Firma Teplárna Tábor, a.s. IČO 60826827


Teplárna Tábor, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Teplárna Tábor, a.s. (60826827) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Cihelny 2128, Tábor 390 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Teplárna Tábor, a.s. má celkem dvě provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Teplárna Tábor, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Teplárna Tábor, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Teplárna Tábor, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Teplárna Tábor, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Teplárna Tábor, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 638
IČO (identifikační číslo osoby) 60826827
Jméno Teplárna Tábor, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu 1. Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu Společnost se podřídila změně, kterou přinesl zákon č. 310/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie s účinností od 1. 7. 2014 a provedla přeměnu akcií na výlučně zaknihované. Tím jí byla zachována možnost nadále čerpat podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (tzv. zelené bonusy) i v dalších hospodářských letech. Důsledkem procesu přeměny byla skutečnost, že společnost úplatně nabyla vlastní akcie v počtu 1388 od akcionářů, kteří v so uladu s § 530 odst. 2 občanského zákoníku rozhodli dále se nepodílet jako akcionáři na společnosti. Společnost nepotřebuje pro svoji podnikatelskou činnost držet vlastní akcie a navrhuje snížit o jejich hodnotu základní kapitál jejích zrušením. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 1.388.000,-- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti a to tak, že ke snížení bude použito vlastních akcií v počtu 1388 kusů zaknihovaných akcií. Po ukončení zákonného procesu snížení základního k apitálu dá představenstvo společnosti Centrálnímu depozitáři cenných papírů, který vede jejich evidenci, příkaz k jejich zrušení. 3. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka rozdílu nominální a kupní ceny akcií bude vypořádána proti nerozdělenému zisku minulých let v souladu s účetními předpisy. 4. Pověření představenstva Konkrétní rozsah prací, všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo, které se k tomuto pověřuje tímto usnesením valné hromady. 5. Úplné znění stanov společnosti Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V t akovém úplném znění stanov budou provedeny změny, které vyplývají se snížení základního kapitálu společnosti. 10.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Usnesení valné hromady ze dne 25. 6. 2OO3 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvýší o hodnotu 11,377.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých) až 11,504.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů pět set čtyři tisíc korun českých) na hodnotu 161,367.000,-Kč (slovy: sto šedes át jedna milionů tři sta šedesát sedm tisíc korun českých) až 161,494.000,-Kč (slovy: sto šedesát jedna milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc korun českých) upsáním 11.377 ks až 11.504 ks nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, které bu dou neregistrované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč a emisním kurzu rovněž 1.000,-Kč. Upisování akcií nad nejvýše navrhovanou hodnotu se nepřipouští. Nepdaří-li se do konce dále uvedené lhůty k upisování upsat akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky 11,377.000,-Kč, bude upisování neúčinné. Představenstvo společnosti je orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu v rozmezí výše uvedených částek. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obcho dního rejstříku bez zbytečného odkladu. Představenstvo společnosti je dále povinno po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení emisního kurzu upsaných nových akcií nepeněžitým i peněžitými vklady podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a zajistit vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti odůvodech upisování nepeněžitým vklad včetně odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií. Upisování 3.050 ks akcií provede se nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je město Tábo r, IČ 00 25 30 14. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad budovy technické vybavenosti - výměníkové stanice č. 32 na pozemku č. parc. 5934/26 a pozemku č. parc. 5934/26 o výměře 488 m2 - zastavěná plocha, obojí v obci a katastrálním území Tábor, jeho ho dnotu určenou v souladu s § 59 obchodního zákoníku znaleckým posudkem č. 2638-82/2003 zpracovaným Ing. Zdeňkem Kubískou, znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1563/2003, ve výši 3,050.000,-Kč a vydání 3.050 ks nově u pisovanýžch kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, o emisním kurzu 1.000,-Kč, v zaknihované podobě, které budou neregistrované, je jich ž emisní kurz bude tímto nepeněžitým vkladem města Tábor, IČ 00 25 30 14 splacen. Upisování akcií nepeněžitým vkladem se vykoná uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře město Tábor se společností. uzavření smlouvy se provede ve lhůtě počínající 4. 8. 2OO3 po dobu třiceti dnů, tj. do 2. 9. 2OO3 včetně, a to na základě předložení výpisu z katastru nemovitostí a prokázání práva upisující fyzické osoby jednat za osobu právnickou - za vlastníka výše uvedených nemovitostí, tj. za město Tábor, IČ 00 25 30 14. Smlouvu lze uzavřít i dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do ob chodního rejstříku. Její právní účinky jsou vázány na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.8.2003 - 11.12.2003
Splacení nepeněžitého vkladu se provede do tří měsíců od doručení usnesení příslušného soud, jímž se zapíše usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Splacení se provede doručením písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obch. zákoníku s v yznačením doložky o povolení vkladu a o provedení vkladu vlastnického práva k nepeněžitému vkladu do katastru nemovitostí pro společnost a předáním nemovitostí, o čemž se provede zápis, a to před podáním návrhu na zápis konečné výše základního kapitálu po dle § 206 obchodního zákoníku. Upisování 8.327 ks akcií až 8.454 ks akcií provede se peněžitými vklady. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na 18 stávajících akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-, má právo upsat jednu novou a kcii o téže jmenovité hodnotě s tím, že lze upsat pouze celé akcie, tzn. že se vzniklé číslo zaokrouhlí vždy na celé nahoru (v případě vlastnictví menšího počtu akcií než 18 ks má akcionář právo na úpis jedné akcie). Dále budou k přednostnímu upisování no vých akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny do 3. 7. 2003. 21.8.2003 - 11.12.2003
Přednostní právo upsat nové akcie může být vykonáno ve lhůtě počínající 4. 8. 2003 po dobu 15 dnů (1. kolo úpisu), tj. do 18. 8. 2003 včetně, a to: 1. Po předložení kmenových alistinných akcií spúolečnosti s omezenou převoditelností znějících na jméno, které ještě nebyly využity k vykonání přednostního práva, 2. nebo po prokázání totožnosti a předložení výpisu z SCP, když rozhodným dnem určujícím osoby oprávněné k výkonu přednostního práva je sedmý den před dnem, který je prvním dnem lhůty pro upisování. Protože předností právo akcionářů k upsání nových akcií může být realizováno již před zapsáním rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, je vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc tohoto rozhodnu tí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány akcionáři s přednostním právem, budou upsány ve 2. kole předem určeným zájemcem, kterým je Energetika Invest s.r.o., se sídlem Lannova 16, 370 49 Č. Budějovice, IČ 25 17 26 62. Emisní kurz jedné akcie upisované ve 2. kole činí rovněž 1.000,-Kč. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto 2. kole počíná 19. 8. 2003 a trvá 15 dnů, tj. do 2. 9. 2003 včetně. Protože upsání nových akcií ve 2. kole může být realizováno již před zapsáním rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku, je vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc tohoto rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie bude možno upisovat v obou kolech zápisem do listiny upisovatelů. Upisování v obou kolech bude probíhat v místnosti sekretariátu společnosti v jejím sídle v pracovních dnech od 8 do 15 hodin, když přesná hodina úpisu bude telefonicky dohodnuta na te l. č. 381 417 251. Při upisování se upisovatelé prokáží platným průkazem totožnosti. statutární orgány právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku také výpisem z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců. V případě zastupování se zmocněnec proká že platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti č. 23509-301/0100 vedený u KB Tábor, a.s. do 15 dnů od posledního dne lhůty stanovené pro 2. kolo úpisu. 21.8.2003 - 11.12.2003
Usnesení valné hromady ze dne 22. 5. 2002 o zvýšení základího kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvýší o hodnotu 7,422.000,- Kč (slovy sedm milionů čtyři sta dvacet dva tisíc Korun českých) až 7,518.000,- Kč (slovy sedm milionů pět set osmnáct tisíc Korun českých) na hodnotu 149,894.000,- Kč (slovy sto čtyřicet devět milionů osm set devadesát čtyři tisíc Korun českých ) až 149,990.000,- Kč (slovy sto čtyřicet devět milionů devět set devadesát devět tisíc Korun českých) upsáním 7.422 ks až 7.518 ks nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, které budou neregistrované, o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1.000,- Kč a emisním kurzu rovněž 1000,- Kč. Akcie budou splaceny ve formě peněžitého vkladu. Upisování akcií nad nejvýše navrhovanou hodnotu se nepřipouští. Nepodaří-li se do konce dále uvedené lhůty k upisování upsat akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky 7,422.000,- Kč, bude upisování neúčinné. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na devatenáct stávajících akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-, má právo upsat jednu novou akcií o téže jmenovité hodnotě s tím, že lze upsat pouze celé akcie, tzn. že se vzniklé číslo zaokrouhlí vždy na celé nahoru (v případě vlastnictví menšího počtu akcií než 19 ks má akcionář právo na úpis jedné akcie). Dále budou k přednostnímu upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny do 24. 5. 2002. Přednostní právo upsat nové akcie může být vykonáno ve lhůtě počínající 24. 6. 2002 po dobu 14 dnů (1. kolo úpisu), tj. do 7. 7. včetně, a to: a) po předložení kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, které ještě nebyly využity k vykonání přednostního práva úpisu b) po prokázání totožnosti a předložení výpisu z SCP, když rozhodným dnem určujícím osoby oprávněné k výkonu přednostního práva je sedmý den před dnem, který je prvním dnem lhůty pro upisování. Protože přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií bude realizováno již před zapsáním rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, je vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc tohoto rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nebude-li účinné upsáno v prvním kole všech 7.518 kusů akcií, budou zbylé akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je ENERRGETIKA INVEST, s. r. o., se sídlem Lannova 16, 370 49 Č. Budějovice, IČ 25 17 26 62. Emisní kurz jedné akcie upisované ve 2. kole činí rovněž 1.000,- Kč. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole počíná 8. 7. 2002 a trvá 7 dnů, tj. do 15. 7. 2002 včetně. Protože upsání nových akcií ve 2. kole může být realizováno již před zapsáním rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, je vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc tohoto rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie bude možno upisovat v obou kolech zápisem do listiny upisovatelů. Upisování v obou kolech bude probíhat v místnosti sekretariátu společnosti v jejím sídle v pracovních dnech od 8 do 15 hodin, když přesná hodina úpisu bude telefonicky dohodnuta na tel. 0361 I 417 251. Při upisování se upisovatelé prokáží platným průkazem totožnosti, statutární orgány právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku také výpisem z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Emisní kurz nových akcí jsou upisovatelé povinno splatit na účet společnosti č. 23509-301/0100 vedený u KB Tábor, a. s. takto: a) 30 % celkového emisního kurzu upsaných akcií do 10 dnů od posledního dne lhůty stanovené pro druhé kolo úpisu b) 70 % celkového emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od posledního dne lhůty stanovené pro druhé kolo úpisu. Představenstvo společnosti je orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu v rozmezí výše uvedených částek. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě do 30 ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnit v obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu. Představenstvo společnosti je dále povinno po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení emisního kurzu upsaných nových akcií podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a zajistit vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 20.7.2002 - 23.10.2002
Usnesení valné hromady ze dne 29. 7. 1999 o zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti se zvýší o hodnotu 20,000.000,- Kč /slovy dvacetmilionů korun českých/ až 73,389.000,- Kč /slovy sedmdesáttřimilionůtřistaosmdesátdevěttisíc korun českých/ na hodnotu 93,472.000,- Kč /slovy devadesáttřimilionůčtyřistasedmdesátdvatisíce korun českých/ až 146,861.000, Kč /slovy jednostočtyřiřicetšestmilionůosmsetšedesátjedentisíc korun českých/ upsáním 20.000 kusů až 73.389 kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou splaceny ve formě peněžitého vkladu. Upisování akcií nad nejvýše navrhovanou hodnotu se nepřipouští. Nepodaří-li se do konce dále uvedené lhůty k upisování upsat akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky 20,000.000,- Kč, bude upisování neúčinné. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmení v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- má právo upsat jednu novou akcii o téže jmenovité hodnotě. Dále budou k přednostnímu upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upisování nových akcií podle tohoto usnesení nemají majitelé zaměstnaneckých akcií. Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu v jednom celostátně distribuovaném deníku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí. Přednostní právo upsat nové akcie může být vykonáno po předložení listinné akcie společnosti, která ještě nebyla využita k vykonání přednostního práva úpisu, ve lhůtě počínající 46.dnem následujícím po dni, kdy usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku nabylo právní moci, po dobu 90 dnů /1. kolo úpisu/. V případě, že před touto lhůtou či během lhůty dané k upisování nových akcií v 1. kole dojde k rozhodnutí o změně podoby akcií z listinných na zaknihované, určuje se, že rozhodným dnem určujícím osoby oprávněné k výkonu přednostního práva je patnáctý den následující po posledním dnu lhůty určené podle § 10 odst. 2 zákona o cenných papírech k odevzdání listinných cenných papírů, za podmínky, že rozhodný den bude časově spadat do hůty určené k využití přednostního práva k úpisu. Přednostní právo k úpisu akcií, které by vyplývalo ze zaknihovaných akcií, by mohlo být uplatněno jen tehdy, nebylo-li uplatněno z jim odpovídajících listinných akcií. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Nebude-li účinně upsáno v prvním kole všech 73.389 kusů akcií, budou zbylé akcie nabídnuty ve druhém kole k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií nebo bude upisování ukončeno. O výše uvedených variantách rozhodne na základě počtu účinně upsaných akcií v prvním kole představenstvo společnosti. Výzva k upisování akcií bude zveřejněna v jednom celostátně distribuovaném deníku. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole počíná běžet 46. dnem ode dne skončení prvého kola upisování, tj. 181 dnem následujícícm po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, a trvá 60 dnů. Emisní kurs nových akcií upisovaných ve druhém kole se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie bude možno upisovat zápisem do listiny upisovatelů, nejvýše však do upsání maximálně navrhovaného základního jmění nerozhodne-li představenstvo, že upisování bude ukončeno po prvním kole, aniž by došlo k upsání všech 73,389 kusů nových akcií. Pořadí úpisů se řídí pořadím zapsaným v listině upisovatelů. Upisování bude probíhat v místnosti sekretariátu společnosti v jejím sídle v pracovních dnech od 8 do 15 hodin. Při upisování se upisovatelé prokáží platným průkazem totožnosti, statutární orgány právnických osob také výpisem z obchodního rejstříku ne straším 6 měsíců. V případě zastupování se zmocněnnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Emisní kurs nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet společnosti č. ú. 23509-301/0100 vedený u KB Tábor, a. s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána při úpisu v prvním kole nejpozději do sedmi dnů od posledního dne lhůty stanovené pro první kole úpisu, při úpisu ve druhém kole nejpozději poslední den lhůty určené pro druhé kolo úpisu, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné. Představenstvo společnosti je orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti v rozmezí částek 20,000.000,- Kč a 73,389.000,- Kč. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnit v obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu. Představenstvo společnosti je dále povinno řádně a včas podat veřejnou výzvu k upisování akcií ve 2. kole úpisu. Představenstvo společnosti je konečně povinno po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jmění a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku a zajistit vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními 18.8.1999 - 18.8.1999
Usnesení valné hromady ze dne 29. 7. 1999 o zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti se zvýší o hodnotu 20,000.000,- Kč /slovy dvacetmilionů korun českých/ až 73,389.000,- Kč /slovy sedmdesáttřimilionůtřistaosmdesátdevěttisíc korun českých/ na hodnotu 93,472.000,- Kč /slovy devadesáttřimilionůčtyřistasedmdesátdvatisíce korun českých/ až 146,861.000, Kč /slovy jednostočtyřiřicetšestmilionůosmsetšedesátjedentisíc korun českých/ upsáním 20.000 kusů až 73.389 kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou splaceny ve formě peněžitého vkladu. Upisování akcií nad nejvýše navrhovanou hodnotu se nepřipouští. Nepodaří-li se do konce dále uvedené lhůty k upisování upsat akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky 20,000.000,- Kč, bude upisování neúčinné. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmení v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- má právo upsat jednu novou akcii o téže jmenovité hodnotě. Dále budou k přednostnímu upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upisování nových akcií podle tohoto usnesení nemají majitelé zaměstnaneckých akcií. Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu v jednom celostátně distribuovaném deníku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí. Přednostní právo upsat nové akcie může být vykonáno po předložení listinné akcie společnosti, která ještě nebyla využita k vykonání přednostního práva úpisu, ve lhůtě počínající 46.dnem následujícím po dni, kdy usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku nabylo právní moci, po dobu 90 dnů /1. kolo úpisu/. V případě, že před touto lhůtou či během lhůty dané k upisování nových akcií v 1. kole dojde k rozhodnutí o změně podoby akcií z listinných na zaknihované, určuje se, že rozhodným dnem určujícím osoby oprávněné k výkonu přednostního práva je patnáctý den následující po posledním dnu lhůty určené podle § 10 odst. 2 zákona o cenných papírech k odevzdání listinných cenných papírů, za podmínky, že rozhodný den bude časově spadat do hůty určené k využití přednostního práva k úpisu. Přednostní právo k úpisu akcií, které by vyplývalo ze zaknihovaných akcií, by mohlo být uplatněno jen tehdy, nebylo-li uplatněno z jim odpovídajících listinných akcií. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Nebude-li účinně upsáno v prvním kole všech 73.389 kusů akcií, budou zbylé akcie nabídnuty ve druhém kole k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií nebo bude upisování ukončeno. O výše uvedených variantách rozhodne na základě počtu účinně upsaných akcií v prvním kole představenstvo společnosti. Výzva k upisování akcií bude zveřejněna v jednom celostátně distribuovaném deníku. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole počíná běžet 46. dnem ode dne skončení prvého kola upisování, tj. 181 dnem následujícícm po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, a trvá 60 dnů. Emisní kurs nových akcií upisovaných ve druhém kole se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie bude možno upisovat zápisem do listiny upisovatelů, nejvýše však do upsání maximálně navrhovaného základního jmění nerozhodne-li představenstvo, že upisování bude ukončeno po prvním kole, aniž by došlo k upsání všech 73,389 kusů nových akcií. Pořadí úpisů se řídí pořadím zapsaným v listině upisovatelů. Upisování bude probíhat v místnosti sekretariátu společnosti v jejím sídle v pracovních dnech od 8 do 15 hodin. Při upisování se upisovatelé prokáží platným průkazem totožnosti, statutární orgány právnických osob také výpisem z obchodního rejstříku ne straším 6 měsíců. V případě zastupování se zmocněnnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Emisní kurs nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet společnosti č. ú. 23509-301/0100 vedený u KB Tábor, a. s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána při úpisu v prvním kole nejpozději do sedmi dnů od posledního dne lhůty stanovené pro první kole úpisu, při úpisu ve druhém kole nejpozději poslední den lhůty určené pro druhé kolo úpisu, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné. Představenstvo společnosti je orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti v rozmezí částek 20,000.000,- Kč a 73,389.000,- Kč. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnit v obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu. Představenstvo společnosti je dále povinno řádně a včas podat veřejnou výzvu k upisování akcií ve 2. kole úpisu. Představenstvo společnosti je konečně povinno po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jmění a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku a zajistit vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 18.8.1999 - 12.1.2000
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihočeské energetické závody. 1.1.1994
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek tátního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.1.1994
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, RAšínovo nábřeží 42, na který přešel majetek tátního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.1.1994 - 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Teplárna Tábor, a.s.

Kapitál Teplárna Tábor, a.s.

zakladni jmění 160 106 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.10.2015
zakladni jmění 161 494 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2003 - 26.10.2015
zakladni jmění 149 990 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.10.2002 - 11.12.2003
zakladni jmění 142 472 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.2000 - 23.10.2002
zakladni jmění 73 472 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 12.1.2000

Akcie Teplárna Tábor, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 160 106 26.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 161 494 4.7.2014 - 26.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 161 494 27.9.2011 - 4.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 161 411 11.12.2003 - 27.9.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 83 11.12.2003 - 27.9.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 149 907 23.10.2002 - 11.12.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 83 23.10.2002 - 11.12.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 142 389 20.7.2002 - 23.10.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 83 20.7.2002 - 23.10.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 142 389 12.1.2000 - 20.7.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 389 18.5.1995 - 12.1.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 83 18.5.1995 - 20.7.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 735 1.1.1994 - 18.5.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 737 1.1.1994 - 18.5.1995

Sídlo Teplárna Tábor, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Cihelny 2128 , Tábor 390 02 16.11.2016
Adresa U Cihelny 2128 , Tábor 390 02 12.10.2001 - 16.11.2016
Adresa U Cihelny , 390 02 Tábor Česká republika
23.5.2001 - 12.10.2001
Adresa U Cihelny 2128 , Tábor 390 02 28.3.2000 - 23.5.2001
Adresa U Cihelny 2128 , Tábor 390 02 12.1.2000 - 28.3.2000
Adresa U Cihelny 2128 , Tábor 390 02 1.1.1994 - 12.1.2000

Předmět podnikání Teplárna Tábor, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
obráběčství 25.2.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 25.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
výroba tepla 20.7.2002
rozvod tepla 20.7.2002
výroba elektřiny 20.7.2002
vodoinstalatérství, topenářství 20.7.2002
silniční motorová doprava nákladní 20.7.2002 - 25.2.2009
kovoobráěčství 20.7.2002 - 25.2.2009
poskytování technických služeb 20.7.2002 - 25.2.2009
zámečnictví 20.7.2002 - 25.2.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.7.2002 - 25.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 20.7.2002 - 25.2.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 20.7.2002 - 25.2.2009
přípravné práce pro stavby 20.7.2002 - 25.2.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 20.7.2002 - 25.2.2009
ubytovací služby 20.7.2002 - 25.2.2009
zprostředkovatelské služby 20.7.2002 - 25.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 20.7.2002 - 25.2.2009
výroba tepla 12.10.2001 - 12.10.2001
vodoinstalatérství, topenářství 12.10.2001 - 20.7.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 12.10.2001 - 20.7.2002
pronájem a půjčování věcí movitých 12.10.2001 - 20.7.2002
přípravné práce pro stavby 12.10.2001 - 20.7.2002
povrchové úpravy a svařování kovů 12.10.2001 - 20.7.2002
ubytovací služby 12.10.2001 - 20.7.2002
rozvod tepla 12.10.2001 - 20.7.2002
výroba elektřiny 12.10.2001 - 20.7.2002
silniční motorová doprava nákladní 12.10.2001 - 20.7.2002
kovoobráběčství 12.10.2001 - 20.7.2002
poskytování technických služeb 12.10.2001 - 20.7.2002
zámečnictví 12.10.2001 - 20.7.2002
specializovaný maloobchod 12.10.2001 - 20.7.2002
I. výroba tepla 12.10.2001 - 20.7.2002
výroba elektřiny 18.12.1998 - 12.10.2001
silniční motorová doprava nákladní 18.12.1998 - 12.10.2001
vodoinstalatérství 18.12.1998 - 12.10.2001
topenářství 18.12.1998 - 12.10.2001
pronájem strojů a zařízení 18.12.1998 - 12.10.2001
obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.12.1998 - 12.10.2001
zemní práce 18.12.1998 - 12.10.2001
svářečské práce 18.12.1998 - 12.10.2001
rozvod tepla 18.12.1998 - 12.10.2001
ubytovací služby 18.12.1998 - 12.10.2001
nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla 29.12.1997 - 18.12.1998
údržba, opravy, rekonstrukce a modernisace teplárenských zařízení 29.12.1997 - 18.12.1998
výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz 29.12.1997 - 18.12.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.12.1997 - 18.12.1998
pronájem dopravních a mechanisačních prostředků 29.12.1997 - 18.12.1998
provádění inženýrských staveb 29.12.1997 - 18.12.1998
výroba tepla 29.12.1997 - 12.10.2001
kovoobrábění 29.12.1997 - 12.10.2001
zámečnictví 29.12.1997 - 12.10.2001
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 29.12.1997 - 12.10.2001
2. výroba tepla 7.10.1994 - 29.12.1997
2. výroba tepla, výroba a prodej elektřiny 1.1.1994 - 7.10.1994
13. montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 7.10.1994
14. zámečnictví 1.1.1994 - 7.10.1994
15. revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 7.10.1994
19. výroba cementového zboží a umělého kamene 1.1.1994 - 7.10.1994
10. výroba elektřiny v malé vodní elektrárně 1.1.1994 - 7.10.1994
1. Nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla 1.1.1994 - 29.12.1997
3. údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení 1.1.1994 - 29.12.1997
4. výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz 1.1.1994 - 29.12.1997
5. silniční motorová doprava 1.1.1994 - 29.12.1997
6. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 29.12.1997
7. montáž a opravy vodoměrů 1.1.1994 - 29.12.1997
8. Oprava hrabadel a mechanických plošin s hydraulickým pohonem 1.1.1994 - 29.12.1997
12. kovoobrábění 1.1.1994 - 29.12.1997
16. projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 29.12.1997
17. automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 29.12.1997
18. poskytování software 1.1.1994 - 29.12.1997
20. provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 29.12.1997
9. pronájem dopravních a mechanizačních prostředků 1.1.1994 - 29.12.1997
11. stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 29.12.1997

vedení firmy Teplárna Tábor, a.s.

Statutární orgán Teplárna Tábor, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a/ celé představenstvo b/ předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva c/ dva členové představenstva současně d/ jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen e/ další osoby, zmocněné k tomu představenstvem 7.10.1994 - 28.3.2000
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo amostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 7.10.1994
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba či osoby oprávněné za společnost jednat s  uvedením svých funkcí. 31.7.2009
I. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda představenstva, nebo b) dva členové představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn II. Jménem společnosti jednají a podepisují: a) předseda představenstva, nebo b) dva členové představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. III. Návrh, aby do způsobu jednání za společnost bylo zapsáno, že jménem společnosti jednají a podepisují též "další osoby k tomu zmocněné představenstvem", se zamítá. 12.10.2001 - 12.10.2001
Jménem společnosti jednají a podepisují: a) předseda představenstva, nebo b) dva členové představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. 12.10.2001 - 31.7.2009
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda představenstva, nebo b) dva členové představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn 28.3.2000 - 12.10.2001
člen představenstva Petr Novák 15.12.2018
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Wenzigova 1860/17 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Petr Kristek 8.1.2019
Vznik členství 28.1.2015
Vznik funkce 30.11.2018
Adresa: Krajinova 811/19 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Petr Zmátlík 8.1.2019
Vznik členství 30.11.2018
Adresa: Humpolecká 556/24 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jan Soukup 1.1.1994 - 7.10.1994
Adresa: Labská 1148/2 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Jaroslava Budková 1.1.1994 - 7.10.1994
Adresa: Leskovická 2661 , Tábor 390 03
člen představenstva Miroslav Nehonský 1.1.1994 - 18.5.1995
Adresa: Švermova 327/21 , Sezimovo Ústí 391 02
předseda představenstva Ing. Jan Soukup 7.10.1994 - 18.5.1995
Adresa: Labská 1148/2 , České Budějovice 370 11
místopředsedkyně předst. Jaroslava Budková 7.10.1994 - 18.5.1995
Adresa: Leskovická 2661 , Tábor 390 03
místopředseda představenstva Ing. Jan Soukup 18.5.1995 - 14.8.1997
Adresa: Labská 1148/2 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Petr Kolář 18.5.1995 - 14.8.1997
Adresa: Sezimova 2647 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Kolář 14.8.1997 - 29.12.1997
Adresa: Sezimova 2647 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Josef Hajný 14.8.1997 - 29.12.1997
Adresa: Třebízského 912/19 , Tábor 390 02
předseda představenstva RNDr. Jiří Vaníček CSc. 18.5.1995 - 28.3.2000
Adresa: Ke Chlumu 257 , Tábor 390 03
člen představenstva Ing. Miloš Tůma 18.5.1995 - 28.3.2000
Adresa: Bělehradská 2757/2 , Tábor 390 05
člen představenstva Ing. Josef Hejný 29.12.1997 - 28.3.2000
Adresa: Třebízského 912/19 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Ing. Ivan Řezníček 29.12.1997 - 28.3.2000
Adresa: Jinonická 807/53 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. František Dědič 18.5.1995 - 11.12.2003
Adresa: Ke Chlumu 164 , Tábor 390 03
předseda představenstva Ing. Jiří Schacherl 28.3.2000 - 11.12.2003
Adresa: Vrchlického nábř. 277/13 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Majer 28.3.2000 - 11.12.2003
Adresa: N. Frýda 1246/2 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Jiří Schacherl 11.12.2003 - 5.5.2008
Adresa: Vrbová 1692/24 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. Zdeněk Majer 11.12.2003 - 31.7.2009
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: Třebotovice 2499 , České Budějovice 370 06
předseda představenstva Ing. Jiří Schacherl 5.5.2008 - 17.6.2011
Zánik členství 28.4.2011
Zánik funkce 28.4.2011
Adresa: Jasmínová 1692/24 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. František Dědič 11.12.2003 - 27.9.2011
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: K Tůni 520 , Tábor 391 56
předseda představenstva Ing. Tomáš Turek Ph.D. 17.6.2011 - 13.11.2013
Vznik členství 29.4.2011
Vznik funkce 2.6.2011
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Jan Boško 31.7.2009 - 21.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 31.8.2014
Adresa: Roudenská 487/16 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Havlůj 27.9.2011 - 2.4.2015
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 27.1.2015
Adresa: Mlýnská 864 , Sezimovo Ústí 391 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Turek Ph.D. 13.11.2013 - 2.4.2015
Vznik členství 29.4.2011
Zánik členství 27.1.2015
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 27.1.2015
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Miloslav Holba 21.10.2014 - 2.4.2015
Vznik členství 1.9.2014
Adresa: Na Zlaté stoce 1648/64 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Petr Novák 2.4.2015 - 15.12.2018
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Petrohradská 2853 , Tábor 390 03
předseda představenstva Ing. Miloslav Holba 2.4.2015 - 8.1.2019
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 9.11.2018
Vznik funkce 28.1.2015
Zánik funkce 9.11.2018
Adresa: Na Zlaté stoce 1648/64 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Petr Kristek 2.4.2015 - 8.1.2019
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Krajinova 811/19 , Třebíč 674 01

Dozorčí rada Teplárna Tábor, a.s.

Platnost údajů od - do
člena dozorčí rady Ing. Ivo Ludvík 2.4.2015
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Soběslavská 2251/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ladislav Tumpach 10.6.2015
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: Průběžná 440 , Planá nad Lužnicí 391 11
předseda dozorčí rady Marc Mueller 27.10.2016
Vznik členství 4.8.2016
Vznik funkce 4.8.2016
Adresa: Litvínovická 1639/93 , České Budějovice 370 01
Jméno Ing. Milan Vašek 1.1.1994 - 7.10.1994
Adresa: Kalkusova 2135 , 390 01 Tábor Česká republika
Jméno MVDr. Jan Navara 1.1.1994 - 18.5.1995
Adresa: Vítkova 1009/12 , Tábor 390 01
předseda Ing. Milan Vašek 7.10.1994 - 14.8.1997
Adresa: Kalkusova 2135 , Tábor Česká republika
Jméno Josef Krýsl 1.1.1994 - 18.12.1998
Adresa: Zavadilská 2641 , Tábor 390 02
člen JUDr. Jiří Novák 18.5.1995 - 28.3.2000
Adresa: Kvapilova 2042/5 , Tábor 390 03
předseda Ing. Milan Vašek 14.8.1997 - 28.3.2000
Adresa: Komenského 2135/7 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Jiří Severa 18.12.1998 - 23.5.2001
Adresa: Kvapilova 2587 , Tábor 390 03
předseda dozorčí rady Dipl.Kfm. Gert Wölfel 28.3.2000 - 23.5.2001
Adresa: Bayerwaldstr. 7 , Sinzing Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dipl.Kfm. Gert Wölfel 23.5.2001 - 11.12.2003
Adresa: Brückelsee 29 , 924 42 Wackersdorf Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Jiří Shorný 23.5.2001 - 24.3.2005
Vznik členství 13.12.2000
Zánik členství 22.9.2004
Adresa: U Cihelny 2643 , Tábor 390 02
předseda dozorčí rady Dipl.Kfm. Gert Wölfel 11.12.2003 - 5.5.2008
Adresa:
92 442 Wackersdorf, Brückelsee 29, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Pavel Berka 24.3.2005 - 10.11.2008
Vznik členství 22.9.2004
Zánik členství 24.9.2008
Adresa: Budějovická 2201 , Tábor 390 02
předseda dozorčí rady Dipl.Kfm. Gert Wölfel 5.5.2008 - 31.7.2009
Zánik členství 18.6.2009
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
92 442 Wackersdorf, Am Brueckelsee 29
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Turek Ph.D. 31.7.2009 - 17.6.2011
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 28.4.2011
Vznik funkce 19.6.2009
Zánik funkce 28.4.2011
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady RNDr. Jiří Vaníček CSc. 28.3.2000 - 27.9.2011
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Ke Chlumu 257 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Vladislav Kolibík 10.11.2008 - 28.3.2013
Vznik členství 24.9.2008
Adresa: Voborská 571 , Planá nad Lužnicí 391 11
člen dozorčí rady Ing. Petr Krůček 27.9.2011 - 17.7.2013
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: V Lípách 238 , Tábor 390 02
předseda dozorčí rady Ing. Marian Rusko 17.6.2011 - 4.7.2014
Vznik členství 29.4.2011
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 4.5.2011
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Spolková republika Německo
82041 Deisenhofen, Oberhaching, Hochäckerstrasse 2a
člen dozorčí rady JUDr. Ladislav Novotný 18.9.2013 - 2.4.2015
Vznik členství 15.8.2013
Zánik členství 27.1.2015
Adresa: 9. května 1282/6 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Vladislav Kolibík 28.3.2013 - 10.6.2015
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Voborská 571 , Planá nad Lužnicí 391 11
předseda dozorčí rady Ing. Radek Lucký 4.7.2014 - 27.10.2016
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 19.5.2016
Vznik funkce 30.5.2014
Zánik funkce 19.5.2016
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00

Prokura Teplárna Tábor, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Tomáš Paur 28.3.2013
Adresa: P. J. Šafaříka 892/23 , České Budějovice 370 07
Jméno Ing. Jiří Mrkus 28.3.2013 - 27.12.2013
Adresa: 46 , Ctiměřice 294 46
Jméno Ing. Petr Boukal 28.11.2015 - 18.3.2016
Adresa: Riegrova 378 , Votice 259 01
Jméno Ing. Petr Boukal 18.3.2016 - 15.4.2016
Adresa: Palackého 354/11 , Tábor 390 01

Sbírka Listin Teplárna Tábor, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 638/SL 108 ostatní Výpis ze zápisu č. 193 ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2015 11.11.2015 30.11.2015 1
B 638/SL 107 notářský zápis [N 205/2015, NZ 185/2015] rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2015 26.10.2015 18
B 638/SL 106 stanovy společnosti úplné znění ke dni 26.10.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2015 26.10.2015 20
B 638/SL 105 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2015 9.9.2015 48
B 638/SL 104 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2015 9.9.2015 46
B 638/SL 103 notářský zápis [N 205/2015, NZ 185/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2015 10.6.2015 15
B 638/SL 102 ostatní Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.1.2015 13.3.2015 2.4.2015 4
B 638/SL 101 ostatní Zápis č.186 ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2015 13.3.2015 2.4.2015 2
B 638/SL 100 ostatní Výpis ze zápisu č.185 ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.1.2015 13.3.2015 2.4.2015 1
B 638/SL 99 ostatní Výpis ze Zápisu č. 180 ze zasedání představenstva společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2014 22.10.2014 22.10.2014 1
B 638/SL 98 ostatní Výpis ze zápisu č.178 ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2014 17.6.2014 18.7.2014 1
B 638/SL 97 ostatní Zápis č.92 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2014 17.6.2014 18.7.2014 1
B 638/SL 96 ostatní Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2014 17.6.2014 18.7.2014 8
B 638/SL 95 notářský zápis 105/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2014 17.6.2014 18.7.2014 27
B 638/SL 94 ostatní Výpis ze zápisu č.172 ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2013 27.12.2013 2.1.2014 1
B 638/SL 93 ostatní Zápis z jednání mimořádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2013 18.9.2013 23.9.2013 4
B 638/SL 92 výroční zpráva [2012] 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 18.7.2013 57
B 638/SL 91 ostatní Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 10.7.2013 18.7.2013 4
B 638/SL 90 ostatní Zápis o průběhu voleb člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2012 28.3.2013 29.3.2013 1
B 638/SL 89 ostatní Zápis č.159 ze zased.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2012 28.3.2013 29.3.2013 3
B 638/SL 88 ostatní Potvrzení hlasování Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2013 28.3.2013 29.3.2013 1
B 638/SL 87 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2013 25.3.2013 20
B 638/SL 86 ostatní Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2012 25.3.2013 25.3.2013 10
B 638/SL 85 výroční zpráva r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2013 25.3.2013 53
B 638/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.2011 27.9.2011 22
B 638/SL 83 ostatní - Vyznačené změny ve stanovách Krajský soud v Českých Budějovicích 27.9.2011 9
B 638/SL 82 ostatní - Zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.2011 27.9.2011 6
B 638/SL 79 notářský zápis 191/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.2011 27.9.2011 26
B 638/SL 78 ostatní - zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 4
B 638/SL 77 ostatní - zápis č. 142 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 4
B 638/SL 76 ostatní - zápis č. 76 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 1
B 638/SL 75 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 62
B 638/SL 74 ostatní - usnes. ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 22
B 638/SL 73 ostatní - program VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 1
B 638/SL 72 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 2
B 638/SL 69 ostatní - odstoupení z fce př. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 1
B 638/SL 68 ostatní - odstoupení z fce př. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 1
B 638/SL 67 ostatní - ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 1
B 638/SL 66 ostatní - ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 1
B 638/SL 65 ostatní - ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2011 4
B 638/SL 64 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2010 58
B 638/SL 63 ostatní - Zveřejnění ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 1
B 638/SL 62 ostatní - Prezenční listina Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 6
B 638/SL 61 ostatní - Program ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 1
B 638/SL 60 ostatní - Seznam akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 1
B 638/SL 59 ostatní - Usnesení ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 16
B 638/SL 58 ostatní - Výsledky hlasování Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 3
B 638/SL 57 ostatní - Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2010 9.8.2010 2
B 638/SL 56 ostatní - zápis č. 64 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 55 ostatní - zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 54 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 60
B 638/SL 53 ostatní - usnes. ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 21
B 638/SL 52 ostatní - tisk LN Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 21
B 638/SL 50 ostatní - seznam akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 1
B 638/SL 49 ostatní - prezentační listina Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 48 ostatní - pozvánka na ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 1
B 638/SL 45 notářský zápis 164/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 4
B 638/SL 44 ostatní - usnesení z 24. zasedaní Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 4
B 638/SL 43 ostatní - řádná valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 3
B 638/SL 42 ostatní - plná moc EON Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 6
B 638/SL 41 ostatní - dopis EON Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 40 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 39 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 2
B 638/SL 38 ostatní - Výsledky voleb do doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2008 11.11.2008 1
B 638/SL 37 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2008 64
B 638/SL 36 ostatní - Řádná valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2008 13.5.2008 35
B 638/SL 35 ostatní průvodní dopis Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 1
B 638/SL 34 ostatní zápis Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 22
B 638/SL 33 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2007 62
B 638/SL 32 účetní závěrka -r.2005 + ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2006 28
B 638/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2005 14.12.2005 20
B 638/SL 30 notářský zápis 233/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2005 14.12.2005 3
B 638/SL 29 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2005 14.12.2005 33
B 638/SL 28 ostatní - ŘVH +Účet.uzávěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2004 2.8.2005 30
B 638/SL 27 ostatní -Výsledky voleb do doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2004 21.3.2005 1
B 638/SL 26 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2004 46
B 638/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.10.2002 27.11.2003 21
B 638/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2002 10.7.2002 21
B 638/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.4.2000 20
B 638/SL 9 ostatní -Mimoř. zased.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2000 19.1.2000 3
B 638/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.1999 19.1.2000 22
B 638/SL 7 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.1999 35
B 638/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.1999 25.8.1999 22
B 638/SL 5 notářský zápis 309/99 Osvědč.o průb.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.1999 25.8.1999 45
B 638/SL 4 notářský zápis 305/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.1998 6.1.1999 31
B 638/SL 3 účetní závěrka za r. 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.12.1998 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Teplárna Tábor, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60826827
Jméno Teplárna Tábor, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 20.9.1995
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 5

Sídlo Teplárna Tábor, a.s.

Živnosti a provozovny Teplárna Tábor, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.1995

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna U Cihelny 2128, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1006056629
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1995

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna U Cihelny 2128, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1006056629
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1995

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1998

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.10.1998
Přerušení oprávnění 1.1.2014

Živnost č. 6 Pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1995
Zánik oprávnění 1.10.1998

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1995
Zánik oprávnění 28.2.2007

Živnost č. 8 OBCHODNÍ ČINNOST - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1995
Zánik oprávnění 4.7.2001

Živnost č. 9 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1995
Zánik oprávnění 1.10.2001

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1995
Zánik oprávnění 5.12.2016

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 23.10.2000

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1998
Zánik oprávnění 23.10.2000

Živnost č. 18 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.2002
Zánik oprávnění 28.2.2007
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Teplárna Tábor, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Holba
Člen statutárního orgánu Petr Novák
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kristek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Teplárna Tábor, a.s.

IČO: 60826827
Firma: Teplárna Tábor, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Teplárna Tábor, a.s.

Sídlo: U Cihelny 2128/9, Tábor 390 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Opravy počítačů a periferních zařízení
tracking image