Firma Synthomer a.s. IČO 00011771


Synthomer a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Synthomer a.s. (00011771) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 2093, Sokolov 356 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Synthomer a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Synthomer a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Synthomer a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Synthomer a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Synthomer a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Synthomer a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 41
IČO (identifikační číslo osoby) 00011771
Jméno Synthomer a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.7.2014 - 12.6.2017
Společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., jakožto jediný společník společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s., přijala dne 10.7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku následující rozho dnutí: 1. Jediný akcionář, společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. z důvodu přizpůsobení výše základního kapitálu skupino vé politice a přizůsobení podnikatelským potřebám společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. Základní kapitál společnosti bude snížen o 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých), tj. z částky 2.184.504.810,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set čtyři tisíc osm set deset korun českých) na částku 62.364.960,- Kč (slovy: šedesát dva milionů tři sta šedesát čtyři tisíc devět set šedesát koru n českých). 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových zaknihovaných akcií společnosti znějících na jméno o nominálních hodnotách 69.000,- Kč a 690,- Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) pod le § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých) bude činit 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých); (ii) výše úpla ty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých) bude činit 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých). 3. Splatnost výše uvedené úplaty (kupní ceny) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřeného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle jedinému akcionáři společnosti na adresu jeho sídla. 5. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Představenstvo v takovém případě svolá do 60 (slovy: šedesáti) dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje. 6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých) bude zcela použita na úhradu úplaty (kupní ceny) náležející jedinému akcionáři v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu. 6.8.2012 - 16.1.2015
Rozhodnutí valné hromady ze dne 30.11.2005 o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.: Valná hromada svým rozhodnutím schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů obchodní společnosti RSM CHEMACRYL, a.s., IČ 000 11 771, se sídlem Tovární č.p. 2093, PSČ 356 80 Sokolov, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcioná ře, kterým je společnost Resolution Speciality Materials Rotterdam B.V., se sídlem Koddeweg 67, 3194DH Hoogvliet Rotterdam, Postbus 606, Nizozemí. Tento akcionář je hlavním akcionářem, což je doloženo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů ve St ředisku cenných papírů k rozhodnému dni dnešní řádné valné hromady a výše protiplnění je stanovena v hodnotě Kč 690,- za 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 690,- Kč, kdy tyto akcie jsou zaknihované neveřejně obchodovatelné s omezenou převod itelností. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, tj. v tomto případě ve Středisku cenných papírů, podle § 183 l a 183 m zák. č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění. Bankovní dům Citibank, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře nejdéle však do 3 měsíců po zápisu tohoto vlastnickéh o práva. 3.7.2008 - 21.1.2009
Rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 26. 5. 2004 o zvýšení základního kapitálu: "Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1 249 039 380,- Kč o 935 433 000,- Kč na novou výši 2 184 472 380,- Kč. Upisování nad tuto částku se připouští až o 10 685 340,- Kč do maximální celkové výše 2 195 157 720,- Kč základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu tak lze upsat maximálně celkem 1 371 186 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kur z nově upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii. Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet patnáctý den po přijetí rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v síd le společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Akcionáři budou v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") představenstvem informováni o jejich přednostním právu, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem pr o svolání valné hromady, tj. zasláním dopisu s oznámením o konání prvního kola úpisu akcií na základě přednostního práva poštou. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 69 000,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 75,7476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Na jednu akcii společnosti o jme novité hodnotě 690,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 0,757476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se sou hlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) se v prvním kole úpisu připouští započtení pohledávek společnosti Eastman Chemical The Hague B.V., se sídlem Fasciantio Boulevard 602 t/m 614, 2909VA, Capelle aan den IJssel, Nizozemské království, v celkové výši 935 433 0 00,- Kč vyplývající ze smlouvy o započtení pohledávek mezi společností EASTMAN SOKOLOV, a.s. a Eastman Chemical The Hague B.V., které vznikly úhradou závazků EASTMAN SOKOLOV, a.s., z minulých období společností Eastman Chemical The Hague B.V. v rámci podm ínek dokončení privatizačního procesu EASTMAN SOKOLOV, a.s. Jedná se o pohledávky, které má společnost Eastman Chemical The Hague B.V. vůči společnosti, proti pohledávce společnosti vůči společnosti Eastman Chemical The Hague B.V. na splacení emisního kur zu akcií, které společnost Eastman Chemical The Hague B.V. upíše v prvním kole úpisu na základě přednostního práva. Započtení se provede uzavřením písemné smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a společností Eastman Chemical The Hague B.V., přiče mž tato smlouva musí být uzavřena do 3 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro úpis akcií v prvním kole úpisu. Pohledávky se započtou v nominální hodnotě. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze přednostní právo vykonat poprvé, tj. 9. červen 2004. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Akcie budou v druhém kole upisovány v sídle společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ř editele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin ve lhůtě pěti dnů, která začíná běžet čtrnáctý den po uplynutí lhůty k úpisu akcií na základě přednostního práva. Upisovatelé budou informováni o počátku běhu lhůty pro úpis akcií v druhém kole zveřejněním ozn ámení v Obchodním věstníku. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat bude možno pouze celé akcie. Emisní kurz akcií upsaných v obou kolech upisování se splácí tak, že 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno do 3 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro jejich úpis, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek jmenovité hodnoty akcií je pak upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsané akcie se splácí na zvláštní účet společnosti vedený u CITIBANK a.s., č.ú. 2001809900 nebo uzavřením dohody o započtení v souladu s pravid ly stanovenými tímto rozhodnutím. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti". 12.8.2004 - 29.12.2004
a) důvod snížení základního kapitálu: společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv. vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem po rozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakteru těchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další držení společností EASTMAN SOKOLOV, a.s. Tyto byly a.s. vykoupeny a zbývající částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována oproti hospodářským výsledkům a.s. 8.5.2003 - 24.9.2003
a) důvod snížení základního kapitálu: společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv. vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem po rozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakteru těchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další držení společností EASTMAN SOKOLOV, a.s. 22.8.2002 - 8.5.2003
Usnesení valné hromady z 24.6.2002 o snížení základního kapitálu. 22.8.2002 - 24.9.2003
b) rozsah snížení základního kapitálu: stávající základní kapitál v hodnotě 1 252 362 420,- Kč se snižuje o 3 323 040,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu 1 249 039 380,- Kč (ruší se 4 816 ks akcií o nominální hodnotě 690,- Kč, ISIN CS 0008413969, tj. původní počet 156 718 ks těchto akcií se snižuje na 151 902 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 690,- Kč, akcie jsou neveřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností) 22.8.2002 - 24.9.2003
c) způsob snížení základního kapitálu: zrušení kmenových akcií na jméno, neveřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností, evidovaných v zaknihované podobě ve Středisku cenných papírů, které společnost EASTMAN SOKOLOV, a.s. nabyla jako vlastní akcie povinným výkupem od akcionářů po rozhodnutí o zrušení veřejné obchodovatelnosti těchto akcií, o které rozhodla řádná valná hromada společnosti dne 25.srpna 2000. 22.8.2002 - 24.9.2003
Základní jmění společnosti se ze stávající výše základního jmění 1 815 018 000,- Kč snižuje o částku 562 655 580,- Kč na novou výši základního jmění 1 252 362 420,- Kč (slovy: Jedna miliarda dvěstěpadesátdvamilionytřistašedesátdvatisícečtyřistadvacet korun českých) 11.1.2000 - 9.3.2000
a) Důvod snížení základního jmění: úhrada ztráty z hospodaření minulých let včetně roku 1998 v úhrnné výši 563 828 000,- Kč (slovy pětset šedesát tři miliony osmset dvacet osm tisíc korun českých), která bude vypořádána z větší části snížením základního jmění společnosti o 562 655 580,- Kč (slovy pětset šedesát dva miliony šestset padesát pět tisíc osmdesát korun českých) 11.1.2000 - 9.3.2000
b) Rozsah snížení základního jmění: stávající základní jmění v hodnotě 1 815 018 000,- Kč (jedna miliarda osmset patnáct milionů osmnáct tisíc korun českých) se snižuje o 562 655 580,- Kč (pětset šedesát dva miliony šestset padesát pět tisíc pětset osmdesát korun českých) na novou hodnotu základního jmění 1 252 362 420,- Kč (jedna miliarda dvěstě padesát dva miliony třistašedesát dva tisíce čtyřista dvacet korun českých) 11.1.2000 - 9.3.2000
c) Způsob snížení základního jmění: poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 173 301 ks kmenových veřejně obchodovatelných akcií společnosti na jméno s omezenou převoditelností, a to: - 156 718 ks akcií s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč/1 ks z této hodnoty na hodnotu 690,- Kč/1 ks (šestset devadesát korun českých), ISIN CS 0008413969, ISIN CZ 0009031589 - 16 583 ks akcií s jmenovitou hodnotou 100 000,- Kč/1 ks z této hodnoty na hodnotu 69 000,- Kč/1 ks (šedesát devět tisíc korun českých), ISIN CS 0009031562, ISIN 770950000388 11.1.2000 - 9.3.2000

Aktuální kontaktní údaje Synthomer a.s.

Kapitál Synthomer a.s.

zakladni jmění 62 365 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.1.2013
zakladni jmění 2 184 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.2004 - 21.1.2013
zakladni jmění 1 249 040 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.2003 - 29.12.2004
zakladni jmění 1 252 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.3.2000 - 24.9.2003
zakladni jmění 1 815 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.1997 - 9.3.2000
zakladni jmění 1 815 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.1994 - 17.2.1997
zakladni jmění 1 815 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1993 - 19.9.1994
zakladni jmění 1 475 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.3.1993 - 1.6.1993
zakladni jmění 1 377 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.6.1992 - 20.3.1993
zakladni jmění 1 377 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.1991 - 8.6.1992
zakladni jmění 1 321 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1990 - 10.12.1991

Akcie Synthomer a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 690 Kč 90 384 21.1.2013
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 3 400 11.5.2005 - 21.1.2013
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 13 183 11.5.2005 - 21.1.2013
Kmenové akcie na jméno 690 Kč 1 507 649 11.5.2005 - 21.1.2013
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 3 400 29.12.2004 - 11.5.2005
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 13 183 29.12.2004 - 11.5.2005
Kmenové akcie na jméno 690 Kč 1 507 649 29.12.2004 - 11.5.2005
Kmenové akcie na jméno 690 Kč 151 902 24.9.2003 - 29.12.2004
Kmenové akcie na jméno 690 Kč 156 718 1.10.2001 - 24.9.2003
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 13 183 1.10.2001 - 29.12.2004
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 13 183 24.5.2000 - 1.10.2001
Kmenové akcie na jméno 690 Kč 156 718 24.5.2000 - 1.10.2001
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 3 400 24.5.2000 - 29.12.2004
Kmenové akcie na jméno 69 000 Kč 16 583 9.3.2000 - 24.5.2000
Kmenové akcie na jméno 690 Kč 156 718 9.3.2000 - 24.5.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 16 583 17.2.1997 - 9.3.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 156 718 17.2.1997 - 9.3.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 16 583 19.9.1994 - 17.2.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 156 718 19.9.1994 - 17.2.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 16 150 1.6.1993 - 19.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 200 000 1.6.1993 - 19.9.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 13 275 20.3.1993 - 1.6.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 147 518 20.3.1993 - 1.6.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 12 400 8.6.1992 - 20.3.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 137 800 8.6.1992 - 20.3.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 13 212 29.12.1990 - 8.6.1992

Sídlo Synthomer a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 2093 , Sokolov 356 01 24.7.2016
Adresa Tovární 2093 , Sokolov 356 01 9.12.2010 - 24.7.2016
Adresa Tovární 2093 , Sokolov 356 01 21.12.2005 - 9.12.2010
Adresa Tovární 2093 , Sokolov 356 01 9.6.2001 - 21.12.2005
Adresa Tovární 0 , 356 01 Sokolov Česká republika
29.12.1990 - 9.6.2001

Předmět podnikání Synthomer a.s.

Platnost údajů od - do
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 17.8.2012
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.8.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.7.2010
výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického 14.7.2010
Úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 14.7.2010 - 17.8.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.5.2010 - 17.8.2012
obchod a elektřinou 19.1.2007
realitní činnost 19.1.2007 - 12.5.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti chemie 19.1.2007 - 12.5.2010
výroba tepelné energie 12.8.2004
rozvod tepelné energie 12.8.2004
výroba elektřiny 12.8.2004
distribuce elektřiny 12.8.2004
výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického 12.8.2004 - 14.7.2010
úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 12.8.2004 - 14.7.2010
testování, měření a analýzy 13.8.2003 - 12.5.2010
státní autorizace na výrobu tepla 1.10.2001 - 12.8.2004
státní autorizace na rozvod tepla 1.10.2001 - 12.8.2004
státní autorizace na výrobu elektřiny 1.10.2001 - 12.8.2004
státní autorizace na rozvod elektřiny 1.10.2001 - 12.8.2004
hostinská činnost 9.6.2001
výroba chemických látek a chemických přípravků 9.6.2001 - 12.5.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.6.2001 - 12.5.2010
velkoobchod 9.6.2001 - 12.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.6.2001 - 12.5.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.6.2001 - 12.5.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.6.2001 - 12.5.2010
ubytovací služby 9.6.2001 - 12.5.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.6.2001 - 12.5.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 9.6.2001 - 12.5.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 9.6.2001 - 12.5.2010
projektová činnost ve výstavbě 18.10.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.10.2000
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 18.10.2000 - 9.6.2001
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné životní prostředí 18.10.2000 - 9.6.2001
úřední povolení k provozování dráhy 16.9.1996
licence k provozování drážní dopravy 16.9.1996 - 12.8.2004
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 9.1.1996 - 9.6.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 1.6.1993 - 18.10.2000
výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikací v režimu živnosti volné 1.6.1993 - 9.6.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 1.6.1993 - 9.6.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.6.1993 - 9.6.2001
poskytování software 1.6.1993 - 9.6.2001
automatizované zpracování dat 1.6.1993 - 9.6.2001
provozování ubytovacích zařízení v režimu živnosti volné 1.6.1993 - 9.6.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.6.1993 - 9.6.2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.6.1993 - 14.7.2010
výroba, zpracování, výzkum a vývoj chemických brusných a žáruvzdorných, desinfekčních a konzervačních výrobků a prostředků, kyseliny akrylové a jejich esterů, kyseliny mravenčí, alkalických chlorečnanů, peroxidu vodíku a kyseliny peroctové, pomocných hmot, látek, obalů a dalších výrobků, souvisejících s uvedenými obory, včetně výroby energií a zařízení 29.12.1990 - 1.6.1993
výroba chemických výrobků všeobecného charakteru 29.12.1990 - 1.6.1993
zpracování odpadu 29.12.1990 - 1.6.1993
obchodní a skladovací činnost 29.12.1990 - 1.6.1993
poskytování služeb 29.12.1990 - 1.6.1993
výroba polymerních disperzí 29.12.1990 - 1.6.1993
investiční činnosti strojního, stavebního, elektrotechnického charakteru, včetně měřící a regulační techniky 29.12.1990 - 1.6.1993
projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 29.12.1990 - 1.6.1993
strojírenská, stavební a pomocná výroba pro potřeby oprav základních fondů a pro investiční činnost 29.12.1990 - 1.6.1993
poskytování služeb a prací výpočetní techniky 29.12.1990 - 1.6.1993
provádění kapitálově finančních operací 29.12.1990 - 1.6.1993
zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolení a registrace 29.12.1990 - 1.6.1993
provozování ubytovacích a restauračních zařízení 29.12.1990 - 1.6.1993

vedení firmy Synthomer a.s.

Statutární orgán Synthomer a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. 26.9.2017
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 12.6.2017 - 26.9.2017
Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. 30.7.2014 - 12.6.2017
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje každý člen představenstva nebo prokurista b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva s uvedením jména a funkce anebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru 26.7.2000 - 30.7.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje samostatně předseda představenstva nebo generální ředitel anebo prokurista. b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo generální ředitel s uvedením jména a funkce anebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru. 16.9.1994 - 26.7.2000
Zastupování: akciovou společnost zastupuje navenek předseda představenstva a zároveň ředitel Ing. Miroslav Krejčí Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva Ing. Miroslav Krejčí 29.12.1990 - 16.9.1994
Statutární ředitel Richard Atkinson 26.9.2017
Vznik funkce 31.8.2017
Adresa: Stomps, Bacon End , Dunmow Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda představenstva Ing. Miroslav Krejčí 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: V předpolí 1472/27 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Milan Maxa 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: V olšinách 906/12 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Jurečka CSc. 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: Slezská 898/23 , Praha 130 00
člen představenstva Josef Čížek 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: Závodu míru 1850 , Sokolov 356 01
člen představenstva Ing. Karel Čáp 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: Hrdličkova 2177/2 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Karel Motlík 29.12.1990 - 17.11.1993
Adresa: Řeznická 121/9 , Loket 357 33
člen představenstva Ing. Jan März 29.12.1990 - 19.9.1994
Adresa: Štichova 650/44 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Karel Surma 29.12.1990 - 9.1.1996
Adresa: Karla Čapka 1274 , Sokolov 356 01
člen ing. Dalibor Petr 17.11.1993 - 1.4.1998
Adresa: Čenětická 3126/1 , Praha 149 00
člen Ing. Jaromír Burián 1.4.1998 - 6.1.1999
Adresa: Pod valem 324/29 , Praha 102 00
člen ing. Jiří Vencl 17.11.1993 - 27.10.1999
Adresa: Hovorčovická 1713/22 , Praha 182 00
místopředseda ing. Jan Jurečka CSc. 17.11.1993 - 26.7.2000
Adresa: Slezská 898/23 , Praha 130 00
člen ing. Bedřich Pokorný 17.11.1993 - 26.7.2000
Adresa: Karla Čapka 1412 , Sokolov 356 01
člen ing. Lubomír Lukáč 17.11.1993 - 26.7.2000
Adresa: Mičurinova 1924 , Sokolov 356 01
člen Doc. ing. Vladimír Velímský CSc. 17.11.1993 - 26.7.2000
Adresa: Dittrichova 1543/2 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Jan März 19.9.1994 - 26.7.2000
Adresa: Na záhonech 1385/71 , Praha 141 00
člen Ing. Karel Surma 9.1.1996 - 26.7.2000
Adresa: Sportovní 2023 , Sokolov 356 01
člen Ing. Miloš Kebrdle 6.1.1999 - 26.7.2000
Adresa: Oblouková 545/28 , Praha 101 00
člen Doc. Ing. Jiří Štěpek DrSc. 27.10.1999 - 26.7.2000
Adresa: U smaltovny 1432/27 , Praha 170 00
člen Dr. Dominique P. Sorgeloos 26.7.2000 - 9.6.2001
Adresa: Nizozemské království
Beekstraat, 65, B-9800 Deinze
člen Hans A. Boots 26.7.2000 - 9.6.2001
Adresa: Nizozemské království
Molenakker 10, 5171 VV Kaatshouvel
místopředseda Terry B. Scott 26.7.2000 - 3.4.2002
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 30.1.2002
Adresa: Spojené státy americké
1808 Timberwood Circle, Kingsport, TN 37 600, U.S.A.
člen Ing. Bedřich Pokorný 9.6.2001 - 3.4.2002
Vznik funkce 12.2.2001
Zánik funkce 18.3.2002
Adresa: Karla Čapka 1412 , Sokolov 356 01
člen Ing. Jan März 1.10.2001 - 11.5.2005
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa: Na záhonech 1385/71 , Praha 141 00
místopředseda Ing. Bedřich Pokorný 3.4.2002 - 11.5.2005
Vznik funkce 8.3.2002
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa: Karla Čapka 1412 , Sokolov 356 01
předseda, generální ředitel ing. Miroslav Krejčí 17.11.1993 - 19.1.2007
Zánik členství 19.12.2006
Vznik funkce 21.11.2000
Zánik funkce 19.12.2006
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
člen Ing. Lubomír Lukáč 1.10.2001 - 19.1.2007
Zánik členství 19.12.2006
Vznik funkce 26.6.2001
Adresa: Kollárova 364 , 356 04 Sokolov Česká republika
člen Ing. Karel Surma 1.10.2001 - 19.1.2007
Zánik členství 19.12.2006
Vznik funkce 26.6.2001
Adresa: Sokolovská 308 , Staré Sedlo 356 01
místopředseda Ing. Jan März 11.5.2005 - 19.1.2007
Vznik členství 8.12.2004
Zánik členství 19.12.2006
Vznik funkce 16.12.2004
Zánik funkce 19.12.2006
Adresa: Na záhonech 1385/71 , Praha 141 00
člen Ing. Alois Zach 11.5.2005 - 19.1.2007
Vznik členství 8.12.2004
Zánik členství 19.12.2006
Adresa: Tisová 988/6 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva Ing. Jiří Vocelka 19.1.2007 - 13.9.2011
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 21.7.2011
Adresa: Loketská 201 , Staré Sedlo 356 01
předseda představenstva Ing. Alois Zach 19.1.2007 - 17.8.2012
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 19.3.2012
Vznik funkce 19.12.2006
Zánik funkce 19.3.2012
Adresa: Tisová 988/6 , Karlovy Vary 360 05
místopředseda představenstva Ing. Jan Nájemník 19.1.2007 - 17.8.2012
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 19.3.2012
Vznik funkce 19.12.2006
Zánik funkce 19.3.2012
Adresa: Spartakiádní 1974 , Sokolov 356 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Nájemník 17.8.2012 - 17.4.2013
Vznik členství 21.5.2012
Zánik členství 28.3.2013
Vznik funkce 21.5.2012
Zánik funkce 28.3.2013
Adresa: Spartakiádní 1974 , Sokolov 356 01
člen představenstva James Andrew Langston 13.9.2011 - 30.7.2014
Vznik členství 21.7.2011
Adresa: JAKARAMA, Rareridge lane , Southampton, UK Česká republika
předseda představenstva Ing. Alois Zach 17.8.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 21.5.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 21.5.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Tisová 988/6 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva Jiří Vocelka 17.4.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Loketská 201 , Staré Sedlo 356 01
předseda představenstva James Andrew Langston 30.7.2014 - 19.6.2015
Vznik členství 21.7.2011
Zánik členství 12.5.2015
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 12.5.2015
Adresa: JAKARAMA, Rareridge lane , Southampton, UK Česká republika
člen představenstva George Ferry Knight Iii 17.4.2013 - 24.7.2016
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Pine Tree Ct. 4685 , 430 82 Westerville Spojené státy americké
člen představenstva Arnoldus Wilhelmus Maria Mertens 17.4.2013 - 24.7.2016
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Zonneweide 3 , Uden Nizozemské království
předseda představenstva Ronald Anthonius Lieffering 19.6.2015 - 12.6.2017
Vznik členství 12.5.2015
Vznik funkce 12.5.2015
Zánik funkce 10.5.2017
Adresa: Amsteldijk-Zuid 173A , 1189 VM Nes aan de Amstel Nizozemské království
člen představenstva Richard Atkinson 24.7.2016 - 12.6.2017
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Stomps, Bacon End , Dunmow Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Stephen Guy Bennett 24.7.2016 - 26.9.2017
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 30.8.2017
Adresa: Ridge House, Beaulieu Road , Lyndhurst, Hampshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Christoph Breucker 12.6.2017 - 26.9.2017
Vznik členství 10.5.2017
Zánik členství 30.8.2017
Adresa: Am Ossenbrink 30 b , Herdecke Spolková republika Německo
člen představenstva Neil Whitley 12.6.2017 - 26.9.2017
Vznik členství 10.5.2017
Zánik členství 30.8.2017
Adresa: Hollybrook Cottage, Borrowey , Thirsk, North Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ronald Anthonius Lieffering 12.6.2017 - 26.9.2017
Vznik členství 12.5.2015
Zánik členství 30.8.2017
Adresa: Amsteldijk-Zuid 173A , 1189 VM Nes aan de Amstel Nizozemské království
předseda představenstva Richard Atkinson 12.6.2017 - 26.9.2017
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 30.8.2017
Vznik funkce 10.5.2017
Zánik funkce 30.8.2017
Adresa: Stomps, Bacon End , Dunmow Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada Synthomer a.s.

Platnost údajů od - do
člen ing. Miroslav Přibyl 17.11.1993 - 9.1.1996
Adresa: Strašnická 869/14 , Praha 102 00
člen Jan Habr 17.11.1993 - 9.1.1996
Adresa: Slavíčkova 1685 , Sokolov 356 01
člen dozorčí rady Miroslav Fous 17.11.1993 - 9.1.1996
Adresa: Tyršova 607 , 357 51 Kynšperk n. Ohří Česká republika
místopředseda ing. Jan Nájemník 17.11.1993 - 6.1.1999
Adresa: Spartakiádní 1974 , Sokolov 356 01
člen Miroslav Fous 9.1.1996 - 6.1.1999
Adresa: Sportovní 2023 , Sokolov 356 01
člen ing. Jan Suchý 17.11.1993 - 27.10.1999
Adresa: Na kopečku 1282/1 , Praha 180 00
místopředseda Mgr. Petr Wagner 6.1.1999 - 27.10.1999
Adresa: Jičínská 287/23 , Ostrava 700 30
předseda ing. Václav Lisý 17.11.1993 - 26.7.2000
Adresa: Jánošíkova 1249/5 , Praha 142 00
člen Ing. Jan Liška 9.1.1996 - 26.7.2000
Adresa: Nad přehradou 405 , Praha 109 00
člen Ing. Zdeněk Litera 9.1.1996 - 26.7.2000
Adresa: K Loučkám 1679 , Litvínov 436 01
člen Ing. Pavel Gróf 6.1.1999 - 26.7.2000
Adresa: Atletická 1998 , Sokolov 356 01
člen Ing. Alois Zach 6.1.1999 - 26.7.2000
Adresa: Tisová 988/6 , Karlovy Vary 360 05
člen Ing. Ivana Nepejchalová 6.1.1999 - 26.7.2000
Adresa: Karla Čapka 1281 , Sokolov 356 01
místopředseda ing. Jan Suchý 27.10.1999 - 26.7.2000
Adresa: Na kopečku 1282/1 , Praha 180 00
člen Mgr. Zdeněk Kabilka 27.10.1999 - 26.7.2000
Adresa: Na Homolce 148/23 , Praha 150 00
člen Francois Theresia Vleugels 26.7.2000 - 9.6.2001
Adresa: Nizozemské království
Nassauplein 5, 2582EA Haag
předseda Francois Theresia Vleugels 9.6.2001 - 22.8.2002
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 24.6.2002
Adresa: Nizozemské království
Nassauplein 5, 2582EA Haag
člen Johannes F.m. Berting 26.7.2000 - 11.5.2005
Vznik funkce 15.3.2000
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa: Nizozemské království
Da Costaplein 5, 2271XR Voorburg
předseda Randall Worth Powell 22.8.2002 - 11.5.2005
Vznik funkce 24.6.2002
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa: Spojené státy americké
600 Fleetwood Drive, Number 204, Kingsport, Tennessee 37660, U.S.A.
člen Ing. Hanuš Slavík 26.7.2000 - 1.11.2005
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 13.6.2005
Adresa: Marie Majerové 1633 , Sokolov 356 01
předseda Jeffrey Mark Nodland 11.5.2005 - 19.1.2007
Vznik členství 8.12.2004
Zánik členství 14.12.2006
Vznik funkce 8.12.2004
Zánik funkce 14.12.2006
Adresa: Spojené státy americké
W. Bracebridge Circle 66, The Woodlands, Texas
člen dozorčí rady Hendrik Pieter De Jong 19.1.2007 - 27.7.2007
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Rietgoorsestraat 57 , 4708 PH Roosendaal Nizozemské království
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Slavík 1.11.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 13.6.2005
Adresa: Marie Majerové 1633 , Sokolov 356 01
předseda dozorčí rady Cornelis Verhaar 19.1.2007 - 21.1.2009
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 13.1.2009
Vznik funkce 19.12.2006
Zánik funkce 13.1.2009
Adresa: Oranje Nassavlaan 67 , 1075 AL Amsterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady Jan Diederik Günther 27.7.2007 - 21.1.2009
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 13.1.2009
Adresa: Nachtegaallaan 20 , 3055 CR Rotterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady Nicolas Jose Ivandic 21.1.2009 - 25.2.2009
Vznik členství 13.1.2009
Adresa: Rieslingweg 17 , Wachenheim an der Weintr. Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Nicolas Jose Ivandic 25.2.2009 - 9.7.2009
Vznik členství 13.1.2009
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Rieslingweg 17 , Wachenheim an der Weintr. Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Robert Anthony Nosal 21.1.2009 - 14.7.2010
Vznik členství 13.1.2009
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 13.1.2009
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Spojené státy americké
St. Charles IL 60175, 3N624 Ridgeview CT
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Slavík 21.1.2009 - 9.12.2010
Vznik členství 13.6.2005
Zánik členství 12.9.2010
Adresa: Krátká 340 , Staré Sedlo 356 01
člen dozorčí rady Jeroen Bernardus Triesscheijn 9.7.2009 - 28.5.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 21.5.2012
Adresa: Burg. Beelaerts park 285 , 3319 AT Dordrecht Nizozemské království
člen dozorčí rady Ing. Pavel Holub 28.5.2012 - 5.6.2015
Vznik členství 21.5.2012
Zánik členství 19.5.2015
Adresa: Tovární 1930 , Sokolov 356 01
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Slavík 9.12.2010 - 16.7.2016
Vznik členství 9.11.2010
Adresa: Krátká 340 , Staré Sedlo 356 01
předseda dozorčí rady Julia Harp 14.7.2010 - 26.9.2017
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 30.8.2017
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 30.8.2017
Adresa: 0 146 11 Landis Lakes Louisville Spojené státy americké
člen dozorčí rady Philip Clive Marsh 5.6.2015 - 26.9.2017
Vznik členství 19.5.2015
Zánik členství 30.8.2017
Adresa: Grotemarkt 154 , Rotterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady Ing. Hanuš Slavík 16.7.2016 - 26.9.2017
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 30.8.2017
Adresa: Krátká 340 , Staré Sedlo 356 01

Prokura Synthomer a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Milan Brejchal 1.11.2018
Adresa: Hradní 148 , Most 435 02
Jméno ing. Jan März 16.9.1994 - 19.1.2007
Adresa: Na záhonech 1385/71 , Praha 141 00
Jméno Ing. Alois Zach 30.7.2014 - 23.7.2018
Adresa: Tisová 988/6 , Karlovy Vary 360 05
Jméno Ing. Milan Brejchal 23.7.2018 - 1.11.2018
Adresa: Nad Borovičkami 188 , Nelahozeves 277 51

Sbírka Listin Synthomer a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 41/SL 89 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 26.5.2015 24.8.2015 1
B 41/SL 88 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 4.5.2015 26.5.2015 24.8.2015 3
B 41/SL 87 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 26.5.2015 24.8.2015 6
B 41/SL 86 notářský zápis [Nz 108/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.5.2015 3.6.2015 10.6.2015 24
B 41/SL 85 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.1.2015 22.12.2014 3.2.2015 7
B 41/SL 84 notářský zápis [Nz 268/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.12.2014 22.12.2014 3.2.2015 22
B 41/SL 83 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.4.2014 30.6.2014 8.10.2014 30
B 41/SL 81 ostatní Podání rezignace Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.7.2014 29.8.2014 2
B 41/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Protokol ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.7.2014 29.8.2014 2
B 41/SL 82 notářský zápis NZ 134/2014, rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.7.2014 30.7.2014 62
B 41/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 22.4.2013 21.6.2013 24.6.2013 33
B 41/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.3.2013 17.4.2013 24
B 41/SL 77 notářský zápis Nz 47/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.3.2013 29.3.2013 17.4.2013 17
B 41/SL 76 rozhod. o statut. orgánu protokol ze 77/8.zasedání DR Krajský soud v Plzni 29.3.2013 17.4.2013 11
B 41/SL 75 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.1.2013 18.2.2013 20.2.2013 24
B 41/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 18.5.2012 31.10.2012 31.10.2012 33
B 41/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.6.2012 4.7.2012 20.8.2012 24
B 41/SL 72 notářský zápis Nz 119/2012-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.6.2012 4.7.2012 20.8.2012 33
B 41/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 18.5.2012 12.7.2012 12.7.2012 19
B 41/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 21.5.2012 22.5.2012 28.5.2012 2
B 41/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.9.2011 13.9.2011 2
B 41/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 74/5 zasedání DR Krajský soud v Plzni 21.7.2011 7.9.2011 13.9.2011 8
B 41/SL 67 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 15.4.2011 5.9.2011 5.9.2011 44
B 41/SL 65 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 17.3.2011 17.3.2011 47
B 41/SL 64 podpisové vzory - Ing. Hanuš Slavík Krajský soud v Plzni 12.11.2010 16.11.2010 9.12.2010 2
B 41/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - protokol z voleb Krajský soud v Plzni 9.11.2010 16.11.2010 9.12.2010 3
B 41/SL 62 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 19.10.2010 22.10.2010 1.11.2010 24
B 41/SL 61 notářský zápis Nz 188/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.10.2010 22.10.2010 1.11.2010 18
B 41/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2010 22.7.2010 22.7.2010 32
B 41/SL 59 podpisové vzory - Julia Diane Harp Krajský soud v Plzni 23.4.2010 7.7.2010 14.7.2010 3
B 41/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 73/4 ze schůze DR Krajský soud v Plzni 30.6.2010 7.7.2010 14.7.2010 1
B 41/SL 57 notářský zápis Nz 120/2010 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2010 7.7.2010 14.7.2010 19
B 41/SL 55 notářský zápis Nz 154/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2009 9.7.2009 9.7.2009 34
B 41/SL 54 podpisové vzory - Jeroen Bernardus Krajský soud v Plzni 16.6.2009 1.7.2009 9.7.2009 1
B 41/SL 53 notářský zápis Nz 153/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2009 1.7.2009 9.7.2009 16
B 41/SL 52 notářský zápis Nz 74/2008 - schválení ÚZ Krajský soud v Plzni 26.6.2008 26.3.2009 27.3.2009 41
B 41/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 12.1.2009 14.1.2009 22.1.2009 2
B 41/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 13.1.2009 14.1.2009 22.1.2009 1
B 41/SL 49 notářský zápis Nz 8/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 13.1.2009 14.1.2009 22.1.2009 32
B 41/SL 47 notářský zápis Nz 300/2005-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.11.2005 16.1.2006 3.7.2008 144
B 41/SL 46 účetní závěrka 2006, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.6.2007 22.10.2007 23.10.2007 37
B 41/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.6.2007 27.7.2007 31.7.2007 4
B 41/SL 44 notářský zápis Nz 170/2007 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 26.6.2007 27.7.2007 31.7.2007 21
B 41/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 31.10.2006 6.2.2007 6.2.2007 35
B 41/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.12.2006 6.2.2007 6.2.2007 8
B 41/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.1.2007 15.1.2007 19.1.2007 8
B 41/SL 40 ostatní - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 19.12.2006 15.1.2007 19.1.2007 9
B 41/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.12.2006 15.1.2007 19.1.2007 24
B 41/SL 38 notářský zápis Nz 285/2006 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.12.2006 15.1.2007 19.1.2007 20
B 41/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 NESKENOVATELNÉ! Krajský soud v Plzni 1.6.2006 2.6.2006 0
B 41/SL 36 účetní závěrka 2004+přílohy Krajský soud v Plzni 12.10.2005 20.1.2006 25.1.2006 41
B 41/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.12.2005 14.12.2005 3.1.2006 24
B 41/SL 34 notářský zápis Nz 298/2005 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.11.2005 14.12.2005 3.1.2006 18
B 41/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.8.2005 25.8.2005 2.11.2005 1
B 41/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 13.6.2005 25.8.2005 2.11.2005 2
B 41/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.12.2004 6.1.2005 2.5.2005 3
B 41/SL 30 notářský zápis Nz 339/2004 - osvědčení Krajský soud v Plzni 8.12.2004 6.1.2005 2.5.2005 36
B 41/SL 29 ostatní - dohoda o započtení Krajský soud v Plzni 25.6.2004 23.12.2004 29.12.2004 3
B 41/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 9.12.2004 9.12.2004 29.12.2004 24
B 41/SL 27 notářský zápis -NZ 338/2004 rozh.MVH Krajský soud v Plzni 8.12.2004 9.12.2004 29.12.2004 32
B 41/SL 26 účetní závěrka 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 19.3.2004 9.9.2004 15.9.2004 30
B 41/SL 25 účetní závěrka 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.5.2002 9.9.2004 15.9.2004 31
B 41/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.5.2004 11.6.2004 2.8.2004 24
B 41/SL 23 notářský zápis Nz 124/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 26.5.2004 11.6.2004 2.8.2004 21
B 41/SL 22 notářský zápis -NZ 133a/2003 osv.VH, zpr.o vz Krajský soud v Plzni 10.6.2003 6.8.2003 12.8.2003 44
B 41/SL 21 účetní závěrka 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.5.2003 6.8.2003 12.8.2003 41
B 41/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.6.2003 9.7.2003 25.7.2003 24
B 41/SL 19 notářský zápis Nz 133/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 10.6.2003 9.7.2003 25.7.2003 10
B 41/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.6.2002 4.7.2002 2.8.2002 1
B 41/SL 17 notářský zápis Nz 178/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2002 4.7.2002 2.8.2002 13
B 41/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.5.2002 4.7.2002 2.8.2002 24
B 41/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.10.2001 20.12.2001 22.1.2002 24
B 41/SL 14 notářský zápis NZ 170/2000 Krajský soud v Plzni 25.8.2000 1.8.2001 13.9.2001 28
B 41/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2001 1.8.2001 13.9.2001 24
B 41/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.7.2001 1.8.2001 13.9.2001 3
B 41/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 13.4.2001 11.4.2001 28.6.2001 1
B 41/SL 11 notářský zápis Nz 47/2000 - osvědčení Krajský soud v Plzni 15.3.2000 11.4.2001 28.6.2001 17
B 41/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2001 11.4.2001 28.6.2001 23
B 41/SL 8 notářský zápis - NZ 170/2000, N 171/2000 Krajský soud v Plzni 25.8.2000 16.11.2000 27.11.2000 28
B 41/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.10.2000 27.10.2000 24.11.2000 23
B 41/SL 6 notářský zápis -N 49/2000, NZ 47/2000 Krajský soud v Plzni 15.3.2000 6.6.2000 31.10.2000 41
B 41/SL 5 účetní závěrka -zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.1.2000 24.3.2000 17.4.2000 2
B 41/SL 4 notářský zápis - N 338/99, NZ 324/99 Krajský soud v Plzni 18.11.1999 6.12.1999 18.2.2000 20
B 41/SL 3 notářský zápis N 246/99, NZ 234/99 Krajský soud v Plzni 26.8.1999 6.10.1999 8.12.1999 7
B 41/SL 2 notářský zápis vč. změn stanov a ostat.příloh Krajský soud v Plzni 27.8.1998 27.1.1999 16.2.1999 41
B 41/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Synthomer a.s.

IČO (identifikační číslo) 00011771
Jméno Synthomer a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sokolov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 7

Sídlo Synthomer a.s.

Živnosti a provozovny Synthomer a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 2093, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1000779513
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 2093, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1000779513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 2093, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1000779513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 2093, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1000779513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.1993

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 2093, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1000779513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999

Živnost č. 6 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 2093, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1000779513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.4.2004

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.7.1995
Přerušení oprávnění 8.4.2010

Živnost č. 8 Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Zánik oprávnění 2.2.2004

Živnost č. 9 poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikací v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.3.2001

Živnost č. 13 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 19 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 23 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1999
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 24 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1999
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 25 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Synthomer a.s.

Člen statutárního orgánu RICHARD ATKINSON

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Synthomer a.s.

IČO: 00011771
Firma: Synthomer a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Sokolov
Základní územní jednotka: Sokolov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.5.1991

Sídlo Synthomer a.s.

Sídlo: Tovární 2093, Sokolov 356 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické činnosti
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Informační a komunikační činnosti
tracking image