Firma Teplárna České Budějovice, a.s. IČO 60826835


Teplárna České Budějovice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Teplárna České Budějovice, a.s. (60826835) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Teplárna České Budějovice, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Teplárna České Budějovice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Teplárna České Budějovice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Teplárna České Budějovice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Teplárna České Budějovice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 637
IČO (identifikační číslo osoby) 60826835
Jméno Teplárna České Budějovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Valná hromada společnosti dne 20. 6. 2017 přijala usnesení následujícího obsahu: 1. Valná hromada určuje, že Statutární město České Budějovice, identifikační číslo 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporací ch (dále jen hlavní akcionář) společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., identifikační číslo 60826835, se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dál e jen společnost), jejíž základní kapitál činí 557 575 000,- Kč a je rozvržen na 557 575 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (dále jen akcie). Hlavní akcionář vlastní 555 076 akcií ve společnosti, jejichž souhrnná jm enovitá hodnota činí 99,55 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen 99,55% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. 2. Všechny ostatní akcie, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a rozhodnutím valné hromady spole čnosti. 3. Výši protiplnění dle ust. § 376, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích valná hromada určuje na 3 292,- Kč (slovy třitisícedvěstě devadesátdva korun českých) za jednu akcii. Lhůta pro poskytnutí protiplnění dle ust. § 382, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích se stanoví na sedm dní po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ust. § 388, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích . 21.7.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014 - 16.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 11 7.7.2014 - 16.6.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30. 6. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění koncentrace akcionářské struktury společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je úspora neefektivních nákladů společnosti spojených zejména s plněním povinností společnosti odpovídajících právům minorit ních akcionářů a umožnění prodeje akcií minoritními akcionáři. 2. Rozsah a způsob navrhovaného snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu 138.769.000,- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu 693.845.000,- Kč až na částku 555.076.000,- Kč. Rozsah snížení zákla dního kapitálu tak bude činit nejvýše 20 %. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporac ích), ve znění pozdějších předpisů (ZOK). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka odpovídající celkové úplatě akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, bude vyplacen těmto akcionářům a sníží se o ni majetek společnosti. Rozdíl mezi celkovou úplatou akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy a odpovídající výší rozsahu snížení základního kapitálu, bude vypořádán s nerozděleným ziskem minulých let. 4. Výše úplaty Výše úplaty za jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude činit 2 873,- Kč (slovy: dva tisíce osm set sedmdesát tři korun českých). 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií bude činit dva měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti ve smyslu § 535 odst. 1 ZOK podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, jakož i na zápis počtu akcií. 7. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti rozhodnout o změně stanov postupem podle § 432 odst. 2 ZOK v souladu s rozhodnutím této valné hromady v části týkající se základního kapitálu a počtu vydaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 8. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů společnosti a nebudou naplněny podmínky ust. § 518 odst. 3 ZOK. 7.7.2014 - 16.6.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 25.8.1998 svým usnesením rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti až o 50 000 000,-Kč až na částku 693 845 000,-Kč, přičemž zvýšení bude provedeno peněžitými vklady akcionářů. 2.2.1999 - 17.6.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.1995 rozhodla o změně stanov a.s. v čl. 18 odst. 1, který nyní zní " Před- stavenstvo společnosti má šest členů." Valná hromada společnosti, konaná dne 17.10. 1997 svým usnesením rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 200 miliónů Kč na částku 643,845.000,-Kč, přičemž zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem akcionáře Města České Budějovice. 17.11.1997 - 8.8.2000
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.1995 rozhodla o změně stanov a.s. v čl. 18 odst. 1, který nyní zní " Před- stavenstvo společnosti má šest členů." 3.10.1995 - 17.11.1997
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 439.407 akcií na na majitele po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty a na 4.438 akcií na jméno (z toho je 4.438 zaměstnaneckých akcií) po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty 1.2.1994 - 16.3.1995
Akciová společnost byl založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nám. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

Kapitál Teplárna České Budějovice, a.s.

zakladni jmění 557 575 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.2014
zakladni jmění 693 845 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.1999 - 2.12.2014
zakladni jmění 643 845 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.1999 - 17.6.1999
zakladni jmění 443 845 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 2.2.1999

Akcie Teplárna České Budějovice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 557 575 2.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 693 845 10.5.2014 - 2.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 693 845 6.8.2004 - 10.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 693 845 17.6.1999 - 6.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 643 845 2.2.1999 - 17.6.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 443 845 1.9.1997 - 1.9.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 443 845 1.9.1997 - 2.2.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 443 345 16.3.1995 - 1.9.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 500 16.3.1995 - 1.9.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 438 1.1.1994 - 1.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 439 407 1.1.1994 - 1.2.1994

Sídlo Teplárna České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novohradská 398/32 , České Budějovice 370 01 3.8.2016
Adresa Novohradská 398/32 , České Budějovice 370 01 1.1.1994 - 3.8.2016

Předmět podnikání Teplárna České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
vodoinstalatérství, topenářství 25.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.2.2009 - 26.3.2010
výroba stavebních hmot a materiálů 8.8.2000 - 25.2.2009
vodoinstalatérství 8.8.2000 - 25.2.2009
topenářství 8.8.2000 - 25.2.2009
revize vyhrazených elektrických zařízení 1.9.1997 - 25.2.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.9.1997 - 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových nádob a opravy, revize a zkoušky kotlů 1.9.1997 - 25.2.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.9.1997 - 25.2.2009
zámečnictví 1.9.1997 - 25.2.2009
výroba elektřiny 20.12.1996
výroba tepla a rozvod tepla 20.12.1996
montáž a opravy měřicí a regulační techniky 20.12.1996 - 1.9.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 20.12.1996 - 1.9.1997
opravy měřidel 20.12.1996 - 3.6.2008
provozování drážní dopravy 20.12.1996 - 3.6.2008
provozování dráhy 20.12.1996 - 3.6.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.12.1996 - 25.2.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 20.12.1996 - 25.2.2009
pronájem stavebních strojů a zařízení 20.12.1996 - 25.2.2009
Nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla 1.1.1994 - 20.12.1996
výroba tepla, výroba a prodej elektřiny 1.1.1994 - 20.12.1996
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení 1.1.1994 - 20.12.1996
výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz 1.1.1994 - 20.12.1996
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 20.12.1996
montáž a opravy vodoměrů 1.1.1994 - 20.12.1996
oprava hrabadel a mechanických plošin s hydraulickým pohonem 1.1.1994 - 20.12.1996
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 20.12.1996
zámečnictví 1.1.1994 - 20.12.1996
automatizované zrpacování dat 1.1.1994 - 20.12.1996
výroba cementového zboží a umělého kamene 1.1.1994 - 20.12.1996
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 20.12.1996
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků 1.1.1994 - 20.12.1996
výroba elektřiny v malé vodní elektrárně 1.1.1994 - 20.12.1996
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 20.12.1996
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 1.9.1997
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 25.2.2009
kovoobrábění 1.1.1994 - 25.2.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 25.2.2009
poskytování software 1.1.1994 - 25.2.2009

vedení firmy Teplárna České Budějovice, a.s.

Statutární orgán Teplárna České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Společnost může být zastoupena zmocněncem na základě písemně udělené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připo jí své podpisy alespoň dva členové představenstva. 7.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně. V případě právního úkonu činěného v písemné formě, který zavazuje společnost vůči třetím osobám, jednají za představenstvo alespoň dva členové p ředstavenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy alespoň dva členové představenstva. 7.9.2011 - 7.7.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstven písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen člen představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 20.12.1996 - 20.12.1996
Za společnost jedná vůči třetím osobám společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen člen představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 20.12.1996 - 7.9.2011
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a/ celé představenstvo b/ předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva c/ dva členové představenstva současně d/ jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen e/ další osoby zmocněné k tomu představenstvem 3.8.1994 - 20.12.1996
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 3.8.1994
předseda představenstva Ing. Václav Král 15.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 6.1.2017
Adresa: Pod Orty 392 , Borek 373 67
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kollarczyk MBA 15.2.2017
Vznik členství 30.8.2016
Vznik funkce 6.1.2017
Adresa: Boh. Kafky 1333/31 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Mgr. Martin Žahourek 15.2.2017
Vznik členství 14.7.2015
Adresa: H. Malířové 370/1 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Petr Busta 1.1.1994 - 3.8.1994
Adresa: Třebotovice 2456 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Václav Kuba 1.1.1994 - 3.8.1994
Adresa: Suchovrbenské nám. 709/3 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Tomáš Paur 1.1.1994 - 16.3.1995
Adresa: Šafaříkova 23 , České Budějovice Česká republika
předseda předst. a gener. řed. Ing. Petr Busta 3.8.1994 - 16.3.1995
Adresa: Třebotovice 2456, Č.B. Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Jursík 3.8.1994 - 16.3.1995
Adresa: Dobrovodská 602/58 , České Budějovice 370 06
místopředseda představenstva Václav Kuba 3.8.1994 - 16.3.1995
Adresa: Suchovrbenské nám. 709/3 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Jaromír Lysý 3.8.1994 - 16.3.1995
Adresa: Jana Štursy 2390/27 , České Budějovice 370 10
člen předst. a gen. ředitel Ing. Petr Busta 16.3.1995 - 3.10.1995
Adresa: Třebotovice 2456, ČB Česká republika
člen představenstva JUDr. Svatomír Mlčoch 16.3.1995 - 20.12.1996
Adresa: Karla Tomana 1038/9 , České Budějovice 370 06
předseda představenstva Ing. Roman Koranda 16.3.1995 - 17.11.1997
Adresa: Dlouhá 1031/16 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Antonín Kopp 16.3.1995 - 24.7.1998
Adresa: Pekárenská 1066/33 , České Budějovice 370 04
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Lysý 16.3.1995 - 24.7.1998
Adresa: Jana Štursy 2390/27 , České Budějovice 370 10
předseda představenstva Ing. Roman Koranda 17.11.1997 - 24.7.1998
Adresa: Milady Horákové 78 , České Budějovice Česká republika
člen předst.a gen.ředitel spol ing. Josef Helcl 3.10.1995 - 2.2.1999
Adresa: 54 , Černý Dub Česká republika
člen představenstva ing. Josef Vlček 3.10.1995 - 2.2.1999
Adresa: U Vodojemu 633 , Zliv 373 44
člen představenstva Ing. arch. Hana Urbancová 20.12.1996 - 2.2.1999
Adresa: Fráni Šrámka 1144/49 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Roman Koranda 24.7.1998 - 2.2.1999
Adresa: Milady Horákové 78 , České Budějovice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kopp 24.7.1998 - 2.2.1999
Adresa: Pekárenská 1066/33 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Ing. Jaromír Lysý 24.7.1998 - 2.2.1999
Adresa: Jana Štursy 2390/27 , České Budějovice 370 10
předseda představenstva ing. Jaromír Lysý 2.2.1999 - 9.8.1999
Adresa: Jana Štursy 2390/27 , České Budějovice 370 10
člen představenstva Mgr. Rudolf Vodička 2.2.1999 - 9.8.1999
Adresa: L. B. Schneidera 385/22 , České Budějovice 370 01
člen představenstva ing. Zbyněk Šedivý 2.2.1999 - 9.8.1999
Adresa: Zaječí hora 48/1 , Brno 612 00
člen představenstva ing. Roman Koranda 2.2.1999 - 9.8.1999
Adresa: M. Horákové 1434/78 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Zdeněk Čáp 2.2.1999 - 8.8.2000
Adresa: Lesní 2017/15 , České Budějovice 370 06
místopředseda představenstva ing. Zbyněk Šedivý 9.8.1999 - 8.8.2000
Adresa: Zaječí hora 48/1 , Brno 612 00
člen představenstva Dr. Petr Branný 8.8.2000 - 8.8.2000
Adresa: K. Štěcha 1223/22 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva ing. Roman Koranda 9.8.1999 - 19.11.2002
Vznik členství 2.2.1995
Vznik funkce 10.6.1999
Adresa: M. Horákové 1434/78 , České Budějovice 370 05
místopředseda představenstva Zdeněk Čáp 8.8.2000 - 6.8.2003
Vznik členství 25.8.1998
Vznik funkce 25.7.2000
Adresa: Lesní 2017/15 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Dr. Petr Braný 8.8.2000 - 6.8.2003
Vznik členství 3.7.2000
Adresa: K. Štěcha 1223/22 , České Budějovice 370 05
člen předstvenstva Ing. Jan Špika 9.8.1999 - 7.2.2007
Vznik členství 4.6.1999
Zánik členství 19.1.2007
Adresa: K. Lávičky 1056/18 , České Budějovice 370 07
předseda představenstva Ing. Roman Koranda 19.11.2002 - 7.2.2007
Vznik členství 2.2.1995
Zánik členství 19.1.2007
Vznik funkce 10.6.1999
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Jánošíkova 366/3 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Tomáš Kubín 6.8.2003 - 7.2.2007
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 19.1.2007
Vznik funkce 16.6.2003
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Pekárenská 1019/5 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Luděk Čermák 6.8.2003 - 7.2.2007
Zánik členství 19.1.2007
Adresa: M. Horákové 1376/10 , České Budějovice 370 05
člen představenstva JUDr. Josef Průcha 9.8.1999 - 11.6.2010
Vznik členství 4.6.1999
Adresa: K Dolíčku 887/1 , České Budějovice 370 06
předseda představenstva Ing. Zdeněk Blažek 7.2.2007 - 28.3.2011
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
místopředseda představenstva Ing. Břetislav Kábele 7.2.2007 - 28.3.2011
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Na Blatech 2133/5 , České Budějovice 370 07
člen představenstva MUDr. Martin Kuba 7.2.2007 - 28.3.2011
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Františka Ondříčka 10 , 370 11 České Budějovice Česká republika
člen představenstva František Jelen 7.2.2007 - 28.3.2011
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Stará cesta 2105/10 , České Budějovice 370 06
člen představenstva JUDr. Josef Průcha 11.6.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: K Dolíčku 887/1 , České Budějovice 370 06
předseda představenstva JUDr. Josef Průcha 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 28.2.2011
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: K Dolíčku 887/1 , České Budějovice 370 06
místopředseda představenstva Ing. Jan Tůma 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 28.3.2011
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Fr. Halase 1448/31 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. Zdeněk Blažek 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Mgr. Ivan Nadberežný 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Husova tř. 544/65 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Petra Šebestíková 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Máchova 733/12 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Bc. Martin Žahourek 7.9.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 13.7.2011
Vznik funkce 13.7.2011
Adresa: Heleny Malířové 1 , 370 06 České Budějovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek 7.9.2011 - 29.7.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 13.7.2011
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Okružní 399 , Borovany 373 12
místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek 6.8.2012 - 24.9.2015
Vznik členství 13.7.2011
Zánik členství 13.7.2015
Vznik funkce 13.7.2011
Zánik funkce 13.7.2015
Adresa: Heleny Malířové 1 , 370 06 České Budějovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek 29.7.2015 - 24.9.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: Okružní 399 , Borovany 373 12
člen představenstva Ing. Jaroslav Panoch 21.10.2011 - 30.9.2015
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 1.9.2015
Adresa: České Vrbné 2326 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Jaroslav Panoch 30.9.2015 - 14.9.2016
Vznik členství 2.9.2015
Zánik členství 8.8.2016
Adresa: České Vrbné 2326 , České Budějovice 370 11
předseda představenstva Ing. Miroslav Houfek MBA 24.9.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 24.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Vznik funkce 24.6.2015
Zánik funkce 3.1.2017
Adresa: Okružní 399 , Borovany 373 12
místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek 24.9.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 14.7.2015
Vznik funkce 14.7.2015
Zánik funkce 6.1.2017
Adresa: H. Malířové 370/1 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Tomáš Kollarczyk MBA 28.9.2016 - 15.2.2017
Vznik členství 30.8.2016
Zánik funkce 6.1.2017
Adresa: Boh. Kafky 1333/31 , České Budějovice 370 07

Dozorčí rada Teplárna České Budějovice, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Roman Kubíček Ph.D. 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Vznik funkce 3.12.2018
Adresa: Spojovací 1592/1 , České Budějovice 370 05
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Boček 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Vznik funkce 3.12.2018
Adresa: U Školky 313 , Borek 373 67
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Protiva 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Vznik funkce 3.12.2018
Adresa: Vl. Rady 1497/58 , České Budějovice 370 08
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Novák 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Vznik funkce 3.12.2018
Adresa: Větrná 806/66 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady RSDr. Petr Braný 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Adresa: B. Martinů 600/39 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Kuba 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Ing. Jan Kubeš 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Adresa: Purkyňova 777/4 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady JUDr. Svatomír Mlčoch 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Adresa: Karla Tomana 1038/9 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Jiří Svoboda 19.1.2019
Vznik členství 26.11.2018
Adresa: N. Frýda 1246/2 , České Budějovice 370 05
Jméno Ing. Václav Tinavský 1.1.1994 - 3.8.1994
Adresa: 48 , Doubravice 370 06
Jméno Ing. Michael Dubský 1.1.1994 - 3.8.1994
Adresa: Bezdrevská 1115/35 , České Budějovice 370 11
Jméno Josef Kafka 1.1.1994 - 3.8.1994
Adresa: J. Dobrovského 617/2 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Josef Helcl 3.8.1994 - 15.12.1994
Adresa: Černý Dub 54 , Boršov nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Singer 3.8.1994 - 15.12.1994
Adresa: Prachatická 1194/7 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Petr Janoušek 3.8.1994 - 15.12.1994
Adresa: Kosmova 231/2 , České Budějovice 370 06
člen ing. Michael Dubský 15.12.1994 - 16.3.1995
Adresa: Bezdrevská 1115/35 , České Budějovice 370 11
člen Petr Janoušek 15.12.1994 - 16.3.1995
Adresa: Kosmova 231/2 , České Budějovice 370 06
člen ing. Josef Helcl 15.12.1994 - 31.5.1996
Adresa: Černý Dub 54 , Boršov nad Vltavou Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Endlicher 16.3.1995 - 20.12.1996
Adresa: Čechova 587/53 , České Budějovice 370 01
člen Josef Kafka 15.12.1994 - 1.9.1997
Adresa: J. Dobrovského 617/2 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Dr. Petr Urban 16.3.1995 - 2.2.1999
Adresa: Třešňová 1991/9 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Zdeněk Čáp 20.12.1996 - 2.2.1999
Adresa: Lesní 2017/15 , České Budějovice 370 06
člen ing. Václav Tinavský 15.12.1994 - 9.8.1999
Adresa: 48 , Doubravice Česká republika
člen ing. Jan Singer 15.12.1994 - 9.8.1999
Adresa: Prachatická 1194/7 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Houfek 1.9.1997 - 9.8.1999
Adresa: Okružní 399 , Borovany 373 12
člen dozorčí rady ing. Vladimíra Hrušková 2.2.1999 - 9.8.1999
Adresa: 81 , Libnič Česká republika
předseda dozorčí rady ing. Jan Singer 9.8.1999 - 9.8.1999
Adresa: Prachatická 1194/7 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Dr. Petr Branný 9.8.1999 - 9.8.1999
Adresa: K. Štěcha 1223/22 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Doc.ing. Vladimír Skurovec CSc. 2.2.1999 - 8.8.2000
Adresa: Plavecká 1291/3 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Dr. Petr Braný 9.8.1999 - 8.8.2000
Adresa: K. Štěcha 1223/22 , České Budějovice 370 05
předseda dozorčí rady ing. Jan Singer CSc. 9.8.1999 - 6.8.2003
Vznik členství 4.6.1999
Vznik funkce 11.9.1999
Adresa: Prachatická 1194/7 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady RNDr. Vladimír Kostka 8.8.2000 - 6.8.2003
Vznik členství 3.7.2000
Adresa: J. Bendy 1312/18 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady ing. Ladislav Krajíc 3.10.1995 - 2.11.2004
Adresa: Sokolská 954/55 , České Budějovice 370 05
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Houfek 9.8.1999 - 26.4.2005
Vznik členství 21.11.1996
Zánik členství 3.3.2005
Vznik funkce 14.12.1999
Zánik funkce 3.3.2005
Adresa: Okružní 399 , Borovany 373 12
člen dozorčí rady Gert Wölfel 8.8.2000 - 5.6.2006
Vznik členství 3.7.2000
Zánik členství 3.10.2005
Adresa: Spolková republika Německo
D-93161 Sinzing, Bayerwaldstrasse 7
předseda dozorčí rady Mgr. Juraj Thoma 6.8.2003 - 18.7.2006
Vznik členství 6.6.2003
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: U Trojice 804/23 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Ing. Ivana Popelová 6.8.2003 - 6.4.2009
Vznik členství 6.6.2003
Adresa: Trocnovská 37 , 370 04 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Jan Skála 3.11.2004 - 6.4.2009
Vznik členství 15.3.2004
Zánik členství 15.3.2009
Adresa: Záboří 20 , 373 84 Dubné Česká republika
člen dozorčí rady Stanislav Kysela 26.4.2005 - 26.3.2010
Vznik členství 3.3.2005
Zánik členství 17.3.2010
Adresa: 104 , Lipí 373 84
člen dozorčí rady Mgr. Rudolf Vodička 9.8.1999 - 11.6.2010
Vznik členství 4.6.1999
Adresa: L. B. Schneidera 385/22 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady Mgr. Juraj Thoma 18.7.2006 - 11.6.2010
Vznik členství 6.6.2003
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Generála Svobody 425/35 , České Budějovice 370 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivana Popelová 6.4.2009 - 11.6.2010
Vznik členství 6.6.2003
Vznik funkce 23.9.2005
Adresa: Trocnovská 37 , 370 04 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 18.7.2006 - 29.12.2010
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 30.9.2010
Adresa: Spolková republika Německo
830 83 Riedering, Austrasse 1
předseda dozorčí rady Mgr. Juraj Thoma 11.6.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 10.10.2008
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Generála Svobody 425/35 , České Budějovice 370 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivana Popelová 11.6.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 10.10.2008
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Trocnovská 37 , 370 04 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Rudolf Vodička 11.6.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: L. B. Schneidera 385/22 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Hurtík 29.12.2010 - 28.3.2011
Vznik členství 3.11.2010
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Školní 324 , Nelahozeves 277 51
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kořínek 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 28.2.2011
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Kališnická 1431/32 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Ivo Moravec 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 22.2.2011
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Dobrovodská 614/64 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Tomáš Bouzek 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: L. B. Schneidera 384/24 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Jiří Trachta 28.3.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: J. Š. Baara 1614/7 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Rataj 7.9.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 13.7.2011
Adresa: Dukelská 696/74 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Podhola 7.9.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Lidická tř. 85/10 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Zuzana Bínová 21.10.2011 - 8.7.2013
Vznik členství 21.9.2011
Adresa: Příčná 148/4 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Peter Braný 6.4.2009 - 31.10.2013
Vznik členství 27.3.2009
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: U Lesa 1481/2 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Jiří Trachta 7.9.2011 - 7.6.2014
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: J. Š. Baara 1614/7 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Miloš Roušal 26.3.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 17.3.2010
Adresa: Loucká 1847 4, 370 05 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Ivan Nadberežný 7.9.2011 - 7.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Husova tř. 544/65 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Peter Braný 31.10.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 27.3.2009
Zánik členství 27.3.2014
Adresa: U Pramene 2787/22 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Miloš Roušal 7.7.2014 - 24.4.2015
Vznik členství 17.3.2010
Zánik členství 17.3.2015
Adresa: Loucká 1487/4 , České Budějovice 370 05
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Moravec 7.9.2011 - 29.7.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.5.2015
Vznik funkce 13.7.2011
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: Dobrovodská 614/64 , České Budějovice 370 06
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Kořínek 7.9.2011 - 29.7.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.5.2015
Vznik funkce 13.7.2011
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: Kališnická 1431/32 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Tomáš Bouzek 7.9.2011 - 29.7.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: L. B. Schneidera 384/24 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Anna Dvořáková 9.11.2011 - 29.7.2015
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Máchova 642/11 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Schacherl 9.11.2011 - 29.7.2015
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Jasmínová 1692/24 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Mach 6.8.2012 - 29.7.2015
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Vodňanská 1025/19 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Jiří Trachta 7.6.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: J. Š. Baara 1614/7 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Mgr. Ivan Nadberežný 7.7.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Nová 462 , Včelná 373 82
člen dozorčí rady Pavel Šplíchal 21.10.2011 - 23.10.2015
Vznik členství 21.9.2011
Zánik členství 21.9.2015
Adresa: M. Chlajna 1293/4 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Zuzana Bínová 8.7.2013 - 23.10.2015
Vznik členství 21.9.2011
Zánik členství 21.9.2015
Adresa: Vltavská 2794/8 , České Budějovice 370 10
člen dozorčí rady Mgr. Juraj Thoma 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Generála Svobody 425/35 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady RNDr. Michal Kohn CSc. 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Branišovská 941/54 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Roman Kubíček Ph.D. 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Spojovací 1592/1 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Mach 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Vodňanská 1025/19 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Radek Mach 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Plzeňská 2162/38 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Mgr. Ivan Nadberežný 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Lidická tř. 1109/167 , České Budějovice 370 07
člen dozorčí rady Ing. Petra Šebestíková 24.9.2015 - 17.2.2016
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Máchova 733/12 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady RNDr. Michal Kohn CSc. 17.2.2016 - 21.7.2017
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 20.6.2017
Zánik funkce 20.6.2017
Adresa: Branišovská 941/54 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Mach 17.2.2016 - 9.1.2018
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Vodňanská 1025/19 , České Budějovice 370 11
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Joch 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 4.1.2016
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: Generála Svobody 433/47 , České Budějovice 370 01
místopředseda dozorčí rady MUDr. Martin Kuba 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 4.1.2016
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10 , České Budějovice 370 11
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Kubíček Ph.D. 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 4.1.2016
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: Spojovací 1592/1 , České Budějovice 370 05
místopředseda dozorčí rady Radek Mach 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 4.1.2016
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: Plzeňská 2162/38 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady RSDr. Petr Braný 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: B. Martinů 600/39 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Maroš 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 18.12.2015
Adresa: Husova tř. 1830/14 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Jiří Trachta 17.2.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: J. Š. Baara 1614/7 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Svoboda 21.7.2017 - 19.1.2019
Vznik členství 20.6.2017
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 20.6.2017
Adresa: N. Frýda 1246/2 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Jaroslav Mach 23.2.2018 - 19.1.2019
Vznik členství 29.1.2018
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: 64 , Neplachov 373 65

Sbírka Listin Teplárna České Budějovice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 637/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2015 20.1.2016 23.2.2016 17
B 637/SL 97 notářský zápis [641/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2015 20.1.2016 23.2.2016 4
B 637/SL 96 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2015 20.1.2016 23.2.2016 19
B 637/SL 95 ostatní Výpis ze zápisu č.01/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2016 20.1.2016 23.2.2016 2
B 637/SL 92 ostatní Výpis ze zápisu č.05/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2015 27.8.2015 7.10.2015 1
B 637/SL 91 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 27.8.2015 7.10.2015 17
B 637/SL 90 ostatní Výpis ze zápisu č.1/2015 z mimoř.zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 30.6.2015 3.8.2015 1
B 637/SL 88 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2015 30.6.2015 3.8.2015 66
B 637/SL 87 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2015 22.6.2015 48
B 637/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2014 1.12.2014 3.12.2014 17
B 637/SL 85 ostatní Zápis č.35/2014 z mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2014 1.12.2014 3.12.2014 6
B 637/SL 84 notářský zápis [974/2014] 974/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2014 1.12.2014 3.12.2014 4
B 637/SL 83 notářský zápis 472/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 4.7.2014 14.11.2014 23
B 637/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2014 16.7.2014 18
B 637/SL 81 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2014 3.7.2014 52
B 637/SL 80 notářský zápis 142/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2014 22.4.2014 12.5.2014 5
B 637/SL 79 stanovy společnosti ve znění schváleném valnou hromadou dne 8.4.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2014 29.4.2014 20
B 637/SL 78 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2013 25.6.2013 52
B 637/SL 77 ostatní - přílohy k zápisu z jednání valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 17.8.2012 20.8.2012 48
B 637/SL 76 ostatní - Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 27.7.2012 6.8.2012 116
B 637/SL 75 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2012 30.7.2012 52
B 637/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2011 2
B 637/SL 73 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2011 42
B 637/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2011 22
B 637/SL 71 notářský zápis 419/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2011 5
B 637/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.2011 1
B 637/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.2011 1
B 637/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.2011 1
B 637/SL 67 ostatní - zápis o volbách 2 čl.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2011 21.10.2011 1
B 637/SL 66 ostatní - rozh.o volbě čl.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2011 21.10.2011 1
B 637/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.2011 4
B 637/SL 64 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 2
B 637/SL 63 ostatní - zápis č. 12/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 7
B 637/SL 62 ostatní - zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2011 10.8.2011 98
B 637/SL 61 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2011 10.8.2011 65
B 637/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2011 22
B 637/SL 59 ostatní - přílohy ŘVH 1-3, 5-12 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2011 47
B 637/SL 58 notářský zápis 273/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2011 31
B 637/SL 57 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2011 37
B 637/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2011 9
B 637/SL 55 ostatní -Zápis ze zased.představ.a DR Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2011 28.3.2011 5
B 637/SL 54 ostatní - Valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 22.2.2011 28.3.2011 93
B 637/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 3.1.2011 2
B 637/SL 52 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.1.2011 1
B 637/SL 51 ostatní - zápis z náhr. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.1.2011 5
B 637/SL 50 ostatní - zápis z náhr. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.11.2010 14.12.2010 5
B 637/SL 49 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2010 14.12.2010 1
B 637/SL 48 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 42
B 637/SL 46 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2009 15.6.2010 10
B 637/SL 45 ostatní - Zápis č.4/2008 ze zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2008 15.6.2010 4
B 637/SL 44 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2008 15.6.2010 10
B 637/SL 43 ostatní - zápis o volbách Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2010 1
B 637/SL 42 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.3.2010 52
B 637/SL 41 notářský zápis 281/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2009 4
B 637/SL 39 ostatní - zápis o volbách Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2009 1
B 637/SL 38 ostatní - zápis č. 14/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2009 2
B 637/SL 37 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2008 52
B 637/SL 36 notářský zápis NZ 375/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2006 8.2.2008 8
B 637/SL 35 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2006 8.2.2008 11
B 637/SL 33 ostatní výroční zpráva 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.2.2008 53
B 637/SL 32 zpráva auditora o ov. účetní závěrky Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2005 8.2.2008 20
B 637/SL 31 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 48
B 637/SL 30 podpisové vzory +Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.1.2007 9.2.2007 17
B 637/SL 29 stanovy společnosti schválené VH dne 7.6.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2004 21.7.2004 15
B 637/SL 28 ostatní - zápis z I. zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2004 21.7.2004 2
B 637/SL 27 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2004 21.7.2004 12
B 637/SL 26 notářský zápis NZ 304/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2004 21.7.2004 7
B 637/SL 25 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2004 36
B 637/SL 24 ostatní -Řádná valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2003 28.7.2003 12
B 637/SL 23 ostatní -Ceník tepelné energie Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2003 4
B 637/SL 22 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2003 18
B 637/SL 21 stanovy společnosti pl. od 14.6.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2002 30.1.2003 28
B 637/SL 20 notářský zápis 397/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2002 30.1.2003 3
B 637/SL 19 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2002 18
B 637/SL 18 výroční zpráva -Dodatek k výr.zprávě-r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 2
B 637/SL 17 výroční zpráva -r.2000 + úč.uzávěrky Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2001 61
B 637/SL 15 notářský zápis 372/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2001 12.11.2001 24
B 637/SL 13 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2000 45
B 637/SL 11 notářský zápis 263/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2000 17.8.2000 8
B 637/SL 10 notářský zápis NZ 317/99 - osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.1999 18.8.1999 24
B 637/SL 9 posudek znalce č.1/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.1997 24.2.1999 53
B 637/SL 8 posudek znalce č.l/1/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.1997 24.2.1999 56
B 637/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.1998 24.2.1999 4
B 637/SL 6 notářský zápis 342/98 Osvědč.+Usn.VH+Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.1998 24.2.1999 26
B 637/SL 5 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.1998 2.12.1998 2
B 637/SL 3 notářský zápis NZ 448/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.1997 2.12.1998 12
B 637/SL 2 notářský zápis NZ 274/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.1997 2.12.1998 14
B 637/SL 1 notářský zápis NZ 184/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.1996 2.12.1998 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60826835
Jméno Teplárna České Budějovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 19.1.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 10

Sídlo Teplárna České Budějovice, a.s.

Živnosti a provozovny Teplárna České Budějovice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 7.12.1994

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.1994

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolen

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.1.1995

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.2.1995

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.2.1995

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.6.2001

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1996

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003217826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.10.2000

Živnost č. 11 Montáž a opravy vodoměrů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1994
Zánik oprávnění 22.6.1994

Živnost č. 12 Opravy měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.1994
Zánik oprávnění 6.6.2006

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem stavebních strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 15.6.2001

Živnost č. 18 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 31.10.2000

Živnost č. 19 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 31.10.2000

Živnost č. 20 Výroba stavebních hmot a materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Teplárna České Budějovice, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Martin Žahourek
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kollarczyk MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Král

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Teplárna České Budějovice, a.s.

IČO: 60826835
Firma: Teplárna České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 28.12.1993

Sídlo Teplárna České Budějovice, a.s.

Sídlo: Novohradská 398/32, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image