Hlavní navigace

FIRMA Teplárna České Budějovice, a.s. IČO: 60826835

Teplárna České Budějovice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Teplárna České Budějovice, a.s. (60826835) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novohradská 398/32, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Teplárna České Budějovice, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Teplárna České Budějovice, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Teplárna České Budějovice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1. 1. 1994
Spisová značka: B 637
IČO (identifikační číslo osoby): 60826835
Jméno: Teplárna České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Zapsána dne: 1.1.1994
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 24.09.2021 statutárními orgány zúčastněných společností, a to rozdělované společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, Novohradská 398/32, PSČ 370 01, IČ 60826 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 a nástupnické společnosti ZEVO Vráto, a.s., IČ 09840141, se sídlem Okružní 632, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2450, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře rozdělované společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře nástupnické společnosti dne 22.11.2021, došlo k rozhodnému dni 01.01.2022, k rozdě lení společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se odštěpila z rozdělované společnosti a přešla sl oučením na nástupnickou společnost ZEVO Vráto, a.s., za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení. 1.1.2022
Valná hromada společnosti dne 20. 6. 2017 přijala usnesení následujícího obsahu: 1. Valná hromada určuje, že Statutární město České Budějovice, identifikační číslo 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporací ch (dále jen hlavní akcionář) společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., identifikační číslo 60826835, se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dál e jen společnost), jejíž základní kapitál činí 557 575 000,- Kč a je rozvržen na 557 575 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (dále jen akcie). Hlavní akcionář vlastní 555 076 akcií ve společnosti, jejichž souhrnná jm enovitá hodnota činí 99,55 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen 99,55% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. 2. Všechny ostatní akcie, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a rozhodnutím valné hromady spole čnosti. 3. Výši protiplnění dle ust. § 376, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích valná hromada určuje na 3 292,- Kč (slovy třitisícedvěstě devadesátdva korun českých) za jednu akcii. Lhůta pro poskytnutí protiplnění dle ust. § 382, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích se stanoví na sedm dní po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ust. § 388, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích . 21.7.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014 - 16.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 11 7.7.2014 - 16.6.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30. 6. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění koncentrace akcionářské struktury společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je úspora neefektivních nákladů společnosti spojených zejména s plněním povinností společnosti odpovídajících právům minorit ních akcionářů a umožnění prodeje akcií minoritními akcionáři. 2. Rozsah a způsob navrhovaného snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu 138.769.000,- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu 693.845.000,- Kč až na částku 555.076.000,- Kč. Rozsah snížení zákla dního kapitálu tak bude činit nejvýše 20 %. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporac ích), ve znění pozdějších předpisů (ZOK). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka odpovídající celkové úplatě akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, bude vyplacen těmto akcionářům a sníží se o ni majetek společnosti. Rozdíl mezi celkovou úplatou akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy a odpovídající výší rozsahu snížení základního kapitálu, bude vypořádán s nerozděleným ziskem minulých let. 4. Výše úplaty Výše úplaty za jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude činit 2 873,- Kč (slovy: dva tisíce osm set sedmdesát tři korun českých). 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií bude činit dva měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti ve smyslu § 535 odst. 1 ZOK podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, jakož i na zápis počtu akcií. 7. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti rozhodnout o změně stanov postupem podle § 432 odst. 2 ZOK v souladu s rozhodnutím této valné hromady v části týkající se základního kapitálu a počtu vydaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 8. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů společnosti a nebudou naplněny podmínky ust. § 518 odst. 3 ZOK. 7.7.2014 - 16.6.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 25.8.1998 svým usnesením rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti až o 50 000 000,-Kč až na částku 693 845 000,-Kč, přičemž zvýšení bude provedeno peněžitými vklady akcionářů. 2.2.1999 - 17.6.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.1995 rozhodla o změně stanov a.s. v čl. 18 odst. 1, který nyní zní " Před- stavenstvo společnosti má šest členů." Valná hromada společnosti, konaná dne 17.10. 1997 svým usnesením rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 200 miliónů Kč na částku 643,845.000,-Kč, přičemž zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem akcionáře Města České Budějovice. 17.11.1997 - 8.8.2000
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.1995 rozhodla o změně stanov a.s. v čl. 18 odst. 1, který nyní zní " Před- stavenstvo společnosti má šest členů." 3.10.1995 - 17.11.1997
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 439.407 akcií na na majitele po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty a na 4.438 akcií na jméno (z toho je 4.438 zaměstnaneckých akcií) po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty 1.2.1994 - 16.3.1995
Akciová společnost byl založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nám. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

Kapitál Teplárna České Budějovice, a.s.

Základní kapitál 557 575 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.2014
Základní kapitál 693 845 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.1999  - 2.12.2014
Základní kapitál 643 845 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.1999  - 17.6.1999
Základní kapitál 443 845 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994  - 2.2.1999

Akcie Teplárna České Budějovice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 557 575 2.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 693 845 10.5.2014  - 2.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 693 845 6.8.2004  - 10.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 693 845 17.6.1999  - 6.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 643 845 2.2.1999  - 17.6.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 443 845 1.9.1997  - 1.9.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 443 845 1.9.1997  - 2.2.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 443 345 16.3.1995  - 1.9.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 500 16.3.1995  - 1.9.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 438 1.1.1994  - 1.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 439 407 1.1.1994  - 1.2.1994

Sídlo Teplárna České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Novohradská 398/32, České Budějovice 37001, Česká republika 3.8.2016
Adresa: Novohradská 32, České Budějovice 37215, Česká republika 1.1.1994 - 3.8.2016

Předmět podnikání Teplárna České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.4.2021
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolen é hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 23.11.2020
obchod s elektřinou 23.11.2020
obráběčství 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
vodoinstalatérství, topenářství 25.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.2.2009 - 26.3.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 8.8.2000 - 25.2.2009
vodoinstalatérství 8.8.2000 - 25.2.2009
topenářství 8.8.2000 - 25.2.2009
revize vyhrazených elektrických zařízení 1.9.1997 - 25.2.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.9.1997 - 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových nádob a opravy, revize a zkoušky kotlů 1.9.1997 - 25.2.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.9.1997 - 25.2.2009
zámečnictví 1.9.1997 - 25.2.2009
výroba elektřiny 20.12.1996
výroba tepla a rozvod tepla 20.12.1996
montáž a opravy měřicí a regulační techniky 20.12.1996 - 1.9.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 20.12.1996 - 1.9.1997
opravy měřidel 20.12.1996 - 3.6.2008
provozování drážní dopravy 20.12.1996 - 3.6.2008
provozování dráhy 20.12.1996 - 3.6.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.12.1996 - 25.2.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 20.12.1996 - 25.2.2009
pronájem stavebních strojů a zařízení 20.12.1996 - 25.2.2009
Nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla 1.1.1994 - 20.12.1996
výroba tepla, výroba a prodej elektřiny 1.1.1994 - 20.12.1996
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení 1.1.1994 - 20.12.1996
výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz 1.1.1994 - 20.12.1996
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 20.12.1996
montáž a opravy vodoměrů 1.1.1994 - 20.12.1996
oprava hrabadel a mechanických plošin s hydraulickým pohonem 1.1.1994 - 20.12.1996
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 20.12.1996
zámečnictví 1.1.1994 - 20.12.1996
automatizované zrpacování dat 1.1.1994 - 20.12.1996
výroba cementového zboží a umělého kamene 1.1.1994 - 20.12.1996
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 20.12.1996
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků 1.1.1994 - 20.12.1996
výroba elektřiny v malé vodní elektrárně 1.1.1994 - 20.12.1996
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 20.12.1996
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 1.9.1997
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 25.2.2009
kovoobrábění 1.1.1994 - 25.2.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 25.2.2009
poskytování software 1.1.1994 - 25.2.2009

Vedení firmy Teplárna České Budějovice, a.s.

Statutární orgán Teplárna České Budějovice, a.s.

člen představenstva Mgr. Martin Žahourek
Ve funkci od 11.9.2020
Adresa K Hájovně 771, 37006 Srubec
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kollarczyk MBA
Ve funkci od 15.2.2017
Adresa Boh. Kafky 1333/31, 37007 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Václav Král
Ve funkci od 15.2.2017
Adresa Pod Orty 392, 37367 Borek
člen představenstva Mgr. Martin Žahourek
Ve funkci od 15.2.2017 do 11.9.2020
Adresa H. Malířové 370/1, 37006 České Budějovice
místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek
Ve funkci od 24.9.2015 do 15.2.2017
Adresa H. Malířové 370/1, 37006 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek MBA
Ve funkci od 24.9.2015 do 15.2.2017
Adresa Okružní 399, 37312 Borovany
člen představenstva Ing. Tomáš Kollarczyk MBA
Ve funkci od 28.9.2016 do 15.2.2017
Adresa Boh. Kafky 1333/31, 37007 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek MBA
Ve funkci od 24.9.2015 do 15.2.2017
Adresa Okružní 399, 37312 Borovany
místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek
Ve funkci od 24.9.2015 do 15.2.2017
Adresa H. Malířové 370/1, 37006 České Budějovice
člen představenstva Ing. Tomáš Kollarczyk MBA
Ve funkci od 28.9.2016 do 15.2.2017
Adresa Boh. Kafky 1333/31, 37007 České Budějovice
člen představenstva Ing. Jaroslav Panoch
Ve funkci od 30.9.2015 do 14.9.2016
Adresa České Vrbné 2326, 37011 České Budějovice
člen představenstva Ing. Jaroslav Panoch
Ve funkci od 30.9.2015 do 14.9.2016
Adresa České Vrbné 2326, 37011 České Budějovice
člen představenstva Ing. Jaroslav Panoch
Ve funkci od 21.10.2011 do 30.9.2015
Adresa České Vrbné 2326, 37011 České Budějovice
místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek
Ve funkci od 6.8.2012 do 24.9.2015
Adresa Heleny Malířové 1, 37006 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek
Ve funkci od 29.7.2015 do 24.9.2015
Adresa Okružní 399, 37312 Borovany
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek
Ve funkci od 7.9.2011 do 29.7.2015
Adresa Okružní 399, 37312 Borovany
místopředseda představenstva Bc. Martin Žahourek
Ve funkci od 7.9.2011 do 6.8.2012
Adresa Heleny Malířové 1, 37006 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Jan Tůma
Ve funkci od 28.3.2011 do 7.9.2011
Adresa Fr. Halase 1448/31, 37008 České Budějovice
předseda představenstva JUDr. Josef Průcha
Ve funkci od 28.3.2011 do 7.9.2011
Adresa V dolíčku 1/887, 37006 České Budějovice
člen představenstva Ing. Zdeněk Blažek
Ve funkci od 28.3.2011 do 7.9.2011
Adresa Horní 142, 37008 Staré Hodějovice
člen představenstva Mgr. Ivan Nadberežný
Ve funkci od 28.3.2011 do 7.9.2011
Adresa Husova 65, 37005 České Budějovice
člen představenstva Ing. Petra Šebestíková
Ve funkci od 28.3.2011 do 7.9.2011
Adresa Máchova 12/733, 37001 České Budějovice
člen představenstva MUDr. Martin Kuba
Ve funkci od 7.2.2007 do 28.3.2011
Adresa Františka Ondříčka 10, 37011 České Budějovice
člen představenstva František Jelen
Ve funkci od 7.2.2007 do 28.3.2011
Adresa Stará cesta 10, 37006 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Zdeněk Blažek
Ve funkci od 7.2.2007 do 28.3.2011
Adresa Horní 142, 37008 Staré Hodějovice
místopředseda představenstva Ing. Břetislav Kábele
Ve funkci od 7.2.2007 do 28.3.2011
Adresa Na Blatech 5, 37007 České Budějovice
člen představenstva JUDr. Josef Průcha
Ve funkci od 11.6.2010 do 28.3.2011
Adresa V dolíčku 1/887, 37006 České Budějovice
člen představenstva JUDr. Josef Průcha
Ve funkci od 9.8.1999 do 11.6.2010
Adresa V dolíčku 1/887, České Budějovice
člen předstvenstva Ing. Jan Špika
Ve funkci od 9.8.1999 do 7.2.2007
Adresa K. Lavičky 18, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Roman Koranda
Ve funkci od 19.11.2002 do 7.2.2007
Adresa Jánošíkova 366/3, České Budějovice
člen představenstva Ing. Luděk Čermák
Ve funkci od 6.8.2003 do 7.2.2007
Adresa M.Horákové 10, 37005 České Budějovice
místopředseda představenstva Tomáš Kubín
Ve funkci od 6.8.2003 do 7.2.2007
Adresa Pekárenská 5, 37004 České Budějovice
místopředseda představenstva Zdeněk Čáp
Ve funkci od 8.8.2000 do 6.8.2003
Adresa Lesní 15, České Budějovice
člen představenstva Dr. Petr Braný
Ve funkci od 8.8.2000 do 6.8.2003
Adresa K. Štěcha 22, České Budějovice
předseda představenstva ing. Roman Koranda
Ve funkci od 9.8.1999 do 19.11.2002
Adresa M.Horákové 78, České Budějovice
člen představenstva Zdeněk Čáp
Ve funkci od 2.2.1999 do 8.8.2000
Adresa Lesní 15, České Budějovice
místopředseda představenstva ing. Zbyněk Šedivý
Ve funkci od 9.8.1999 do 8.8.2000
Adresa Zaječí Hora 1, Brno
člen představenstva Dr. Petr Branný
Ve funkci od 8.8.2000 do 8.8.2000
Adresa K. Štěcha 22, České Budějovice
člen představenstva Mgr. Rudolf Vodička
Ve funkci od 2.2.1999 do 9.8.1999
Adresa L.B.Schneidera 22, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Jaromír Lysý
Ve funkci od 2.2.1999 do 9.8.1999
Adresa J.Štursy 27, České Budějovice
člen představenstva ing. Roman Koranda
Ve funkci od 2.2.1999 do 9.8.1999
Adresa M.Horákové 78, České Budějovice
člen představenstva ing. Zbyněk Šedivý
Ve funkci od 2.2.1999 do 9.8.1999
Adresa Zaječí Hora 1, Brno
člen předst.a gen.ředitel spol ing. Josef Helcl
Ve funkci od 3.10.1995 do 2.2.1999
Adresa 54, Černý Dub
člen představenstva ing. Josef Vlček
Ve funkci od 3.10.1995 do 2.2.1999
Adresa U vodojemu 633, Zliv
člen představenstva Ing. arch. Hana Urbancová
Ve funkci od 20.12.1996 do 2.2.1999
Adresa Fr. Šrámka 49, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Jaromír Lysý
Ve funkci od 24.7.1998 do 2.2.1999
Adresa J.Štursy 27, České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kopp
Ve funkci od 24.7.1998 do 2.2.1999
Adresa Pekárenská 33, České Budějovice
člen představenstva Ing. Roman Koranda
Ve funkci od 24.7.1998 do 2.2.1999
Adresa Milady Horákové 78, České Budějovice
člen představenstva Ing. Antonín Kopp
Ve funkci od 16.3.1995 do 24.7.1998
Adresa Pekárenská 33, České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Lysý
Ve funkci od 16.3.1995 do 24.7.1998
Adresa J.Štursy 27, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Roman Koranda
Ve funkci od 17.11.1997 do 24.7.1998
Adresa Milady Horákové 78, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Roman Koranda
Ve funkci od 16.3.1995 do 17.11.1997
Adresa Dlouhá 16, České Budějovice
člen představenstva JUDr. Svatomír Mlčoch
Ve funkci od 16.3.1995 do 20.12.1996
Adresa K.Tomana 9, České Budějovice
člen předst. a gen. ředitel Ing. Petr Busta
Ve funkci od 16.3.1995 do 3.10.1995
Adresa , Třebotovice 2456, ČB
člen představenstva Ing. Tomáš Paur
Ve funkci od 1.1.1994 do 16.3.1995
Adresa Šafaříkova 23, České Budějovice
člen představenstva Ing. Miroslav Jursík
Ve funkci od 3.8.1994 do 16.3.1995
Adresa Dobrovodská ulice 58, České Budějovice
člen představenstva Ing. Jaromír Lysý
Ve funkci od 3.8.1994 do 16.3.1995
Adresa J. Štursy 27, České Budějovice
místopředseda představenstva Václav Kuba
Ve funkci od 3.8.1994 do 16.3.1995
Adresa Suchovrbenské nám. 3, České Budějovice
předseda předst. a gener. řed. Ing. Petr Busta
Ve funkci od 3.8.1994 do 16.3.1995
Adresa , Třebotovice 2456, Č.B.
člen představenstva Ing. Petr Busta
Ve funkci od 1.1.1994 do 3.8.1994
Adresa Třebotovice 2456, 37316 České Budějovice
člen představenstva Václav Kuba
Ve funkci od 1.1.1994 do 3.8.1994
Adresa Suchovrbenské nám. 3, České Budějovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

IČO (identifikační číslo): 60826835
Jméno: Teplárna České Budějovice, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 28. 12. 1993
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 11

Sídlo Teplárna České Budějovice, a.s.

Sídlo: Novohradská 398/32, České Budějovice 37001

Živnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 3. 2021

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 5. 1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 1. 1997

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 7. 1996

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 2. 1995

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 2. 1995

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 2. 1995

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 1. 1995

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 1994

Živnost č. 10 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 1994

Živnost č. 11 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 12. 1994

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

IČO: 60826835
Firma: Teplárna České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 28. 12. 1993

Sídlo Teplárna České Budějovice, a.s.

Sídlo: Novohradská 398/32, České Budějovice 37001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost