Firma TESLA investiční společnost, a.s. IČO 27647188


TESLA investiční společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

TESLA investiční společnost, a.s. (27647188) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Konviktská 291/24, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2007 a je stále aktivní. TESLA investiční společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o TESLA investiční společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TESLA investiční společnost, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro TESLA investiční společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TESLA investiční společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11488
IČO (identifikační číslo osoby) 27647188
Jméno TESLA investiční společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.1.2007
S odkládací podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti o částku 7 935 000,- Kč do obchodního rejstříku, se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 2 210 000,- Kč, tj. z částky 3 315 000,- Kč na částku 5 525 000,- Kč. Základní kapitál s polečnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude 1 000 kmenových listinných akcií o jmenovité h odnotě jedné akcie 2 210,- Kč, znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě, a budou nést čísla 1501 až 2500. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií: a) místem pro uplatnění práva akcion áře k upisování akcií společnosti bude sídlo společnosti v době od 14.00 hod. do 16.00 hod. a lhůta pro vykonání přednostního práva je 2 týdny od okamžiku doručení informace o možnosti úpisu akcií, přičemž tato informace bude akcionáři doručena způsobem p ro svolání valné hromady, b) bude možné upsat 1000 nových akcií, na jednu novou akcii připadá podíl 2/3 na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.210,- Kč, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, c) jmenovitá hodnota 1000 kusů nově upisovaných listi nných akcií bude 2.210,- Kč/akcie, akcie budou na jméno, emisní kurs pro všechny akcie bude totožný se jmenovitou hodnotou akcií, d) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání mimořádné valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost Wealth Management Services a.s., IČ: 24318469, se sídlem Břehová 43/3, Josefov, 110 00 Praha 1, a to s tímto zájemcem bude uzavřen a smlouva o úpisu akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích do 7 dnů ode dne, kdy tento zájemce doručí do sídla společnosti návrh smlouvy o úpisu akcií s úředně ověřeným podpisem. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Upisovatel akcií splatí 30 procent emisního kursu akcií na účet společnosti 267504224/0300 ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání akcií, zbylou část emisního kursu splatí upisovatel do 1 roku ode dne upsání akcií. zdůvodnění: Zákla dní kapitál se zvyšuje o částku 2.210.000,- Kč z důvodu, aby společnost s dostatečnou rezervou mohla plnit požadavky zákona č. 240/2013 Sb. 6.3.2015
Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7 935 000,- Kč (sedm milionů devět set třicet pět tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se snižuje změnou jmenovité hodnoty akcí o 5 290,- Kč/akcie - tj. snížením nominální hodnoty akcie z hodnoty 7 500,- Kč na hodnotu 2 210,- Kč, a to poměrně u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie spo lečnosti s podpisem člena představenstva. Akcionáři předloží akcie společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do 30 pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zdůvodnění: Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty společnosti, která k 31.12.2013 dle auditované účetní závěrky společnosti dosáhla výše 7 937 438,68 Kč. 27.11.2014 - 6.3.2015
Základní kapitál obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: 1. důvodem zvýšení základního kapitálu je vstup strategického investora; 2. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých), tedy z částky 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých) na částku 11.250.000,- Kč (slovy: je denáct milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 750 kusů (slovy: sedm set padesát kusů) kmenových listinných akcií o - jmenovité hodnotě jedné akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě, a budou nést číslo 751 - 1500; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - valná hromada obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 130 00, IČO 276 47 188, rozhodla - po přednesení zprávy představenstva, kterou valné hromadě sdělil pan Ing. Vít Volhejn, který je rovně ž předsedou představenstva, která byla všem akcionářům rovněž předložena v písemné podobě a která obsahuje důvody vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií (bude-li tento krok valnou hromadou schválen) s odůvodněním emisního kursu nově e mitovaných akcií - v souladu s ustanovením § 204a odst. 5 obchodního zákoníku takto: Přednostní právo všech stávajících akcionářů k upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu, vzhledem k úpisu peněžitými vklady, se s ohledem na administrativní a časovou náročnost, která by zabránila navýšení základního kapitálu v dostatečném časovém horizontu, který je nezbytný pro realizaci podnikatelského záměru nového strategického investora, vylučuje. - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s rozhodnutím valné hromady o vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k upsání nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, bude úpis nově emitovaných akcií proveden předem určeným zájemcem, a to obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, na základě smlouvy o upsání akcií; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, tj. na adrese Praha 3, Žižkov, Olšanská 55/5, PSČ 130 00, IČO 276 47 188, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pra covní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, oznámí písemně obchodní společností Wealth Management Services a.s., IČO 243 18 469, počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jí zároveň předloží návrh smlouvy o u psání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct (14) dnů počínaje dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouv ě o upsání akcí musí být úředně ověřen; - předem určený zájemce, a to obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, upíše všech 750 (slovy: sedm set padesát) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých); - emisní kurs bude totožný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií; - emisní kurs upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele - obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehová 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469; - emisní kurs 750 (slovy: sedmi set padesáti) kusů akcií v celkové hodnotě 5.625.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých) bude zájemcem - obchodní společností Wealth Management Services a.s. se sídlem Praha 1 - Josefov, Břehov á 208/8, PSČ 110 00, IČO 243 18 469, splacen takto: a) do 5 dnů (slovy: pěti dnů) od upsání akcií bude splaceno 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na zvláštní účet vedený u České spořitelny, a.s. č íslo účtu 5340442/0800 (IBAN: CZ82 0800 0000 0000 0534 0442), zřízený na firmu společnosti FINESKO investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, za účelem splacení emisního kursu akcií; a b) zbývající část emisního kurzu nově upsaných akcií bude upisovatelem splacena nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií a řádnému splacení emisního kurzu akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to ze 750 (slovy: sedmi set padesáti) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč (slovy: sedm tisí c pět set korun českých) na 1.500 (slovy: jeden tisíc pět set) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých). Do okamžiku řádného splacení emisního kurzu nově emitovaný ch akcií bude postupováno podle ustanovení § 176 obchodního zákoníku. 15.1.2013 - 8.2.2013
Dne 2.12.2008 učinila mimořádná valná hromada společnosti Realtia investiční společnost, a.s. následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 349/2008. a) - základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), tedy o částku 10.000.000,- Kč (dest miliónů korun českých), b) - základní kapitál Společnosti bude zvýšen upisováním 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), c) - všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to společností FINESKO a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00, IČ 252 67 655, d) - akcionáři prohlašují, že se vzdávají svého práva na přednostní úpis akcií v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, e) - lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). P ředem určený zájemce může nové akcie upisovat od 10:00 do 16:00 hodin. Upisování nových akcií předem určeným zájemcem je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku, f) - emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti, vyhrazený speciálně pro tento účel, g) - upisovatel je povinen splatit na bankovní účet Společnosti alespoň 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a to ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozdě ji do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř 22.1.2009 - 20.4.2009
Dne 24.6.2008 učinila mimořádná valná hromada společnosti Realtia investiční společnost, a.s. následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 266/2008. 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 125 (slovy: sto dvacet pět) kusů o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Všechny nově vydávané a kcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč připadá jedna čtvrtina na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs každé z nově v ydávaných akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). - Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a počíná akcionářům běžet prvním pracovním dnem po podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům první den lhůty dopisem doručeným kurýrem, osobně nebo faxem na akcionářem oznámené faxové číslo. Na základě přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. - Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, IČ 613 28 464. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 6 měsíců a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po skončení lhůty pro vykonání přednostního práva; pokud se však všichni akcionáři práva na upisování akcií vzdají, počíná lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva běžet již prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy se přednostního práva vzdal poslední z akcionářů. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci o známen první den lhůty dopisem doručeným kurýrem, osobně nebo faxem na faxové číslo +420 224 305 412; přílohou dopisu bude též návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 40.000,- Kč (slovy: čty řicet tisíc korun českých). Bez využití přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. - Emisní kurs upsaných akcií bude splácen na bankovní účet společnosti č. 1000468011/3500, vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. - Upisovatel je povinen splatit na výše uvedený bankovní účet společnosti nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy dané akcie upsal. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.6.2008 - 22.1.2009
Dne 10. 12. 2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve formě notářského zápisu NZ 280/2007: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Realtia investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,-Kč (slovy: sedmmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle §203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrho vaného zvýšení základního kapitálu 2) v souladu s ustanovením §203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 175 (slovy: stosedmdesátpět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeský ch), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 3) všechny nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společností Nationwide Holding a.s., a to následujícím způsobem: - Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář"). - Akcionář má právo na upsání 175 (slovy: stosedmdesátpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských). - Lhůta k úpisu bude trvat 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. - Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejn í v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla. - Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 1000468011/3500 vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízený společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usn esení do obchodního rejstříku převodem na Účet. 4) celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských). 28.12.2007 - 21.2.2008
Dne 17.10.2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve formě notářského zápisu NZ 210/2007: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Realtiva investiční společnost, a.s. o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navr hovaného zvýšení základního kapitálu. 2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 125 (slovy: stodvacetpět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeskýc h), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen nové akcie). Emisní kurs každé jedné nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty, tj. 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) 3) všechny nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společností Nationwide Holding a.s., a to následujícím způsobem: - Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář") - Akcionář má právo na upsání 125 (slovy: stodvacetpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40 000,- Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských). - Lhůta k úpisu bude trvat 14 (slovy: čtvrnáct) kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku. - Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejn í v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla. - Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 1000458011/3500 vedený u ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, případně jiný bankovní účet k tomu účelu zřízení společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto us nesení do obchodního rejstříku převodem na Účer. 4) celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 13.000.000,- Kč (slovy: třináctmilionůkorunčeských). 25.10.2007 - 7.12.2007
Dne 24.5.2007 učinila společnost Nationwide Holding a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve formě notářského zápisu NZ 220/2007: Základní kapitál společnosti Realtia investiční společnost, a.s. ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých ) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií v počtu 100 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě (dále jen "Nové akcie"). Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty, tj. 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Všechny nové akcie budou usány peněžitými vklady při zachování přednostního práva současného akcionáře společnosti, a to následujícím způsobem dále uvedeným. Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií nebo jejich části, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Nationwide Holding a.s., který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen "Akcionář"). Akcionář má právo na upsání 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč. Lhůta k úpisu bude trvat 14 kalendářních dnů a začne běžet kalendářní den následující po dni odeslání oznámení informace o o přednostním právu Akcionáři společnosti. Upisování Nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usne sení do obchodního ejstříku s tím, že upisování Nových akcií bude vázaáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti uvede představenstvo společnosti v informaci o přednostním právu, kterou bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení zveřejn í v Obchodním věstníku a současně zašle Akcionáři na adresu jeho sídla. Po úpisu Nových akcií bude Akcionář povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu do 5 pracovních dnů ode dne úpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č. 518057001/2700 vedený u HVB Bank Czech republic a.s., případně ji ný bankovní účet k tomu účelu zřízený společností (dále jen "Účet") a 70% jmenovité hodnoty peněžitého vkladu nejpozději do dvanácti měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto usnesení do obchodního rejstíku převodem na účet. 29.5.2007 - 27.6.2007

Aktuální kontaktní údaje TESLA investiční společnost, a.s.

Kapitál TESLA investiční společnost, a.s.

zakladni jmění 5 525 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2015
zakladni jmění 3 315 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2014 - 6.3.2015
zakladni jmění 11 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.8.2013 - 27.11.2014
zakladni jmění 11 250 000 Kč
Splaceno 65%
Platnost od - do 8.2.2013 - 29.8.2013
zakladni jmění 5 625 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2013 - 8.2.2013
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.2.2010 - 4.1.2013
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.4.2009 - 2.2.2010
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2008 - 6.4.2009
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.2.2008 - 12.6.2008
zakladni jmění 13 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2007 - 21.2.2008
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2007 - 7.12.2007
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno 65%
Platnost od - do 27.6.2007 - 15.10.2007
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2007 - 27.6.2007

Akcie TESLA investiční společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 210 Kč 2 500 23.12.2015
Kmenové akcie na jméno 2 210 Kč 2 500 6.3.2015 - 23.12.2015
Kmenové akcie na jméno 2 210 Kč 1 500 27.11.2014 - 6.3.2015
Kmenové akcie na jméno 7 500 Kč 1 500 8.2.2013 - 27.11.2014
Kmenové akcie na jméno 7 500 Kč 750 4.1.2013 - 8.2.2013
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 750 6.4.2009 - 4.1.2013
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 500 21.2.2008 - 6.4.2009
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 125 7.12.2007 - 21.2.2008
Akcie na jméno 40 000 Kč 200 27.6.2007 - 21.2.2008
Akcie na jméno 40 000 Kč 100 12.1.2007 - 27.6.2007

Sídlo TESLA investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Konviktská 291/24 , Praha 110 00 1.7.2019
Adresa Břehová 43/3 , Praha 110 00 25.3.2014 - 1.7.2019
Adresa Břehová 208/8 , Praha 110 00 18.4.2013 - 25.3.2014
Adresa Olšanská 55/5 , Praha 130 00 20.12.2011 - 18.4.2013
Adresa Na rovnosti 2244/5 , Praha 130 00 22.1.2009 - 20.12.2011
Adresa Rozkošného 1058/3 , Praha 150 00 21.2.2008 - 22.1.2009
Adresa Nádražní 32 , 150 00 Praha 5 Česká republika
21.5.2007 - 21.2.2008
Adresa Karlovo náměstí 2097/10 , Praha 120 00 12.1.2007 - 21.5.2007

Předmět podnikání TESLA investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), opravňující společnost: a) přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařovat - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní), - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní); c) provádět administraci v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu - ke speciálním fondům, - k zahraničním investičním fondům srovnatelným se speciálním fondem, - k fondům kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní), - k zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní). 23.12.2015
vytváření a obhospodařování podílových fondů a obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování 21.5.2007 - 23.12.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.1.2007 - 21.5.2007

vedení firmy TESLA investiční společnost, a.s.

Statutární orgán TESLA investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení jediný člen představenstva. 23.12.2015
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva i členové představenstva samostatně. 27.11.2014 - 23.12.2015
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva i členové představenstva samostatně. 4.1.2013 - 27.11.2014
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo člen představenstva pro případy, pro které je zmocněn. 27.4.2009 - 4.1.2013
Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně. 26.6.2008 - 27.4.2009
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva. 12.1.2007 - 26.6.2008
člen představenstva Martin Folprecht 23.12.2015
Vznik členství 21.12.2015
Adresa: Jeseniova 2852/18 , Praha 130 00
člen představenstva Sebastien Dejanovski 12.1.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 21.5.2008
Adresa: Randova 3205/2 , Praha 150 00
člen představenstva Radim Bajgar 12.1.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 21.5.2008
Adresa: Čechova 239/9 , Praha 170 00
člen představenstva Martin Sankot 12.1.2007 - 22.1.2009
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 31.10.2008
Adresa: Nad Rokoskou 25/5 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jan Drápal 22.1.2009 - 6.4.2009
Vznik členství 2.12.2008
Adresa: Norská 520/3 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Ivo Hoffman 19.8.2008 - 20.5.2009
Vznik členství 11.8.2008
Zánik členství 30.4.2009
Adresa: U Svépomoci 1051 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda představenstva Ing. Vít Volhejn 27.4.2009 - 18.4.2013
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 8.4.2013
Vznik funkce 24.4.2009
Zánik funkce 8.4.2013
Adresa: Dvořišťská 1458 , Praha 198 00
člen představenstva Pavel Kvapil 3.11.2009 - 18.4.2013
Vznik členství 8.10.2009
Zánik členství 8.4.2013
Zánik funkce 8.4.2013
Adresa: 184 , Česká Čermná 549 21
člen představenstva Ing. Jan Drápal 6.4.2009 - 27.11.2014
Vznik členství 2.12.2008
Adresa: Kozácká 249/21 , Praha 101 00
předseda představenstva Martin Folprecht 18.4.2013 - 27.11.2014
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 8.4.2013
Adresa: Jeseniova 2852/18 , Praha 130 00
člen představenstva Jan Slosiarik 18.4.2013 - 27.11.2014
Vznik členství 8.4.2013
Adresa: Doksanská 433/18 , Praha 184 00
člen představenstva Ing. Jan Drápal 27.11.2014 - 6.3.2015
Vznik členství 2.12.2008
Zánik členství 1.12.2013
Adresa: Kozácká 249/21 , Praha 101 00
člen představenstva Jan Slosiarik 27.11.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 1.5.2015
Adresa: Doksanská 433/18 , Praha 184 00
předseda představenstva Martin Folprecht 27.11.2014 - 23.12.2015
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 21.12.2015
Vznik funkce 8.4.2013
Zánik funkce 21.12.2015
Adresa: Jeseniova 2852/18 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jan Drápal 6.3.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 21.12.2015
Zánik funkce 21.12.2015
Adresa: Kozácká 249/21 , Praha 101 00

Dozorčí rada TESLA investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Roman Kratochvíl 23.11.2017
Vznik členství 14.11.2017
Adresa: Pšenčíkova 676/20 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Jan Balada 12.1.2007 - 21.5.2007
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 9.5.2007
Adresa: Africká 617/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Zlatko Šelíř 12.1.2007 - 21.5.2007
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 9.5.2007
Adresa: Bašteckého 2553/3 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Karel Růžička 12.1.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 12.1.2007
Zánik členství 21.5.2008
Adresa: Smetanova 2006 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc. 21.5.2007 - 26.6.2008
Zánik členství 21.5.2008
Vznik funkce 9.5.2007
Adresa: Včelařská 282/9 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Tomáš Ježek CSc. 21.5.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 21.5.2008
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 21.5.2008
Adresa: Koperníkova 2282/4 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Bubla 26.6.2008 - 6.4.2009
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 2.12.2008
Adresa: Střimelická 2499/10 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Babej-Kmec 26.6.2008 - 6.4.2009
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 2.12.2008
Adresa: Gotthardská 28/8 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc. 26.6.2008 - 2.2.2010
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Včelařská 282/9 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Iva Volhejnová 22.1.2009 - 4.8.2011
Vznik členství 2.12.2008
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Dvořišťská 1458 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Volný 2.2.2010 - 20.12.2011
Vznik členství 1.2.2010
Adresa: Bočkova 255 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Michaela Trošková 22.1.2009 - 18.4.2013
Vznik členství 2.12.2008
Zánik členství 19.3.2013
Adresa: 77 , Hoštice 387 01
člen dozorčí rady RNDr. Jiří Štulc CSc. 4.8.2011 - 29.8.2013
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Křemencova 186/7 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Volný 20.12.2011 - 29.8.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 18.10.2011
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Bočkova 255 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
člen dozorčí rady Jan Ducháč 18.4.2013 - 29.8.2013
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 12.8.2014
Zánik funkce 12.8.2014
Adresa: Janského 2191/71 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Iva Šafářová 29.8.2013 - 25.3.2014
Vznik členství 29.7.2013
Zánik členství 27.2.2014
Adresa: Boleslavova 16/30 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Jan Ducháč 29.8.2013 - 9.9.2014
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 12.8.2014
Vznik funkce 30.7.2013
Zánik funkce 12.8.2014
Adresa: Janského 2191/71 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Pavel Folprecht 29.8.2013 - 9.9.2014
Vznik členství 29.7.2013
Adresa: Na Výsluní 378 , Kamenice 251 68
člen dozorčí rady Ivana Babjaková 25.3.2014 - 6.3.2015
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 29.10.2014
Adresa: náměstí Fráni Kučery 356 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Jan Ducháč 9.9.2014 - 23.12.2015
Vznik členství 12.8.2014
Zánik členství 21.12.2015
Zánik funkce 21.12.2015
Adresa: Litvínovská 592/12 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Folprecht 9.9.2014 - 23.12.2015
Vznik členství 29.7.2013
Zánik členství 21.12.2015
Vznik funkce 12.8.2014
Zánik funkce 21.12.2015
Adresa: Na Výsluní 378 , Kamenice 251 68
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Holečka 6.3.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 9.12.2014
Zánik členství 21.12.2015
Vznik funkce 9.12.2014
Zánik funkce 21.12.2015
Adresa: Fantova 1780/36 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Jan Ducháč 23.12.2015 - 23.11.2017
Vznik členství 21.12.2015
Zánik členství 14.11.2017
Adresa: Litvínovská 592/12 , Praha 190 00

Sbírka Listin TESLA investiční společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11488/SL 58 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 1.4.2015 4.6.2015 6.8.2015 2
B 11488/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 46
B 11488/SL 56 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 2.12.2013 20.1.2015 16.3.2015 1
B 11488/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.1.2013 20.1.2015 16.3.2015 13
B 11488/SL 54 notářský zápis [NZ 1896/2014], stanovy společnosti NZ 1896/2014 Městský soud v Praze 24.10.2014 3.11.2014 4.12.2014 10
B 11488/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 91
B 11488/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.2.2014 4.3.2014 25.3.2014 2
B 11488/SL 51 ostatní záp.ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.7.2013 9.8.2013 20.9.2013 2
B 11488/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 23
B 11488/SL 49 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 8.4.2013 12.4.2013 24.4.2013 2
B 11488/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.1.2013 10.1.2013 16
B 11488/SL 47 notářský zápis NZ 694/2012 Městský soud v Praze 11.12.2012 10.1.2013 10.1.2013 11
B 11488/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 25
B 11488/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 24
B 11488/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 26
B 11488/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 25
B 11488/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.4.2009 5.5.2009 3
B 11488/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2009 27.4.2009 13
B 11488/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2009 20.4.2009 21
B 11488/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2008 29.1.2009 2
B 11488/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.12.2008 29.1.2009 2
B 11488/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.12.2008 29.1.2009 2
B 11488/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.8.2008 26.8.2008 21
B 11488/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 31
B 11488/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2008 27.6.2008 2
B 11488/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.6.2008 27.6.2008 2
B 11488/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.6.2008 27.6.2008 3
B 11488/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2007 11.12.2007 21
B 11488/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.7.2007 26.7.2007 15.8.2007 21
B 11488/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.7.2007 27.7.2007 21
B 11488/SL 5 notářský zápis NZ 220/2007 Městský soud v Praze 24.5.2007 2.7.2007 10
B 11488/SL 9 ostatní - souhlas se zápisem do OR Městský soud v Praze 26.4.2007 13.6.2007 1
B 11488/SL 8 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 25.4.2007 13.6.2007 1
B 11488/SL 7 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 26.4.2007 13.6.2007 2
B 11488/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2005/2007 Městský soud v Praze 9.5.2007 13.6.2007 44
B 11488/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2007 13.6.2007 21
B 11488/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ226/06 Městský soud v Praze 12.12.2006 27.2.2007 22

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WMS investiční společnost, a.s.

IČO: 27647188
Firma: WMS investiční společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 12.1.2007

Sídlo WMS investiční společnost, a.s.

Sídlo: Břehová 43/3, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Správa fondů
tracking image