Firma Technické služby města Olomouce, a.s. IČO 25826603


Technické služby města Olomouce, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technické služby města Olomouce, a.s. (25826603) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zamenhofova 783/34, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 1998 a je stále aktivní. Technické služby města Olomouce, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Technické služby města Olomouce, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technické služby města Olomouce, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Technické služby města Olomouce, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Technické služby města Olomouce, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technické služby města Olomouce, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2052
IČO (identifikační číslo osoby) 25826603
Jméno Technické služby města Olomouce, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.12.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. 26.8.2014 - 18.4.2019
Počet členů statutárního orgánu: 7 26.8.2014 - 18.4.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 26.8.2014 - 18.4.2019
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 13.6.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 139.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 2.000.000,- Kč na 141.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 20 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností - převod podmíněn souhlasem valné hromady podoba: zaknihovaná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč c) všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře Statutárního města Olomouce se sídlem Olomouc, Horní náměstí-radnice, PSČ 779 11, IČ 00299308. Zastupitelstvo města Olomouce schválilo na svém 22. zasedání konaném dne 19.5.2006, zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je majetkem Statutárního města Olomouce, a.s., a to v souladu se zákonem o obcích, zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost , jiný nebytový prostor, číslo jednotky 77/1 v budově čp. 77 na pozemku st.pl. p.č. 491 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 1046/2503, na společných částech budovy čp. 77 a pozemku st.pl. p.č. 491, zapsané na listu vlastnictví 1122 a na listu vlastnict ví 1324 pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v hodnotě 2.039.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 1517-018/2006, Ing. Jana Dostála, znalce v oboru ekonomika- ceny a odhady nemovitostí-stavby obytné a průmyslové, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod Spr 1799/95. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, zaknihovaných. Rozdíl mezi hodnotou nepe něžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio. Základní kapitál obch. společnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem z důvodu získání potřebných prostor pro z řizení zákaznického centra a je tedy v důležitém zájmu společnosti. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmenován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 18.5.2006 čj. Nc 5136/2006-14, které nabylo právní moci dne 25.5.2006, částkou ve výši 2.039.200,- Kč, když na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 2.000.000,- Kč. d) místem pro vykonání úpisu akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc, Zamenhofova 783/34, PSČ 772 11. Lhůta pro upisování akcií počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodníh o zákoníku, po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude souča sně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, a to písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s tím, že k předání nemovitosti dojde ve stejné lhůtě v mís tě, kde se nachází předmětná nemovitost. 6.9.2006 - 30.1.2007
Omezení převoditelnosti: V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnost těchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. 10.4.2002 - 26.8.2014
Jediný akcionář společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.11.1999 ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchod. zák. o zvýšení základního jmění společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o částku 9,000.0000,-Kč, slovy: devět milionů korun českých. 28.4.2000 - 20.6.2003
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 28.4.2000 - 20.6.2003
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 90 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě za jednu akcii 100.000,-Kč a emisním kurzu 100.000,-Kč za jednu akcii. 28.4.2000 - 20.6.2003
Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 28.4.2000 - 20.6.2003
Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií. 28.4.2000 - 20.6.2003
Všech 90 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisu jedinému akcionáři městu Olomouc se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc, IČO: 00299308. 28.4.2000 - 20.6.2003
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady 6. 28.4.2000 - 20.6.2003
Lhůta k vykonání úpisu počne běžet třicátým dnem po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchod. zák. a končí uplynutím čtrnáctého dne po započetí úpisu. 28.4.2000 - 20.6.2003
Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - města Olomouce, se sídlem Úřadu města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc, IČO: 00299308. 28.4.2000 - 20.6.2003
Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., se sídlem v Olomouci, U botanické zahrady 6 nejpozději do tří dnů ode dne upsání nových akcií předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchod. zák. a předáním, o kterém bude pořízen předávací zápis. 28.4.2000 - 20.6.2003
Nepeněžitý vklad tvoří: nemovitý majetek, a to: a) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 466/3 o výměře 391 m2, areál sběrového dvora se vším příslušentvím, tj. přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou, venkovními úpravami: zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001 pro kat. úz. Neředín; 28.4.2000 - 20.6.2003
b) pozemek ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 263/22 o výměře 848 m2, areál sběrového dvora se vším příslušenstvím, a to přístřeškem - skladem, vedlejší stavbou a venkovními úpravami: zpevněnou plochou, oplocením a plotovými vraty, zaps. na LV 1001 pro kat. úz. Hodolany. Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem č. 788-3/99, znaleckým posudkem č. 814-3/99 znalce Jana Dlouhého na částku 3.692.000 Kč a znaleckým posudkem č. 1539-200/99 znalce Ing. Štefana Gibaly na částku 3.755.000 Kč. movitý majetek: a) nákladní automobil IVECO MT 190 E 27 SPZ OLB 10-17; b) nákladní automobil LIAZ 18.33 SPZ OLB 05-93; c) nákladní automobil LIAZ 18.33 UB SPZ OLB 05-92; d) přívěs PANAV PK 24.19 SPZ OC 28-06; e) přívěs PANAV PKL 24 SPZ OC 28-09; f) lisovací kontejner LK 8 g) 24 ks kontejner KOREX-20 m3 Celý předmět vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Dömische na částku 6.018.000 Kč a znaleckým posudkem č. 18/99 znalce Ing. Jana Juráně na částku 5.879.000 Kč. 28.4.2000 - 20.6.2003
Omezení převoditelnosti: V souladu s ust. § 156 odst. 4 obchod. zák. je převoditelnost těchto akcií omezena, resp. podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Jediným akcionářem společnosti je město Olomouc. 18.12.1998 - 10.4.2002

Aktuální kontaktní údaje Technické služby města Olomouce, a.s.

Kapitál Technické služby města Olomouce, a.s.

zakladni jmění 141 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.2007
zakladni jmění 139 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2001 - 30.1.2007
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.1998 - 18.12.2001

Akcie Technické služby města Olomouce, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 410 18.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 410 17.8.2010 - 18.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 410 30.1.2007 - 17.8.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 390 18.12.2001 - 30.1.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 300 18.12.1998 - 18.12.2001

Sídlo Technické služby města Olomouce, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zamenhofova 783/34 , Olomouc 779 00 23.11.2016
Adresa Zamenhofova 783/34 , Olomouc 779 00 10.4.2002 - 23.11.2016
Adresa U botanické zahrady 794/6 , Olomouc 779 00 18.12.1998 - 10.4.2002

Předmět podnikání Technické služby města Olomouce, a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 15.10.2012
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 15.10.2012
výkon zeměměřičských činností 15.10.2012
projektová činnost ve výstavbě 15.10.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2009
zámečnictví, nástrojářství 21.4.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.4.2009
opravy silničních vozidel 10.4.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10.4.2002
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 10.4.2002 - 2.7.2004
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 10.4.2002 - 2.7.2004
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 10.4.2002 - 21.4.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 10.4.2002 - 12.5.2009
činnost technických poradců v oblasti odpadového hospodářství 10.4.2002 - 12.5.2009
provozování placeného hlídaného parkoviště v areálu TSmO, a.s. 10.4.2002 - 15.10.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.12.1998
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 18.12.1998 - 10.4.2002
opravy motorových vozidel 18.12.1998 - 10.4.2002
správa městských tržišť 18.12.1998 - 2.7.2004
masérské služby 18.12.1998 - 2.7.2004
provozování veřejných tělovýchovných škol 18.12.1998 - 2.7.2004
poskytování rychlého občerstvení (vyjma živností řemeslných) 18.12.1998 - 2.7.2004
praní prádla 18.12.1998 - 2.7.2004
zámečnictví 18.12.1998 - 21.4.2009
správa, údržba a opravy místních komunikací včetně jejich příslušenství a součástí dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 18.12.1998 - 12.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.12.1998 - 12.5.2009
údržba veřejné zeleně 18.12.1998 - 12.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.12.1998 - 12.5.2009
provozování veřejných WC 18.12.1998 - 12.5.2009
zemní práce 18.12.1998 - 12.5.2009
silniční motorová doprava nákladní 18.12.1998 - 15.10.2012

vedení firmy Technické služby města Olomouce, a.s.

Statutární orgán Technické služby města Olomouce, a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenst va společnosti. 26.8.2014
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. 10.4.2002 - 26.8.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná vždy společně předseda nebo místopředseda a alespoň jeden člen představenstva. 18.12.1998 - 10.4.2002
předseda představenstva Ing. Jiří Fryc 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Vznik funkce 8.4.2019
Adresa: 476 , Dub nad Moravou 783 75
místopředseda představenstva Ing. Bc. Milan Štarnovský 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Vznik funkce 8.4.2019
Adresa: Veleslavínova 103/8 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Miloslav Sobotka 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Adresa: 68 , Drahanovice 783 44
člen představenstva Ing. Oldřich Šputa 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Trnkova 562/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jaromír Czmero 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Zeyerova 850/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva RNDr. Miroslav Studený 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Horní náměstí 433/21 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Miloš Ulrich 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Mišákova 456/24 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Miloš Vychodil 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Dr. Milady Horákové 1079/21 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Šimša 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Jana Koziny 363/20 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Miloš Vychodil 27.3.2000 - 18.12.2001
Adresa: Dr. Milady Horákové 1079/21 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Vladimír Lisý 18.12.2001 - 10.4.2002
Vznik funkce 9.8.2001
Adresa: Wolkerova 1102/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva RSDr. Alexandr Černý 18.12.1998 - 20.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: gen. Píky 224/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Karel Šimša 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: Jana Koziny 363/20 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Miroslav Petřík 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 10.2.2003
Vznik funkce 16.2.1999
Zánik funkce 10.2.2003
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva PaedDr. Miroslav Pilát 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 10.2.2003
Vznik funkce 16.2.1999
Zánik funkce 10.2.2003
Adresa: Foerstrova 1086/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Antonín Krček 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: Polská 612/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Pavel Andrš 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 14.2.2000
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: V kotlině 352/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Martin Novotný 20.6.2003 - 16.1.2004
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.7.2003
Adresa: Švermova 1002/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jan Dlouhý 20.6.2003 - 11.5.2005
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 5.12.2004
Adresa: Kmochova 1065/8 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Vladimír Lisý 10.4.2002 - 21.11.2005
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 23.3.2005
Adresa: 430 , Dolany 783 16
předseda představenstva Miroslav Petřík 20.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.3.2007
Vznik funkce 6.3.2003
Zánik funkce 1.3.2007
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Pavel Andrš 20.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.3.2007
Adresa: V kotlině 352/4 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Mgr. Marta Vláčilová 20.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.3.2007
Vznik funkce 6.3.2003
Zánik funkce 1.3.2007
Adresa: Nábřeží 1051/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Petr Michálek 20.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.3.2007
Adresa: Lazecká 78 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Jiří Martinák 16.1.2004 - 31.5.2007
Vznik členství 1.7.2003
Zánik členství 1.3.2007
Adresa: U lávky 330/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Hana Tesařová 11.5.2005 - 31.5.2007
Vznik členství 22.12.2004
Zánik členství 1.3.2007
Adresa: tř. Kosmonautů 1024/18 , Olomouc 779 00
člen představenstva Hana Tesařová 31.5.2007 - 12.5.2009
Vznik členství 1.3.2007
Adresa: tř. Kosmonautů 1024/18 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Mgr. Marta Vláčilová 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 8.3.2007
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Nábřeží 1051/2 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miroslav Petřík 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 8.3.2007
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Petr Michálek 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Lazecká 30/78 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Pavel Hejtmánek 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Heyrovského 403/21 , Olomouc 779 00
člen představenstva RNDr. Jan Holpuch Ph.D. 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Kubatova 468/28 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Edita Hrstková 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Kaštanová 919/23 , Olomouc 779 00
člen představenstva Hana Kaštilová Tesařová 12.5.2009 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jaroslav Krátký 30.5.2011 - 3.5.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: Na Šibeníku 185/46 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Rozbořil 30.5.2011 - 31.12.2013
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Palackého 621/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Rozbořil 31.12.2013 - 16.4.2014
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Palackého 621/1 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Mgr. Marta Vláčilová 30.5.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miroslav Petřík 30.5.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Milan Langer 30.5.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Handkeho 711/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Pavel Hejtmánek 30.5.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Heyrovského 403/21 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Miloslav Strýček 30.5.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Baarova 654/42 , Horka nad Moravou 783 35
člen představenstva Ivan Kosatík 3.5.2013 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Rozbořil 16.4.2014 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Palackého 1198/14 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Miroslav Petřík 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Domovina 742/11 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Miloslav Strýček 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Baarova 654/42 , Horka nad Moravou 783 35
člen představenstva Miroslav Behro 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Synkova 417/19 , Olomouc 779 00
člen představenstva Milan Feranec 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen představenstva Pavel Hejtmánek 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Olšová 357/2 , Olomouc 783 35
člen představenstva Jiří Rozbořil 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Palackého 1198/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Vláčilová 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Mgr. Miloslav Tichý 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Vznik funkce 7.1.2019
Zánik funkce 8.4.2019
Adresa: Janského 424/18 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Robert Runták 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Vznik funkce 7.1.2019
Zánik funkce 8.4.2019
Adresa: Hrnčířská 1184/28 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Martin Major 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Adresa: Horní lán 1312/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Milan Feranec 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen představenstva Eva Kolářová 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Adresa: Na Letné 446/35 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Bc. Rostislav Hainc 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Adresa: Elišky Junkové 306/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Vladimír Prášil 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Adresa: Na příhonu 60/4 , Olomouc 779 00

Dozorčí rada Technické služby města Olomouce, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Antonín Zívala 1.6.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Rokycanova 781/15 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. arch. Pavel Grasse 15.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: U pivovaru 239/3 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Miloslav Tichý 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Vznik funkce 8.4.2019
Adresa: Janského 424/18 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Robert Runták 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Vznik funkce 8.4.2019
Adresa: Hrnčířská 1184/28 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Jaroslav Krátký 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Adresa: Voskovcova 754/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Vladimír Prášil 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Adresa: Na příhonu 60/4 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Bc. Rostislav Hainc 18.4.2019
Vznik členství 8.4.2019
Adresa: Elišky Junkové 306/14 , Olomouc 779 00
člen Marie Vymětalová 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Skupova 575/17 , Olomouc 779 00
člen Ing. František Dvořák 18.12.1998 - 27.3.2000
Adresa: Za vodojemem 1005/4 , Olomouc 779 00
člen Antonín Zívala 18.12.1998 - 20.6.2003
Vznik členství 31.12.1998
Adresa: Horní náměstí 13 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen Mgr. Jaroslav Bosák 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 10.2.1999
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: Nešverova 11 , 771 00 Olomouc Česká republika
člen Mgr. Bohuslav Coufal 27.3.2000 - 20.6.2003
Vznik členství 21.10.1999
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: Družební 665/3 , Olomouc 779 00
předseda Mgr. Ing. Petr Konečný 20.6.2003 - 16.1.2004
Vznik členství 10.2.2003
Vznik funkce 6.3.2003
Adresa: Zikova 608/16 , Olomouc 779 00
člen Antonín Zívala 20.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 31.12.1998
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Horní náměstí 13 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen Yvona Kubjátová 20.6.2003 - 31.5.2007
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.3.2007
Adresa: Fischerova 685/34 , Olomouc 779 00
předseda Mgr. Ing. Petr Konečný 16.1.2004 - 31.5.2007
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 1.3.2007
Vznik funkce 6.3.2003
Zánik funkce 1.3.2007
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Yvona Kubjátová 31.5.2007 - 12.5.2009
Vznik členství 1.3.2007
Adresa: Fischerova 685/34 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Petr Konečný 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 8.3.2007
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Antonín Zívala 31.5.2007 - 30.5.2011
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 20.1.2011
Adresa: Horní náměstí 13 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Yvona Kubjátová 12.5.2009 - 30.5.2011
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: U solných mlýnů 831/25 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Petr Konečný 30.5.2011 - 14.2.2012
Vznik členství 1.3.2011
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Legionářská 1212 39, 779 00 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Antonín Zívala 30.5.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 20.1.2011
Adresa: Horní náměstí 204/13 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Antonín Zívala 27.9.2013 - 14.11.2013
Vznik členství 20.1.2011
Adresa: Horní náměstí 204/13 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Yvona Kubjátová 30.5.2011 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: U solných mlýnů 831/25 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Petr Konečný 14.2.2012 - 1.6.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Antonín Zívala 14.11.2013 - 1.6.2015
Vznik členství 20.1.2011
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Rokycanova 781/15 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Petr Konečný 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 13.4.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Yvona Kubjátová 1.6.2015 - 15.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: U solných mlýnů 831/25 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Pavel Hekela 15.1.2019 - 18.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 8.4.2019
Vznik funkce 7.1.2019
Zánik funkce 8.4.2019
Adresa: Resslova 204/18 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin Technické služby města Olomouce, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2052/SL 50 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 13.4.2015 21.5.2015 24.6.2015 1
B 2052/SL 49 ostatní Zápis z 1. zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.4.2015 21.5.2015 24.6.2015 3
B 2052/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora včetně příloh, schválení účetní závěrky Krajský soud v Ostravě 18.6.2015 24.6.2015 38
B 2052/SL 46 notářský zápis [NZ 359/2014] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 14.5.2015 22.5.2015 16
B 2052/SL 45 notářský zápis NZ 359/2014 RJA - změna stanov Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 20.8.2014 3.10.2014 16
B 2052/SL 44 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.7.2014 21.8.2014 36
B 2052/SL 43 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 11.2.2014 20.2.2014 37
B 2052/SL 42 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 12.7.2012 37
B 2052/SL 41 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 5.8.2011 37
B 2052/SL 40 podpisové vzory 10x Krajský soud v Ostravě 31.3.2011 25.5.2011 9.6.2011 12
B 2052/SL 39 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 9.12.2010 17.12.2010 30
B 2052/SL 38 notářský zápis NZ 196/2010 změna stanov Krajský soud v Ostravě 8.6.2010 4.8.2010 25.8.2010 9
B 2052/SL 37 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 21.7.2010 52
B 2052/SL 36 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 22.6.2009 9.7.2009 48
B 2052/SL 35 podpisové vzory Hana Kaštilová Tesařová Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 17.4.2009 19.5.2009 1
B 2052/SL 34 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv,zpr.audit,§66 Krajský soud v Ostravě 22.7.2008 8.10.2008 50
B 2052/SL 33 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 7.8.2007 4.9.2007 52
B 2052/SL 32 podpisové vzory Antonín Zívala Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 1
B 2052/SL 31 podpisové vzory Marta Vláčilová Mgr. Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 1
B 2052/SL 30 podpisové vzory Hana Tesařová Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 2
B 2052/SL 29 podpisové vzory Mirosl. Petřík Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 2
B 2052/SL 28 podpisové vzory Petr Michálek Mgr. Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 2
B 2052/SL 27 podpisové vzory Yvona Kubajtová Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 2
B 2052/SL 26 podpisové vzory Petr Konečný Mgr.Ing. Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 1
B 2052/SL 25 podpisové vzory Edita Hrstková Ing. Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 2
B 2052/SL 24 podpisové vzory Jan Holpuch RNDr. Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 1
B 2052/SL 23 podpisové vzory Pavel Hejtmánek MUDr. Krajský soud v Ostravě 12.4.2007 21.6.2007 23.7.2007 2
B 2052/SL 22 posudek znalce č. 1517-018/2006 ze 7.6.2006 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 20.2.2007 22.2.2007 15
B 2052/SL 21 notářský zápis Nz 227/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 13.6.2006 4.9.2006 19.9.2006 6
B 2052/SL 20 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv,§ 66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 12.7.2006 50
B 2052/SL 19 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 20.6.2005 22.6.2005 55
B 2052/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.1.2005 13.6.2005 1
B 2052/SL 17 notářský zápis Nz 113/2004 Krajský soud v Ostravě 2.6.2004 2.9.2004 10
B 2052/SL 16 notářský zápis Nz 112/2004 Krajský soud v Ostravě 2.6.2004 2.9.2004 15
B 2052/SL 15 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 12.7.2004 15.7.2004 85
B 2052/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 29.1.2004 4
B 2052/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.1.2004 1
B 2052/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 3.9.2003 2
B 2052/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 8
B 2052/SL 10 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 17.6.2003 20.6.2003 90
B 2052/SL 9 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 11.6.2002 28.6.2002 3.7.2002 6
B 2052/SL 8 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 3.7.2002 16
B 2052/SL 7 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 3.7.2002 38
B 2052/SL 6 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 10.7.2001 31
B 2052/SL 5 účetní závěrka r. 2000 vč.zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 10.7.2001 15
B 2052/SL 4 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 10.7.2001 16
B 2052/SL 3 notářský zápis Nz 396/99 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 5.11.1999 8.12.1999 28.4.2000 29
B 2052/SL 2 notářský zápis Nz 352/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 15.10.1998 6.11.1998 18.12.1998 69
B 2052/SL 1 notářský zápis Nz 351/98-zakl.l.,stanovy Krajský soud v Ostravě 15.10.1998 6.11.1998 18.12.1998 35

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technické služby města Olomouce, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25826603
Jméno Technické služby města Olomouce, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 26.10.1998
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 10

Sídlo Technické služby města Olomouce, a.s.

Živnosti a provozovny Technické služby města Olomouce, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna U panelárny 573/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008247766
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.1.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Libušina 554/103, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008040452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 23.3.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Kmochova 290/19, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008040495
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.5.2004
Provozovna č. 4
Provozovna Chelčického 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1008040487
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 5.8.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Pavelčákova 11/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008040509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 5.8.2000
Provozovna č. 6
Provozovna tř. Míru 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1008040479
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 5.8.2000
Provozovna č. 7
Provozovna nám. Sadové 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1006620770
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 5.8.2000

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Chelčického 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1008040487
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2000
Provozovna č. 2
Provozovna U panelárny 573/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008247766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.8.2000
Provozovna č. 3
Provozovna tř. Míru 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1008040479
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Libušina 554/103, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008040452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.2009

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Libušina 554/103, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008040452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.3.2009

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.2000

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.2006

Živnost č. 8 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.2012

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.2012

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.2013

Živnost č. 11 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1998
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 12 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1998
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 13 správa městských tržišť

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 29.5.2013

Živnost č. 15 podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 17 provozování veřejných WC

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 praní prádla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 poskytování rychlého občerstvení /vyjma živností řemeslných/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 22 správa,údržba a opravy místních komunikací včetně jejich příslušenství a součástí dle zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 24 provozování veřejných tělovýchovných škol

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 25 zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 údržba veřejné zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování tělovýchovných služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1999
Zánik oprávnění 10.9.2004

Živnost č. 28 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 činnost technických poradců v oblasti odpadového hospodářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technické služby města Olomouce, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Sobotka
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Fryc
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Štarnovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technické služby města Olomouce, a.s.

IČO: 25826603
Firma: Technické služby města Olomouce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 31.12.1998

Sídlo Technické služby města Olomouce, a.s.

Sídlo: Zamenhofova 783/34, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image