Firma Teplo Přerov a.s. IČO 25391453


Teplo Přerov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Teplo Přerov a.s. (25391453) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Blahoslavova 1499, 750 02 Přerov, Přerov I - Město Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1998 a je stále aktivní. Teplo Přerov a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Teplo Přerov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Teplo Přerov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Teplo Přerov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Teplo Přerov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Teplo Přerov a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1839
IČO (identifikační číslo osoby) 25391453
Jméno Teplo Přerov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.2.1998
Společnost Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 1839, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem přeměny - rozdělení ve formě odštěpení sloučením ze dne 11.3.2019, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu, na společnost Sportoviště Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 07793863, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 77247. 1.5.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 12.8.2014 - 27.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 12.8.2014 - 27.1.2015
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Statutárního města Přerova se sídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 13.10.2008 vykonávajícího ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady bylo schváleno zvýšení základního kapitálu upsán ím nové akcie nepeněžitým vkladem dle ust. § 203 a násl. z. č. 513/1991 Sb., v platném znění. 19.12.2008
Dle ust. § 203 odst. 4 z. č. 513/1991 Sb., navrhujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře následujícího znění: - za prvé: základní jmění se zvyšuje o částku ve výši Kč. 2.794.000,-, slovy: Dvamilionysedmsetdevadesátčtyřitisíckorunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 kusu kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě Kč 2.794.000,- v listinné podobě a znějící na jméno. Akcie bude upsána jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti - Statutárním městem Přerov, IČ 00301825. 19.12.2008
Za druhé: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže specifikované nemovitosti, jejichž hodnota ve výši Kč 2.794.000,- byla určena podle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Jiřím Justem: 1. budova bez č.p./č.e., stavba technického vybavení, na pozemku p.č. 4/4 a pozemku p.č. 12/8 (výměníková stanice Palackého centrum) 2. pozemek p.č. 4/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 3. pozemek p.č. 12/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Přerov, obce a okres Přerov, zapsané mimo jiné na LV č. 10001 pro k.ú. Přerov. 19.12.2008
Za třetí: Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pr o upsání akcií. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři doručen návrh smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti. 19.12.2008
Za čtvrté: Emisní kurs upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě nově upisované kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno a to hodnotě Kč 2.974.000,-. 19.12.2008
Za páté: Emisní kurs nově upisované akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře tak, že jediný akcionář předá správci vkladu písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti, kde dojde k předání nemovitostí, ve l hůtě 60 dnů ode dne úpisu a před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2008
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 24.6.1999 takto: Základní jmění společnosti se zvyšuje novým nepeněžitým vkladem o částku ve výši 25.939.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nové jmenovité hodnoty dosavadní kmenové akcie na jméno vydané v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné (změnou jmenovité hodnoty dosavadní akcie), jejíž výše dosud činí 146.400.000,- Kč, slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, v celkovém rozsahu nepeněžitého vkladu ve výši 25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých). 5.8.1999
Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsat celou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšení základního jmění v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději 30-ti dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5.8.1999
Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitím přednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované části akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 25.939.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých. 5.8.1999
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité ve vlastnictví Města Přerov, které tvoří technologické zařízení výměníkových stanic, plynových kotelen a patních měřidel, popsaných ve znaleckých posudcích č. 1833/13 k datu 14.5.1998 a č. 1899/29 k datu 31.8.1998, které vyhotovil znalec Ing. Jan Uhlíř - Agentura Ata, Sobětuchy 27, 294 74 Předměřice nad Jizerou v celkové ceně 25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých ) a znaleckých posudcích č. 513-7/98 k datu 31.3.1998 a č. 516-10/98 k datu 31.8.1998, které vyhotovil znalec Ing. Jiří Trávníček, Jílkova 199, 615 00 Brno, v celkové ceně 26.078.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů sedmdesát osm tisíc korun českých). Vklad je oceněn v souladu s nižším z obou posudků, tj. posudky ing. Jana Uhlíře ve výši 25.939.000,- Kč. Se shora citovanými znaleckými posudky se členové městské rady, vykonávající působnost valné hromady společnosti, seznámili dne 24.6.1999. 5.8.1999
Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem věcí movitých se jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o 25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korun českých), tudíž nově upsaná kmenová akcie na jméno činí 172.339.000,- Kč slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů třista třicet devět tisíc korun českých. Rozsah práv spojených se zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie je shodný s rozsahem práv spojených s dosavadní akcií, jak ji upravují stanovy společnosti. 5.8.1999
Emisní kurz jednoho kusu akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a po zvýšení činí 172.339.000,- Kč slovy: jednosto sedmdesát dva milionů třista třicet devět tisíc korun českých. 5.8.1999
Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zániku přednostního práva podle § 204 a, odst. 3 obchodního zákoníku nebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsána akcionářem analogicky vzhledem k ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 5.8.1999
Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je technologické zařízení výměníkových stanic, plynových kotelen a patních měřidel, splatí jediný akcionář tak, že předá předávacím protokolem movité věci tvořící nepeněžitý vklad emitentovi ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro předložení předávajícího protokolu je sídlo společnosti - Přerov, Blahoslavova 7. 5.8.1999
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Města Přerova se sídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 21.5.1998 vykonávajícího ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost valné hromady bylo schváleno zvýšení základního jmění upsáním akcií podle ust. § 203 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v úplném znění.   Podle ustanovení § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. navrhujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře následujícího znění: 8.7.1998
Za prvé: Základní jmění společnosti se zvyšuje o 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nové jmenovité hodnoty dosavadní kmenové akcie na jméno vydané v listinné podobě a veřejně neobchodovatelné (změnou jmenovité hodnoty dosavadní akcie), jejíž výše dosud činí 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, v celkovém rozsahu nepeněžitého vkladu ve výši 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských. 8.7.1998
Za druhé: Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsat celou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšení základního jmění v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději 30 dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitím přednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované části akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských. 8.7.1998
Za třetí: Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik jako celek, tj. soubor hmotných i nehmotných složek podnikání sloužících k provozování státního podniku Bytového podniku města Přerova se sídlem Přerov, Blahoslavova 7, IČ 00 09 78 37, který jediný akcionář a současně i jediný zakladatel státního podniku získal na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku podniku ze dne 31.3.1998 od Fondu národního majetku ČR. 8.7.1998
Za čtvrté: V souladu s rozhodnutím o privatizaci státního podniku Bytového podniku města Přerova jeho zrušením bez likvidace v návaznosti na postup dle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění novel a v souladu s usnesením 25. zasedání Městského zastupitelstva vydaným dne 21.5.1998 pod číslem 306/25/4 rozhodl jediný akcionář společnosti, že spolu s vlastnickým právem k privatizovanému majetku státního podniku přecházejí v rámci přijetí rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti vkladem podniku na akciovou společnost Teplo Přerov a.s. veškerá jiná práva, jiné majetkové hodnoty a závazky s privatizovaným majetkem související. 8.7.1998
Za páté: Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem podniku se jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o 145,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských, tudíž nově upsaná kmenová akcie na jméno činí 146,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetšestmilionůčtyřistatisíckorunčeských. Rozsah práv spojených se zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie je shodný s rozsahem práv spojených s dosavadní akcií, jak ji upravují stanovy společnosti. 8.7.1998
Za šesté: Emisní kurs jednoho kusu akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a po zvýšení činí 146,400.000,-Kč, slovy: jednostočtyřicetšestmilionůčtyřistatisíckorunčeských. 8.7.1998
Za sedmé: Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zániku přednostního práva podle ust. § 204a odst. 3 obchodního zákoníku nebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsána akcionářem analogicky vzhledem k ust. § 205 obchodního zákoníku. 8.7.1998
Za osmé: Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik, splatí jediný akcionář tak, že o splacení emisního kursu akcií upisovaných nepeněžitými vklady, které tvoří nemovitosti, předloží emitentovi ve lhůtě do 30 dnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku písemné prohlášení učiněné podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku obsahující zároveň prohlášení o předání nemovitostí emitentovi, dále pak za účelem splacení vkladu, jehož předmětem je převod vlastnických práv k věcem, které náleží k podniku a převod jiných práv a majetkových hodnot s podnikem souvisejících v téže lhůtě splatí tuto část vkladu při použití ust. § 59 odst. 4, § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 133 odst. 1 občanského zákoníku uzavřením nepojmenované smolouvy, jejímž účelem je splnění rozhodnutí o navýšení základního jmění vkladem podniku. Místem pro předložení jak písemného prohlášení, tak i pro předání předmětu vkladu spočívajícího ve věcech movitých, jiných majetkových hodnot a jiných práv s podnikem souvisejících je sídlo společnosti - Přerov, Blahoslavova 7. 8.7.1998

Aktuální kontaktní údaje Teplo Přerov a.s.

Kapitál Teplo Přerov a.s.

zakladni jmění 175 133 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2009
zakladni jmění 172 339 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.7.2000 - 27.2.2009
zakladni jmění 146 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.1999 - 4.7.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.1998 - 31.1.1999

Akcie Teplo Přerov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 172 339 000 Kč 1 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 2 794 000 Kč 1 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 2 794 000 Kč 1 27.2.2009 - 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 172 339 000 Kč 1 4.7.2000 - 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 146 400 000 Kč 1 31.1.1999 - 4.7.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 19.2.1998 - 31.1.1999

Sídlo Teplo Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Blahoslavova 1499 , 750 02 Přerov, Přerov I - Město Česká republika
20.4.2002
Adresa Blahoslavova 1499/7 , Přerov 750 02 19.2.1998 - 20.4.2002

Předmět podnikání Teplo Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 12.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.4.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 20.4.2011
montáž, opravy revize a zkoušky elektrických zařízení 20.4.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.4.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 20.4.2011 - 12.8.2014
hostinská činnost 14.6.2008
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 14.6.2008 - 20.4.2011
vodoinstalatérství, topenářství 20.4.2002
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 20.4.2002 - 20.4.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 20.4.2002 - 20.4.2011
správa a údržba nemovitostí 20.4.2002 - 20.4.2011
specializovaný maloobchod 20.4.2002 - 20.4.2011
výroba tepla dle autorizace (skupina 31) 31.1.1999
rozvod tepla dle autorizace (skupina 32) 31.1.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 31.1.1999
projektová činnost ve výstavbě 31.1.1999
vodoinstalatérství 31.1.1999 - 20.4.2002
topenářství 31.1.1999 - 20.4.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 31.1.1999 - 20.4.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 31.1.1999 - 20.4.2011
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 31.1.1999 - 20.4.2011
výroba, opravy a montáž měřidel 31.1.1999 - 20.4.2011
silniční motorová doprava nákladní 31.1.1999 - 20.4.2011
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 19.2.1998 - 20.4.2002
pronájem strojů a přístrojů a motorových vozidel 19.2.1998 - 20.4.2002
správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické 19.2.1998 - 20.4.2002

vedení firmy Teplo Přerov a.s.

Statutární orgán Teplo Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. 9.5.2018
Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech. 12.8.2014 - 9.5.2018
Jednání: Společnost je zavázaná pouze z úkonů podepsaných společně předsedou nebo místopředsedou a jedním členem představenstva. 19.2.1998 - 12.8.2014
předseda představenstva Ing. Petr Vrána 27.1.2015
Vznik členství 11.12.2014
Vznik funkce 11.12.2014
Adresa: Bartošova 476/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Tomáš Čejna 27.1.2015
Vznik členství 11.12.2014
Adresa: Lančíkových 2263/29 , Přerov 750 02
Jméno Bc. Petr Kopřiva 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Tyršova 10/8 , Přerov 751 24
Jméno Ing. Tomáš Dostal 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Tylova 197/1 , Přerov 751 24
místopředseda představenstva Ing. Hana Mazochová 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Vznik funkce 5.2.2019
Adresa: Nová 98/14 , Přerov 750 02
člen představenstva Jindřich Valouch 19.2.1998 - 20.4.2002
Adresa: Pod Skalkou 37/16 , Přerov 751 24
člen představenstva JUDr. Otakar Šiška 19.2.1998 - 20.4.2002
Adresa: Velká Dlážka 316/19 , Přerov 750 02
předseda představenstva František Přemyslovský 19.2.1998 - 20.4.2002
Adresa: Interbrigadistů 717/1 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Procházka 19.2.1998 - 20.4.2002
Adresa: Doubí 177/30 , Přerov 751 24
člen představenstva MVDr. Jiří Pavelka 19.2.1998 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: U Tenisu 801/8 , Přerov 750 02
předseda představenstva František Přemyslovský 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 26.1.2003
Vznik funkce 19.2.1998
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: Interbrigadistů 717 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Procházka 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 28.1.2003
Vznik funkce 19.2.1998
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: Doubí 177/30 , Přerov 751 24
člen představenstva Jindřich Valouch 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Pod Skalkou 37 , Přerov, Přerov II - Předmostí Česká republika
člen představenstva JUDr. Otakar Šiška 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Velká Dlážka 316 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Boháč 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 14.10.2003
Adresa: Dvořákova 2432/31 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Jindřich Valouch 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 14.10.2003
Adresa: Pod Skalkou 37/16 , Přerov 751 24
člen představenstva František Přemyslovský 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 27.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Adresa: Interbrigadistů 717/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Martin Kučera 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Adresa: Bratrská 567/22 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Otakar Smejkal 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Adresa: Nádražní 340/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Martin Kučera 10.2.2004 - 8.11.2005
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 5.10.2005
Adresa: Bratrská 567/22 , Přerov 750 02
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Boháč 10.2.2004 - 23.3.2007
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 22.1.2007
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 22.1.2007
Adresa: Dvořákova 2432/31 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva JUDr. Otakar Šiška 10.2.2004 - 23.3.2007
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 22.1.2007
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 22.1.2007
Adresa: Velká Dlážka 316/19 , Přerov 750 02
člen představenstva Ludmila Tomaníková 10.2.2004 - 23.3.2007
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
člen představenstva JUDr. Zdeněk Horák 10.2.2004 - 23.3.2007
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Alšova 2623/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Václav Zatloukal 8.11.2005 - 23.3.2007
Vznik členství 5.10.2005
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Tyršova 10/8 , Přerov 751 24
člen představenstva Václav Zatloukal 23.3.2007 - 14.7.2009
Vznik členství 22.1.2007
Adresa: Tyršova 10/8 , Přerov 751 24
předseda představenstva Ing. Jiří Lajtoch 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 19.1.2011
Adresa: Bratrská 534/26 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Mgr. Josef Kulíšek 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 19.1.2011
Adresa: Osmek 477/13 , Přerov 750 02
člen představenstva Mgr. Zdeněk Boháč 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Dvořákova 2432/31 , Přerov 750 02
člen představenstva Bc. Jaroslav Čermák 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Palackého 1446/30 , Přerov 750 02
člen představenstva Čestmír Hlavinka 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Gen. Rakovčíka 2572/25 , Přerov 750 02
člen představenstva Petr Laga 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: U Letiště 81/2 , Přerov 750 02
člen představenstva Václav Zatloukal 14.7.2009 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Krátká 266/4 , Přerov 751 24
člen představenstva Michal Zácha DiS. 20.4.2011 - 15.9.2011
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 23.8.2011
Adresa: Svépomoc II 1650/19 , Přerov 750 02
předseda představenstva Mgr. Josef Kulíšek 20.4.2011 - 28.8.2013
Vznik členství 19.1.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: U Svodnice 275/4 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Jiří Lajtoch 20.4.2011 - 20.9.2013
Vznik členství 19.1.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: U Žebračky 2868/34 , Přerov 750 02
předseda představenstva Mgr. Josef Kulíšek 28.8.2013 - 6.11.2013
Vznik členství 19.1.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: U Svodnice 275/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková 15.9.2011 - 19.7.2014
Vznik členství 23.8.2011
Adresa: Na Zábraní 192/12 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Tomáš Dostal 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Tylova 197/1 , Přerov 751 24
člen představenstva Mgr. Lenka Ticháčková 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Pod Skalkou 92/8 , Přerov 751 24
člen představenstva Čestmír Hlavinka 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Gen. Rakovčíka 2572/25 , Přerov 750 02
člen představenstva Bc. Václav Zatloukal 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Krátká 266/4 , Přerov 751 24
místopředseda představenstva Ing. Jiří Lajtoch 20.9.2013 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 11.12.2014
Adresa: U Žebračky 2868/34 , Přerov 750 02
předseda představenstva Mgr. Josef Kulíšek 6.11.2013 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 11.12.2014
Adresa: Kovářská 31/6 , Přerov 751 24
člen představenstva Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková 19.7.2014 - 27.1.2015
Vznik členství 23.8.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Na Zábraní 192/12 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Martin Macháček 27.1.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Vznik funkce 11.12.2014
Zánik funkce 17.1.2019
Adresa: 62 , Bezuchov 753 54
člen představenstva Marek Švarc 27.1.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: 117 , Výkleky 751 25
člen představenstva Ing. Hana Mazochová 27.1.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Adresa: Nová 98/14 , Přerov 750 02

Dozorčí rada Teplo Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr Petr Caletka 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Vznik funkce 29.1.2019
Adresa: Bohuslava Němce 2706/21 , Přerov 750 02
Jméno Petr Turanec 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: tř. 17. listopadu 326/4 , Přerov 750 02
Jméno Ing. Jan Slivka 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Kozlovská 42/35 , Přerov 750 02
Jméno Ivo Lausch 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Kojetínská 383/17 , Přerov 750 02
Jméno JUDr. Miroslav Gerec 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Seifertova 398/8 , Přerov 750 02
člen PaedDr. Mojmír Pazdera 19.2.1998 - 4.7.2000
Adresa: Želatovská 549/34 , Přerov 750 02
člen Stanislav Žalud 19.2.1998 - 4.7.2000
Adresa: Doubí 188/14 , Přerov 751 24
člen Pavel Košutek 19.2.1998 - 4.7.2000
Adresa: Hranická 35/9 , Přerov 751 24
předseda JUDr. Petr Dutko 19.2.1998 - 4.7.2000
Adresa: Jaselská 1121/8 , Přerov 750 02
člen Ludmila Tomaníková 19.2.1998 - 20.4.2002
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
člen Ing. Ivo Kestl 19.2.1998 - 20.4.2002
Adresa: Budovatelů 172/5 , Přerov 750 02
předseda JUDr. Petr Dutko 4.7.2000 - 20.4.2002
Zánik členství 26.11.2001
Zánik funkce 26.11.2001
Adresa: tř. Gen. Janouška 2594/1 , Přerov 750 02
člen Ing. Antonín Kocfelda 4.7.2000 - 20.4.2002
Adresa: Dvořákova 906/4 , Přerov 750 02
člen Mgr. Zdeněk Boháč 4.7.2000 - 20.4.2002
Adresa: Dvořákova 2432/31 , Přerov 750 02
člen Mgr. Zdeněk Vosáhlo 4.7.2000 - 20.4.2002
Adresa: Na Odpoledni 156/7 , Přerov 750 02
člen Vladimír Český 31.1.1999 - 27.9.2002
Vznik členství 12.5.1998
Zánik členství 12.5.2002
Adresa: Pod Skalkou 87/7 , Přerov 751 24
člen Vladimír Knop 31.1.1999 - 27.9.2002
Vznik členství 12.5.1998
Zánik členství 12.5.2002
Adresa: Široká 248 , Radslavice 751 11
člen Vlastimil Hrubý 31.1.1999 - 27.9.2002
Vznik členství 12.5.1998
Zánik členství 12.5.2002
Adresa: U Trojice 326 , Tlumačov 763 62
člen Ludmila Tomaníková 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Trávník 2 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen Ing. Ivo Kestl 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.2.1998
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Budovatelů 5 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
předseda Ing. Antonín Kocfelda 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.1.2003
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 28.1.2003
Adresa: Dvořákova 4 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen Mgr. Zdeněk Boháč 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Dvořákova 31 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen Mgr. Zdeněk Vosáhlo 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 7.3.2000
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Na odpoledni 7 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen MUDr. Eva Šenkýřová 20.4.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 26.11.2001
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Sokolská 4 , Přerov, Přerov I - Město Česká republika
člen Ludmila Tomaníková 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
člen JUDr. Zdeněk Horák 14.10.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 14.10.2003
Adresa: Alšova 2623/3 , Přerov 750 02
člen Vladimír Český 27.9.2002 - 1.7.2005
Vznik členství 12.5.2002
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Pod Skalkou 87/7 , Přerov 751 24
člen Vlastimil Hrubý 27.9.2002 - 23.3.2007
Vznik členství 12.5.2002
Zánik členství 12.8.2006
Adresa: U Trojice 326 , Tlumačov 763 62
člen Jindřich Ambrož 27.9.2002 - 23.3.2007
Vznik členství 12.5.2002
Zánik členství 12.8.2006
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6 , Přerov 750 02
předseda MUDr. Eva Šenkýřová 14.10.2003 - 23.3.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2007
Vznik funkce 28.1.2003
Zánik funkce 22.1.2007
Adresa: Sokolská 2782/4 , Přerov 750 02
člen Monika Holečková 14.10.2003 - 23.3.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Wolkerova 2116/9 , Přerov 750 02
člen Čestmír Hlavinka 14.10.2003 - 23.3.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Gen. Rakovčíka 2572/25 , Přerov 750 02
člen MUDr. Vladimír Vosmanský 14.10.2003 - 23.3.2007
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Dvořákova 2427/25 , Přerov 750 02
člen Ing. Otakar Smejkal 10.2.2004 - 23.3.2007
Vznik členství 15.10.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Nádražní 340/3 , Přerov 750 02
člen Mgr. Pavel Vychodil 10.2.2004 - 23.3.2007
Vznik členství 15.10.2003
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Na Odpoledni 366/12 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Aleš Martinec 23.3.2007 - 25.5.2007
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 30.4.2007
Adresa: Jaselská 1975/9 , Přerov 750 02
člen Karel Čech 1.7.2005 - 14.5.2009
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Grymovská 197/26 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady JUDr. Otakar Šiška 23.3.2007 - 14.7.2009
Vznik členství 22.1.2007
Adresa: Velká Dlážka 316/19 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ing. Naděžda Jačková 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Vznik funkce 8.2.2007
Zánik funkce 19.1.2011
Adresa: Želatovská 549/34 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jindřich Ambrož 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 2.2.2007
Zánik členství 2.2.2011
Adresa: Dr. Skaláka 1319/6 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ludmila Tomaníková 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Otakar Smejkal 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Nádražní 340/3 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Vosmanský 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Dvořákova 2427/25 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Henrich Vražba 23.3.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 2.2.2007
Zánik členství 2.2.2011
Adresa: Komenského 1407/32 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. arch. Vladimír Petroš 25.5.2007 - 20.4.2011
Vznik členství 30.4.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Bartošova 1951/32 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady JUDr. Otakar Šiška 14.7.2009 - 20.4.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Dluhonská 1414/55 , Přerov 750 02
člen Karel Čech 14.5.2009 - 17.5.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 8.4.2013
Adresa: Grymovská 197/26 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Čermák 20.4.2011 - 15.2.2014
Vznik členství 19.1.2011
Adresa: Palackého 1446/30 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ludmila Tomaníková 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Vznik funkce 7.3.2011
Zánik funkce 11.12.2014
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Milan Jurečka 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 2.2.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: 62 , Sušice 751 11
člen dozorčí rady Ing. Otakar Smejkal 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Nádražní 340/3 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Jan Jüttner 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: tř. Gen. Janouška 2554/29 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Petr Laga 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: U Letiště 81/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Henrich Vražba 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 2.2.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Pod Skalkou 52/24 , Přerov 751 24
člen dozorčí rady Ing. arch. Vladimír Petroš 20.4.2011 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Bartošova 1951/32 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Stanislav Mužík 17.5.2013 - 27.1.2015
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Široká 246 , Radslavice 751 11
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Čermák 15.2.2014 - 27.1.2015
Vznik členství 19.1.2011
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Palackého 1446/30 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Karel Bořuta 27.1.2015 - 24.6.2015
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: Na Svépomoc 1982/5 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Milan Passinger 27.1.2015 - 22.2.2017
Vznik členství 11.12.2014
Adresa: Kramářova 1111/39 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Robert Beneš 27.1.2015 - 23.8.2017
Vznik členství 11.12.2014
Adresa: nábř. Dr. Edvarda Beneše 2717/1 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Samek 27.1.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Vznik funkce 11.12.2014
Zánik funkce 17.1.2019
Adresa: U Tenisu 1467/29 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Martin Čechál 27.1.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Jasínkova 356/19 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady PhDr. Jiří Pospíšil 24.6.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Kosmákova 2826/40 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Milan Passinger 22.2.2017 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Palackého 684/13 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Robert Beneš 23.8.2017 - 19.3.2019
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Větrná 335/29 , Přerov 750 02

Sbírka Listin Teplo Přerov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1839/SL 71 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.5.2015 Krajský soud v Ostravě 21.5.2015 3.6.2015 25.6.2015 1
B 1839/SL 70 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora ÚZ včetně příloh Krajský soud v Ostravě 3.6.2015 12.6.2015 21
B 1839/SL 69 ostatní Zápis z 1. jednáné nově zvolené DR Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 19.12.2014 4.2.2015 1
B 1839/SL 68 ostatní Zápis z 1. jednání nově zvoleného představenstva Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 19.12.2014 4.2.2015 1
B 1839/SL 67 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvol.+volba členů představ.,DR,představ. Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 19.12.2014 4.2.2015 1
B 1839/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 138/2014 nové úplné znění Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 25.6.2014 9.9.2014 17
B 1839/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 27.5.2014 12.6.2014 40
B 1839/SL 64 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 8.8.2013 22.8.2013 40
B 1839/SL 63 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv.s příl, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 31.7.2012 40
B 1839/SL 62 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 24.6.2011 26.7.2011 42
B 1839/SL 61 ostatní - Záp. z 2.jednání představ. Krajský soud v Ostravě 1.3.2011 22.3.2011 20.5.2011 5
B 1839/SL 60 ostatní - Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.3.2011 22.3.2011 20.5.2011 2
B 1839/SL 59 ostatní - Zápis z jednání jedin.akcion Krajský soud v Ostravě 19.1.2011 22.3.2011 20.5.2011 2
B 1839/SL 58 ostatní - Protol o výsl. řádných voleb Krajský soud v Ostravě 25.1.2011 22.3.2011 20.5.2011 6
B 1839/SL 57 ostatní - Rozhodn.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.1.2011 22.3.2011 20.5.2011 6
B 1839/SL 56 podpisové vzory 15 x Krajský soud v Ostravě 22.3.2011 20.5.2011 30
B 1839/SL 55 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 18.10.2010 42
B 1839/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 20.7.2009 8
B 1839/SL 53 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 11.5.2009 27.5.2009 22
B 1839/SL 52 podpisové vzory Karel Čech Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 27.5.2009 1
B 1839/SL 51 ostatní volba čl.DR Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 27.5.2009 1
B 1839/SL 50 posudek znalce č. 1267-12/08 Krajský soud v Ostravě 15.3.2008 7.11.2008 16.12.2008 12
B 1839/SL 49 notářský zápis NZ 221/2008 RJA-zv. zákl. kap. Krajský soud v Ostravě 13.10.2008 4.11.2008 8.12.2008 10
B 1839/SL 48 ostatní Důvodová zpráva Krajský soud v Ostravě 4.11.2008 8.12.2008 1
B 1839/SL 47 ostatní opravná doložka k NZ 48/2008 Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 9.10.2008 1
B 1839/SL 46 notářský zápis NZ 48/2008 Krajský soud v Ostravě 10.3.2008 9.10.2008 7
B 1839/SL 45 výroční zpráva r.2007,§66,úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 29.7.2008 7.8.2008 20
B 1839/SL 44 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.3.2007 11.7.2007 24.8.2007 38
B 1839/SL 43 ostatní zápis z jedn.jedin.akc.při VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 12.6.2007 12.7.2007 3
B 1839/SL 42 ostatní rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 12.6.2007 12.7.2007 1
B 1839/SL 41 ostatní rezignace člena DR Krajský soud v Ostravě 29.3.2007 12.6.2007 12.7.2007 1
B 1839/SL 40 podpisové vzory Vladimír Petroš Krajský soud v Ostravě 3.5.2007 12.6.2007 12.7.2007 1
B 1839/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.1.2007 22.3.2007 30.3.2007 8
B 1839/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. DR volba Krajský soud v Ostravě 8.2.2007 22.3.2007 30.3.2007 2
B 1839/SL 37 rozhod. o statut. orgánu usn.z jed. DR volba Krajský soud v Ostravě 8.2.2007 22.3.2007 30.3.2007 1
B 1839/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed.předs. volba Krajský soud v Ostravě 24.1.2007 22.3.2007 30.3.2007 2
B 1839/SL 35 rozhod. o statut. orgánu usn.z jed.předst. volba Krajský soud v Ostravě 24.1.2007 22.3.2007 30.3.2007 1
B 1839/SL 34 rozhod. o statut. orgánu usnes.ze 4.sch.Rady města Krajský soud v Ostravě 17.1.2007 22.3.2007 30.3.2007 1
B 1839/SL 33 podpisové vzory 15x Krajský soud v Ostravě 22.3.2007 30.3.2007 28
B 1839/SL 32 notářský zápis NZ 8/2007roz.j.akc.,změna stan Krajský soud v Ostravě 22.1.2007 22.3.2007 30.3.2007 7
B 1839/SL 31 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 12.5.2006 15.5.2006 59
B 1839/SL 30 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 12.5.2006 15.5.2006 54
B 1839/SL 29 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 5.10.2005 15.11.2005 1
B 1839/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 5.10.2005 15.11.2005 2
B 1839/SL 27 rozhod. o statut. orgánu protokol voleb DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2005 13.9.2005 2
B 1839/SL 26 účetní závěrka r.2003, §66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 31.8.2004 2.9.2004 20
B 1839/SL 25 výroční zpráva r.2003 Krajský soud v Ostravě 31.8.2004 2.9.2004 30
B 1839/SL 24 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 14.10.2003 12.2.2004 9
B 1839/SL 23 notářský zápis NZ 202/2003 Krajský soud v Ostravě 14.10.2003 12.2.2004 8
B 1839/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.2.2004 11
B 1839/SL 21 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 11.2.2004 21
B 1839/SL 20 notářský zápis NZ 17/2003 Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 16.10.2003 13
B 1839/SL 19 rozhod. o statut. orgánu jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 16.10.2003 2
B 1839/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.5.2003 16.10.2003 11
B 1839/SL 17 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 2.7.2002 4.7.2002 25
B 1839/SL 16 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 2.7.2002 4.7.2002 23
B 1839/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.11.2001 7.5.2002 5
B 1839/SL 14 notářský zápis NZ 491/2001 Krajský soud v Ostravě 26.11.2001 7.5.2002 22
B 1839/SL 13 notářský zápis NZ 539/2001 Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 7.5.2002 24
B 1839/SL 12 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 11.7.2001 23
B 1839/SL 11 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 11.7.2001 19
B 1839/SL 9 notářský zápis NZ 50/2000 Krajský soud v Ostravě 22.2.2000 25.4.2000 4.7.2000 9
B 1839/SL 8 notářský zápis NZ 65/2000 Krajský soud v Ostravě 7.3.2000 25.4.2000 4.7.2000 7
B 1839/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.2.2000 25.4.2000 4.7.2000 24
B 1839/SL 7 notářský zápis NZ 191/99 Krajský soud v Ostravě 28.6.1999 14.7.1999 5.8.1999 3
B 1839/SL 6 notářský zápis NZ 187/99 Krajský soud v Ostravě 24.6.1999 14.7.1999 5.8.1999 8
B 1839/SL 4 notářský zápis NZ 355/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 12.11.1998 4.1.1999 19.1.1999 29
B 1839/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 14.1.1998 23.1.1998 19.2.1998 3
B 1839/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 11.12.1997 23.1.1998 19.2.1998 1
B 1839/SL 1 notářský zápis NZ 461/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 27.11.1997 23.1.1998 19.2.1998 37
B 1839/SL 5 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 30.6.1999 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Teplo Přerov a.s.

IČO (identifikační číslo) 25391453
Jméno Teplo Přerov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 19.2.1998
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 9

Sídlo Teplo Přerov a.s.

Živnosti a provozovny Teplo Přerov a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Petřivalského 2885/5, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007992026
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Horní náměstí 9/9, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248269
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 19.7.2004
Provozovna č. 3
Provozovna 751 27 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1007992051
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Kopaniny 852/2, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007992069
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 5
Provozovna Blahoslavova 1499/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248277
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.2.1998

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1998

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1998

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1998

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1998

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.1998

Živnost č. 8 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Žerotínovo nám. 211/36, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1010492667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Blahoslavova 1499/7, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248277
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Na Hrázi 804/34, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248285
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 4
Provozovna U Rybníka 714/9, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Bratrská 705/4, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248315
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 6
Provozovna Jižní čtvrť II 2491/5, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 7
Provozovna Jižní čtvrť II 2534/13, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 8
Provozovna Gen. Štefánika 1991/6, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 9
Provozovna Č. Drahlovského 424/3, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 10
Provozovna Tyršova 404/68, Přerov 751 24
Identifikační číslo provozovny 1006248366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 11
Provozovna Jižní čtvrť I 2472/25, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248374
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 12
Provozovna 9. května 2481/107, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248382
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 13
Provozovna Gen. Štefánika 2200/10, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 14
Provozovna Horní náměstí 1/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248404
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 15
Provozovna Blahoslavova 79/3, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248412
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 16
Provozovna Na Hrázi 2255/32, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005
Provozovna č. 17
Provozovna U Strhance 2190/13, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.2005

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Horní náměstí 9/9, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1006248269
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 2
Provozovna 751 27 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1007992051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Kopaniny 852/2, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007992069
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Petřivalského 2885/5, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1007992026
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2008

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 19.10.2000

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 13.6.2001

Živnost č. 13 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 19.10.2000

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1998
Zánik oprávnění 13.6.2001

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Teplo Přerov a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Hana Mazochová
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Vrána
Člen statutárního orgánu JUDr. Tomáš Čejna
Člen statutárního orgánu Bc. Petr Kopřiva
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Dostal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Teplo Přerov a.s.

IČO: 25391453
Firma: Teplo Přerov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 19.2.1998

Sídlo Teplo Přerov a.s.

Sídlo: Blahoslavova 1499/7 NEOAD, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
tracking image