Firma Tenis Votice a.s. IČO 28958977


Tenis Votice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Tenis Votice a.s. (28958977) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Košická 1551/2, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2009 a je stále aktivní. Tenis Votice a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Tenis Votice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Tenis Votice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Tenis Votice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Tenis Votice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Tenis Votice a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15544
IČO (identifikační číslo osoby) 28958977
Jméno Tenis Votice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.9.2009
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona o obchodních korporacích takto: Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 (čtyři) kusy kmenových a kcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost nebude omezena (dále též jen Akcie). Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti, ustanovení § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o přednostním právu akcionářů se nepoužije. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti, to je společnosti SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., identifikační číslo 281 03 726 , se sídlem Košická 1551/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 15495 (dále též jen zájemce). Akcie je možné upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení n ávrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou , tzn. 1 (jedna) akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) bude upsána s emisním kursem 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 231404408/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. 13.3.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.4.2014 - 1.1.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 22.4.2014 - 1.1.2017
Valná hromada dne 19. 6. 2013 přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti Tenis Votice a.s. se zvyšuje z částky 57 000 000,--Kč (padesát sedm milionů korun českých) o částku 7 000 000,--Kč (sedm milionů korun českých) na částku 64 000 000,--Kč (šedesát čtyři milionů korun českých). Upisovaní akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 (sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých). Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějícími na majitele v listinné podobě, no vě vydané akcie nebudou kótované. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť stávající akcionáři společnosti se vzdali svého zákonného přednostního práva na upsání akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawfo rd House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077, za následujících podmínek: Společnost LAVADA CONSULTING LIMITED upíše 7 (sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) s emisním kursem, který je roven jmenovité hodnotě tj. 1 000 00 0,--Kč (jeden milion korun českých) na 1 (jednu) akcii. Všechny nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne konání řádné valné hromady. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tenis Votice a.s. - Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsán í akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Celá výše emisního kursu upsaných akcí musí být splacena ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet společnosti, číslo úč tu 259710976/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem předem určeného zájemce. 27.6.2013 - 20.11.2013
Základní kapitál společnosti Tenis Votice a.s. se zvyšuje z částky 7 000 000,--Kč (sedm milionů korun českých) o částku 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých) na částku 57 000 000,--Kč (padesát sedm milionů korun českých). Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, kteří se svého práva vzdali. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějícími na majitele v lis tinné podobě, nově vydané akcie nebudou kótované. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawfo rd House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Tenis Votice a.s. Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Tenis Votice a.s. s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je p rávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Tenis Votice a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku příslušného soudu. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy 2 500 000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) za 1 (jednu) akcii. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tenis Votice a.s. - Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Lhůta pro upisování akcií, tj, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany společnosti Tenis Votice a.s. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem předem určeného zájemce. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Tenis Votice a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předem určený zájemce společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077, je oprávněna vůči pohledávce obchodní společnosti Tenis Votice a.s. na splacení emisního kursu ve výši 50 000 000,--Kč (padesát milio nů korun českých) započítat pohledávku ve výši 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých), která jí vznikla dle smlouvy o úvěru ze dne 14.03.2011. Existenci pohledávky dokládá stanovisko auditora společnosti Auditea, s.r.o., identifikační číslo 609 1 2 871, se sídlem Prasek 8, Nový Bydžov, PSČ 504 21. Existence pohledávky, správnost, výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci, společnosti LAVADA CONSULTING LIMITED současně se smlouvou o upsání akcií, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o započtení k rukám zmocněnce předem určenéh o zájemce a uzavření smlouvy o započtení zmocněncem předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.7.2011 - 12.8.2011
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 7 000 000,- Kč (slovy sedmmilionů korun českých) o částku 50 000 000,- Kč (slovy padesátmilionů korun českých) na částku 57 000 000,- Kč (slovy padesátsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií n ad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 ks (dvacet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) - označené čísly 403 až 422, nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu n a základním kapitálu společnosti. Každý majitel dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) má přednostní právo na v poměru 1/70 na jednu nově upisovanou akcii (tzn. jednu nově upisovanou akcii může přednostně upsat maj itel sedmdesáti akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč), majitel dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) má přednostní právo v poměru 50/7 na jednu nově upisovanou akcii (tzn. majitel jedné akcie o jm enovité hodně 2 500 000, - Kč může přednostně upsat sedm nově upisovaných akcií). Upsání 20 ks (dvaceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) znějících na majitele v listinn é podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem na adrese United Kingdom, London N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrované pod číslem 5350077. Emisní kurs 20 ks (dvacet kusů) nově vydávan ých akcií upsaných předem určeným zájemcem společností LAVADA CONSULTING LIMITED bude splacen výhradně peněžitým vkladem na účet číslo 242247970/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. akcie budou upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne konání valn é hromady, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti a upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Místem pro upsání akcií je Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Emis ní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 10.2.2011 - 6.5.2011
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) o částku 5,000.000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých) na částku 7,000.000,- Kč (slovy sedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2,500.000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) - označené čísly 40 1 a 402, nově upisované akcie jsou akcie kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Upsání 2 ks (dvou kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2,500.000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc koru n českých znějící na majitele v listinné podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Praha 3 Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, IČ 28103726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P raze, oddíl B, vložka 15495. Valná hromada uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., kte rou má za společností z titulu poskytnuté smlouvy o půjčce ze dne 4.3.2010, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Společnost SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s. splatí emisní kur jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohl edávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Emisní kurs 2 ks (dvou kusů) nově vydávaných akcií upsaných akcionářem společností SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s. bude splacen výhradně započtením pohledávek tohoto akcionáře na pohledávku společnosti a splacení emisního kursu upsa ných akcií. Akcie budou upsány ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konání valné hromad a akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jej ich jmenovití hodnotě. 13.12.2010 - 14.1.2011

Aktuální kontaktní údaje Tenis Votice a.s.

Kapitál Tenis Votice a.s.

zakladni jmění 57 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.8.2011
zakladni jmění 7 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.1.2011 - 12.8.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.2009 - 14.1.2011

Akcie Tenis Votice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 400 22.4.2014
Akcie na jméno 2 500 000 Kč 22 22.4.2014
Akcie na majitele 2 500 000 Kč 20 12.8.2011 - 22.4.2014
Kmenové akcie na majitele 2 500 000 Kč 2 14.1.2011 - 22.4.2014
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 400 16.9.2009 - 22.4.2014

Sídlo Tenis Votice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Košická 1551/2 , Praha 101 00 20.11.2013
Adresa Pod Krejcárkem 975/2 , Praha 130 00 16.9.2009 - 20.11.2013

Předmět podnikání Tenis Votice a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 22.4.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 22.4.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.9.2009

vedení firmy Tenis Votice a.s.

Statutární orgán Tenis Votice a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná za společnost samostatně. 1.1.2017
Společnost zastupují vždy předseda představenstva a člen představenstva společně, nebo všichni 3 (tři) členové představenstva společně. 22.4.2014 - 1.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a člen představenstva, nebo všichni 3 ( tři) členové představenstva společně. 16.9.2009 - 22.4.2014
statutární ředitel Miroslav Štamfr 25.1.2019
Vznik členství 31.10.2017
Vznik funkce 31.10.2017
Adresa: Pražská 960 , 259 01 Votice Česká republika
předseda představenstva Miroslav Štamfr 16.9.2009 - 10.2.2011
Vznik členství 16.9.2009
Vznik funkce 16.9.2009
Adresa: Masarykovo nám. 294 , Votice 259 01
místopředseda představenstva Miloš Demel 16.9.2009 - 27.7.2011
Vznik členství 16.9.2009
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 16.9.2009
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Wolkerova 389 , Votice 259 01
člen představenstva Lenka Vosátková 16.9.2009 - 27.7.2011
Vznik členství 16.9.2009
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Družstevní 469 , Bystřice 257 51
předseda představenstva Miroslav Štamfr 10.2.2011 - 27.7.2011
Vznik členství 16.9.2009
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 16.9.2009
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Kaplířova 932 , Votice 259 01
člen představenstva Lenka Vosátková 27.7.2011 - 22.4.2014
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 4.4.2014
Adresa: Družstevní 469 , Bystřice 257 51
předseda představenstva Miroslav Štamfr 27.7.2011 - 1.1.2017
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Kaplířova 932 , Votice 259 01
místopředseda představenstva Miloš Demel 27.7.2011 - 1.1.2017
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Wolkerova 389 , Votice 259 01
člen představenstva Lucie Vosátková 22.4.2014 - 1.1.2017
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Družstevní 469 , Bystřice 257 51
statutární ředitel Zdeněk Vosátka 1.1.2017 - 8.11.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 31.10.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Zánik funkce 31.10.2017
Adresa: Družstevní 469 , Bystřice 257 51
statutární ředitel Miroslav Štamfr 8.11.2017 - 25.1.2019
Vznik členství 31.10.2017
Vznik funkce 31.10.2017
Adresa: Kaplířova 932 , Votice 259 01

Dozorčí rada Tenis Votice a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ondřej Kočka 16.9.2009 - 9.7.2010
Vznik členství 16.9.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 16.9.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Husova 419 , Votice 259 01
místopředseda dozorčí rady Luděk Beneš 16.9.2009 - 27.7.2011
Vznik členství 16.9.2009
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 16.9.2009
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Svatopluka Čecha 691 , 259 01 Votice Česká republika
člen dozorčí rady Jan Douša 16.9.2009 - 27.7.2011
Vznik členství 16.9.2009
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: A. Dvořáka 753 , Votice 259 01
předseda dozorčí rady Eva Kočková 9.7.2010 - 27.7.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Husova 419 , Votice 259 01
předseda dozorčí rady Ondřej Kočka 27.7.2011 - 23.10.2013
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Husova 419 , Votice 259 01
člen dozorčí rady Jan Douša 27.7.2011 - 22.4.2014
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 4.4.2014
Adresa: Smetanova 370 , Votice 259 01
předseda dozorčí rady Ondřej Kočka 23.10.2013 - 9.3.2016
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Husova 419 , Votice 259 01
místopředseda dozorčí rady Luděk Beneš 27.7.2011 - 1.1.2017
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Svat. Čecha 691 , Votice 259 01
Jméno Hana Vosátková 22.4.2014 - 1.1.2017
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Družstevní 469 , Bystřice 257 51
předseda dozorčí rady Ondřej Kočka 9.3.2016 - 1.1.2017
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Kaplířova 932 , Votice 259 01

Sbírka Listin Tenis Votice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15544/SL 32 ostatní zápis ze zasedání DR/odvolání a jmenování předs. Městský soud v Praze 3.4.2014 18.4.2014 22.4.2014 3
B 15544/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 72/2014 Městský soud v Praze 4.4.2014 17.4.2014 22.4.2014 16
B 15544/SL 30 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 30.12.2013 24
B 15544/SL 29 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2013 20.12.2013 30.12.2013 15
B 15544/SL 28 notářský zápis NZ 171/2013 Městský soud v Praze 19.6.2013 21.6.2013 15.7.2013 20
B 15544/SL 27 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 17.8.2012 2
B 15544/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 17.8.2012 16
B 15544/SL 25 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 20.5.2012 16.7.2012 17.8.2012 3
B 15544/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2012 16.7.2012 17.8.2012 11
B 15544/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 + VH Městský soud v Praze 31.12.2010 17.8.2011 23.8.2011 21
B 15544/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2011 8.8.2011 2
B 15544/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.6.2011 8.8.2011 2
B 15544/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.6.2011 8.8.2011 2
B 15544/SL 19 notářský zápis NZ 131/2011 Městský soud v Praze 20.6.2011 8.8.2011 10
B 15544/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 20.6.2011 8.8.2011 2
B 15544/SL 17 ostatní - zápis ze DR/představenstvo Městský soud v Praze 20.6.2011 8.8.2011 2
B 15544/SL 16 notářský zápis NZ 51/2011 Městský soud v Praze 31.1.2011 22.2.2011 5
B 15544/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.9.2010 22.12.2010 15
B 15544/SL 14 notářský zápis NZ 388/2010 Městský soud v Praze 15.9.2010 22.12.2010 7
B 15544/SL 9 ostatní -listina přítomných na VH Městský soud v Praze 28.6.2010 20.7.2010 26.7.2010 4
B 15544/SL 8 ostatní -zápis z jed. VH Městský soud v Praze 28.6.2010 20.7.2010 26.7.2010 6
B 15544/SL 13 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 26.7.2010 3
B 15544/SL 12 ostatní - návrh představ. Městský soud v Praze 20.6.2010 20.7.2010 26.7.2010 1
B 15544/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.7.2010 26.7.2010 16
B 15544/SL 10 ostatní - zápis představ. Městský soud v Praze 20.6.2010 20.7.2010 26.7.2010 3
B 15544/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2009 18.9.2009 2
B 15544/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2009 18.9.2009 2
B 15544/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2009 18.9.2009 2
B 15544/SL 4 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 10.8.2009 18.9.2009 2
B 15544/SL 3 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 10.8.2009 18.9.2009 1
B 15544/SL 2 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 14.8.2009 18.9.2009 1
B 15544/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 145/2009 Městský soud v Praze 25.6.2009 18.9.2009 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Tenis Votice a.s.

IČO (identifikační číslo) 28958977
Jméno Tenis Votice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 16.9.2009
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo Tenis Votice a.s.

Živnosti a provozovny Tenis Votice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykovo nám. 259 01 Votice
Identifikační číslo provozovny 1004530048
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.10.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Sukova 443, Votice 259 01
Identifikační číslo provozovny 1009690027
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2014

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykovo nám. 259 01 Votice
Identifikační číslo provozovny 1004530048
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2014

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykovo nám. 259 01 Votice
Identifikační číslo provozovny 1004530048
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.4.2014

Statutární orgán Tenis Votice a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Štamfr

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Tenis Votice a.s.

IČO: 28958977
Firma: Tenis Votice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.9.2009

Sídlo Tenis Votice a.s.

Sídlo: Košická 1551/2, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Fotografické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování sportovních zařízení
tracking image