Firma T-STRING Pardubice, a.s. IČO 45534586


T-STRING Pardubice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

T-STRING Pardubice, a.s. (45534586) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. T-STRING Pardubice, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o T-STRING Pardubice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o T-STRING Pardubice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o T-STRING Pardubice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro T-STRING Pardubice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje T-STRING Pardubice, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 612
IČO (identifikační číslo osoby) 45534586
Jméno T-STRING Pardubice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích, rozhodla dne 28.6.2019 takto : 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612 (dále jen Společnost) je společnost KOVOTERM služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastn ické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 11. 4. 2019 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni by l a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celk em 36907 ks (slovy: třicet šest tisíc devět set sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlas tněných Hlavním akcionářem představuje 94,77 % (devadesát čtyři celých sedmdesát sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,77% (devadesát čtyři celých sedmdesát sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dv ě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost KOVOTERM služby Brno, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od os tatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíc e od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému ok amžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřeno st hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 3476-56/19 ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval znalecký ústav Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 ve dená u Krajského soudu v Brně. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2018. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo č. 3476-56/19 je uvedeno následující: Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protip lnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodní ch společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, po zaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun čes kých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2051 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené os oby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin. Termín nahléd nutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, po předložení protokolu o předání akcií ze strany akcionáře za účelem výplaty protiplnění a příkazu k úhradě podepsaného Společností. Akcionář Společnosti nejdříve odevzdá akcie Společnosti zaměstnancům Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi, tel: +42 0 466 714 420 nebo paní Janě Kubátové, tel: + 420 466 714 423, kteří předložené akcie zkontrolují a protokol o předání akcií s ním vyplní a podepíší. Rovněž u nich akcionář obdrží příkaz k úhradě podepsaný Společností. Akcionářům Společnosti bude protipln ění vyplaceno na bankovní účet uvedený v protokolu o předání akcií nebo v hotovosti, a to u Pověřené osoby. Akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře, je povinen uvést požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, tj. převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi nebo paní Janě Kubátové, se sídlem Masarykovo nám. 1484, 53 2 30 Pardubice, 7.p., č. dveří 714, 702, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin. Zmocněnce společnosti je také možné kontaktovat na tel. č. +420 466 714 420, + 420 466 714 423. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práv a k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 3.7.2019
Exekučním příkazem ze dne 16.12.2005, spis.zn. 071 EX 1866/05, Exekučního úřadu Praha 2, se sídlem Hradecká 3, Praha 3, vydán příkaz k provedení exekuce prodejem podniku společnosti T-STRING Pardubice, a.s. 27.1.2006 - 13.11.2006
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 27.4.1992 ve znění změny ze dne 22.9.1992. 14.5.1993 - 27.10.2010
Založení společnosti: --------------------- Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o pomínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 27.10.2010
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 27.10.2010
Výše základního jmění společnosti: --------------------------------- Základní jmění společnosti činí 38 944 000,-- Kčs (slo- vy: třicetosmmilionůdevětsetčtyřicetčtyřitisíce korun česko- slovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společ- nosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dal- šího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státní- ho podniku Pozemstav Pardubice, s.p. Základní jmění společnosti je rozděleno na 38 944 akcií na ma- 1.5.1992 - 27.10.2010
jitele po 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 27.10.2010

Aktuální kontaktní údaje T-STRING Pardubice, a.s.

Kapitál T-STRING Pardubice, a.s.

zakladni jmění 38 944 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.10.2010
zakladni jmění 38 944 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 27.10.2010

Akcie T-STRING Pardubice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 38 944 15.1.2019
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 944 21.8.2012 - 15.1.2019
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 944 1.5.1992 - 21.8.2012

Sídlo T-STRING Pardubice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykovo náměstí 1484 , Pardubice 530 02 1.5.1992

Předmět podnikání T-STRING Pardubice, a.s.

Platnost údajů od - do
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 27.10.2010
poskytování software 12.4.2006
vázání a konečné zpracování knih 12.4.2006
správa a údržba nemovitostí 6.12.2002
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 6.12.2002
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimku výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 6.12.2002 - 12.4.2006
výroba a zpracování paliv a maziv 6.12.2002 - 12.4.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.10.1994
výroba kosmetických přípravků 6.10.1994
planografické služby - rozmnožovna 6.10.1994
pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla 6.10.1994
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.10.1994
laboratorní a analytická činnost ve stavebnictví 6.10.1994 - 6.1.1999
poskztování software 6.10.1994 - 12.4.2006
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 6.10.1994 - 12.4.2006
pronájem motorových vozidel 6.10.1994 - 12.4.2006
ubytovací služby 16.12.1993
pronájem nemovitostí 16.12.1993
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla 16.12.1993
půjčovna aut 16.12.1993 - 12.4.2006
projektová činnost v investiční výstavbě 14.5.1993
provádění inženýrských staveb 14.5.1993
provádění průmyslových staveb 14.5.1993
provádění bytových a občanských staveb 14.5.1993
inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví 14.5.1993
automazizované zpracování dat 14.5.1993
realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí 14.5.1993
výroba potravinářského zboží 14.5.1993
konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství 14.5.1993
zámečnictví 14.5.1993
vydavatelství a nakladatelství 14.5.1993 - 6.1.1999
výzkum a vývoj nových hmot, technologií a konstrukcí staveb nemající charakter živností uvedených v př. zák.č.455/91 Sb. 14.5.1993 - 12.4.2006
hostinská činnost 14.5.1993 - 12.4.2006
1.Projektová a inženýrská činnost a dodavatelské zabezpečení staveb, výkony, práce a služby, zejména výzkum a vývoj nových hmot, technologií a konstrukcí staveb, zkušebnictví, expertizní, poradenská, zprostředkovatelská, konzultační a opravárenská činnost, geodetické, kartografické a stavebně montážní práce, účetní, úvěrové, finanční a obchodně tech- nické služby, propagační činnost, silniční doprava 1.5.1992 - 14.5.1993
2.Obchodní činnost, výchovu a výuku pracovníků pro staveb- nictví 1.5.1992 - 14.5.1993
3.Zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 1.5.1992 - 14.5.1993

vedení firmy T-STRING Pardubice, a.s.

Statutární orgán T-STRING Pardubice, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 3.7.2019
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představen stva nebo společně dva členové představenstva. 21.8.2012 - 3.7.2019
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva. 27.10.2010 - 21.8.2012
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 12.4.2006 - 27.10.2010
Způsob jednání jménem společnosti: ---------------------------------- Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a ne- bo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 12.4.2006
předseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA 22.9.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 13.6.2018
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
člen představenstva Mgr. Radana Velechovská 22.9.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 13.6.2018
Adresa: Severojižní 268 , Moravany 533 72
člen představenstva Mgr. Martin Zaplatílek 22.9.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 13.6.2018
Adresa: 119 , Moravské Bránice 664 64
člen představenstva Ing. Albert Kocian 1.5.1992 - 16.12.1993
Adresa: Boženy Němcové 1539 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jiří Vodehnal 1.5.1992 - 16.12.1993
Adresa: Karla IV 2604 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Vodehnal 16.12.1993 - 19.1.1995
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Jiří Svatoň 16.12.1993 - 19.1.1995
Adresa: 0 Hostovice Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Jurčík 19.1.1995 - 18.7.1995
Adresa: kpt. Bartoše 409 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Karel Valečka 1.5.1992 - 28.3.1997
Adresa: Rokycanova 2582 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Petr Brezovský 19.1.1995 - 28.3.1997
Adresa: Josefa Janáčka 952 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Lubomír Salavec 18.7.1995 - 28.3.1997
Adresa: Spojilská 1779 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Ladislav Forman 26.1.1996 - 28.3.1997
Adresa: Bělehradská 379 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Ing. Lubomír Salavec 28.3.1997 - 6.1.1999
Adresa: Spojilská 1779 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Ivan Pivný 28.3.1997 - 6.1.1999
Adresa: Lidická 367 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Petr Brezovský 28.3.1997 - 6.1.1999
Adresa: Josefa Janáčka 952 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. Petr Brezovský CSc. 6.1.1999 - 6.12.2002
Adresa: Josefa Janáčka 952 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Dr. Zdeněk Velechovský CSc. 6.1.1999 - 6.12.2002
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jiří Macháně 6.1.1999 - 6.12.2002
Adresa: Josefa Janáčka 952 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. Petr Brezovský CSc. 6.12.2002 - 12.4.2006
Vznik členství 9.1.2002
Vznik funkce 9.1.2002
Adresa: Josefa Janáčka 952 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Dr. Zdeněk Velechovský CSc. 6.12.2002 - 19.8.2009
Vznik členství 9.1.2002
Zánik členství 14.6.2009
Vznik funkce 9.1.2002
Zánik funkce 14.6.2009
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Ivan Pivný 6.12.2002 - 27.10.2010
Vznik členství 9.1.2002
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: Lidická 367 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Ing. Petr Brezovský CSc. 12.4.2006 - 27.10.2010
Vznik členství 9.1.2002
Zánik členství 17.6.2010
Vznik funkce 9.1.2002
Zánik funkce 17.6.2010
Adresa: Masarykovo náměstí 1484 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA 19.8.2009 - 27.10.2010
Vznik členství 7.8.2009
Zánik členství 17.6.2010
Vznik funkce 7.8.2009
Zánik funkce 17.6.2010
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Vznik funkce 17.6.2010
Zánik funkce 19.6.2012
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
1.místopředseda představenstva Mgr. Radana Velechovská 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Vznik funkce 17.6.2010
Zánik funkce 19.6.2012
Adresa: Severojižní 268 , Moravany 533 72
2.místopředseda představenstva Ivan Tezgetárský 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Vznik funkce 17.6.2010
Zánik funkce 19.6.2012
Adresa: Světlá 55 , Pardubice 533 01
člen představenstva Ing. Petr Brezovský CSc. 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Masarykovo náměstí 1484 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Ivan Pivný 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Lidická 367 , Pardubice 530 09
člen představenstva Mgr. Radana Velechovská 21.8.2012 - 24.7.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Adresa: Severojižní 268 , Moravany 533 72
předseda představenstva Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA 21.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Vznik funkce 19.6.2012
Zánik funkce 18.6.2013
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ivan Tezgetárský 21.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Adresa: Světlá 55 , Pardubice 533 01
člen představenstva Mgr. Radana Velechovská 24.7.2013 - 15.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Adresa: Severojižní 268 , Moravany 533 72
předseda představenstva Karel Velechovský 15.8.2013 - 22.9.2018
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Vznik funkce 18.6.2013
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
člen představenstva Radana Velechovská 15.8.2013 - 22.9.2018
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: Severojižní 268 , Moravany 533 72
člen představenstva Martin Zaplatílek 15.8.2013 - 22.9.2018
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: 119 , Moravské Bránice 664 64

Dozorčí rada T-STRING Pardubice, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Václav Balihar 22.9.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 13.6.2018
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Salavec 22.9.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 13.6.2018
Adresa: Bezdíčkova 286 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Jitka Dostálová 22.9.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 13.6.2018
Adresa: Větrná 785 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Petr Anton CSc. 1.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: Hruškova 16 , Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Klimpl 1.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: náměstí Republiky 1 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Zářecký 1.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: Bratranců Veverkových 2558 , Pardubice 530 02
člen Jiří Svatoň 14.5.1993 - 16.12.1993
Adresa: 19 , Hostovice Česká republika
člen Ing. Petr Anton CSc. 14.5.1993 - 16.12.1993
Adresa: Hruškova 16 , Praha 10 Česká republika
Jméno Milan Bém 16.12.1993 - 18.7.1995
Adresa: Havlíčkova 404/2 , Hradec Králové 500 02
Jméno Ing. Zdeněk Kadlec CSc. 16.12.1993 - 18.7.1995
Adresa: Zárubova 487/12 , Praha 142 00
Jméno Ing. Lubomír Salavec 16.12.1993 - 18.7.1995
Adresa: Spojilská 1779 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Zdeněk Jež 16.12.1993 - 6.1.1999
Adresa: Herčíkova 2567/33 , Brno 612 00
Jméno PhDr. Zdeněk Velechovský CSc. 16.12.1993 - 6.1.1999
Adresa: Arnošta z Pardubic 2613 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Ivan Tezgetárský 6.1.1999 - 6.12.2002
Adresa: Světlá 55 , Pardubice 533 01
Člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Mencl 6.1.1999 - 6.12.2002
Adresa: Na Kopci 163 , Chrudim 537 05
Člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Mencl 6.12.2002 - 7.6.2003
Vznik členství 9.1.2002
Zánik členství 7.1.2003
Adresa: Na Kopci 163 , Chrudim 537 05
Jméno Ing. Antonín Mozga 16.12.1993 - 27.10.2010
Adresa: Bartoňova 827 , Pardubice 530 12
Předseda dozorčí rady Ivan Tezgetárský 6.12.2002 - 27.10.2010
Vznik členství 9.1.2002
Zánik členství 17.6.2010
Vznik funkce 9.1.2002
Zánik funkce 17.6.2010
Adresa: Světlá 55 , Pardubice 533 01
Člen dozorčí rady Mgr. Radana Velechovská 7.6.2003 - 27.10.2010
Vznik členství 7.1.2003
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: Severojižní 268 , Moravany 533 72
předseda dozorčí rady Ing. Václav Balihar 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Vznik funkce 23.6.2010
Zánik funkce 19.6.2012
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Mencl 27.10.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Na Kopci 163 , Chrudim 537 05
člen dozorčí rady Ing. Antonín Mozga 27.10.2010 - 21.8.2012
Zánik členství 19.6.2012
Adresa: Bartoňova 827 , Pardubice 530 12
předseda dozorčí rady Ing. Václav Balihar 21.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Vznik funkce 19.6.2012
Zánik funkce 18.6.2013
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Mencl 21.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Adresa: Na Kopci 163 , Chrudim 537 05
člen dozorčí rady Mgr. Martin Zaplatílek 21.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 19.6.2012
Zánik členství 18.6.2013
Adresa: 119 , 664 64 Moravské Bránice Česká republika
člen dozorčí rady Bohuslav Mencl 15.8.2013 - 4.6.2014
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 19.12.2013
Adresa: Na Kopci 163 , Chrudim 537 05
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Salavec 4.6.2014 - 15.1.2016
Vznik členství 19.12.2013
Adresa: Spojilská 1779 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jindřich Vondráček 15.8.2013 - 23.9.2016
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: Kosmonautů 243 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Markéta Synková 23.9.2016 - 10.5.2017
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: 53 , Barchov 530 02
předseda dozorčí rady Václav Balihar 15.8.2013 - 22.9.2018
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Vznik funkce 18.6.2013
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: kpt. Bartoše 332 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Salavec 15.1.2016 - 22.9.2018
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 13.6.2018
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: Bezdíčkova 286 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Markéta Synková 10.5.2017 - 22.9.2018
Vznik členství 28.2.2017
Zánik členství 13.6.2018
Zánik funkce 13.6.2018
Adresa: 53 , Barchov 530 02

Sbírka Listin T-STRING Pardubice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 612/SL 48 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2015 24.6.2015 56
B 612/SL 47 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2014 1.9.2014 8.9.2014 16
B 612/SL 46 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2014 13.8.2014 14.8.2014 50
B 612/SL 45 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis VH Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2013 13.5.2014 9.6.2014 5
B 612/SL 44 usn. o nařízení výk.rozh. 024 EX 570/10-66 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2013 11.9.2013 17.9.2013 1
B 612/SL 43 ostatní 2x zápis - DR + předst. Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2013 26.7.2013 22.8.2013 2
B 612/SL 42 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2013 19.6.2013 25.6.2013 48
B 612/SL 41 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2012 14.9.2012 25.9.2012 17
B 612/SL 40 notářský zápis NZ 212/2012 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2012 16.8.2012 24.8.2012 5
B 612/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2012 25.6.2012 28.6.2012 45
B 612/SL 38 zpráva auditora 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2011 23.6.2011 28.6.2011 3
B 612/SL 37 výroční zpráva 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2011 23.6.2011 28.6.2011 44
B 612/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2010 4.10.2010 4.10.2010 2
B 612/SL 35 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu ,(NZ70/2010,zápis,stanovy) Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2010 4.10.2010 4.10.2010 37
B 612/SL 34 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2010 25.6.2010 3.8.2010 42
B 612/SL 33 zpráva auditora 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2010 25.6.2010 3.8.2010 2
B 612/SL 32 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápis Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2009 14.8.2009 19.8.2009 3
B 612/SL 31 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2009 5.8.2009 2
B 612/SL 30 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2009 5.8.2009 42
B 612/SL 29 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2008 24.6.2008 41
B 612/SL 28 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2008 24.6.2008 4
B 612/SL 27 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2007 21.6.2007 2
B 612/SL 26 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2007 21.6.2007 41
B 612/SL 25 usn. o nařízení výk.rozh. - zrušení Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2006 13.11.2006 13.11.2006 1
B 612/SL 24 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2006 19.6.2006 19.6.2006 39
B 612/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 103/2003, NZ 83/2005, Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2005 10.4.2006 10.4.2006 26
B 612/SL 22 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2005 1.7.2005 1.7.2005 37
B 612/SL 21 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2004 25.6.2004 24.6.2004 37
B 612/SL 20 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2003 24.6.2003 41
B 612/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - 5/2002 Krajský soud v Hradci Králové 9.1.2002 26.6.2002 26.6.2002 23
B 612/SL 18 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2002 24.6.2002 24.6.2002 30
B 612/SL 16 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2001 18.9.2001 18.9.2001 25
B 612/SL 15 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2001 18.9.2001 18.9.2001 29
B 612/SL 14 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2000 26.7.2000 26.7.2000 20
B 612/SL 13 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 26.7.1999 26.7.1999 26
B 612/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1998 4.11.1998 4.11.1998 1
B 612/SL 11 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1998 4.11.1998 4.11.1998 23
B 612/SL 10 notářský zápis - NZ 131/98 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1998 4.11.1998 4.11.1998 28
B 612/SL 9 ostatní - příloha k úč. uz. za r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1998 4.8.1998 4.8.1998 9
B 612/SL 8 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.1998 4.8.1998 4.8.1998 7
B 612/SL 7 ostatní - příloha k úč.uzáv. r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.1997 4.8.1998 4.8.1998 7
B 612/SL 6 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.1997 4.8.1998 4.8.1998 7
B 612/SL 5 ostatní - zápis č. 1/97 ze zas.předst. Krajský soud v Hradci Králové 17.1.1997 26.3.1997 26.3.1997 1
B 612/SL 4 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 24.10.1996 26.3.1997 26.3.1997 2
B 612/SL 3 ostatní - zápis se zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 1.8.1996 26.3.1997 26.3.1997 1
B 612/SL 2 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 17.6.1996 26.3.1997 26.3.1997 1
B 612/SL 1 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 24.10.1996 16.12.1996 16.12.1996 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje T-STRING Pardubice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45534586
Jméno T-STRING Pardubice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 5.8.1992
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 5

Sídlo T-STRING Pardubice, a.s.

Živnosti a provozovny T-STRING Pardubice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Jiřího Potůčka 118, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1003794611
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Jiřího Potůčka 119, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1003794629
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Jiřího Potůčka 117, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1003794602
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Jiřího Potůčka 116, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1003015859
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 5
Provozovna Pernerova 1490, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003015867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 6
Provozovna Jiřího Potůčka 114, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1003015875
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 20.4.1993
Provozovna č. 7
Provozovna Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003015883
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 20.4.1993

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 718, Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny 1003015891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003015883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2002

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 20.4.1993
Přerušení oprávnění 16.10.2018

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 20.4.1993
Přerušení oprávnění 16.10.2018

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.1992
Zánik oprávnění 19.2.1996

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.1992
Zánik oprávnění 3.9.2002

Živnost č. 8 Konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vydavatelství a nakladatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 19.3.1996

Živnost č. 10 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 26.2.1996

Živnost č. 11 Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 26.2.1996

Živnost č. 13 Realitní kancelář, zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výzkum a vývoj nových hmot, technologií a konstrukcí staveb nemající charakter živností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 13.9.2002

Živnost č. 15 Výroba potravinářského zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 26.2.1996

Živnost č. 17 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ubytovací služby (ubytování nižší kategorie než je uvedeno v příloze č. 3 zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 13.9.2002

Živnost č. 22 Laboratorní a analytická činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1993
Zánik oprávnění 21.12.1998

Živnost č. 23 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Planografické služby - rozmnožovna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1993
Zánik oprávnění 6.3.1996

Živnost č. 26 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Ubytovací služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 19.2.1996

Živnost č. 30 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Vázání a konečné zpracování knih

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.2002
Zánik oprávnění 24.11.2005

Živnost č. 33 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.2002
Zánik oprávnění 24.11.2005

Živnost č. 34 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán T-STRING Pardubice, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Radana Velechovská
Člen statutárního orgánu Martin Zaplatílek
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje T-STRING Pardubice, a.s.

IČO: 45534586
Firma: T-STRING Pardubice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 1484, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Vázání a související činnosti
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba zámků a kování
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba bytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image