Firma SYNPO, akciová společnost IČO 46504711


SYNPO, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SYNPO, akciová společnost (46504711) je Akciová společnost. Sídlí na adrese S. K. Neumanna 1316, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. SYNPO, akciová společnost má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o SYNPO, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SYNPO, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o SYNPO, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro SYNPO, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SYNPO, akciová společnost

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 627
IČO (identifikační číslo osoby) 46504711
Jméno SYNPO, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
1. Mimořádná valná hromada společnosti SYNPO, akciová společnost, se sídlem 532 07 Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316, IČ: 465 04 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627 (dále také "Sp olečnost") v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "ObchZ") určuje, že hlavním akcionářem Společnosti, je společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsaná ve vložce 47, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále také "hlavní akcionář"), která ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 49.355 (čtyřicet dev ět tisíc tři sta padesát pět) kusů listinných akcií Společnosti na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), z celkového počtu 51.071 (padesát jedna tisíc sedmdesát jedna) kusů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96, 64% (devadesát šest celých šedesát čtyři setin procenta) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií společnosti SYNPO, akciová společnost představenstvu společnosti SYNPO, akciová společn ost dne 18.8.2008 a prohlášením o uložení listinných akcií ze dne 10.9.2008, vydaným osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností KEY INVESTMENTS a.s., IČ 257 48 611, se sídlem Růžová 15, Pra ha 1. 2. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti SYNPO, akciová společnost na společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a to za pro tiplnění, které za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, činí 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Protiplnění bude zvýše no o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00, Praha 1, IČ 257 48 611, ostatním akcionářům spole čnosti SYNPO, akciová společnost, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých) za jednu akcii společnosti SYNPO, akciová společnost, znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenný m papírům menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvede ných v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům společnosti SYNPO, akciová společnost, či ostatním oprávněným osobám. 4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585 ze dne 18.7.2008, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 1.245,- Kč (jeden tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českýc) za jednu akcii o  jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti SYNPO, akciová společnost projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu us tanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy přiměřená ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ (dále jen "znalecký posudek"). 6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i, odst. 5 ObchZ prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti KEY INVESTMENTS a.s., se sídlem Růžová 950/15, 110 00 Praha 1, IČ: 257 48 611, o tom, že společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prost ředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a příslušenství. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. 2.12.2008 - 30.4.2009
Základní jmění společnosti je rozděleno na 51.071 akcií na doručitele po Kč 1.000,-- jmenovité hodnoty. 14.6.1993 - 17.11.1997
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoní ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku SYNPO. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku SYNPO. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje SYNPO, akciová společnost

Kapitál SYNPO, akciová společnost

zakladni jmění 51 071 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992

Akcie SYNPO, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 51 071 21.8.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 51 071 31.10.2014 - 21.8.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 51 071 23.6.2006 - 31.10.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 51 071 17.11.1997 - 23.6.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 51 071 1.5.1992 - 14.6.1993

Sídlo SYNPO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa S. K. Neumanna 1316 , Pardubice 530 02 2.10.2001
Adresa S. K. Neumanna 1316 , Pardubice 530 02 17.11.1997 - 2.10.2001
Adresa S. K. Neumanna 1316 , Pardubice 530 02 1.5.1992 - 17.11.1997

Předmět podnikání SYNPO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 6.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.9.2014
Zámečnictví, nástrojářství 6.9.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 6.9.2014
Provozování středisek kalibrační služby 28.7.1998 - 6.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.6.1993 - 6.9.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.6.1993 - 6.9.2014
výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie 14.6.1993 - 6.9.2014
chemická výroba mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 14.6.1993 - 6.9.2014
analytické rozbory a hodnocení chemických látek 14.6.1993 - 6.9.2014
stavba strojů s mechanickým pohonem 14.6.1993 - 6.9.2014
zámečnictví 14.6.1993 - 6.9.2014
Výzkum a vývoj v oboru makromolekulárních látek, zejména synte- tických pryskyřic, včetně souvisejících analytických, fyzikálně chemických, inženýrských činností a základních směrů ve zpracová- ní a aplikacích, včetně výroby unikátních přístrojů a zařízení. 1.5.1992 - 14.6.1993
Spolupráce při koordinaci dělby práce a zaměření činnosti výzkum- ných, vývojových a konstrukčních pracovišť. 1.5.1992 - 14.6.1993
Dokumentační, normalizační, patentová, technicko-poradenská a jiná odborná činnost v daném oboru. 1.5.1992 - 14.6.1993
Výroba syntetických polymerů, meziproduktů a konečných produktů včetně finalizace. 1.5.1992 - 14.6.1993
Odbytová, zásobovací a maloobchodní činnost v oblasti produktů na bázi syntetických polymerů včetně poskytování služeb. 1.5.1992 - 14.6.1993
Vývoz věcí vlastní výroby a dovoz věcí určených k užití ve výro- bě organizace. 1.5.1992 - 14.6.1993
Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR, a to formou technologického servisu, poradenské činnosti, zabezpečování apli- kačního servisu, technické práce a technických řešení v oborech aplikačního vývoje, vývoje prototypu, vývoje ověřovací série a vědeckotechnických informací, testování materiálů, zkušebnictví, analytic. hodnocení produktů a vydávání atestů. 1.5.1992 - 14.6.1993

vedení firmy SYNPO, akciová společnost

Statutární orgán SYNPO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva nebo alespoň společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost může jednat samostatně i jeden člen představenstva, pokud byl k tomuto alespoň dvěma členy představe nstva písemně pověřen a jejich podpisy na pověření byly úředně ověřeny. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně. 31.10.2014
Za společnost a pod její firmou jednají ve všech věcech buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, pokud byl k tomuto alespoň dvěma členy p ředstavenstva písemně pověřen a jejich podpisy na pověření byly úředně ověřeny. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen předsta venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná jménem společnosti tento člen představenstva samostatně a podepisuje se rovně ž samostatně. 6.11.2013 - 31.10.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 1.5.1992
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 6.11.2013
místopředseda představenstva Ing. Daniel Tamchyna MBA 27.3.2015
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 2.1.2015
Adresa: Mezi Mosty 1844 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Ivan Beránek 24.8.2016
Vznik členství 29.6.2016
Adresa: 354 , Tisá 403 36
předseda představenstva Ing. Jan Hyršl 6.4.2018
Vznik členství 22.7.2016
Vznik funkce 22.7.2016
Adresa: K Pustinám 30 , Pardubice 530 02
člen představenstva ing. Jiří Kaška CSc. 1.5.1992 - 15.12.1993
Adresa: Ke Kamenci 773 , Pardubice 530 03
člen představenstva ing. Igor Ferenčík 1.5.1992 - 15.12.1993
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
člen představenstva ing. Vilém Kodýtek 1.5.1992 - 15.12.1993
Adresa: Beethovenova 18 , 400 01 Ústí n. L. Česká republika
Člen představenstva Ing. Marie Čiřinská 15.12.1993 - 15.12.1993
Adresa: Frýdecká 441 , Praha 199 00
Člen představenstva RNDr. Richard Scholler 15.12.1993 - 15.12.1993
Adresa: Havlínova 1722/12 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Dobrovolný 15.12.1993 - 19.9.1995
Adresa: Záveská 871/2 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Marie Čižinská 15.12.1993 - 19.9.1995
Adresa: Frýdecká 441 , Praha 199 00
člen představenstva RNDr. Richard Scholle 15.12.1993 - 19.9.1995
Adresa: Havlínova 1722/12 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Pách 19.9.1995 - 21.9.1995
Adresa: Jizerská 2941/57 , Ústí nad Labem 400 11
Předseda představenstva Ing. Jiří Kaška CSc. 15.12.1993 - 17.11.1997
Adresa: Ke Kamenci 773 , Pardubice, Bílé předměstí Česká republika
Člen představenstva Ing. Ivan Dobáš CSc. 15.12.1993 - 17.11.1997
Adresa: nám. Dukelských hrdinů 2235 , Pardubice - Zelené předměstí Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Vilém Kodýtek CSc. 19.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Beethovenova 520/18 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Tomáš Vogel 19.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Ořechová 2845/11 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Vlastislav Procházka 17.11.1997 - 28.7.1998
Adresa: Drahy 461 , Uherské Hradiště-Jarošov Česká republika
Člen představenstva Ing. Jaroslav Pácha 21.9.1995 - 12.11.1999
Adresa: Jizerská 2941/57 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Ivan Dobáš CSc. 17.11.1997 - 12.11.1999
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2235 , Pardubice 530 02
Člen představenstva RNDr. Alexej Vítek 17.11.1997 - 12.11.1999
Adresa: Bělehradská 1958/30 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Jan Tošovský 28.7.1998 - 12.11.1999
Adresa: Grusova 413 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Jiří Kaška CSc. 17.11.1997 - 2.10.2001
Adresa: Ke Kamenci 773 , Pardubice 530 03
Předseda představenstva Ing. Luboš Knechtl 12.11.1999 - 2.10.2001
Adresa: Ondříčkova 1962/6 , Ústí nad Labem 400 11
Místopředseda představenstva Ing. Vilém Kodýtek CSc. 12.11.1999 - 2.10.2001
Adresa: Beethovenova 520/18 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Prof.Ing. Otakar Söhnel DrSc. 12.11.1999 - 2.10.2001
Adresa: Vinařská 743/22 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Pavel Dlubal 28.7.2000 - 2.10.2001
Adresa: Hrozenkovská 404/60 , Praha 155 21
Místopředseda představenstva Ing. Vilém Kodýtek CSc. 2.10.2001 - 29.5.2002
Vznik členství 16.6.1999
Vznik funkce 16.6.1999
Zánik funkce 4.10.2001
Adresa: Beethovenova 520/18 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Dr. Ing. Martin Navrátil 2.10.2001 - 29.5.2002
Vznik členství 6.6.2001
Adresa: Spojené státy americké
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd
Člen představenstva Prof. Otakar Söhnel DrSc. 2.10.2001 - 14.3.2003
Vznik členství 16.6.1999
Adresa: Vinařská 743/22 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Pavel Dlubal 2.10.2001 - 14.3.2003
Vznik členství 31.5.2000
Adresa: Hrozenkovská 404/60 , Praha 155 21
Předseda představenstva Ing. Luboš Knechtl 2.10.2001 - 30.12.2003
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 18.6.2003
Vznik funkce 16.6.1999
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Ondříčkova 1962/6 , Ústí nad Labem 400 11
Místopředseda představenstva Dr. Ing. Martin Navrátil 29.5.2002 - 30.12.2003
Vznik členství 6.6.2001
Vznik funkce 4.10.2001
Zánik funkce 18.9.2003
Adresa: Spojené státy americké
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd
Člen představenstva Ing. Vilém Kodýtek CSc. 29.5.2002 - 30.12.2003
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 18.6.2003
Adresa: Beethovenova 520/18 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Jan Hyršl 14.3.2003 - 30.12.2003
Vznik členství 24.5.2002
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Čestmír Kubečka 14.3.2003 - 30.12.2003
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 18.6.2003
Adresa: Hasičská 3043 , Frýdek-Místek 738 01
Předseda Dr. Ing. Martin Navrátil 30.12.2003 - 25.5.2004
Vznik členství 6.6.2001
Vznik funkce 18.9.2003
Adresa: Spojené státy americké
USA, NC 27511, CARY, 906 Queensferry Rd
Místopředseda Ing. Čestmír Kubečka 30.12.2003 - 12.1.2005
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 17.9.2004
Vznik funkce 18.9.2003
Zánik funkce 17.9.2004
Adresa: Hasičská 3043 , Frýdek-Místek 738 01
Předseda Dr. Ing. Martin Navrátil 25.5.2004 - 12.1.2005
Vznik členství 6.6.2001
Zánik členství 8.6.2004
Vznik funkce 18.9.2003
Zánik funkce 8.6.2004
Adresa: V jirchářích 146/5 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Jan Hyršl 30.12.2003 - 30.9.2005
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
Člen Ing. Václav Fuchs 30.12.2003 - 30.9.2005
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 3.6.2005
Adresa: Meruňková 2851/11 , Ústí nad Labem 400 11
Člen Vladislav Plocek 30.12.2003 - 30.9.2005
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 3.6.2005
Adresa: Dvojdomí 609/1 , Ústí nad Labem 400 07
Předseda Dr. Ing. Martin Navrátil 12.1.2005 - 29.6.2007
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 17.9.2004
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: V jirchářích 146/5 , Praha 110 00
člen představenstva Sharon Anne Williams 29.6.2007 - 27.1.2009
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 16.9.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Cheshire, Wilmslow, Park Avenue 5, PSČ SK9 2JG
místopředseda představenstva Ing. Jan Hyršl 30.9.2005 - 23.8.2010
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 3.9.2008
Vznik funkce 3.6.2005
Zánik funkce 3.9.2008
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
člen představenstva Phdr. Paul Antony Yianni 30.9.2005 - 23.8.2010
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 3.9.2008
Adresa: Nizozemské království
BK Voorburg, Parkweg 354, PSČ 2271
člen představenstva Ing. Martin Procházka 30.9.2005 - 23.8.2010
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 3.9.2008
Adresa: Novoveská 1580/82 , Ústí nad Labem 400 03
Předseda Dr. Ing. Martin Navrátil 29.6.2007 - 15.10.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 6.9.2010
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 6.9.2010
Adresa: V jirchářích 146/5 , Praha 110 00
člen představenstva Prof.Ing. Otakar Söhnel Dr.Sc. 27.1.2009 - 25.1.2012
Zánik členství 10.11.2011
Vznik funkce 10.11.2008
Adresa: Vinařská 743/22 , Ústí nad Labem 400 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Hyršl 23.8.2010 - 22.8.2012
Vznik členství 27.7.2010
Vznik funkce 27.7.2010
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Martin Procházka 23.8.2010 - 22.8.2012
Vznik členství 27.7.2010
Adresa: Novoveská 1580/82 , Ústí nad Labem 400 03
člen představenstva Ing. Jan Hyršl 22.8.2012 - 16.11.2012
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 27.7.2013
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
člen představenstva Phdr. Paul Antony Yianni 23.8.2010 - 15.1.2013
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 27.7.2013
Adresa: Nizozemské království
BK Voorburg, Parkweg 354, PSČ 2271
předseda představenstva Dr. Ing. Martin Navrátil 15.10.2010 - 6.11.2013
Vznik členství 6.9.2010
Zánik členství 27.7.2013
Vznik funkce 6.9.2010
Zánik funkce 27.7.2013
Adresa: V jirchářích 146/5 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Tomáš Loubal 25.1.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 27.7.2013
Adresa: Na Kohoutě 332/3 , Ústí nad Labem 400 10
místopředseda představenstva Ing. Martin Procházka 22.8.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 27.7.2013
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 27.7.2013
Adresa: Novoveská 1580/82 , Ústí nad Labem 400 03
člen představenstva Ing. Jan Hyršl 16.11.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 27.7.2013
Adresa: K Pustinám 30 , Pardubice 530 02
člen představenstva PhDr. Paul Antony Yianni 15.1.2013 - 6.11.2013
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 27.7.2013
Adresa: Krajní 3442/5 , Ústí nad Labem 400 11
místopředseda představenstva Ing. Martin Procházka 6.11.2013 - 27.3.2015
Vznik členství 27.7.2013
Zánik členství 1.1.2015
Vznik funkce 29.7.2013
Zánik funkce 1.1.2015
Adresa: Novoveská 1580/82 , Ústí nad Labem 400 03
předseda představenstva Dr. Ing. Martin Navrátil 6.11.2013 - 24.8.2016
Vznik členství 27.7.2013
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 29.7.2013
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: V jirchářích 146/5 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Hyršl 6.11.2013 - 24.8.2016
Vznik členství 27.7.2013
Adresa: K Pustinám 30 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Jan Hyršl 24.8.2016 - 6.4.2018
Vznik členství 27.7.2013
Zánik členství 22.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 22.7.2016
Adresa: K Pustinám 30 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada SYNPO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Iva Beranová 16.6.2016
Vznik členství 9.12.2015
Vznik funkce 14.1.2016
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Jan Bandžuch CSc. 16.6.2016
Vznik členství 9.12.2015
Adresa: Nová 161 , Srch 533 52
člen dozorčí rady Erik Mahnert 6.1.2017
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: 50 , Lovečkovice 411 45
Jméno ing. Jan Bandžuch CSc. 1.5.1992 - 15.12.1993
Adresa: Nová 161 , Srch 533 52
Jméno ing. Ivan Dobáš CSc. 1.5.1992 - 15.12.1993
Adresa: Lexova 2235 , 530 02 Pardubice Česká republika
Jméno ing. Miroslava Krbcová 1.5.1992 - 15.12.1993
Adresa: Družstevní 599 , Bohdaneč Česká republika
Jméno Ing. Jiřina Vlková 15.12.1993 - 19.9.1995
Adresa: Pod višňovkou 1370/13 , Praha 140 00
Jméno Ing. Igor Ferenčík 15.12.1993 - 19.9.1995
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
Předseda Ing. Jan Bandžuch CSc. 15.12.1993 - 24.6.1996
Adresa: Nová 161 , Srch 533 52
Jméno Ing. František Fidrmuc 19.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Tolstého 4226 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Předseda ing. Jan Hyršl 24.6.1996 - 17.11.1997
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Petr Hetto 19.9.1995 - 12.11.1999
Adresa: Vinařská 741/18 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Ing. František Fidrmuc 17.11.1997 - 12.11.1999
Adresa: Tolstého 1226/50 , Ústí nad Labem 400 03
Předseda ing. Jan Hyršl CSc. 17.11.1997 - 28.2.2000
Adresa: Dašická 1179 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Ing. František Fidrmuc 12.11.1999 - 23.10.2000
Adresa: Tolstého 1226/50 , Ústí nad Labem 400 03
Člen dozorčí rady Ing. Jan Tošovský 12.11.1999 - 2.10.2001
Adresa: Grusova 413 , Pardubice 530 09
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Balcar CSc. 28.2.2000 - 2.10.2001
Adresa: Za Humny 705 , Sezemice 533 04
Člen dozorčí rady Ing. Petr Hetto 14.6.2001 - 2.10.2001
Adresa: Bělehradská 1958/30 , Ústí nad Labem 400 11
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Balcar CSc. 2.10.2001 - 30.12.2003
Vznik členství 9.11.1999
Zánik členství 6.11.2003
Vznik funkce 19.11.1999
Zánik funkce 6.11.2003
Adresa: Za Humny 705 , Sezemice 533 04
Člen dozorčí rady Ing. Jan Tošovský 2.10.2001 - 30.12.2003
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 16.6.2003
Adresa: Grusova 413 , Pardubice 530 09
Člen Ing. Miroslav Balcar CSc. 30.12.2003 - 25.5.2004
Vznik členství 6.11.2003
Adresa: Za Humny 705 , Sezemice 533 04
Člen dozorčí rady Ing. Petr Hetto 2.10.2001 - 30.9.2005
Vznik členství 6.6.2001
Zánik členství 6.6.2005
Adresa: Bělehradská 1958/30 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Ing. Petr Hetto 30.9.2005 - 23.6.2006
Vznik členství 24.8.2005
Zánik členství 16.6.2006
Adresa: Bělehradská 1958/30 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Ing. Jan Tošovský 30.12.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Grusova 413 , Pardubice 530 09
Předseda Ing. Miroslav Balcar CSc. 25.5.2004 - 25.1.2008
Vznik členství 6.11.2003
Zánik členství 6.11.2007
Vznik funkce 20.11.2003
Zánik funkce 6.11.2007
Adresa: Za Humny 705 , Sezemice 533 04
Člen dozorčí rady Ing. Petr Hetto 23.6.2006 - 31.12.2010
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 13.9.2010
Adresa: Bělehradská 1958/30 , Ústí nad Labem 400 11
člen dozorčí rady Iva Beranová 29.6.2007 - 31.12.2011
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 26.6.2011
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
předseda dozorčí rady Ing. František Herrmann CSc. 25.1.2008 - 21.2.2012
Vznik členství 6.11.2007
Zánik členství 6.11.2011
Vznik funkce 11.12.2007
Zánik funkce 6.11.2011
Adresa: Sezemická 1290 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Iva Beranová 31.12.2011 - 21.2.2012
Vznik členství 17.10.2011
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Ing. Petr Hetto 31.12.2010 - 6.9.2014
Vznik členství 13.9.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Jahodová 184 , Dolní Zálezly 403 01
předseda dozorčí rady Iva Beranová 21.2.2012 - 6.9.2014
Vznik členství 17.10.2011
Vznik funkce 13.12.2011
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Věra Morávková 21.2.2012 - 6.9.2014
Vznik členství 24.11.2011
Adresa: Bartoňova 848 , Pardubice 530 12
předseda dozorčí rady Iva Beranová 6.9.2014 - 16.6.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 9.12.2015
Vznik funkce 13.12.2011
Zánik funkce 9.12.2015
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Věra Morávková 6.9.2014 - 16.6.2016
Vznik členství 24.11.2011
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Bartoňova 848 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Ing. Petr Hetto 6.9.2014 - 16.6.2016
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 4.9.2015
Adresa: Jahodová 184 , Dolní Zálezly 403 01
člen dozorčí rady Erik Mahnert 16.6.2016 - 6.1.2017
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: Husova 135 , Bystřany 417 61

Sbírka Listin SYNPO, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 627/SL 60 ostatní RJA,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2015 29.6.2015 3.7.2015 1
B 627/SL 59 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2015 1.4.2015 3
B 627/SL 58 notářský zápis NZ 73/2014 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2014 23.10.2014 3.11.2014 21
B 627/SL 57 ostatní RJA Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2014 27.6.2014 17.9.2014 1
B 627/SL 56 ostatní RJS Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2014 29.7.2014 30.7.2014 1
B 627/SL 55 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2014 14.5.2014 16.5.2014 37
B 627/SL 54 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 40/2013,2x zápis Krajský soud v Hradci Králové 31.10.2013 11.11.2013 15
B 627/SL 53 ostatní výpis ze zápisu,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2013 31.7.2013 8.8.2013 2
B 627/SL 52 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2013 25.6.2013 27.6.2013 39
B 627/SL 51 rozhod. o statut. orgánu, ostatní výpis ze zápisu zased.předst. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2012 26.7.2012 7.9.2012 1
B 627/SL 50 výroční zpráva 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2012 2.7.2012 13.7.2012 39
B 627/SL 49 ostatní zápis,osvědčení Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2011 16.2.2012 29.2.2012 0
B 627/SL 47 podpisové vzory - I.Beranová Krajský soud v Hradci Králové 8.11.2011 1.12.2011 31.12.2011 1
B 627/SL 46 ostatní - zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.10.2011 1.12.2011 31.12.2011 1
B 627/SL 45 ostatní zápis z VH,el. Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2011 8.11.2011 15.11.2011 1
B 627/SL 44 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 9.2.2011 27.6.2011 29.6.2011 40
B 627/SL 43 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2010 28.12.2010 28.12.2010 2
B 627/SL 42 ostatní zápis z rozh.jed.akc. Krajský soud v Hradci Králové 18.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 1
B 627/SL 41 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2010 13.10.2010 13.10.2010 4
B 627/SL 40 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2010 18.8.2010 18.8.2010 6
B 627/SL 39 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 5.2.2010 28.6.2010 3.8.2010 41
B 627/SL 38 účetní závěrka 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 7.1.2010 7.1.2010 4
B 627/SL 37 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2009 13.5.2009 45
B 627/SL 36 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 9.1.2009 23.1.2009 23.1.2009 7
B 627/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2008 26.6.2008 30
B 627/SL 33 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2008 22.1.2008 22.1.2008 8
B 627/SL 32 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2007 28.6.2007 28.6.2007 44
B 627/SL 31 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2007 28.6.2007 32
B 627/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory - za r. 2005, NZ 111/2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2006 22.6.2006 22.6.2006 68
B 627/SL 29 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2005 27.9.2005 27.9.2005 21
B 627/SL 26 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2005 21.6.2005 21.6.2005 37
B 627/SL 24 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 5.2.2004 3.9.2004 3.9.2004 52
B 627/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.11.2003 12.11.2003 12
B 627/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2003 1.7.2003 1.7.2003 52
B 627/SL 19 výroční zpráva  - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2002 28.6.2002 28.6.2002 32
B 627/SL 25 ostatní - informace, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2001 22.1.2002 22.1.2002 11
B 627/SL 18 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 28
B 627/SL 17 ostatní - zprávy Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2001 18.9.2001 18.9.2001 18
B 627/SL 16 výroční zpráva - za r. 2000 - 2x Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2001 22.6.2001 22.6.2001 28
B 627/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2001 22.6.2001 22
B 627/SL 14 notářský zápis - NZ 122/2001 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2001 22.6.2001 22.6.2001 22
B 627/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2001 22.6.2001 22.6.2001 9
B 627/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - jednání DR a předst. Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2001 22.6.2001 22.6.2001 4
B 627/SL 11 podpisové vzory - 8x Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2001 22.6.2001 22.6.2001 8
B 627/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2000 26.1.2001 26.1.2001 1
B 627/SL 9 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.2000 7.6.2000 7.6.2000 31
B 627/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2000 7.6.2000 7.6.2000 7
B 627/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - rezignace z funkce a jiné Krajský soud v Hradci Králové 28.9.1999 27.1.2000 27.1.2000 4
B 627/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH a představenstva Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1999 30.9.1999 30.9.1999 12
B 627/SL 5 ostatní - roční zpráva za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.1998 28.7.1998 28.7.1998 30
B 627/SL 4 stanovy společnosti - souhrnné znění Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1997 13.7.1998 13.7.1998 33
B 627/SL 3 notářský zápis - NZ 84/97 Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1997 6.11.1997 6.11.1997 35
B 627/SL 2 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1997 25.6.1997 6
B 627/SL 1 ostatní - roční zpráva za r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 25.2.1997 25.6.1997 25.6.1997 30
B 627/SL 35 notářský zápis - NZ 536/2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2008 142

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SYNPO, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 46504711
Jméno SYNPO, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo SYNPO, akciová společnost

Živnosti a provozovny SYNPO, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna S. K. Neumanna 1316, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1001484410
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.10.1992

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna S. K. Neumanna 1316, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1001484410
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.2.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.9.1992

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.9.1992

Živnost č. 5 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 7.5.2001

Živnost č. 7 Analytické rozbory a hodnocení chemických látek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Chemická výroba mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1998
Zánik oprávnění 3.10.2000

Živnost č. 12 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 17.1.2001

Živnost č. 14 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 15 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.2.2000
Zánik oprávnění 3.4.2000

Živnost č. 18 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.2.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SYNPO, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Hyršl CSc.
Člen statutárního orgánu Dr. Martin Navrátil
Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Tamchyna MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SYNPO, akciová společnost

IČO: 46504711
Firma: SYNPO, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice V
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo SYNPO, akciová společnost

Sídlo: S. K. Neumanna 1316, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní vzdělávání
tracking image