Firma STROJÍRNY POLDI, a.s. IČO 27661440


STROJÍRNY POLDI, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STROJÍRNY POLDI, a.s. (27661440) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dubská 243, Kladno 272 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 2005 a je stále aktivní. STROJÍRNY POLDI, a.s. má celkem jednu provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o STROJÍRNY POLDI, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STROJÍRNY POLDI, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STROJÍRNY POLDI, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro STROJÍRNY POLDI, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STROJÍRNY POLDI, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11137
IČO (identifikační číslo osoby) 27661440
Jméno STROJÍRNY POLDI, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.9.2005
Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti Jet 1, investiční fond, a.s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 039 76 971, na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 14.05.2019 mezi společností Jet 1, investiční fond, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti Jet 1, investiční fond, a.s. vznikajících do 14.05.2029 do výše 300,000.000,-- Kč, vyplývajících z Finančních d okumentů. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Zástavcem na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: (a) splacení jakýchkoli čerpání poskytnutých (nebo jiných částek dlužných) na základě Finančních dokumentů; (b)zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Finančních dokumentů; (c) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zá stavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práv podle Finančních dokumentů; (d)zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; (e)zaplacení jakékoli sm luvní pokuty sjednané ve kterémkoli Finančním dokumentu; a (f) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení (odstoupením nebo jiným způsobem), zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Z ástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva platný do 14.05.2029: Zástavce neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva k Zástavě či jakékoli její části. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zás tavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. 15.5.2019
Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně o bchodního závodu společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., uzavřené dne 5. 10. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnos ti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 5. 10. 2034 do výše 1.100.000.000,- CZK, vyplývajících z Rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování uzavřené dne 18.12.2015 a Realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zást. věřiteli Zástavcem na základě Fin. dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dl uhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdů vodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelno sti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 5. 10. 2034: (S výjimkou zboží v rámci běžné obchodní činnosti) Zástavce neuzavře jakoukoli transakci nebo sérii transakcí (ať už souvisejících či nikoli), týkající se prodeje, převodu, nájm u nebo jiného nakládání se Zástavou a nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. 3.7.2017
Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze dne 31.12.2016 pověřen člen představenstva Ing. LADISLAV HOUŽVA, dat. nar. 15. března 1959, Komenského 149, 672 01 Moravský Krumlov s účinností ke dni 1. ledna 2017. K sjednávání odměn či jiných benefitů managementu Společnosti, jakož i osobám blízkým shora uvedenému členu představenstva se vyžaduje předcházející souhlas předsta venstva Společnosti. 24.3.2017 - 12.10.2018
Zastavení závodu: Závod společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně o bchodního závodu společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., uzavřené dne 28. 1. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností STROJÍRNY POLDI, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnos ti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 28. 1. 2034 do výše 1.100.000.000,- CZK, vyplývajících z rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování uzavřené dne 18.12.2015 a realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zást. věřiteli Zástavcem na základě Fin. dokumentů mebo v souvislosti s nimi, ať již souč. nebo bud., ex. nebo podm., včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. d ok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení , náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fi n. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 28. 1. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimk ou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občans kého zákoníku zřízeno jako věcné právo. 22.10.2016 - 3.7.2017
Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu ustanovení §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je na základě rozhodnutí představenstva ze dne 5.1.2015 pověřen Mgr. Ing. Pavel Boháček, nar. 28.9.1967, bytem Rýnská 949/5, Čakovice, 196 00 Praha 9. 22.12.2015 - 24.3.2017
Došlo k fúzi sloučením společnosti SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.) se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 (nově se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03), IČ: 27661440, jako společnosti nástupnické, se spole čnostmi STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o., se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ: 46358404, a BM Kladno a.s., se sídlem Kladno-Dubí, Dubská 243, PSČ 272 03, IČ: 61673072, jako společnostmi zanikajícími. Na nástupnickou společnost SATURNUS Capital, a.s. (nově pod firmou STROJÍRNY POLDI, a.s.), IČ: 27661440 přešlo sloučením jmění společnosti STROJÍRNY POLDI, spol. s r.o. a jmění společnosti BM Kladno a.s. 1.8.2006
Základní kapitál společnosti SATURNUS Capital, a.s. se z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,000.000,- Kč ( slovy: padesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 48.000 ks (slovy: čtyřicet osm tisíc kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat všechny tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jejich podílů na základním kapitálu společnosti, a to peněžit ým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2/50, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti SATURNUS Capital, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet do šedesáti (60) dnů počínaje dnem záp isu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitým zájemcům, a to: - panu Ing. Igoru Faitovi, r.č. 651230/0454, bytem Brno, Stará Osada 3971/17, 12825 ks (slovy: dvanáct tisíc osm set dvacet pět kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Bohuslavu Fraňkovi, r.č. 560816/2571, bytem Vojkovice, Hlavní 83, 1382 ks (slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), k de emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Luboru Turzovi, r.č. 710924/4175, bytem Luhačovice, Úprkova 406, 382 ks (slovy: tři sta osmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Ladislavu Šíblovi, r.č. 640517/1586, bytem Brno, Bzenecká 4190/4, 922 ks (slovy: devět set dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kur s je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Martinu Leskourovi, r.č. 720716/4789, bytem Žďár nad Sázavou, Neumannova 2046/13, 461 ks (slovy: čtyři sta šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Liboru Šparlinkovi, r.č. 651120/0630, bytem Blansko, Krajní 1951/2, 691 ks (slovy: šest set devadesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - paní Mgr. Miroslavě Machové, r.č. 725218/5314, bytem Brno, L. Podéště 16, 461 ks (slovy: čtyři sta šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní ku rs je roven jejich jmenovité hodnotě, - panu Mgr. Petru Adámkovi, r.č. 650529/0000, bytem Brno, Teyschlova 27, 323 ks (slovy: tři sta dvacet tři kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je ro ven jejich jmenovité hodnotě, - panu Ing. Davidu Šplíchalovi, r.č. 701127/4534, bytem Třebíč, Obránců míru 446, 138 ks (slovy: jedno sto třicet osm kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, - společnosti Jet Investment, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126, čp. 49, PSČ 603 00, IČ 25503880, 30415 ks (slovy: třicet tisíc čtyři sta patnáct kusů) kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávněni tyto upsat peněžitými vklady. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SATURNUS Capital, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů a počne běž et následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jej ich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií v penězích na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 450739005/2700, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu. 24.11.2005 - 13.12.2005

Aktuální kontaktní údaje STROJÍRNY POLDI, a.s.

Kapitál STROJÍRNY POLDI, a.s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.12.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.2005 - 13.12.2005

Akcie STROJÍRNY POLDI, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 200 000 26.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 48 000 26.11.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 48 000 13.12.2005 - 26.11.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 200 000 30.9.2005 - 26.11.2014

Sídlo STROJÍRNY POLDI, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dubská 243 , Kladno 272 03 1.8.2006
Adresa Hlinky 49/126 , Brno 603 00 30.9.2005 - 1.8.2006

Předmět podnikání STROJÍRNY POLDI, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.4.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 6.4.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 6.4.2010
obráběčství 6.4.2010
správa vlastního majetku 6.4.2010
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba a hutní zpracování železa a oceli 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba kovového spotřebního zboží 17.10.2006 - 6.4.2010
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 17.10.2006 - 6.4.2010
kovoobráběčství 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.10.2006 - 6.4.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírdních a technických věd nebo společenských věd 17.10.2006 - 6.4.2010
příprava a vypracování technických návrhů 17.10.2006 - 6.4.2010
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 17.10.2006 - 6.4.2010
velkoobchod 17.10.2006 - 6.4.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 17.10.2006 - 6.4.2010
výroba strojů a nástrojů 1.8.2006 - 17.10.2006
výroba výkovků a výlisků 1.8.2006 - 17.10.2006
výroba strojních výrobků 1.8.2006 - 17.10.2006
kovoobrábění 1.8.2006 - 17.10.2006
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 1.8.2006 - 17.10.2006
konstrukční činnost ve strojírenství 1.8.2006 - 17.10.2006
technické poradenství 1.8.2006 - 17.10.2006
obchodní činnost 1.8.2006 - 17.10.2006
výzkumná a vývojová činnost v oborech strojírenské techniky 1.8.2006 - 17.10.2006
silniční motorová doprava osobní 1.8.2006 - 17.10.2006
silniční motorová doprava nákladní 1.8.2006 - 6.4.2010
správa vlastního majetku 30.9.2005 - 6.4.2010

vedení firmy STROJÍRNY POLDI, a.s.

Statutární orgán STROJÍRNY POLDI, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva (2) členové představenstva společně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost zastupují tři (3) členové představenstva společně nebo třemi členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, b) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, udělení prokury, c) zcizování, nabývání, pacht závodu či jeho části, d) výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě, e) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček a zástavních smluv, f) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, g) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, h) postupování pohledávek ze společnosti či na společnosti, přebírání závazků či přistoupení k jakémukoliv závazku, i) uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání než obvyklých v obchodním styku, j) činění jakýchkoliv právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s tím, že u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, věcná břemena) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden kalendářní rok. 28.4.2015
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 26.11.2014 - 28.4.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost. 30.9.2005 - 26.11.2014
člen představenstva Ing. Lubor Turza 26.11.2014
Vznik členství 4.7.2014
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 24.3.2017
Vznik členství 4.7.2014
Vznik funkce 1.3.2017
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Marcus Heinrich Pauels 24.3.2017
Vznik členství 1.3.2017
Adresa: K vodoteči 326 , Ořech 252 25
předseda představenstva Jiří Kroc Bc. 12.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Vznik funkce 1.9.2018
Adresa: Plzeňská 191/110 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Igor Fait 30.9.2005 - 1.8.2006
Vznik členství 30.9.2005
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 1.7.2006
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Leskour 30.9.2005 - 1.8.2006
Vznik členství 30.9.2005
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 1.7.2006
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Martin Leskour 1.8.2006 - 17.10.2006
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 1.8.2006
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. David Šplíchal 17.10.2006 - 20.11.2009
Vznik členství 1.8.2006
Zánik členství 26.8.2009
Adresa: Obránců míru 446/3 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. František Šimáček 1.8.2006 - 9.2.2010
Vznik členství 1.7.2006
Adresa: Koniklecová 449/9 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 30.9.2005 - 27.5.2011
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 27.9.2010
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
předseda představenstva Ing. Vladimír Trubač 1.8.2006 - 5.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 16.6.2011
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 16.6.2011
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 1.8.2006 - 5.8.2011
Zánik členství 16.6.2011
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 16.6.2011
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. František Šimáček 9.2.2010 - 5.8.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: Bartolomějská 830/65 , Brno 641 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 27.5.2011 - 5.8.2011
Vznik členství 27.9.2010
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. František Šimáček 5.8.2011 - 27.3.2012
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 5.1.2012
Adresa: Bartolomějská 830/65 , Brno 641 00
člen představenstva Ing. Petr Melichar 5.8.2011 - 27.3.2012
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 5.1.2012
Adresa: Zahradní 243 , 273 01 Žilina Česká republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Trubač 5.8.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 16.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 14.5.2012
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
člen představenstva Ing. Marek Malík MBA. 27.3.2012 - 11.7.2012
Vznik členství 5.1.2012
Adresa: Šumická 435 , Pozořice 664 07
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 5.8.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 16.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 5.8.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 16.6.2011
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
předseda představenstva Ing. Marek Malík MBA. 11.7.2012 - 26.11.2014
Vznik členství 5.1.2012
Zánik členství 4.7.2014
Vznik funkce 14.5.2012
Zánik funkce 4.7.2014
Adresa: Šumická 435 , Pozořice 664 07
člen představenstva Ing. Vladimír Trubač 11.7.2012 - 26.11.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 4.7.2014
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
člen představenstva Mgr. Ing. Pavel Boháček 11.7.2012 - 26.11.2014
Vznik členství 14.5.2012
Zánik členství 4.7.2014
Adresa: Rýnská 949/5 , Praha 196 00
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 7.6.2013 - 26.11.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 4.7.2014
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 4.7.2014
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 7.6.2013 - 26.11.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 4.7.2014
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
předseda představenstva Ing. Marek Malík MBA. 26.11.2014 - 26.11.2014
Vznik členství 4.7.2014
Zánik členství 30.9.2014
Vznik funkce 4.7.2014
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Šumická 435 , Pozořice 664 07
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 26.11.2014 - 26.11.2014
Vznik členství 4.7.2014
Vznik funkce 4.7.2014
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Trubač 26.11.2014 - 7.9.2016
Vznik členství 4.7.2014
Vznik funkce 30.9.2014
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
člen představenstva Ing. Jiří Voda 26.11.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 30.9.2014
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Za zámečkem 745/17 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Igor Fait 26.11.2014 - 24.3.2017
Vznik členství 4.7.2014
Vznik funkce 30.9.2014
Zánik funkce 28.2.2017
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Mgr. Pavel Boháček 26.11.2014 - 24.3.2017
Vznik členství 4.7.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Rýnská 949/5 , Praha 196 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Trubač 7.9.2016 - 24.3.2017
Vznik členství 4.7.2014
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 30.9.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: U Dráhy 325 , Velké Přítočno 273 51
člen představenstva Ing. Ladislav Houžva 25.11.2016 - 24.3.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Komenského 149 , Moravský Krumlov 672 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Houžva 24.3.2017 - 12.10.2018
Vznik členství 1.11.2016
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 1.3.2017
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Komenského 149 , Moravský Krumlov 672 01

Dozorčí rada STROJÍRNY POLDI, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Libor Šparlinek 26.11.2014
Vznik členství 4.7.2014
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Jiří Šmehlík 30.9.2005 - 17.10.2006
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 1.8.2006
Adresa: Čsl. armády 169/34 , Rousínov 683 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Šparlinek 30.9.2005 - 2.1.2007
Vznik členství 30.9.2005
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 30.9.2005 - 2.1.2007
Vznik členství 30.9.2005
Adresa: Bzenecká 4190/4 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Libor Šparlinek 2.1.2007 - 20.11.2009
Vznik členství 23.11.2006
Vznik funkce 23.11.2006
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 2.1.2007 - 20.11.2009
Vznik členství 23.11.2006
Adresa: Bzenecká 4190/4 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Libor Šparlinek 20.11.2009 - 5.8.2011
Vznik členství 23.11.2006
Zánik členství 16.6.2011
Vznik funkce 23.11.2006
Zánik funkce 16.6.2011
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 20.11.2009 - 5.8.2011
Vznik členství 23.11.2006
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Zdeněk Papež 2.1.2007 - 27.3.2012
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Hřebečská 2678 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Šparlinek 5.8.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 16.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 5.8.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 16.6.2011
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Škrobánek 27.3.2012 - 26.11.2014
Vznik členství 18.1.2012
Zánik členství 4.7.2014
Adresa: Ludvíka Kuby 785 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Šparlinek 7.6.2013 - 26.11.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 4.7.2014
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 4.7.2014
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 7.6.2013 - 26.11.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 4.7.2014
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00

Sbírka Listin STROJÍRNY POLDI, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11137/SL 57 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 5.1.2015 21.12.2015 23.12.2015 3
B 11137/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 1.12.2015 2.12.2015 59
B 11137/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2015 9.4.2015 30.4.2015 12
B 11137/SL 54 notářský zápis [NZ 204/2015] Městský soud v Praze 25.3.2015 9.4.2015 30.4.2015 4
B 11137/SL 53 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2014 14.11.2014 1.12.2014 2
B 11137/SL 52 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.9.2014 14.11.2014 1.12.2014 1
B 11137/SL 51 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 4.7.2014 14.11.2014 1.12.2014 1
B 11137/SL 50 notářský zápis [NZ 709/2014], stanovy společnosti NZ 709/2014 Městský soud v Praze 4.7.2014 14.11.2014 1.12.2014 17
B 11137/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.4.2014 2.5.2014 50
B 11137/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 14.10.2013 21.10.2013 49
B 11137/SL 47 výroční zpráva Městský soud v Praze 31.12.2011 2.7.2012 17.7.2012 54
B 11137/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 14.5.2012 2.7.2012 17.7.2012 4
B 11137/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 14.5.2012 2.7.2012 17.7.2012 1
B 11137/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.1.2012 27.4.2012 2
B 11137/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.7.2011 15.8.2011 7
B 11137/SL 42 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.2011 15.8.2011 4
B 11137/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 16.6.2011 15.8.2011 1
B 11137/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 9.8.2011 51
B 11137/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.5.2011 15.6.2011 2
B 11137/SL 38 ostatní rozh.jedin.akcion. Městský soud v Praze 27.9.2010 15.6.2011 2
B 11137/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 26.6.2010 54
B 11137/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2010 19.4.2010 9
B 11137/SL 35 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 27.8.2009 1.12.2009 4
B 11137/SL 34 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 30.6.2009 1.12.2009 1
B 11137/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.10.2009 5.10.2009 51
B 11137/SL 32 účetní závěrka - cash fl.+př.o zm.vl.kap.r.07 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 10.7.2008 2
B 11137/SL 31 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 10.7.2008 20
B 11137/SL 30 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 10.7.2008 6
B 11137/SL 29 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 20.3.2008 8.7.2008 10.7.2008 5
B 11137/SL 28 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 8.7.2008 10.7.2008 2
B 11137/SL 27 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 10.7.2008 14
B 11137/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.8.2007 16.8.2007 32
B 11137/SL 25 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 23.11.2006 5.2.2007 0
B 11137/SL 24 ostatní záp.z mimoř.jed.představenstva Městský soud v Praze 1.8.2006 10.11.2006 0
B 11137/SL 23 ostatní -zápis z mimořádného jed.DR Městský soud v Praze 1.8.2006 10.11.2006 0
B 11137/SL 22 ostatní -výp.ze záp.č.8jed.představens Městský soud v Praze 20.9.2006 10.11.2006 0
B 11137/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.9.2006 10.11.2006 0
B 11137/SL 20 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 13.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 19 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 14.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 18 ostatní -zápis VH, SATURNUS Capital a. Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 17 ostatní -zápis VH, BM Kladno a. s. Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 16 ostatní -zápis VH, STROJÍRNY POLDI s.r Městský soud v Praze 16.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 14 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 542/06 Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 13 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 541/06 Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 12 notářský zápis -návrh sml. o fúzi, NZ 540/06 Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 11 notářský zápis -návrh sml. o fúzi, NZ 539/06 Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 10 notářský zápis -návrh sm. o fúzi, NZ 538/06 Městský soud v Praze 12.6.2006 18.9.2006 0
B 11137/SL 9 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 4.5.2006 11.5.2006 0
B 11137/SL 8 ostatní .-návrh sml. o fuzi,úč. záv. 2 Městský soud v Praze 5.5.2006 11.5.2006 0
B 11137/SL 7 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 11.11.2005 15.12.2005 0
B 11137/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2005 15.12.2005 0
B 11137/SL 5 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 861/05 Městský soud v Praze 11.11.2005 15.12.2005 0
B 11137/SL 4 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 5.9.2005 3.10.2005 0
B 11137/SL 3 ostatní -zápis ze sch. doz. rady Městský soud v Praze 22.8.2005 3.10.2005 0
B 11137/SL 2 ostatní -zápis ze sch. předst. Městský soud v Praze 22.8.2005 3.10.2005 0
B 11137/SL 1 notářský zápis -NZ 580/2005 Městský soud v Praze 22.8.2005 3.10.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STROJÍRNY POLDI, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27661440
Jméno STROJÍRNY POLDI, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Kladna
Vznik první živnosti: 10.8.2006
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Sídlo STROJÍRNY POLDI, a.s.

Živnosti a provozovny STROJÍRNY POLDI, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.2006

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Dubská 243, Kladno 272 03
Identifikační číslo provozovny 1010879235
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2016

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.8.2006

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolen

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.10.2006

Živnost č. 5 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán STROJÍRNY POLDI, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Igor Fait
Člen statutárního orgánu Ing. Lubor Turza
Člen statutárního orgánu Jiří Kroc
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Chmelík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STROJÍRNY POLDI, a.s.

IČO: 27661440
Firma: STROJÍRNY POLDI, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Kladno
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.9.2005

Sídlo STROJÍRNY POLDI, a.s.

Sídlo: Dubská 243, Kladno 272 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image