Firma Technistone, a.s. IČO 25932080


Technistone, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technistone, a.s. (25932080) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2000 a je stále aktivní. Technistone, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Technistone, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technistone, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Technistone, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Technistone, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technistone, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1982
IČO (identifikační číslo osoby) 25932080
Jméno Technistone, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2000
V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 32 080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1982, p rávní forma: akciová společnost, založené a existující podle práva České republiky, jako nástupnické společnosti (dále též jen jako "Technistone, a.s."), s obchodní společností Technistone Trade, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČO: 281 67 767, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12438, právní forma: akciová společnost, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále též jen jako "Technistone Trade, a. s."), a s obchodní společností Gunton, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČO: 282 12 096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13327, právní forma: akciová společnost, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále též jen jako "Gunton, a.s."), došlo ke sloučení obchodní společnosti Technistone, a.s., s obchodní společností Technistone Trade, a.s., a obchodní společností Gunton, a.s., přičemž zanikající obchodní společnosti Technistone Trade, a.s., a Gunton, a.s., zanikly bez likvidace a jejich jmění přešlo na nástupnickou obchodní společnost Technistone, a.s. 31.12.2015
Valná hromada společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25932080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1982 (není-li uvedeno jinak, dá le jen "Technistone, a.s." nebo "Společnost") přijala dne 25.9.2015 toto rozhodnutí: "Valná hromada společnosti Technistone, a.s.: 1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost OFQ Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27877507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123553 (dále jen "Hlavní a kcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 10. září 2015 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 89.989.700 (osmdesáti devíti milionů devíti set osmdesáti devíti tisíc sedmi set) kusů kmenov ých akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,105 % (devadesát osm celých jedno sto pět tisícin procenta), (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,105 % (devadesát osm celých jedno sto pět ti sícin procenta), (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost OFQ Czech, s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu; 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2,20 Kč (dvě koruny české a dvacet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šede sát haléřů). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo C13142053 ze dne 9. září 2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Appraisal Advisory s.r.o., IČO: 448 47 068, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 14000, zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8322. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. červenci 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo C13142053 je uvedeno: "Posudek Šetření bylo provedeno za účelem vyjádření našeho názoru na výši přiměřeného protiplnění v penězích za jednu akcii vycházejícího z názoru na obvyklou cenu (tržní hodnotu) vlastního jmění společnosti a následně obvyklou cenu (tržní hodnotu) jedné akcie spo lečnosti Technistone, a.s. za předpokladu pokračování současného využití ke skutečnostem platným k 31. červenci 2015. Je nám známo, že hodnocení obsažené v tomto posudku má sloužit jako podklad pro rozhodování majoritního vlastníka a hlavního akcionáře oh ledně stanovení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů ve společnosti Technistone, a.s. ve smyslu § 375 - § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Toto ocenění bylo zároveň z pracováno se záměrem být v souladu s metodologií ČNB "Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění, verze 1.1" z 22.9.2014 (dále nazývaná také "OCE"). Základní kapitál oceňované společnosti Technistone, a.s. ve výši 55.036.740 Kč (padesát pět milionů třicet šest tisíc sedm set čtyřicet korun českých) je reprezentován 91.727.900 (devadesát jeden milion sedm set dvacet sedm tisíc devět set) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů) každé v listinné podobě. Předmětem ocenění tedy byla jedna akcie o nominální hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů). Pro ocenění obvyklé ceny (tržní hodnoty) vlastního jmění a hodnoty jedné akcie minoritního podílu za předpokladu pokračování současného využití byla použita metoda výnosová (metoda diskontovaných peněžních toků) a metoda sumární hodnoty aktiv s oceněním v eškerého majetku a závazků společnosti. Výsledná hodnota byla stanovena na základě metody diskontovaných peněžních toků, přičemž metoda sumární hodnoty aktiv byla považována za podpůrnou a byla jí přisouzena nulová váha. Na základě předpokladů a zjištění uvedených v tomto posudku jsme dospěli k názoru, že obvyklá cena (tržní hodnota) vlastního jmění společnosti Technistone, a.s. za předpokladu pokračování současného využití a za předpokladu vyčíslení pro potřeby ocenění m inoritního podílu je k datu 31. července 2015 reprezentována částkou DVĚ STĚ JEDEN MILION DEVĚT SET TISÍC KORUN ČESKÝCH (201 900 000 Kč, zaokrouhleno). Hodnota jedné akcie minoritního podílu společnosti Technistone, a.s. ve jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šede sát haléřů) k datu 31. července 2015 je tedy reprezentována částkou DVĚ KORUNY ČESKÉ DVACET HALÉŘŮ (2,20 Kč). Tuto částku lze dle našeho názoru považovat za přiměřené protiplnění v penězích za jednu akcii minoritního podílu ve společnosti. Výše uvedená částka přiměřeného protiplnění nezahrnuje případný budoucí závazek z titulu platebních výměrů vydaných Finančním úřadem pro Královehradecký kraj pod č.j. 1353535/14/2700-04702-602623 a 1353527/14/2700-04702-602623 na odvod za poručení rozpočt ové kázně v celkové výši 16.886.480 Kč. Oba platební výměry jsou v současné době předmětem odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně, který však o věci dosud pravomocně nerozhodl. Prohlašujeme, že: - Jsme ve smyslu § 10 zákona o obchodních korporacích nezávislí na oceňované společnosti a jejích akcionářích; - Veškerou činnost při zpracování znaleckého posudku jsme vykonávali zcela nezávisle na společnosti objednatele a jejích akcionářích; - na oceňované společnosti ani jejich akcionářích nemáme a nebudeme mít účast. Nebylo provedeno žádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebíráme žádnou odpovědnost. Závěry uvedené v tomto posudku mohou být plně pochopeny po přečtení všech příloh a předpokladů a omezujících podmínek. "; 3. informuje, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soud em v Praze, v oddíle B, vložce 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s.; 4. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 25. září 2015, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo: 00420 731 126 761, e-mail: masak@technistone.cz; 5. schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku, veden ém Městským soudem v Praze], v oddíle B, vložce 7215, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií . Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou; 6. stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1 , Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7215, a to v sídle této společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hodin do 17:0 0 hodin. Zmocněnce je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle +420 221 424 168, e-mail: cipova@patria.cz; 7. upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost Patria Finance, a.s., poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zás tavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK); 8. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkl adu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty." 25.9.2015
Valná hromada obchodní společnosti Technistone, a.s. přijala dne 22.5.2015 (dvacátého druhého května roku dva tisíce patnáct) rozhodnutí tohoto znění: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Základní kapitál Společnosti ve výši 11.085.840 Kč (jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 44.343.360 Kč (čtyřicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých), tj. ze současné částky 11.085.840 Kč (jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) se základní kapitál zvyšuje na částku 55.429.200 Kč (padesát pět milionů čtyři sta dvacet devět tisíc dvě stě korun českých). Upisování akcií nad navrhovan ou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, v případě, že nebudou upsány všechny akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne částky zvýšení základního kapitálu, se připouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových listinných akcií o následujících parametrech: - počet akcií: až 73.905.600 (sedmdesát tři milionů devět set pět tisíc šest set) kusů; - jmenovitá hodnota akcie: 0,60 Kč (šedesát haléřů); - druh akcií: kmenové; - forma akcií: na jméno; - emisní kurz akcie: 0,60 Kč (šedesát haléřů); - veřejná obchodovatelnost: akcie nebudou veřejně obchodovatelné (dále jen "Nové akcie"). 3. Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 44.343.360 Kč (čtyřicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých). Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Všechny Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáři Společnosti, a to v rámci dvou kol. Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva akcionářů v některém z kol, nebudou upsány. 6. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář Společnosti má přednostní právo na upsání i těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář S polečnosti a tím nevyžil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. 7. Akcionáři Společnosti jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií na bankovní účet Společnosti číslo 6416832/0800, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 8. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v prvním kole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je sídlo Společnosti na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a to v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je do 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva Společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům Společnosti, když představen stvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů), připadají 4 (čtyři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 9. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo i na upsání těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Tyto Nové akcie budou upsány v druhém kole upiso vání, když se stanovuje lhůta 14 (čtrnáct) dní k úpisu, která začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování Nových akcií v prvním kole upisování. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v případném druhém k ole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je sídlo Společnosti na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování akcií v prvním kole upisování. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů), připadají 4 (čtyři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Předmětem úpisu budou Nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. v. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 11.6.2015 - 5.8.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 7.7.2014 - 11.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 11.5.2015
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24. 5. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s., z částky 2,085.840,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) o částku 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na celkovou částku 11,085.84 0,- Kč (slovy: jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technistone, a.s. bude upsáno 15,000.000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (slovy: šedesát haléřů). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to akcionářem - obchodní společností CONQUEROR s.r.o., IČ: 26466546, se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 1920, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl C, vložka 84136. 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost Technistone, a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do 15 dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšen í základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhod nutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 30 dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností Technistone, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Technistone, a.s. na adrese Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03, v pracovní dny v době od 09,00 do 15 ,00 hodin. 7.Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, tj. obchodní společností CONQUEROR s.r.o., se připouští možnost započtení částky 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), tj. části jeho peněžité pohl edávky ve výši 18,893.216,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set devadesát tři tisíc dvě stě šestnáct korun českých) za obchodní společností Technistone, a.s., vzniklé z titulu poskytnutých půjček, kterou nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uz avřené dne 21.04.2010 mezi obchodní společností OFQ Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 100 00, IČ: 278 77 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123553, jako postupitelem, a obchodní společ ností CONQUEROR s.r.o., IČ: 26466546, jako postupníkem. 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti Technistone, a.s. a doručit mu ho nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 11. Celkový emisní kurz nově vydaných akcií bude roven částce 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), přičemž celková nominální hodnota nově vydaných akcií činí 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) a celkové emisní ážio nově vy daných akcií činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých). 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. 2.6.2010 - 14.6.2010
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 3. 5. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s. z částky 347,640.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 345,554.160,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) na částku 2,085.840,-Kč (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) na 0,60 Kč (slovy: šedesát haléřů). Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 3,476.400 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením snížení jejich jmenovité hodnoty. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada kumulované ztráty společnosti ve smyslu ust. § 216a obchodního zákoníku, jakož i úhrada ztráty z běžného účetního období roku 2009. S částkou, odpovídající snížení základního kapitá lu, bude naloženo tak, že o úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží ztráta z běžného účetního období roku 2009 a kumulovaná ztráta minulých účetních období. 3. Lhůta pro předložení akcií společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.5.2010 - 12.5.2010
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18. 8. 2008: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 347.640.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetsedmmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 250.000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno sho ra v tomto notářského zápisu. 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 250.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a t o společnosti SINDAT spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 720, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. na adrese Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude n avíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100,- Kč (slovy: j ednosto korun českých) na jednu akcii; 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - tj. společnosti SINDAT spol. s r.o. vůči společnosti Technistone, a .s. proti pohledávce společnosti Technistone, a.s. na splacení části emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, tj. části emisního kursu v celkové výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých): - peněžitá pohledávka ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě příplatku mimo základní kapitál poskytnutého ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r .o. společnosti Technistone, a.s. dne 6. 10. 2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Technistone, a.s. o vrácení příplatku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. ze dne 18. 8. 2008, - existence uvedené pohledávky je doložena Vyjádřením auditora vypracovaném dne 18. srpna 2008 auditorskou společností Moores Rowland CA s.r.o., se sídlem Pulice 19, 518 01 Dobruška, číslo osvědčení KAČR 388, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že část emisního kursu akcií v celkové výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upisovatel splatí na účet společnosti č. 5006004291/5500, vedený u Raiffeisen bank a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 347.640.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetsedmmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých). 27.8.2008 - 13.10.2008
Usnesením valné hromady ze dne 26. 4. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zakladní kapitál společnosti se z důvodu kapitálového posílení společnosti zvyšuje z dosavadních 313,920.000,--Kč, slovy: třistatřináctimiliónůdevítisetdvaceti- tisíckorunčeských o částu 8,720.000,--Kč, slovy: osmmiliónůsedmsetdvacettisíckorunčeských na částku 322,640.000,--Kč, slovy: třistadvacetdvamiliónůšestsetčtyřicet- tisíckorunčeských. Toto zvýšení základního kapitálu bude provedeno uzavřením dohod o započtení uzavřenými s oběma akcionáři společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby na splacení emisního kursu odpovídajícího jmenovité hodnotě vydaných akcií, a to : - pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 872.000,--Kč každá, znějících na jméno akcionáře Technistone USA Inc., 931 West 23 Street, Houston, Texas 77008, Spojené státy Americké, byla započtena část pohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17.1.2000, a to co do výše 4,360.000,--Kč, slovy: čtyřimiliónytřistašedesáttisíckorunčeských s tím, že auditor potvrdil existenci a zaúčtování této pohledávky mezi závazky společnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4.982.566,--Kč, slovy: čtyřimiliónydevětsetosmdesátdvatisícpětsetšedesátšest korunčeský - pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 872.000,--Kč každá, znějící na jméno akcionáře SINDAT spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Pod Strání 8/1262 byla započtena část pohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smluv o půjčce, které byly uzavřeny dne 10.1.2000 a 15.1.2000, a to co do výše 4,360.000,--Kč, slovy: čtyřimili- ónytřistašedesáttisíckorunčeských s tím, že auditor potvrdil existenci a zaúčtování těchto pohledávek mezi závazky společnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4,500.000,--Kč, slovy: čtyřimiliónypětsettisíckorunčeských. Dohody o započtení budou uzavřeny mezi společností Technistone, a.s. a společnostmi Technistone USA, Inc. a SINDAT spol. s r.o. ve lhůtě patnácti dnů ode dne konání této valné hromady s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.9.2002 - 23.4.2009
Řádná valná hromada společnosti Technistone, a.s. konaná dne 22. června 2001 v sídle společnosti, přijala toto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti. 18.9.2001 - 7.2.2002
1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých období, která činí 45,760 mil. Kč. ( slovy čtyřicet- pětmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských ). 18.9.2001 - 7.2.2002
2. Způsob, jak bude naloženo s čátkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající 45,760 mil. Kč ( slovy čtyřicetpětmilionů- sedmsetšedesáttisíckorunčeských ) bude použita na úhradu ztráty společnosti vykázané k 31.12.2000 a částka 319 834 Kč ( slovy třistadevatenácttisícosmsettřicetčtyřikorunčeských ) bude převedena do rezervního fondu společnosti. 18.9.2001 - 7.2.2002
3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen z dosavadních 360 mil. Kč ( slovy třistašedesátmilionů-korunčeských ) o 46,080 mil. Kč ( slovy čtyřicetšestmilionůosmdesáttisíc-korunčeských ) na novou výši základního kapitálu 313,920 mil. Kč ( slovy třistatřináct- milionůdevětsetdvacettisíckorunčeských ). 18.9.2001 - 7.2.2002
4. Způsob, jak má být snížení kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tedy snížením jmenovité hodnoty všech 360 kusů akcií společnosti, které mají jmenovitou hodnotu každá 1 mil. Kč ( slovy jeden- milionkorunčeských ) na jmenovitou hodnotu 872.000 Kč ( slovy osmsetsedmdesátdvatisíckorunčeských ) každé akcie. 18.9.2001 - 7.2.2002
5. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti: Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na stávající akcie, které jsou akcionáři povinni předložit představenstvu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do konce roku 2001. 18.9.2001 - 7.2.2002

Aktuální kontaktní údaje Technistone, a.s.

Kapitál Technistone, a.s.

zakladni jmění 153 727 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2015
zakladni jmění 55 036 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2015 - 31.12.2015
zakladni jmění 11 085 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.7.2014 - 5.8.2015
zakladni jmění 11 085 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.6.2010 - 7.7.2014
zakladni jmění 2 085 840 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.2010 - 14.6.2010
zakladni jmění 347 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.2008 - 12.5.2010
zakladni jmění 322 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.12.2002 - 13.10.2008
zakladni jmění 313 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.2.2002 - 2.12.2002
zakladni jmění 360 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2000 - 7.2.2002

Akcie Technistone, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 256 211 230 31.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 91 727 900 5.8.2015 - 31.12.2015
Akcie na jméno 1 Kč 18 476 400 7.7.2014 - 5.8.2015
Akcie na jméno 1 Kč 18 476 400 14.6.2010 - 7.7.2014
Akcie na jméno 1 Kč 3 476 400 12.5.2010 - 14.6.2010
Akcie na jméno 100 Kč 3 476 400 13.10.2008 - 12.5.2010
Akcie na jméno 100 Kč 3 226 400 27.8.2008 - 13.10.2008
Akcie na jméno 872 000 Kč 370 2.12.2002 - 27.8.2008
Akcie na jméno 872 000 Kč 360 7.2.2002 - 2.12.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 360 1.1.2000 - 7.2.2002

Sídlo Technistone, a.s.

Předmět podnikání Technistone, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.4.2009
Velkoobchod 18.9.2001 - 23.4.2009
Výroba stvebních hmot a stavebních výrobků 18.9.2001 - 23.4.2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.9.2001 - 23.4.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.9.2001 - 23.4.2009
Zpracování kamene 1.1.2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.2000 - 18.9.2001
Výroba cementového zboží a umělého kamene 1.1.2000 - 18.9.2001
Podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo sk. 314) 1.1.2000 - 18.9.2001

vedení firmy Technistone, a.s.

Statutární orgán Technistone, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 7.7.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat za představenstvo vždy předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a další člen představenstva společně. 21.6.2012 - 7.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat za představenstvo vždy předseda představenstva a další člen představenstva společně. 26.5.2011 - 21.6.2012
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti je oprávněn jednat za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti přip ojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně. 23.4.2009 - 26.5.2011
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná předseda představenstva. 1.1.2000 - 23.4.2009
člen představenstva Jiří Tupý 25.6.2015
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: Donínská 1769 , Praha 190 16
předseda představenstva Ing. Radek Průša 24.8.2017
Vznik členství 16.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Jihoslovanská 1618 , Vrchlabí 543 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ludvík 24.8.2017
Vznik členství 16.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: 160 , 503 46 Blešno Česká republika
člen představenstva Jaroslav Hlaváček 26.7.2018
Vznik členství 16.6.2017
Adresa: Zborovská 630 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva PhDr. Josef Diblík 30.4.2019
Vznik členství 27.11.2018
Adresa: Mrštíkova 1146/2 , Hradec Králové 500 09
Člen Contreras - Canizo Roberto Nar. 25.7.1939 1.1.2000 - 18.9.2001
Adresa: Spojené státy americké
2403 Northridge Avenue Court No.STILLWATER, MN. 55082
Předseda ing. Bořivoj Frýbert 1.1.2000 - 22.12.2006
Vznik funkce 1.1.2000
Zánik funkce 24.3.2006
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
Člen Robinson Chandler 1.1.2000 - 22.12.2006
Zánik členství 24.3.2006
Vznik funkce 1.1.2000
Adresa: Spojené státy americké
2318 Jupiter Street Fort Worth, Texas
Člen ing. Jan Holeček 1.1.2000 - 22.12.2006
Zánik členství 24.3.2006
Vznik funkce 1.1.2000
Adresa: Krokova 1100/10 , Praha 128 00
Člen ing. Karel Palla 1.1.2000 - 22.12.2006
Zánik členství 24.3.2006
Vznik funkce 1.1.2000
Adresa: Na Drážce 1538 , Pardubice 530 03
člen představenstva Thomas Joseph Costello 9.2.2005 - 22.12.2006
Vznik funkce 26.3.2004
Zánik funkce 24.3.2006
Adresa: Spojené státy americké
669. S. Fenimore Ave, Covina, CA 91723
člen představenstva Thomas Joseph Costello 22.12.2006 - 12.12.2007
Vznik členství 24.3.2006
Zánik členství 29.3.2007
Adresa: Spojené státy americké
91723 Covina, CA, S.Fenimore Ave 669
člen představenstva Chandler Robinson 22.12.2006 - 9.6.2008
Vznik členství 24.3.2006
Zánik členství 23.5.2008
Adresa: Spojené státy americké
76102 Forth Worth, Texas, Jupiter Street 2318
předseda představenstva Ing. Bořivoj Frýbert 22.12.2006 - 23.4.2009
Vznik členství 24.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Vznik funkce 24.3.2006
Zánik funkce 23.3.2009
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jan Holeček 22.12.2006 - 23.4.2009
Vznik členství 24.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Adresa: Krokova 1100/10 , Praha 128 00
člen představenstva Ing. Mojmír Balous 22.12.2006 - 23.4.2009
Vznik členství 24.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Adresa: 187 , Libchavy 561 16
člen představenstva Ing. Karel Havlíček 12.12.2007 - 23.4.2009
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 23.3.2009
Adresa: nám. Republiky 63/16 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Vladislav Hofman 23.4.2009 - 6.5.2010
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 30.3.2010
Adresa: Na Drážce 1568 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Ing. Milan Ettel 23.4.2009 - 1.11.2010
Vznik členství 23.3.2009
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 27.10.2010
Adresa: Pospíšilova 1234/22 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Michal Tamchyna 23.4.2009 - 1.11.2010
Vznik členství 23.3.2009
Adresa: 77 , Dubany 530 02
člen představenstva Ing. Milan Ettel 1.11.2010 - 26.5.2011
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 11.5.2011
Adresa: Pospíšilova 1234/22 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Lukáš Cyrankowski 26.5.2011 - 22.12.2011
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 10.6.2011
Adresa: Šantrochova 428/7 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Jiří Ludvík 23.4.2009 - 21.6.2012
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 4.6.2012
Adresa: Slezská 869/14 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Michal Tamchyna 1.11.2010 - 21.6.2012
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 4.6.2012
Vznik funkce 27.10.2010
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: 77 , Dubany 530 02
předseda představenstva Ing. Radek Průša 21.6.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 5.6.2012
Adresa: Voskovcova 1075/41 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ludvík 21.6.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 5.6.2012
Adresa: Slezská 869/14 , Hradec Králové 500 03
místopředseda představenstva Zdeněk Havel 21.6.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 5.6.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Okružní 2319 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen představenstva Ing. Pavel Vaněk 21.6.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Adresa: Pelušková 1442 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Jiří Švadlenka 21.6.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Adresa: nábřeží Závodu míru 1884 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Havel 7.7.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 5.6.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Okružní 2319 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen představenstva Ing. Pavel Vaněk 7.7.2014 - 11.5.2015
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 30.11.2014
Adresa: Pelušková 1442 , Praha 198 00
Člen představenstva Aliaksei Siparau 4.9.2014 - 25.6.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 9.6.2015
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Baarova 1540/30 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Radek Průša 7.7.2014 - 4.1.2017
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 5.6.2012
Adresa: Voskovcova 1075/41 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ludvík 7.7.2014 - 6.7.2017
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 5.6.2012
Adresa: Slezská 869/14 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Radek Průša 4.1.2017 - 24.8.2017
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2017
Vznik funkce 5.6.2012
Zánik funkce 4.6.2017
Adresa: Jihoslovanská 1618 , Vrchlabí 543 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Ludvík 6.7.2017 - 24.8.2017
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2017
Vznik funkce 5.6.2012
Zánik funkce 4.6.2017
Adresa: 160 , 503 46 Blešno Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Švadlenka 7.7.2014 - 6.9.2017
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2017
Adresa: nábřeží Závodu míru 1884 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Milan Masák 11.5.2015 - 29.5.2018
Vznik členství 20.2.2015
Zánik členství 28.2.2018
Adresa:
člen představenstva Jaroslav Hlaváček 24.8.2017 - 26.7.2018
Vznik členství 16.6.2017
Adresa: Mírová 736 , Dobruška 518 01

Dozorčí rada Technistone, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen ing. Radovan Klesal 1.1.2000 - 1.12.2003
Adresa: Budečská 1168/40 , Praha 120 00
Člen Christopher Banus 1.1.2000 - 9.2.2005
Zánik členství 26.3.2004
Adresa: Spojené státy americké
41 Manchester Nashua, NH 03060
Člen Luděk Králíček 1.1.2000 - 17.10.2005
Vznik členství 1.1.2000
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Lidická 373 , Pardubice 530 09
Člen dozorčí rady Ing. Vratislav Domalíp 16.7.2004 - 9.6.2008
Vznik členství 21.3.2003
Zánik členství 29.3.2008
Adresa: Podjavorinské 1608/20 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Josef Valášek 9.2.2005 - 23.4.2009
Vznik členství 26.3.2004
Zánik členství 23.3.2009
Adresa: Bartoňova 833 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Karel Havlíček 23.4.2009 - 6.5.2010
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 30.3.2010
Adresa: nám. Republiky 63/16 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Jiří Tomas 17.10.2005 - 22.7.2010
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: Na Rozhraní 1378/5 , Hradec Králové 500 12
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Frýbert 23.4.2009 - 26.5.2011
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Průša 26.5.2011 - 21.6.2012
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: Voskovcova 1075/41 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Jiří Tomas 22.7.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Rozhraní 1378/5 , Hradec Králové 500 12
předseda dozorčí rady Ing. Martin Pučok 26.5.2011 - 7.7.2014
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 11.5.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Dan Krupanský 21.6.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 24.5.2012
Adresa: Ježkova 641 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Ing. Dan Krupanský 7.7.2014 - 24.8.2017
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 16.6.2017
Adresa: Ježkova 641 , Zeleneč 250 91

Sbírka Listin Technistone, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1982/SL 82 notářský zápis [NZ 926/2015], posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2015 25.9.2015 190
B 1982/SL 80 ostatní odstoupení z fce člena představenstva Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2015 25.6.2015 29.6.2015 1
B 1982/SL 79 ostatní zápis z dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2015 25.6.2015 29.6.2015 1
B 1982/SL 78 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2015 24.6.2015 35
B 1982/SL 77 notářský zápis [NZ 434/2015] Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2015 11.6.2015 5
B 1982/SL 75 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2014 14.10.2014 2
B 1982/SL 74 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2014 22.7.2014 6
B 1982/SL 73 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2014 22.7.2014 9
B 1982/SL 72 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2014 22.7.2014 10
B 1982/SL 71 účetní závěrka [2013]  rozvaha, VZaZ Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2014 22.7.2014 6
B 1982/SL 70 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2014 16.7.2014 15
B 1982/SL 69 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2013 26.7.2013 5
B 1982/SL 68 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2013 26.7.2013 24
B 1982/SL 67 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2013 26.7.2013 10
B 1982/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2012 19.7.2012 61
B 1982/SL 65 notářský zápis, ostatní zápis z VH, DR, představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2012 19.6.2012 10.7.2012 38
B 1982/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2012 25.6.2012 14
B 1982/SL 63 ostatní rezignace, zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2011 21.12.2011 30.12.2011 6
B 1982/SL 62 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2011 6.6.2011 59
B 1982/SL 61 účetní závěrka k 1.4.2011 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 22
B 1982/SL 60 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 22
B 1982/SL 59 účetní závěrka k 22.6.2010 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 23
B 1982/SL 58 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 10
B 1982/SL 57 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 25
B 1982/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 15
B 1982/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 6
B 1982/SL 54 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 30.5.2011 8
B 1982/SL 53 insolvenční rozhodnutí zproštění funkce INS Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2011 12.5.2011 16.5.2011 1
B 1982/SL 52 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2011 15.4.2011 19.4.2011 1
B 1982/SL 51 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2010 4.11.2010 3
B 1982/SL 50 insolvenční rozhodnutí ustanovení ins.správce Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2010 9.9.2010 13.9.2010 2
B 1982/SL 49 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2010 21.7.2010 2.8.2010 2
B 1982/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2010 14.7.2010 15
B 1982/SL 47 insolvenční rozhodnutí ustanovení správce Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2010 28.6.2010 28.6.2010 2
B 1982/SL 46 insolvenční rozhodnutí zahájení Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2010 21.6.2010 22.6.2010 1
B 1982/SL 45 ostatní, výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2010 16.6.2010 22
B 1982/SL 44 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2010 4.6.2010 34
B 1982/SL 43 stanovy společnosti zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2010 4.6.2010 24
B 1982/SL 42 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2010 27.5.2010 47
B 1982/SL 41 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 13.5.2010 27
B 1982/SL 40 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 13.5.2010 19
B 1982/SL 39 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2010 21.4.2010 11.5.2010 2
B 1982/SL 38 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2010 11.5.2010 10
B 1982/SL 37 účetní závěrka 2008 - přehled o zm.vl.kap. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2009 29.6.2009 1
B 1982/SL 36 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2009 29.6.2009 16
B 1982/SL 35 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2009 29.6.2009 19
B 1982/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2009 27.4.2009 27.4.2009 16
B 1982/SL 33 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2009 27.4.2009 27.4.2009 14
B 1982/SL 32 ostatní listina přítomných Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 27.4.2009 1
B 1982/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 27.4.2009 6
B 1982/SL 30 ostatní zápis ze zased. DR Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2009 27.4.2009 27.4.2009 2
B 1982/SL 29 ostatní zápis z zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2009 27.4.2009 27.4.2009 1
B 1982/SL 28 ostatní zápis z mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2009 27.4.2009 27.4.2009 4
B 1982/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2008 2.10.2008 15
B 1982/SL 26 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2008 6.8.2008 14
B 1982/SL 25 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2008 6.6.2008 6
B 1982/SL 24 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2008 6.6.2008 9
B 1982/SL 23 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 28.5.2008 34
B 1982/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2007 4.12.2007 18.12.2007 7
B 1982/SL 21 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 18.12.2007 16
B 1982/SL 19 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2006 7.11.2006 7.11.2006 17
B 1982/SL 18 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2006 29.6.2006 29.6.2006 37
B 1982/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2003,2004 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2006 28.3.2006 28.3.2006 79
B 1982/SL 16 rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory 2003 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2005 7.10.2005 7.10.2005 30
B 1982/SL 15 zakladatelské dokumenty, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2004 16.9.2004 16.9.2004 28
B 1982/SL 14 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2003 8.3.2004 8.3.2004 4
B 1982/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2003 3.6.2003 3.6.2003 22
B 1982/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2003 3.6.2003 3.6.2003 21
B 1982/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2002 20.1.2003 20.1.2003 16
B 1982/SL 10 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2002 24.5.2002 24.5.2002 21
B 1982/SL 9 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2001 20.7.2001 20.7.2001 14
B 1982/SL 8 notářský zápis - NZ 84/2001 - VH Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2001 20.7.2001 20.7.2001 21
B 1982/SL 7 notářský zápis, posudek znalce -NZ 11/2000VH Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2000 336
B 1982/SL 6 notářský zápis - NZ 111/99 Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1999 6
B 1982/SL 5 notářský zápis - NZ 110/99 Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1999 4
B 1982/SL 4 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 22.9.1999 22
B 1982/SL 3 posudek znalce -č.1800AJ1215/99 Krajský soud v Hradci Králové 16.8.1999 26
B 1982/SL 20 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2007 38
B 1982/SL 2 posudek znalce - č.l813 Krajský soud v Hradci Králové 24.8.1999 5
B 1982/SL 1 ostatní - projekt přeměny Krajský soud v Hradci Králové 16.8.1999 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technistone, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25932080
Jméno Technistone, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 1.1.2000
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Sídlo Technistone, a.s.

Živnosti a provozovny Technistone, a.s.

Živnost č. 1 Zpracování kamene

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000626261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.2.2005

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Ukrajinská 1488/10, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1010689223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 11.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000626261
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 23.2.2005

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000626261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.2.2005

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technistone, a.s.

Člen statutárního orgánu Jaroslav Hlaváček
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Průša
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Tupý
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Ludvík
Člen statutárního orgánu PhDr. Josef Diblík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technistone, a.s.

IČO: 25932080
Firma: Technistone, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2000

Sídlo Technistone, a.s.

Sídlo: Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj

Podobné firmy

tracking image