Firma STROJIMPORT a.s. IČO 00000795


STROJIMPORT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STROJIMPORT a.s. (00000795) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U nákladového nádraží 3146/6, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1989 a je stále aktivní. STROJIMPORT a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o STROJIMPORT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STROJIMPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STROJIMPORT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro STROJIMPORT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STROJIMPORT a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 29
IČO (identifikační číslo osoby) 00000795
Jméno STROJIMPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.11.1989
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti STROJIMPORT a.s., IČ 00000795, se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29 přijala v souladu s ust. § 183i až § 183n obch. zák. následují cí usnesení: Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů a výpisu z evidence cenných papírů (zaknihovaných akcií) vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 76 8 24 Hulín je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obch. zák. právnickou osobou, která vlastní ve společnosti STROJIMPORT a.s. akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,22% základního kapitálu společnosti STROJIMPORT a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 99,22 % na hlasovacích právech společnosti STROJIMPORT a.s. Valná hromada určuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je hlavním akcionářem společnosti STROJIMPORT a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín doložila potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, že předala finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za výše uvedené akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích proved e výše uvedený obchodník s cennými papíry. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu akcií všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tak, že přecházejí na hlavního akcionáře ? obchodní spol ečnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín za podmínek stanovených § 183i až § 183n obch. zák. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře upl ynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou kmenovou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 2,30 Kč činí částku 8,- Kč (slovy osm korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena Znaleckým posudkem č. 8/24037827/11 ze dne 29.4.2 011 vypracovaným společností E&Y Valuations s.r.o., členem skupiny Ernst &Young Global Limited, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00, IČ 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483. Výplata prot iplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 obch. zák., tj. od zápisu vlastnického práva na majetkovém účt u v evidenci cenných papírů. 27.6.2011 - 2.8.2012
Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti STROJIMPORT a.s. konané dne 31,5,2006 o snížení základního kapitálu společnosti v souladu s § 216a odst.1a) obch.zák.: - Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let a ztráty roku 2005 v celkové výši 481 563 644,70 Kč. - Rozsah snížení základního kapitálu společnosti bude tak, že základní kapitál se snižuje ze současné výše 529 823 000,00 Kč na 48 743 716,00 Kč. - Způsob snížení bude proveden snížením jmenovité hodnoty všech akcií ve stejném poměru. - Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii v sídle společnosti Praha 3, U Nákladového nádraží 6 bude do 60 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení listinnýc h akcií budou akcionáři vyzváni způsobem uvedeným v zákoně. 11.7.2006 - 8.9.2006
Valná hromada konaná dne 16. prosince 2005 schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech post upu při uzavření dohody o započtení: 1. Základní kapitál společnosti STROJIMPORT a. s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 48 250 000 Kč na novou výši 529 823 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 481 573 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 481 573 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě. S každou novou akcií je spojeno 40 hlasů. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydáv aných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 1 000 Kč. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 3. Přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku nebude vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne prvním pracovním dnem třetího kalendářního týdne následujícího po poz dějším z těchto dnů: (1) den, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, (2) den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení užšího prospektu nových akcií, případně obdobného dokumentu podle právní úpravy účinné v době schvalování. Lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva skončí posledním pracovním dnem pátého kalendářního týdne následujícího po pozdějším z výše uvedených dnů. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese U nákladového nádraží 6, Praha 3, č. dveří 521-522. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svo lání valné hromady nejméně 3 pracovní dny před počátkem běhu této lhůty, a to v případě, že tento den nebude konkrétně uveden v informaci o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upis ování nových akcií, které je spojeno se zaknihovanými akciemi, je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kterým započne běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva. 4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250 000 Kč lze na základě přednostního práva upsat 2 495,1968 (t. j. počet vyjádřený zlomkem 481 573 / 193) nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25 Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 24,951 % (t. j. podíl vyjádřený zlomkem 481 573 / 1 930 000). Upisovat lze pouze celé akcie. 5. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to České inkasní, s.r.o. se sídlem Praha 7, Komunardů 6, IČ 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl C., vložka 25556. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem započne prvním pracovním dnem prvního kalendářního týdne následujícího po dnu, kterým uplyne lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva, a skončí dne 31. březn a 2006. 6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu a kcií, které lze na základě této smlouvy upsat. 7. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, doručí před stavenstvo společnosti nejpozději první den lhůty pro upisování akcií návrh smlouvy o upsání akcií České inkasní, s.r.o. Česká inkasní, s.r.o. bude oprávněna upsat akcie společnosti podpisem smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy oboustranně podepsaná smlouva o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude místem upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obc hodního zákoníku. Pohledávky uvedené pod body a) až c) výše získala Česká inkasní, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.11.2005 mezi Českou inkasní, s.r.o. a ČSOB, a.s. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 481 573 000 Kč. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 00116969/0300. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodu 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodu 9. 9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení následujících pohledávek České inkasní, s.r.o.: a) pohledávka ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 00116/U-04/98 ze dne 28.5.1998 mezi Československou obchodní bankou, a. s. (dále jen ?ČSOB, a.s.?) a společností, a to v části, která činí 40 713 998,30 Kč, b) pohledávka ze smlouvy o účelovém úvěru č. 00116/U-006A/99 ze dne 28.4.1999 mezi ČSOB, a.s. a společností ve výši 141 149 001,70 Kč, c) pohledávka ve výši 214 300 000 Kč, kterou ČSOB Investment Banking Services, a. s., člen skupiny ČSOB nabyla z titulu právního nástupnictví po společnosti FINOP HOLDING a. s., která ji nabyla tím, že za společnost splnila závazek ze smlouvy o nízkoúroče ném úvěru č. 00116/01/94 ze dne 7.2.1994 mezi ČSOB, a.s. a společností, a to na základě ručení podle ručitelského prohlášení č. 00264/02/94 ze dne 8.4.1994, d) pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti, kterou Česká inkasní, s.r.o. získala smlouvou o postoupení pohledávek s ČSOB, a.s. ze dne 21.8.1995 a která se řídí Dodatkem č. C/10/96 ze dne 5.6.1996 k Dohodě o změně smluv ? dodatku č. A/10/95 ze dn e 16.5.1995, a to v části, která činí 85 410 000 Kč. Pohledávky uvedené pod body a) až c) výše získala Česká inkasní, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.11.2005 mezi Českou inkasní, s.r.o. a ČSOB, a.s. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 481 573 000 Kč. 10. Pohledávky uvedené v bodu 9 bude oprávněn k započtení uplatnit upisovatel akcií společnosti, Česká inkasní, s.r.o., a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. na zvýšení základního kapitálu společnos ti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České inkasní, s.r.o. na adresu jejího sídla v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií. 11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy oboustranně podepsaná dohoda o započtení dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. T o neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8. 12. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. 30.12.2005 - 30.12.2005
Valná hromada konaná dne 16. prosince 2005 schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech post upu při uzavření dohody o započtení: 1. Základní kapitál společnosti STROJIMPORT a. s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 48 250 000 Kč na novou výši 529 823 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 481 573 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 481 573 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě. S každou novou akcií je spojeno 40 hlasů. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydáv aných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 1 000 Kč. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 3. Přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku nebude vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne prvním pracovním dnem třetího kalendářního týdne následujícího po poz dějším z těchto dnů: (1) den, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, (2) den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení užšího prospektu nových akcií, případně obdobného dokumentu podle právní úpravy účinné v době schvalování. Lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva skončí posledním pracovním dnem pátého kalendářního týdne následujícího po pozdějším z výše uvedených dnů. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese U nákladového nádraží 6, Praha 3, č. dveří 521-522. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svo lání valné hromady nejméně 3 pracovní dny před počátkem běhu této lhůty, a to v případě, že tento den nebude konkrétně uveden v informaci o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upis ování nových akcií, které je spojeno se zaknihovanými akciemi, je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kterým započne běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva. 4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250 000 Kč lze na základě přednostního práva upsat 2 495,1968 (t. j. počet vyjádřený zlomkem 481 573 / 193) nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25 Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 24,951 % (t. j. podíl vyjádřený zlomkem 481 573 / 1 930 000). Upisovat lze pouze celé akcie. 5. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to České inkasní, s.r.o. se sídlem Praha 7, Komunardů 6, IČ 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl C., vložka 25556. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem započne prvním pracovním dnem prvního kalendářního týdne následujícího po dnu, kterým uplyne lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva, a skončí dne 31. březn a 2006. 6. Akcie bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi upisovatelem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu a kcií, které lze na základě této smlouvy upsat. 7. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, doručí před stavenstvo společnosti nejpozději první den lhůty pro upisování akcií návrh smlouvy o upsání akcií České inkasní, s.r.o. Česká inkasní, s.r.o. bude oprávněna upsat akcie společnosti podpisem smlouvy o upsání akcií. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je účinné okamžikem, kdy oboustranně podepsaná smlouva o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude místem upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obc hodního zákoníku. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 00116969/0300. To neplatí v případě, že emisní kurz akcií upsaných upisovatelem bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodu 9. Upisovatel je povinen na uvedený účet splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do 5 dnů ode dne upsání akcií. Tuto povinnost nemá upisovatel, který ve stejném rozsahu a ve stejné lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodu 9. 9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení následujících pohledávek České inkasní, s.r.o.: a) pohledávka ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 00116/U-04/98 ze dne 28.5.1998 mezi Československou obchodní bankou, a. s. (dále jen ?ČSOB, a.s.?) a společností, a to v části, která činí 40 713 998,30 Kč, b) pohledávka ze smlouvy o účelovém úvěru č. 00116/U-006A/99 ze dne 28.4.1999 mezi ČSOB, a.s. a společností ve výši 141 149 001,70 Kč, c) pohledávka ve výši 214 300 000 Kč, kterou ČSOB Investment Banking Services, a. s., člen skupiny ČSOB nabyla z titulu právního nástupnictví po společnosti FINOP HOLDING a. s., která ji nabyla tím, že za společnost splnila závazek ze smlouvy o nízkoúroče ném úvěru č. 00116/01/94 ze dne 7.2.1994 mezi ČSOB, a.s. a společností, a to na základě ručení podle ručitelského prohlášení č. 00264/02/94 ze dne 8.4.1994, d) pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti, kterou Česká inkasní, s.r.o. získala smlouvou o postoupení pohledávek s ČSOB, a.s. ze dne 21.8.1995 a která se řídí Dodatkem č. C/10/96 ze dne 5.6.1996 k Dohodě o změně smluv ? dodatku č. A/10/95 ze dn e 16.5.1995, a to v části, která činí 85 410 000 Kč. Pohledávky uvedené pod body a) až c) výše získala Česká inkasní, s.r.o. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.11.2005 mezi Českou inkasní, s.r.o. a ČSOB, a.s. Celková výše pohledávek určená k započtení činí 481 573 000 Kč. 10. Pohledávky uvedené v bodu 9 bude oprávněn k započtení uplatnit upisovatel akcií společnosti, Česká inkasní, s.r.o., a to v části odpovídající výši souhrnného emisního kurzu akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. na zvýšení základního kapitálu společnos ti. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodu 9 bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a upisovatelem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti České inkasní, s.r.o. na adresu jejího sídla v téže lhůtě jako návrh smlouvy o upsání akcií. 11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy oboustranně podepsaná dohoda o započtení dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. T o neplatí, bude-li emisní kurz akcií upsaných Českou inkasní, s.r.o. splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bodě 8. 12. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. 30.12.2005 - 29.3.2006
Všechny akcie jsou akcie kmenové. 30.3.2002
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8,12,2000 o snížení základního jmění v souladu s § 193, odst. 1 a § 216a) odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty minulých obodobí v takové výši, aby společnost nebyla blokována v obchodních aktivitách. Základní jmění bude sníženo z 1 930 mil. Kč o částku 1.881.750.000,- Kč na částku 48.250.000,- Kč. Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ve stejném poměru. Jmenovitá hodnota 1 zaknihované akcie znějící na jméno - ISIN CZ 0009031761 - a akcie na majitele - ISIN CZ 0008464153 - bude snížena z 1000,- Kč na 25,- Kč změnou zápisu v evidenci Střediska cenných papírů. Jmenovitá hodnota veřejně neobchodovatelných listinných akcií znějících na jméno bude snížena z 10.000.000,- Kč na 250.000,- Kč vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem členů představenstva. Listinné akcie budou předloženy k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii v sídle společnosti, tj. Praha 3, U Nákladového nádraží 6, ve lhůtě do 90 dnů po uveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. K předložení listinných akcií budou akcionáři vyzváni způsobem uvedeným v zákoně. 12.2.2001 - 11.6.2001
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 22. června 1999 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění z částky 800,000.000,- Kč o částku 1.130,000.000,- Kč na částku 1.930,000.000,- Kč vydáním 113 kusů kmenových, veřejně neobchodovatelných akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč každé, emisní kurs jednotlivé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, které budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti Česká inkasní s.r.o.. Tento určitý zájemce je povinen upsat předmětné akcie do 30 dnů ode dne zapsání usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a poté splatit do 10 dnů nepeněžitým vkladem, který představuje pohledávku společnosti Česká inkasní s.r.o. vůči STROJIMPORTu a.s. v nominální hodnotě 1.130,000.000,- Kč. Tento nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení předmětné pohledávky. 30.3.2000 - 23.6.2000
Základní jmění 800 000 000,-Kč splaceno 23.4.1997
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 24.5.1990 byly schváleny změny a doplňky § 3 a § 6 stanov společnosti a roz- hodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 6.4.1990, čj.1747/90,poř.č.0385 byla schválena změna § 3 stanov. 21.9.1990
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena dle zák. č.243/1949 Sb., o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení, uděleném FMZO ze dne 21.11.1989 /č.j. 7178/62/89 a na usnesení ustávající valné hromady ze dne 24.11.1989 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 NZ 292/89, 1 N 348/89 ze dne 24.11.1989. 28.11.1989

Aktuální kontaktní údaje STROJIMPORT a.s.

Kapitál STROJIMPORT a.s.

zakladni jmění 48 743 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.9.2006
zakladni jmění 529 823 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.3.2006 - 8.9.2006
zakladni jmění 48 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2001 - 29.3.2006
zakladni jmění 1 930 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.2000 - 11.6.2001
zakladni jmění 800 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.9.1995 - 23.6.2000
zakladni jmění 390 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.9.1990 - 15.9.1995
zakladni jmění 720 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.1989 - 21.9.1990

Akcie STROJIMPORT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 Kč 254 200 2.8.2012
Akcie na jméno 2 Kč 135 800 2.8.2012
Akcie na jméno 23 000 Kč 154 8.9.2006
Kmenové akcie na jméno 92 Kč 481 573 8.9.2006
Akcie na jméno 2 Kč 254 200 8.9.2006 - 2.8.2012
Akcie na majitele 2 Kč 135 800 8.9.2006 - 2.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 481 573 29.3.2006 - 8.9.2006
Akcie na jméno 25 Kč 254 200 11.6.2001 - 8.9.2006
Akcie na majitele 25 Kč 135 800 11.6.2001 - 8.9.2006
Akcie na jméno 250 000 Kč 154 11.6.2001 - 8.9.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 254 200 23.6.2000 - 11.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 135 800 23.6.2000 - 11.6.2001
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 154 23.6.2000 - 11.6.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 254 200 13.10.1997 - 23.6.2000
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 41 15.9.1995 - 23.6.2000
Akcie na jméno 20 000 Kč 12 125 13.5.1993 - 13.5.1993
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 1 170 13.5.1993 - 13.5.1993
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 11 700 13.5.1993 - 13.10.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 242 500 13.5.1993 - 13.10.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 135 800 13.5.1993 - 23.6.2000
Akcie na jméno 20 000 Kč 13 650 1.11.1991 - 13.5.1993
Akcie na jméno 20 000 Kč 5 265 1.11.1991 - 13.5.1993
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 2 340 1.11.1991 - 13.5.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 900 21.9.1990 - 1.11.1991
Akcie na jméno 100 000 Kč 7 200 28.11.1989 - 21.9.1990

Sídlo STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U nákladového nádraží 3146/6 , Praha 130 00 2.8.2012
Adresa U nákladového nádraží 3146/6 , Praha 130 00 8.11.1999 - 2.8.2012
Adresa Vinohradská 2396/184 , Praha 130 00 28.11.1989 - 8.11.1999

Předmět podnikání STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.7.2009
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zvláštního zákona 20.9.2006 - 10.7.2014
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zvláštního zákona 13.10.1997 - 7.11.2003
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb. 15.9.1995 - 13.10.1997
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 15.9.1995 - 29.7.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 15.9.1995 - 29.7.2009
Činnost účetních poradců. 15.9.1995 - 29.7.2009
Vedení účetnictví pro jiné subjekty. 15.9.1995 - 29.7.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně doplňkových služeb. 1.9.1994 - 29.7.2009
AVM 24 - služby poskytované nebo příjmané v souvislosti s vý- robky uvedenými v tomto povolení v teritoriálním zaměření Bangladéš, Syrie, Thajsko,Argentina, Bolívie,Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chille, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Salvador, Uruguay, Venezulea. 4.1.1994 - 15.9.1995
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu: SVM 11 - elektronická zařízení spec. konstr. pro voj. použití a jejich spec. konstr. součásti. 4.1.1994 - 15.9.1995
SVM 18 - zařízení a technologie pro "výrobu" výrobků uvedených v seznamu vojenského materiálu dle přílohy č.1. k vyhlášce č. 89/1994 s vyjímkou položek SVM 7, SVM 8. 4.1.1994 - 15.9.1995
Obchodní činnost /vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb./ 13.5.1993 - 29.7.2009
Obchodní činnost /vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/92 Sb./ 22.6.1992 - 13.5.1993
1/ dovoz a vývoz kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů, nářadí a měřidel k nim,dřevoobráběcích strojů a výrobních celků na zpracování dřeva včetně překližkáren a nábytkáren, zařízení na výrobu tužek, sklářských strojů, dále zařízení na výrobu ložisek, na výrobu kování, kovového nádobí a příborů, dodávky kováren, lisoven, řetízkáren, šroubáren a zařízení dílen; 21.9.1990 - 22.6.1992
2/ vývoz a dovoz náhradních dílů, komponentů, projektů, případně stavebních částí dodávek v rozsahu předmětu podnikání; 21.9.1990 - 22.6.1992
3/ poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob formou montáží a technické pomoci, souvisejících s vývozem a dovozem zboží v rozsahu předmětu podnikání uvedeného v bodu 1/ a 2/; 21.9.1990 - 22.6.1992
4/vývoz a dovoz jiných věcí než uvedených v bodě 1/ a 2/, pokud není rozhodnutím federálního ministerstva zahraničního obchodu vyhrazen jiným subjektům; 21.9.1990 - 22.6.1992
5/ poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. 21.9.1990 - 22.6.1992
Předmětem podnikání společnosti je provádění ekonomické činnosti ve vnějších ekonomických vztazích, zejména 21.9.1990 - 22.6.1992
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní činnost,zvláště: 1/ vývoz a dovoz kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů, nářadí a měřidel k nim, dřevoobráběcích strojů a výrobních celků na zpracování dřeva včetně překližkáren a nábytkáren, zařízení na výrobu tužek, sklářských strojů, dále zařízení na výrobu ložisek, na výrobu kování, kovového nádobí a příborů, dodávky kováren, lisoven, řetízkáren, šroubáren a zařízení dílen; 2/ vývoz a dovoz textilních, obuvnických, koželužných,průmyslových šicích a pletacích strojů a zařízení, závodů a technologických souborů pro přípravu a zpracování textilních surovin, výrobu pleteného a stávkového zboží, závodů a technologických souborů pro obuvnický, kožedělný a kožešnický průmysl; 28.11.1989 - 21.9.1990
3/ vývoz a dovoz náhradních dílů, komponentů, projektů, případně stavebních částí dodávek v rozsahu předmětu podnikání; 28.11.1989 - 21.9.1990
4/ poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob formou montáží a technické pomoci pokud to souvisí s vývozem a dovozem zboží v rozsahu předmětu podnikání 28.11.1989 - 21.9.1990
5/ poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. 28.11.1989 - 21.9.1990

vedení firmy STROJIMPORT a.s.

Statutární orgán STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy dva členové představenstva. 26.6.2014
Za společnost jedná představenstvo, jednotliví členové předsta- venstva jednají, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. 22.6.1992 - 26.6.2014
Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové předsta- venstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování: K názvu společnosti připojuje svůj podpis generální ředitel nebo některý z jeho náměstků nebo členové představenstva / všichni nebo jednotlivě podle písemného zmocnění představenstva/ nebo samostatný prokurista nebo společně 2 prokuristé s kolektivní prokurou.Prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačující prokuru. 28.11.1989 - 22.6.1992
předseda představenstva Dagmar Herring 29.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: Vršavská 216 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Soňa Dostálová 29.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Vojtěch Toul 29.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Oskol 326/9 , Kroměříž 767 01
2.Místopředseda představenstva Jiří Valenta 28.11.1989 - 6.2.1990
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
Člen představenstva Ladislav Klenovits 28.11.1989 - 6.2.1990
Adresa: Brožíkova 61/21 , Brno 638 00
Člen představenstva Josef Margetinec 28.11.1989 - 6.2.1990
Adresa: Hodžova 12 , Trenčín Slovenská republika
Náměstek generálního ředitele Ing. Richard Novák 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Soběslavská 2069/58 , Praha 130 00
Náměstek generálního ředitele Ing. František Betlach 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Bělčická 2842/15 , Praha 141 00
Člen představenstva Ing. Jiří Baran 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Česká 1972/18 , Krnov 794 01
Člen představenstva Josef Berný 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Petržílkova 3306 , 158 00 Praha 4-Modřany Česká republika
Člen představenstva Antonín Tůma 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Mukařovská 3099/26 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Jiří Šefl 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Křižíkova 267/9 , Praha 186 00
Náměstek generálního ředitele Ing. Rudolf Skuhra CSc. 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Nábř. L.Svobody 6 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Miloslav Novotný 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Slunečná 4566 , Gottwaldov Česká republika
1.Místopředseda představenstva Ing. Jan Došek CSc. 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: U Hřiště 1238 , Vsetín 755 01
Člen představenstva Dr. Jan Vinter 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Pujmanové 878/33 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Tauš 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Vyhlasova 81 , Plzeň Česká republika
Člen představenstva Ing. Jiří Bitnar 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Donská 940 , Liberec 463 11
Člen představenstva Ing. Zdeněk Hložek 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Letenská 11 , Brno Česká republika
Člen představenstva Ing. Rudolf Kromp 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Nejedlého 468 , Sezimovo Ústí II Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Margetinec 6.2.1990 - 21.9.1990
Adresa: Hodžova 12 , Trenčín Slovenská republika
2.Místopředseda představenstva Ing. Jiří Valenta CSc. 6.2.1990 - 21.9.1990
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Hanzlík 28.11.1989 - 1.11.1991
Adresa: Smetanova 491 , Šťáhlavy 332 03
Člen představenstva Ing. Ladislav Klenovits 6.2.1990 - 1.11.1991
Adresa: Brožíkova 61/21 , Brno 638 00
Člen představenstva Ing. Ivan Doležálek 21.9.1990 - 1.11.1991
Adresa: Na dolinách 30/8 , Praha 147 00
Náměstek generálního ředitele Ing. Jiří Kostlán 28.11.1989 - 11.2.1992
Adresa: Stallichova 936/1 , Praha 140 00
Náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Galoda 21.9.1990 - 11.2.1992
Adresa: Gercenova 901/13 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Jiří Kostlán 28.11.1989 - 22.6.1992
Adresa: Stallichova 936/1 , Praha 140 00
Předseda představenstva Ing. Jozef Margetinec 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Hodžova 12 , Trenčín Slovenská republika
Člen představenstva Ing. Radomír Zbožínek 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Dlouhá 4570 , 760 01 Zlín Česká republika
1.Místopředseda představenstva Ing. Jiří Valenta CSc. 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
2.Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Tauš 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Vyhlasova 81 , Plzeň Česká republika
Člen představenstva Ing. Ivan Čapek 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. František Hamerník 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Bratří Čapků 16 , 591 01 Žďár n.Sáz. IV. Česká republika
Člen představenstva Ing. Jan Němec CSc, 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Bezručova 1807/3 , Tábor 390 03
Člen představenstva Ing. Michal Klika 1.11.1991 - 22.6.1992
Adresa: Klimentova 515 , 155 00 Praha 4 Česká republika
náměstek generálního ředitele Ing. Michal Bušta 1.11.1991 - 22.6.1992
Adresa: Františka Křížka 1173/10 , Praha 170 00
Náměstkyně generálního ředitele Stanislava Dušková 11.2.1992 - 22.6.1992
Adresa: Varnsdorfská 336/7 , Praha 190 00
Místopředseda představenstva Stanislava Dušková 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Varnsdorfská 336/7 , Praha 190 00
náměstek generálního ředitele Ing. Michal Bušta 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Františka Křížka 1173/10 , Praha 170 00
Náměstkyně generálního ředitele Stanislava Dušková 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Varnsdorfská 336/7 , Praha 190 00
Místopředseda představenstva Ing. Michal Bušta 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Františka Křížka 1173/10 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Zbyněk Folkert 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Na labuťce 583 , Praha 8 Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Větrovský 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Blatovská 2302/7 , Praha 100 00
Člen představenstva Mgr. Zdeněk Procházka 1.9.1994 - 9.11.1994
Adresa: Píškova 1946/12 , Praha 155 00
2.místopředseda představenstva JUDr. Nataša Brožová 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Doležalova 1057/27 , Praha 198 00
Člen představenstva Ing. František Hamerník 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Bratří Čapků 16 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Člen představenstva Ing. Antonín Kyncl 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Lenger 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Radomská 470/3 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. Pavel Žák 9.11.1994 - 15.9.1995
Adresa: Fantova 1757/9 , Praha 155 00
Člen představenstva Stanislava Dušková 1.9.1994 - 17.10.1995
Adresa: Varnsdorfská 336/7 , Praha 190 00
1.Místopředseda představenstva Ing. Michal Bušta 1.9.1994 - 17.10.1995
Adresa: Františka Křížka 1173/10 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Zuzana Trefancová 1.9.1994 - 21.4.1998
Adresa: Zelenečská 507/53 , Praha 198 00
místopředsedkyně představenstva Stanislava Dušková 17.10.1995 - 24.3.1999
Adresa: Varnsdorfská 336/7 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Zuzana Trefancová 21.4.1998 - 24.3.1999
Adresa: Travná 1295 , Praha 198 00
Člen představenstva Ing. Michal Bušta 17.10.1995 - 25.8.2004
Vznik členství 30.6.2000
Adresa: Františka Křížka 1173/10 , Praha 170 00
místopředsedkyně představenstva Stanislava Dušková 24.3.1999 - 28.12.2004
Vznik funkce 30.6.2000
Zánik funkce 8.7.2004
Adresa: Na Groši 1349/4 , Praha 102 00
Generální ředitel Ing. Ivan Čapek 28.11.1989 - 9.2.2005
Zánik funkce 16.12.2004
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Ivan Čapek 22.6.1992 - 9.2.2005
Vznik funkce 30.6.2000
Zánik funkce 16.12.2004
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Michal Bušta 25.8.2004 - 9.2.2005
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 16.12.2004
Adresa: Heřmanova 1087/10 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Ivan Čapek 9.2.2005 - 25.7.2005
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 14.7.2005
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Michal Bušta 25.7.2005 - 16.10.2006
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 30.9.2006
Adresa: Heřmanova 1087/10 , Praha 170 00
místopředsedkyně představenstva Ing. Soňa Dostálová 28.12.2004 - 15.7.2009
Vznik funkce 3.9.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
Generální ředitel Ing. Petr Křižanovský 9.2.2005 - 15.7.2009
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Součkova 981/3 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Petr Křižanovský 9.2.2005 - 15.7.2009
Vznik funkce 16.12.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Součkova 981/3 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Vladimír Kujínek 16.10.2006 - 15.7.2009
Vznik členství 1.10.2006
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Na Bendovce 788/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Soňa Dostálová 15.7.2009 - 29.7.2009
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
místopředseda představenstva JUDr. Ing. Jiří Charvát 15.7.2009 - 17.12.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 7.9.2012
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 7.9.2012
Adresa: 122 , Lípa nad Orlicí 517 21
předseda představenstva Miroslav Otépka 15.7.2009 - 22.2.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 321 , Přílepy 769 01
člen představenstva Ing. Soňa Dostálová 29.7.2009 - 26.6.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Dagmar Herring 17.12.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 3.12.2012
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Vršavská 216 , Zlín 760 01
předseda představenstva Miroslav Otépka 22.2.2014 - 26.6.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 321 , Přílepy 769 01
předseda představenstva Miroslav Otépka 26.6.2014 - 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 23.3.2016
Vznik funkce 16.6.2014
Zánik funkce 23.3.2016
Adresa: 321 , Přílepy 769 01
místopředseda představenstva Dagmar Herring 26.6.2014 - 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Vršavská 216 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Soňa Dostálová 26.6.2014 - 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
předseda představenstva Dagmar Herring 3.5.2016 - 29.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 12.5.2019
Vznik funkce 21.4.2016
Zánik funkce 12.5.2019
Adresa: Vršavská 216 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Soňa Dostálová 3.5.2016 - 29.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 12.5.2019
Vznik funkce 21.4.2016
Zánik funkce 12.5.2019
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
člen představemstva Ing. Vojtěch Toul 3.5.2016 - 29.5.2019
Vznik členství 23.3.2016
Zánik členství 12.5.2019
Adresa: Oskol 326/9 , Kroměříž 767 01

Dozorčí rada STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Michal Klika 29.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: Na dlouhém lánu 274/18 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Vrbka 29.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Miroslav Tomeš 29.5.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Trnková 2998 , Česká Lípa 470 01
Člen Ing. Ladislav Rouspetr 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Staniční 1194/38 , Plzeň 312 00
Člen Ing. Jiří Valenta CSc. 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
Člen Ing. Soňa Dostálová 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
Předseda Ing. Vladimír Kopl 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Urxova 462/5 , Olomouc 779 00
Člen Ing. Antonín Kyncl 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Antala Staška 1027/67 , Praha 140 00
Člen Ivan Fialka 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Na dračkách 852/15 , Praha 162 00
Člen Ing. František Hamerník 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Bratří Čapků 16 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Člen Ing. Stanislav Neubauer 13.5.1993 - 9.11.1994
Adresa: Pod Krčským lesem 1382/6 , Praha 142 00
Člen Ing. Jiří Ander 13.5.1993 - 15.9.1995
Adresa: Otvovická 425/2 , Praha 165 00
Člen Ing. Pavel Janda 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Flöglova 1506/7 , Praha 155 00
Předseda Dr. Vratislav Šlajer 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Polská 1532/48 , Praha 120 00
místopředseda Ing. Milan Brejcha 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Stehlíkova 6 , 301 00 Plzeň Česká republika
Člen Ing. Soňa Dostálová 9.11.1994 - 15.9.1995
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
Člen Ing. Karel Klouček 1.9.1994 - 8.11.1999
Adresa: Kapraďová 2650/8 , Praha 106 00
Předseda Ing. Petr Knapp 15.9.1995 - 8.11.1999
Adresa: Šlikova 1316/1 , Praha 169 00
místopředseda Ing. Zdeněk Lenger 15.9.1995 - 8.11.1999
Adresa: Hackerova 793/5 , Praha 181 00
Člen Ing. Zuzana Trefancová 8.11.1999 - 30.3.2002
Adresa: Travná 1295 , Praha 198 00
Předseda JUDr. Alena Kartnerová 8.11.1999 - 25.8.2004
Vznik funkce 22.6.1999
Adresa: Stallichova 933/7 , Praha 140 00
Místopředseda Ing. Michal Procházka 8.11.1999 - 25.8.2004
Vznik funkce 22.6.1999
Adresa: Lucemburská 2175/22 , Praha 130 00
Předseda Ing. Zdeněk Lukeš 25.8.2004 - 25.8.2004
Vznik funkce 10.6.2004
Adresa: Ravenská 322 , Praha 10 Česká republika
Člen Ing. Soňa Dostálová 30.3.2002 - 28.12.2004
Vznik členství 4.12.2001
Zánik členství 3.9.2004
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
Člen Milan Zelený 28.12.2004 - 3.7.2006
Vznik členství 7.10.2004
Zánik členství 31.5.2006
Adresa: Kubelíkova 703/66 , Praha 130 00
člen Pavla Sluková 3.7.2006 - 16.10.2006
Vznik členství 31.5.2006
Adresa: Baškirská 1408/9 , Praha 101 00
Předseda Ing. Zdeněk Lukeš 25.8.2004 - 15.7.2009
Vznik funkce 10.6.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Ravennská 322 , Praha 109 00
Místopředseda Jan Mayer 25.8.2004 - 15.7.2009
Vznik funkce 10.6.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Nad Rokoskou 2237/9 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Ing. Pavla Sluková 16.10.2006 - 15.7.2009
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Baškirská 1408/9 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Klika 15.7.2009 - 29.7.2009
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: Na Dlouhém lánu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Marian Sedlář 15.7.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 26.1.2010
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: 47 , Jarohněvice 768 01
místopředseda dozorčí rady Dagmar Herringová 15.7.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: B. Němcové 1113 , Otrokovice 765 02
člen dozorčí rady Ing. Michal Klika 29.7.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Adresa: Na Dlouhém lánu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda dozorčí rady Dagmar Herring 3.2.2010 - 17.12.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 3.12.2012
Vznik funkce 26.1.2010
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: B. Němcové 1113 , Otrokovice 765 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Klika 3.2.2010 - 19.6.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 26.1.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na Dlouhém lánu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Vrbka 3.2.2010 - 19.6.2013
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Michal Klika 19.6.2013 - 28.6.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na Dlouhém lánu , 160 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda dozorčí rady Jan Vrbka 19.6.2013 - 28.6.2013
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Miroslav Tomeš 19.6.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Trnková 2998 , Česká Lípa 470 01
předseda dozorčí rady Michal Klika 28.6.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na dlouhém lánu 274/18 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Jan Vrbka 28.6.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Klika 26.6.2014 - 29.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 12.5.2019
Vznik funkce 16.6.2014
Zánik funkce 12.5.2019
Adresa: Na dlouhém lánu 274/18 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Vrbka 26.6.2014 - 29.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 12.5.2019
Vznik funkce 16.6.2014
Zánik funkce 12.5.2019
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Miroslav Tomeš 26.6.2014 - 29.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 12.5.2019
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 12.5.2019
Adresa: Trnková 2998 , Česká Lípa 470 01

Prokura STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
samostatný prokurista 1.9.1994
samostatný prokurista 1.11.1991
samostatný prokurista 1.11.1991
samostatný prokurista 28.11.1989
samostatný prokurista 28.11.1989
Jméno Ing. Lumír Srch 28.11.1989 - 1.11.1991
Adresa: Mládežnická 3063/3 , Praha 106 00
Jméno Ing. Jiří Ander 1.11.1991 - 22.6.1992
Adresa: Otvovická 425/2 , Praha 165 00
Jméno Zdeněk Šimek 1.11.1991 - 13.5.1993
Adresa: Blažíčkova 984/2 , Praha 140 00
Jméno JUDr. Antonín Malík 28.11.1989 - 17.2.1998
Adresa: Kišiněvská 806/4 , Praha 100 00
Jméno Ing. Josef Šonka 1.9.1994 - 8.11.1999
Adresa: Malířská 386/1 , Praha 170 00

Sbírka Listin STROJIMPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 29/SL 76 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 51
B 29/SL 75 notářský zápis, stanovy společnosti nz 318/2014 Městský soud v Praze 11.6.2014 23.6.2014 16.7.2014 17
B 29/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 1.7.2014 50
B 29/SL 73 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2013 17.6.2013 8
B 29/SL 72 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2013 13.6.2013 23
B 29/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2013 12.6.2013 14
B 29/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2012 12.12.2012 12.2.2013 19
B 29/SL 69 ostatní rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 3.12.2012 12.12.2012 12.2.2013 2
B 29/SL 68 notářský zápis NZ 136/2012 Městský soud v Praze 12.6.2012 6.8.2012 20.8.2012 18
B 29/SL 67 účetní závěrka r. 2011 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 20.6.2012 26
B 29/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 20.6.2012 15
B 29/SL 64 notářský zápis NZ 208/2011 Městský soud v Praze 14.6.2011 23.6.2011 7.7.2011 100
B 29/SL 63 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 24
B 29/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 10
B 29/SL 61 výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 18
B 29/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 424/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 9.8.2010 24.8.2010 56
B 29/SL 59 výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 13
B 29/SL 58 účetní závěrka r. 2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 25
B 29/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 10
B 29/SL 54 účetní závěrka r.2008-příloha konsol. Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 15
B 29/SL 53 účetní závěrka r.2008-konsol.+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 6
B 29/SL 52 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 29
B 29/SL 51 účetní závěrka r.2008+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 9
B 29/SL 50 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 11
B 29/SL 56 notářský zápis NZ 394/2009 Městský soud v Praze 26.6.2009 16.7.2009 33
B 29/SL 55 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.6.2009 16.7.2009 6
B 29/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2008 26.9.2008 3.10.2008 20
B 29/SL 48 notářský zápis NZ 653/2008 Městský soud v Praze 11.9.2008 26.9.2008 3.10.2008 22
B 29/SL 47 účetní závěrka - příloha ke konsol.ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 15
B 29/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 6
B 29/SL 45 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 29
B 29/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 9
B 29/SL 43 výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 20
B 29/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora konsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 21
B 29/SL 40 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 21
B 29/SL 39 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 27.9.2006 25.10.2006 4
B 29/SL 38 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 26.9.2006 25.10.2006 1
B 29/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.9.2006 25.10.2006 2
B 29/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2006 7.9.2006 20
B 29/SL 35 notářský zápis NZ 473/06 Městský soud v Praze 31.5.2006 19.7.2006 30
B 29/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 11.7.2006 79
B 29/SL 33 notářský zápis NZ 335/05 Městský soud v Praze 16.12.2005 5.4.2006 28
B 29/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2006 5.4.2006 5.4.2006 20
B 29/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2005 10.1.2006 11.1.2006 20
B 29/SL 31 notářský zápis NZ 335/05 Městský soud v Praze 16.12.2005 9.1.2006 28
B 29/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.7.2005 11.8.2005 2
B 29/SL 28 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 14.7.2005 11.8.2005 1
B 29/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva + audit r. 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 15.7.2005 82
B 29/SL 26 ostatní NZ 715/02 Městský soud v Praze 12.6.2002 15.7.2004 5.4.2005 6
B 29/SL 25 ostatní zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 5.6.2002 15.7.2004 5.4.2005 16
B 29/SL 24 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.6.2004 15.7.2004 5.4.2005 9
B 29/SL 23 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 16.12.2004 22.12.2004 5.4.2005 2
B 29/SL 22 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 4
B 29/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 66
B 29/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 75
B 29/SL 19 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 5.6.2002 2.7.2002 3.7.2002 16
B 29/SL 18 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 5.6.2002 2.7.2002 3.7.2002 24
B 29/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.7.2002 3.7.2002 102
B 29/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 6.12.2001 41
B 29/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 55
B 29/SL 14 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 27.8.2001 3.9.2001 10.9.2001 6
B 29/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2001 5.9.2001 21
B 29/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.9.2001 56
B 29/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 25.9.2000 28
B 29/SL 9 ostatní zápis z DR/představenstva Městský soud v Praze 29.6.2000 14.8.2000 2
B 29/SL 8 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 29.6.2000 14.8.2000 2
B 29/SL 10 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 30.6.2000 14.8.2000 6
B 29/SL 7 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.6.2000 1.8.2000 2
B 29/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 3.8.1999 25
B 29/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 15.7.1998 17
B 29/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 18.5.1998 22
B 29/SL 3 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora NZ 152/97, za rok 1996 Městský soud v Praze 24.6.1997 14.10.1997 89
B 29/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 85/96 Městský soud v Praze 18.6.1996 14.10.1997 16
B 29/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 292/89 Městský soud v Praze 24.11.1989 14.10.1997 50

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STROJIMPORT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000795
Jméno STROJIMPORT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 18.5.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo STROJIMPORT, a.s.

Živnosti a provozovny STROJIMPORT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U nákladového nádraží 3146/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002417961
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.3.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna U nákladového nádraží 3146/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002417961
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1999

Živnost č. 3 Obchodní činnost s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.1995
Zánik oprávnění 24.10.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán STROJIMPORT, a.s.

Člen statutárního orgánu Dagmar Herring
Člen statutárního orgánu Ing. Soňa Dostálová
Člen statutárního orgánu Ing. Vojtěch Toul

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STROJIMPORT a.s.

IČO: 00000795
Firma: STROJIMPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Sídlo STROJIMPORT a.s.

Sídlo: U Nákladového nádraží 3146/6 NEOAD, Praha 3 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
tracking image