Firma Technické služby Havířov a.s. IČO 25375601


Technické služby Havířov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technické služby Havířov a.s. (25375601) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karvinská 1461/66, Havířov 736 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1997 a je stále aktivní. Technické služby Havířov a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Technické služby Havířov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technické služby Havířov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Technické služby Havířov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Technické služby Havířov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technické služby Havířov a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1664
IČO (identifikační číslo osoby) 25375601
Jméno Technické služby Havířov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1997
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.11.2013, sepsaným notářským zápisem Nz 156/2013, N 175/2013 rozhodl takto: 1. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s. /dále jen společnost/, se sídlem Havířov, Město, Karvinská 66/1461, identifikační číslo 253 75 601, se zvyšuje o částku 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých, ze stávající výše 93,710.000 ,- Kč, slovy: devadesáttřimiliónysedmsetdesettisíc korun českých, na částku ve výši 101,610.000,- Kč, slovy: jednostojedenmiliónšestsetdesettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, tj. statutárního města Havířova. 3. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 15 /patnáct/ kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých a 4 /čtyři/ kusy prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, kaž dá o jmenovité hodnotě 100.000, Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to statutárním městem Havířovem, identifikační číslo 002 97 488, jako předem určeným zájemcem, na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností dle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. 5. Emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí u jednoho kusu akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, tedy 500.000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, u jednoho kusu akcie o jmenovité h odnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, tedy 100.000,- Kč, slovy : jednostotisíc korun českých. Emisní kurz všech upisovaných akcií činí celkem 7,900.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých. 6. Místem pro upisování akcií jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem se stanoví sídlo jediného akcionáře, tj. Havířov, Svornosti 86/2. 7.Lhůta pro upisování akcií činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií vyhotoveného společností s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s.upisovateli akcií, statutárnímu městu Havířovu. Návrh smlouvy o upsání ak cií společnost doručí upisovateli na adresu jejího sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do 10.12.2013 / desátého prosince roku dvoutisícíhotřináctého/. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví jediného akcionáře, statutárního města Havířova, na ulici Jarošova 11a v katastrálním území Šumbark, obci Havířov, a to budova - stavba občanského vybavení (hala) číslo popisné 1219 na parce le číslo 826/4 a pozemky parcelní čísla 826/4 zastavěná plocha a nádvoří a 826/2 ostatní plocha, jiná plocha, zapsané, mimo jiné, na listu vlastnictví 10001, obec Havířov, katastrální území Šumbark, včetně veškerého faktického i právnického příslušenství a součástí, zejmena venkovních úprav ( přípojka elektro, žumpa, plochy s povrchem betonovým, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody, připojka kanalizace, vrata ocelová, vedení elektrické sítě osvětlovací) a trvalých por ostů, v hodnotě dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Vladimírem Pešákem, ze dne 26.06.2013 /: dvacetéhošestého června roku dvoutisícíhotřináctého:/ zapsaným pod pořadovým číslem 638-29-2013 znaleckého deníku s tím, že soudní znalec In g. Vladimír Pešák byl jmenován znalcem za účelem stanovení hodnoty výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu navrhovatele, tj. společnosti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s., usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.10.2013, jedna cí číslo 28 Nc 4219/2013-14, v souladu s ustanovením § 59 obchodního zákoníku. Citovaný znalecký posudek ve svém závěru obsahuje potvrzení znalce, že hodnota nepeněžitého vkladu 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých, odpovídá úhr nnému emisnímu kurzu 15 ( patnácti) kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, každé jedné akcie a 4 (čtyř) kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každé j edné akcie, které mají výše uvedenou akciovou společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 9. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad popsaný ve znaleckém posudku shora uvedenému, jímž jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovi ště Ostrava na listu vlastnictví číslo 10001, obec Havířov, katastrální území Šumbark, a to budova - stavba občanského vybavení (hala) číslo popisné 1219 na parcele číslo 826/4 a pozemky parcelní čísla 826/4 zastavěná plocha a nádvoří a 826/2 ostatní ploc ha, jiná plocha, včetně veškerého faktického i právnického příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav ( přípojka elektro, žumpa, plochy s povrchem betonovým, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody, přípojka kana lizace, vrata ocelová, vedení elektrické sítě osvětlovací) a trvalých porostů a jeho ocenění , jak je vše shora specifikováno s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7,9000.000,- Kč, slovy: sedm miliónůdevětsettisíc korun českých a touto částkou se hodnota nepeněžitého vkladu započítává na vklad akcionáře. Citované nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Havířova. 10.Jediný akcionář, jímž je statutární město Havířov, splatí nepeněžtý vklad předáním citovaných nemovitostí spolu s písemným prohlášením o vkladu výše citovaných nemovitostí podle ustanovení § 60 odstavce 1 a § 204 odstavce 3 obchodního zákoníku společno sti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s. 11. Zápisem nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dochází současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu , počtu prioritních akcií a jejich jmenovitých hodnot. Tato změna nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 24.1.2014 - 13.5.2014
Akcie: Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. 12.7.2002
Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 2.620.000,- Kč nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. 7.11.2001 - 8.5.2003
Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je rozhodnutím valné hromady vyloučeno z důvodu charakteru zvýšení základního kapitálu, tj. nepeněžitým vkladem, v důležitém zájmu společnosti, jímž je efektivnější výkon předmětu podnikání-svozu komunálního odpadu. 7.11.2001 - 8.5.2003
Všechny akcie budou upsány určeným zájemcem - vkladatelem nepeněžitého vkladu statutárním městem Havířov se sídlem Svornosti 2, Havířov-Město, IČ 297488. 7.11.2001 - 8.5.2003
Místem upisování akcií je sídlo společnosti Karvinská 66/1461, Havířov-Město. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a její počátek (ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku) bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Úpis akcií nad částku navrhovaného základního kapitálu se nepřipouští. 7.11.2001 - 8.5.2003
Předmětem nepeněžitého vkladu je 266 pozemků druhu ostatní plocha-manipulační plocha (stanoviště pro kontejnery) s venkovními úpravami v katastrálním území Havířov-Město, Bludovice, Prostřední Suchá a Šumbark, a dále dvě stavby bez pozemků označené jako: Středisko MTZ na pozemcích 2590/12, 2590/13 a 2590/14 a Umývárna na pozemku 2590/9, obě v katastrálním území Dolní Suchá, obci Havířov, okresu Karviná. Ocenění nepeněžitého vkladu činí dle posudku znalce 2 620 000,- Kč. 7.11.2001 - 8.5.2003
Za nepeněžitý vklad bude vydáno 262 ks (kmenových) akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve formě: na jméno a v listinné podobě. 7.11.2001 - 8.5.2003
Omezení převoditelnosti akcií: Všechny vydané zaměstnanecké akcie jsou převoditelné jen mezi zaměstnanci společnosti a bývalými zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu z pracovního poměru u společnosti po datu jejího zapsání do obchodního rejstříku. 24.4.2000 - 12.7.2002
Základní jmění společnosti se zvýší o 2 600.000,-Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2 600 kusů nových zaměstnaneckých akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie činí 1 000,-Kč. 22.12.1999 - 12.7.2002
Přednostní právo na upsání akcií mohou zaměstnanci - držitelé zaměstnaneckých akcií vykonat v sídle společnosti Karvinská č. 66/1461, 736 01 Havířov - Město, ve lhůtě: 15-ti kalendářních dnů, s počátkem : od kalendářního dne bezprostředně následujícího po dni právní moci zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 22.12.1999 - 12.7.2002
Na jednu dosavadní zaměstnaneckou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč lze upsat jednu novou zaměstnaneckou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. 22.12.1999 - 12.7.2002
S využitím přednostního práva se upisuje 2 600 ks zaměstnaneckých akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč s emisním kursem 1 000,-Kč. 22.12.1999 - 12.7.2002
Zaměstnanecké akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemcům - zaměstnancům společnosti. 22.12.1999 - 12.7.2002
Bez využití přednostního práva lze zaměstnanecké akcie upisovat v sídle společnosti: ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město, ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů s počátkem: od 17. kalendářního dne následujícího po dni právní moci usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií: 1 000,-Kč. 22.12.1999 - 12.7.2002
Upisovatelé jsou povinni splatit 50 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data upsání akcií a zbývající část do 12-ti měsíců, a to u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Havířov, na účtu č. 18332791/0100. 22.12.1999 - 12.7.2002
Splacení upisovatele - zaměstnance, nepodléhá část emisního kursu, ve výši 900,-Kč. 22.12.1999 - 12.7.2002
Vlastní zdroje, z nichž společnost bude krýt část emisního kursu akcie nepodléhajícího povinnosti splacení upisovatele dle § 209 a) odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku jsou: - ostatní (nespecifikované) fondy společnosti - syntetický účet 427. 22.12.1999 - 12.7.2002
Omezení převoditelnosti akcií je dáno předkupním právem ostatních akcionářů prostřednictvím představenstva dle článku 7.14 stanov společnosti. 29.12.1998 - 12.7.2002
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 1.9.1998, na základě pověření valné hromady společnosti konané dne 27.5.1998, o zvýšení základního jmění společnosti o 43.970.000,-Kč nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 3.737 ks kmenových akcií a 660 ks prioritních akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, v listinné podobě, na jméno. Emisní kurz jedné akcie činí 10.001,73 Kč. Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno z důvodu charakteru nepeněžitého vkladu v důležitém zájmu společnosti, neboť se jedná o movité a nemovité věci užívané k zajišťovaní provozu společnosti. Všechny akcie budou upsány vkladatelem nepeněžitého vkladu, městem Havířov, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, IČO: 29 74 88. Místem upsání akcií je sídlo společnosti: Havířov-Město, Karvinská 66/1461 a lhůtou je doba 30ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení usnesení představenstva o zvýšení základního jmění. Úpis akcií na částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 19.10.1998 - 12.7.2002
Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění: Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.5.1998 o zvýšení základního jmění společnosti o 2.600.000,- Kč kombinovaným způsobem. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2.600 kusů zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. 4.8.1998 - 12.7.2002
Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno z důvodu vydání první emise zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady společnosti. 4.8.1998 - 12.7.2002
Včechny akcie budou upsány zaměstnanci spoolečnosti. 4.8.1998 - 12.7.2002
Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kurzu ve výši 800,- Kč. 4.8.1998 - 12.7.2002
Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Úpis akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 4.8.1998 - 12.7.2002
Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 28.210.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2 821 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, z toho 2 469 kusů kmenových a 352 kusů prioritních. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie činí 10.001,81 Kč. - Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno dle rozhodnutí mimořádné valné hromady povahou zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem akcionáře a důležitým zájmem společnosti. - Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení záladního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. - Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Úpis akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. 2.12.1997 - 12.7.2002
Akcie: s prioritními akciemi na jméno není spojeno právo hlasování na valné hromadě 1.7.1997
Ostatní skutečnosti: Společnost byla založena jako právní nástupce příspěvkové organizace Technické služby města Havířova, jenž byla ke dni 1.7.1997 zrušena rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ze dne 24.3.1997, v souladu se zákonem 367/90 Sb. o obcích. 1.7.1997
Rozsah splacení základního jmění: splaceno v plné výši 1.7.1997 - 29.12.1998
Omezení převoditelnosti akcií: stanovy omezují převoditelnost akcií předkupním právem ostatních akcionářů 1.7.1997 - 29.12.1998
Jediný akcionář: Město Havířov, se sídlem: Svornosti 2, Havířov-Město, IČO: 297 488 1.7.1997 - 12.7.2002

Aktuální kontaktní údaje Technické služby Havířov a.s.

Kapitál Technické služby Havířov a.s.

zakladni jmění 101 610 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2014
zakladni jmění 93 710 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2002 - 13.5.2014
zakladni jmění 91 090 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.4.2000 - 10.4.2002
zakladni jmění 88 490 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1998 - 24.4.2000
zakladni jmění 44 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.10.1998 - 29.12.1998
zakladni jmění 41 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.4.1998 - 20.10.1998
zakladni jmění 13 710 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1997 - 2.4.1998

Akcie Technické služby Havířov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Prioritní akcie na jméno 500 000 Kč 15 13.5.2014
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 4 13.5.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 797 10.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 123 7.11.2001
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 1 535 7.11.2001
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 267 7.11.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 535 7.11.2001 - 10.4.2002
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 5 200 24.4.2000 - 7.11.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 509 29.12.1998 - 7.11.2001
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 1 080 29.12.1998 - 7.11.2001
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 600 20.10.1998 - 24.4.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 772 2.4.1998 - 29.12.1998
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 420 2.4.1998 - 29.12.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 303 1.7.1997 - 2.4.1998
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 68 1.7.1997 - 2.4.1998

Sídlo Technické služby Havířov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Karvinská 1461/66 , Havířov 736 01 18.2.2015
Adresa Karvinská 1461/66 , Havířov 736 01 1.7.1997 - 18.2.2015

Předmět podnikání Technické služby Havířov a.s.

Platnost údajů od - do
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - zámečnictví, nástrojářství - opravy silničních vozidel - silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - provozování pohřební služby - zednictví - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.4.2013
výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.11.2001 - 30.4.2013
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 7.11.2001 - 30.4.2013
opravy silničních vozidel 7.11.2001 - 30.4.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.11.2001 - 30.4.2013
opravy motorových vozidel 1.7.1997 - 7.11.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.7.1997 - 7.11.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.7.1997 - 7.11.2001
provoz placených parkovišť a tržišť 1.7.1997 - 7.11.2001
ustájení toulavých psů 1.7.1997 - 7.11.2001
silniční motorová doprava nákladní 1.7.1997 - 30.4.2013
pohřební služba 1.7.1997 - 30.4.2013
provozování pohřebišť a krematorií 1.7.1997 - 30.4.2013
zámečnictví 1.7.1997 - 30.4.2013
koupě zboží za účelem dalšího jeho prodeje a prodej v rozsahu živností volných 1.7.1997 - 30.4.2013
zednictví 1.7.1997 - 30.4.2013
práce zemními stroji 1.7.1997 - 30.4.2013
terenní úpravy, výsadba a údržba zeleně 1.7.1997 - 30.4.2013
údržba a čištění komunikací a veřejných prostranství 1.7.1997 - 30.4.2013
podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných 1.7.1997 - 30.4.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.7.1997 - 30.4.2013
provoz a údržba veřejných WC 1.7.1997 - 30.4.2013
zřizování a opravy svislého a vodorovného dopravního značení 1.7.1997 - 30.4.2013
pronájem movitých věcí 1.7.1997 - 30.4.2013
zprostředkovatelská činnost v rozsahu živností volných 1.7.1997 - 30.4.2013

vedení firmy Technické služby Havířov a.s.

Statutární orgán Technické služby Havířov a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva, je-li k tomu písemně pověřen. 1.7.1997
člen představenstva Vojtěch Kozák 16.9.2016
Vznik členství 27.7.2016
Adresa: Modřínová 1511/6 , Havířov 735 64
předseda představenstva Bc. Pavel Rapant 29.4.2017
Vznik členství 27.7.2016
Vznik funkce 30.1.2017
Adresa: Nad Terasou 1169/18 , Havířov 736 01
člen představenstva Iveta Kočí Palkovská 29.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Hálkova 1454/7 , Havířov 736 01
člen představenstva Miroslav Polak 29.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Pěkná 1260/24 , Havířov 735 64
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Baránek 12.10.2017
Vznik členství 25.1.2017
Vznik funkce 28.8.2017
Adresa: Letní 483/7 , Havířov 736 01
člen představenstva Bc. Marek Plawny 12.10.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Uzavřená 1016/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Pavel Slíva 1.7.1997 - 2.4.1998
Adresa: Františka Hajdy 1237/24 , Ostrava 700 30
člen představenstva JUDr. Zdeněk Pohl 1.7.1997 - 24.5.1999
Adresa: Hlavní třída 378/37 , Havířov 736 01
člen představenstva PaedDr. Bohdan Suchanek 1.7.1997 - 24.5.1999
Adresa: Kosmonautů 1215/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Kamil Stefan 1.7.1997 - 24.5.1999
Adresa: Letní 487/15 , Havířov 736 01
člen představenstva Karel Sachmerda 1.7.1997 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: Životická 1373/6 , Havířov 735 64
člen představenstva Ing. Pavel Slíva 2.4.1998 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: U Parkoviště 432/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Karel Chodura 24.5.1999 - 27.8.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Adresa: U Stružníku 524/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Kučera 24.5.1999 - 27.8.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Adresa: Životická 1372/6 , Havířov 735 64
člen představenstva Jiřina Brablcová 24.5.1999 - 27.8.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Adresa: Květná 768/5 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Michal Brabec 7.11.2001 - 27.8.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 1.7.2001
Adresa: Matuškova 1056/14 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Pavel Slíva 7.11.2001 - 1.11.2003
Zánik členství 14.7.2003
Vznik funkce 1.7.2001
Adresa: U Parkoviště 432/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Jiřina Brablcová 27.8.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Květná 768/5 , Havířov 736 01
člen představenstva RSDr. Jiří Novák 27.8.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Elišky Krásnohorské 1290/2 , Havířov 736 01
člen představenstva Vojtěch Kozák 27.8.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Mánesova 997/50 , Havířov 736 01
člen představenstva Marcela Polanská 27.8.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: U Stromovky 343/50 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Ludvík Martinek 23.12.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 13.10.2003
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Palackého 428 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Doc. RSDr. Eduard Pawera CSc. 3.7.2007 - 21.7.2008
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 25.3.2008
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 25.3.2008
Adresa: Dělnická 562/20 , Havířov 736 01
člen představenstva Vladislav Fukala 3.7.2007 - 21.7.2008
Vznik členství 30.5.2007
Adresa: Padlých hrdinů 809/5 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Vladislav Fukala 21.7.2008 - 22.7.2009
Vznik členství 24.6.2008
Vznik funkce 26.6.2008
Adresa: Padlých hrdinů 809/5 , Havířov 736 01
člen představenstva Alice Hegyi 21.7.2008 - 22.3.2010
Vznik členství 24.6.2008
Adresa: Emy Destinnové 1169/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Jiřina Brablcová 3.7.2007 - 15.4.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 23.2.2011
Adresa: Květná 768/5 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Ludvík Martinek 3.7.2007 - 15.4.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 23.2.2011
Adresa: Palackého 428 , Třinec 739 61
člen představenstva Alice Hegyi 22.3.2010 - 15.4.2011
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 23.2.2011
Adresa: Heleny Malířové 1152/2 , Havířov 736 01
předseda představenstva Vojtěch Kozák 3.7.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: Mánesova 556/10 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Vladislav Fukala 22.7.2009 - 4.7.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 11.5.2011
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 11.5.2011
Adresa: Padlých hrdinů 809/5 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jiří Martínek 15.4.2011 - 15.3.2013
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Dělící 945/3 , Havířov 736 01
člen představenstva Miroslav Polak 15.4.2011 - 23.7.2014
Vznik členství 23.2.2011
Adresa: Mládežnická 1562/7 , Havířov 736 01
člen představenstva Mgr. Radek Kupczak 15.4.2011 - 18.2.2015
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Na Záguří 587/21 , Havířov 736 01
předseda představenstva Vojtěch Kozák 4.7.2011 - 18.2.2015
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 11.5.2011
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Mánesova 556/10 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Vladislav Fukala 4.7.2011 - 18.2.2015
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 11.5.2011
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Padlých hrdinů 809/5 , Havířov 736 01
člen představenstva Pavel Rapant 15.3.2013 - 18.2.2015
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Nad Terasou 1169/18 , Havířov 736 01
člen představenstva Miroslav Polak 23.7.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Pěkná 1260/24 , Havířov 735 64
místopředseda představenstva Alice Hegyi 18.2.2015 - 8.5.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 23.12.2014
Adresa: Česká 1199/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Jiří Šebesta 18.2.2015 - 12.11.2015
Vznik členství 17.12.2014
Adresa: Dlouhá třída 467/13 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Alice Hegyi 8.5.2015 - 12.11.2015
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 23.12.2014
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Česká 1203/9 , Havířov 736 01
předseda představenstva Róbert Masarovič MSc. 18.2.2015 - 22.4.2016
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 2.3.2016
Vznik funkce 23.12.2014
Zánik funkce 2.3.2016
Adresa: K Přehradě 387/22 , Havířov 736 01
člen představenstva Ondřej Baránek 18.2.2015 - 22.4.2016
Vznik členství 17.12.2014
Adresa: Letní 483/7 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Jiří Šebesta 12.11.2015 - 22.4.2016
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 31.8.2015
Zánik funkce 7.3.2016
Adresa: Dlouhá třída 467/13 , Havířov 736 01
člen představenstva Iveta Kočí Palkovská 12.11.2015 - 16.9.2016
Vznik členství 1.8.2015
Zánik členství 27.7.2016
Adresa: Hálkova 1454/7 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ondřej Baránek 22.4.2016 - 16.9.2016
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 27.7.2016
Vznik funkce 7.3.2016
Zánik funkce 27.7.2016
Adresa: Letní 483/7 , Havířov 736 01
člen představenstva Alice Hegyi 16.9.2016 - 21.1.2017
Vznik členství 27.7.2016
Adresa: Česká 1203/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Václav Kubelka 18.2.2015 - 29.4.2017
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 25.1.2017
Adresa: Petřvaldská 267/38 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Gongol CSc. 22.4.2016 - 29.4.2017
Vznik členství 2.3.2016
Zánik členství 25.1.2017
Vznik funkce 7.3.2016
Zánik funkce 25.1.2017
Adresa: Prostřední 652/6 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jiří Šebesta 22.4.2016 - 29.4.2017
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 25.1.2017
Adresa: Dlouhá třída 467/13 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Bc. Pavel Rapant 16.9.2016 - 29.4.2017
Vznik členství 27.7.2016
Vznik funkce 3.8.2016
Zánik funkce 30.1.2017
Adresa: Nad Terasou 1169/18 , Havířov 736 01
člen představenstva Alice Kristlíková 21.1.2017 - 29.4.2017
Vznik členství 27.7.2016
Zánik členství 25.1.2017
Adresa: Česká 1203/9 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Róbert Masarovič MSc. 29.4.2017 - 12.10.2017
Vznik členství 25.1.2017
Zánik členství 1.7.2017
Vznik funkce 30.1.2017
Zánik funkce 1.7.2017
Adresa: K Přehradě 387/22 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Ondřej Baránek 29.4.2017 - 12.10.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Letní 483/7 , Havířov 736 01

Dozorčí rada Technické služby Havířov a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Věroslav Ryška 29.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Vznik funkce 31.1.2017
Adresa: 557 , Horní Bludovice 739 37
předseda dozorčí rady Ing. Bohuslav Niemiec 12.10.2017
Vznik členství 1.7.2017
Vznik funkce 18.7.2017
Adresa: U Školy 133/8 , Havířov 735 64
člen dozorčí rady Ing. Václav Zyder 1.9.2018
Vznik členství 25.7.2018
Adresa: Trojanovská 41/4 , Horní Suchá 735 35
člen Ing. Libuše Lukešová 1.7.1997 - 24.5.1999
Adresa: Dlouhá třída 1553/113 , Havířov 736 01
člen Mgr. Hana Šimíčková 1.7.1997 - 24.5.1999
Adresa: Horymírova 1171/3 , Havířov 736 01
člen Ing. Karel Chodura 1.7.1997 - 24.5.1999
Adresa: U Stružníku 524/1 , Havířov 736 01
člen Ing. Jarmila Popieluchová 1.7.1997 - 24.4.2000
Adresa: Národní třída 592/16 , Havířov 736 01
člen JUDr. Zdeněk Pohl 24.5.1999 - 17.7.2000
Adresa: Hlavní třída 378/37 , Havířov 736 01
člen Ing. Petr Smrček 24.5.1999 - 1.9.2000
Adresa: Husova 545/5 , Havířov 736 01
člen Svatoslava Uhercová 1.7.1997 - 7.11.2001
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Dlouhá třída 1172/99 , Havířov 736 01
člen Ing. Jarmila Popieluchová 24.4.2000 - 7.11.2001
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21 , Havířov 736 01
člen Ing. Václav Wicher 17.7.2000 - 7.11.2001
Adresa: Balzacova 1193/7 , Havířov 736 01
člen Mgr. Erna Svěráková 1.9.2000 - 7.11.2001
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Růžová 978/6 , Havířov 736 01
člen Lenka Juščáková 24.5.1999 - 27.8.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Adresa: Jedlová 495/6 , Havířov 736 01
člen Ing. Václav Wicher 7.11.2001 - 27.8.2003
Zánik členství 23.1.2003
Adresa: Úzká 1377/15 , Havířov 735 64
člen Vojtěch Kozák 8.5.2003 - 27.8.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 23.1.2003
Adresa: Mánesova 997/50 , Havířov 736 01
člen Jaroslav Jeziorski 27.8.2003 - 19.2.2005
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 11.11.2004
Adresa: U Stružníku 513/23 , Havířov 736 01
člen Ing. Jarmila Popieluchová 7.11.2001 - 4.10.2005
Zánik členství 12.5.2005
Vznik funkce 21.6.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21 , Havířov 736 01
člen Ing. Antonín Vojtasik 27.8.2003 - 3.7.2007
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Vančurova 68/1 , Havířov 736 01
člen Ing. Karel Žák 19.2.2005 - 3.7.2007
Vznik členství 11.11.2004
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Jana Švermy 37/10 , Havířov 736 01
člen Ing. Jarmila Popieluchová 4.10.2005 - 3.7.2007
Vznik členství 12.5.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21 , Havířov 736 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jarmila Popieluchová 3.7.2007 - 22.7.2009
Vznik členství 12.5.2005
Zánik členství 12.5.2009
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 12.5.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady RSDr. Karel Křibský 3.7.2007 - 15.4.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 23.2.2011
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 23.2.2011
Adresa: Moskevská 1118/12 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Miroslav Polak 3.7.2007 - 15.4.2011
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 23.2.2011
Adresa: Mládežnická 1562/7 , Havířov 736 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jarmila Popieluchová 22.7.2009 - 5.9.2013
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 13.5.2013
Vznik funkce 18.5.2009
Zánik funkce 13.5.2013
Adresa: Elišky Krásnohorské 1283/21 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Leoš Lukaštík 15.4.2011 - 5.6.2014
Vznik členství 23.2.2011
Adresa: Karvinská 1189/16 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Bc. Michaela Horňáková 15.4.2011 - 18.2.2015
Vznik členství 24.2.2011
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 24.2.2011
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Radniční 632/15 , Havířov 736 01
místopředseda dozorčí rady Jarmila Popieluchová 5.9.2013 - 18.2.2015
Vznik členství 14.5.2013
Zánik členství 14.5.2013
Vznik funkce 15.5.2013
Zánik funkce 23.12.2014
Adresa: Fibichova 226/19 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Leoš Lukaštík 5.6.2014 - 18.2.2015
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Jaroslava Seiferta 1249/2 , Havířov 736 01
místopředseda dozorčí rady Stanislava Gorecká 18.2.2015 - 16.9.2016
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 27.7.2016
Vznik funkce 23.12.2014
Zánik funkce 27.7.2016
Adresa: Zvonková 489/6 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Vladislav Fukala 18.2.2015 - 29.4.2017
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 25.1.2017
Vznik funkce 23.12.2014
Zánik funkce 25.1.2017
Adresa: Padlých hrdinů 809/5 , Havířov 736 01
místopředseda dozorčí rady Miroslav Polak 16.9.2016 - 29.4.2017
Vznik členství 27.7.2016
Zánik členství 25.1.2017
Vznik funkce 3.8.2016
Zánik funkce 25.1.2017
Adresa: Pěkná 1260/24 , Havířov 735 64
předseda dozorčí rady Bc. Marek Plawny 29.4.2017 - 12.10.2017
Vznik členství 25.1.2017
Zánik členství 1.7.2017
Vznik funkce 31.1.2017
Zánik funkce 1.7.2017
Adresa: Uzavřená 1016/9 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Jarmila Popieluchová 18.2.2015 - 1.9.2018
Vznik členství 14.5.2013
Zánik členství 14.5.2018
Adresa: Fibichova 226/19 , Havířov 736 01

Sbírka Listin Technické služby Havířov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1664/SL 92 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 18.9.2015 16.11.2015 8
B 1664/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 31.8.2015 18.9.2015 16.11.2015 5
B 1664/SL 90 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 3.7.2015 23
B 1664/SL 89 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 3.7.2015 14
B 1664/SL 88 zpráva auditora r. 2014 Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 3.7.2015 4
B 1664/SL 87 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 3.7.2015 2
B 1664/SL 86 ostatní přehled o změnách vlast. kapitálu-r. 2014 Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 3.7.2015 2
B 1664/SL 85 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 3.7.2015 4
B 1664/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Záp. zas. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 23.12.2014 20.1.2015 25.2.2015 3
B 1664/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Záp. zas. předst. Krajský soud v Ostravě 23.12.2014 20.1.2015 25.2.2015 3
B 1664/SL 82 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání jed. akc. v působnosti VH Krajský soud v Ostravě 17.12.2014 20.1.2015 25.2.2015 54
B 1664/SL 81 účetní závěrka [2013], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 28.8.2014 28
B 1664/SL 80 notářský zápis NZ 129/2014, 141/2014, RJA Krajský soud v Ostravě 4.6.2014 29.7.2014 27.8.2014 26
B 1664/SL 79 stanovy společnosti k 4.6.2014 Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 27.8.2014 21
B 1664/SL 78 ostatní Přehled o peněžních tocích Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 1
B 1664/SL 77 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 4
B 1664/SL 76 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 4
B 1664/SL 74 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 17
B 1664/SL 72 účetní závěrka [2012]  r.2012 - Příloha Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 12.6.2014 18
B 1664/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 12.6.2014 21
B 1664/SL 70 účetní závěrka [2012]  r.2012 - VZZ Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 11.6.2014 2
B 1664/SL 69 účetní závěrka [2012]  r.2012 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 11.6.2014 4
B 1664/SL 68 ostatní Zápis z VH vč. dodatků Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 11.6.2014 20
B 1664/SL 67 účetní závěrka r. 2011 bez příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 23.8.2012 6
B 1664/SL 66 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 23.8.2012 17
B 1664/SL 65 ostatní - Zápis z jednání jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 23.8.2012 12
B 1664/SL 64 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 23.8.2012 20
B 1664/SL 63 výroční zpráva r. 2010, zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 15.8.2011 20
B 1664/SL 62 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 15.8.2011 24
B 1664/SL 61 ostatní - Zápis z jednání jed.akc. Krajský soud v Ostravě 23.2.2011 18.7.2011 15.8.2011 8
B 1664/SL 60 ostatní - Zápis z jednání jed.akc. Krajský soud v Ostravě 11.5.2011 18.7.2011 15.8.2011 17
B 1664/SL 59 stanovy společnosti ve znění I - VII dodatku Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 15.8.2011 26
B 1664/SL 58 notářský zápis NZ 39/2011 Krajský soud v Ostravě 23.2.2011 18.7.2011 15.8.2011 4
B 1664/SL 57 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 17.6.2010 21.6.2010 27
B 1664/SL 56 výroční zpráva r. 2009 - text Krajský soud v Ostravě 17.6.2010 21.6.2010 20
B 1664/SL 55 zpráva auditora o ověř.účetní závěrky r. 2008 Krajský soud v Ostravě 10.4.2009 10.7.2009 13.8.2009 10
B 1664/SL 54 účetní závěrka r. 2008 příloha k účet.závěrce Krajský soud v Ostravě 10.7.2009 13.8.2009 17
B 1664/SL 53 výroční zpráva r. 2008,R+výkaz ZaZ,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 19.2.2009 10.7.2009 13.8.2009 20
B 1664/SL 52 notářský zápis Nz 143/2007 - schv.ÚZ 2006 Krajský soud v Ostravě 30.5.2007 8.7.2009 24.7.2009 11
B 1664/SL 51 zpráva auditora o ověř.úč.z.r.2007 Krajský soud v Ostravě 12.4.2008 8.7.2008 29.7.2008 4
B 1664/SL 50 účetní závěrka r.2007 R+VZZ Krajský soud v Ostravě 15.2.2008 8.7.2008 29.7.2008 6
B 1664/SL 49 výroční zpráva r.2007,úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 8.7.2008 29.7.2008 20
B 1664/SL 48 účetní závěrka r.2007 příloha Krajský soud v Ostravě 8.7.2008 29.7.2008 17
B 1664/SL 47 účetní závěrka r.2006 příl.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.7.2007 7.9.2007 18
B 1664/SL 46 zpráva auditora o ověř.úč.záv.r.2006 Krajský soud v Ostravě 20.3.2007 25.7.2007 7.9.2007 12
B 1664/SL 45 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 25.7.2007 7.9.2007 20
B 1664/SL 44 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 1.8.2005 10.8.2005 22
B 1664/SL 43 výroční zpráva r. 2004 text.část Krajský soud v Ostravě 1.8.2005 10.8.2005 18
B 1664/SL 42 notářský zápis NZ 170/2005 zápis VH Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 1.8.2005 10.8.2005 9
B 1664/SL 41 notářský zápis NZ 196/2004-VH,hosp.03 Krajský soud v Ostravě 29.6.2004 29.7.2004 2.8.2004 10
B 1664/SL 37 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.7.2004 2.8.2004 49
B 1664/SL 40 notářský zápis NZ 337/2003,hosp.02 Krajský soud v Ostravě 10.12.2003 27.1.2004 29.1.2004 5
B 1664/SL 39 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 13.10.2003 18.11.2003 20.11.2003 2
B 1664/SL 38 notářský zápis NZ 260/2003-změny Krajský soud v Ostravě 13.10.2003 18.11.2003 20.11.2003 6
B 1664/SL 36 stanovy společnosti vč. VI.dodatku z 30/4/03 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 15.8.2003 18
B 1664/SL 35 podpisové vzory 8x Krajský soud v Ostravě 15.8.2003 4
B 1664/SL 34 notářský zápis NZ 190/2003 MVH Krajský soud v Ostravě 14.7.2003 13.8.2003 15.8.2003 6
B 1664/SL 33 notářský zápis NZ 113/2003 ŘVH-změny Krajský soud v Ostravě 30.4.2003 15.8.2003 15
B 1664/SL 32 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.záv.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.6.2003 16.6.2003 67
B 1664/SL 31 notářský zápis NZ 312/2002 změny,hosp.01 Krajský soud v Ostravě 21.10.2002 29.1.2003 31.1.2003 7
B 1664/SL 30 ostatní -§ 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 6.3.2002 29.1.2003 31.1.2003 6
B 1664/SL 29 účetní závěrka r. 2001,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 29.1.2003 31.1.2003 59
B 1664/SL 28 výroční zpráva r.2001 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 29.1.2003 31.1.2003 15
B 1664/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 6
B 1664/SL 26 posudek znalce č. 731-110/98 Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 77
B 1664/SL 25 posudek znalce č. 701/7 Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 6
B 1664/SL 24 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 15.8.1998 14.6.2002 17.6.2002 150
B 1664/SL 23 stanovy společnosti ve znění I.-V- dodatku Krajský soud v Ostravě 30.6.2001 14.6.2002 17.6.2002 34
B 1664/SL 22 notářský zápis NZ 113/2001 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 14.6.2002 17.6.2002 85
B 1664/SL 21 notářský zápis NZ 112/2001 změna,hosp.2000 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 14.6.2002 17.6.2002 12
B 1664/SL 20 notářský zápis NZ 58/99 změna,hos.1998 Krajský soud v Ostravě 31.3.1999 14.6.2002 17.6.2002 8
B 1664/SL 19 notářský zápis NZ 213/99 Krajský soud v Ostravě 20.10.1999 14.6.2002 17.6.2002 12
B 1664/SL 18 notářský zápis NZ 101/2000 rozd.zis.+hos.1999 Krajský soud v Ostravě 11.5.2000 14.6.2002 17.6.2002 6
B 1664/SL 17 notářský zápis NZ 172/2000 MVH-volba Krajský soud v Ostravě 9.8.2000 14.6.2002 17.6.2002 4
B 1664/SL 16 notářský zápis NZ 204/97+posudky znalce Krajský soud v Ostravě 22.10.1997 14.6.2002 17.6.2002 102
B 1664/SL 15 notářský zápis NZ 16/98-zvýš.zákl.kap. Krajský soud v Ostravě 10.2.1998 14.6.2002 17.6.2002 6
B 1664/SL 14 notářský zápis NZ 159/98 zvýš.zákl.jm. Krajský soud v Ostravě 1.9.1998 14.6.2002 17.6.2002 16
B 1664/SL 13 výroční zpráva r. 1997 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 13
B 1664/SL 12 účetní závěrka r. 1997 s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 25
B 1664/SL 11 výroční zpráva r. 1999 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 15
B 1664/SL 10 výroční zpráva r. 1998 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.6.2002 17.6.2002 13
B 1664/SL 9 notářský zápis NZ 98/98 zvýš.kap. Krajský soud v Ostravě 27.5.1998 26.11.2001 13
B 1664/SL 8 posudek znalce č. 1156-68/2001 Krajský soud v Ostravě 2.5.2001 20.7.2001 26.11.2001 382
B 1664/SL 7 posudek znalce č. 1151-63/2001 Krajský soud v Ostravě 2.5.2001 20.7.2001 26.11.2001 29
B 1664/SL 6 výroční zpráva r. 2000 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 23.3.2001 20.7.2001 26.11.2001 19
B 1664/SL 5 účetní závěrka r. 2000,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 20.7.2001 26.11.2001 24
B 1664/SL 4 usn. o nařízení výk.rozh. usn. 26 Cm 161/2001 Krajský soud v Ostravě 5.6.2001 2.7.2001 11.7.2001 3
B 1664/SL 3 účetní závěrka r. 1999 s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.6.2000 11.7.2001 36
B 1664/SL 2 účetní závěrka r. 1998 s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 5.5.1999 5.5.1999 30
B 1664/SL 1 notářský zápis NZ 53/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 24.3.1997 25.4.1997 25.4.1997 111

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technické služby Havířov a.s.

IČO (identifikační číslo) 25375601
Jméno Technické služby Havířov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Havířova
Vznik první živnosti: 1.7.1997
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 9

Sídlo Technické služby Havířov a.s.

Živnosti a provozovny Technické služby Havířov a.s.

Živnost č. 1 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Karvinská 1461/66, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Stará 1473/20, Havířov 735 64
Identifikační číslo provozovny 1000484092
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Zahájení provozování 1.12.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Národní třída 1541/14, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000484084
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.8.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Karvinská 247/63, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064948
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.1997
Provozovna č. 4
Provozovna Karvinská 1461/66, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064972
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Karvinská 247/63, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Karvinská 1461/66, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Karvinská 247/63, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Karvinská 1461/66, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Karvinská 247/63, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 8 Provozování pohřební služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Národní třída 1541/14, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000484084
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.8.2010

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Karvinská 1461/66, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000064972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.1997

Živnost č. 10 Ustájení toulavých psů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2001

Živnost č. 11 Práce zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provoz a údržba veřejných WC

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zřizování a opravy svislého a vodorovného dopravního značení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Terenní úpravy, výsadba a údržba zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkovatelská činnost v rozsahu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provoz placených parkovišť a tržišť

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2001

Živnost č. 17 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Údržba a čištění komunikací a veřejných prostranství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování krematoria

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1997
Zánik oprávnění 30.4.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technické služby Havířov a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Polak
Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Baránek
Člen statutárního orgánu Iveta Kočí Palkovská
Člen statutárního orgánu Bc. Marek Plawny
Člen statutárního orgánu Vojtěch Kozák
Člen statutárního orgánu Pavel Rapant

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technické služby Havířov a.s.

IČO: 25375601
Firma: Technické služby Havířov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Havířov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.7.1997

Sídlo Technické služby Havířov a.s.

Sídlo: Karvinská 1461/66, Havířov 736 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poskytování ostatních osobních služeb
Pohřební a související činnosti
tracking image