Firma Těšínská tiskárna, a. s. IČO 45193525


Těšínská tiskárna, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Těšínská tiskárna, a. s. (45193525) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Štefánikova 1828/2, Český Těšín 737 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 1992 a je stále aktivní. Těšínská tiskárna, a. s. má celkem tři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Těšínská tiskárna, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Těšínská tiskárna, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Těšínská tiskárna, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Těšínská tiskárna, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Těšínská tiskárna, a. s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 329
IČO (identifikační číslo osoby) 45193525
Jméno Těšínská tiskárna, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.4.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.5.2014 - 25.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 19.5.2014 - 25.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.5.2014 - 25.3.2015
Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti Těšínská tiskárna, a.s., se sídlem Český Těšín, Štefánikova 2, okres Karviná, identifikační číslo: 451 93 525 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 329 (dále je n "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen " obchodní zákoník"). 5.10.2005 - 19.9.2006
1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je paní Naděžda Krejčířová, bytem Český Těšín, Olšová 290, PSČ 737 01, datum narození 10.10.1947 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96, 39 % na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 55 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč a 720 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základn ím kapitálu Společnosti ve výši 88,04%. Společnost má ve svém majetku vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.002.000,-Kč ( 6.002 ks listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč) přičemž tyto akcie jsou v souladu s ust. § 183i odst. 4 obchodního zákoníku rozděleny mezi ostatní vlastníky cenných papírů v poměru jmenovitých hodnot jejich účastnických cenných papírů (Výpočet: 88,04% z 6.002.000,-Kč činí 5.284.160,80 Kč, tedy po zaokrouhlení 5.284.000,-Kč; podíl Hlavního akcionář e na hlasovacích právech Společnosti je tedy dán podílem součtu 55.720.000,-Kč a 5.284.000,-Kč a částky 63.286.000,-Kč a násobkem 100, činí tedy 96,39%). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního z ákoníku. 5.10.2005 - 19.9.2006
2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce o d zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti , jejichž vlastníkem budou t akovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 5.10.2005 - 19.9.2006
3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 4 770,-Kč (slovy: čtyřitisícesedmsetsedmdesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (slovy: tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v so uladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 60774665 (dále jen "znalecký posudek"). Z výroko vé části znaleckého posudku vyplývá, že:" Zjištěná cena akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti Těšínská tiskárna, a.s. ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 4 770,-Kč (slovy: čtyřitisícesedmdesát koru n českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, pro určení tržní hodnoty Společnosti byly znalcem aplikovány výnosové metody diskontovaného cash flow a dividendový model. 5.10.2005 - 19.9.2006
4. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118, v je ho sídle v pracovních dnech od 9:00-16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, dr uhu a jmenovité hodnoty. 5.10.2005 - 19.9.2006
5. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím svého zmocněnce společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ost rava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, tel.: 59 7575 118. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 5.10.2005 - 19.9.2006
Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Těšínská tiskárna, a.s. 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu rozdělení přebytečného provozního kapitálu společnosti mezi akcionáře. 2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům. 3. Základní kapitál bude snížen v rozsahu v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, bude vlastní kapitál snížen v souladu s ustanovením § 213 odst. 1 obchodního zákoníku i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o částku 8 286 000,-Kč. 4. Základní kapitál bude snížen dle ustanovení § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Budou-li ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku v majetku společnosti vlastní akcie, společnost tyto vlastní akcie zničí po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 5. Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 6. Výše úplaty činí 4.514,-Kč za jednu akcii. Výše úplaty za jednu akcii byla stanovena jako podíl čistého obchodního majetku společnosti k 30.6.2005 k celkovému počtu akcií společnosti. 7. Úplata je splatná do tří měsíců od zápisu uvedené výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí čtyři týdny ode dne zveřejnění návrhu v deníku Hospodářské noviny. 9. Akcionář je povinen předložit akcie nejpozději do dvou měsíců od dne zápisu výše sníženého základního kapitálu v obchodním rejstříku. 10. Představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy v deníku Hospodářské noviny nejpozději do čtyř (4) měsíců po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.10.2005 - 19.9.2006
Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 28.4.1992
Den vzniku: 1.5.1992 28.4.1992

Aktuální kontaktní údaje Těšínská tiskárna, a. s.

Kapitál Těšínská tiskárna, a. s.

zakladni jmění 55 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.2006
zakladni jmění 63 286 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.1995 - 19.9.2006
zakladni jmění 59 987 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1992 - 18.7.1995

Akcie Těšínská tiskárna, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 55 19.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 8 286 23.10.2002 - 19.9.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 55 23.10.2002 - 19.5.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 286 9.12.1996 - 23.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 464 18.7.1995 - 9.12.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 15 822 18.7.1995 - 9.12.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 791 28.4.1992 - 18.7.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 196 28.4.1992 - 18.7.1995

Sídlo Těšínská tiskárna, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Štefánikova 1828/2 , Český Těšín 737 01 19.5.2014
Adresa Štefánikova 1828/2 , Český Těšín 737 01 7.9.2005 - 19.5.2014
Adresa Štefánikova 1828/2 , Český Těšín 737 01 28.4.1992 - 7.9.2005

Předmět podnikání Těšínská tiskárna, a. s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.5.2014
polygrafická výroba 7.9.2005 - 19.5.2014
vydavatelské a nakladatelské činnosti 7.9.2005 - 19.5.2014
velkoobchod 7.9.2005 - 19.5.2014
specializovaný maloobchod 7.9.2005 - 19.5.2014
ubytovací služby 7.9.2005 - 19.5.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.5.1993 - 18.10.2005
výroba a prodej polygrafických a papírenských výrobků 28.4.1992 - 18.10.2005
nakladatelská a vydavatelská činnost 28.4.1992 - 18.10.2005
maloobchodní prodej knih a vlastních výrobků 28.4.1992 - 18.10.2005

vedení firmy Těšínská tiskárna, a. s.

Statutární orgán Těšínská tiskárna, a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně ve všech záležitostech. 17.10.2016
Jednání : Společnost zastupují společně předseda a místopředseda představenstva. Předseda a místo-předseda se za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 19.5.2014 - 17.10.2016
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně předseda a místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně předseda a místopředseda, a to tak, že k obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. 4.9.2007 - 19.5.2014
Jednání: Společnost zastupuje a za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.12.1997 - 4.9.2007
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva, nebo vždy společně dva zbývající členové představenstva. 23.5.1997 - 1.12.1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 28.4.1992 - 23.5.1997
předseda představenstva Naděžda Krejčířová 17.10.2016
Vznik členství 17.10.2016
Vznik funkce 17.10.2016
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Miroslav Filipczyk 28.4.1992 - 26.11.1993
Adresa: Slezská 483/7 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Zdeněk Budínský 28.4.1992 - 18.7.1995
Adresa: Akátová 639/16 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Pavel Nakládal 26.11.1993 - 18.7.1995
Adresa: Velké náměstí 39 , 767 01 Kroměříž Česká republika
předseda představenstva Ing. Eva Drápelová 26.11.1993 - 18.7.1995
Adresa: 396 , Radiměř 569 07
člen představenstva Jan Novák 28.4.1992 - 14.3.1996
Adresa: Čapkova 201/5 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Dzik 26.11.1993 - 14.3.1996
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Eva Drápelová 18.7.1995 - 14.3.1996
Adresa: 396 , Radiměř 569 07
předseda představenstva Ing. Radim Valas 18.7.1995 - 14.3.1996
Adresa: F. Šrámka , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Siuda 18.7.1995 - 14.3.1996
Adresa: tř. T. G. Masaryka 1365 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Tadeáš Cichý 14.3.1996 - 9.12.1996
Adresa: Střelniční 252/6 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Marek Kufa 14.3.1996 - 9.12.1996
Adresa: Pražská 127/10 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Lambert Krejčíř 14.3.1996 - 9.12.1996
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Martin Suszka 14.3.1996 - 9.12.1996
Adresa: Nádražní 40/6 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Radovan Krejčíř 14.3.1996 - 9.12.1996
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Radovan Krejčíř 9.12.1996 - 22.12.1999
Adresa: J. Božka 14 , Český Těšín Česká republika
člen a místopředseda představenstva Ing. Stanislav Recmaník 9.12.1996 - 22.12.1999
Adresa: Dlouhá třída 486/41 , Havířov 736 01
člen a předseda představenstva Ing. Lambert Krejčíř 9.12.1996 - 23.10.2002
Zánik členství 21.6.2002
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Radovan Krejčíř 22.12.1999 - 23.10.2002
Zánik členství 21.6.2002
Adresa: Karlovo náměstí 555/31 , Praha 120 00
člen a místopředseda představenstva Ing. Stanislav Recmaník 22.12.1999 - 23.10.2002
Zánik členství 21.6.2002
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Okružní 706/10 , Těrlicko 735 42
člen a předseda představenstva Ing. Lambert Krejčíř 23.10.2002 - 4.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Stanislav Recmaník 23.10.2002 - 4.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Okružní 706/10 , Těrlicko 735 42
člen představenstva Naděžda Krejčířová 23.10.2002 - 4.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
předseda představenstva Naděžda Krejčířová 4.9.2007 - 15.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Recmaník 4.9.2007 - 15.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Okružní 706/10 , Těrlicko 735 42
člen představenstva Jan Novák 4.9.2007 - 15.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: 422 , Třinec 739 61
předseda představenstva Naděžda Krejčířová 15.8.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 19.7.2012
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Recmaník 15.8.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 19.7.2012
Adresa: Okružní 706/10 , Těrlicko 735 42
člen představenstva Ing. Jaroslav Siuda 15.8.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 424 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Naděžda Krejčířová 19.5.2014 - 17.10.2016
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 17.10.2016
Vznik funkce 19.7.2012
Zánik funkce 17.10.2016
Adresa: Olšová 290 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Recmaník 19.5.2014 - 17.10.2016
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 17.10.2016
Vznik funkce 19.7.2012
Zánik funkce 17.10.2016
Adresa: Okružní 706/10 , Těrlicko 735 42
člen představenstva Ing. Jaroslav Siuda 19.5.2014 - 17.10.2016
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 17.10.2016
Zánik funkce 17.10.2016
Adresa: 424 , Frýdek-Místek 738 01

Dozorčí rada Těšínská tiskárna, a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Rezner 5.5.2017
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 28.4.2017
Adresa: 1. máje 955/8 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ivana Lišková 5.5.2017
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 28.4.2017
Adresa: Soustředěná 1016/18 , Horní Suchá 735 35
člen dozorčí rady Jan Novák 5.5.2017
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 28.4.2017
Adresa: 422 , Třinec 739 61
člen Ing. Alexandra Poláková 28.4.1992 - 26.11.1993
Adresa: Mařatkova 917/4 , Praha 142 00
člen Ivan Straňák 28.4.1992 - 26.11.1993
Adresa: Emila Holuba 1398/4 , Havířov 736 01
člen Jaroslav Drahoš 28.4.1992 - 14.12.1994
Adresa: Dlouhá třída 1175/101 , Havířov 736 01
člen Doc. Ing. Antonín Indruch 26.11.1993 - 14.12.1994
Adresa: ul. Kouřínská 5 , Praha 3 Česká republika
člen Ing. Richard Kuczynski 26.11.1993 - 18.7.1995
Adresa: Nádražní 633/91 , Ostrava 702 00
člen Ing. Oldřich Popelka 14.12.1994 - 14.3.1996
Adresa: Neumannova 1604/8 , Svitavy 568 02
člen Zdeněk Budinský 18.7.1995 - 14.3.1996
Adresa: Akátová 639/16 , Český Těšín 737 01
člen Václav Barteček 14.12.1994 - 1.12.1997
Adresa: Štefánikova 36/36 , Český Těšín 737 01
člen Ing. Tomáš Dzik 14.3.1996 - 1.12.1997
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
člen JUDr. Radek Hudeček 14.3.1996 - 1.12.1997
Adresa: Repinova 2266/22 , Ostrava 702 00
člen Ing. Jaroslav Rezner 1.12.1997 - 23.10.2002
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: 1. máje 955/8 , Havířov 736 01
člen Ivana Bařinová 1.12.1997 - 23.10.2002
Zánik členství 21.6.2002
Adresa: Slezská 484/5 , Český Těšín 737 01
člen JUDr. Radek Hudeček 1.12.1997 - 23.10.2002
Zánik členství 21.6.2002
Adresa: Repinova 2266/22 , Ostrava 702 00
předseda a člen Ing. Jaroslav Siuda 23.10.2002 - 4.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: tř. T. G. Masaryka 1365 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Jaroslav Rezner 23.10.2002 - 4.9.2007
Vznik členství 4.6.2002
Zánik členství 31.7.2007
Adresa: 1. máje 955/8 , Havířov 736 01
člen Ivana Bařinová 23.10.2002 - 4.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Slezská 484/5 , Český Těšín 737 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Siuda 4.9.2007 - 15.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: tř. T. G. Masaryka 1365 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ivana Bařinová 4.9.2007 - 15.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: Hornická 491/19 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Rezner 4.9.2007 - 15.8.2012
Vznik členství 31.7.2007
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: 1. máje 955/8 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Rezner 15.8.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 19.7.2012
Adresa: 1. máje 955/8 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ivana Bařinová 15.8.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Hornická 491/19 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Jan Novák 15.8.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 422 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ivana Bařinová 19.5.2014 - 2.3.2016
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Hornická 491/19 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Ivana Bařinová 2.3.2016 - 26.10.2016
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Soustředěná 1016/18 , Horní Suchá 735 35
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Rezner 19.5.2014 - 5.5.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 27.4.2017
Vznik funkce 19.7.2012
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: 1. máje 955/8 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Jan Novák 19.5.2014 - 5.5.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 27.4.2017
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: 422 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ivana Lišková 26.10.2016 - 5.5.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 27.4.2017
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: Soustředěná 1016/18 , Horní Suchá 735 35

Prokura Těšínská tiskárna, a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jan Novák 26.11.1993 - 14.3.1996
Adresa: Čapkova 201/5 , Český Těšín 737 01

Sbírka Listin Těšínská tiskárna, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 329/SL 37 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle § 74 Krajský soud v Ostravě 8.6.2015 12.6.2015 22
B 329/SL 36 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 27.5.2014 5.6.2014 22
B 329/SL 35 notářský zápis NZ 82/2014 Krajský soud v Ostravě 6.5.2014 19.5.2014 16
B 329/SL 34 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 7.6.2013 12.6.2013 24
B 329/SL 33 rozhod. o statut. orgánu Protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 25.7.2012 5.9.2012 1
B 329/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 5.9.2012 1
B 329/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 5.9.2012 2
B 329/SL 30 notářský zápis NZ 100/2012 - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.6.2012 25.7.2012 5.9.2012 6
B 329/SL 29 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,příl.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 30.7.2012 23
B 329/SL 28 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 4.7.2011 26.7.2011 22
B 329/SL 27 výroční zpráva r.09+úč.záv.vč.př.+§66a+audit Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 2.6.2010 21
B 329/SL 26 výroční zpráva r. 2008 vč.ÚZ,zpr.o vzt.+aud. Krajský soud v Ostravě 13.5.2009 21.5.2009 22
B 329/SL 25 výroční zpráva r. 2007vč.ú.r.,zpr.nez.audit. Krajský soud v Ostravě 6.5.2008 3.6.2008 12.6.2008 23
B 329/SL 24 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 15.8.2007 5.9.2007 41
B 329/SL 23 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 7.8.2007 5.9.2007 10
B 329/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Ostravě 1.8.2007 7.8.2007 5.9.2007 1
B 329/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - Protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ostravě 31.7.2007 7.8.2007 5.9.2007 1
B 329/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 7.8.2007 5.9.2007 1
B 329/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 7.8.2007 5.9.2007 1
B 329/SL 18 notářský zápis NZ 171/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 7.8.2007 5.9.2007 5
B 329/SL 17 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.8.2007 4.9.2007 21
B 329/SL 16 účetní závěrka r.2005vč. zprávy audit. Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 29.5.2006 23
B 329/SL 15 výroční zpráva r.2005 Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 29.5.2006 24
B 329/SL 14 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 11.7.2005 22.7.2005 24
B 329/SL 13 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 9.7.2004 20
B 329/SL 12 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 4.7.2003 16
B 329/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 10.5.2002 7.11.2002 1
B 329/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.7.2002 7.11.2002 22
B 329/SL 6 notářský zápis NZ 221/2002 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 7.11.2002 9
B 329/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 7.11.2002 6
B 329/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst.,DR Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 7.11.2002 4
B 329/SL 7 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 1.7.2002 13
B 329/SL 5 notářský zápis NZ 360/2001 Krajský soud v Ostravě 22.6.2001 31.7.2001 15.8.2001 34
B 329/SL 4 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 26.6.2001 2.7.2001 11
B 329/SL 3 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 15.6.2000 16.6.2000 12
B 329/SL 2 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.6.1999 22.6.1999 12
B 329/SL 1 notářský zápis NZ 246/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 20.6.1997 10.7.1997 10.7.1997 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Těšínská tiskárna, a. s.

IČO (identifikační číslo) 45193525
Jméno Těšínská tiskárna, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Český Těšín
Vznik první živnosti: 1.9.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo Těšínská tiskárna, a. s.

Živnosti a provozovny Těšínská tiskárna, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní třída 117/19, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1007183365
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Štefánikova 1828/2, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1007183357
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 30.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Limuzská 2110/8, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1011730855
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 24.7.2017

Živnost č. 2 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Sítotisk a ofsetový tisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 22.12.1999

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 7 ubytovací služby (vyjma čin,v příl. č.3 živ.zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 8 nakladatelská a vydavatelská činnost neperiodických titulů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 9 polygrafická a papírenská výroba(výjma činn. uved. v příl. 1-3 živ.zák. č. 455/91 Sb)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 10 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 5.9.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Těšínská tiskárna, a. s.

Člen statutárního orgánu Naděžda Krejčířová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Těšínská tiskárna, a. s.

IČO: 45193525
Firma: Těšínská tiskárna, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Český Těšín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Těšínská tiskárna, a. s.

Sídlo: Štefánikova 1828/2, Český Těšín 737 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk ostatní, kromě novin
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ubytování
tracking image