Firma SYNTAXIS GREEN s.r.o. IČO 27645134


SYNTAXIS GREEN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SYNTAXIS GREEN s.r.o. (27645134) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Záhořanská 749, Praha 149 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2006 a je stále aktivní. SYNTAXIS GREEN s.r.o. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SYNTAXIS GREEN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SYNTAXIS GREEN s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o SYNTAXIS GREEN s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro SYNTAXIS GREEN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 226891
IČO (identifikační číslo osoby) 27645134
Jméno SYNTAXIS GREEN s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 19.12.2006
Společnost změnila právní formu ze společnosti akciové na společnost s ručením omezeným. 5.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev. 5.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 5.6.2014 - 24.9.2018
Jediný akcionář společnosti GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. rozhodl dne 15.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybaven ost (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplac ena jedinému akcionáři resp. rovnoměrně akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 120.000.000,- Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) z dosavadní výše 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) na novou výslednou výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). 4. Způsob snížení základního kapitálu: Snížením jmenovité hodnoty akcí v souladu s ust. § 213a odst. 1 ObchZ, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 5:1, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 200.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie či zatímní listy. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro předložení akcií k výměně: K předložení dosavadních listinných akcií společnosti k výměně se určuje lhůta v délce 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění výzvy představenstva. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, a to způsobem stanoveným v zák oně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady spolu s uvedením lhůty pro předložení akcií a s upozorněním na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. 6. Místo k předložení akcií k výměně: Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Šeberov, Záhořanská 749, PSČ 149 00, každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 1 6:00 hodin. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle ust. § 214 obchodního zákoníku. 7. Snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.7.2013 - 24.4.2014
Valná hromada, s ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti: a) splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií, a b)vzdali se svého přednostního práva k upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v plném rozsahu svého podílu na základním kapitálu,rozhodla dne 18.8.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady takto: 1)Společnost GREEN RECYCLING MACHINES, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů na financování výstavby větrných elektráren a z důvodu snížení svých závazků následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu s placen, se zvyšuje o částku 148.000.000, Kč (jedno sto čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 14 (čtrnácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá a 8 (osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. 3)Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude činit 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 4)Upsání všech nových akcií nebude upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem určenému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky, nýbrž všechny nové akcie budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku. 5)Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust. § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 18,00 hodin ve lhůtě 60 (šedes áti) dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, avšak ne dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že byl podán návrh na zápis tohoto usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem termínu pro uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku budou akcionářům písemně sděleny představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že upisování akcií (tj. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku) započne dříve, než bude usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. 6)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. 7)Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č. 43-2826980227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 8)Emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením za podmínek dále uvedených. 9)Poukázky na akcie nebudou vydány. 10)Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 11)Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. 12) Valná hromada, s ohledem na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, s ohledem na skutečnost, že emisní kurz nově upisovaných akcií může být z důvodu snížení závazků společnosti splácen započtením a s ohledem na prohlášení společnosti o existenci a v ýši následujících pohledávek akcionářů za společností připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce resp. pohledávkám společnosti za akcionáři na splacení emisního kurzu a schvaluje pravidla postupu pro uzav ření smlouvy o započtení takto: Část A: Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Ing. Janu Vidrovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 12.000.000, Kč (dvanáct milionů korun českých), se připouští možnost z apočítat pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti v celkové souhrnné výši 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých) vyplývající ze: ?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 5.041.275,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2008 v celkové výši 1.162.744,- Kč,---------------- a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Ing. Jana Vidry vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Ing. J anu Vidrovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 6.204.019,- Kč (šest milionů dvě stě čtyři tisíc devatenáct korun českých). Část B: Proti pohledávce společnosti vůči akcionáři Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kurzu jím nově upsaných akcií, jež mají být vydány v rámci zvýšení základního kapitálu v celkové výši 136.000.000, Kč (jedno sto třicet šest milionů korun českých), se připo uští možnost započítat pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti v celkové souhrnné výši 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české) vyplývající ze: ?Smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2007 v celkové výši 1.612.253,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 28.4.2008 v celkové výši 812.495,- Kč, a---------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 28.5.2008 v celkové výši 1.314.743,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 13.6.2008 v celkové výši 1.109.852,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 v celkové výši 6.049.530,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2008 v celkové výši 1.002.234,- Kč, a--------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 6.8.2008 v celkové výši 10.015.770,- Kč, a-------------- ?Smlouvy o půjčce ze dne 15.8.2008 v celkové výši 800.315,- Kč,------------------ a to do celé své výše s tím, že započtením pohledávky akcionáře Jiřího Melzera vůči společnosti z výše uvedených právních důvodů zaniknou v celé výši (vyjma případně naběhlých úroků do dne uzavření dohody o započtení) a pohledávka společnosti vůči Jiřímu Melzerovi na splacení emisního kursu zanikne do výše 22.717.192,- Kč (dvacet dva milionů sedm set sedmnáct tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české). 13)Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu je jich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úře dně ověřen. 14)Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Ing. Janem Vidrou resp. společností a akcionářem Jiřím Melzerem ihned po uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku ve stejné lhůtě, v jaké má být uzavřena dohoda dle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Návrh na uzavření dohody o započtení bude akcionářům zaslán představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku p říslušnému rejstříkovému soudu. 15)V případě, že upisování akcií započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu n a zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.9.2008 - 6.10.2008

Aktuální kontaktní údaje SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Kapitál SYNTAXIS GREEN s.r.o.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.2014
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2014 - 5.6.2014
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.10.2008 - 24.4.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2006 - 6.10.2008

Akcie SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 20 24.4.2014 - 5.6.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 14 24.4.2014 - 5.6.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 8 24.4.2014 - 5.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 14 6.10.2008 - 24.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 6.10.2008 - 24.4.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 16.5.2007 - 24.4.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 19.12.2006 - 16.5.2007

Sídlo SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Záhořanská 749 , Praha 149 00 14.11.2013
Adresa Záhořanská 749 , Praha 149 00 16.5.2007 - 14.11.2013
Adresa Pod Zvonařkou 2317/1 , Praha 120 00 19.12.2006 - 16.5.2007

Předmět podnikání SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 5.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.6.2014
projektová činnost ve výstavbě 6.10.2008 - 5.6.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.8.2008 - 5.6.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.8.2008 - 5.6.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem 19.12.2006 - 5.6.2014

Předmět činnosti SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.6.2014

vedení firmy SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Statutární orgán SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Platnost údajů od - do
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. 24.9.2018
Společnost zastupuje jednatel. 5.6.2014 - 24.9.2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva. 17.1.2013 - 5.6.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva. 16.5.2007 - 17.1.2013
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 19.12.2006 - 16.5.2007
jednatel Jiří Melzer 5.6.2014
Vznik funkce 5.6.2014
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00
jednatel Ing. Andrea Melzerová 24.9.2018
Vznik funkce 24.9.2018
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00
předseda představenstva Martin Chamr 19.12.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 19.12.2006
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Kpt. Jaroše 757 , Orlová 735 14
předseda představenstva Ing. Jan Vidra 16.5.2007 - 17.1.2013
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 11.1.2013
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 11.1.2013
Adresa: Pionýrů 673 , Kosmonosy 293 06
místopředseda představenstva Jiří Melzer 16.5.2007 - 17.1.2013
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 11.1.2013
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 11.1.2013
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jan Dvořák 16.5.2007 - 17.1.2013
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: U Mlejnku 119 , Zdiby 250 66
člen představenstva Jiří Melzer 17.1.2013 - 5.6.2014
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 5.6.2014
Zánik funkce 5.6.2014
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00

Dozorčí rada SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Bc. Vlasta Chamrová 19.12.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 19.12.2006
Adresa: Kpt. Jaroše 757 , Orlová 735 14
člen dozorčí rady Lucie Chamrová 19.12.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 19.12.2006
Adresa: Okružní 1186/4 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Dorota Jurzycová 19.12.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 19.12.2006
Adresa: Jeřabinová 322 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Blanka Vidrová 16.5.2007 - 19.8.2008
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 10.6.2008
Adresa: Pionýrů 673 , Kosmonosy 293 06
předseda dozorčí rady Ing. Dušan Melzer 16.5.2007 - 17.1.2013
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 11.1.2013
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 11.1.2013
Adresa: U školky 889 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Andrea Melzerová 16.5.2007 - 17.1.2013
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Tereza Dlouhá 19.8.2008 - 17.1.2013
Vznik členství 10.6.2008
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: Blériotova 1004/5 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Dušan Melzer 17.1.2013 - 5.6.2014
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 5.6.2014
Vznik funkce 11.1.2013
Zánik funkce 5.6.2014
Adresa: U školky 889 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Andrea Melzerová 17.1.2013 - 5.6.2014
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Záhořanská 756 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Magdaléna Melzerová 17.1.2013 - 5.6.2014
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: U školky 889 , Praha 149 00

Sbírka Listin SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 226891/SL 20 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 8.9.2015 16.9.2015 8
C 226891/SL 19 notářský zápis  NZ 92/2014-změna právní formy Městský soud v Praze 27.5.2014 3.6.2014 9.6.2014 12
C 226891/SL 18 posudek znalce č.360-8/2014 Městský soud v Praze 2.5.2014 3.6.2014 9.6.2014 102
C 226891/SL 17 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.6.2014 9.6.2014 11
B 11459/SL 16 ostatní  změna právní formy Městský soud v Praze 23.4.2014 23.4.2014 24.4.2014 5
B 11459/SL 15 notářský zápis NZ 176/2013 Městský soud v Praze 15.7.2013 16.7.2013 22.7.2013 8
B 11459/SL 14 ostatní fúze - projekt přeměny Městský soud v Praze 24.5.2013 23.5.2013 24.5.2013 2
B 11459/SL 13 notářský zápis NZ 3/2013 Městský soud v Praze 11.1.2013 17.1.2013 18.1.2013 5
B 11459/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.12.2012 18.12.2012 4
B 11459/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.9.2011 8.9.2011 4
B 11459/SL 9 notářský zápis NZ 324/2008 Městský soud v Praze 15.9.2008 6.10.2008 14
B 11459/SL 10 notářský zápis NZ 325/2008 Městský soud v Praze 15.9.2008 6.10.2008 16
B 11459/SL 8 notářský zápis -NZ272/08 Městský soud v Praze 18.8.2008 29.8.2008 12.9.2008 23
B 11459/SL 7 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 10.6.2008 18.8.2008 20.8.2008 2
B 11459/SL 6 podpisové vzory +ČP-6x Městský soud v Praze 16.4.2007 23.4.2007 12
B 11459/SL 5 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 16.4.2007 23.4.2007 2
B 11459/SL 4 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 16.4.2007 23.4.2007 1
B 11459/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ148/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 23.4.2007 8
B 11459/SL 2 podpisové vzory +ČP-4x Městský soud v Praze 23.11.2006 30.1.2007 0
B 11459/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ406/06 Městský soud v Praze 22.11.2006 30.1.2007 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SYNTAXIS GREEN s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 27645134
Jméno SYNTAXIS GREEN s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 11
Vznik první živnosti: 21.5.2008
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Sídlo SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Živnosti a provozovny SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2008

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jiří Melzer
Člen statutárního orgánu Ing. Andrea Melzerová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SYNTAXIS GREEN s.r.o.

IČO: 27645134
Firma: SYNTAXIS GREEN s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Šeberov
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2006

Sídlo SYNTAXIS GREEN s.r.o.

Sídlo: Záhořanská 749, Praha 149 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image