18.1.2011

Akcie TEZAS servis a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 29 000 11.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 29 000 10.3.2011 - 11.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 000 18.1.2011 - 10.3.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 20.12.2010 - 18.1.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 1.12.2010 - 20.12.2010

Sídlo TEZAS servis a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Panelová 289/6 , Praha 190 15 1.12.2010

Předmět podnikání TEZAS servis a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.12.2010
opravy silničních vozidel 1.12.2010
klempířství a oprava karoserií 1.12.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 1.12.2010
zámečnictví, nástrojářství 1.12.2010

vedení firmy TEZAS servis a.s.

Statutární orgán TEZAS servis a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: za obchodní společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je: -vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitým věcem, -prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části, -zakládání dceřiných společností, -přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, -dispozice s cennými papíry, -vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek, -uzavírání smluv o zápůjčce či úvěru (s výjimkou leasingu a bankovního úvěru), -zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy za obchodní společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za obchodní společnost tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě obchodní společnosti připojí svůj podpis. 19.6.2014
Jménem společnosti za představenstvo navenek jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně, vyjma právních úkonů při uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce - uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku - zakládání dceřinných společností - uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti - uzavírání smluv o poskytnutí a přijetí půjčky a úvěru (mimo leasingu a bankovního úvěru) - uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebírání ručitelského závazku (mimo dohod o zpětném odkupu) - uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, připadně majetkových podílů jiných společností - uzavírání smluv o prodeji a pronájmu podniku nebo jeho části, kdy jménem společnosti jednají společně alespoň dva členové představenstva 1.12.2010 - 19.6.2014
místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 13.9.2013
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: Ostrá horka I 509 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 30.11.2013
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: Konopišťská 904 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Stanislav Zámečník 27.7.2014
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: U sv. Jána 652 , Strání 687 66
místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 1.12.2010 - 13.9.2013
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: Ostrá Horka 509 1, 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 1.12.2010 - 30.11.2013
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: Konopišťská 904 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Stanislav Zámečník 1.12.2010 - 27.7.2014
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: U sklárny 619 , Strání 687 66

Dozorčí rada TEZAS servis a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Pavel Bezouška 1.9.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Na Kopci 5192 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Lhotský 1.9.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , Zlín 763 02
předseda dozorčí rady Ing. Josef Štěpánek 7.10.2016
Vznik členství 28.6.2016
Vznik funkce 28.6.2016
Adresa: Na Chmelnici 2392/60 , Boskovice 680 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Lhotský 1.12.2010 - 28.11.2013
Vznik členství 1.12.2010
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , Zlín 763 02
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Kolář 1.12.2010 - 1.9.2016
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 1.12.2010
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Hřibská 2034/12 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Petr Kafka 1.12.2010 - 1.9.2016
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Ke Kolodějům 140 , Praha 190 11
člen dozorčí rady Ing. Petr Lhotský 28.11.2013 - 1.9.2016
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Ing. Josef Štěpánek 1.9.2016 - 7.10.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Na Chmelnici 2392/60 , Boskovice 680 01

Sbírka Listin TEZAS servis a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16656/SL 37 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 4
B 16656/SL 36 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 2
B 16656/SL 35 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 4
B 16656/SL 34 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 37
B 16656/SL 33 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 14
B 16656/SL 32 ostatní rozhod.jedin. akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2015 1.10.2015 15.10.2015 2
B 16656/SL 31 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 26.6.2014 28.7.2014 29.8.2014 2
B 16656/SL 30 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 4
B 16656/SL 29 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 2
B 16656/SL 28 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 4
B 16656/SL 27 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 14
B 16656/SL 26 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 37
B 16656/SL 25 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 4
B 16656/SL 23 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2012 17.10.2013 24.10.2013 2
B 16656/SL 22 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 3.10.2013 22.10.2013 6
B 16656/SL 21 zpráva auditora Městský soud v Praze 3.10.2013 22.10.2013 4
B 16656/SL 20 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 3.10.2013 22.10.2013 39
B 16656/SL 19 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2013 3.10.2013 22.10.2013 2
B 16656/SL 18 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 2
B 16656/SL 17 zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 25.5.2012 13.2.2013 14.2.2013 4
B 16656/SL 16 účetní závěrka r. 2011 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 4
B 16656/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 40
B 16656/SL 14 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2011 3.8.2011 3.8.2011 1
B 16656/SL 13 účetní závěrka rok 2010-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 2
B 16656/SL 12 účetní závěrka rok 2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 4
B 16656/SL 11 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2010-zapis předs. Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 30
B 16656/SL 10 notářský zápis - NZ 43/2011 Městský soud v Praze 10.2.2011 15.2.2011 1.3.2011 15
B 16656/SL 9 posudek znalce -č.2070/2010 Městský soud v Praze 22.12.2010 17.1.2011 15
B 16656/SL 8 notářský zápis NZ 351/2010 Městský soud v Praze 29.12.2010 17.1.2011 17
B 16656/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2010 9.12.2010 20.12.2010 16
B 16656/SL 6 notářský zápis NZ 332/2010 Městský soud v Praze 8.12.2010 9.12.2010 20.12.2010 11
B 16656/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.9.2010 3.12.2010 1
B 16656/SL 4 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 7.9.2010 3.12.2010 4
B 16656/SL 3 ostatní zápis ze zsedání předs. Městský soud v Praze 8.9.2010 3.12.2010 2
B 16656/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 252/2010 Městský soud v Praze 7.9.2010 3.12.2010 27
B 16656/SL 1 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 7.9.2010 3.12.2010 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TEZAS servis a.s.

IČO (identifikační číslo) 24765180
Jméno TEZAS servis a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 19
Vznik první živnosti: 1.12.2010
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 5

Sídlo TEZAS servis a.s.

Živnosti a provozovny TEZAS servis a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Panelová 289/6, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1011018314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012948439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2019

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Panelová 289/6, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1011018314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012948439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2019

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Panelová 289/6, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1011018314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012948439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2019

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2010

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Panelová 289/6, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1011018314
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012948439
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 9.10.2019

Statutární orgán TEZAS servis a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Peter Baďura
Člen statutárního orgánu Stanislav Zámečník
Člen statutárního orgánu Radislav Rožánek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TEZAS servis a.s.

IČO: 24765180
Firma: TEZAS servis a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Satalice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.2010

Sídlo TEZAS servis a.s.

Sídlo: Panelová 289/6, Praha 190 15

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
tracking image