Firma Strojírna Loučná, a.s. IČO 25372955


Strojírna Loučná, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Strojírna Loučná, a.s. (25372955) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Litovelská 1349/2, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1997 a je stále aktivní. Strojírna Loučná, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Strojírna Loučná, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Strojírna Loučná, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Strojírna Loučná, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Strojírna Loučná, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Strojírna Loučná, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1661
IČO (identifikační číslo osoby) 25372955
Jméno Strojírna Loučná, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.5.1997
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hrozmady ze dne 30.9.2011 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.10.2011 a byl jmenován likvidátor. 1.11.2011 - 17.9.2012
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) o částku 5.500.000,- Kč (pět milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 10.500.000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun česk ých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, celkem v počtu 55 ks (padesát pět kusů) akcií o jmenovité hodn otě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu a každou akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každou a jednu akcii. Nové akcie budou nabídnuty k  úpisu určitému zájemci, a to společnosti - KATR a. s., se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 25858947. Nové akcie v počtu 55 ks (padesát pět kusů) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun český ch) za jednu a každou akcii, budou upsány určitým zájemcem - společností KATR a. s., se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 25858947, započtením splatné pohledávky společnosti KATR a. s. vůči společnosti Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Louč ná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Loučná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta p ro upisování akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynu tím desátého dne od započetí úpisu. Určitému zájemci - společnosti KATR a. s. bude počátek běhů lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením splatné pohledávky společnosti KATR a. s. vůči společnost i Strojírna Loučná a. s., na splacení emisního kurzu. Jediný akcionář konstatuje, že ke dni 27.2.2008 (dvacátého sedmého února roku dva tisíce osm) existuje splatná pohledávka společnosti KATR a. s. , se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 258 58947 za společností Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Loučná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955, která vznikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené dne 8.2.2007 ve znění dodatku č. 8 ze dne 24.9.2007 mezi společností KATR a. s., se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 258589947, jako věřitelem a společností Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Loučná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955, jako dlužníkem. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Při pouští se započtení pěněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti KATR a. s., se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 25858947, ve výši 5.500.000,- Kč (pět milionů pět set tisíc korun českých), za společností Strojírna Loučná, a. s., se síd lem Loučná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955, jak vyplývá ze smlouvy o poskytnutí úvěru uzavřené dne 8.2.2007 ve znění dodatku č. 8 ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi společností KATR a. s., se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 25858947, ja ko věřitelem a společností Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Loučná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955, jako dlužníkem, na pohledávku ve výši 5.500.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Loučná nad Desnou 96, PSČ 78 8 11, IČ25372955, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Strojírna Loučná, a. s., se sídlem Loučná nad Desnou 96, PSČ 788 11, IČ 25372955, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy společnosti KATR, a. s., se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5, PSČ 793 43, IČ 25858947, bude započtena ve výši 5.500.000,- Kč (pět milionů pět set tisíc korun českých), na splacení emisního kurzu akcií upsané touto sp olečností na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz akcie na zvýšení základního kap itálu. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti Strojírna Loučná a. s. a tím dojde k posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti Strojírna Loučná a. s. jako celku. Pro společnost KATR a. s. je výhodnější zvýšení základního kapitálu z apočtením na shora uvedenou pohledávku, než zaplacení pohledávky s ohledem na rozšíření činnosti této společnosti. 13.5.2008 - 17.12.2015
Mimořádná valná hromada, konaná dne 7. února 2006, přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 4,000.000,- Kč, o částku 1,000.000,- Kč, slovy jedenmilionkorun českých, na novou výši základního kapitálu, 5,000.000,- Kč, slovy pětmilionůkorun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady , bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování společnosti a tím posílení ekonomické stability společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 100 (sto) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíckorun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená s e stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii. 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to Jiřímu Klikorkovi, r.č. 60-01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelnou 1930 v počtu 51 ks (padesá tjedna kusů) akcií, Ing. Bohumilu Vlachovi, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44 v počtu 44 ks ( čtyřicetčtyři kusů) akcií a Ing. Radko Pacákovi, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22 v počtu 5 ks ( pěti kusů) akcií. 5. Nové akcie v počtu 100 ks ( slovy: sto kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) za jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci - Jiřím Klikorkou, r.č. 6 0-01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelnou 1930, Ing. Bohumilem Vlachem, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44 a Ing. Radko Pacákem, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22, započtením splatných pohledávek Jiřího Klikorky, Ing. Bohumi la Vlacha a Ing. Radko Pacáka vůči společnosti Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80,PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955. 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akc ií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Mětského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby- mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutím desátého dne od započ etí úpisu. Předem určeným zájemcům- Jiřímu Klikorkovi, Ing. Bohumilu Vlachovi a Ing. Radko Pacákovi bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. 7. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Jiřího Klikorky, Ing Bohumila Vlacha a Ing. Radko Pacáka vůči společnosti Strojírna Loučná, a.s. na splacení emisního kurzu. 8. Valná hromada společnosti Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955 konstatuje, že ke dni 7.2.2006 existují splatné pohledávky Jiřího Klikorky, r.č. 60-01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelno u 1930, Ing. Bohumila Vlacha, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44 a Ing. Radko Pacáka, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22, které vznikly na základě: - smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Jiřím Klikorkou, r.č. 60-01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelnou 1930 se společností Strojírna Loučná, a.s. se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00 , identifikační číslo: 253 72 955, - smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Ing. Bohumilem Vlachem, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44 se společností Strojírna Loučná, a.s. se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, - smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Ing. Radko Pacákem, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22, se společností Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení peněžité pohledávky upiosovatele, tedy Jiřího Klikorky, r.č. 60- 01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelnou 1930 ve výši 510.000,- Kč, za společností Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Jiřím Klikorkou, r.č. 60-01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelnou 1930, jako věřitelem a společností Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, jako dlužníkem, na pohledávku ve výši 510.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, na splacení emisního kurzu výše uve dených akcií upisovatele. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy Ing. Bohumila Vlacha, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44 ve výši 440.000,- Kč, za společností Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační č íslo: 253 72 955, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Ing. Bohumilem Vlachem, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44, jako věřitelem a společností Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, jako dlužníkem, na pohledávku ve výši 440.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Strojírna Loučná, a.s, se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, na splacení emisního kurzu výše uved ených akcií upisovatele. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy Ing. Radko Pacáka, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22 ve výši 50.000,- Kč za společností Stojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2006, uzavřené mezi Ing. Radko Pacáka, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22, jako věřitelem a společností Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 0 0, identifikační číslo: 253 72 955, jako dlužníkem, na pohledávku ve výši 50.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, na splacení emisního kurzu výše u vedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Strojírna Loučná, a.s., se sídlem Praha 2, Jaromírova 51/80, PSČ 128 00, identifikační číslo: 253 72 955, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby- mimořádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Jiřího Klikorky, r.č. 60-01-28/6951, bytem Říčany, Nad Cihelnou 1930, bude započtena ve výši 510.000,- Kč, slovy pětsetdesettisíckorun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Jiřím Klikorkou, na zvýšení z ákladního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Ing. Bohumila Vlacha, r.č. 63-07-30/2034, bytem Loučná nad Desnou 44, bude započtena ve výši 440.000,- Kč, slovy čtyřistačtyřicettisíckorun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Ing. Bohumilem Vlachem, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Ing. Radko Pacáka, r.č. 79-12-20/5785, bytem Šumperk, Čsl. Armády 445/22, bude započtena ve výši 50.000,- Kč slovy padesáttisíckorun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Ing. Radko Pacákem, na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základn ího kapitálu. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti Strojírna Loučná, a.s. vůči akcionářům, čímž dojde k podstatnému posílení ekonomické stability společnosti Strojírna Loučná, a.s. jako celku a zlepšení poměru vlastních a cizích zdrojů financování společnosti. 23.2.2006 - 13.5.2006
1. Stávající základní kapitál společnosti, který byl zcela splacen, se zvyšuje ze 3.000.000 Kč na 4.000.000 Kč, tedy o 1.000.000 Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 10.12.2003 - 1.4.2004
2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování společnosti, akcie budou upisovány pouze peněžitými vklady. 10.12.2003 - 1.4.2004
3. Bude upsáno 100 nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá jmenovité hodnoty 10.000 Kč. 10.12.2003 - 1.4.2004
4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se na valné hromadě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdali. 10.12.2003 - 1.4.2004
5. Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 51 akcií akcionáři Jiřímu Klikorkovi, 44 akcií akcionáři Ing. Bohumilu Vlachovi a 5 akcií akcionáři Ing. Radko Pacákovi. 10.12.2003 - 1.4.2004
6. Emisní kurs každé nové akcie jmenovité hodnoty 10.000 Kč činí 10.000 Kč, akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá předem určený zájemce se společností (§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku). 10.12.2003 - 1.4.2004
7. Lhůta pro upisování akcií trvá třicet dnů, lhůta začne běžet patnáctý den po zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určeným zájemcům bude oznámen počátek lhůty bez zbytečného odkladu po zv eřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to dopisem adresovaným do jejich bydliště. Přílohou dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií. 10.12.2003 - 1.4.2004
8. Místem upisování je sídlo společnosti, kam musí předem určení zájemci doručit smlouvu o upsání akcií a dohodu o započtení. 10.12.2003 - 1.4.2004
9. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení těchto pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců vůči společnosti: * pohledávky Jiřího Klikorky ve výši 510.000,- Kč podle smlouvy o půjčce z 14.03.2003, * pohledávky Ing. Bohumila Vlacha ve výši 440.000,- Kč podle smlouvy o půjčce z 14.03.2003, * pohledávky Ing. Radko Pacáka ve výši 50.000,- Kč podle smlouvy o půjčce z 14.03.2003. 10.12.2003 - 1.4.2004
10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni uzavřít se společností dohodu o pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do dvacetí dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podán ím návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek určených k započtení, podpisy na dohodě budou úředně ověřeny. 10.12.2003 - 1.4.2004
1. Stávající základní kapitál společnosti, který byl zcela splacen, se zvyšuje z 1.000.000 Kč na 3.000.000 Kč, tedy o 2.000.000 Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.2.2003 - 6.8.2003
2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování společnosti, akcie budou upisovány pouze peněžitými vklady. 26.2.2003 - 6.8.2003
3. Bude upsáno 200 nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá jmenovité hodnoty 10.000 Kč. 26.2.2003 - 6.8.2003
4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se na valné hromadě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva vzdali. 26.2.2003 - 6.8.2003
5. Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to akcionáři Jiřímu Klikorkovi. 26.2.2003 - 6.8.2003
6. Emisní kurs každé nové akcie jmenovité hodnoty 10.000 Kč činí 10.000 Kč, akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá předem určený zájemce se společností (§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku). 26.2.2003 - 6.8.2003
7. Lhůta pro upisování akcií trvá třicet dnů, lhůta začne běžet patnáctý den po zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek lhůty bez zbytečného odkladu po zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to dopisem adresovaným do jeho bydliště. Přílohou dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií. 26.2.2003 - 6.8.2003
8. Místem upisování je sídlo společnosti, kam musí předem určený zájemce doručit smlouvu o upsání akcií a dohodu o započtení. 26.2.2003 - 6.8.2003
9. Proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení těchto pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce vůči společnosti. * směnečné pohledávky ze směnky vlastní číslo 01 vystavené společností dne 3.5.2000 na směnečnou částku 1.000.000 Kč, když oprávněným majitelem této směnky je předem určený zájemce a nesplacená směnečná pohledávka činí 300.000 Kč, * směnečné pohledávky ze směnky vlastní číslo 02 vystavené společností dne 3.5.2000 na směnečnou částku 1.000.000 Kč, když oprávněným majitelem této směnky je předem určený zájemce a nesplacená směnečná pohledávka činí 300.000 Kč, * směnečné pohledávky ze směnky vlastní číslo 03 vystavené společností dne 3.5.2000 na směnečnou částku 1.000.000 Kč, když oprávněným majitelem této směnky je předem určený zájemce a nesplacená pohledávka činí 300.000 Kč, * směnečné pohledávky ze směnky vlastní číslo 04 vystavené společností dne 3.5.2000 na směnečnou částku 1.000.000 Kč, když oprávněným majitelem této směnky je předem určený zájemce a nesplacená směnečná pohledávka činí 300.000 Kč, * směnečné pohledávky ze směnky vlastní číslo 05 vystavené společností dne 3.5.2000 na směnečnou částku 1.000.000 Kč, když oprávněným majitelem této směnky je předem určený zájemce a nesplacená směnečná pohledávka činí 300.000 Kč, * směnečné pohledávky ze směnky vlastní číslo 06 vystavené společností dne 3.5.2000 na směnečnou částku 1.000.000 Kč, když oprávněným majitelem této směnky je předem určený zájemce a nesplacená směnečná pohledávka činí 500.000 Kč. 26.2.2003 - 6.8.2003
10. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen uzavřít se společností dohodu o započtení svých výše uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií nejpozději do dvaceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek určených k započtení, podpisy na dohodě budou úředně ověřeny. Upisovatel je povinen ke dni uzavření dohody o započtení vydat společnosti příslušné směnky opatřené doložkou o zániku směnečné pohledávky započtením s podpisem upisovatele. 26.2.2003 - 6.8.2003
Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100%. 3.9.1998 - 13.5.2006
Rozsah splacení základního jmění: 30 % splaceno při založení společnosti. 19.5.1997 - 3.9.1998

Aktuální kontaktní údaje Strojírna Loučná, a.s.

Kapitál Strojírna Loučná, a.s.

zakladni jmění 10 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2009
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2006 - 26.3.2009
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2004 - 13.5.2006
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.8.2003 - 1.4.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.5.1997 - 6.8.2003

Akcie Strojírna Loučná, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 105 26.3.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 9.10.2007 - 26.3.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 500 13.5.2006 - 9.10.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 400 1.4.2004 - 13.5.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 300 6.8.2003 - 1.4.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 18.9.2000 - 6.8.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 19.5.1997 - 18.9.2000

Sídlo Strojírna Loučná, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Litovelská 1349/2 , Olomouc 779 00 28.10.2017
Adresa Denisova 277/16 , Olomouc 779 00 10.2.2014 - 28.10.2017
Adresa 96 , 788 11 Loučná nad Desnou Česká republika
9.10.2007 - 10.2.2014
Adresa Jaromírova 80/51 , Praha 128 00 4.10.2005 - 9.10.2007
Adresa 0 788 11 Loučná nad Desnou Česká republika
18.9.2000 - 4.10.2005
Adresa Zemědělská 2520/16 , Šumperk 787 01 19.5.1997 - 18.9.2000

Předmět podnikání Strojírna Loučná, a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 17.9.2012
zámečnictví, nástrojářství 17.9.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2012
konstrukční činnost v oblasti strojírenství 18.9.2000 - 17.9.2012
stavba strojů s mechanickým pohonem 18.9.2000 - 17.9.2012
kovoobráběčství 18.9.2000 - 17.9.2012
výroba a montáž investičních celků a technologických uzlů (dodávky pilařských strojů včetně řetězových, pásových a šnekových dopravníků) v rozsahu živnosti volné 18.9.2000 - 17.9.2012
zámečnictví 18.9.2000 - 17.9.2012
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.5.1997 - 17.9.2012
b) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.5.1997 - 17.9.2012
c) lesnické práce 19.5.1997 - 17.9.2012

vedení firmy Strojírna Loučná, a.s.

Statutární orgán Strojírna Loučná, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva. 17.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. 17.9.2012 - 17.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo jeho místopředseda. Pro převod nebo nájem nemovitostí je nutný podpis dvou členů představenstva současně. 9.10.2007 - 17.9.2012
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva současně. 19.5.1997 - 9.10.2007
předseda představenstva Tomáš Krobot 17.12.2015
Vznik členství 10.12.2015
Vznik funkce 10.12.2015
Adresa: Prievidzská 2423/20 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Stanislav Pokorný 26.8.2016
Vznik členství 26.7.2016
Vznik funkce 26.7.2016
Adresa: Čajkovského 2082/2 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Pavel Konvička 19.5.1997 - 3.9.1998
Adresa: Purkyňova 252/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva František Břečka 19.5.1997 - 3.9.1998
Adresa: Uničovská 2137/88 , Šternberk 785 01
předseda představenstva Ing. Radko Pacák 19.5.1997 - 18.9.2000
Adresa: ČSA 22 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen představenstva Jaroslav Drochytka 3.9.1998 - 18.9.2000
Adresa: Bělohorská 4086/95 , Brno 636 00
místopředseda představenstva Jiří Klikorka 3.9.1998 - 18.9.2000
Adresa: Foerstrova 1436/3 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Radko Pacák 18.9.2000 - 21.12.2001
Zánik členství 21.7.2000
Adresa: ČSA 22 , 787 01 Šumperk Česká republika
předseda představenstva Jiří Klikorka 18.9.2000 - 4.10.2005
Adresa: Foerstrova 1436/3 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Karel Kuttich 21.12.2001 - 4.10.2005
Vznik členství 19.9.2001
Zánik členství 19.3.2005
Adresa: B. Němcové 782/4 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Bohumil Vlach 18.9.2000 - 9.10.2007
Vznik členství 19.9.2000
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: 0 788 11 Loučná nad Desnou Česká republika
předseda představenstva Jiří Klikorka 4.10.2005 - 9.10.2007
Vznik členství 4.10.2005
Zánik členství 13.2.2007
Vznik funkce 4.10.2005
Zánik funkce 13.2.2007
Adresa: Nad Cihelnou 1930 , 251 01 Říčany Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Sikora 4.10.2005 - 9.10.2007
Vznik členství 19.3.2005
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Polní 233 , Rapotín 788 13
předseda představenstva Ing. Bohumil Vlach 9.10.2007 - 31.3.2009
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 25.3.2009
Vznik funkce 13.2.2007
Zánik funkce 25.3.2009
Adresa: 44 , Loučná nad Desnou 788 11
místopředseda představenstva Josef Hama 9.10.2007 - 12.8.2010
Vznik členství 13.2.2007
Vznik funkce 13.2.2007
Zánik funkce 26.4.2010
Adresa: Dlouhá 350/53 , Stará Ves 795 01
člen představenstva Ing. František Příkaský 9.10.2007 - 12.8.2010
Vznik členství 13.2.2007
Adresa: 1. máje 484/4 , Rýmařov 795 01
předseda představenstva Josef Hama 12.8.2010 - 17.9.2012
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 26.4.2010
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Dlouhá 350/53 , Stará Ves 795 01
místopředseda představenstva Ing. František Příkaský 12.8.2010 - 17.9.2012
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 26.4.2010
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: 1. máje 484/4 , Rýmařov 795 01
člen představenstva Ing. Jan Veiser 12.8.2010 - 17.9.2012
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Nová 1068/10 , Rýmařov 795 01
místopředseda předstanenstva Marek Bližňák 17.9.2012 - 20.3.2013
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 27.2.2013
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: 23 , Loučná nad Desnou 788 11
předseda představenstva Michal Pokorný 17.9.2012 - 23.10.2015
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 3.5.2012
Adresa: Čajkovského 2082/2 , Šumperk 787 01
člen představenstva Stanislav Pokorný 17.9.2012 - 23.10.2015
Vznik členství 23.4.2012
Adresa: Čajkovského 2082/2 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Michal Pokorný 23.10.2015 - 17.12.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 10.12.2015
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 10.12.2015
Adresa: Prievidzská 2329/15 , Šumperk 787 01
člen představenstva Stanislav Pokorný 23.10.2015 - 17.12.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 10.12.2015
Adresa: Čajkovského 2082/2 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Stanislav Pokorný 20.3.2013 - 26.8.2016
Vznik členství 27.2.2013
Zánik členství 25.7.2016
Vznik funkce 27.2.2013
Zánik funkce 25.7.2016
Adresa: Fibichova 385/1 , Šumperk 787 01

Dozorčí rada Strojírna Loučná, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Helena Pokorná 20.3.2013
Vznik členství 27.2.2013
Vznik funkce 27.2.2013
Adresa: Čajkovského 2082/2 , Šumperk 787 01
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Míl 23.10.2015
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 3.5.2012
Adresa: 33 , Loučná nad Desnou 788 11
člen dozorčí rady Lucie Chladilová 25.11.2016
Vznik členství 21.12.2013
Adresa: 54 , Sobotín 788 16
člen Marie Kubešová 19.5.1997 - 3.9.1998
Adresa: 36 , Ruda nad Moravou 789 63
člen Antonín Ščěpán 19.5.1997 - 3.9.1998
Adresa: Rokytnice 388 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Simona Hynková 19.5.1997 - 18.9.2000
Adresa: Foerstrova 1436/3 , Praha 100 00
člen Hana Ernestová 3.9.1998 - 18.9.2000
Adresa: Pod vrstevnicí 1528/16 , Praha 140 00
člen Radko Pacák 3.9.1998 - 18.9.2000
Adresa: ČSA 22 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen Kamil Halata 18.9.2000 - 4.10.2005
Zánik členství 19.3.2005
Adresa: 429 , Metylovice 739 49
předseda Ing. Luděk Liška 18.9.2000 - 4.10.2005
Zánik členství 19.3.2005
Zánik funkce 19.3.2005
Adresa: Na klášterním 1834/17 , Praha 162 00
člen Ing. Ota Baran 18.9.2000 - 4.10.2005
Zánik členství 19.3.2005
Adresa: Jasná 283 , Český Těšín 735 62
člen dozorčí rady Daniela Procházková 4.10.2005 - 9.10.2007
Vznik členství 19.3.2005
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Na Jezerce 1493/30 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Radko Pacák 4.10.2005 - 9.10.2007
Vznik členství 19.3.2005
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: ČSA 22 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen dozorčí rady Květoslava Beranová 4.10.2005 - 12.8.2010
Vznik členství 19.3.2005
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: Komenského 544 , Velké Losiny 788 15
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Babor 9.10.2007 - 12.8.2010
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: Čsl. armády 445/22 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Jarmila Kapellová 12.8.2010 - 10.11.2011
Vznik členství 26.4.2010
Adresa: Potočná 207/38 , Stará Ves 795 01
předseda dozorčí rady Antonín Velička 9.10.2007 - 17.9.2012
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 23.4.2012
Vznik funkce 13.2.2007
Zánik funkce 23.4.2012
Adresa: Julia Fučíka 91 , 795 01 Rýmařov Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Gorčík 12.8.2010 - 17.9.2012
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Větrná 917/13 , Rýmařov 795 01
člen dozorčí rady Jarmila Kappelová 10.11.2011 - 17.9.2012
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Potočná 207/38 , Stará Ves 795 01
předseda dozorčí rady Kamila Bližňáková 17.9.2012 - 20.3.2013
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 27.2.2013
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 27.2.2013
Adresa: 23 , Loučná nad Desnou 788 11
člen dozorčí rady Květoslava Beranová 17.9.2012 - 20.3.2013
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 20.12.2013
Adresa: Bukovická 568 , Velké Losiny 788 15
člen dozorčí rady Květoslava Beranová 20.3.2013 - 2.1.2014
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 20.12.2013
Adresa: Komenského 544 , Velké Losiny 788 15
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Míl 17.9.2012 - 23.10.2015
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 3.5.2012
Adresa: Bukovická 568 , Velké Losiny 788 15
člen dozorčí rady Lucie Chladilová 2.1.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 21.12.2013
Adresa: 89 , Sobotín 788 16

Likvidace Strojírna Loučná, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Michaela Bartošíková 1.11.2011 - 17.9.2012
Adresa: Dvorská 764 , Bohumín 735 81

Sbírka Listin Strojírna Loučná, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1661/SL 40 notářský zápis [NZ 423/2015] RJA - Stanovy Krajský soud v Ostravě 10.12.2015 14.12.2015 21.12.2015 9
B 1661/SL 39 účetní závěrka [2014] včetně příloh Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 29.7.2015 8
B 1661/SL 38 účetní závěrka [2013] včetně příloh Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 29.7.2015 8
B 1661/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.4.2012 27.12.2013 18.2.2014 8
B 1661/SL 36 notářský zápis NZ 187/2013 změna stanov Krajský soud v Ostravě 23.12.2013 27.12.2013 18.2.2014 3
B 1661/SL 35 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 27.12.2013 13.1.2014 1
B 1661/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 24.8.2012 12.10.2012 8
B 1661/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.11.2011 24.8.2012 12.10.2012 8
B 1661/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.4.2012 24.8.2012 12.10.2012 8
B 1661/SL 31 ostatní - Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 3.5.2012 24.8.2012 12.10.2012 3
B 1661/SL 30 notářský zápis NZ 164/2012 RJA - změna stanov Krajský soud v Ostravě 23.4.2012 24.8.2012 12.10.2012 16
B 1661/SL 29 účetní závěrka k 22.4.2012 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 10.7.2012 17
B 1661/SL 28 účetní závěrka k 31.12.2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 10.7.2012 17
B 1661/SL 27 účetní závěrka mimoř.k 30.9.2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 26.1.2012 30.1.2012 19
B 1661/SL 26 notářský zápis NZ118/2011 RJA - vstup do likv Krajský soud v Ostravě 30.9.2011 15.11.2011 23.11.2011 10
B 1661/SL 25 účetní závěrka r. 2010 vč. příl, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.5.2011 18.5.2011 18
B 1661/SL 24 zpráva o vztazích r. 2009 Krajský soud v Ostravě 16.7.2010 5.8.2010 3
B 1661/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 26.4.2010 16.7.2010 5.8.2010 4
B 1661/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 26.4.2010 16.7.2010 5.8.2010 1
B 1661/SL 19 účetní závěrka r. 2008 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 26.5.2009 4.6.2009 19
B 1661/SL 20 účetní závěrka r. 2007 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 17.2.2009 18.3.2009 19
B 1661/SL 18 účetní závěrka - příloha r.2006 Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.10.2007 23.10.2007 6
B 1661/SL 17 účetní závěrka - r.2006 Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.10.2007 23.10.2007 9
B 1661/SL 16 účetní závěrka - příloha r.2005 Krajský soud v Ostravě 31.12.2005 23.10.2007 23.10.2007 6
B 1661/SL 15 účetní závěrka - r.2005 Krajský soud v Ostravě 31.12.2005 23.10.2007 23.10.2007 8
B 1661/SL 14 podpisové vzory -3x Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 22.10.2007 3
B 1661/SL 13 ostatní -zápis z jed.představenstva Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 22.10.2007 1
B 1661/SL 12 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 22.10.2007 1
B 1661/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 22.10.2007 8
B 1661/SL 10 notářský zápis -NZ30/07 Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 27.2.2007 22.10.2007 20
B 10279/SL 17 ostatní -sml.o půjčce Městský soud v Praze 3.1.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 16 ostatní -sml.o započtení pohledávek Městský soud v Praze 7.2.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 15 ostatní -sml.o půjčce Městský soud v Praze 3.1.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 14 ostatní -sml.o započtení pohledávek Městský soud v Praze 7.2.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 13 ostatní -sml.o půjčce Městský soud v Praze 3.1.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 12 ostatní sml.o započtení pohledávek Městský soud v Praze 7.2.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 11 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 7.2.2006 24.4.2006 0
B 10279/SL 10 ostatní -potvr.o upsaných akciích Městský soud v Praze 24.4.2006 0
B 1661/SL 9 notářský zápis -NZ71/06 Krajský soud v Ostravě 7.2.2006 5.4.2006 9
B 1661/SL 8 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.3.2005 19.9.2005 1
B 1661/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. čl. předst. Krajský soud v Ostravě 19.3.2005 19.9.2005 1
B 1661/SL 6 notářský zápis Nz 250/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 19.9.2005 5
B 1661/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2002 Krajský soud v Ostravě 31.12.2002 11.8.2003 11.8.2003 19
B 1661/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2001 Krajský soud v Ostravě 31.12.2001 4.7.2002 12.7.2002 18
B 1661/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 1998 Krajský soud v Ostravě 31.12.1998 14.12.1999 12.7.2002 11
B 1661/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1997 Krajský soud v Ostravě 31.12.1997 13.7.1998 9.10.1997 12
B 1661/SL 1 rozhod. o statut. orgánu NEDOLOŽENO Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Strojírna Loučná, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25372955
Jméno Strojírna Loučná, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 19.5.1997
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo Strojírna Loučná, a.s.

Živnosti a provozovny Strojírna Loučná, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba a montáž investičních celků a technologických uzlů (dodávky pilařských strojů včetně řetězových, pásových a šnekových dopravníků) v rozsahu živnosti volné

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Konstrukční činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 99, Dolní Studénky 788 20
Identifikační číslo provozovny 1008669199
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba a montáž investičních celků a technologických uzlů (dodávky pilařských strojů včetně řetězových, pásových a šnekových dopravníků) v rozsahu živnosti volné

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Konstrukční činnost v oblasti strojírenství

Zahájení provozování 23.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 96, Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny 1006113983
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba a montáž investičních celků a technologických uzlů (dodávky pilařských strojů včetně řetězových, pásových a šnekových dopravníků) v rozsahu živnosti volné

 • Konstrukční činnost v oblasti strojírenství

Zahájení provozování 22.3.2000

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 99, Dolní Studénky 788 20
Identifikační číslo provozovny 1008669199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 96, Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny 1006113983
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2000

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 99, Dolní Studénky 788 20
Identifikační číslo provozovny 1008669199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 96, Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny 1006113983
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2000

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Lesnické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 7 Výroba a montáž investičních celků a technologických uzlů (dodávky pilařských strojů včetně řetězových, pásových a šnekových dopravníků) v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Konstrukční činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Strojírna Loučná, a.s.

Člen statutárního orgánu Tomáš Krobot
Člen statutárního orgánu Stanislav Pokorný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Strojírna Loučná, a.s.

IČO: 25372955
Firma: Strojírna Loučná, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.5.1997

Sídlo Strojírna Loučná, a.s.

Sídlo: Denisova 277/16, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Lesnictví a těžba dřeva
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image