Firma TESLA, akciová společnost IČO 00009709


TESLA, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TESLA, akciová společnost (00009709) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poděbradská 186/56, Praha 198 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 1991 a je stále aktivní. TESLA, akciová společnost má celkem tři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o TESLA, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TESLA, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o TESLA, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro TESLA, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TESLA, akciová společnost

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 769
IČO (identifikační číslo osoby) 00009709
Jméno TESLA, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.6.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 24.10.2013 o přijetí následujícího návrhu na snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu o částku 25.693.596,- Kč (slovy: dvacetpět miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) z částky 27.693.596,- Kč (slovy: dvacetsedm miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun če ských) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Důvod snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jednak uvolnění finančních prostředků a jejich vyplacení jedinému akcionáři společnosti a dále jejich efektivní využití v rámci skupiny společnosti. Částka ve výši 25.693.596,-- (slovy: dvacet pět milionů šestsetdevadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých) tj. úhrn snížené jmenovité hodnoty akcie vydané společností, bude vyplacena jedinému akcionáři ve výši 7.600.000,-- (slovy: sedm milionů korun šest set tisíc korun českých), částka 18.093.596,-- (osmnáct milionů devadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých bude zaúčtována na účet ostatní kapitálové fondy. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 25.693.596,- Kč (slovy: dvacetpět miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesátšest korun českých) z částky 27.693.596,- Kč (slovy: dvacetsedm miliónů šestsetdevadesáttři tisíc a pět set devadesát šest korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie vydané společností, tj. jednoho kusu akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 27.693.596,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů šestsetdevadesát tři tisíc pětsetdevadesát šest korun českých ) v listinné podobě, na jmenovitou hodnotu 2.000.000,-- (slovy dva miliony korun českých). Lhůta k předložení akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy jedinému akcionáři k předložení akcie. 18.11.2013 - 27.9.2017
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA, akciová společnost ze dne 30. června 2008 došlo k rozdělení společnosti TESLA, akciová společnost odštěpením sloučením se společností Kideva s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/1 86, PSČ 180 66, na kterou přešla část obchodního jmění společnosti TESLA, akciová společnost uvedená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením a převzetí obchodního jmění. Jediný akcionář společnosti TESLA, akciová společnost dne 30. června 2008 schválil v důsledku rozdělení odštěpením sloučením snížení základního kapitálu společnosti TESLA, akciová společnost, a to z částky 311,164.000,-Kč (slovy: třistajedenáctmilionůjedn ostošedesátčtyřitisíce korun českých) o částku 283,470.404,-Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřimiliončtyřistasedmdesáttisícčtyřistačtyři koruny české) na částku 27,693.596,-Kč (slovy: dvacetsedmmilionůšestsetdevadesáttřitisícepětsetdevadesátšest korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) z dosavadních 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na 89,-Kč (slovy: osmdesát-devět korun českých) . Počet akcií zůstává nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je naplnění zákonné podmínky rozdělení odštěpením dle § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, kdy vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nesmí být v důsledku rozdělení od štěpením nižší než její základní kapitál, ledaže bude současně s rozhodnutím o rozdělení odštěpením rozhodnuto také o snížení základního kapitálu společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitál em. Částka ve výši 112,564.000,-Kč (slovy: jednostodvanáctmilionůpětsetšedesátčtyřitisíc korun českých) odpovídá rozdílu mezi vlastním kapitálem vykázaným v zahajovací rozvaze společnosti TESLA, akciová společnost sestavené ke dni 01.01.2008 a základním kapit álem společnosti TESLA, akciová společnost. Částka ve výši 170,906.404,-Kč (slovy: jednostosedmdesátmilionůdevětsetšesttisícčtyřistačtyři koruny české) bude zaúčtována na výsledek hospodaření minulých let rozdělované společnosti TESLA, akciová společnost. Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně činí třicet (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám. 1.8.2008 - 27.9.2017
Valná hromada společnosti TESLA, akciová společnost, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 00009709, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 769 (dále jen ?TESLA?), v souladu s ustanove- ním § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti TESLA je společnost Kideva s.r.o., se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, IČ: 27907155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125653 (dále jen ?hlavní akcionář?), která byla ke dn i doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti TESLA vlastníkem 309566 kusů kmenových nekótovaných akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1. 000,-Kč (slovy: jeden-tisíc korun českých) každá, emitovaných společností TESLA, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 309,566.000,-Kč (slovy: třistadevětmilionůpětsetšedesátšesttisíc korun českých), což představuje 99,49% základního kapitálu společnost i TESLA, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,49 % na hlasovacích právech ve společnosti TESLA (akcie vydané společností TESLA dále jen ?Akcie?). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: (i) na základě předložení 121 kusu hromadných listin na jméno nahrazujících 8375 kusů Akcií na jméno a (ii) na základě prohlášení schovatele, společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ: 113 80, IČ: 64948242, ze dne 15.04.2008 (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti TESLA, jakož i ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnosti TESLA, vlastníkem 309 566 kusů Akcií na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 309,566.000,-Kč (slovy: třistadevětmilionůpětsetšedesátšesttisíc korun českých), což představuje 99,49 % základního kapitálu společnosti TESLA, a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,49 % na hlasovacích právech ve společnosti TESLA, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností TESLA na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti TESLA rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti TESLA, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu Akcií?). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnic ké právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti TESLA. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti TESLA peněžité protiplnění ve výši 3.150,50 Kč (slovy: třitisícejednostopadesát korun českých a padesát haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen ?p rotiplnění?). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 7a-1/2008, vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, (dále jen ?znalecký posudek?), v jehož výrokové části se uvádí: ?Na základě provedené expertizy tedy konstatujeme, že protiplnění ve výši 3.150,33 Kč (slovy: třitisícejednostopadesát korun českých a třicettři ha léře) za jednu akcii společnosti TESLA, akciová společnost považujeme ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za přiměřené.?, a byla přezkoumána Českou národní bankou. Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie společnosti TESLA zjištěna výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 60197226, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?), peněžní prostředky ve výši 5,200.0 00,-Kč (slovy: pětmilionůdvěstětisíc korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným o sobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie Obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost TESLA zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti TESLA. Osobo u oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě Obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí , prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na zákl adě předložení Akcie či Akcií Obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuální výp isem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. 23.4.2008 - 25.6.2008
K převodu vlastnictví nebo k zastavení akcií je nutný písemný souhlas představenstva společnosti. 1.10.2003
Na základě rozhodnutí a smlouvou o převzetí jmění hlavním akcionářem došlo k převodu obchodního jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze zanikající společnosti TESLA-TV a.s. se sídlem Praha 9, Poděbradská 186, IČ: 45 80 87 67 na jejího jediného akcionáře, nástupnickou společnost, TESLA akciová společnost. 12.3.2003 - 27.9.2017
Způsob založení: Zakladatelský plán ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 17.12.1990 jako nástupce státního podniku TESLA. 1.12.1997 - 25.8.1998
Řádná valná hromada konaná dne 28.6.1996 rozhodla o zrušení dosavadních stanov společnosti a přijala nové stanovy. Nové stanovy: 28.6.1996 ve znění změn schválených řádnou valnou hromadou dne 27.6.1997. 1.12.1997 - 25.8.1998
Řádná valná hromada konaná dne 28.6. 1996 rozhodla o zrušení dosavadních stanov společnosti a přijala nové stanovy. Nové stanovy: 28.6. 1996 21.4.1997 - 1.12.1997
Řádná valná hromada TESLY, a. s. konané dne 17. 7. 1993 rozhodla o zrušení dosavadních stanov společnosti a přija- la nové stanovy TESLY, a. s. Nové stanovy: 17. 7. 1993 8.12.1993 - 21.4.1997
Valná hromada dne 7. 9. 1992 schválila nové stanovy a. s. Tesla. 29.11.1993 - 8.12.1993
Základní kapitál akciové společnosti činí 285.323.000,-Kčs a je stanoven z účetně majetkové bilance bez započtení cen pozemků. Na základní kapitál bude vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. 3.6.1991 - 29.11.1993
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 3.6.1991 - 8.12.1993
Způsob založení : Zakladatelský plán ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 17.prosince 1990 jako nástupce státního podniku Tesla. 3.6.1991 - 1.12.1997

Aktuální kontaktní údaje TESLA, akciová společnost

Kapitál TESLA, akciová společnost

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.9.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2014 - 27.9.2017
zakladni jmění 27 693 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2008 - 11.4.2014
zakladni jmění 311 164 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.1993 - 1.8.2008

Akcie TESLA, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 11.4.2014 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 27 693 600 Kč 1 11.11.2013 - 11.4.2014
Kmenové akcie na jméno 89 Kč 311 164 1.8.2008 - 11.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 311 164 1.10.2003 - 1.8.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 311 164 30.5.2002 - 1.10.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 311 164 1.12.1997 - 30.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 311 164 29.4.1994 - 1.12.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 311 164 29.11.1993 - 29.4.1994

Sídlo TESLA, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Poděbradská 186/56 , Praha 198 00 1.11.2016
Adresa Poděbradská 186/56 , Praha 198 00 30.10.1996 - 1.11.2016
Adresa Poděbradská 186/56 , Praha 198 00 3.6.1991 - 30.10.1996

Předmět podnikání TESLA, akciová společnost

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změna a odstraňování 3.3.2015
Obráběčství 14.10.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2009
Zámečnictví, nástrojářství 14.10.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.10.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 11.11.2005 - 26.11.2010
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 11.11.2005 - 26.11.2010
výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti úpravy vody 11.11.2005 - 26.11.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, nebo společenských věd 16.3.2005 - 14.10.2009
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 16.3.2005 - 14.4.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 1.10.2003 - 14.10.2009
realitní kancelář 13.4.2000 - 14.10.2009
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb jiných než základních 13.4.2000 - 14.10.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 13.4.2000 - 14.10.2009
poskytování telekomunikačních služeb 13.4.2000 - 26.11.2010
poskytování ubytování 13.4.2000 - 26.11.2010
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 12.4.2000
projektová činnost ve výstavbě 12.4.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 12.4.2000 - 14.10.2009
nástrojařství 12.4.2000 - 14.10.2009
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 12.4.2000 - 26.11.2010
izolatérství 12.4.2000 - 26.11.2010
kovoobráběčství 9.3.1999 - 14.10.2009
galvanizérství 9.3.1999 - 26.11.2010
hostinská činnost 9.3.1999 - 26.11.2010
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 20.11.1995 - 9.3.1999
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 20.11.1995 - 2.3.2004
3. Výkon práv, povinností a ostatních funkcí spojených s vlastnictvím ochranné známky TESLA 8.12.1993 - 8.12.1993
- galvanizace kovů 8.12.1993 - 9.3.1999
- provádění tepelných a hlukových izolací 8.12.1993 - 9.3.1999
- kovoobrábění 8.12.1993 - 9.3.1999
- výroba nástrojů 8.12.1993 - 9.3.1999
- zřizování poplašných zařízení 8.12.1993 - 9.3.1999
- montáž a opravy telekomunikačních zařízení s vyjímkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm h) zák. č. 455/91Sb. 8.12.1993 - 9.3.1999
- automatizované zpracování dat 8.12.1993 - 9.3.1999
- zámečnictví 8.12.1993 - 14.10.2009
- projektování elektrických zařízení 8.12.1993 - 14.10.2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.12.1993 - 14.10.2009
- výkon práv, povinností a ostatních funkcí spojených s vlastnictvím ochranné známky TESLA - výroba nástrojů - koupě zboží za účelem jeho dalšíh prodeje a prodej (s vyjímkou obch. živností uvedených v příl. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.) 8.12.1993 - 14.10.2009
- poskytování software 8.12.1993 - 26.11.2010
1. Výzkum, vývoj, výroba a odbyt elektrotechnických výrobků, přístrojů a zařízení zejména : - rozhlasových a televizních vysílačů - zařízení pro radioreléové a družicové spoje - zkušební, měřící a provozní techniky pro výše uvedená zařízení - výrobků pro speciální techniku 3.6.1991 - 8.12.1993
2. Výkon vyšších dodavatelských funkcí 3. Výkon práv, povinností a ostatních funkcí spojených s vlastnictvím ochranné známky TESLA 3.6.1991 - 8.12.1993

vedení firmy TESLA, akciová společnost

Statutární orgán TESLA, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Ve věcech vymezených zákonem č.412/2005Sb. jedná navenek za společnost určený člen představenstva samostaně. Určení této osoby p rovádí představenstvo společnosti. 1.8.2008
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda představenstva nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být místopředseda představenstva c) ve věcech vymezených zákonem č. 148/98 Sb. určený člen představenstva 16.3.2005 - 1.8.2008
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis:   a) předseda představenstva nebo     b) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být místopředseda představenstva 13.4.2000 - 16.3.2005
Podepisování za společnost: podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis:   a) společně dva členové představenstva, z toho alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo   b) prokuristé a to vždy dva společně s připojením názvu funkce 9.3.1999 - 13.4.2000
Podepisování za společnost: podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis:   a) předseda nebo místopředseda představenstva, každý spolu s jedním členem představenstva nebo   b) generální ředitel jmenovaný představenstvem ve smyslu představenstvem udělených oprávnění nebo   c) prokuristé a to vždy dva společně s připojením názvu funkce   Představenstvo může pro jednotlivý konkrétní případ písemně pověřit jednotlivého člena představenstva nebo jinou osobu. 30.10.1996 - 9.3.1999
Podepisování za společnost: podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis:   a) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, který nesmí být v zaměstnaneckém poměru ke společnosti nebo   b) generální ředitel jmenovaný představenstvem ve smyslu představenstvem udělených oprávnění nebo   c) prokuristé v rozsahu udělených oprávnění.   Představenstvo může pro jednotlivý konkrétní případ písemně pověřit jednotlivého člena představenstva nebo jinou osobu. 20.11.1995 - 30.10.1996
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva.   ­ 3.6.1991 - 8.12.1993
předseda představenstva Ing. František Hála 27.9.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 18.10.2016
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva Blanka Weisskopfová 27.9.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 4.10.2016
Adresa: V Hájích 326/9 , Praha 149 00
člen představenstva Michal Nováček 27.9.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 4.10.2016
Adresa: Pražská 753 , Benátky nad Jizerou 294 71
Statutární orgán Ing. Vilém R O L E Č E K -Předseda 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
Člen představenstva Vladimír H A N Č L - Místopředseda 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Dědinova 1982/4 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Šamonil CSc. 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Topasová 627/28 , Praha 153 00
Člen představenstva Ing. Mojmír Čapka 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Chaplinovo náměstí 652/5 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Jarmila Nezvalová 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
Člen představenstva Ing. Josef Ešner 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Jablonecká 416/58 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Lenka Výborná 3.6.1991 - 8.12.1993
Adresa: Kukelská 904 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen ing. Zdeněk Krejčí 8.12.1993 - 20.11.1995
Adresa: Nosická 2386/18 , Praha 100 00
člen ing. Jan Procházka 8.12.1993 - 20.11.1995
Adresa: Podjavorinské 1598/6 , Praha 149 00
místopředseda ing. Pavel Kindl 8.12.1993 - 20.11.1995
Adresa: Pražského 603/24 , Praha 152 00
člen ing. Zdeněk Řeřicha 8.12.1993 - 10.5.1996
Adresa: Lupáčova 812/12 , Praha 130 00
člen ing. František Hála 8.12.1993 - 30.10.1996
Adresa: Frýdlantská 1308/27 , Praha 182 00
Místopředseda ing. Jan Čemus 8.12.1993 - 30.10.1996
Adresa: Jana Masaryka 73/14 , Praha 120 00
místopředseda Ing. Jan Procházka 20.11.1995 - 13.4.2000
Adresa: Podjavorinské 1598/6 , Praha 149 00
člen představenstva Mgr. Anna Bednaříková 10.5.1996 - 13.4.2000
Adresa: Všechromy čp. 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Čemus 30.10.1996 - 13.4.2000
Adresa: Jana Masaryka 73/14 , Praha 120 00
předseda představenstva ing. Vilém Roleček,generální Ředitel 8.12.1993 - 12.12.2001
Vznik členství 3.6.1991
Vznik funkce 3.6.1991
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
Místopředseda Ing. František Hála 30.10.1996 - 7.12.2002
Vznik členství 28.6.1996
Vznik funkce 28.6.1996
Adresa: Frýdlantská 1308/27 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jan Procházka 13.4.2000 - 7.12.2002
Vznik členství 25.6.1999
Adresa: Podjavorinské 1598/6 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Vilém Roleček,generální Ředitel 12.12.2001 - 7.12.2002
Vznik členství 3.6.1991
Zánik členství 8.4.2002
Vznik funkce 3.6.1991
Zánik funkce 8.4.2002
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Procházka 7.12.2002 - 1.10.2003
Vznik členství 25.6.1999
Vznik funkce 14.6.2002
Adresa: Podjavorinské 1598/6 , Praha 149 00
místopředseda Mgr. Anna Bednaříková 13.4.2000 - 3.2.2004
Vznik členství 28.6.1999
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 28.6.1999
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Všechromy čp. 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
člen představenstva Zdeněk Sedláček 13.4.2000 - 3.2.2004
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Narcisová 2850/2 , Praha 106 00
Předseda představenstva Ing. František Hála 7.12.2002 - 3.2.2004
Vznik členství 28.6.1996
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 2.5.2002
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Frýdlantská 1308/27 , Praha 182 00
člen představenstva Zuzana Rolečková 7.12.2002 - 3.2.2004
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Procházka 1.10.2003 - 3.2.2004
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Pod Strání 501 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen představenstva Zuzana Rolečková 3.2.2004 - 16.3.2005
Vznik členství 27.6.2003
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
Předseda představenstva Ing. František Hála 3.2.2004 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Frýdlantská 1308/27 , Praha 182 00
místopředseda Mgr. Anna Bednaříková 3.2.2004 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Všechromy čp. 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Procházka 3.2.2004 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Pod Strání 501 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen představenstva Zdeněk Sedláček 3.2.2004 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Narcisová 2850/2 , Praha 106 00
člen představenstva Zuzana Coufalová 16.3.2005 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Na břehu 298/25 , Praha 190 00
Předseda představenstva Ing. František Hála 6.9.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
místopředseda Mgr. Anna Bednaříková 6.9.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 10.6.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Všechromy čp. 7 , 251 63 Stránčice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Procházka 6.9.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 10.6.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Pod Strání 501 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen představenstva Zdeněk Sedláček 6.9.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 10.6.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Narcisová 2850/2 , Praha 106 00
člen představenstva Zuzana Coufalová 6.9.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 10.6.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Na břehu 298/25 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Martin Stachník 1.8.2008 - 14.10.2009
Vznik členství 10.6.2008
Zánik členství 17.9.2009
Adresa: Skloněná 921/7 , Praha 190 00
člen představenstva Václav Maněna 14.10.2009 - 13.9.2010
Vznik funkce 17.9.2009
Zánik funkce 20.7.2010
Adresa: Pertoldova 3382/43 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Michal Nováček 13.9.2010 - 26.11.2010
Vznik funkce 4.8.2010
Adresa: Moskevská 1780/74 , Karlovy Vary 360 01
předseda představenstva Mgr. Robert Němec 1.8.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 10.6.2008
Vznik funkce 10.6.2008
Adresa: K Hrnčířům 253 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. František Hála 1.8.2008 - 8.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 2.8.2011
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Michal Nováček 26.11.2010 - 28.8.2012
Vznik funkce 4.8.2010
Zánik funkce 17.7.2012
Adresa: Štúrova 192/2 , Karlovy Vary 360 04
předseda představenstva Mgr. Robert Němec 10.8.2011 - 28.8.2012
Vznik členství 10.6.2008
Zánik členství 17.7.2012
Vznik funkce 10.6.2008
Zánik funkce 17.7.2012
Adresa: Na Zeleném Vršku 182 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. František Hála 8.8.2012 - 28.8.2012
Vznik členství 2.8.2011
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. František Hála 28.8.2012 - 22.11.2013
Vznik členství 17.7.2012
Vznik funkce 19.7.2012
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva Blanka Weisskopfová 28.8.2012 - 28.11.2013
Vznik členství 17.7.2012
Adresa: V Hájích 326/9 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. František Hála 22.11.2013 - 12.4.2015
Vznik členství 17.7.2012
Vznik funkce 19.7.2012
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Michal Nováček 28.8.2012 - 27.9.2017
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 3.10.2016
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: Pražská 753 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Blanka Weisskopfová 28.11.2013 - 27.9.2017
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 3.10.2016
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: V Hájích 326/9 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. František Hála 12.4.2015 - 27.9.2017
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 3.10.2016
Vznik funkce 19.7.2012
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00

Dozorčí rada TESLA, akciová společnost

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Francová 27.9.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 16.10.2016
Adresa: Peškova 966/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Franc 27.9.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 4.10.2016
Adresa: Peškova 966/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Eva Spálová 27.9.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 4.10.2016
Adresa: Kbelská 622/11 , Praha 198 00
Jméno Ing. Stanislav Urban 26.11.1993 - 26.11.1993
Adresa:
Jméno Ing. Hana Dočkalová 26.11.1993 - 26.11.1993
Adresa:
Jméno Ing. Jaroslav Mikolášek 26.11.1993 - 26.11.1993
Adresa:
Jméno Ing. Hana Dočkalová 26.11.1993 - 29.11.1993
Adresa: Českolipská 397/14 , Praha 190 00
Jméno Ing. Stanislav Urban 26.11.1993 - 8.12.1993
Adresa: Vrátkovská 2061/3 , Praha 100 00
Jméno JUDr. Václav Truksa 29.11.1993 - 8.12.1993
Adresa: Hlavní 2739/120 , Praha 141 00
Jméno Ing. Jaroslav Mikolášek 26.11.1993 - 29.4.1994
Adresa: Sídliště 1509 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Jméno ing. Ivan Čuka 8.12.1993 - 20.11.1995
Adresa: Mimoňská 638/14 , Praha 190 00
Jméno JUDr. Josef Měchura 8.12.1993 - 10.5.1996
Adresa: Klecanská 1647/23 , Praha 182 00
člen Petr Didunyk 29.4.1994 - 9.3.1999
Adresa: 9. května 95/16 , Šestajovice 250 92
Předseda Ing. Zdeněk Krejčí 20.11.1995 - 13.4.2000
Adresa: Nosická 2386/18 , Praha 100 00
člen Ing. Lenka Výborná 10.5.1996 - 13.4.2000
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
člen Václav Maněna 9.3.1999 - 19.12.2000
Adresa: Pertoldova 3382/43 , Praha 143 00
člen Ing. Zdeněk Krejčí 13.4.2000 - 7.12.2002
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 30.5.2002
Adresa: Nosická 2386/18 , Praha 100 00
Předseda Ing. Lenka Výborná 13.4.2000 - 1.10.2003
Vznik členství 28.6.1999
Vznik funkce 28.6.1999
Adresa: Kukelská 904/3 , Praha 198 00
Předseda Ing. Lenka Výborná 1.10.2003 - 3.2.2004
Vznik členství 28.6.1999
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 28.6.1999
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Baštýřská 557 , Praha 198 00
člen Pavel Žák 19.12.2000 - 16.3.2005
Vznik členství 5.10.2000
Zánik členství 5.10.2004
Adresa: Řešovská 492/12 , Praha 181 00
člen Michaela Zervanová 1.10.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
Předseda Ing. Lenka Výborná 3.2.2004 - 6.9.2007
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Baštýřská 557 , Praha 198 00
člen Michaela Zervanová 6.9.2007 - 14.10.2008
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 9.10.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 9.10.2008
Adresa: Na pozorce 1505/9 , Praha 193 00
člen Eva Spalová 16.3.2005 - 8.8.2012
Vznik členství 27.10.2004
Zánik členství 2.8.2011
Adresa: Kbelská 11 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Předseda Ing. Lenka Výborná 6.9.2007 - 8.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 2.8.2011
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 2.8.2011
Adresa: Baštýřská 557 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Klečka 14.10.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 9.10.2008
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: Na Okrouhlíku 2370/9 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Eva Spalová 8.8.2012 - 28.8.2012
Vznik členství 2.8.2011
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: Kbelská 622/11 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Výborná 8.8.2012 - 28.8.2012
Vznik členství 2.8.2011
Zánik členství 17.7.2012
Vznik funkce 3.8.2011
Zánik funkce 17.7.2012
Adresa: Baštýřská 557 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Francová 28.8.2012 - 22.11.2013
Vznik členství 17.7.2012
Vznik funkce 20.7.2012
Adresa: Peškova 966/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Franc 28.8.2012 - 11.3.2016
Vznik členství 17.7.2012
Adresa: Peškova 966/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Eva Spalová 28.8.2012 - 20.1.2017
Vznik členství 17.7.2012
Adresa: Kbelská 622/11 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Renáta Francová 22.11.2013 - 27.9.2017
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 3.10.2016
Vznik funkce 20.7.2012
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: Peškova 966/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Franc 11.3.2016 - 27.9.2017
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 3.10.2016
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: Peškova 966/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Eva Spalová 20.1.2017 - 27.9.2017
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 3.10.2016
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: Kbelská 622/11 , Praha 198 00

Sbírka Listin TESLA, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 769/SL 104 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 24
B 769/SL 103 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 12
B 769/SL 102 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2015 20.7.2015 28.7.2015 2
B 769/SL 100 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2014 23.9.2014 15.10.2014 2
B 769/SL 99 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1198/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 18.7.2014 9.9.2014 24
B 769/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1198/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 18.7.2014 9.9.2014 23
B 769/SL 97 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 6.6.2014 24
B 769/SL 96 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 6.6.2014 12
B 769/SL 95 notářský zápis NZ 530/2013 Městský soud v Praze 24.10.2013 2.4.2014 16.4.2014 32
B 769/SL 94 notářský zápis NZ 530/2013 Městský soud v Praze 24.10.2013 1.11.2013 14.11.2013 32
B 769/SL 93 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 7.5.2013 15.5.2013 20.5.2013 2
B 769/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 7.5.2013 15.5.2013 29
B 769/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 7.5.2013 15.5.2013 43
B 769/SL 90 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.8.2012 6.11.2012 7.11.2012 1
B 769/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.7.2012 14.8.2012 12.10.2012 4
B 769/SL 88 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.7.2012 14.8.2012 12.10.2012 3
B 769/SL 87 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2012 16.7.2012 29.8.2012 1
B 769/SL 86 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2012 16.7.2012 15.8.2012 1
B 769/SL 85 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.7.2012 8.8.2012 28
B 769/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 7.8.2012 40
B 769/SL 83 ostatní rozh.jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2011 14.7.2011 19.7.2011 1
B 769/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.6.2011 29.6.2011 40
B 769/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.8.2010 20.9.2010 3
B 769/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.8.2010 20.9.2010 4
B 769/SL 79 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2010 25.6.2010 29.6.2010 1
B 769/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.4.2010 20.4.2010 40
B 769/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.4.2010 20.4.2010 27
B 769/SL 76 notářský zápis NZ 389/2008 Městský soud v Praze 13.10.2008 22.1.2010 43
B 769/SL 75 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.9.2009 2.11.2009 1
B 769/SL 74 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 21.9.2009 2.11.2009 4
B 769/SL 73 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.6.2009 25.6.2009 22
B 769/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2009 10.6.2009 43
B 769/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.6.2009 10.6.2009 28
B 769/SL 70 zpráva auditora + zahaj.roz. k 1.1.2008 Městský soud v Praze 1.1.2008 3.3.2009 4.3.2009 7
B 769/SL 69 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 9.10.2008 22.10.2008 2
B 769/SL 68 notářský zápis NZ 339/2008+návrh sml.rozd.odš Městský soud v Praze 30.6.2008 9.7.2008 48
B 769/SL 67 notářský zápis NZ 197/2008 Městský soud v Praze 10.6.2008 9.7.2008 24
B 769/SL 66 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 20.6.2008 9.7.2008 1
B 769/SL 65 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 23.6.2008 9.7.2008 3
B 769/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 14
B 769/SL 63 notářský zápis NZ 341/2008+ sml.o rozd.odš. Městský soud v Praze 30.6.2008 9.7.2008 39
B 769/SL 62 notářský zápis NZ 340/2008+návrh sml.rozd.odš Městský soud v Praze 30.6.2008 9.7.2008 54
B 769/SL 61 posudek znalce č.37-2/2008 Městský soud v Praze 27.5.2008 9.7.2008 248
B 769/SL 60 notářský zápis NZ 216/2008 Městský soud v Praze 17.4.2008 27.6.2008 58
B 769/SL 58 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 3
B 769/SL 57 ostatní - rozdělění zisku Městský soud v Praze 9.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 1
B 769/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.6.2008 18.6.2008 24
B 769/SL 55 ostatní -návrh sml.o rozdělení Městský soud v Praze 28.5.2008 28.5.2008 29.5.2008 35
B 769/SL 59 posudek znalce č.7a-1/2008 Městský soud v Praze 22.2.2008 13.5.2008 228
B 769/SL 54 notářský zápis NZ 216/2008 Městský soud v Praze 17.4.2008 23.4.2008 136
B 769/SL 53 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 22.6.2007 10.10.2007 1
B 769/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.10.2007 33
B 769/SL 51 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2007 10.10.2007 4
B 769/SL 50 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 19.7.2007 10.10.2007 15
B 769/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 1.7.2007 26
B 769/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 10.7.2006 39
B 769/SL 47 notářský zápis -NZ467/05 Městský soud v Praze 24.6.2005 30.11.2005 0
B 769/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2005 30.11.2005 0
B 769/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 10.8.2005 22.8.2005 31
B 769/SL 44 notářský zápis - NZ 895/04 Městský soud v Praze 12.11.2004 11.4.2005 0
B 769/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.12.2004 11.4.2005 0
B 769/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.4.2004 11.4.2005 0
B 769/SL 41 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 7.6.2004 26.7.2004 10.8.2004 1
B 769/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 26.7.2004 10.8.2004 0
B 769/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2004 26.7.2004 10.8.2004 7
B 769/SL 38 ostatní -audit k výroč.zprávě Městský soud v Praze 23.6.2004 7.7.2004 20.7.2004 2
B 769/SL 37 účetní závěrka r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 20.7.2004 20
B 769/SL 36 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 1.4.2004 0
B 769/SL 35 výroční zpráva r.2002,audit.zpráva,přílohy Městský soud v Praze 21.5.2003 22.10.2003 2.12.2003 0
B 769/SL 34 ostatní zápis o VH,PL,OR,zpráva DR Městský soud v Praze 27.6.2003 22.10.2003 2.12.2003 0
B 769/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 161/2003,OR,PL,jedn.řád VH Městský soud v Praze 27.6.2003 22.10.2003 2.12.2003 0
B 769/SL 32 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 2.7.2003 9.7.2003 0
B 769/SL 31 ostatní sml.převz. jmění hl. akcionáře Městský soud v Praze 13.6.2002 25.3.2003 0
B 769/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+ k 1.1.2002,audit,přílo Městský soud v Praze 6.5.2002 25.3.2003 0
B 769/SL 29 notářský zápis, ostatní +zápis představ.+dozor.rady,VH Městský soud v Praze 13.6.2002 25.3.2003 0
B 769/SL 28 ostatní -zápis/27.zased.představenstva Městský soud v Praze 14.6.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 27 ostatní odstoupení z funkce/ing.Krejčí Městský soud v Praze 15.5.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 26 ostatní rozvaha k 1.1.2002 Městský soud v Praze 25.11.2002 0
B 769/SL 25 ostatní sml.o převzetí jmění hl.akcion Městský soud v Praze 13.6.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 24 ostatní zpráva DR Městský soud v Praze 30.5.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 23 výroční zpráva r.2001-zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 22 účetní závěrka +audit r.2001+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 25.11.2002 0
B 769/SL 21 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 25.11.2002 0
B 769/SL 20 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.5.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 19 ostatní zápis/25.zased.představenstva/ Městský soud v Praze 29.4.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 18 účetní závěrka konsolidované 2001 Městský soud v Praze 8.8.2002 9.8.2002 25.11.2002 0
B 769/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ21/2002+přílohy Městský soud v Praze 11.1.2002 5.11.2002 0
B 769/SL 16 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 29.4.2002 2.5.2002 20.5.2002 0
B 769/SL 15 stanovy společnosti, výroční zpráva r.2000+zápis VH+zpráva DR Městský soud v Praze 27.4.2001 15.3.2002 0
B 769/SL 14 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.3.2002 0
B 769/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2001 15.3.2002 0
B 769/SL 12 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 7.9.2001 0
B 769/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.1.2001 17.4.2001 0
B 769/SL 9 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 19.12.2000 0
B 769/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2000 19.12.2000 0
B 769/SL 10 notářský zápis +příloha č.1-6 Městský soud v Praze 25.8.2000 19.12.2000 0
B 769/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 25.6.1999 11.8.2000 0
B 769/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.1999 11.8.2000 0
B 769/SL 3 notářský zápis změna Městský soud v Praze 27.3.1998 6.10.1998 0
B 769/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Městský soud v Praze 21.1.1998 0
B 769/SL 1 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 27.6.1997 21.1.1998 0
B 769/SL 5 účetní závěrka r.1997,1998 Městský soud v Praze 0
B 769/SL 4 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 21.8.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TESLA, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00009709
Jméno TESLA, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 17.9.1992
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 8

Sídlo TESLA, akciová společnost

Živnosti a provozovny TESLA, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 186/56, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1005824355
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 186/56, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1005824355
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 186/56, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1005824355
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.1992

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1998

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1998

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2003

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2015

Živnost č. 9 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 8.9.2008

Živnost č. 10 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 5.2.2009

Živnost č. 15 Nástrojařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zřizování poplašných zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 31.10.1994
Konec oprávnění 31.10.1994

Živnost č. 18 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnost. zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 31.10.1994
Konec oprávnění 31.10.1994

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1994
Zánik oprávnění 5.2.2009

Živnost č. 21 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 31.10.1998
Konec oprávnění 31.10.1998

Živnost č. 22 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 31.10.1998
Konec oprávnění 31.10.1998

Živnost č. 23 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1998
Zánik oprávnění 28.11.2001

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 poskytování ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb jiných než základních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1999
Zánik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 30 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2001
Zánik oprávnění 13.4.2004

Živnost č. 32 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti úpravy vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TESLA, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Michal Nováček
Člen statutárního orgánu Blanka Weisskopfová
Člen statutárního orgánu František Hála

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TESLA, akciová společnost

IČO: 00009709
Firma: TESLA, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo TESLA, akciová společnost

Sídlo: Poděbradská 186/56, Praha 198 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
tracking image