Firma Technické služby Rudná a.s. IČO 61673056


Technické služby Rudná a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technické služby Rudná a.s. (61673056) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poštovní 133/4, Rudná 252 19. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1996 a je stále aktivní. Technické služby Rudná a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Technické služby Rudná a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technické služby Rudná a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Technické služby Rudná a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Technické služby Rudná a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technické služby Rudná a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3726
IČO (identifikační číslo osoby) 61673056
Jméno Technické služby Rudná a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.1.1996
Město Rudná coby jediný akcionář společnosti Technické služby Rudná a.s. vykonávající působnost valné hromady přijalo dne 22.2.2017 radou města formou notářského zápisu NZ 195/2017, N 212/2017, následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.900.166,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc jednosto šedesát šest korun českých), upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu; 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to jedna akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy : devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) a druhá akcie o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých), přičemž akcie nebudou ani imobilizované ani zaknihované; 3) akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) bude upsaná a splacená nepeněžitým vkladem, akcie o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých) bude upsána a splacena peněži tým vkladem; 4) bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 478 ve spojení s ustanovením § 251 zákona o obchodních korporacích byl pro ocenění nepeněžitého vkladu rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 21.9.2016 vybrán znalec JUDr. Petr Kondysek, IČO: 12589888 , se sídlem 198 00 Praha Hloubětín, V Chaloupkách 406/21, znalec jmenovaný soudem pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a Stavebnictví, odvětví stavby obytné, zemědělské a průmyslové, který o ceně nepeněžitého vkladu vypracoval dne 9.11. 2016 znalecký posudek č. 629/111/2016, který doplnil dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2017 (dále jen znalecký posudek); 5) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upis ování akcií, jejichž emisní kurs má být splácen v penězích, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise; 6) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisí kurs má být splacen v penězích, a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie o jmenovité hodn otě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) upisované rovněž na zvýšení základního kapitálu bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, tj. bez využití přednostního práva na upsání nových akcií, neobsahuje toto rozhodnutí nále žitosti dle ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích; 7) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisí kurs má být splacen v penězích, resp. že jedinému akcionáři nevz niklo přednostní právo na upsání nové akcie, jejíž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty určenému zájemci, a to Městu Rudná, adresa Městského úřadu Rudná Masarykova 94, 25219 Rudná, IČO: 00233773; 8) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry; 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s., na adrese Poštovní 133/4, 252 19 Rudná, ve lhůtě 30 (slovy: třice ti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci představenstvo předá tak, že jej buď zašle dopo ručeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; emisní kurs upisovaný ch akcií je roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí; 11) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit (i) 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých) na úče t společnosti č. 382193329/0800, vedený u České spořitelny, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcie, a (ii) 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcie, v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s., na adrese 252 19 Rudná, Poštovní 133/4, a to tak, že vkladatel (upisovatel) předá společnosti písemné prohlá šení o vnesení nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí dle § 19 zákona o obchodních korporacích před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 12) v souladu s ustanovením § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce jsou tyto nemovité věci: - pozemek parc. č. st. 560 v k.ú. Hořelice, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.e.,-- -pozemek parc. č. st. 561 v k.ú. Hořelice, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,--- vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hořelice, obec Rudná, okres Praha-západ. Celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku částku 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) a jediný akcionář tuto cenu schvaluje. Na nepeněžitý vklad bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmen ové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě. 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 158.071.000,-Kč (slovy: jednosto padesát osm milionů sedmdesát jedna tisíc korun českých). 14) V důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov: V Článku 7 bod 7.1. nově zní takto: 7.1.Základní kapitál společnosti činí 158.071.000,-Kč (slovy: jednosto padesát osm milionů sedmdesát jedna tisíc korun českých). V Článku 8 bod 8.1. a 8.3. nově zní takto: 8.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na: 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých), 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých), 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých). 8.3.S akcií o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) je spojeno 138.170.834 (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři) hlasů. S akcií o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) je spojeno 19.900.000 (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc) hlasů. S akcií o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých) je spojeno 166 (slovy: jednosto šedesát šest) hlasů. Celkový počet hlasů činí 158.071.000 (slovy: jednosto padesát osm milionů sedmdesát jedna tisíc). Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu uvedené v tomto článku Za třetí notářského zápisu nabývá účinnosti až v okamžiku, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu společnosti ve smyslu rozhodnutí uvedeného v článku Za druhé tohoto notářského zápi su, tj. v okamžiku, kdy bude nová snížená výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. 25.8.2017 - 23.10.2017
Město Rudná coby jediný akcionář společnosti Technické služby Rudná a.s. vykonávající působnost valné hromady přijalo dne 22.2.2017 radou města formou notářského zápisu NZ 195/2017, N 212/2017, následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Rozhodu je o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu a návazného procesu jeho zvýšení (viz článek Za třetí tohoto notářského zápisu) je změna struktury aktiv, která povede k zániku pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři a k získání nemovitého majetku nezb ytného pro výkon podnikatelské činnosti společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 18.570.166,- Kč (slovy: osmnáct milionů pětset sedmdesát tisíc jednosto šedesát šest korun českých) z původní výše 156.741.000,- Kč (slovy: jednosto padesát šest milionů sedmset čtyřicet jedna tisíc korun č eských) na novou výši 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty jediné akcie společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota akcie sníží z 156.741.000,- Kč (slovy: jed nosto padesát šest milionů sedmset čtyřicet jedna tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) akcie, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) rozvržen na 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři kor un českých) a mající listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcie bude provedeno výměnou současné akcie za akcii o nižší jmenovité hodnotě. d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 18.570.166,- Kč (slovy: osmnáct milionů pětset sedmdesát tisíc jednosto šedesát šest korun českých) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. e) Lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcie za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcie akcionářem společnosti za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k pře dložení akcie je adresa sídla společnosti Technické služby Rudná a.s. Poštovní 133/4, 252 19 Rudná. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcii nepředloží, není oprávněn až do jejího předložení vykonávat akcionářská práva s ní spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. f) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov: V Článku 7 bod 7.1. nově zní takto: 7.1.Základní kapitál společnosti činí 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých). V Článku 8 bod 8.1. a 8.3. nově zní takto: 8.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých). 8.3.S akcií o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) je spojeno 138.170.834 (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři) hlasů. Celkový počet hlasů činí 138.170.834 (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři). 3.3.2017 - 25.8.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Druh akcií: Všechny akcie společnosti jsou akcie kmenové. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 24.3.2014
Rada města Rudná přijala jednomyslně za účasti 4 členů následující usnesení, čímž současně při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Rudná a.s. přijala v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejícíc h ustanovení obchodního zákoníku, toto rozhodnutí Města Rudná jako jediného akcionáře společnosti Technické služby Rudná a.s.: 1) rozhoduje o zvýšení základníh kapitálu o částku 142.061.000,- Kč ( slovy : jednostočtyřicetdvamilionůšedesátjedentisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku na vrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 14 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč( slovy : desetmilionů korun českých) mající listinou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 2 kusy kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých) majících listinnou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 6 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) majících listinnou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 1 kus kmenové akcie znějícíc na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) mající listinnou podobu, akcie nebude kótovaná na oficiálním trhu; 3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem ( viz. níže bod 9 tohoto rozhodnutí); 4) bere na vědomí, že - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 20.8.2009 vypracován znalecký posudek, který byl vypracován znalcem: znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářsk á 1108/3, PSČ: 110 00 , IČ: 257 61 421 , a to pod číslem N 30263/09 ( dále jen " znalecký posudek "), - shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitých vkladů jmenován usnesením Krajského soudu v Praze čj. 2 Nc 387/2009-23 ze dne 14.7.2009, které nabylo právní moci dne 28.7.2009, - představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií ( § 204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá jediný akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a t udíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku; 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, uirčuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydá ny, budou nabídnuty určitému ( předem určenému) zájemci, a to Městu Rudná, adresa Městského úřadu Rudná Masarykova 94, 252 19 Rudná u Prahy, IČ: 002 33 773; 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny; 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s. , na adrese Rudná, Masarykova 105, ve lhůtě 30 ( slovy: třicet) dnů počí naje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. shora uvedenému určitému ( předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli, tj. shora uvedenému ( předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 ( slovy : deseti) dnů ode dne , kdy bude zapsáno toto rozhodnutí ( usnesení) o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tj. shora uvedenému určitému ( předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání a kcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následijícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurz akcií činí vždy částku 10.000.000,- Kč ( slovy : desetmilionů korun českých) na každou jednu akcii o  jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy : desetmilionů korun českých) , vždy částku 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ) slovy : jedenmilion korun českých ) , vždy částku 10.00 0,- Kč ) slovy : desettisíc korun českých ) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ) slovy : desettisíc korun českých ) , částku 1.000,- Kč ) slovy : jedentisíc korun českých ) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ) slovy : jedenti síc korun českých ) ; 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého ( předem určeného) zájemce je nemovitý a movitý majetek, který slouží k provozu, zásobování a hospodaření obce Rudná s pitnou vodou, re spektive nakládání s odpadní vodou. Do tohoto majetku náleží: - pozemky pod čerpací stanicí s vodojemem ,v katastrálním území Hořelice, včetně veškerých staveb, zařízení a venkovních úprav na nich, - stavby čerpacích stanic odpadních vod v ulicích Jeronýmova, Na výsluní, Vysočanská, Molákova, Na Drahách, komerční zóna Delvita, - provozní objekt vodního hospodářství včetně příslušenství a zařízení na pozemku parc.č. 189/1, katastrální území Hořelice, obec Rudná, - soubor kanalizačních šachet, - část vedení trubní kanalizace v ulicích Benešova, Boženy Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Dvořákova, Havířská, Havlíčkovo náměstí, Holečkova, Husova, Jeronýmova, Jiráskova, Jungmanova , Živcových, k ČOV, K Sídlišti, Karlova, Karlovotýnská, Ke Školce , Klostermannova, Komenského, Lidická, Masarykova , Máchova, Mládeže, Molákova, Mikoláše Alše, Na Drahách, Dvorská, Na Mýtě, Na Přídělu, Na Sídlišti, Na Skalce, Na Výsluní, Nádražní, Nerudova, Palackého, Pod Můstkem, Poštovní, Příčná, Riegerova, Rybničná, Sládkova, Smetanova, Svážná, Svatopluka Čecha, Šamolinova, Štefánikova, Tylova, 5. května, U Pelikána, V Aleji, V Brance, V Zátiší, Vrchlického, V.Nováka/Jinočanská, Žižkova, Bezručova, Na Panském, V Zahradách, Hořelická, Za kinem, Oblouková, v oblasti k omerční zóny a na dálniční odpočívce D5. Podrobný popis shora uvedeného movitého a nemovitého majetku je uveden ve znaleckém posudku, přičemž položkově je tento movitý a nemovitý majetek vymezen v příloze č. 1 znaleckého posudku. Do shora uvedeného majetku patří též nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí, a to : - pozemek parc. č. st. 502, druh zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 208/3, druh ostatní plocha, - budova bez čp/če, způsob využití technické vybavení, na pozemku parc.č. st. 502, druh zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném v Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hořelice, obec Rudná, okres Praha - západ. Celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 142.061.000,- Kč ( slovy : jednostočtyřicetdvamilionů šedesátjedentisíc korun českých). Na nepeněžitý vklad budou vydány akcie tak, jak je uvedeno v bodě 2) tohoto rozho dnutí. 10) s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163 a) odst. 3 obchodního zákoníku konstatuje, že emisní kurz akcií byl stanoven shodně jako jejich jmenovitá hodnota, a tedy nevzniká rozdíl ve smyslu tohoto ustanovení; 11) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9) tohoto rozhodnutí; 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje , že 100% emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinnen splatit ve lhůtě 30 ( slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti Technické služ by Rudná a.s., na adrese Rudná, Masarykova 105, a to tak, že ohledně nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí vkladatel ( upisovatel) předá společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku, ohledně nemovitého majetku nezapisovaného do katastru nemovitostí bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a ohledně movitého majetku bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a současně tento majetek bude předán společnosti; 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 156.741.000,- Kč ( slovy : jednostopadesátšestmilionů sedmsetčtyřicetjednatisíc korun českých ). 21.10.2009 - 25.11.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 19.6.1998: a) Základní jmění společnosti se zvyšuje s částky 1 0000 000,-Kč o částku 13 680 000,-Kč, tedy na částku 14 680 000,-Kč, a to upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku a tato částka je konečná. b) Důvodem zvýšení základního jmění je zvýšení kreditu a operativnosti činnosti společnosti ve vztahu k zajišťování provozu a služeb pro potřeby občanů obce Rudná. d) Celkem bude upisováno: - 451 kusů akcií, znějících na majitele, se kterými nejsou spojená žádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč v listinné podobě, - 917 kusů akcií, znějících na jméno, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, v listinné podobě. d) Emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. e) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář, a to Obec Rudná, se sídlem Rudná, Masarykova 94, IČ: 00233773, který splatí emisní kurs upisovaných akcií nepeněžitým vkladem, jež tvoří: Vodovodní sítě nacházející se v obci Rudná, okrese Praha-západ, v katastrálních územích Dušníky a Hořelice, a sice potrubí z trub litinových DN 300 o délce 567 m a DN 200 o délce 1526 m, dále potrubí z trub plastových PVC, a to DN 300 o délce 383 m, DN 200 o délce 1255 m, DN 150 o délce 3580 m, DN 100 o délce 9236 m, DN 80 o délce 1163 m a DN 200 o délce 422 m, a potrubí z trub plastových PE DN 150 o délce 1066 m, včetně součástí vodovodní sítě, který tvoří odvzdušňovač VENTEX-DN 80, šachta pro odvzdušňovač, 164 ks sekčních uzávěrů SIGMA, 4 ks uzávěrů HAWLE a 246 kusů zemních hydrantů. f) Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem soudních znalce Vladimíra Volka, bytem Lítovická 169, Hostivice, ze dne 25.4.1998, pod číslem 38/1998 znaleckého deníku, na částku 13 723 100,-Kč a znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Zdeňka Jonáka, bytem Husova 348, Rudná u Prahy, ze dne 10.5.1998, pod číslem 1749/35/98 znaleckého deníku, na částku 13 688 070,-Kč. g) Na základě shora uvedených posudků se hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře stanovuje na částku 13 680 000,-Kč, a to zaokrouhlením podle nižšího z obou znaleckých posudků. h) S ohledem na skutečnost, že všechny nové akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem, nepřichází v úvahu přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií ve smyslu § 204 a obchodního zákoníku. ch) Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet dnem následujícím ode dne zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá 60 dní. i) Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Rudná, Masarykova 94, v pracovní dny od 9,00 hod. do 15,00 hod. j) Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Rudná, Masarykova 94, v pracovní dny od 9,00 hod. do 15,00 hod., lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 14 dní ode dne upsání akcií. 19.11.1998 - 4.8.1999
Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou a not. zápisem ze dne 6.10.1995, bez výzvy k upisování akcií. 15.1.1996 - 2.7.2014
Celé základní jmění bylo splaceno před zápisem do obchodního rejstříku. 15.1.1996 - 2.7.2014

Aktuální kontaktní údaje Technické služby Rudná a.s.

Kapitál Technické služby Rudná a.s.

zakladni jmění 158 071 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2017
zakladni jmění 138 171 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.8.2017 - 23.10.2017
zakladni jmění 156 741 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.2009 - 25.8.2017
zakladni jmění 14 680 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.8.1999 - 25.11.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.1.1996 - 4.8.1999

Akcie Technické služby Rudná a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 15 28.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 28.11.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 28.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 28.11.2017
Kmenové akcie na jméno 19 900 000 Kč 1 23.10.2017 - 23.10.2017
Kmenové akcie na jméno 166 Kč 1 23.10.2017 - 23.10.2017
Kmenové akcie na jméno 158 071 000 Kč 1 23.10.2017 - 28.11.2017
Kmenové akcie na jméno 138 171 000 Kč 1 25.8.2017 - 23.10.2017
Kmenové akcie na jméno 156 741 000 Kč 1 3.3.2017 - 25.8.2017
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 15 25.11.2009 - 3.3.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 25.11.2009 - 3.3.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 74 25.11.2009 - 3.3.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 25.11.2009 - 3.3.2017
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 1 21.10.2009 - 25.11.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 21.10.2009 - 25.11.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 68 21.10.2009 - 25.11.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 330 4.8.1999 - 21.10.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 670 4.8.1999 - 21.10.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 451 4.8.1999 - 21.10.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 917 4.8.1999 - 21.10.2009
Akcie na majitele 100 Kč 3 300 15.1.1996 - 4.8.1999
Akcie na jméno 100 Kč 6 700 15.1.1996 - 4.8.1999

Sídlo Technické služby Rudná a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poštovní 133/4 , Rudná 252 19 4.12.2015
Adresa Masarykova 105 , 252 19 Rudná Česká republika
4.8.1999 - 4.12.2015
Adresa Masarykova 94 , 252 19 Rudná Česká republika
15.1.1996 - 4.8.1999

Předmět podnikání Technické služby Rudná a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.2.2009
zprostředkování obchodu a služeb 4.8.1999 - 19.2.2009
správa a údržba obecních nemovitostí 4.8.1999 - 19.2.2009
komunální služby - úklid obce, péče o veřejnou zeleň, údržba veřejných ploch a další činnost související s provozem obce 4.8.1999 - 19.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.7.1997
projektová činnost ve výstavbě 7.7.1997
autodoprava - silniční motorová doprava nákladní 7.7.1997 - 5.12.2001
provozování vodovodů a kanalizací 7.7.1997 - 19.2.2009
provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.7.1997 - 19.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.1.1996 - 19.2.2009

vedení firmy Technické služby Rudná a.s.

Statutární orgán Technické služby Rudná a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva, nebo jiný člen představenstva, který byl k jednání za společnost v daném rozsahu písemně pověřen představenstvem, oba vždy samostatně. 24.3.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému či vypsanému obchodnímu jménu a sídlu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 7.7.1997 - 24.3.2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje se předseda představenstva. 15.1.1996 - 7.7.1997
Předseda představenstva Lubomír Kocman 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Karlovotýnská 1171/13 , Rudná 252 19
Člen představenstva Josef Hluchý 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Sládkova 88/1 , Rudná 252 19
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novák 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
Člen představenstva František Fingerhut 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
Člen představenstva Ing. Patrik Eckert 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: U Strouhy 528 , Vestec 252 42
člen představenstva Bohdan Poláček 15.1.1996 - 4.8.1999
Adresa: Benešova 492/11 , Rudná 252 19
předseda představenstva Ing. Georgi Štilijanov 15.1.1996 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Nerudova 736/21 , Rudná 252 19
místopředseda představenstva Zdeněk Tomšů 15.1.1996 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Jinočanská 399/2 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Antonín Přibyl 15.1.1996 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Masarykova 424/22 , Rudná 252 19
člen představenstva Pavel Trávník 15.1.1996 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Jiráskova 207/10 , Rudná 252 19
člen představenstva Milan Pikl 4.8.1999 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Pražská 226 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Mgr. Pavel Kasal 7.2.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: Ke Školce 922/1 , Rudná 252 19
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novák 7.2.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
člen představenstva Jiří Kapalín 7.2.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: Žižkova 386/8 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Luboš Krnáč 7.2.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: 144 , Mezouň 267 18
člen PhDr. Jana Kozáková 7.2.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: V Aleji 1016/13 , Rudná 252 19
člen představenstva Jiří Kapalín 7.5.2007 - 19.2.2009
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Žižkova 386/8 , Rudná 252 19
předseda představenstva František Fingerhut 7.5.2007 - 30.3.2010
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 8.3.2010
Vznik funkce 21.3.2007
Zánik funkce 8.3.2010
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
člen PhDr. Jana Kozáková 7.5.2007 - 30.3.2010
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 8.3.2010
Adresa: V Aleji 1016/13 , Rudná 252 19
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novák 7.5.2007 - 30.3.2010
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 8.3.2010
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Luboš Krnáč 7.5.2007 - 30.3.2010
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 8.3.2010
Adresa: 144 , Mezouň 267 18
člen představenstva Josef Hluchý 19.2.2009 - 30.3.2010
Vznik členství 15.12.2008
Zánik členství 8.3.2010
Adresa: Sládkova 88/1 , Rudná 252 19
člen PhDr. Jana Kozáková 30.3.2010 - 27.1.2011
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 1.12.2010
Adresa: V Aleji 1016/13 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Luboš Krnáč 30.3.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 8.3.2010
Adresa: 144 , Mezouň 267 18
předseda představenstva František Fingerhut 30.3.2010 - 12.3.2013
Vznik členství 8.3.2010
Vznik funkce 8.3.2010
Zánik funkce 6.2.2013
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
člen představenstva Lubomír Kocman 27.1.2011 - 12.3.2013
Vznik členství 1.12.2010
Adresa: Karlovotýnská 1171/13 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Luboš Krnáč 17.10.2011 - 12.3.2013
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 20.2.2012
Adresa: 5. května 764/2 , Rudná 252 19
člen představenstva František Fingerhut 12.3.2013 - 19.3.2013
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 25.3.2013
Vznik funkce 8.3.2013
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
člen představenstva František Fingerhut 19.3.2013 - 28.3.2013
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 25.3.2013
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
člen představenstva Josef Hluchý 30.3.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 25.3.2013
Adresa: Sládkova 88/1 , Rudná 252 19
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novák 30.3.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 25.3.2013
Vznik funkce 8.3.2010
Zánik funkce 25.3.2013
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
člen představenstva František Fingerhut 28.3.2013 - 7.5.2013
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 25.3.2013
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
místopředseda představenstva Miroslav Novák 7.5.2013 - 23.5.2013
Vznik členství 25.3.2013
Vznik funkce 25.3.2013
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
člen představenstva Ladislav Arnold 12.3.2013 - 27.12.2013
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: Jiráskova 145 , Jinočany 252 25
předseda představenstva Lubomír Kocman 12.3.2013 - 30.1.2014
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 6.2.2013
Adresa: Karlovotýnská 1171/13 , Rudná 252 19
předseda představenstva Lubomír Kocman 30.1.2014 - 13.2.2015
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 27.1.2014
Vznik funkce 6.2.2013
Zánik funkce 27.1.2014
Adresa: Karlovotýnská 1171/13 , Rudná 252 19
člen představenstva Josef Hluchý 7.5.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 25.3.2013
Zánik členství 27.1.2016
Zánik funkce 27.1.2016
Adresa: Sládkova 88/1 , Rudná 252 19
člen představenstva František Fingerhut 7.5.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 25.3.2013
Zánik členství 27.1.2016
Zánik funkce 27.1.2016
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
místopředseda představenstva Miroslav Novák 23.5.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 25.3.2013
Zánik členství 27.1.2016
Vznik funkce 3.4.2013
Zánik funkce 27.1.2016
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
Člen představenstva Ing. Patrik Eckert 24.3.2014 - 8.4.2016
Vznik členství 27.1.2014
Vznik funkce 27.1.2014
Adresa: U Strouhy 528 , Vestec 252 42
Předseda představenstva Lubomír Kocman 13.2.2015 - 2.1.2017
Vznik členství 27.1.2014
Zánik členství 18.12.2016
Vznik funkce 28.1.2014
Zánik funkce 18.12.2016
Adresa: Karlovotýnská 1171/13 , Rudná 252 19
Člen představenstva Ing. Patrik Eckert 8.4.2016 - 2.1.2017
Vznik členství 27.1.2014
Zánik členství 18.12.2016
Vznik funkce 27.1.2014
Zánik funkce 18.12.2016
Adresa: U Strouhy 528 , Vestec 252 42
Člen představenstva František Fingerhut 23.3.2016 - 5.3.2018
Vznik členství 27.1.2016
Vznik funkce 27.1.2016
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01
Člen představenstva Josef Hluchý 23.3.2016 - 30.1.2019
Vznik členství 27.1.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 27.1.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Sládkova 88/1 , Rudná 252 19
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novák 23.3.2016 - 30.1.2019
Vznik členství 27.1.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 28.1.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Dobrovského 160/5 , Rudná 252 19
Předseda představenstva Lubomír Kocman 2.1.2017 - 30.1.2019
Vznik členství 19.12.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 19.12.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Karlovotýnská 1171/13 , Rudná 252 19
Člen představenstva Ing. Patrik Eckert 2.1.2017 - 30.1.2019
Vznik členství 19.12.2016
Zánik členství 15.1.2019
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: U Strouhy 528 , Vestec 252 42
Člen představenstva František Fingerhut 5.3.2018 - 30.1.2019
Vznik členství 27.1.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 27.1.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Květnová 14 , Chýně 253 01

Dozorčí rada Technické služby Rudná a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Miroslav Strnad 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Na Sídlišti 479/4 , Rudná 252 19
Člen dozorčí rady prof. MUDr. Petr Vlček CSc. 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Blažkova 1473/2 , Rudná 252 19
Člen dozorčí rady JUDr. Jindřich Pelouch 30.1.2019
Vznik členství 16.1.2019
Vznik funkce 16.1.2019
Adresa: Hornická 836 , Zdice 267 51
člen dozorčí rady Miluška Havlůjová 15.1.1996 - 4.8.1999
Adresa: Masarykova 752/111 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Pavel Holeček 15.1.1996 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Masarykova 637/91 , Rudná 252 19
člen dozrčí rady Miloslav Dvořák 15.1.1996 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: 5. května 764/2 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Bohdan Poláček 4.8.1999 - 7.2.2003
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Benešova 492/11 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Pavel Fišer 7.2.2003 - 18.3.2003
Vznik funkce 18.12.2002
Adresa: Havlíčkovo nám. 182/8 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Ing. Boris Kyselý 7.2.2003 - 17.3.2005
Vznik funkce 18.12.2002
Adresa: Tobrucká 713/25 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Vacula 7.2.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: Masarykova 692/143 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Petr Fišer 18.3.2003 - 7.5.2007
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: Havlíčkovo nám. 182/8 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Matějovský 17.3.2005 - 7.5.2007
Zánik funkce 18.3.2006
Adresa: Masarykova 658/93 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Milan Dubský 7.5.2007 - 1.8.2007
Vznik členství 2.4.2007
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: V. Nováka 455/16 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Matějovský 7.5.2007 - 21.10.2009
Vznik členství 12.3.2007
Zánik členství 23.9.2009
Adresa: Masarykova 658/93 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Mora 7.5.2007 - 30.3.2010
Vznik členství 2.4.2007
Zánik členství 8.3.2010
Adresa: Masarykova 533/10 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Sobíšek 1.8.2007 - 30.3.2010
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 8.3.2010
Adresa: Masarykova 768/117 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Matějovský 21.10.2009 - 30.3.2010
Vznik členství 12.3.2009
Zánik členství 8.3.2010
Vznik funkce 23.9.2009
Zánik funkce 8.3.2010
Adresa: Masarykova 658/93 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Mora 30.3.2010 - 27.1.2011
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 13.12.2010
Adresa: Masarykova 533/10 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Sobíšek 30.3.2010 - 27.1.2011
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 20.9.2010
Adresa: Masarykova 768/117 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Matějovský 30.3.2010 - 10.8.2011
Vznik členství 8.3.2010
Vznik funkce 8.3.2010
Zánik funkce 1.6.2011
Adresa: Masarykova 658/93 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Ing. Jan Pražák 27.1.2011 - 10.8.2011
Vznik členství 13.12.2010
Adresa: Jižní 1330/31 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Jana Lindourková 27.1.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 20.9.2010
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: Herálecká III 1582/8 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Matějovský 10.8.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 8.3.2010
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: Masarykova 658/93 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Ing. Jan Pražák 10.8.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 13.12.2010
Zánik členství 14.3.2013
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 14.3.2013
Adresa: Jižní 1330/31 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Miroslav Strnad 7.5.2013 - 23.5.2013
Vznik členství 25.3.2013
Vznik funkce 10.4.2013
Adresa: Na Sídlišti 479/4 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Jindřich Pelouch 7.5.2013 - 23.5.2013
Vznik členství 25.3.2013
Adresa: Hornická 836 , Zdice 267 51
člen dozorčí rady Petr Vlček 7.5.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 25.3.2013
Zánik členství 27.1.2016
Zánik funkce 27.1.2016
Adresa: Na Výsluní 1048/84 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Miroslav Strnad 23.5.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 25.3.2013
Zánik členství 27.1.2016
Vznik funkce 10.4.2013
Zánik funkce 27.1.2016
Adresa: Na Sídlišti 479/4 , Rudná 252 19
člen dozorčí rady Jindřich Pelouch 23.5.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 25.3.2013
Zánik členství 27.1.2016
Zánik funkce 27.1.2016
Adresa: Hornická 836 , Zdice 267 51
Předseda dozorčí rady Miroslav Strnad 23.3.2016 - 30.1.2019
Vznik členství 27.1.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 28.1.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Na Sídlišti 479/4 , Rudná 252 19
Člen dozorčí rady prof. MUDr. Petr Vlček CSc. 23.3.2016 - 30.1.2019
Vznik členství 27.1.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 27.1.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Blažkova 1473/2 , Rudná 252 19
Člen dozorčí rady JUDr. Jindřich Pelouch 23.3.2016 - 30.1.2019
Vznik členství 27.1.2016
Zánik členství 15.1.2019
Vznik funkce 27.1.2016
Zánik funkce 15.1.2019
Adresa: Hornická 836 , Zdice 267 51

Sbírka Listin Technické služby Rudná a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3726/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.11.2015 1.12.2015 7.12.2015 16
B 3726/SL 57 notářský zápis [NZ 77/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.3.2014 1.12.2015 7.12.2015 19
B 3726/SL 56 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.9.2015 15.9.2015 12
B 3726/SL 55 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 13.5.2015 11.9.2015 15.9.2015 1
B 3726/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.8.2015 11.9.2015 15.9.2015 1
B 3726/SL 53 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.5.2015 27.5.2015 41
B 3726/SL 52 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 28.1.2014 9.2.2015 18.2.2015 2
B 3726/SL 51 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.1.2014 9.2.2015 18.2.2015 2
B 3726/SL 50 zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 3.9.2014 3.11.2014 5
B 3726/SL 49 účetní závěrka [2013]  + rozhod. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2013 3.7.2014 4.8.2014 13
B 3726/SL 48 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 16.7.2014 32
B 3726/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.3.2014 19.3.2014 25.3.2014 16
B 3726/SL 46 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 27.1.2014 19.3.2014 25.3.2014 2
B 3726/SL 45 notářský zápis NZ 28/2014 Městský soud v Praze 10.3.2014 19.3.2014 25.3.2014 4
B 3726/SL 44 ostatní rozhodnutí z jednání jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.12.2013 20.12.2013 31.12.2013 2
B 3726/SL 43 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.10.2013 14.10.2013 12
B 3726/SL 42 ostatní zápis z mimořádného zasedání DR/odvolání předs. Městský soud v Praze 13.1.2013 29.4.2013 14.5.2013 4
B 3726/SL 41 ostatní rozhodnutí z jdenání jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2013 29.4.2013 14.5.2013 3
B 3726/SL 40 ostatní rozhodnutí z jednání jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.3.2013 29.4.2013 14.5.2013 2
B 3726/SL 39 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 3.4.2013 29.4.2013 14.5.2013 4
B 3726/SL 38 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2013 11.3.2013 13.3.2013 3
B 3726/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.1.2013 14.1.2013 14
B 3726/SL 36 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.1.2012 31.1.2012 15
B 3726/SL 35 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.1.2012 31.1.2012 2
B 3726/SL 34 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.1.2012 31.1.2012 2
B 3726/SL 33 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.1.2012 31.1.2012 12
B 3726/SL 32 účetní závěrka VZZ r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.3.2011 9.3.2011 2
B 3726/SL 31 účetní závěrka příloha r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.3.2011 9.3.2011 5
B 3726/SL 30 účetní závěrka rozvaha r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.3.2011 9.3.2011 4
B 3726/SL 29 účetní závěrka VZZ r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.3.2011 9.3.2011 2
B 3726/SL 28 účetní závěrka příloha r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.3.2011 9.3.2011 6
B 3726/SL 27 účetní závěrka rozvaha r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.3.2011 9.3.2011 4
B 3726/SL 26 účetní závěrka VZZ r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.3.2011 9.3.2011 2
B 3726/SL 25 účetní závěrka příloha r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.3.2011 9.3.2011 6
B 3726/SL 24 účetní závěrka rozvaha r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.3.2011 9.3.2011 4
B 3726/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.12.2010 8.2.2011 2
B 3726/SL 22 ostatní - rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 8.3.2010 23.3.2010 5.5.2010 4
B 3726/SL 21 posudek znalce č. N30263/09 Městský soud v Praze 2.6.2009 21.10.2009 31
B 3726/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.2009 21.10.2009 16
B 3726/SL 19 notářský zápis NZ 683/2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 21.10.2009 12
B 3726/SL 18 ostatní -rozh.jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 15.12.2008 27.1.2009 24.3.2009 1
B 3726/SL 17 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 3.4.2008 27.1.2009 24.3.2009 1
B 3726/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.1.2009 27.1.2009 24.3.2009 2
B 3726/SL 15 účetní závěrka r.05+aud+o.vztazích+zpr.předst Městský soud v Praze 31.12.2005 5.6.2006 6.6.2006 25
B 3726/SL 14 účetní závěrka r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 30.1.2006 13.2.2006 20
B 3726/SL 13 účetní závěrka r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.1.2006 13.2.2006 17
B 3726/SL 12 účetní závěrka r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 30.1.2006 13.2.2006 0
B 3726/SL 11 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 30.1.2006 13.2.2006 0
B 3726/SL 10 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 30.1.2006 13.2.2006 0
B 3726/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 12/2005 Městský soud v Praze 17.1.2005 11.4.2005 0
B 3726/SL 8 podpisové vzory a čestné prohlášení Městský soud v Praze 31.1.2005 11.4.2005 0
B 3726/SL 7 ostatní návrh na zápis změn v OR Městský soud v Praze 20.12.2002 9.1.2003 26.3.2003 0
B 3726/SL 6 ostatní zápis z jed.představenstva+DR Městský soud v Praze 18.12.2002 9.1.2003 26.3.2003 0
B 3726/SL 5 podpisové vzory +čest.prohlášení 8x Městský soud v Praze 9.1.2003 26.3.2003 0
B 3726/SL 4 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.12.2002 9.1.2003 26.3.2003 0
B 3726/SL 3 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0
B 3726/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 8.6.1997 0
B 3726/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.1995 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technické služby Rudná a.s.

IČO (identifikační číslo) 61673056
Jméno Technické služby Rudná a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Černošice
Vznik první živnosti: 15.1.1996
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 4

Sídlo Technické služby Rudná a.s.

Živnosti a provozovny Technické služby Rudná a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna K Čistírně, parc. č. 202/9 252 19 Rudná
Identifikační číslo provozovny 1004937971
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 20.1.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Poštovní 133/4, Rudná 252 19
Identifikační číslo provozovny 1004937962
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 20.1.2012

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.1996

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa a údržba obecních nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Komunální služby - úklid obce, péče o veřejnou zeleň, údržba veřejných ploch a další činnosti související s provozem obce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1996
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 10 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 31.3.2004

Živnost č. 12 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technické služby Rudná a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Kocman
Člen statutárního orgánu František Fingerhut
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Novák
Člen statutárního orgánu Josef Hluchý
Člen statutárního orgánu Ing. Patrik Eckert

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technické služby Rudná a.s.

IČO: 61673056
Firma: Technické služby Rudná a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Rudná
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 15.1.1996

Sídlo Technické služby Rudná a.s.

Sídlo: Poštovní 133/4, Rudná 252 19

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rozmnožování nahraných nosičů
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image