Firma TATRA TRUCKS a.s. IČO 01482840


TATRA TRUCKS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

TATRA TRUCKS a.s. (01482840) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2013 a je stále aktivní. TATRA TRUCKS a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o TATRA TRUCKS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TATRA TRUCKS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TATRA TRUCKS a.s. na rzp.cz
Detailní informace o TATRA TRUCKS a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro TATRA TRUCKS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10443
IČO (identifikační číslo osoby) 01482840
Jméno TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.3.2013
Valná hromada obchodní společnosti TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 10443 (dále též jen Společnost) konaná dne 19.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou: -obchodní společnost NIKA Development a.s. se sídlem Chrudim IV, Tovární 1112, PSČ 53736, identifikační číslo: 275 28 910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2691, které bude nabídnuto k úpisu celkem 6.500 (slovy: šest tisíc pět set) Akcií, -obchodní společnost PROMET TOOLS a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 286 42 279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375, které bude nabídnuto k úpisu c elkem 3.500 (slovy: tři tisíce pět set) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družs tvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základ ního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit přede m určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) připouští se započtení pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jimi upsaných Akcií takto: - určení započítávaných pohledávek, včetně jejich výše a jejich vlastníků: a) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností NIKA Development a.s., ve výši 650.000.000,- Kč (slovy: šest set padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžit ým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: a1) pohledávka ve výši 363.164.221,31 Kč (slovy: tři sta šedesát tři milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) vzniklé z titulu úvěrové smlouvy označené jako THE EUR 44,000,000 AND CZK 800,000,00 0 MULTICURRENCY TERM, REVOLVING, OVERDRAFT, LETTER OF CREDIT AND BANK GUARANTEE FACILITIES AGREEMENT uzavřené dne 2.6.2008 (slovy: druhého června roku dvatisíceosm) mezi obchodní společností TATRA, a.s., obchodní společností Československá obchodní banka, a.s. a společností Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve znění dodatků k této úvěrové smlouvě, a to dodatku číslo 1 až dodatku číslo 77 (tato úvěrová smlouva ve znění jejich dodatků dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 1), přičemž část této po hledávky ve výši 345.555.080,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát pět tisíc osmdesát korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 17.609.141,31 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devět tisíc jedno sto čtyř icet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a2) pohledávka ve výši 161.153.422,66 Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna milionů jedno sto padesát tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.10.2012 (slovy: dvacátéhočtvrtého října roku dvatisícedvanáct) mezi obchodní společností TATRA, a.s. a obchodní společností DEVELOPMENT AGENCY s.r.o., ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 2), přičemž část této pohledávky ve výši 145.427.966,71 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů českých) předst avuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 15.725.455,95 Kč (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých devadesát pět haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a3) pohledávka ve výši 44.722.599,10 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet dva tisíc pět set devadesát devět korun českých deset haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícet řináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s. a společností GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Akropoleos, SAVVIDES CENTRE 59-61, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Republika Kypr, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: tři cátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 3), přičemž část této pohledávky ve výši 39.822.250,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 4.900.345,10 Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých deset haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a4) pohledávka ve výši 80.959.756,94 Kč (slovy: osmdesát milionů devět set padesát devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvat isícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s., obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a panem Jaroslavem Strnadem, datum narození 10.6.1972, bytem Slatiňany, Tyršova 816 (tato úvěrová smlouva dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 4), přiče mž část této pohledávky ve výši 74.750.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 6.209.756,94 Kč (slovy: šest milionů dvě stě devět tisíc sedm set padesát šest k orun českých devadesát čtyři haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; b)pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností PROMET TOOLS a.s., ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým poh ledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: b1) pohledávka ve výši 195.549.965,32 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 1, přičemž část této pohledávky ve výši 186.06 8.120,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů šedesát osm tisíc jedno sto dvacet korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 9.481.845,32 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun č eských třicet dva haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b2) pohledávka ve výši 86.774.919,89 Kč (slovy: osmdesát devět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých osmdesát devět haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 2, přičemž část této pohledávky ve výši 78.307.366, 69 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů tři sta sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých šedesát devět haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 8.467.553,20 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set pades át tři korun českých dvacet haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b3) pohledávka ve výši 24.081.399,51 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osmdesát jedna tisíc tři sta devadesát devět korun českých padesát jedna haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 3, přičemž část této pohledávky ve výši 21.442.750,- Kč (slov y: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 2.638.649,51 Kč (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých padesát jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b4) pohledávka ve výši 43.593.715,27 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 4, přičemž část této pohledávky ve výši 40.250.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 3.343.715,27 Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) představuje příslušen ství jistiny; - pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a)smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b)obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady Společnosti; c)představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit předem určeným zájemcům Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost; d)ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e)smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f)uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných předem určeným zájemcem; emisní kurs všech Akcií bude splacen výlučně započtením výše uvedených pohledávek. 1.12.2014 - 18.3.2017

Aktuální kontaktní údaje TATRA TRUCKS a.s.

Kapitál TATRA TRUCKS a.s.

zakladni jmění 1 002 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2013 - 1.12.2014

Akcie TATRA TRUCKS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 020 10.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 020 1.12.2014 - 10.10.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.7.2013 - 1.12.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 8.3.2013 - 1.7.2013

Sídlo TATRA TRUCKS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Areál Tatry 1450/1 , Kopřivnice 742 21 2.4.2013
Adresa Nádražní 305/5 , Ostrava 702 00 8.3.2013 - 2.4.2013

Předmět podnikání TATRA TRUCKS a.s.

Platnost údajů od - do
klempířství a oprava karosérií 2.4.2013
opravy silničních vozidel 2.4.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.4.2013
obráběčství 2.4.2013
ostraha majetku a osob 2.4.2013
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2.4.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.4.2013
hostinská činnost 2.4.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2013

vedení firmy TATRA TRUCKS a.s.

Statutární orgán TATRA TRUCKS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy místopředseda představenstva. 24.10.2014
Jménem akciové společnosti, nestanoví-li stanovy jinak, jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředsedou představenstva. Za společnost představenstvo podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis místop ředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo členem představenstva vyjma případu, kdy se jedná o činění jednotlivých právních úkonů, kde objem jednorázového plnění nepřesahuje nebo nemá přesáhnout částku 500.000,- Kč, kdy je zapotřebí p ouze podpisu předsedy představenstva. 30.4.2013 - 24.10.2014
Jediný člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně. 8.3.2013 - 30.4.2013
předseda představenstva Petr Rusek 30.4.2013
Vznik členství 22.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Adresa: 97 , Opatovec 568 02
člen představenstva Ronny Bartholomeus Bonsen 12.4.2016
Vznik členství 21.1.2016
Adresa: Brederodestraat 89 , Zandvoort Nizozemské království
místopředseda představenstva Radek Strouhal 13.5.2016
Vznik členství 22.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Adresa: Koroptví 1340/30 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva Ing. Radomír Smolka 18.3.2017
Vznik členství 21.1.2016
Vznik funkce 8.2.2017
Adresa: Fučíkova 1330 , Příbor 742 58
člen představenstva Ing. David Sivčák 24.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Nad Vodárnou 1090/5 , Ludgeřovice 747 14
člen představenstva Marek Galvas 8.3.2013 - 30.4.2013
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 19.4.2013
Adresa: Běly Pažoutové 686/16 , Brno 624 00
člen představenstva Jaroslav Strnad 30.4.2013 - 12.4.2016
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 21.1.2016
Adresa: Tyršova 816 , Slatiňany 538 21
místopředseda představenstva Radek Strouhal 30.4.2013 - 13.5.2016
Vznik členství 22.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Adresa: Jičínská 286/21 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Martin Bednarz 12.4.2016 - 18.3.2017
Vznik členství 21.1.2016
Zánik členství 31.1.2017
Vznik funkce 28.1.2016
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Na Výsluní 187 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Radomír Smolka 12.4.2016 - 18.3.2017
Vznik členství 21.1.2016
Adresa: Fučíkova 1330 , Příbor 742 58
člen představenstva Ing. Martin Šustek 18.3.2017 - 23.11.2017
Vznik členství 31.1.2017
Zánik členství 31.10.2017
Adresa: Fügnerova 514/7 , Valašské Meziříčí 757 01

Dozorčí rada TATRA TRUCKS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jiří Krutilek 23.7.2013
Vznik členství 19.6.2013
Adresa: Příčná 306/1 , Kopřivnice 742 21
předseda dozorčí rady René Matera 24.10.2014
Vznik členství 22.4.2013
Vznik funkce 21.3.2014
Adresa: Nad Školou 542 , Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
člen dozorčí rady Jaroslav Strnad 12.4.2016
Vznik členství 21.1.2016
Adresa: Tyršova 816 , Slatiňany 538 21
předseda dozorčí rady Martin Bednář 8.3.2013 - 30.4.2013
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 22.4.2013
Vznik funkce 8.3.2013
Zánik funkce 22.4.2013
Adresa: Malá 72/7 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Radomír Konečný 8.3.2013 - 30.4.2013
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: Jaromíra Richtera 624 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Jana Káňová 8.3.2013 - 30.4.2013
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: U Tří lip 730 , Brušperk 739 44
člen dozorčí rady Marek Galvas 30.4.2013 - 11.4.2014
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 20.2.2014
Adresa: Běly Pažoutové 686/16 , Brno 624 00
člen dozorčí rady René Matera 30.4.2013 - 24.10.2014
Vznik členství 22.4.2013
Adresa: Nad Školou 542 , Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
člen dozorčí rady Michal Strnad 11.4.2014 - 12.4.2016
Vznik členství 20.2.2014
Zánik členství 21.1.2016
Adresa: Tyršova 816 , Slatiňany 538 21

Sbírka Listin TATRA TRUCKS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10443/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.3.2015 4.6.2015 10.6.2015 14
B 10443/SL 2 zakladatelské dokumenty stanovy Krajský soud v Ostravě 1.10.2014 16.1.2015 26.1.2015 14
B 10443/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.8.2013 26.8.2013 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

IČO (identifikační číslo) 01482840
Jméno TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kopřivnice
Vznik první živnosti: 8.3.2013
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 9

Sídlo TATRA TRUCKS a.s.

Živnosti a provozovny TATRA TRUCKS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2013

Živnost č. 9 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1008798398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.2013

Statutární orgán TATRA TRUCKS a.s.

Člen statutárního orgánu Radek Strouhal
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Rusek
Člen statutárního orgánu Radomír Smolka
Člen statutárního orgánu Ronny Bartholomeus Bonsen
Člen statutárního orgánu Ing. David Sivčák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

IČO: 01482840
Firma: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Kopřivnice
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.3.2013

Sídlo TATRA TRUCKS a.s.

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 742 21

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

IČO (identifikační číslo) 01482840
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ01482840
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno TATRA TRUCKS a.s.
Sídlo Areál Tatry 1450/1 KOPŘIVNICE 742 21 KOPŘIVNICE 1
Přidělaný finanční úřad Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2062760418/2600 5.12.2013
2062760207/2600 5.12.2013
2062760303/2600 5.12.2013
2109359331/2700 17.9.2013
107-5086890237/0100 17.9.2013
2109359323/2700 17.9.2013
5571662/0800 13.9.2013
107801/0100 6.9.2013
17685173/0300 29.5.2013
CZ3608000000000005571742 17.9.2013
CZ7508000000000005650192 17.9.2013
CZ44 0300 1760 3000 1768 5173 6.9.2013
CZ35 0300 1882 8500 1768 5173 6.9.2013
Tato registrace byla zveřejněna dne 14.3.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 14.3.2013

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 01482840
Jméno firmy TATRA TRUCKS a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka bu5scew
tracking image