Firma Taiko, a.s. IČO 27170608


Taiko, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Taiko, a.s. (27170608) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Strakonická 2860/4, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 2004 a je stále aktivní. Taiko, a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Taiko, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Taiko, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Taiko, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Taiko, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Taiko, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9486
IČO (identifikační číslo osoby) 27170608
Jméno Taiko, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.7.2004
Valná hromada obchodní společnosti Taiko, a.s., se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9486 (dále též jen "společnost Taiko, a.s. ") přijala dne 12.6.2 017 (dvanáctého června roku dva tisíce sedmnáct) toto rozhodnutí: "Valná hromada společnosti Taiko, a.s., se usnáší na následujícím rozhodnutí: Hlavní akcionář: Hlavním akcionářem společnosti Taiko, a.s., se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 15000, IČ: 27170608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9486 (dále jen "Společnost"), je Libor Votruba, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4 (dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 9.190 (devět tisíc sto devadesát) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 9.190.000 Kč (devět milionů sto devadesát tisíc korun českých), což představuje po zaokrouhlení na setiny procenta podíl 90,01 % (devadesát a jedna desetina procenta) na základním kapi tálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře: Řádná valná hromada rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. 1.020 (jeden tisíc dvacet) kusů, přejdou za podmínek ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na tohoto Hlavního akcionáře, tj. na pana Libora Votrubu, dat. nar. 2. srpna 1972, bytem Doudova 545/9, Podolí, 147 00 Praha 4. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních kor poracích, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na Hlavního akcionáře vznikne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 ods t. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 3.660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jme novité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Taiko, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, doložena znaleckým posudkem č. 96-2933/2017 ze dne 15.5.2017, vypracovaným znaleckým ústavem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisal s s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Ovocný trh 573/12, Praha 1, PSČ: 110 00; znalecký ústav je zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a složek je ho aktiv, cenných papírů, nemovitostí a nehmotného majetku a majetkových práv, přičemž zápis znaleckého ústavu do seznamu byl proveden na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 16.12.2009 pod č.j. 194/2009-OD-ZN (dále jen "Znalec"). Znalec při s tanovení výše protiplnění použil výnosovou metodu, a sice metodu kapitalizovaných čistých výnosů s ohledem na závěry finanční analýzy, v níž byl doložen předpoklad going concern, zakládající výnosový přístup k ocenění, a rovněž s ohledem na závěry strateg ické analýzy, v níž nebyla zjištěna žádná rizika či negativní trendy, které by měly ohrozit trvání Společnosti v budoucnu, a stanovil přiměřené protiplnění ve výši 3.660,53 Kč (tři tisíce šest set šedesát korun českých padesát tři haléřů) za jednu kmenovo u listinnou akcii. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, a to od Data přechodu akcií. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním ú častnických cenných papírů Společnosti. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů od Data přechodu akcií, a to v sídle Společnosti, na adrese Praha 5, Strakonická 2860/4 , PSČ 15000, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9.00 do 15.00 hod., případně v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který Společnosti sdělí nejpozději při předložení účastnických cenných papírů, ledaže je prokázán vznik zástavn ího práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ: 612 00, IČ: 277 58 419, zapsáno u Krajského soudu v Brn ě, sp.zn. B5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jako "Pověřený obchodník"). Valné hromadě bylo doloženo, že Hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listiny: Valná hromada informuje, že veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 hod." 12.6.2017
Valná hromada společnosti TAIKO,a.s., IČ : 271 70 608, se sídlem Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 150 00 konaná dne 25.5.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (pět mil ionů korun českých). t.j. z částky 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 7.000.000,-Kč (sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 5.000 (pěti tisíc) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Všechny akcie budou splaceny peněžitým vkladem bez emisní ho ážia. Veškeré nové akcie budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva,neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust.§ 204a odst.7 zákona č. 513/1991 Sb., (dále jen "obchodní zákoník"). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby : - NATLAND Investment Group N.V., reg,č, : 34368681, se sídlem WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, který upíše 500 (pět set) kusů kmenových listinných akcií,znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen "NATLAND Investment Group N.V.") - Libor Votruba,nar. 2.8.1972, bytem Praha 3, Biskupcova 382/14, PSČ 130 00, který upíše 4.500 ( čtyři tisíce pět set) kusů kmenových listinných akcií, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako p ředem určený zájemce (dále též jen "Libor Votruba") (NATLAND Investment Group N.V., Libor Votruba dále společně také jako "předem určení zájemci", každý samostatně též jako "předem určený zájemce"). Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 5.000.000,-Kč (pět milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu Společnosti na výši základního kapitálu Společnosti,která je zapisovaná do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo Společnosti - Praha 5, Strakonická 2860/4, PSČ 150 00, v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku,který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust anovení § 205 odst.3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního re jstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust.§ 204 ods t.5 obchodního zákoníku s tím,že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 1960711349/0800, vedený u České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. 16.6.2011 - 15.5.2012

Kapitál Taiko, a.s.

zakladni jmění 10 210 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.2018
zakladni jmění 10 210 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.2016 - 18.10.2018
zakladni jmění 7 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2013 - 30.6.2016
zakladni jmění 7 000 000 Kč
Splaceno 50%
Platnost od - do 15.5.2012 - 13.2.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.7.2004 - 15.5.2012

Akcie Taiko, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 210 30.6.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 7 000 14.10.2013 - 30.6.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 7 000 15.5.2012 - 14.10.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 30.7.2004 - 15.5.2012

Sídlo Taiko, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Strakonická 2860/4 , Praha 150 00 30.7.2004

Předmět podnikání Taiko, a.s.

Platnost údajů od - do
ostraha majetku a osob 30.3.2015
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.3.2015
hostinská činnost 21.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 21.10.2009 - 30.3.2015
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů 27.7.2006 - 21.10.2009
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 27.7.2006 - 21.10.2009

Předmět činnosti Taiko, a.s.

Platnost údajů od - do
velkoobchod 30.7.2004 - 21.10.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 30.7.2004 - 21.10.2009
specializovaný maloobchod 30.7.2004 - 21.10.2009
maloobchod tabákovými výrobky 30.7.2004 - 21.10.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 30.7.2004 - 21.10.2009
správa a údržba nemovitostí 30.7.2004 - 21.10.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 30.7.2004 - 21.10.2009
reklamní činnost a marketing 30.7.2004 - 21.10.2009
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 30.7.2004 - 21.10.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 30.7.2004 - 21.10.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav, a provozování zařízení sloužících k zábavě 30.7.2004 - 21.10.2009
organizování sportovních soutěží 30.7.2004 - 21.10.2009
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 30.7.2004 - 21.10.2009
hostinská činnost 30.7.2004 - 21.10.2009

vedení firmy Taiko, a.s.

Statutární orgán Taiko, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda představenstva samostatně. 30.3.2015
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva. 14.7.2011 - 30.3.2015
Jménem společnosti jedná v plném rozsahu představenstvo, a to společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí příslušný člen představenst va svůj podpis s uvedením funkce. 14.4.2010 - 14.7.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě sp olečnosti připojí příslušný člen představenstva svůj podpis s uvedením funkce. 30.7.2004 - 14.4.2010
člen představenstva Ing. Miloš Hrubý 13.8.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Václavské náměstí 821/39 , Praha 110 00
člen představenstva Bc. Petr Hozák 30.3.2015
Vznik členství 2.3.2015
Adresa: 74 , Špindlerův Mlýn 543 51
předseda představenstva Libor Votruba 26.11.2016
Vznik členství 17.7.2009
Vznik funkce 17.7.2009
Adresa: Doudova 545/9 , Praha 147 00
předseda představenstva Libor Votruba 30.7.2004 - 18.10.2007
Vznik členství 30.7.2004
Vznik funkce 30.7.2004
Adresa: Křížkovského 148/10 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Petr Benáčan 30.7.2004 - 18.10.2007
Vznik členství 30.7.2004
Vznik funkce 30.7.2004
Adresa: Staroújezdská 7 , Praha 190 16
člen představenstva Václav Petr 30.7.2004 - 21.10.2009
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: Staroměstské náměstí 478/26 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Petr Benáčan 18.10.2007 - 21.10.2009
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: Strašnická 870/16 , Praha 102 00
předseda představenstva Libor Votruba 18.10.2007 - 14.4.2010
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: Biskupcova 382/14 , Praha 130 00
člen představenstva Bc. Petr Hozák 21.10.2009 - 14.4.2010
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 24.2.2010
Adresa: 74 , Špindlerův Mlýn 543 51
člen představenstva Matěj Dunka 21.10.2009 - 5.1.2011
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 12.8.2010
Adresa: 159 , Špindlerův Mlýn 543 51
člen představenstva Bc. Petr Hozák 5.1.2011 - 14.7.2011
Vznik členství 7.12.2010
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: 74 , Špindlerův Mlýn 543 51
místopředseda představenstva Tomáš Raška MBA 14.4.2010 - 15.5.2012
Vznik členství 24.2.2010
Zánik členství 5.10.2011
Vznik funkce 31.3.2010
Zánik funkce 5.10.2011
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jan Blažek 14.7.2011 - 2.8.2013
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Lípová 2664 , Žatec 438 01
místopředseda představenstva Milan Heidler 15.5.2012 - 5.9.2013
Vznik členství 5.10.2011
Vznik funkce 5.3.2012
Adresa: Žatecká 17/7 , Praha 110 00
předseda představenstva Libor Votruba 14.4.2010 - 27.7.2014
Vznik členství 17.7.2009
Vznik funkce 17.7.2009
Adresa: Biskupcova 382/14 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jan Blažek 2.8.2013 - 13.8.2014
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Kodymova 2535/16 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Milan Heidler 5.9.2013 - 30.3.2015
Vznik členství 5.10.2011
Zánik členství 2.3.2015
Vznik funkce 5.3.2012
Zánik funkce 2.3.2015
Adresa: Žatecká 17/7 , Praha 110 00
předseda představenstva Libor Votruba 27.7.2014 - 26.11.2016
Vznik členství 17.7.2009
Vznik funkce 17.7.2009
Adresa: U strže 1005/10 , Praha 140 00

Dozorčí rada Taiko, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Karel Žrout 4.6.2014
Vznik členství 17.7.2009
Adresa: Nušlova 2273/11 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Koťátko 12.6.2015
Vznik členství 2.3.2015
Vznik funkce 2.3.2015
Adresa: Trojmezní 2461/2 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Hana Kollertová 30.7.2004 - 21.10.2009
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: Jeřmanická 479/11 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Simona Steiningerová 30.7.2004 - 21.10.2009
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: U Kublova 295/10 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Radoň 30.7.2004 - 14.4.2010
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 30.7.2004
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: Moravanů 2246/26 , Praha 169 00
člen dozorčí rady JUDr. Helena Grout 21.10.2009 - 14.4.2010
Vznik členství 17.7.2009
Adresa: Půlkruhová 813/34 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady JUDr. Helena Grout 14.4.2010 - 15.11.2010
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 4.10.2010
Vznik funkce 24.2.2010
Zánik funkce 4.10.2010
Adresa: Půlkruhová 813/34 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Radoň 14.4.2010 - 15.11.2010
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 4.10.2010
Adresa: Moravanů 2246/26 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Blažek 15.11.2010 - 14.7.2011
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Lípová 2664 , Žatec 438 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Matura 15.11.2010 - 15.5.2012
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 5.10.2011
Vznik funkce 4.10.2010
Zánik funkce 5.10.2011
Adresa: Přetlucká 2154/1 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Tomáš Raška MBA 15.5.2012 - 29.11.2013
Vznik členství 5.10.2011
Vznik funkce 5.10.2011
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Žrout 21.10.2009 - 4.6.2014
Vznik členství 17.7.2009
Adresa: Nušlova 2273/11 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Bc. Petr Hozák 14.7.2011 - 30.3.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 2.3.2015
Adresa: 74 , Špindlerův Mlýn 543 51
předseda dozorčí rady Tomáš Raška MBA 29.11.2013 - 30.3.2015
Vznik členství 5.10.2011
Zánik členství 2.3.2015
Vznik funkce 5.10.2011
Zánik funkce 2.3.2015
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Koťátko 30.3.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 2.3.2015
Vznik funkce 2.3.2015
Adresa: Trojmezní 2461/2 , Praha 190 00

Sbírka Listin Taiko, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9486/SL 46 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2015 14.2.2016 17.2.2016 10
B 9486/SL 45 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.11.2015 3.12.2015 19
B 9486/SL 44 notářský zápis [NZ 118/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.2015 23.3.2015 1.4.2015 18
B 9486/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.10.2013 9.1.2015 14.1.2015 8
B 9486/SL 42 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.9.2014 9.11.2014 18
B 9486/SL 41 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2014 4.8.2014 11.9.2014 7
B 9486/SL 40 účetní závěrka [2010], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 2.1.2014 6.1.2014 17
B 9486/SL 39 účetní závěrka [2007], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2007 2.1.2014 6.1.2014 16
B 9486/SL 38 účetní závěrka [2008], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 2.1.2014 6.1.2014 16
B 9486/SL 37 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.1.2014 6.1.2014 18
B 9486/SL 36 notářský zápis NZ 4125/2013 Městský soud v Praze 18.9.2013 26.9.2013 16.10.2013 6
B 9486/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.12.2012 31.12.2012 18
B 9486/SL 34 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 29.10.2012 21.12.2012 31.12.2012 6
B 9486/SL 33 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 5.3.2012 11.4.2012 13.9.2012 2
B 9486/SL 32 notářský zápis Městský soud v Praze 5.10.2011 11.4.2012 13.9.2012 7
B 9486/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2011 2.8.2011 2
B 9486/SL 26 notářský zápis NZ 561/2011 Městský soud v Praze 25.5.2011 21.6.2011 17
B 9486/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.12.2010 31.12.2010 11.1.2011 4
B 9486/SL 24 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 7.12.2010 31.12.2010 11.1.2011 7
B 9486/SL 23 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.8.2010 31.12.2010 11.1.2011 7
B 9486/SL 22 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.12.2010 5
B 9486/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.10.2010 4.11.2010 15.11.2010 8
B 9486/SL 20 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.10.2010 4.11.2010 15.11.2010 22
B 9486/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2010 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9486/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.3.2010 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9486/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.3.2010 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9486/SL 16 ostatní rozhodnutí jed, akcionáře Městský soud v Praze 24.2.2010 12.4.2010 16.4.2010 1
B 9486/SL 15 ostatní zápis ze zased. představensta Městský soud v Praze 17.7.2009 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9486/SL 14 notářský zápis NZ 252/2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9486/SL 13 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 31.3.2010 12.4.2010 16.4.2010 2
B 9486/SL 12 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 17.7.2009 8.2.2010 8.2.2010 1
B 9486/SL 9 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 17.7.2009 29.10.2009 2
B 9486/SL 11 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 17.7.2009 29.10.2009 4
B 9486/SL 10 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 29.7.2009 29.10.2009 2
B 9486/SL 8 účetní závěrka r.2006+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2006 20.6.2008 20.6.2008 13
B 9486/SL 7 účetní závěrka - r.2004 + zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2004 18.6.2008 20.6.2008 13
B 9486/SL 6 účetní závěrka - r.2005 + zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2005 18.6.2008 20.6.2008 13
B 9486/SL 5 účetní závěrka - r.2006 + zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2006 18.6.2008 20.6.2008 13
B 9486/SL 4 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 4.8.2006 8
B 9486/SL 3 notářský zápis NZ 304/2006 Městský soud v Praze 11.5.2006 4.8.2006 3
B 9486/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2004 25.8.2004 6
B 9486/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ326/04 Městský soud v Praze 21.6.2004 25.8.2004 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Taiko, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27170608
Jméno Taiko, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 30.7.2004
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Sídlo Taiko, a.s.

Živnosti a provozovny Taiko, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Podolské nábřeží 1184/3, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1008087106
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 14.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Smrčkova 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012323285
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 10.8.2018

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Podolské nábřeží 1184/3, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1008087106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2010

Živnost č. 3 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Podolské nábřeží 1184/3, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1008087106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2010

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Podolské nábřeží 1184/3, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1008087106
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Technické činnosti v dopravě - provozování parkovišť bez ostrahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Taiko, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Hrubý
Člen statutárního orgánu Bc. Petr Hozák
Člen statutárního orgánu Libor Votruba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Taiko, a.s.

IČO: 27170608
Firma: Taiko, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.7.2004

Sídlo Taiko, a.s.

Sídlo: Strakonická 2860/4, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s tabákovými výrobky
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image