Firma SYNOT TIP, a.s. IČO 26301091


SYNOT TIP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SYNOT TIP, a.s. (26301091) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jaktáře 1475, Uherské Hradiště 686 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 2002 a je stále aktivní. SYNOT TIP, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o SYNOT TIP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SYNOT TIP, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SYNOT TIP, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SYNOT TIP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SYNOT TIP, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3827
IČO (identifikační číslo osoby) 26301091
Jméno SYNOT TIP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.10.2002
Na společnost SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26301091, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 3827, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, jako na spo lečnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti LUCKYNOVA, a.s., se sídlem Dašická 1796, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 25596292, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce číslo 2102, a to podle pr ojektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 10.5.2018. 1.9.2018
Jediný akcionář SYNOT TIP, a.s. r o z h o d l o zvýšení základní kapitál společnosti o částku 126.741.000,00Kč (slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 473.259.000,00 Kč (slovy : čtyři sta sedmdesát tři milionů dvě stě padesát devět tisíc korun českých) na jeho novou výši 600.000.000,00Kč ( slovy: šest set milionů korun českých) a zároveň určil, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; c elkový počet nově upisovaných akcií činí: 5 (slovy: pět) kusů nových kusových akcií, každá v účetní hodnotě ve výši odpovídající 20 % (slovy: dvacet procent) částky o kterou se zvyšuje základní kapitál, tedy každá akcie v účetní hodnotě 25.348.200,00 Kč ( slovy: dvacet pět milionů tři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě korun českých), druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná , žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu ( tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen "nově upsané akcie"); žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu §485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal práva ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem; všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost SYNOT Holding, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ 253 25 809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78967, tedy akcie v účetní hodnotě v celkové výši 126.741.000,00Kč (slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých) a budou upsány u rčeným zájemcem v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s. tedy v Uherském Hradišti, Mařaticích, Jaktáře 1475, PSČ 686 01; e m i s n í k u r z všech nově upisovaných akcie bude následující: emisní kurz akcií upisovaných společností SYNOT Holding, s.r.o. bude činit 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých), z toho emisní ážio tedy bude 1,554.090.000,00 Kč ( slovy: jedna m iliarda pět set padesát čtyři milionů devadesát tisíc korun českých); upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností SYNOT TIP, a.s. a musí být upsány nejpozději do 1 0.12.2016 ( slovy: desátého prosince roku dva tisíce šestnáct) a splaceny nejpozději do 22.12.2016 ( slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce šestnáct); návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři do tří dnů od přijet í tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy jediný akcionář doručení tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 10.12.2016 ( slovy: desátého prosince roku dva t isíce šestnáct). Emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou p ohledávku vzniklou z titulu splacení j i s t i n y za vydané dluhopisy společností SYNOT TIP,a.s. v počtu 1.867.590.000,00 ks (slovy: jedna miliarda osm set šedesát sedm miliónů pět set devadesát tisíc kusů ) společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED se sídlem Arch Makariou III, 2, ATLANTIS BUILDING, 3 rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus, IČ: HE 187417, datum emise 15.11.2012, ISIN: CZ0003502437, jmenovitá hodnota každého z nich ve výši 1,00Kč ( slovy: jedna koru na), tato pohledávka byla postoupena dne 20.07.2016 majitelem WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED společnosti Czech Capital Venture, s.r.o. se sídlem Praha 1, Revoluční 16, PSČ 110 00, IČ 262 14 474, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze, oddíl C, vložka 80342 a následně tato pohledávka byla postoupena dne 20.07.2016 majitelem Czech Capital Venture, s.r.o., IČ 262 14 474 společnosti SYNOT Holding s.r.o. IČ 253 25 809, která je k dnešnímu dni věřitelem, kdy její výše činí 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu ku rzu upsaných akcií tedy do výše 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností SYNOT TIP, a.s. byla ověřena n ezávislým auditorem Ing. Janem Opravilem ze dne 18.11.2016 a současně prohlášením statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni bylo částečně plněno, a že závazek společnosti SYNOT TIP, a. s. z této pohledávky trvá ve výši 1.680.831.000,00Kč ( slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 22.12.2016 ( slovy: dvacátého druhého prosince roku dva tisíce šestnáct), musí mít písemnou formu a podpisy sm luvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost SYNOT TIP, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost SYNOT Holding s.r.o. nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouv y o započtení je povinna společnosti SYNOT TIP, a.s. poskytnout předem určenému zájemci SYNOT Holding s.r.o. lhůtu alespoň tří dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu musí taktéž nastat úč innost shora uvedené smlouvy, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. 22.12.2016 - 2.1.2017
Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 26301091 přešlo jmění zanikající společnosti SYNOT Uherské Hradiště , a.s. IČ: 26910730, se sídlem Uherské Hradiště, mařatice, Jaktáře 1475, 68601 1.10.2013
Na nástupnickou společnost SYNOT TIP, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 263 01 091, přešlo jmění zanikající společnosti ST Solutions, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ: 279 38 191, a zanikající společnost i SYNOT SERVICE, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 264 49 404. 2.10.2012
Jediný akcionář společnosti SYNOT TIP, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 82 500.000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých, z dosavadní výše 204 000 000,-Kč, slovy: dvě stě čtyři milionů korun českých, n a novou výši 286 500 000,-Kč, slovy: dvě stě osmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SYNOT TIP, a.s. bude upsáno: - 8 ks, slovy: osm kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, v listinné podobě, - 2 ks, slovy: dva kusy, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, v listinné podobě, - 5 ks, slovy: pět kusů, kmenových, nekótovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v listinné podobě. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ: 110 00, IČ: 25325809. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upsání akcií peněžitými vklady. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ: 686 01. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci dopisem zaslaným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je dva měsíce ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátkem běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen představenstvem písemně, zasláním oznámení na jeho adresu bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Určený zájemce zašle podepsanou smlouvu zpět společnosti SYNOT TIP , a.s. ve lhůtě pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady lze splatit započtením těchto poh ledávek: pohledávek akcionáře SYNOT Holding, s.r.o. z půjček poskytnutých společnosti SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.) v celkové výši 82 500 000,-Kč, slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých. Právní tituly: - smlouva o půjčce uzavřená dne 17.února 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s.(dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 19 500 000,-Kč, slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českýc h, - smlouva o půjčce uzavřená dne 22.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO, a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, - smlouva o půjčce uzavřená dne 26.března 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. (dříve SYNOT LOTTO,a.s.), jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, - smlouva o půjčce uzavřená dne 22.července 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 10.000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, - smlouva o půjče uzavřená dne 15.května 2009 mezi společností SYNOT TIP, a.s. jako dlužníkem a společností SYNOT Holding, s.r.o. jako věřitelem a to na částku 13.000 000,-Kč, slovy: třináct milionů korun českých. 23.4.2010 - 22.6.2010
Mimořádná valná hromada konaná dne 26.11.2004 schválila zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 100,000.000,--Kč z částky 104,000.000,--Kč na částku 204,000.000,--Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posíl it základní kapitál společnosti. Po upsání akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno deset kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč. Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Upisovatelem akcií je s využitím přednostního práva akcionář SYNOT Holding s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČ 25325809. Lhůta pro úpis akcií činí jeden měsíc ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovateli počátek běhu lhůty pro úpis akcií do dvou pracovních dnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu. Emisní kurs nově upsanýc h akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30% hodnoty upisovaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet vedený u ČSOB, a.s. 17400123/0300, zbytek pak do jedno ho roku ode dne splacení 30% emisního kursu, a to kdykoliv v tomto období. 1.12.2004 - 28.12.2004

Aktuální kontaktní údaje SYNOT TIP, a.s.

Kapitál SYNOT TIP, a.s.

zakladni jmění 600 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2016
zakladni jmění 473 259 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.2016 - 22.12.2016
zakladni jmění 286 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2010 - 31.8.2016
zakladni jmění 204 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.2006 - 22.6.2010
zakladni jmění 204 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.2005 - 10.1.2006
zakladni jmění 204 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.2004 - 14.7.2005
zakladni jmění 104 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.2002 - 28.12.2004

Akcie SYNOT TIP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 25 22.12.2016
Akcie kusové na jméno 0 Kč 20 31.8.2016 - 22.12.2016
Akcie kusové na jméno 0 Kč 10 29.9.2014 - 31.8.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 27 22.6.2010 - 29.9.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 22.6.2010 - 29.9.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 22.6.2010 - 29.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 19 28.12.2004 - 22.6.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 9 16.10.2002 - 28.12.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 14 16.10.2002 - 22.6.2010

Sídlo SYNOT TIP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jaktáře 1475 , Uherské Hradiště 686 01 8.7.2015
Adresa Jaktáře 1475 , Uherské Hradiště 686 01 15.11.2007 - 8.7.2015
Adresa Jaktáře 1475 , Uherské Hradiště 686 01 1.12.2004 - 15.11.2007
Adresa Vinohradská 907 , Uherské Hradiště 686 05 16.10.2002 - 1.12.2004

Předmět podnikání SYNOT TIP, a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 29.9.2014
hostinská činnost 23.7.2012
provozování sázkových her v kasinu dle zák.č. 202/1990 Sb. 8.2.2011
výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.4.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.6.2009
provozování hry Internetová kursová sázka dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 23.1.2009
provozování loterií a jiných podobných her podle ust. § 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. 23.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 25.11.2004 - 26.6.2009
provozování jiné podobné hry podle zákona č.202/1990 Sb. 6.1.2003
provozování jiné podobné hry podle § 2 písm.j) zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách 30.12.2002 - 6.1.2003
provozování výherních hracích přístrojů 16.10.2002
maloobchod 16.10.2002 - 26.6.2009
zprostředkování služeb 16.10.2002 - 26.6.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 16.10.2002 - 26.6.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 16.10.2002 - 26.6.2009

vedení firmy SYNOT TIP, a.s.

Statutární orgán SYNOT TIP, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva, místopřed seda představenstva nebo člen představenstva nebo zplnomocněný zástupce. 29.9.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený člen představenstva . 14.5.2010 - 29.9.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva nebo pověřený člen představenstva. 19.10.2009 - 14.5.2010
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo předseda představenstva společně se členem představenstva. 1.4.2009 - 19.10.2009
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo členem představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. 14.7.2005 - 1.4.2009
Za společnost jednají a podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně. 25.11.2004 - 14.7.2005
Za společnost jedná a podepisuje buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně. 16.10.2002 - 25.11.2004
Předseda představenstva Miroslav Valenta 31.7.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
Člen představenstva Ing. Kvetoslava Klčovská 31.7.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Verbířská 1708 , Uherské Hradiště 686 01
Místopředseda představenstva Petr Mikoška 31.7.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Družstevní 788 , Uherské Hradiště 686 05
Člen představenstva Rudolf Gregor 31.7.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Na Vyhlídce 1483 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Miroslav Valenta 16.10.2002 - 25.11.2004
Vznik členství 16.10.2002
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 16.10.2002
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: Velehradská 1328 , Staré Město 686 03
člen představenstva Petr Zámečník 16.10.2002 - 25.11.2004
Vznik členství 16.10.2002
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 16.10.2002
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: 28.října 985 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
člen představenstva Petr Mikoška 16.10.2002 - 25.11.2004
Vznik členství 16.10.2002
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 16.10.2002
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: 339 , Traplice 687 04
člen představenstva Rudolf Gregor 16.10.2002 - 1.12.2004
Vznik členství 16.10.2002
Vznik funkce 16.10.2002
Adresa: Štěpnická 1115 , Uherské Hradiště 686 06
místopředseda představenstva Kateřina Daňhelová 16.10.2002 - 14.7.2005
Vznik členství 16.10.2002
Vznik funkce 16.10.2002
Adresa: Lhotka 516 , 687 08 Buchlovice Česká republika
člen představenstva Josef Kočí 25.11.2004 - 14.7.2005
Vznik funkce 23.8.2004
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 136 , Horní Němčí 687 64
předseda představenstva Petr Mikoška 25.11.2004 - 26.5.2008
Vznik členství 16.10.2002
Vznik funkce 23.8.2004
Adresa: Sadová 1479 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Rudolf Gregor 1.12.2004 - 26.5.2008
Vznik členství 16.10.2002
Vznik funkce 16.10.2002
Adresa: Na Vyhlídce 1483 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Daňhelová 14.7.2005 - 26.5.2008
Vznik členství 16.10.2002
Vznik funkce 16.10.2002
Adresa: Arnošta Hrabala 516 , Buchlovice 687 08
předseda představenstva Petr Mikoška 26.5.2008 - 1.4.2009
Vznik členství 15.10.2007
Vznik funkce 15.10.2007
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: Sadová 1479 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Kateřina Luisa Daňhelová 26.5.2008 - 1.4.2009
Vznik členství 15.10.2007
Vznik funkce 15.10.2007
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Brázdil MBA 1.4.2009 - 26.6.2009
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 1.6.2009
Vznik funkce 1.4.2009
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: Hlavní 1249 , Otrokovice 765 02
předseda představenstva Kateřina Luisa Daňhelová 1.4.2009 - 9.10.2009
Vznik členství 15.10.2007
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Petr Mikoška 1.4.2009 - 8.2.2010
Vznik členství 15.10.2007
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Sadová 1479 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Kateřina Luisa Paděra Daňhelová 9.10.2009 - 8.2.2010
Vznik členství 15.10.2007
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
člen představenstva Mgr. Pavel Michalcio 1.4.2009 - 23.4.2010
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Leoše Janáčka 611 , Uherské Hradiště 686 01
místopředseda představenstva Luděk Tesař 26.6.2009 - 23.4.2010
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 31.3.2010
Vznik funkce 1.6.2009
Zánik funkce 31.3.2010
Adresa: 1. Máje 228 , Náchod 547 01
předseda představenstva Kateřina Luisa Paděra Daňhelová MBA 8.2.2010 - 24.5.2011
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 1.4.2009
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Příční 101 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Mgr. Pavel Michalcio 23.4.2010 - 23.7.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 31.3.2010
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Stonky 630 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Ing. Kvetoslava Klčovská 23.4.2010 - 28.11.2012
Vznik členství 31.3.2010
Adresa: Jaroslava Staňka 860 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Rudolf Gregor 26.5.2008 - 27.12.2012
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 13.11.2012
Adresa: Na Vyhlídce 1483 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Petr Mikoška 8.2.2010 - 27.12.2012
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 13.11.2012
Vznik funkce 1.4.2009
Zánik funkce 13.11.2012
Adresa: Družstevní 788 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Miroslav Valenta 24.5.2011 - 31.7.2015
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Kvetoslava Klčovská 28.11.2012 - 31.7.2015
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Verbířská 1708 , Uherské Hradiště 686 01
místopředseda představenstva Petr Mikoška 27.12.2012 - 31.7.2015
Vznik členství 13.11.2012
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 13.11.2012
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Družstevní 788 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Rudolf Gregor 27.12.2012 - 31.7.2015
Vznik členství 13.11.2012
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Na Vyhlídce 1483 , Uherské Hradiště 686 05

Dozorčí rada SYNOT TIP, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Michal Hýbl 31.7.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: 111 , Hvozdec 664 71
Předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 22.10.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Vinohradská 252 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Ivo Valenta 14.2.2017
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: M. Alše 322 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Ivo Valenta 16.10.2002 - 25.11.2004
Vznik členství 16.10.2002
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 16.10.2002
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: Monacké knížectví
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman
člen dozorčí rady Jitka Smolinská 16.10.2002 - 25.11.2004
Vznik členství 16.10.2002
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 16.10.2002
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: Ratibořská 748/36 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Petr Zámečník 25.11.2004 - 14.7.2005
Vznik funkce 23.8.2004
Adresa: 28.října 985 , 687 00 Uherské Hradiště Česká republika
člen dozorčí rady Miroslav Valenta ml. 25.11.2004 - 14.7.2005
Vznik funkce 23.8.2004
Adresa: Velehradská 1328 , Staré Město 686 03
předseda dozorčí rady Petr Zámečník 14.7.2005 - 13.12.2005
Zánik členství 29.8.2005
Vznik funkce 23.8.2004
Zánik funkce 29.8.2005
Adresa: Za Humny 547 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Miroslav Valenta 16.10.2002 - 26.5.2008
Vznik členství 16.10.2002
Vznik funkce 16.10.2002
Adresa: Travinářská 1173 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Miroslav Valenta ml. 14.7.2005 - 4.9.2008
Vznik funkce 23.8.2004
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Ing. Kvetoslava Klčovská 13.12.2005 - 4.9.2008
Vznik členství 30.8.2005
Vznik funkce 30.8.2005
Zánik funkce 15.8.2008
Adresa: Jaroslava Staňka 860 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Miroslav Valenta 26.5.2008 - 4.9.2008
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 12.8.2008
Adresa: Travinářská 1173 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 4.9.2008 - 19.10.2009
Vznik členství 23.8.2004
Zánik členství 29.9.2009
Vznik funkce 15.8.2008
Zánik funkce 29.9.2009
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Ing. Kvetoslava Klčovská 4.9.2008 - 23.4.2010
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Jaroslava Staňka 860 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 19.10.2009 - 24.5.2011
Vznik členství 29.9.2009
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 29.9.2009
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Vinohradská 274 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Ivo Valenta 24.5.2011 - 14.9.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 6.9.2012
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 6.9.2012
Adresa: Monacké knížectví
Avenue Saint Roman 7, Monte - Carlo 980 00
člen dozorčí rady Miroslav Valenta 4.9.2008 - 27.12.2012
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 13.11.2012
Adresa: Vajnorská 10093 , 831 03 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Zbyněk Paška 23.4.2010 - 29.9.2014
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Pekařská 794 , Kunovice 686 04
člen dozorčí rady Ing. Michal Hýbl 14.9.2012 - 31.7.2015
Vznik členství 6.9.2012
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: 111 , Hvozdec 664 71
předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 27.12.2012 - 31.7.2015
Vznik členství 13.11.2012
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 13.11.2012
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Vajnorská 10093 , 831 03 Bratislava Slovenská republika
Předseda dozorčí rady Miroslav Valenta 31.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Vajnorská 10093/36 , 831 03 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ivo Valenta 29.9.2014 - 23.11.2016
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Avenue Saint Roman 7 , 980 00 Monte-Carlo Monacké knížectví
člen dozorčí rady Ivo Valenta 23.11.2016 - 14.2.2017
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: M. Alše 322 , Zlín 760 01

Prokura SYNOT TIP, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ivo Valenta 19.4.2010 - 24.5.2011
Adresa: Monacké knížectví
Monte - Carlo, Avenue Saint Roman 7, 980 00

Sbírka Listin SYNOT TIP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3827/SL 96 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 13.1.2015 1.2.2016 1.2.2016 64
B 3827/SL 95 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 31.3.2015 24.6.2015 4.8.2015 2
B 3827/SL 94 ostatní zápis o rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 31.3.2015 24.6.2015 4.8.2015 2
B 3827/SL 93 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 359/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 19.9.2014 11.11.2014 17
B 3827/SL 92 zpráva auditora zahajovací rozvvaha k 01.01.2013 Krajský soud v Brně 21.6.2013 10.9.2013 2.10.2013 11
B 3827/SL 91 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 489/13 Krajský soud v Brně 25.7.2013 10.9.2013 2.10.2013 30
B 3827/SL 90 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 488/13 Krajský soud v Brně 25.7.2013 10.9.2013 2.10.2013 30
B 3827/SL 89 zpráva auditora Krajský soud v Brně 27.6.2013 20.9.2013 23.9.2013 1
B 3827/SL 88 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.6.2013 20.9.2013 23.9.2013 58
B 3827/SL 87 ostatní projekt vnitrostátní fúze sloučením Krajský soud v Brně 14.2.2013 10.4.2013 10.4.2013 5
B 3827/SL 86 ostatní zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 13.11.2012 27.12.2012 21.1.2013 1
B 3827/SL 85 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 13.11.2012 27.12.2012 21.1.2013 1
B 3827/SL 84 ostatní -prohlášení akcionáře Krajský soud v Brně 8.3.2012 23.8.2012 16.11.2012 2
B 3827/SL 83 notářský zápis -projekt fúze sloučením, NZ 559/12 Krajský soud v Brně 31.7.2012 23.8.2012 16.11.2012 24
B 3827/SL 82 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 31.8.2012 5.10.2012 25.10.2012 1
B 3827/SL 81 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 12.6.2012 5.10.2012 25.10.2012 81
B 3827/SL 80 ostatní zápis o rozh.jed.akcio. Krajský soud v Brně 6.9.2012 11.9.2012 3.10.2012 1
B 3827/SL 79 notářský zápis rozhod.jed.akc.,NZ 100/2012 Krajský soud v Brně 28.6.2012 23.7.2012 15.8.2012 9
B 3827/SL 78 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 25.3.2012 27.4.2012 18.5.2012 6
B 3827/SL 77 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 6.9.2011 22.12.2011 1
B 3827/SL 76 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 17.6.2011 22.12.2011 73
B 3827/SL 75 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.5.2011 31.5.2011 2
B 3827/SL 74 ostatní -rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 12.5.2011 31.5.2011 1
B 3827/SL 73 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 12.5.2011 31.5.2011 1
B 3827/SL 72 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 12.5.2011 31.5.2011 1
B 3827/SL 71 výroční zpráva -zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 27.8.2010 21.2.2011 1
B 3827/SL 70 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 4.6.2010 21.2.2011 96
B 3827/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.1.2011 11.2.2011 12
B 3827/SL 68 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 21/2011 Krajský soud v Brně 28.1.2011 11.2.2011 11
B 3827/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.5.2010 25.6.2010 12
B 3827/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.5.2010 14.5.2010 12
B 3827/SL 65 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 69/2010 Krajský soud v Brně 4.5.2010 14.5.2010 13
B 3827/SL 64 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 259/10 Krajský soud v Brně 31.3.2010 28.4.2010 7
B 3827/SL 63 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.3.2010 21.4.2010 2
B 3827/SL 62 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.3.2010 21.4.2010 3
B 3827/SL 61 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 28.8.2009 12.2.2010 1
B 3827/SL 60 ostatní - výrok auditora Krajský soud v Brně 18.6.2009 12.2.2010 1
B 3827/SL 59 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2009 12.2.2010 6
B 3827/SL 58 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 12.2.2010 13
B 3827/SL 57 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 3.6.2009 12.2.2010 13
B 3827/SL 56 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 3.6.2009 12.2.2010 2
B 3827/SL 55 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 3.6.2009 12.2.2010 4
B 3827/SL 54 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.9.2009 22.10.2009 1
B 3827/SL 53 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.9.2009 22.10.2009 1
B 3827/SL 52 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 151/09 Krajský soud v Brně 29.9.2009 22.10.2009 11
B 3827/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.2.2009 1.4.2009 1
B 3827/SL 50 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 23.2.2009 1.4.2009 1
B 3827/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.12.2008 1.4.2009 1
B 3827/SL 48 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 8.12.2008 1.4.2009 1
B 3827/SL 47 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 17.12.2008 1.4.2009 1
B 3827/SL 46 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 1045/08 Krajský soud v Brně 18.12.2008 24.3.2009 5
B 3827/SL 45 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Brně 13.2.2009 26
B 3827/SL 44 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2008 13.2.2009 10
B 3827/SL 43 zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Brně 11.6.2008 13.2.2009 1
B 3827/SL 42 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 19.5.2008 13.2.2009 8
B 3827/SL 41 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 20.5.2008 13.2.2009 3
B 3827/SL 40 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 20.5.2008 13.2.2009 4
B 3827/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.1.2009 28.1.2009 13
B 3827/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.8.2008 15.9.2008 1
B 3827/SL 37 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 15.8.2008 15.9.2008 1
B 3827/SL 36 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.8.2008 15.9.2008 1
B 3827/SL 35 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.10.2007 29.5.2008 5
B 3827/SL 34 ostatní -rozhod. jed. akc. Krajský soud v Brně 31.8.2005 29.5.2008 1
B 3827/SL 33 ostatní -rozhod. jed. akc. Krajský soud v Brně 15.10.2007 29.5.2008 1
B 3827/SL 32 ostatní -záp. z jed. předst. Krajský soud v Brně 15.10.2007 29.5.2008 1
B 3827/SL 31 ostatní -záp. z jed. doz. rady Krajský soud v Brně 15.10.2007 29.5.2008 1
B 3827/SL 30 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 15.2.2008 19
B 3827/SL 29 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 11.6.2007 15.2.2008 1
B 3827/SL 28 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 2.5.2007 15.2.2008 7
B 3827/SL 27 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 2.5.2007 15.2.2008 3
B 3827/SL 26 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 2.5.2007 15.2.2008 4
B 3827/SL 25 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 15.2.2008 28
B 3827/SL 24 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 21.5.2007 14
B 3827/SL 23 účetní závěrka -příloha 2005 Krajský soud v Brně 9.5.2006 21.5.2007 8
B 3827/SL 22 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 2.6.2006 21.5.2007 18
B 3827/SL 21 ostatní -zpráva o vzhtazích Krajský soud v Brně 28.12.2006 14
B 3827/SL 20 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 8.6.2005 8.2.2006 40
B 3827/SL 19 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.8.2005 15.12.2005 2
B 3827/SL 18 ostatní - odstoupení čl doz. rady Krajský soud v Brně 26.8.2005 15.12.2005 1
B 3827/SL 17 ostatní - zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 29.8.2005 15.12.2005 2
B 3827/SL 16 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 102/05 Krajský soud v Brně 22.6.2005 18.7.2005 15
B 3827/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.12.2004 5.1.2005 13
B 3827/SL 14 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 5.1.2005 3
B 3827/SL 13 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 7.6.2004 28.12.2004 40
B 3827/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.11.2004 2.12.2004 13
B 3827/SL 11 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 513/04 Krajský soud v Brně 26.11.2004 2.12.2004 15
B 3827/SL 9 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 23.8.2004 29.11.2004 1
B 3827/SL 8 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 23.8.2004 29.11.2004 1
B 3827/SL 7 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 23.8.2004 29.11.2004 4
B 3827/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.8.2004 29.11.2004 13
B 3827/SL 10 notářský zápis -NZ 104/2004 Krajský soud v Brně 23.8.2004 29.11.2004 16
B 3827/SL 5 ostatní - prohl. spr. vkladu Krajský soud v Brně 16.9.2002 26.2.2003 1
B 3827/SL 4 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 16.9.2002 26.2.2003 11
B 3827/SL 3 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 16.9.2002 26.2.2003 1
B 3827/SL 2 ostatní - zápis předst. Krajský soud v Brně 16.9.2002 26.2.2003 2
B 3827/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva Krajský soud v Brně 16.9.2002 26.2.2003 56

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SYNOT TIP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26301091
Jméno SYNOT TIP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 16.10.2002
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Sídlo SYNOT TIP, a.s.

Živnosti a provozovny SYNOT TIP, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Vinohradská 907, Uherské Hradiště 686 05
Identifikační číslo provozovny 1008032301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2009

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Jaktáře 1475, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1008227901
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 8.9.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Vinohradská 907, Uherské Hradiště 686 05
Identifikační číslo provozovny 1008032301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.4.2009

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Moravská 93, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011014092
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1011620880
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Kvítkovická 1579, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1011620944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Budovatelů 3396/10, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1011620901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2017
Provozovna č. 5
Provozovna 17. listopadu 519, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1011729318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Štefánikova 4318/9, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1011860384
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Pokratická 455/65, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1011931371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Husova 109, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1011931362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 9
Provozovna Prostřední 40, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004707711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Zelný trh 40, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004707703
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2011
Provozovna č. 11
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 234, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1012024750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Mánesova 253, Bojkovice 687 71
Identifikační číslo provozovny 1012098117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Dašická 1796, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1012098109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.3.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Generála Svobody 85/33, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012149927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Jiráskova 94/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012218031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Klicperova 50, Chlumec nad Cidlinou 503 51
Identifikační číslo provozovny 1012307379
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Palackého 4527/30, Jablonec nad Nisou 466 04
Identifikační číslo provozovny 1012394301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2018

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Moravská 93, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011014092
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1011620880
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Kvítkovická 1579, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1011620944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Budovatelů 3396/10, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1011620901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2017
Provozovna č. 5
Provozovna 17. listopadu 519, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1011729318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Štefánikova 4318/9, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1011860384
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Pokratická 455/65, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1011931371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Husova 109, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1011931362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 9
Provozovna Zelný trh 40, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004707703
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.2014
Provozovna č. 10
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 234, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1012024750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2018
Provozovna č. 11
Provozovna Mánesova 253, Bojkovice 687 71
Identifikační číslo provozovny 1012098117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Dašická 1796, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1012098109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.3.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Generála Svobody 85/33, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012149927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Jiráskova 94/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012218031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Klicperova 50, Chlumec nad Cidlinou 503 51
Identifikační číslo provozovny 1012307379
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Palackého 4527/30, Jablonec nad Nisou 466 04
Identifikační číslo provozovny 1012394301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2018

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SYNOT TIP, a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Valenta
Člen statutárního orgánu Ing. Kvetoslava Klčovská
Člen statutárního orgánu Rudolf Gregor
Člen statutárního orgánu Petr Mikoška

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SYNOT TIP, a.s.

IČO: 26301091
Firma: SYNOT TIP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherské Hradiště
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.10.2002

Sídlo SYNOT TIP, a.s.

Sídlo: Jaktáře 1475, Uherské Hradiště 686 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image