Firma Telia Carrier Czech Republic a.s. IČO 26207842


Telia Carrier Czech Republic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Telia Carrier Czech Republic a.s. (26207842) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U nákladového nádraží 3265/10, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 2000 a je stále aktivní. Telia Carrier Czech Republic a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Telia Carrier Czech Republic a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Telia Carrier Czech Republic a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Telia Carrier Czech Republic a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Telia Carrier Czech Republic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Telia Carrier Czech Republic a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6808
IČO (identifikační číslo osoby) 26207842
Jméno Telia Carrier Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.10.2000
1. Jediný akcionář obchodní společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (dále jen "společnost", rozhodl formou notářského zápisu ze dne 18. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti a to postupem dle § 203 obchodního zákoníku a to za těchto podmínek : a) Důvod zvýšení a částka o kterou má byt základní kapitál zvýšen: důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení ekonomické stability společnosti . Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 181.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát jedna milionů korun českých) o částku 19.000.000 Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), b) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a sice úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. N ové akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti TeliaSonera Aktiebolag se sídlem 123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské královst ví, a tudíž nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, c) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: - upisováno bude nových 1.900 (slovy: tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude činit 404.735,- Kč (slovy: čtyři sta čtyří tisíc sedm set třicet pět korun českých) na jednu akcii, tj. emisní ážio u každé akcie činí 394.735,- Kč (slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set třicet pět korun českých). To znamená, že emisní kurz všech těchto 1.900 kusů upisovaných nových akcií představuje částku 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých) z čehož částku 749.996.500,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět set devadesát šest ti síc pět set korun českých) tvoří emisní ážio. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akci onáři, a to k rukám právního zástupce jediného akcionáře Mgr. Ivě Zothové, advokátce se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. - Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii při upisování akcií s využitím přednostního práva je následující: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 0,1049 (slovy žádná celá tisíc čtyřicet devět), tj. ve výši 10,49 % (deset celých čtyřicet devět setin procenta). Upiso vat lze pouze celé akcie. - Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 2. Jediný akcionář také tímto rozhodl o možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, a to takto: připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti TeliaSonera Aktiebolag se sídlem 123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské království, zaregistrované u Švédského národního patentového a registračního úřadu pod registračním číslem 556103-4249, vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. se sídlem Praha 2 , Jugoslávská 26/620, PSČ 120 00, IČ: 26207842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6808, a to v e výši 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých), proti pohledávce akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., výše uvedené, vůči jejímu jed inému akcionáři, tj. společnosti TeliaSonera Aktiebolag, výše uvedené, na splacení emisního kurzu 1.900 (slovy: tisíc devět set) upisovaných nových kmenovýc h listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: dese t tisíc korun českých), který je v celkové výši 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých). - (Peněžitá pohledávka společnosti TeliaSonera Aktiebolag vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., jejíž část, a to ve 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých),se navrhuje započíst, je v celkové výši 1.339.176.734,43 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet devět milionů sto sedmdesát šest tisíc tři sta třicet čtyři korun českých čtyřicet tři haléřů), a vyplývá ze smlouvy o úvěru uz avřené dne 31.10.2003 mezi společností TeliaSonera Aktiebolag, výše uvedenou, jako věřitelem a akciovou společností s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., výše uvedenou, jako dlužníkem. Tato peněžitá pohledávka společnosti TeliaSonera Aktiebolag vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. je dle "Zprávy auditora pro představenstvo a akcionáře společnosti TeliaSonera International Carri er Czech Republic a.s." vypracované dne 15.12. 2003 auditorem Ernst & Young ČR, s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ: 26704153, evidována ke dni 15.12. 2003 v účetnictví této akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera Inte rnational Carrier Czech Republic a.s. jako závazek vůči společnosti TeliaSonera Aktiebolag). Jediný akcionář také rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: - lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání k rukám právního zástupce jediného akcionáře Mgr, Ivě Zothové, advokátce se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a s odkazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude doručen právnímu zástupci jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená sm louvy o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. 22.1.2004 - 16.2.2004
Jediný akcionář společnosti obchodní společnosti Telia Aktiebolag rozhodnul formou notářského zápisu ze dne 9.5.2002, o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1 000 000,- Kč o částku 180 000 000,- Kč na částku 181 000 000,- Kč. Emisní kurz se stanoví částkou 10 000,- Kč za jednu akcii pro všechny upisovatele. Zvýšení bude provedeno vydáním 18.000 ks nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč. Akcie nebudou registrované a budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Jediný akcionář společnosti obchodní společnost Telia Aktiebolag má přednostní právo upsat všech 18.000 ks nově vydávaných akcií společnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí patnáct dnů. Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva upsat akcie oznámí společnost jedinému akcionáři po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po zvěřejnění informace o jeho přednostním právu doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení.Přílohu oznámení o počátku běhu lhůty bude tvořit návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta nepočne běžet, dokud nebude akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář musí smlouvu o upsání akcií uzavřít do konce lhůty pro upsání a v téže lhůtě musí smlouvu doručit v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod. do sídla společnosti v Praze 2, Jugoslávská 29/620, které je místem úpisu. Jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat všechny nově vydávané akcie, tzn. že na 1 ks dosavadních akcií společnosti připadá 180 ks nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 230 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty společnosti ze skupiny společností Telia, která bude vybrána valnou hromadou resp. jediným akcionářem společnosti, s tím, že jakožto vybraný zájemce má právo upsat nabídnuté nově vydávané akcie společnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dnů. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámení společnost vybranému zájemci po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení. Přílohu oznámení o počátku běhu lhůty doručeného vybranému zájemci bude tvořit návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 240 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta nepočne běžet, dokud nebude vybranému zájemci doručen návrh smlovy o upsání akcií. Smlouvu o upsání akcií bude vybraný zájemce povinen uzavřít do konce lhůty pro upsání a v téže lhůtě musí smlouvu doručit v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16, 00 hod. do sídla společnosti v Praze 2, Jugoslávská 29/620, které je místem úpisu. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu na zvláštní účet č. 130964/5400, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u ABN AMBO Bank N.V. v Praze 1, Lazarská 3/1718. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky obchodní společnosti Telia Aktiebolag vůči obchodní společnosti Telia International Carrier Czech Republic a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Telia Aktiebolag na splacení emisního kursu upsaných akcií. Právním důvodem pohledávky obchodní společnosti Telia Aktiebolag vůči obchodní společnosti Telia International Carrier Czech Republic a.s. je Smlouva o půjčce, uzavřená dne 19.12. 2001 mezi obchodní společností Telia Aktienbolag jako věřitelem, a obchodní společností Telia International Carrier Czech Republic a. s. jako dlužníkem. Půjčka činí 335.000.000,- Kč a bude splatná dne 1.7.2002. Smlouvu o započtení je obchodní společnost Telia Aktiebolag povinna uzavřít ve lhůtě dvaceti dnů ode dne úpisu, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Pokud nedojdě k uzavření smlouvy o započtení, je obchodní společnost Telia Aktiebolag povinna splatit emisní kurs upisovaných akcií peněžitým vkladem způsobem a ve lhůtě podle předchozího odstavce. Představenstvu společnosti se ukládá, aby po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zveřejnilo v Obchodního věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo informaci o přednostním právu. 24.6.2002 - 26.8.2002

Aktuální kontaktní údaje Telia Carrier Czech Republic a.s.

Kapitál Telia Carrier Czech Republic a.s.

zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.2.2004
zakladni jmění 181 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.8.2002 - 16.2.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.10.2000 - 26.8.2002

Akcie Telia Carrier Czech Republic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 000 16.2.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 18 100 26.8.2002 - 16.2.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 30.10.2000 - 26.8.2002

Sídlo Telia Carrier Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U nákladového nádraží 3265/10 , Praha 130 00 15.7.2019
Adresa K Červenému dvoru 3269/25 , Praha 130 00 17.8.2005 - 15.7.2019
Adresa Slezská 844/96 , Praha 130 00 5.2.2004 - 17.8.2005
Adresa Jugoslávská 620/29 , Praha 120 00 30.7.2001 - 5.2.2004
Adresa Milíčova 435/9 , Praha 130 00 30.10.2000 - 30.7.2001

Předmět podnikání Telia Carrier Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2011
Poskytování telekomunikačních služeb 24.6.2002 - 21.7.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.10.2000 - 21.7.2011
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 30.10.2000 - 21.7.2011
Poradenská a konzultační činost v oblasti telekomunikačních a datových služeb 30.10.2000 - 21.7.2011

vedení firmy Telia Carrier Czech Republic a.s.

Statutární orgán Telia Carrier Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a za společnost jedná statutární ředitel. 27.9.2016
Společnost zastupuje a za společnost jedná člen představenstva. 21.4.2015 - 27.9.2016
Za společnost jedná člen představenstva. 2.12.2005 - 21.4.2015
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpisy osob oprávněných jednat za společnost. 26.8.2002 - 2.12.2005
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. 6.6.2001 - 26.8.2002
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva, a to v kombinaci předseda a místopředseda představenstva, předseda a člen představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpis osoby oprávněné jednat za společnost. 30.10.2000 - 6.6.2001
statutární ředitel Vladimíra Hronková 12.4.2018
Vznik členství 27.9.2016
Vznik funkce 27.9.2016
Adresa: Chodská 2077 , 250 88 Čelákovice Česká republika
předseda Ing. Vladimír Králíček 30.10.2000 - 6.6.2001
Adresa: Dvouletky 2825/345 , Praha 100 00
místopředseda Ing. Rudolf Linc 30.10.2000 - 6.6.2001
Adresa: Levského 3206/13 , Praha 143 00
člen Ing. Pavel Franěk 30.10.2000 - 6.6.2001
Adresa: Voskovcova 932/35 , Praha 152 00
Jméno Robert Alfred Barnes 6.6.2001 - 26.8.2002
Zánik členství 9.5.2002
Adresa: V domcích 162 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Předseda Tomáš Křešťák 26.8.2002 - 6.10.2003
Vznik funkce 9.5.2002
Zánik funkce 28.8.2003
Adresa: Slunečná 2031/3 , Říčany 251 01
Místopředseda Anders Erik Widengren 26.8.2002 - 6.10.2003
Vznik funkce 9.5.2002
Zánik funkce 28.8.2003
Adresa: Karoliny Světlé 208/34 , Praha 110 00
Člen Karel Šotkovský 26.8.2002 - 6.10.2003
Vznik členství 9.5.2002
Adresa: Jankovcova 862/47 , Praha 170 00
předseda Karel Šotkovský 6.10.2003 - 29.7.2004
Vznik členství 9.5.2002
Vznik funkce 16.9.2003
Adresa: Jankovcova 862/47 , Praha 170 00
předseda Karel Krčmář 29.7.2004 - 22.12.2004
Vznik členství 9.5.2002
Zánik členství 9.11.2004
Vznik funkce 16.9.2003
Zánik funkce 9.11.2004
Adresa: Jankovcova 862/47 , Praha 170 00
člen Anna Maria Hamziuk-Kremplewska 8.4.2004 - 9.9.2005
Vznik členství 28.8.2003
Adresa: Verdunská 711/5 , Praha 160 00
místopředseda Leo Ramík 6.10.2003 - 2.12.2005
Vznik členství 28.8.2003
Zánik členství 22.11.2005
Vznik funkce 16.9.2003
Zánik funkce 22.11.2005
Adresa: Oblá 347/4 , Brno 634 00
předseda představenstva Pawel Smalinski 22.12.2004 - 2.12.2005
Vznik členství 9.11.2004
Vznik funkce 12.11.2004
Adresa: Mánesova 1442/78 , Praha 120 00
člen Anna Maria Hamziuk-Kremplewska 9.9.2005 - 2.12.2005
Vznik členství 28.8.2003
Zánik členství 22.11.2005
Adresa: Polská republika
Elektoralna 8/10, Varašava, 00-139
člen představenstva Pawel Smalinski 2.12.2005 - 23.12.2008
Vznik členství 9.11.2004
Zánik členství 9.11.2008
Vznik funkce 12.11.2004
Zánik funkce 22.11.2005
Adresa: Mánesova 1442/78 , Praha 120 00
člen představenstva Vladimíra Hronková 23.12.2008 - 8.11.2013
Vznik členství 10.11.2008
Zánik členství 17.10.2013
Adresa: Pod Tratí 470 , Lázně Toušeň 250 89
člen představenstva Vladimíra Hronková 8.11.2013 - 27.9.2016
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 27.9.2016
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Pod Tratí 470 , Lázně Toušeň 250 89
statutární ředitel Vladimíra Hronková 27.9.2016 - 12.4.2018
Vznik členství 27.9.2016
Vznik funkce 27.9.2016
Adresa: Pod Tratí 470 , Lázně Toušeň 250 89

Dozorčí rada Telia Carrier Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Fredrik Nils Arne Soederqvist Dat.nar. 22.9.1964 30.10.2000 - 26.8.2002
Zánik funkce 9.5.2002
Adresa: Švédské království
Sjoeliden 19, SE - 142 64 Trangsund
místopředseda Kjell Erik Berglund Dat.nar. 23.5.1949 30.10.2000 - 26.8.2002
Zánik funkce 9.5.2002
Adresa: Švédské království
Strandvaegen 59, SE - 115 23 Stockholm
člen Lars Carl Gustav Rydin Dat.nar. 12.11.1942 30.10.2000 - 26.8.2002
Zánik členství 9.5.2002
Adresa: Švédské království
Tullinge strand 68, SE - 146 00 Tullinge
Člen Lars Jonny Mikael Ahlgren 26.8.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 9.5.2002
Zánik členství 10.10.2005
Adresa: Švédské království
Tranebergs Strand 25, 167 40, Stockholm
člen dozorčí rady Erik Peter Lav 2.12.2005 - 9.1.2006
Vznik členství 10.10.2005
Adresa: Švédské království
Wormsövägen 24, 122 37 Enskede
Člen Torsten Hallberg 26.8.2002 - 23.6.2006
Vznik členství 9.5.2002
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Švédské království
Ceremonimastervagen 79, 181 40, Lindingo
Člen Adam Gilbert Sawicki 26.8.2002 - 31.7.2007
Vznik členství 9.5.2002
Zánik členství 1.7.2007
Adresa: Polská republika
Ul. Sobieskigo 1, m27, 02-953 Varšava
člen dozorčí rady Artur Maciej Ostrowski 31.7.2007 - 23.12.2008
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 9.11.2008
Adresa: Polská republika
Varšava, Ul. Ludwinowska 48/50, PSČ 02-856
člen dozorčí rady Erik Peter Lav 9.1.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 10.10.2005
Zánik členství 10.1.2011
Adresa: Švédské království
Wormsövägen 24, 122 37 Enskede
člen dozorčí rady Jaak Staffan Gottzén 23.6.2006 - 21.7.2011
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Švédské království
Värmdö, Konvaljestigen 1 139 53
člen dozorčí rady Brendan Ives 23.12.2008 - 8.11.2013
Vznik členství 10.11.2008
Zánik členství 17.10.2013
Adresa: Švédské království
Stockholm, Karlbergsvägen 84, 11335
člen dozorčí rady Erik Peter Lav 21.7.2011 - 18.3.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Švédské království
Wormsövägen 24, 122 37 Enskede
člen dozorčí rady Jaak Staffan Gottzén 21.7.2011 - 18.3.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Švédské království
Värmdö, Konvaljestigen 1, 139 53
člen dozorčí rady Brendan Michael Ives 8.11.2013 - 18.3.2015
Vznik členství 17.10.2013
Adresa: Karlbergsvägen 84 , 113 35 Stockholm Švédské království
předseda dozorčí rady Brendan Michael Ives 18.3.2015 - 27.9.2016
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 27.9.2016
Vznik funkce 30.1.2015
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Karlbergsvägen 84 , 113 35 Stockholm Švédské království
místopředseda dozorčí rady Kim Christer Palmroos 18.3.2015 - 27.9.2016
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 27.9.2016
Vznik funkce 30.1.2015
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Artillerigatan 14, lgh 1201 , Stockholm Švédské království
člen dorčí rady Paul Wilhelm Kristoffer Dahlgren 18.3.2015 - 27.9.2016
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 27.9.2016
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Tjärnstigen 20 , Tyresö Švédské království

Sbírka Listin Telia Carrier Czech Republic a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6808/SL 65 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 30.6.2015 31.7.2015 4.8.2015 2
B 6808/SL 64 notářský zápis [NZ 77/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2015 16.4.2015 22.4.2015 26
B 6808/SL 63 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 29.1.2015 24.2.2015 27.3.2015 6
B 6808/SL 62 ostatní návrh jedin. člena Městský soud v Praze 19.6.2014 20.8.2014 23.10.2014 2
B 6808/SL 61 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 20.8.2014 23.10.2014 2
B 6808/SL 59 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 30.7.2014 9.9.2014 2
B 6808/SL 58 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 19.6.2014 30.7.2014 9.9.2014 2
B 6808/SL 56 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 17.10.2013 5.11.2013 13.11.2013 3
B 6808/SL 55 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 17.6.2013 21.6.2013 27.6.2013 2
B 6808/SL 54 ostatní návrh na rozdělení zisku za r.2012 Městský soud v Praze 17.6.2013 21.6.2013 26.6.2013 2
B 6808/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2012 31.7.2012 25
B 6808/SL 51 ostatní -návrh jediného člena představenstva Městský soud v Praze 15.6.2012 21.6.2012 4.7.2012 1
B 6808/SL 50 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2012 21.6.2012 2.7.2012 1
B 6808/SL 49 ostatní -návrh na rozděl.zisku r.2010 Městský soud v Praze 20.6.2011 28.7.2011 28.7.2011 2
B 6808/SL 48 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 27.6.2011 27.6.2011 28.6.2011 2
B 6808/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.6.2011 28.6.2011 31
B 6808/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 2.7.2010 33
B 6808/SL 45 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2010 29.6.2010 2.7.2010 2
B 6808/SL 44 ostatní -návrh na rozděl.zisku za r.09 Městský soud v Praze 22.6.2010 29.6.2010 2.7.2010 2
B 6808/SL 43 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2009 1.7.2009 8.7.2009 2
B 6808/SL 42 ostatní - návrh jed.člen.představen. Městský soud v Praze 19.6.2009 1.7.2009 8.7.2009 2
B 6808/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 8.7.2009 32
B 6808/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.11.2008 6.1.2009 4
B 6808/SL 39 ostatní -rozh.jedin.akcio.při výk.V.H Městský soud v Praze 7.11.2008 6.1.2009 3
B 6808/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 23.7.2008 35
B 6808/SL 37 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 17.7.2007 7.8.2007 6
B 6808/SL 36 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2007 7.8.2007 5
B 6808/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 30.7.2007 34
B 6808/SL 35 ostatní -rozh.jed.spol. Městský soud v Praze 3.7.2007 16.7.2007 26.7.2007 2
B 6808/SL 33 ostatní -rozh.jed.akc.při VH Městský soud v Praze 20.6.2006 4.7.2006 0
B 6808/SL 32 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 1.6.2006 4.7.2006 0
B 6808/SL 31 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.10.2005 29.11.2005 2.12.2005 0
B 6808/SL 30 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 18.10.2005 29.11.2005 2.12.2005 0
B 6808/SL 29 notářský zápis -NZ674/05 Městský soud v Praze 22.11.2005 29.11.2005 2.12.2005 0
B 6808/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.11.2005 14.11.2005 34
B 6808/SL 27 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.11.2005 11.11.2005 14.11.2005 2
B 6808/SL 26 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 3.12.2004 11.1.2005 0
B 6808/SL 25 výroční zpráva r.2003-bez ÚZ+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.12.2004 4.1.2005 0
B 6808/SL 24 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 14.7.2004 5.8.2004 0
B 6808/SL 23 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 18.3.2004 13.4.2004 0
B 6808/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.2.2004 17.3.2004 25.3.2004 0
B 6808/SL 20 notářský zápis -NZ148/03+přílohy Městský soud v Praze 30.12.2003 17.3.2004 0
B 6808/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2003 17.3.2004 0
B 6808/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.2.2004 0
B 6808/SL 18 notářský zápis -NZ756/2003+přílohy Městský soud v Praze 18.12.2003 26.1.2004 0
B 6808/SL 17 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2001 Městský soud v Praze 20.10.2003 20.10.2003 11.11.2003 0
B 6808/SL 16 výroční zpráva r.2001,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 18.9.2002 20.10.2003 11.11.2003 0
B 6808/SL 15 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2000 Městský soud v Praze 20.10.2003 20.10.2003 11.11.2003 0
B 6808/SL 14 výroční zpráva r.2000,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 16.7.2001 20.10.2003 11.11.2003 0
B 6808/SL 13 ostatní rozhodn.jedin akcionáře Městský soud v Praze 28.8.2003 9.10.2003 20.10.2003 0
B 6808/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 506/2003,PM,OR,ČP Městský soud v Praze 17.9.2003 9.10.2003 20.10.2003 0
B 6808/SL 11 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 26.8.2002 0
B 6808/SL 10 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 9.5.2002 26.8.2002 0
B 6808/SL 9 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 9.5.2002 13.6.2002 0
B 6808/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2001 25.7.2001 0
B 6808/SL 7 notářský zápis ,překlady Městský soud v Praze 2.5.2001 25.7.2001 0
B 6808/SL 6 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 13.2.2001 6.6.2001 0
B 6808/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.2.2001 6.6.2001 0
B 6808/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.1.2001 6.6.2001 0
B 6808/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.2000 6.11.2000 0
B 6808/SL 2 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 26.6.2000 6.11.2000 0
B 6808/SL 1 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 14.9.2000 6.11.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Telia Carrier Czech Republic a.s.

IČO (identifikační číslo) 26207842
Jméno Telia Carrier Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 30.10.2000
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo Telia Carrier Czech Republic a.s.

Živnosti a provozovny Telia Carrier Czech Republic a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poradenská a konzultační činnost v oblasti telekomunikačních a datových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Telia Carrier Czech Republic a.s.

Člen statutárního orgánu Vladimíra Hronková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Telia Carrier Czech Republic a.s.

IČO: 26207842
Firma: Telia Carrier Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.10.2000

Sídlo Telia Carrier Czech Republic a.s.

Sídlo: K Červenému dvoru 3269/25, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba komunikačních zařízení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Telekomunikační činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image