Firma Strojírny Bohdalice, a.s. IČO 45274029


Strojírny Bohdalice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Strojírny Bohdalice, a.s. (45274029) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Strojírny Bohdalice, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Strojírny Bohdalice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Strojírny Bohdalice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Strojírny Bohdalice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Strojírny Bohdalice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Strojírny Bohdalice, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 877
IČO (identifikační číslo osoby) 45274029
Jméno Strojírny Bohdalice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1992
Na společnost Strojírny Bohdalice, a. s. jako nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění rozdělované společnosti STEELCOM CZ, a. s., se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČO 258 76 422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 9806. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014. 31.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.8.2014 - 21.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.8.2014 - 21.10.2014
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 43,523.000,-Kč (slovy: čtyřicet tři milióny pět set dvacet tři tisíce korun českých), o 3,000.000,-Kč, (slovy: tři milióny korun českých), na 46,523.000,-Kč (slovy: čtyřicet šest milió nů pět set dvacet tři tisíce korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 3 ks (slovy: tři) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých). 3. Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti STEELCOM CZ, a.s. na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Štítného 327/7. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář u zavře se společností Strojírny Bohdalice, a.s.. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmít nutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisov ání akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. 100% emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 3,000.000,-Kč (slovy: tři milióny korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 43-7907950217/0100, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 5.10.2010 - 24.10.2010
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Strojírny Bohdalice, a.s., konané dne 08.ledna 2010 v 11:00 hod v zasedací místnosti v prvním patře administrativní budovy sídla společnosti Strojírny Bohdalice, a.s., v Bohdalicích čp. 63: 1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnosti Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníka v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnických práv ke všem akciím vydaným společností Strojírny Bohdalice, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře obchodní společnosti STEELCOM CZ, a.s. se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČ 258 76 422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9806, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Strojírny Bohdalice, a.s., se sídlem Bohdalice č.p. 63, okres Vyškov, PSČ 683 41, které bylo přiděleno identifikační číslo 452 74 029 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložk a 877 (dále jen "společnost") je společnost STEELCOM CZ, a.s. se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČ 258 76 422 a jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9806 (dále jen "hlavní akcionář"), která vl astní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 39.528 akcií společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů ze dne 21.9.2009. Hlavní akcionář překročil 90 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 21.9.2009. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 92,10 Kč (slovy: devadesát dvě koruny české a deset haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000, Kč, ISIN CS0008440558. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena posudkem znalce č. 166/49/2009, vypracovaným společností ZNALEX, s.r.o. se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ 260 99 306, jmenovanou rozhodn utím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. října 2006 pod č.j. 245/2006ODSZN/2, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a jeho části oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních po dílů, oceňování finančního a nehmotného majetku, oceňování pohledávek, účetnictví a inventarizace a finanční expertíza (dálen jen "znalec"). Dle znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 4,007.000, Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000, Kč, ISIN CS0008440558, byla stanovena na 92,10 Kč. Dle výroku znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 92,10 Kč (slovy: devadesát dvě koruny české deset haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000, Kč, ISIN CS0008440558, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vyk oupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáželi vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530 (dále jen "obchodník"); tuto skutečnost dolož il písemným prohlášením obchodníka ze dne 6.1.2010. Výplatu protiplnění provede obchodník. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oznámen dopisem zaslaným na adresu každého akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti, v přípa dě zástavních věřitelů na adresu sdělenou společnosti zástavním věřitelem. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti , a to ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictví obchodníka. 8.2.2010 - 5.10.2010
Usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 10Nc 1792/2004-6 ze dne 12.03.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 12 751,- Kč. Provedením exekuce byl pověřen: JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad v Ostravě, Stojanovo nám. 7/873, Ostrava-Mariánské Hory. Usnesení nabylo právní moci dne : 24.04.2004. 24.4.2004 - 8.4.2005
Usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 10 Nc 744/2003-11 ze dne 26.8.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2.895,10 Kč. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Pekárek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Praha 6, Parléřova 10. Usnesení nabylo právní moci dne 14.11.2003. 14.11.2003 - 19.6.2004
Základní jmění je splaceno. 21.1.1997
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané 27.9.1996. 21.1.1997
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu akciové společnosti XAVEROV a.s. 4.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podl par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek akciové společnosti ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu naa jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992
Základní jmění: 42,500.000,-- Kčs a je rozděleno na 42.500 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 4.5.1992 - 22.12.1992
Právní forma právnické osoby: akciová společnost 4.5.1992 - 28.4.1993
Dozorčí rada: Ing. Antonín Dvořák, Byškov, Jana Šoupala 2 Miloš Uher, Bohdalice 122 JUDr. Vlasta Vyleťalová, Polní 6, Vyškov Ing. Antonín Beránek, Letní 5, Vyškov 4.5.1992 - 29.9.1993

Aktuální kontaktní údaje Strojírny Bohdalice, a.s.

Kapitál Strojírny Bohdalice, a.s.

zakladni jmění 46 523 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.10.2010
zakladni jmění 43 523 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.1992 - 24.10.2010

Akcie Strojírny Bohdalice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 465 230 Kč 100 21.10.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 523 1.8.2014 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 24.10.2010 - 21.10.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 523 22.12.1992 - 1.8.2014

Sídlo Strojírny Bohdalice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 63 , Bohdalice-Pavlovice 683 41 3.7.2002
Adresa Bohdalice 63 Česká republika
5.6.1992 - 3.7.2002
Adresa Kozí 748/4 , Praha 110 00 4.5.1992 - 5.6.1992

Předmět podnikání Strojírny Bohdalice, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.10.2014
vodoinstalatérství, topenářství 21.10.2014
Zámečnictví, nástrojářství 27.4.2009
Obráběčství 27.4.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.4.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.4.2009
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti 27.4.2009 - 21.10.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.7.2007 - 27.4.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3.7.2002
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.7.2002 - 27.4.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 3.7.2002 - 27.4.2009
velkoobchod 3.7.2002 - 27.4.2009
zprostředkování obchodu 3.7.2002 - 27.4.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 3.7.2002 - 27.4.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 3.7.2002 - 27.4.2009
projektová činnost ve výstavbě 19.4.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odtraňování 19.4.2000 - 3.7.2002
silniční motorová doprava osobní /příležitostná vnitrostátní/ 19.4.2000 - 3.7.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.4.2000 - 3.7.2002
silniční motorová doprava nákladní /vnitrostátní, mezinárodní/ 19.4.2000 - 27.4.2009
zámečnictví/kování, zámky apod./ 19.4.2000 - 27.4.2009
kovoobráběčství 19.4.2000 - 27.4.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 21.1.1997 - 3.7.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.1.1997 - 3.7.2002
zprostředkovatelská činnost 21.1.1997 - 3.7.2002
výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.4.1993 - 19.4.2000
projektová činnost v investiční výstavbě 28.4.1993 - 19.4.2000
silniční motorová doprava vnitrostátní a mezinárodní 28.4.1993 - 19.4.2000
stavitel 28.4.1993 - 19.4.2000
výroba kovů a kovových výrobků - zámečnictví 28.4.1993 - 19.4.2000
broušení a leštění kovů 28.4.1993 - 19.4.2000
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.4.1993 - 27.4.2009
vědeckovýzkumná a vývojová činnost v oblasti šlechtění, rozmnožování, líh 4.5.1992 - 28.4.1993
výroba kovů a kovových výrobků - zámečnictví nutí, testování a ověřování výsledků šlechtění drůbeže, dále v oblasti drůbežářských výrobků a navazujících výrobních oborů výkrm drůbeže a užitkových chovů slepis, chov plemenných koní, králíků a hlemýžďů výroba výrobků z drobných hospodářských zbížat, zvěřiny, vajec a vaječných výrobků výroba biologicky aktivních látek, technologických přísad, chemických a zušlechťujících výrobků výroba, montáže a technologický servis strojně - technologických zařízení 4.5.1992 - 28.4.1993
a náhradních dílů pro chov, výkrm a líhnutí drůbeže, zpracování drůbeže a 4.5.1992 - 28.4.1993
broušení a leštění kovů vajec; dopravních prostředků včetně pronájmu obchodní činnost, poskytování služeb výpočetní techniky tisková, reklamní, ediční a vydavatelská činnost normalizační, metrologická, cenotvorná, stavební činnost provozování bytového hospodářství, školících zařízení a předškolní zařízení 4.5.1992 - 28.4.1993

vedení firmy Strojírny Bohdalice, a.s.

Statutární orgán Strojírny Bohdalice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva současně. 21.10.2014
Společnost zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva současně. 1.8.2014 - 21.10.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva současně. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k napsané, vytištěné či jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva společně s místopředsednou pře dstavenstva. 4.8.2006 - 4.8.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva současně. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k napsané, vytištěné či jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva společně s místopředsedou před stavenstva. 4.8.2006 - 1.8.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje v jednání navenek vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně jeho předseda nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k napsanému vytištěnému či jinak zobrazenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce a) předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva či jiná osoba v rozsahu zmocnění uděleného vždy dvěma členy představenstva b) ředitelé společnosti v rozsahu zmocnění. 13.10.1997 - 4.8.2006
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.5.1992 - 13.10.1997
předseda představenstva Ing. Vladimír Bail Ph.D. 1.8.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Adresa: Nad Vodárnou 755/8 , Ostrava 713 00
člen představenstva Mgr. Antonín Kuneš MBA 1.8.2014
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: Za humny 306 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Dušan Ondrášek 1.8.2014
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: Podhájí 344 , Uherský Brod 687 34
člen představenstva Ing. Ladislav Klíma CSc. 4.5.1992 - 29.9.1993
Adresa: Z. Wintera 19 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Víšek 4.5.1992 - 29.9.1993
Adresa: Slévačská 902/11 , Praha 198 00
člen představenstva Zdeněk Zelinka 4.5.1992 - 29.9.1993
Adresa: Tyršova 430/52 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Miloslav Bahenský 4.5.1992 - 29.9.1993
Adresa: Mikulčická 1071/14 , Brno 627 00
člen představenstva ing. Miloslav Bahenský CSc. 29.9.1993 - 1.9.1994
Adresa: Mikulčická 1071/14 , Brno 627 00
člen představenstva JUDr. Eduard Huth 29.9.1993 - 1.9.1994
Adresa: Seifertova 982/25 , Praha 130 00
člen představenstva prof.ing. Arnošt Hönig DrSc. 29.9.1993 - 21.1.1997
Adresa: Charvatská 2246/44 , Brno 612 00
člen představenstva Zdeněk Lang 29.9.1993 - 21.1.1997
Adresa: Jiráskova 1563 , Šlapanice u Brna Česká republika
člen představenstva ing. Pavel Kuneš 29.9.1993 - 21.1.1997
Adresa: Nerudova 322/8 , Brno 602 00
člen představenstva PhDr. Milan Zyka 1.9.1994 - 21.1.1997
Adresa: Fügnerova 601 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Jiří Klouda 1.9.1994 - 21.1.1997
Adresa: Nad Stráněmi 4345 , 760 05 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Lubor Slonek 21.1.1997 - 13.10.1997
Adresa: Novotného 1144/9 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kuneš 21.1.1997 - 20.8.1998
Adresa: Nerudova 322/8 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Antonín Kuneš 21.1.1997 - 7.12.1999
Adresa: Pod nemocnicí 581/29 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Miloš Sedláček 21.1.1997 - 12.4.2000
Adresa: Krkoškova 735/13 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Vladimír Bartůněk 13.10.1997 - 12.4.2000
Adresa: Svážná 393/1 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Bohdan Dostálek 12.4.2000 - 29.11.2000
Adresa: Tyršova 2182/20 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Jiří Klouda 21.1.1997 - 4.8.2006
Zánik členství 31.1.2006
Zánik funkce 31.1.2006
Adresa: Nad Stráněmi 4545 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Pavel Kuneš 20.8.1998 - 4.8.2006
Zánik členství 31.1.2006
Zánik funkce 31.1.2006
Adresa: Ořechovská 169 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Antonín Kuneš 7.12.1999 - 4.8.2006
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: 21 , 664 91 Hlína Česká republika
člen představenstva Mgr. Alice Svanovská 12.4.2000 - 4.8.2006
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: U Vodárny 1461/6 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Dušan Plch 29.11.2000 - 4.8.2006
Zánik členství 7.9.2004
Adresa: Vysočany-Housko 29 , 679 13 Vysočany Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Čípek CSc. 4.8.2006 - 4.8.2006
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: U Vodárny 1461/6 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Pavel Křížka 4.8.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: 103 , Veselá 763 15
člen představenstva Ing. Martin Matula 4.8.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Okružní 2774 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ing. David Kaprál MBA 4.8.2006 - 18.7.2008
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 31.1.2006
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Drobného 323/70 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Bc. Dušan Ondrášek 4.8.2006 - 18.7.2008
Vznik členství 31.1.2006
Vznik funkce 31.1.2006
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Podhájí 344 , Uherský Brod 687 34
člen představenstva Ing. Milena Boráňová 27.4.2009 - 23.3.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 28.2.2011
Adresa: V Kútě 408 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Mgr. Antonín Kuneš MBA 4.8.2006 - 1.8.2014
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 31.1.2006
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Za humny 306 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Zbyněk Hamšík 13.7.2007 - 1.8.2014
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: 305 , Záhorovice 687 71
člen představenstva Ing. Pavel Měřínský 13.7.2007 - 1.8.2014
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Volfova 2226/9 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Dušan Ondrášek 18.7.2008 - 1.8.2014
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Podhájí 344 , Uherský Brod 687 34
člen představenstva Michal Matějíček 23.3.2011 - 1.8.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Prim. Hájka 2072 , Uherský Brod 688 01

Dozorčí rada Strojírny Bohdalice, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Dr. Ing. Jiří Chuchro MBA 1.8.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2014
Adresa: Ovesná 524/14 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Bailová 12.5.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Nad Vodárnou 755/8 , Ostrava 713 00
členka dozorčí rady Ing. Iveta Měřínská 5.9.2018
Vznik členství 26.6.2018
Adresa: II. odboje 152/17 , Vyškov 682 01
Jméno Josef Chovanec 29.9.1993 - 16.2.1994
Adresa:
Jméno ing. Antonín Dvořák 29.9.1993 - 21.1.1997
Adresa: 563 , Drnovice 683 04
Jméno ing. Vladimír Bartůněk 29.9.1993 - 21.1.1997
Adresa: Svážná 393/1 , Brno 634 00
Jméno Josef Chovanec 16.2.1994 - 21.1.1997
Adresa: 98 , Hlubočany 682 01
předseda Ing. Vladimír Bartůněk 21.1.1997 - 13.10.1997
Adresa: Svážná 393/1 , Brno 634 00
člen Ing. Michal Linhart 21.1.1997 - 29.11.2000
Adresa: Čápkova 34 , 602 00 Brno Česká republika
předseda Ing. Tomáš Vačkář 13.10.1997 - 29.11.2000
Adresa: Okrouhlá 358/24 , Brno 625 00
člen Josef Chovanec 21.1.1997 - 3.7.2002
Zánik funkce 25.5.2001
Adresa: 98 , Hlubočany 682 01
předseda Ing. Michal Linhart 29.11.2000 - 4.8.2006
Zánik členství 31.1.2006
Zánik funkce 31.1.2006
Adresa: Nerudova 322/8 , Brno 602 00
člen Milan Hála 29.11.2000 - 4.8.2006
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: Popkova 996/14 , Kuřim 664 34
člen Drahoslav Krejčí 3.7.2002 - 4.8.2006
Zánik členství 13.6.2004
Vznik funkce 25.5.2001
Adresa: Tržiště 413/50 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kuneš 4.8.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Ořechovská 169 , Prštice 664 46
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Chovanec 4.8.2006 - 27.4.2009
Vznik členství 31.1.2006
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 31.1.2006
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: U Stromovky 416/62 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Milena Boráňová 13.7.2007 - 27.4.2009
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: V Kútě 408 , Uherský Brod 688 01
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Richter 27.4.2009 - 5.6.2012
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 12.10.2011
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 12.10.2011
Adresa: Šrobárova 534/16 , Ostrava 720 00
místopředseda dozorčí rady Jarmila Kramárová 27.4.2009 - 17.1.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Na Široké 2366/27 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Jarmila Mináriková 17.1.2014 - 1.8.2014
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Na Široké 2366/27 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Bohumil Cigánek 4.8.2006 - 21.10.2014
Vznik členství 15.6.2004
Adresa: Pod Nemocnicí 389/29 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Kovalčuk 1.8.2014 - 12.5.2015
Vznik členství 25.4.2014
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Dukelská 556 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Bohumil Cigánek 21.10.2014 - 5.9.2018
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 26.6.2018
Adresa: Pod Nemocnicí 389/29 , Vyškov 682 01

Sbírka Listin Strojírny Bohdalice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 877/SL 61 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 23.6.2015 24.6.2015 35
B 877/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.6.2015 24.6.2015 41
B 877/SL 59 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, změna stanov, NZ 429/2014 Krajský soud v Brně 9.9.2014 15.9.2014 11.11.2014 9
B 877/SL 58 ostatní projekt rozdělení, NZ 508/2014 Krajský soud v Brně 24.10.2014 27.10.2014 30.10.2014 32
B 877/SL 57 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, změna stanov, NZ 126/2014 Krajský soud v Brně 25.4.2014 18.7.2014 2.10.2014 6
B 877/SL 56 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 16.5.2013 27.6.2013 3.7.2013 38
B 877/SL 55 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 16.5.2012 27.6.2013 3.7.2013 34
B 877/SL 54 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 19.5.2011 29.8.2012 14.9.2012 36
B 877/SL 53 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 19.5.2011 29.8.2012 14.9.2012 21
B 877/SL 52 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 18.2.2011 38
B 877/SL 50 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 131/10 Krajský soud v Brně 29.9.2010 7.10.2010 5
B 877/SL 49 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 15.5.2009 24.2.2010 39
B 877/SL 48 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 16.5.2008 24.2.2010 38
B 877/SL 47 posudek znalce č. 166/49/2009 - příl. 3 a 4 Krajský soud v Brně 10.2.2010 5
B 877/SL 46 posudek znalce č. 166/49/2009 - příl. 1 a 2 Krajský soud v Brně 10.2.2010 10
B 877/SL 45 posudek znalce č. 166/49/2009 Krajský soud v Brně 14.10.2009 10.2.2010 37
B 877/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 13.2.2009 7.5.2009 3
B 877/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.6.2008 7.5.2009 2
B 877/SL 42 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.2.2009 7.5.2009 3
B 877/SL 41 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 19.6.2008 7.5.2009 1
B 877/SL 40 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 29.5.2008 7.5.2009 1
B 877/SL 39 ostatní - zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Brně 26.6.2008 7.5.2009 2
B 877/SL 38 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 7.5.2009 4
B 877/SL 36 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 22.5.2007 24.9.2007 5
B 877/SL 35 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 24.9.2007 18
B 877/SL 34 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 24.9.2007 8
B 877/SL 33 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 29.6.2007 25.7.2007 4
B 877/SL 32 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 31.1.2007 25.7.2007 2
B 877/SL 31 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 24.1.2007 25.7.2007 1
B 877/SL 30 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 24.1.2007 25.7.2007 1
B 877/SL 29 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 179/04 Krajský soud v Brně 25.6.2004 25.7.2007 6
B 877/SL 28 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.2.2006 24.8.2006 21
B 877/SL 27 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.1.2006 24.8.2006 1
B 877/SL 26 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.1.2006 24.8.2006 3
B 877/SL 25 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 25/06 Krajský soud v Brně 31.1.2006 24.8.2006 6
B 877/SL 24 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 151/05 Krajský soud v Brně 24.6.2005 24.8.2006 5
B 877/SL 23 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 7.9.2004 24.8.2006 2
B 877/SL 22 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 13.6.2004 24.8.2006 2
B 877/SL 21 ostatní -zápis o průb. řádné VH Krajský soud v Brně 30.6.2006 21.8.2006 3
B 877/SL 20 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 26.5.2006 21.8.2006 42
B 877/SL 19 notářský zápis NZ 151/2005 Krajský soud v Brně 24.6.2005 25.7.2005 6
B 877/SL 18 ostatní -zápis o průběhuřádné VH Krajský soud v Brně 24.6.2005 25.7.2005 9
B 877/SL 17 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.5.2005 25.7.2005 64
B 877/SL 15 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 25.6.2004 13.8.2004 4
B 877/SL 14 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 20.5.2004 13.8.2004 53
B 877/SL 12 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 7.5.2003 13.8.2004 66
B 877/SL 10 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 18.5.2002 13.8.2004 61
B 877/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 25.5.2001 8.8.2002 25
B 877/SL 8 výroční zpráva - 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 19.9.2001 97
B 877/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 18.8.2000 7.12.2000 4
B 877/SL 6 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 19.6.2000 11.7.2000 34
B 877/SL 5 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 10.3.2000 19.5.2000 3
B 877/SL 4 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 15.7.1999 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Strojírny Bohdalice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45274029
Jméno Strojírny Bohdalice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vyškov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 9

Sídlo Strojírny Bohdalice, a.s.

Živnosti a provozovny Strojírny Bohdalice, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 684 01 Slavkov u Brna
Identifikační číslo provozovny 1004365594
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 9.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.1992

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.1992

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.1992

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 63, Bohdalice-Pavlovice 683 41
Identifikační číslo provozovny 1004365608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1996

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.6.2009

Živnost č. 10 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.10.2001

Živnost č. 11 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996
Konec oprávnění 2.12.1999

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Strojírny Bohdalice, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Dušan Ondrášek
Člen statutárního orgánu Mgr. Antonín Kuneš MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Bail Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Strojírny Bohdalice, a.s.

IČO: 45274029
Firma: Strojírny Bohdalice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Bohdalice-Pavlovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image