Firma STROJIMPORT, a.s. IČO 00000795


STROJIMPORT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

STROJIMPORT, a.s. (00000795) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3146, 130 00 Praha 3 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1989 a je stále aktivní. STROJIMPORT, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o STROJIMPORT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STROJIMPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STROJIMPORT, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o STROJIMPORT, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro STROJIMPORT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STROJIMPORT a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 29
IČO (identifikační číslo osoby) 00000795
Jméno STROJIMPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.11.1989
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti STROJIMPORT a.s., IČ 00000795, se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29 přijala v souladu s ust. § 183i až § 183n obch. zák. následující usnesení: Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů a výpisu z evidence cenných papírů (zaknihovaných akcií) vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obch. zák. právnickou osobou, která vlastní ve společnosti STROJIMPORT a.s. akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,22% základního kapitálu společnosti STROJIMPORT a.s., s nimiž je spojen podíl ve výši 99,22 % na hlasovacích právech společnosti STROJIMPORT a.s. Valná hromada určuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je hlavním akcionářem společnosti STROJIMPORT a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu akcií všech ostatních akcionářů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. Valná hromada konstatuje, že obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín doložila potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, že předala finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za výše uvedené akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích provede výše uvedený obchodník s cennými papíry. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu akcií všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tak, že přecházejí na hlavního akcionáře ? obchodní společnost TOSHULIN, a.s., IČ 25510851, se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín za podmínek stanovených § 183i až § 183n obch. zák. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou kmenovou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 2,30 Kč činí částku 8,- Kč (slovy osm korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena Znaleckým posudkem č. 8/24037827/11 ze dne 29.4.2011 vypracovaným společností E&Y Valuations s.r.o., členem skupiny Ernst &Young Global Limited, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10, PSČ 120 00, IČ 16190581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od 27.6.2011 - 2.8.2012
Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti STROJIMPORT a.s. konané dne 31,5,2006 osnížení základního kapitálu společnosti vsouladu s§ 216a odst.1a) obch.zák.:- Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let aztráty roku 2005 vcelkové výši 481 563 644,70 Kč.- Rozsah snížení základního kapitálu společnosti bude tak, že základní kapitál se snižuje ze současné výše 529 823 000,00 Kč na 48 743 716,00 Kč.- Způsob snížení bude proveden snížením jmenovité hodnoty všech akcií ve stejném poměru.- Lhůta pro předložení listinných akcií kvyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii vsídle společnosti Praha 3, UNákladového nádraží 6 bude do 60 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Kpředložení listinných akcií budou akcionáři vyzváni způsobem uvedeným vzákoně. 11.7.2006 - 8.9.2006
Valná hromada konaná dne 16. prosince 2005 schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení:1. Základní kapitál společnosti STROJIMPORT a. s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 48 250 000 Kč na novou výši 529 823 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 481 573 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 481 573 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě. S každou novou akcií je spojeno 40 hlasů. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 1 000 Kč. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku nebude vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne prvním pracovním dnem třetího kalendářního týdne následujícího po pozdějším z těchto dnů: (1) den, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, (2) den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení užšího prospektu nových akcií, případně obdobného dokumentu podle právní úpravy účinné v době schvalování. Lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva skončí posledním pracovním dnem pátého kalendářního týdne následujícího po pozdějším z výše uvedených dnů. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese U nákladového nádraží 6, Praha 3, č. dveří 521-522. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejméně 3 pracovní dny před počátkem běhu této lhůty, a to v případě, že tento den nebude konkrétně uveden v informaci o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií, které je spojeno se zaknihovanými akciemi, je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kterým započne běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva.4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250 000 Kč lze na základě přednostního práva upsat 2 495,1968 (t. j. počet vyjádřený zlomkem 481 573 / 193) nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25 Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 24,951 % (t. j. podíl vyjádřený zlomkem 481 573 / 1 930 000). Upisovat lze pouze celé akcie.5. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem nabí 30.12.2005 - 29.3.2006
Valná hromada konaná dne 16. prosince 2005 schválila toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení:1. Základní kapitál společnosti STROJIMPORT a. s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 48 250 000 Kč na novou výši 529 823 000 Kč. Základní kapitál bude tedy zvýšen o částku 481 573 000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 481 573 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě. S každou novou akcií je spojeno 40 hlasů. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz nově vydávaných akcií upisovaných na základě přednostního práva i bez využití přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, a tedy činí 1 000 Kč. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.3. Přednostní právo na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku nebude vyloučeno ani omezeno. Běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva započne prvním pracovním dnem třetího kalendářního týdne následujícího po pozdějším z těchto dnů: (1) den, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, (2) den, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení užšího prospektu nových akcií, případně obdobného dokumentu podle právní úpravy účinné v době schvalování. Lhůta pro upsání akcií na základě přednostního práva skončí posledním pracovním dnem pátého kalendářního týdne následujícího po pozdějším z výše uvedených dnů. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti na adrese U nákladového nádraží 6, Praha 3, č. dveří 521-522. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejméně 3 pracovní dny před počátkem běhu této lhůty, a to v případě, že tento den nebude konkrétně uveden v informaci o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování nových akcií, které je spojeno se zaknihovanými akciemi, je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy den, kterým započne běh lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva.4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250 000 Kč lze na základě přednostního práva upsat 2 495,1968 (t. j. počet vyjádřený zlomkem 481 573 / 193) nových akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25 Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 24,951 % (t. j. podíl vyjádřený zlomkem 481 573 / 1 930 000). Upisovat lze pouze celé akcie.5. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem nabí 30.12.2005 - 30.12.2005
Všechny akcie jsou akcie kmenové. 30.3.2002
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8,12,2000 o sníženízákladního jmění v souladu s § 193, odst. 1 a § 216a) odst. 1,písm. b) obchodního zákoníku. Důvodem snížení základního jměníje úhrada ztráty minulých obodobí v takové výši, aby společnostnebyla blokována v obchodních aktivitách. Základní jmění budesníženo z 1 930 mil. Kč o částku 1.881.750.000,- Kč na částku48.250.000,- Kč. Snížení bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty všech akcií ve stejném poměru. Jmenovitá hodnota 1zaknihované akcie znějící na jméno - ISIN CZ 0009031761 - aakcie na majitele - ISIN CZ 0008464153 - bude snížena z 1000,-Kč na 25,- Kč změnou zápisu v evidenci Střediska cenných papírů.Jmenovitá hodnota veřejně neobchodovatelných listinných akciíznějících na jméno bude snížena z 10.000.000,- Kč na 250.000,-Kč vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii spodpisem členů představenstva. Listinné akcie budou předloženy kvyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii v sídlespolečnosti, tj. Praha 3, U Nákladového nádraží 6, ve lhůtě do90 dnů po uveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady doobchodního rejstříku. K předložení listinných akcií budouakcionáři vyzváni způsobem uvedeným v zákoně. 12.2.2001 - 11.6.2001
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 22. června 1999bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění z částky 800,000.000,-Kč o částku 1.130,000.000,- Kč na částku 1.930,000.000,- Kčvydáním 113 kusů kmenových, veřejně neobchodovatelných akcií,znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě10,000.000,- Kč každé, emisní kurs jednotlivé akcie se rovnájejí jmenovité hodnotě, které budou nabídnuty určitému zájemci -společnosti Česká inkasní s.r.o.. Tento určitý zájemce jepovinen upsat předmětné akcie do 30 dnů ode dne zapsání usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a potésplatit do 10 dnů nepeněžitým vkladem, který představujepohledávku společnosti Česká inkasní s.r.o. vůči STROJIMPORTua.s. v nominální hodnotě 1.130,000.000,- Kč. Tento nepeněžitývklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípředmětné pohledávky. 30.3.2000 - 23.6.2000
Základní jmění 800 000 000,-Kč splaceno 23.4.1997
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 24.5.1990 bylyschváleny změny a doplňky § 3 a § 6 stanov společnosti a roz-hodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne6.4.1990, čj.1747/90,poř.č.0385 byla schválena změna § 3 stanov. 21.9.1990
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena dle zák. č.243/1949 Sb.,o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení,uděleném FMZO ze dne 21.11.1989 /č.j. 7178/62/89 a na usneseníustávající valné hromady ze dne 24.11.1989 osvědčené notářskýmzápisem č.j. 1 NZ 292/89, 1 N 348/89 ze dne 24.11.1989. 28.11.1989

Aktuální kontaktní údaje STROJIMPORT a.s.

Kapitál STROJIMPORT a.s.

zakladni jmění 48 743 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.9.2006
zakladni jmění 529 823 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.3.2006 - 8.9.2006
zakladni jmění 48 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2001 - 29.3.2006
zakladni jmění 1 930 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.2000 - 11.6.2001
zakladni jmění 800 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.9.1995 - 23.6.2000
zakladni jmění 390 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.9.1990 - 15.9.1995
zakladni jmění 720 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.1989 - 21.9.1990

Sídlo STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Nákladového nádraží 3146 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Nákladového nádraží 3146/6, PSČ 13000
2.8.2012
Adresa U Nákladového nádraží 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Nákladového nádraží 6
8.11.1999 - 2.8.2012
Adresa Vinohradská 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 184
28.11.1989 - 8.11.1999

Předmět podnikání STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.7.2009
Provádění zahraničního obchodu svojenským materiálem vrozsahu povolení vydaného podle zvláštního zákona 20.9.2006 - 10.7.2014
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahupovolení vydaného podle zvláštního zákona 13.10.1997 - 7.11.2003
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 15.9.1995 - 29.7.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 15.9.1995 - 29.7.2009
Činnost účetních poradců. 15.9.1995 - 29.7.2009
Vedení účetnictví pro jiné subjekty. 15.9.1995 - 29.7.2009
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahupovolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb. 15.9.1995 - 13.10.1997
pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně doplňkovýchslužeb. 1.9.1994 - 29.7.2009
AVM 24 - služby poskytované nebo příjmané v souvislosti s vý-robky uvedenými v tomto povolenív teritoriálním zaměřeníBangladéš, Syrie, Thajsko,Argentina, Bolívie,Brazílie,Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras,Chille, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru,Paraguay, Salvador, Uruguay, Venezulea. 4.1.1994 - 15.9.1995
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu:SVM 11 - elektronická zařízení spec. konstr. pro voj. použitía jejich spec. konstr. součásti. 4.1.1994 - 15.9.1995
SVM 18 - zařízení a technologie pro "výrobu" výrobků uvedenýchv seznamu vojenského materiálu dle přílohy č.1. k vyhlášceč. 89/1994 s vyjímkou položek SVM 7, SVM 8. 4.1.1994 - 15.9.1995
Obchodní činnost /vyjma činností uvedených v přílohách zákonač. 455/91 Sb./ 13.5.1993 - 29.7.2009
Obchodní činnost /vyjma činností uvedených v přílohách zákonač. 455/92 Sb./ 22.6.1992 - 13.5.1993
1/ dovoz a vývoz kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů,nářadí a měřidel k nim,dřevoobráběcích strojů a výrobních celkůna zpracování dřeva včetně překližkáren a nábytkáren, zařízenína výrobu tužek, sklářských strojů, dále zařízení na výrobuložisek, na výrobu kování, kovového nádobí a příborů, dodávkykováren, lisoven, řetízkáren, šroubáren a zařízení dílen; 21.9.1990 - 22.6.1992
2/ vývoz a dovoz náhradních dílů, komponentů, projektů, případněstavebních částí dodávek v rozsahu předmětu podnikání; 21.9.1990 - 22.6.1992
3/ poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb odzahraničních osob formou montáží a technické pomoci,souvisejících s vývozem a dovozem zboží v rozsahu předmětupodnikání uvedeného v bodu 1/ a 2/; 21.9.1990 - 22.6.1992
4/vývoz a dovoz jiných věcí než uvedených v bodě 1/ a 2/, pokudnení rozhodnutím federálního ministerstva zahraničního obchoduvyhrazen jiným subjektům; 21.9.1990 - 22.6.1992
5/ poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejícíchbezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámcipředmětu podnikání. 21.9.1990 - 22.6.1992
Předmětem podnikání společnosti je provádění ekonomické činnostive vnějších ekonomických vztazích, zejména 21.9.1990 - 22.6.1992
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodníčinnost,zvláště:1/ vývoz a dovoz kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů,nářadí a měřidel k nim, dřevoobráběcích strojů a výrobních celkůna zpracování dřeva včetně překližkáren a nábytkáren, zařízenína výrobu tužek, sklářských strojů, dále zařízení na výrobuložisek, na výrobu kování, kovového nádobí a příborů, dodávkykováren, lisoven, řetízkáren, šroubáren a zařízení dílen;2/ vývoz a dovoz textilních, obuvnických,koželužných,průmyslových šicích a pletacích strojů a zařízení,závodů a technologických souborů pro přípravu a zpracovánítextilních surovin, výrobu pleteného a stávkového zboží, závodůa technologických souborů pro obuvnický, kožedělný a kožešnickýprůmysl; 28.11.1989 - 21.9.1990
3/ vývoz a dovoz náhradních dílů, komponentů, projektů, případněstavebních částí dodávek v rozsahu předmětu podnikání; 28.11.1989 - 21.9.1990
4/ poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb odzahraničních osob formou montáží a technické pomoci pokud tosouvisí s vývozem a dovozem zboží v rozsahu předmětu podnikání 28.11.1989 - 21.9.1990
5/ poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejícíchbezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámcipředmětu podnikání. 28.11.1989 - 21.9.1990

vedení firmy STROJIMPORT a.s.

Statutární orgán STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Dagmar Herring 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 21.4.2016
Adresa: Vršavská 216 , 760 01 Zlín Česká republika
Vršavská 216, 760 01 Zlín
místopředseda představenstva Ing. Soňa Dostálová 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 21.4.2016
Adresa: K Botiči 1457 , 101 00 Praha 10 Česká republika
K Botiči 1457/9, Vršovice, 101 00 Praha 10
člen představemstva Ing. Vojtěch Toul 3.5.2016
Vznik členství 23.3.2016
Adresa: Oskol 326 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Oskol 326/9, 767 01 Kroměříž
2.Místopředseda představenstva Jiří Valenta 28.11.1989 - 6.2.1990
Adresa: Jilmová 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 10
Člen představenstva Ladislav Klenovits 28.11.1989 - 6.2.1990
Adresa: Brožíkova 21 , Brno Česká republika
Brno, Brožíkova 21, okres Brno-město
Člen představenstva Josef Margetinec 28.11.1989 - 6.2.1990
Adresa: Hodžova 12 , Trenčín Slovenská republika
Trenčín, Hodžova 12
Náměstek generálního ředitele Ing. Richard Novák 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Soběslavská 58 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Soběslavská 58
Náměstek generálního ředitele Ing. František Betlach 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Bělčická 2842 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 2842
Člen představenstva Ing. Jiří Baran 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Česká 18 , Krnov Česká republika
Krnov, Česká 18, okres Bruntál
Člen představenstva Josef Berný 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Petržílkova 3306 , Praha 4-Modřany Česká republika
Praha 4-Modřany, Petržílkova 3306
Člen představenstva Antonín Tůma 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Mukařovská 26 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mukařovská 26
Člen představenstva Ing. Jiří Šefl 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Křižíkova 9 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Křižíkova 9
Náměstek generálního ředitele Ing. Rudolf Skuhra CSc. 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Nábř. L.Svobody 6 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Nábř. L.Svobody 6
Předseda představenstva Ing. Miloslav Novotný 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Slunečná 4566 , Gottwaldov Česká republika
Gottwaldov, Slunečná 4566
1.Místopředseda představenstva Ing. Jan Došek CSc. 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: U hřiště 1238 , Vsetín Česká republika
Vsetín, U hřiště 1238
Člen představenstva Dr. Jan Vinter 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Pujmanové 878 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pujmanové 878/33
Člen představenstva Ing. Jaroslav Tauš 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Vyhlasova 81 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vyhlasova 81, okres Plzeň-město
Člen představenstva Ing. Jiří Bitnar 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Donská 940 , Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Donská 940
Člen představenstva Ing. Zdeněk Hložek 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Letenská 11 , Brno Česká republika
Brno, Letenská 11, okres Brno-město
Člen představenstva Ing. Rudolf Kromp 28.11.1989 - 21.9.1990
Adresa: Nejedlého 468 , Sezimovo Ústí II Česká republika
Sezimovo Ústí II, Nejedlého 468
Člen představenstva Ing. Josef Margetinec 6.2.1990 - 21.9.1990
Adresa: Hodžova 12 , Trenčín Slovenská republika
Trenčín, Hodžova 12
2.Místopředseda představenstva Ing. Jiří Valenta CSc. 6.2.1990 - 21.9.1990
Adresa: Jilmová 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 10
Člen představenstva Ing. Zdeněk Hanzlík 28.11.1989 - 1.11.1991
Adresa: 491 , Šťáhlavy č.p Česká republika
Šťáhlavy č.p.491
Člen představenstva Ing. Ladislav Klenovits 6.2.1990 - 1.11.1991
Adresa: Brožíkova 21 , Brno Česká republika
Brno, Brožíkova 21, okres Brno-město
Člen představenstva Ing. Ivan Doležálek 21.9.1990 - 1.11.1991
Adresa: Na dolinách 8 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na dolinách 8
Náměstek generálního ředitele Ing. Jiří Kostlán 28.11.1989 - 11.2.1992
Adresa: Stallichova 936 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Stallichova 936
Náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Galoda 21.9.1990 - 11.2.1992
Adresa: Gercenova 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gercenova 13
Člen představenstva Ing. Jiří Kostlán 28.11.1989 - 22.6.1992
Adresa: Stallichova 936 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Stallichova 936
Předseda představenstva Ing. Jozef Margetinec 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Hodžova 12 , Trenčín Slovenská republika
Trenčín, Hodžova 12
Člen představenstva Ing. Radomír Zbožínek 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Dlouhá 4570 , Zlín Česká republika
Zlín, Dlouhá 4570
1.Místopředseda představenstva Ing. Jiří Valenta CSc. 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Jilmová 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 10
2.Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Tauš 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Vyhlasova 81 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Vyhlasova 81, okres Plzeň-město
Člen představenstva Ing. Ivan Čapek 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
Člen představenstva Ing. František Hamerník 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Bratří Čapků 16 , Žďár n.Sáz. IV. Česká republika
Žďár n.Sáz. IV., Bratří Čapků 16/39
Člen představenstva Ing. Jan Němec CSc. 21.9.1990 - 22.6.1992
Adresa: Bezručova 1807 , Tábor Česká republika
Tábor, Bezručova 1807
Člen představenstva Ing. Michal Klika 1.11.1991 - 22.6.1992
Adresa: Klimentova 515 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentova 515
náměstek generálního ředitele Ing. Michal Bušta 1.11.1991 - 22.6.1992
Adresa: Františka Křižíka 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křižíka 10
Náměstkyně generálního ředitele Stanislava Dušková 11.2.1992 - 22.6.1992
Adresa: Warnsdorfská 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Warnsdorfská 7/336
Místopředseda představenstva Stanislava Dušková 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Varnsdorfská 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Varnsdorfská 7/336
náměstek generálního ředitele Ing. Michal Bušta 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Františka Křížka 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křížka 10
Náměstkyně generálního ředitele Stanislava Dušková 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Varnsdorfská 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Varnsdorfská 7/336
Místopředseda představenstva Ing. Michal Bušta 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Františka Křížka 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křížka 10
Člen představenstva Ing. Zbyněk Folkert 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Na labuťce 583 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na labuťce 583
Člen představenstva Jaroslav Větrovský 22.6.1992 - 1.9.1994
Adresa: Blatovská 7 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Blatovská 7/2302
Člen představenstva Mgr. Zdeněk Procházka 1.9.1994 - 9.11.1994
Adresa: Píškova 1946 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Píškova 1946
2.místopředseda představenstva JUDr. Nataša Brožová 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Doležalova 1057 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Doležalova 1057
Člen představenstva Ing. František Hamerník 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Bratří Čapků 16 , Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Bratří Čapků 16/39
Člen představenstva Ing. Antonín Kyncl 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Antala Staška 67 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 67
Člen představenstva Ing. Zdeněk Lenger 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Radomská 470 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Radomská 470
Člen představenstva Ing. Pavel Žák 9.11.1994 - 15.9.1995
Adresa: Fantova 1757 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Fantova 1757/9
Člen představenstva Stanislava Dušková 1.9.1994 - 17.10.1995
Adresa: Varnsdorfská 7 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Varnsdorfská 7/336
1.Místopředseda představenstva Ing. Michal Bušta 1.9.1994 - 17.10.1995
Adresa: Františka Křížka 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křížka 10
Člen představenstva Ing. Zuzana Trefancová 1.9.1994 - 21.4.1998
Adresa: Zelenčská 507 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Zelenčská 507/53
místopředsedkyně představenstva Stanislava Dušková 17.10.1995 - 24.3.1999
Adresa: Varnsdorfská 336 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Varnsdorfská 336/7
Člen představenstva Ing. Zuzana Trefancová 21.4.1998 - 24.3.1999
Adresa: Travná 1295 , Praha 9-Kyje Česká republika
Praha 9-Kyje, Travná 1295
Člen představenstva Ing. Michal Bušta 17.10.1995 - 25.8.2004
Vznik členství 30.6.2000
Adresa: Františka Křížka 1173 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křížka 1173/10
místopředsedkyně představenstva Stanislava Dušková 24.3.1999 - 28.12.2004
Vznik funkce 30.6.2000
Zánik funkce 8.7.2004
Adresa: Na Groši 1349 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Groši 1349/4A
Generální ředitel Ing. Ivan Čapek 28.11.1989 - 9.2.2005
Zánik funkce 16.12.2004
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
předseda představenstva Ing. Ivan Čapek 22.6.1992 - 9.2.2005
Vznik funkce 30.6.2000
Zánik funkce 16.12.2004
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
Člen představenstva Ing. Michal Bušta 25.8.2004 - 9.2.2005
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 16.12.2004
Adresa: Heřmanova 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 10/1087
člen představenstva Ing. Ivan Čapek 9.2.2005 - 25.7.2005
Vznik členství 30.6.2000
Zánik členství 14.7.2005
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18
člen představenstva Ing. Michal Bušta 25.7.2005 - 16.10.2006
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 30.9.2006
Adresa: Heřmanova 10 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 10/1087, PSČ 17000
místopředsedkyně představenstva Ing. Soňa Dostálová 28.12.2004 - 15.7.2009
Vznik funkce 3.9.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: K Botiči 1457 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, K Botiči 1457
Generální ředitel Ing. Petr Křižanovský 9.2.2005 - 15.7.2009
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Součkova 981 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Součkova 981/3
předseda představenstva Ing. Petr Křižanovský 9.2.2005 - 15.7.2009
Vznik funkce 16.12.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Součkova 981 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Součkova 981/3
člen představenstva Ing. Vladimír Kujínek 16.10.2006 - 15.7.2009
Vznik členství 1.10.2006
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Na Bendovce 788 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na Bendovce 788/3, PSČ 18100
člen představenstva Ing. Soňa Dostálová 15.7.2009 - 29.7.2009
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: K Botiči 1457 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, K Botiči 1457, PSČ 10000
místopředseda představenstva JUDr. Ing. Jiří Charvát 15.7.2009 - 17.12.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 7.9.2012
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 7.9.2012
Adresa: 517 21 Lípa nad Orlicí 122 Česká republika
Lípa nad Orlicí 122, PSČ 51721
předseda představenstva Miroslav Otépka 15.7.2009 - 22.2.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 769 01 Přílepy 321 Česká republika
Přílepy 321, PSČ 76901
člen představenstva Ing. Soňa Dostálová 29.7.2009 - 26.6.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: K Botiči 1457 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, K Botiči 1457, PSČ 10000
místopředseda představenstva Dagmar Herring 17.12.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 3.12.2012
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Vršavská 216 , 760 01 Zlín Česká republika
Vršavská 216, 760 01 Zlín
předseda představenstva Miroslav Otépka 22.2.2014 - 26.6.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 321 , 769 01 Přílepy Česká republika
č.p. 321, 769 01 Přílepy
předseda představenstva Miroslav Otépka 26.6.2014 - 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 23.3.2016
Vznik funkce 16.6.2014
Zánik funkce 23.3.2016
Adresa: 321 , 769 01 Přílepy Česká republika
č.p. 321, 769 01 Přílepy
místopředseda představenstva Dagmar Herring 26.6.2014 - 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Vršavská 216 , 760 01 Zlín Česká republika
Vršavská 216, 760 01 Zlín
člen představenstva Ing. Soňa Dostálová 26.6.2014 - 3.5.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: K Botiči 1457 , 101 00 Praha 10 Česká republika
K Botiči 1457/9, Vršovice, 101 00 Praha 10

Dozorčí rada STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Michal Klika 26.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Na dlouhém lánu 274 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na dlouhém lánu 274/18, Vokovice, 160 00 Praha 6
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Vrbka 26.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Manželů Dostálových 1215, Kyje, 198 00 Praha 9
člen dozorčí rady Miroslav Tomeš 26.6.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Trnková 2998 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Trnková 2998, 470 01 Česká Lípa
Člen Ing. Ladislav Rouspetr 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Staniční 38 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Staniční 38, okres Plzeň-město
Člen Ing. Jiří Valenta CSc. 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Jilmová 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 10
Člen Ing. Soňa Dostálová 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: K Botiči 1457 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, K Botiči 1457
Předseda Ing. Vladimír Kopl 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Urxova 5 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Urxova 5
Člen Ing. Antonín Kyncl 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Antala Staška 67 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 67
Člen Ivan Fialka 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Na dračkách 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na dračkách 15
Člen Ing. František Hamerník 13.5.1993 - 1.9.1994
Adresa: Bratří Čapků 16 , Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Bratří Čapků 16/39
Člen Ing. Stanislav Neubauer 13.5.1993 - 9.11.1994
Adresa: Pod krčským lesem 1382 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod krčským lesem 1382
Člen Ing. Jiří Ander 13.5.1993 - 15.9.1995
Adresa: Otvovická 425 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Otvovická 425
Člen Ing. Pavel Janda 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Floglova 1506 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Floglova 1506
Předseda Dr. Vratislav Šlajer 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Polská 48 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Polská 48
místopředseda Ing. Milan Brejcha 1.9.1994 - 15.9.1995
Adresa: Stehlíkova 6 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Stehlíkova 6/4, okres Plzeň-město
Člen Ing. Soňa Dostálová 9.11.1994 - 15.9.1995
Adresa: K Botiči 1457 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, K Botiči 1457
Člen Ing. Karel Klouček 1.9.1994 - 8.11.1999
Adresa: Kapraďova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kapraďova 8
Předseda Ing. Petr Knapp 15.9.1995 - 8.11.1999
Adresa: Šlikova 1 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šlikova 1
místopředseda Ing. Zdeněk Lenger 15.9.1995 - 8.11.1999
Adresa: Hackerova 793 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hackerova 793
Člen Ing. Zuzana Trefancová 8.11.1999 - 30.3.2002
Adresa: Travná 1295 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Travná 1295
Předseda JUDr. Alena Kartnerová 8.11.1999 - 25.8.2004
Vznik funkce 22.6.1999
Adresa: Stallichova 933 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Stallichova 933/7
Místopředseda Ing. Michal Procházka 8.11.1999 - 25.8.2004
Vznik funkce 22.6.1999
Adresa: Lucemburská 22 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lucemburská 22
Předseda Ing. Zdeněk Lukeš 25.8.2004 - 25.8.2004
Vznik funkce 10.6.2004
Adresa: Ravenská 322 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ravenská 322
Člen Ing. Soňa Dostálová 30.3.2002 - 28.12.2004
Vznik členství 4.12.2001
Zánik členství 3.9.2004
Adresa: K Botiči 1457 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, K Botiči 1457
Člen Milan Zelený 28.12.2004 - 3.7.2006
Vznik členství 7.10.2004
Zánik členství 31.5.2006
Adresa: Kubelíkova 66 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 66/703
člen Pavla Sluková 3.7.2006 - 16.10.2006
Vznik členství 31.5.2006
Adresa: Baškirská 1408 , 140 00 Praha - Praha 10 Česká republika
Praha - Praha 10, Baškirská 1408/9, PSČ 14000
Předseda Ing. Zdeněk Lukeš 25.8.2004 - 15.7.2009
Vznik funkce 10.6.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Ravennská 322 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ravennská 322
Místopředseda Jan Mayer 25.8.2004 - 15.7.2009
Vznik funkce 10.6.2004
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Nad Rokoskou 9 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237
člen dozorčí rady Ing. Pavla Sluková 16.10.2006 - 15.7.2009
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Baškirská 1408 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Baškirská 1408/9, PSČ 10000
člen dozorčí rady Ing. Michal Klika 15.7.2009 - 29.7.2009
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: Na Dlouhém lánu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Dlouhém lánu 18/294, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Ing. Marian Sedlář 15.7.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 26.1.2010
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: 768 01 Jarohněvice 47 Česká republika
Jarohněvice 47, PSČ 76801
místopředseda dozorčí rady Dagmar Herringová 15.7.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: B. Němcové 1113 , 765 02 Otrokovice Česká republika
Otrokovice, B. Němcové 1113, PSČ 76502
člen dozorčí rady Ing. Michal Klika 29.7.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Adresa: Na Dlouhém lánu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Dlouhém lánu 18/294, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Dagmar Herring 3.2.2010 - 17.12.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 3.12.2012
Vznik funkce 26.1.2010
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: B. Němcové 1113 , 765 02 Otrokovice Česká republika
Otrokovice, B. Němcové 1113, PSČ 76502
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Klika 3.2.2010 - 19.6.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 26.1.2010
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na Dlouhém lánu 18 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Dlouhém lánu 18/294, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Jan Vrbka 3.2.2010 - 19.6.2013
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: manželů Dostálových 1215 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, manželů Dostálových 1215, PSČ 19800
předseda dozorčí rady Michal Klika 19.6.2013 - 28.6.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na Dlouhém lánu , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Dlouhém lánu, PSČ 16000
místopředseda dozorčí rady Jan Vrbka 19.6.2013 - 28.6.2013
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: manželů Dostálových , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, manželů Dostálových, PSČ 19800
člen dozorčí rady Miroslav Tomeš 19.6.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Trnková 2998 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Trnková 2998, 470 01 Česká Lípa
předseda dozorčí rady Michal Klika 28.6.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na dlouhém lánu 274 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na dlouhém lánu 274/18, Vokovice, 160 00 Praha 6
místopředseda dozorčí rady Jan Vrbka 28.6.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 26.1.2010
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Manželů Dostálových 1215 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Manželů Dostálových 1215, Kyje, 198 00 Praha 9

Prokura STROJIMPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Lumír Srch 28.11.1989 - 1.11.1991
Adresa: Mládežnická 3063 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mládežnická 3063/3
Jméno Ing. Jiří Ander 1.11.1991 - 22.6.1992
Adresa: Otvovická 425 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Otvovická 425
Jméno Zdeněk Šimek 1.11.1991 - 13.5.1993
Adresa: Blažíčkova 984 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Blažíčkova 984
Jméno JUDr. Antonín Malík 28.11.1989 - 17.2.1998
Adresa: Kišiněvská 4 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kišiněvská 4
Jméno Ing. Josef Šonka 1.9.1994 - 8.11.1999
Adresa: Malířská 1 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Malířská 1

Sbírka Listin STROJIMPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 29/SL 76 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 51
B 29/SL 75 notářský zápis, stanovy společnosti nz 318/2014 Městský soud v Praze 11.6.2014 23.6.2014 16.7.2014 17
B 29/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 1.7.2014 50
B 29/SL 73 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2013 17.6.2013 8
B 29/SL 72 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2013 13.6.2013 23
B 29/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2013 12.6.2013 14
B 29/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2012 12.12.2012 12.2.2013 19
B 29/SL 69 ostatní rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 3.12.2012 12.12.2012 12.2.2013 2
B 29/SL 68 notářský zápis NZ 136/2012 Městský soud v Praze 12.6.2012 6.8.2012 20.8.2012 18
B 29/SL 67 účetní závěrka r. 2011 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 20.6.2012 26
B 29/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2012 20.6.2012 15
B 29/SL 64 notářský zápis NZ 208/2011 Městský soud v Praze 14.6.2011 23.6.2011 7.7.2011 100
B 29/SL 63 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 24
B 29/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 10
B 29/SL 61 výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 18
B 29/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 424/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 9.8.2010 24.8.2010 56
B 29/SL 59 výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 13
B 29/SL 58 účetní závěrka r. 2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 25
B 29/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 7.7.2010 10
B 29/SL 54 účetní závěrka r.2008-příloha konsol. Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 15
B 29/SL 53 účetní závěrka r.2008-konsol.+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 6
B 29/SL 52 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 29
B 29/SL 51 účetní závěrka r.2008+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 9
B 29/SL 50 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 17.7.2009 11
B 29/SL 56 notářský zápis NZ 394/2009 Městský soud v Praze 26.6.2009 16.7.2009 33
B 29/SL 55 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.6.2009 16.7.2009 6
B 29/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2008 26.9.2008 3.10.2008 20
B 29/SL 48 notářský zápis NZ 653/2008 Městský soud v Praze 11.9.2008 26.9.2008 3.10.2008 22
B 29/SL 47 účetní závěrka - příloha ke konsol.ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 15
B 29/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 6
B 29/SL 45 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 29
B 29/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 9
B 29/SL 43 výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 9.7.2008 20
B 29/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora konsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 21
B 29/SL 40 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 21
B 29/SL 39 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 27.9.2006 25.10.2006 4
B 29/SL 38 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 26.9.2006 25.10.2006 1
B 29/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.9.2006 25.10.2006 2
B 29/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2006 7.9.2006 20
B 29/SL 35 notářský zápis NZ 473/06 Městský soud v Praze 31.5.2006 19.7.2006 30
B 29/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 11.7.2006 79
B 29/SL 33 notářský zápis NZ 335/05 Městský soud v Praze 16.12.2005 5.4.2006 28
B 29/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2006 5.4.2006 5.4.2006 20
B 29/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2005 10.1.2006 11.1.2006 20
B 29/SL 31 notářský zápis NZ 335/05 Městský soud v Praze 16.12.2005 9.1.2006 28
B 29/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.7.2005 11.8.2005 2
B 29/SL 28 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 14.7.2005 11.8.2005 1
B 29/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva + audit r. 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 15.7.2005 82
B 29/SL 26 ostatní NZ 715/02 Městský soud v Praze 12.6.2002 15.7.2004 5.4.2005 6
B 29/SL 25 ostatní zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 5.6.2002 15.7.2004 5.4.2005 16
B 29/SL 24 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.6.2004 15.7.2004 5.4.2005 9
B 29/SL 23 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 16.12.2004 22.12.2004 5.4.2005 2
B 29/SL 22 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 4
B 29/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 66
B 29/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 75
B 29/SL 19 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 5.6.2002 2.7.2002 3.7.2002 16
B 29/SL 18 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 5.6.2002 2.7.2002 3.7.2002 24
B 29/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.7.2002 3.7.2002 102
B 29/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 6.12.2001 41
B 29/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 55
B 29/SL 14 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 27.8.2001 3.9.2001 10.9.2001 6
B 29/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2001 5.9.2001 21
B 29/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.9.2001 56
B 29/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 25.9.2000 28
B 29/SL 9 ostatní zápis z DR/představenstva Městský soud v Praze 29.6.2000 14.8.2000 2
B 29/SL 8 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 29.6.2000 14.8.2000 2
B 29/SL 10 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 30.6.2000 14.8.2000 6
B 29/SL 7 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.6.2000 1.8.2000 2
B 29/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 3.8.1999 25
B 29/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 15.7.1998 17
B 29/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 18.5.1998 22
B 29/SL 3 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora NZ 152/97, za rok 1996 Městský soud v Praze 24.6.1997 14.10.1997 89
B 29/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 85/96 Městský soud v Praze 18.6.1996 14.10.1997 16
B 29/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 292/89 Městský soud v Praze 24.11.1989 14.10.1997 50

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STROJIMPORT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000795
Jméno STROJIMPORT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 18.5.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo STROJIMPORT, a.s.

Živnosti a provozovny STROJIMPORT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U nákladového nádraží 3146/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002417961
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.3.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna U nákladového nádraží 3146/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002417961
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1999

Živnost č. 3 Obchodní činnost s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.1995
Zánik oprávnění 24.10.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán STROJIMPORT, a.s.

Člen statutárního orgánu Dagmar Herring
Člen statutárního orgánu Ing. Soňa Dostálová
Člen statutárního orgánu Ing. Vojtěch Toul

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STROJIMPORT a.s.

IČO: 00000795
Firma: STROJIMPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Sídlo STROJIMPORT a.s.

Sídlo: U Nákladového nádraží 3146/6 NEOAD, Praha 3 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje STROJIMPORT a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000795
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00000795
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno STROJIMPORT a.s.
Sídlo U Nákladového nádraží 6 PRAHA 3 - STRAŠNICE 130 86 PRAHA
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 3, Drahobejlova 48, PRAHA 9, tel.: 283 018 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1561782/0800 1.4.2013
2102-200001163/0300 1.4.2013
43-1257560227/0100 1.4.2013
43-1254010297/0100 1.4.2013
2104167509/2700 1.4.2013
2104167517/2700 1.4.2013
CZ0203001740000000501163 1.4.2013
CZ7403001772280000501163 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00000795
Jméno firmy STROJIMPORT a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka yadsp78
tracking image