Hlavní navigace

FIRMA TECHNOEXPORT, a.s. IČO: 00000841

TECHNOEXPORT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TECHNOEXPORT, a.s. (00000841) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Třebohostická 3069/14, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1969 a je stále aktivní. TECHNOEXPORT, a.s. má tři živnosti.

Jako zdroj dat o TECHNOEXPORT, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro TECHNOEXPORT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 1. 1. 1969
Spisová značka: BXXXVI 62
IČO (identifikační číslo osoby): 00000841
Jméno: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1969
Zapsána dne: 1.1.1969
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.6.2014 - 2.1.2021
Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a k přechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 247 20640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16339. 11.8.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář" či "Chemoprojek t, a.s."). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako: - 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 00 0826-000838, 000840-000841, - 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahr azených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673, Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodn ího rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 090921 ze dne 21. září 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Kř ižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda úč etní hodnoty a metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podíl ových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajíc ích se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění uveřejní Společnost před Datem přechodu akcií způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. 11.11.2009 - 21.5.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti. 2) Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 2.787.920.000,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z e současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti. 3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rej stříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.8.2007
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), a to upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. 2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční a účetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, K omunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556. 3) Způsob upisování akcií: První kolo První kolo je určeno pro upisování akcií společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. Druhé kolo V druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165. 4) Druh akcií, podoba, forma a počet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií. 5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 6) Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a právního řádu České republiky. 7) Akcie nového druhu nebudou vydány. 8) Poukázky na akcie nebudou vydávány. 9) Lhůta pro upsání akcií: První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je v souladu s us tanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpi s akcií ve druhém kole upisování a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Česká inkasní, s.r.o. oznámen písemným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Česká inkasn í, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku a v seznamu akcionářů, nebo předáním osobně statutárními orgánu této společnosti, a to nejpozději do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole úpisu akcií. 10) Místem k úpisu akcií pro první i druhé kolo bude sídlo společnosti - Václavské náměstí 846/1, Praha 1, III. patro, dveře číslo 310, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. 11) Výše emisního kursu akcií se pro první i druhé kolo úpisu stanovuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, a to 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Uvedená výše emisního kursu je stanovena s ohledem na ustanovení § 163a odst. 1 obchodního z ákoníku, jakož i s přihlédnutím k výši zvýšení základního kapitálu společnosti, jakož i k tomu, že jmenovitá hodnota nových akcií bude shodná se jmenovitou hodnotou akcií stávajících, přičemž zároveň je zohledněn zájem společnosti a stávajících akcionářů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů (v prvním kole upisování) ke splacení emisního kursu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 15,015165 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v prvním kole, jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole, a to převody ze zahraničí na bankovní účet č. CZ 24 0300 0000 0000 1736 8 573 (IBAN), převody z tuzemska na bankovní účet č. 17368573/0300 (ABO), vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurz akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a tato společnost je povinna emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole upisování splatit započtením nejpozději do deseti dnů ode d ne uplynutí lhůty pro úpis akcií v druhém kole upisování. 12) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem: Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556 vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pohledávka, která bude započtena proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod vyplývající z Dohody o změně vzájemných práv a pov inností ze dne 30.6.2004. Důvody započtení: Důvodem započtení je řešení vztahů vůči věřiteli Česká inkasní, s.r.o. a zájem na oddlužení společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Představenstvo společnosti je povinno do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole zaslat společnosti Česká inkasní, s.r.o. návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splace ní emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní s.r.o. ve druhém kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem pro tento smluvní typ. Společnost Česká inkasní, s.r.o. je povinna nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole uzavřít se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emis ního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole a splatit tímto 100% emisního kursu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování. 13) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 14.9.2004 (slovy: čtrnáctého září roku dvou tisícího čtvrtého) podalo u Městského soudu v Praze návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. 22.7.2005 - 2.8.2007
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000. Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizace pohledávek). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých). Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů. Druh akcií: kmenové akcie Podoba akcií: listinné Forma akcií: na jméno Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korun českých) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští. V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem na navrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti. Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1, Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 26.2.2001 - 2.8.2007
Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a to po předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabývá účinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vede společnost. 11.6.1997 - 2.8.2007
Akcie jsou vydány v listinné podobě. 11.6.1997 - 23.6.2014
Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč ( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841 akcií po 100.000,-Kč. 11.3.1993 - 12.11.1993
náměstek generálního ředitele. ing.Milan Bubeník Mračnická 1056,Praha 10-Hostivař 18.12.1989 - 11.4.1991
náměstek generálního ředitele: ing.Václav Pšenička Hostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ 18.12.1989 - 11.4.1991
Generální ředitel: ing.Josef Cílek Kaplická 854/53,Praha 4 18.12.1989 - 29.11.1995
náměstek generálního ředitele: ing.Josef Cílek Kaplická 854/53,Praha 4 14.9.1989 - 18.12.1989
náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav Strnad Jablonecká 420,Praha 9 15.2.1988 - 11.4.1991
Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta Krohova 2254,Praha 6-Baba 12.3.1984 - 14.9.1989
náměstek generálního ředitele:ing.Jiří Palounek Poříčany 353,okr.Nymburk 11.7.1978 - 29.3.1989
náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20, Praha 8 22.5.1978 - 14.9.1989
Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3 10.11.1977 - 12.3.1984
Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijaty změny §§ 17a19 stanov společnosti. Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975, čj.715/75/SN. 21.1.1976 - 29.11.1995
Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti. 21.1.1976 - 29.11.1995
Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněny ustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 a zrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti. 30.12.1971 - 29.11.1995
Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971 čj.14/251/71. 30.12.1971 - 29.11.1995
generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6 6.5.1971 - 10.11.1977
náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich Kuchta Na Pernikářce 26,Praha 6 17.2.1969 - 10.11.1977
Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčené notářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68. 1.1.1969
Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7 1.1.1969 - 6.5.1971
náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15 Praha 9 1.1.1969 - 11.12.1972
Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů. 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárska spoĺočnost pre zahraničný obchod 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade Company Limited 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonyme pour le Commerce Extérieur 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaft für Aussenhandel 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoe akcioněrnoe obščestvo 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónyma pare el Commercio Exterior 1.1.1969 - 29.11.1995

Aktuální kontaktní údaje TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod

Kapitál TECHNOEXPORT, a.s.

Základní kapitál 418 188 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.2010
Základní kapitál 696 980 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2007  - 11.8.2010
Základní kapitál 3 484 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2007  - 2.8.2007
Základní kapitál 217 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2002  - 17.4.2007
Základní kapitál 84 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.11.1993  - 10.4.2002
Základní kapitál 120 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1969  - 12.11.1993

Akcie TECHNOEXPORT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 12 000 Kč 34 849 2.1.2021
Kmenové akcie na jméno 12 000 Kč 34 849 23.6.2014  - 2.1.2021
Kmenové akcie na jméno 12 000 Kč 34 849 11.8.2010  - 23.6.2014
Akcie na jméno 20 000 Kč 34 849 2.8.2007  - 11.8.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 34 849 17.4.2007  - 2.8.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 176 10.4.2002  - 17.4.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 841 12.11.1993  - 10.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 200 1.1.1969  - 12.11.1993

Sídlo TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Třebohostická 3069/14, Praha 10000, Česká republika 3.7.2018
Adresa: Třebohostická 3069/14, Praha 10 10031, Česká republika 16.2.2011 - 3.7.2018
Adresa: Václavské náměstí 846/1, Praha 1 11334, Česká republika 6.12.2002 - 16.2.2011
Adresa: Václavské náměstí 1, Praha 1 11334, Česká republika 15.10.1997 - 6.12.2002
Adresa: Václavské náměstí 1, Praha 1 , Česká republika 23.8.1977 - 15.10.1997
Adresa: Václavské náměstí 56, Praha 1 , Česká republika 1.1.1969 - 23.8.1977

Předmět podnikání TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 28.2.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.2.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.1.2008 - 3.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.1.2008 - 3.6.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.1.2008 - 3.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost technických poradců v oblasti životního prostředí 28.1.2008 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tím sovisejících 15.10.1997 - 15.10.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 15.10.1997 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tím souvisejících 15.10.1997 - 28.2.2012
poradenství v obchodě a investicích 12.11.1993 - 28.1.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č.455/91 Sb.o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 12.11.1993 - 3.6.2009
obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu 12.11.1993 - 3.6.2009
1) zahraniční obchod,zvláště vývoz a dovoz strojů a zařízení pro chemický průmysl,včetně zařízení pro průmysl gumárenský a plastikárenský,dále pro průmysl papíru a celulozy,jakož i pro průmysl potravinářský. 1.1.1969 - 12.11.1993
2)vývoz i dovoz jednotlivých částí zařízení,náhradních dílů,kompo nentů,projektů,licencí,montáže,šáfmontáže a technické pomoci, popřípadě stavebních částí dodávek,vesměs pokud to souvisí s vývozem nebo dovozem zboží uvedeného pod bodem 1. 1.1.1969 - 12.11.1993
vše to buď vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménem a na cizí účet,u licencí a technické pomoci též cizím jménem a na cizí účet 1.1.1969 - 12.11.1993
3)veškerá vedlejší činnost související s předmětem podnikání pod body 1) a 2),zejména: a)obstarávání záležitostí pro třetí osoby b)účast na zahraničním i tuzemském výrobním,obchodním nebo jiném podnikání v jakékoliv právně přípustné formě c)úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících 1.1.1969 - 12.11.1993

Vedení firmy TECHNOEXPORT, a.s.

Statutární orgán TECHNOEXPORT, a.s.

člen správní rady Ing. Tomáš Plachý MBA
Ve funkci od 2.1.2021
Adresa Vojtěšská 196/18, 11000 Praha
člen správní rady JUDr. Karel Kareta
Ve funkci od 2.1.2021
Adresa Krajanská 360/46, 14900 Praha
Předseda správní rady Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 2.1.2021
Adresa Na cípu 457, 14900 Praha
člen správní rady Ing. Tomáš Plachý MBA
Ve funkci od 5.3.2016 do 2.1.2021
Adresa Vojtěšská 196/18, 11000 Praha
předseda správní rady Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 12.10.2017 do 2.1.2021
Adresa Na cípu 457, 14900 Praha
člen správní rady JUDr. Karel Kareta
Ve funkci od 7.5.2020 do 2.1.2021
Adresa Krajanská 360/46, 14900 Praha
statutární ředitel Tomáš Plachý
Ve funkci od 12.10.2017 do 1.1.2021
Adresa Na cípu 457, 14900 Praha
člen správní rady JUDr. Karel Kareta
Ve funkci od 23.6.2014 do 7.5.2020
Adresa Krajanská 360/46, 14900 Praha
předseda správní rady Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 10.2.2017 do 12.10.2017
Adresa Štítová 243, 14900 Praha
statutární ředitel Tomáš Plachý
Ve funkci od 10.2.2017 do 12.10.2017
Adresa Štítová 243, 14900 Praha
statutární ředitel Tomáš Plachý
Ve funkci od 10.2.2017 do 12.10.2017
Adresa Štítová 243, 14900 Praha
předseda správní rady Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 4.3.2015 do 10.2.2017
Adresa Štítová 243, 14900 Praha
statutární ředitel Tomáš Plachý
Ve funkci od 4.3.2015 do 10.2.2017
Adresa Štítová 243, 14900 Praha
člen správní rady Ing. Tomáš Plachý MBA
Ve funkci od 23.6.2014 do 5.3.2016
Adresa Na Křtině 271, 14900 Praha
předseda správní rady Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 23.6.2014 do 4.3.2015
Adresa Štítová 243, 14900 Praha 4
statutární ředitel Tomáš Plachý
Ve funkci od 23.6.2014 do 4.3.2015
Adresa Štítová 243, 14900 Praha 4
člen představenstva Karel Kareta
Ve funkci od 10.10.2013 do 23.6.2014
Adresa Krajanská 360/46, 14900 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA
Ve funkci od 12.10.2013 do 23.6.2014
Adresa Na Křtině 271, 14900 Praha 4
předseda představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 14.5.2014 do 23.6.2014
Adresa Štítová 243, 14900 Praha 4
předseda představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 1.8.2011 do 14.5.2014
Adresa Štítová 243, 14900 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA
Ve funkci od 1.8.2011 do 12.10.2013
Adresa Na Křtině 271, 14900 Praha 4
člen představenstva Michal Krejčík
Ve funkci od 1.8.2011 do 10.10.2013
Adresa Kutnauerovo nám. 679/4, 16000 Praha 6
člen představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc.
Ve funkci od 18.1.2011 do 1.8.2011
Adresa Štítová 243, 14900 Praha 4
člen představenstva Michal Krejčík
Ve funkci od 16.8.2006 do 18.1.2011
Adresa Kutnauerovo nám. 679/4, 16000 Praha 6
člen představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA
Ve funkci od 20.7.2009 do 18.1.2011
Adresa Na Křtině 271, 14900 Praha 4
předseda představenstva Ing. Vladimír Kuba
Ve funkci od 20.7.2009 do 18.1.2011
Adresa Za zahradami 397/4, 10900 Praha 10
místopředseda představenstva Ing. Jan Mengler CSc.
Ve funkci od 24.8.2010 do 18.1.2011
Adresa Zlatnická 1129/8, 11000 Praha 1
místopředseda představenstva Ing. Petr Wesselý
Ve funkci od 27.9.2007 do 24.8.2010
Adresa Do Lehovic 2208, 25101 Říčany
člen představenstva Ing. Jan Mengler CSc.
Ve funkci od 20.7.2009 do 24.8.2010
Adresa Zlatnická 1129/8, 11000 Praha 1
předseda představenstva Pavel Kryštof
Ve funkci od 27.9.2007 do 20.7.2009
Adresa Kpt. Stránského 960, 19800 Praha 9
člen představenstva Ing. Lubomír Prosek
Ve funkci od 30.7.2008 do 20.7.2009
Adresa U Zeleného ptáka 1159, 14800 Praha 4
člen představenstva Dmitrij Švec
Ve funkci od 30.1.2008 do 24.6.2009
Adresa Betlémská 10, 11000 Praha 1
člen představenstva Ing. Miroslav Langer
Ve funkci od 16.8.2006 do 30.1.2008
Adresa Štíbrova 1213/18, 18200 Praha 8
místopředseda představenstva Ing. Pavel Mráz
Ve funkci od 16.8.2006 do 27.9.2007
Adresa 5. května 1324/7, 14000 Praha 4
člen představenstva Jan Mayer
Ve funkci od 16.8.2006 do 27.9.2007
Adresa Nad Rokoskou 9a/2237, 18200 Praha 8
předseda představenstva Ing. Miloslav Kožnar
Ve funkci od 16.8.2006 do 27.9.2007
Adresa Na Poříčí 16, 11000 Praha 1
člen představenstva Ing. Věra Kicová
Ve funkci od 15.10.1997 do 16.8.2006
Adresa Vinohradská 74, Praha 3
člen představenstva Michal Krejčík
Ve funkci od 6.12.2002 do 16.8.2006
Adresa Kutnauerovo nám. 679/4, 16900 Praha 6
člen představenstva Ing. Jiří Palounek
Ve funkci od 12.8.2003 do 16.8.2006
Adresa Kounická 353, Poříčany
předseda představenstva Ing. Josef Cílek CSc.
Ve funkci od 12.8.2003 do 16.8.2006
Adresa Nepálská 802/2, 16000 Praha 6
člen představenstva ing. Pavel Mráz
Ve funkci od 12.8.2003 do 16.8.2006
Adresa 5.května 1324/7, 14000 Praha 4
člen představenstva ing. Jiří Palounek
Ve funkci od 12.11.1993 do 12.8.2003
Adresa Kounická 353,Poříčany , okr.Nymburk
člen představenstva ing. Pavel Mráz
Ve funkci od 5.1.1995 do 12.8.2003
Adresa 5.května 1324/7, 14000 Praha 4
předseda představenstva ing. Josef Cílek CSc.
Ve funkci od 3.4.1997 do 12.8.2003
Adresa Španielova 1314/23, Praha 6
člen představenstva ing. Miroslav Langer
Ve funkci od 15.10.1997 do 6.12.2002
Adresa Štíbrova 1213/18, 18000 Praha 8 - Kobylisy
člen představenstva František Smrčka
Ve funkci od 11.3.1993 do 4.3.1999
Adresa Pujmanové 879/31 , Praha 4 - Podolí
člen představenstva ing. Lubor Vitáček
Ve funkci od 5.1.1995 do 4.3.1999
Adresa Slunečná 17, 10000 Praha 10
člen představenstva ing. Karel Páral
Ve funkci od 5.1.1995 do 15.10.1997
Adresa Na rozhraní 548 , 50012 Hradec Králové 12
člen představenstva Věra Kicová
Ve funkci od 3.4.1997 do 15.10.1997
Adresa Vinohradská 74, Praha 3
člen představenstva ing. Luděk Doležal
Ve funkci od 31.12.1991 do 3.4.1997
Adresa Nad údolím 13/241 , Praha 4-Hodkovičky
předseda představenstva ing. Josef Cílek CSc.
Ve funkci od 29.11.1995 do 3.4.1997
Adresa Kaplická 854/53, Praha 4
člen představenstva ing. František Devera
Ve funkci od 27.12.1985 do 29.11.1995
Adresa U nádraží 138, Hořovice
člen představenstva ing. Radim Štengl CSc.
Ve funkci od 26.10.1989 do 29.11.1995
Adresa Sovětské armády 785/42 , Praha 4-Modřany
člen představenstva ing. Petr Novák CSc.
Ve funkci od 31.12.1991 do 29.11.1995
Adresa Jaselská 10, Praha 6
člen představenstva ing. Josef Cílek CSc.
Ve funkci od 31.12.1991 do 29.11.1995
Adresa Kaplická 854/53, Praha 4
člen představenstva ing. Milan Šíbl
Ve funkci od 19.8.1987 do 5.1.1995
Adresa Plzenecká 74, Plzeň
člen představenstva Ing. Antonín Šinágl
Ve funkci od 31.12.1991 do 5.1.1995
Adresa Zahradní 92, Meziboří
člen představenstva ing. Jiří Tesner
Ve funkci od 11.3.1993 do 5.1.1995
Adresa Hrubínova 1460 , Hradec Králové 2
člen představenstva ing. Jaroslav Lněnička
Ve funkci od 31.12.1991 do 11.3.1993
Adresa Uhlířova 1144, Hradec Králové
člen představenstva ing. Josef Čimbora
Ve funkci od 31.12.1991 do 11.3.1993
Adresa Slatinská 6 , Bratislava
člen představenstva ing. Zdeněk Feigl
Ve funkci od 2.7.1976 do 31.12.1991
Adresa S.K.Neumanna 11, Praha 8
člen představenstva ing. Ivan Križko
Ve funkci od 4.8.1983 do 31.12.1991
Adresa Sklodovskej 4 , Bratislava
člen představenstva ing. Josef Hlavačka
Ve funkci od 27.7.1984 do 31.12.1991
Adresa Žerotínova 247, Napajedla
člen představenstva ing. Adolf Murín
Ve funkci od 27.12.1985 do 31.12.1991
Adresa Nezabudkova 36 , Bratislava
člen představenstva ing. Vladimír Havel
Ve funkci od 18.9.1986 do 31.12.1991
Adresa Odborářská 888, Chotěboř
člen představenstva ing. Svatopluk Pastyřík
Ve funkci od 18.9.1986 do 31.12.1991
Adresa Kamýcká 945, Praha 6
člen představenstva ing. Alois Ondra
Ve funkci od 19.8.1987 do 31.12.1991
Adresa Saratovská 18 , Bratislava IV
předseda představenstva ing. Karel Noga
Ve funkci od 18.8.1988 do 31.12.1991
Adresa Třemošnice 186 , okr.Chrudim
člen představenstva ing. Jan Bartošic
Ve funkci od 18.8.1988 do 31.12.1991
Adresa Sverdlova 13, Brno
člen představenstva ing. Josef Peringer
Ve funkci od 18.8.1988 do 31.12.1991
Adresa Rudé armády 799 , Hradec Králové III
člen představenstva ing. Miroslav Švejka
Ve funkci od 18.9.1986 do 26.10.1989
Adresa Zemědělská 14, Praha 6
předseda představenstva ing. Vladimír Štroner
Ve funkci od 2.7.1976 do 18.8.1988
Adresa Merhautova 78, Brno
člen představenstva ing. Karel Noga
Ve funkci od 5.4.1983 do 18.8.1988
Adresa Třemošnice 186 , okr.Chrudim
člen představenstva ing. Leopold Faber
Ve funkci od 5.4.1983 do 18.8.1988
Adresa Brechtova 2 , Brno-Lesná
člen představenstva ing. Zdeněk Trnka
Ve funkci od 5.4.1983 do 19.8.1987
Adresa Štěpánská 59, Praha 1
člen představenstva Zdeněk Štrunc
Ve funkci od 27.7.1984 do 19.8.1987
Adresa Hálkova 34, Plzeň
člen představenstva František Matys
Ve funkci od 16.10.1973 do 18.9.1986
Adresa Heleny Malířové 6, Brno
člen představenstva Oldřich Čermák
Ve funkci od 16.10.1973 do 18.9.1986
Adresa Severní 1144, Chotěboř
člen představenstva ing. Ludovít Brezula
Ve funkci od 5.4.1983 do 18.9.1986
Adresa Pod Rovnicami 13 , Bratislava
člen představenstva ing. Zbyněk Oktábec CSc.
Ve funkci od 5.4.1983 do 18.9.1986
Adresa Milešovská 7, Praha 3
člen představenstva Fridolín Kotrba
Ve funkci od 2.7.1976 do 27.12.1985
Adresa Na sklonku 1, Praha 5
člen představenstva Václav Šmídl
Ve funkci od 5.2.1980 do 27.7.1984
Adresa Sokolovská 97, Plzeň
člen představenstva ing. Eduard Nešpor
Ve funkci od 5.4.1983 do 27.7.1984
Adresa Mahenova 7, Břeclav
člen představenstva ing. Vladimír Lexa
Ve funkci od 5.4.1983 do 4.8.1983
Adresa Červeňova 15 , Bratislava
člen představenstva ing. Josef Malát
Ve funkci od 1.1.1969 do 5.4.1983
Adresa Průběžná 63, Praha 10
člen představenstva Svatopluk Klaban
Ve funkci od 1.1.1969 do 5.4.1983
Adresa Bělehradská 37, Praha 2
člen představenstva Antonín Babáček
Ve funkci od 2.9.1971 do 5.4.1983
Adresa Chládkova 20, Brno
místopředseda představenstva ing. Karol Kubala
Ve funkci od 9.9.1971 do 5.4.1983
Adresa Plzeňská 11 , Bratislava
člen představenstva ing. Jaroslav Klimecký
Ve funkci od 16.10.1973 do 5.4.1983
Adresa Bohuslavice 2 , okr.Gottwaldov
člen představenstva Dr. Václav Ohnútek
Ve funkci od 16.10.1973 do 5.4.1983
Adresa Viniční 224, Brno
člen představenstva ing. Imrich Varhola
Ve funkci od 16.10.1973 do 5.4.1983
Adresa Hanzlíčkova 11 , Bratislava
člen představenstva ing. Josef Doležal
Ve funkci od 2.7.1976 do 5.2.1980
Adresa Slunečná 28, Plzeň
člen představenstva Dr. Jan Tichý
Ve funkci od 2.9.1971 do 2.7.1976
Adresa Třída SNB 699/74, Praha 10
předseda představenstva ing. Josef Bouda
Ve funkci od 9.9.1971 do 2.7.1976
Adresa Marxova 6, Blansko
člen představenstva František Nepovím
Ve funkci od 21.1.1976 do 2.7.1976
Adresa Nad Hercovkou 18, Praha 8
člen představenstva Jiří Löffler
Ve funkci od 1.1.1969 do 21.1.1976
Adresa Krasnojarská 12 , Praha 10-Vršovice
člen představenstva ing. Jan Ludvík
Ve funkci od 16.10.1973 do 21.1.1976
Adresa Táborská 36, Plzeň
člen představenstva Vladislav Čermák
Ve funkci od 1.1.1969 do 16.10.1973
Adresa Dělnická 872, Chotěboř
člen představenstva Rudolf Mačák
Ve funkci od 1.1.1969 do 16.10.1973
Adresa Revoluční 1283 , Gottwaldov I
člen představenstva Antonín Kunc
Ve funkci od 1.1.1969 do 16.10.1973
Adresa Tlustice 101, Hořovice
člen představenstva ing. Karol Morár
Ve funkci od 2.9.1971 do 16.10.1973
Adresa Košická 26 , Bratislava
člen představenstva Ing. Jan Rottenborn
Ve funkci od 2.9.1971 do 16.10.1973
Adresa Raisova 20, Plzeň
člen představenstva Cyrill Voráč
Ve funkci od 27.9.1971 do 16.10.1973
Adresa Labská kotlina 973, Hradec Králové
člen představenstva ing. Josef Bouda
Ve funkci od 2.9.1971 do 9.9.1971
Adresa Marxova 6, Blansko
člen představenstva ing. Karol Kubala
Ve funkci od 2.9.1971 do 9.9.1971
Adresa Plzeňská 11 , Bratislava
člen představenstva Jaroslav Čechura
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa , ..
člen představenstva Miroslav Tkadlec
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa Prievozska cesta 27 , Bratislava
člen představenstva Ladislav Hemelík
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa V lipkách 866 , Hradec Králové I
člen představenstva František Staněk
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa Tábor 44 c , Brno
místopředseda představenstva ing. Štefan Voskár
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa , ..
člen představenstva ing. Bohuslav Preclík
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa U Vodárny 16, Praha 3
předseda představenstva ing. Zdeněk Chytil
Ve funkci od 1.1.1969 do 2.9.1971
Adresa Jurkovičova 8, Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00000841
Jméno: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 25. 11. 1981
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo TECHNOEXPORT, a.s.

Sídlo: Třebohostická 3069/14, Praha 10000

Živnosti TECHNOEXPORT, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 1. 2012

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 1. 2012

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 8. 1992

Statutární orgán TECHNOEXPORT, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Plachý CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

IČO: 00000841
Firma: TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 25. 11. 1981

Sídlo TECHNOEXPORT, a.s.

Sídlo: Třebohostická 3069/14, Praha 10000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.