Firma STROJEXPORT a.s. IČO 00000990


STROJEXPORT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

STROJEXPORT a.s. (00000990) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 802, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1989 a je stále aktivní. STROJEXPORT a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o STROJEXPORT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STROJEXPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STROJEXPORT a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro STROJEXPORT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STROJEXPORT a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 25
IČO (identifikační číslo osoby) 00000990
Jméno STROJEXPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 24.11.1989
Usnesení mimořádné valné hromady o rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavní akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i a následných Obchodního zákoníku".1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti STROJEXPORT a.s. se sídlem Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 00000990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25, je obchodní společnost Bold Eagle Holdings Inc. se sídlem, 5511 Silverside Road, Suite 105, okres New Castle, Wilmigton, Delaware ,USA registrovaná v obchodním registru státu Delaware v USA, (dále jen ?hlavní akcionář?), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 28.01.2009, je vlastníkem celkem 181 ks (slovy: jednostoosmdesátjeden kus) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 250.000 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých), což představuje 94,76% (slovy: devadesátčtyři celých sedmdesátšest setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti.Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií.Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 6.12 2008.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i ?ostatní akcionáři?).3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 24,58 Kč (slovy: dvacetčtyři celých korun českých padesátosm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacetpět korun českých) 25.2.2009 - 28.4.2009
1) Důvod snížení základního kapitáluDůvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 1 853.081.804,19 Kč . Snížením základního kapitálu bude tato ztráta uhrazena v plném rozsahu a zbývající část ve výši 9 168.195,81 Kč současně pokryje část ztráty roku 2007.2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 -Základní kapitál na účet 429 01 - Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě této ztráty.3) Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál se snižuje z částky 1 910 000 000,- Kč t.j. o částku 1 862 250 000,- Kč na částku 47 750 000,- Kč .4) Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedenoVzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na majitele v zaknihované podobě, která činí 1.000,- Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 25,- Kč , u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , bude snížena na jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč a u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč . Následně po provedeném snížení základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. bude základní kapitál ve výši 47.750.000,- Kč rozdělen na 37.000 kusů akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25,- Kč, dále na 630 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč a na 181 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě a majících jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč. Na každých 25,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty a u zaknihovaných akcií se snížení jejich jmenovité hodnoty provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.5) Lhůta k předložení listinných akciíLhůta k předložení dosavadních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 10.000.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutí valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.Valná hromada schvaluje přednesený návrh na 18.7.2008 - 14.8.2008
Valná hromada společnosti STROJEXPORT a.s. rozhodla dle § 203obch. zák. o zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korunčeských) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionůkorun českých) na novou výši základního kapitálu 1.910.000.000,-Kč (slovy: jednamiliardadevětsetdesetmilionů korun českých).Upisování nad částku 1.810.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je řešení vysoké účetníztráty a propadu vlastního kapitálu. Zvýšení základního kapitáluumožní posílení ekonomické stability společnosti a vytvořípodmínky pro její další rozvoj.Základní kapitál bude zvýšen postupem dle § 203 obchodníhozákoníku tj. úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz budeodpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitýmvkladem.Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu budou upsánypředem určeným zájemcem a to společností ESINO HOLDING s.p.r.l.,Brusel. Přednostní právo všech akcionářů k upisování novýchakcií je vyloučeno podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku. O tomto vyloučení přednostního práva rozhodla valnáhromada společnosti dne 31.5.2002.Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základníhokapitálu upisovatelem ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel budezapočtena částka 1.810.000.000,- Kč (slovy:jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) tvořící částpeněžité pohledávky tohoto upisovatele vůči společnosti, vznikléna základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společnostíESINO HOLDING a Českou inkasní s.r.o. ze dne 23. dubna 2002 vevýši 2.359.423.270,52 Kč (slovy:dvěmiliardytřistapadesátdevětmilionůčtyřistadvacettřitisícedvěstěsedmdesát korun českých 52/100), kterou společnosti ESINOHOLDING b.v. Rotterdam postoupila smlouvou ze dne 17.5.2002společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel.Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníkuschvaluje započtení z důvodu snížení celkového objemu závazků aposílení ekonomické stability společnosti.Valná hromada ukládá představenstvu STROJEXPORT a.s. předat bezzbytečného odkladu upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Bruselnávrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti ESINO HOLDINGs.p.r.l., Brusel vůči STROJEXPORT a.s. proti pohledávce nasplacení emisního kurzu.Bude vydáno 181 (jednostoosmdesátjedna) kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korunčeských) každá, v listinné podobě znějících na jméno.Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií buderoven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budouvydávány bez emisního ažia.Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akciídosavadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnosti avydáním nových akcií nebudou práva spojená s držením akciídosavadních jakkoli změněna.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti STROJEXPORTa.s., aby pod 11.9.2002 - 27.11.2002
Ing. Jiří Vávra, Litvínovská 36, Praha 9 12.6.1991 - 15.9.1994
Ing. Stanislav Vrabec, Praha 4, Rosečská 5 15.10.1990 - 16.9.1994
Josef Majerik, Praha 4, Budějovické nám. 1206 15.10.1990 - 16.9.1994
náměstci generálního ředitele: 15.10.1990 - 15.9.1994
Ing. Jan Brácha, Praha 2, Slezská 11 15.10.1990 - 12.6.1991
Josef Miklík, Praha 1, Vodičkova 720 15.10.1990 - 12.6.1991
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb.,o akciových společnostech a zakládá se na státním povolení,uděleném FMZO ze dne 22.11.1989 č.j. 7199/62/89 a nastanovách schválených tímto ministerstvem a na usneseníustavující valné hromady ze dne 23.11.1989 osvědčenénotářským zápisem č.j. 1 NZ 290/89, 1 N 347/89 ze dne23.11.1989. 24.11.1989
Den vzniku je 24.11.1989. 24.11.1989
Název společnosti: 24.11.1989 - 3.4.2002
rusky: STROJEXPORT akcionernoe obščestvo 24.11.1989 - 3.4.2002
anglicky: STROJEXPORT Company limited 24.11.1989 - 3.4.2002
francouzsky: STROJEXPORT société anonyme 24.11.1989 - 3.4.2002
německy: STROJEXPORT Aktiengesellschaft 24.11.1989 - 3.4.2002
španělsky: STROJEXPORT sociedad anónima 24.11.1989 - 3.4.2002
Generální ředitel: Ing. Josef Regner, Praha 2, Mánesova 63 24.11.1989 - 16.9.1994

Aktuální kontaktní údaje STROJEXPORT a.s.

Kapitál STROJEXPORT a.s.

zakladni jmění 47 750 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2008
zakladni jmění 1 910 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2002 - 14.8.2008
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2002 - 27.11.2002
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1989 - 9.7.2002

Sídlo STROJEXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 802 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
30.8.2003
Adresa Václavské náměstí 802 , 113 26 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11326
3.4.2002 - 30.8.2003
Adresa Václavské nám. 56 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské nám. 56
24.11.1989 - 3.4.2002

Předmět podnikání STROJEXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.9.1994 - 25.2.2009
Zprostředkovatelské činnosti při koupi zboží za účelemjeho dalšího prodeje 14.9.1994 - 25.2.2009
vývoz a dovoz věcí s výjimkou položek uvedených v přílozek rozhodnutí FMZO č. 1747/90 ze dne 6.4.1990 u kterýchnení společnost uvedena zvláště: 12.6.1991 - 14.9.1994
a) vývoz a dovoz stavebních a silničních strojů, traťovýchstrojů, nosných ocelových konstrukcí, vah, nástrojůzeměvrtných, osobních a nákladních vagonů, transportních,ukládacích a zvedacích zařízení, přepravních prostředků,zařízení pro skladové hospodářství, zařízení pro ústřednívytápění, vzduchotechnických zařízení, zařízení pro výrobubetonových prefabrikátů a dílců, strojů a zařízení protěžbu a úpravu rud, uhlí a rašeliny, strojů a zařízení progeologický průzkum, zařízení pro úpravu vody a pro likvidacia skladování ekologicky závadných odpadů; 24.11.1989 - 14.9.1994
b) poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služebod zahraničních osob formou provádění geologického průzkumu,projekčních, stavebních a montážních prací, demolica technické pomoci, pokud to souvisí s vývozem a dovozem věcív rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
c) vývoz a dovoz věcí pro komplexní zajištění výstavbyvybraných integračních akcí pro plynárenský průmysl v SSSRvčetně vývozu věcí nezbytných pro zabezpečení pracovnícha sociálních podmínek čs. pracovníků; 24.11.1989 - 14.9.1994
d) vývoz a dovoz závodů a technologických souborůstrojírenského a zpracovatelského průmyslu v rozsahu předmětupodnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
e) vývoz a dovoz dílů, komponentů, částí zařízení, stavebníchčástí dodávek a projektů pokud to souvisí s vývozem a dovozemvěcí v rozsahu předmětu podnikání; 24.11.1989 - 14.9.1994
f) poskytování a přijímání služeb souvisejících bezprostředněs prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětupodnikání. 24.11.1989 - 14.9.1994

vedení firmy STROJEXPORT a.s.

Statutární orgán STROJEXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Mgr. Miloslav Vorlíček 20.8.2007
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
předseda představenstva Ing. Luděk Vinš 11.7.2014
Vznik členství 24.5.2006
Vznik funkce 31.5.2006
Adresa: Rektorská 234 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Rektorská 234/40, Malešice, 108 00 Praha 10
místopředseda představenstva Ing. Bartoloměj Kepl 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Weberova 2 , Děčín VI Česká republika
Děčín VI, Weberova 2/1528
člen představenstva Ing. Vladimír Kubálek 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Dělnická 6 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dělnická 6
člen představenstva Ing. Jaroslav Mošovský 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Fanfulíkova 1137 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Fanfulíkova 1137/6
člen představenstva Ing. Miloslav Tatíček 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Slezská 789 , Chrudim IV Česká republika
Chrudim IV, Slezská 789
člen představenstva Ing. Miroslav Varaus 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: V luhu 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V luhu 18
předseda představenstva Ing. Antonín Bobek 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Dukelská 67 , Chrudim Česká republika
Chrudim, Dukelská 67
člen představenstva Ing. Jiří Horák 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Vinohradská 83 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vinohradská 83
člen představenstva Ing. Miloslav Jansa 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Vajdova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vajdova 8/1040
člen představenstva Ing. Ivan Kašpar 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Vaníčkova 17 , Opava Česká republika
Opava, Vaníčkova 17
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Grégr 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Na vinici 400 , Klecany Česká republika
Klecany, Na vinici 400
člen představenstva Jiří Schlossbauer 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Pod Krčským lesem 1383 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Krčským lesem 1383
člen představenstva Ing. Vladimír Fukan 24.11.1989 - 14.9.1994
Adresa: v Hlinkách 15 , Olomouc Česká republika
Olomouc, v Hlinkách 15
člen představenstva Ing. Milan Masák 24.11.1989 - 14.9.1994
Adresa: Rabyňské 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňské 746/1
předseda představenstva Ing. Václav Kopecký 12.6.1991 - 14.9.1994
Adresa: Opletalova 425 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Opletalova 425
člen představenstva Pavel Dostál 12.6.1991 - 14.9.1994
Adresa: U studánky 31 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U studánky 31
člen představenstva Ing. Roman Hauptfleisch 12.6.1991 - 14.9.1994
Adresa: E. Famíry 1651 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, E. Famíry 1651
člen představenstva Ing. Jiří Vávra 12.6.1991 - 14.9.1994
Adresa: Litvínovská 36 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 36
člen představenstva Ing. Štefan Tužinský 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Košická 2451 , Poprad Česká republika
Poprad, Košická 2451
předseda představenstva Ing. Josef Regner 14.9.1994 - 15.9.1994
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
člen představenstva Ing. Josef Regner 12.6.1991 - 10.11.1995
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
člen představenstva Ing. Václav Kopecký 14.9.1994 - 10.11.1995
Adresa: Opletalova 425 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Opletalova 425
Jméno JUDr. Josef Dobeš 24.11.1989 - 1.7.1996
Adresa: Jihozápadní V 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jihozápadní V 10
místopředseda představenstva Josef Majerik 24.11.1989 - 1.7.1996
Adresa: Batelovská 1206 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 1206/3
místopředseda představenstva Ing. Jan Schwarz 12.6.1991 - 1.7.1996
Adresa: Hvězdecká 335 , Police nad Metují Česká republika
Police nad Metují, Hvězdecká 335
člen představenstva Ing. Vladimír Kvaček 12.6.1991 - 1.7.1996
Adresa: Kosatcova 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kosatcova 24
člen představenstva Jan Klanica 14.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34
člen představenstva Ing. Karel Šmíra 14.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Šeříková 19 , Ostrava/Vyškovice Česká republika
Ostrava/Vyškovice, Šeříková 19/61
člen představenstva Ing. Petr Knapp 14.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Čimelická 960 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čimelická 960
člen představenstva Ing. Mikuláš Végh 14.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Strážinská 401 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Strážinská 401
člen představenstva Ing. František Hrdlička 14.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Nad Kapličkou 2324 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 2324
člen představenstva Ing. Václav Junek 16.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Nad Pískovnou 1466 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Pískovnou 1466/37
člen představenstva Zdeněk Krýsl 10.11.1995 - 1.7.1996
Adresa: Choceradská 3120 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Choceradská 3120
předseda představenstva Ing. Josef Regner 10.11.1995 - 1.7.1996
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
místopředseda představenstva Ing. Josef Regner 1.7.1996 - 19.12.1997
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
člen představenstva Ivan Koreš 1.7.1996 - 19.12.1997
Adresa: Obůrka 44 , Blansko Česká republika
Blansko, Obůrka 44
člen představenstva Dr. Josef Buzek 1.7.1996 - 19.12.1997
Adresa: Nad Výšinkou 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 8
člen představenstva Josef Majerik 1.7.1996 - 11.11.1999
Adresa: Batelovská 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 3/1206
místopředseda představenstva Dr. Josef Buzek 19.12.1997 - 30.11.2001
Adresa: Nad Výšinkou 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 8
člen představenstva Ing. Jiří Vávra 11.11.1999 - 3.4.2002
Adresa: V kapslovně 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V kapslovně 10/2761
místopředseda představenstva Dr. Josef Buzek 30.11.2001 - 3.4.2002
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
člen představenstva JUDr. Josef Buzek 3.4.2002 - 14.8.2002
Vznik funkce 28.3.1996
Adresa: Nad Výšinkou 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 8
člen představenstva Mgr. Jan Klanica 19.12.1997 - 11.9.2002
Vznik funkce 25.6.1997
Zánik funkce 31.5.2002
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34/362
člen představenstva Ing. František Hrdlička 19.12.1997 - 30.8.2003
Vznik funkce 25.6.1997
Zánik funkce 28.11.2002
Adresa: Nad kapličkou 2334 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad kapličkou 2334
předseda představenstva Ing. Luděk Vinš 1.7.1996 - 18.11.2005
Zánik členství 24.5.2001
Vznik funkce 28.3.1996
Zánik funkce 24.5.2001
Adresa: Rektorská 40 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vávra 3.4.2002 - 18.11.2005
Vznik funkce 16.6.1999
Zánik funkce 16.9.2004
Adresa: V kapslovně 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V kapslovně 10/2761
člen představenstva JUDr. Josef Buzek 14.8.2002 - 18.11.2005
Zánik členství 24.5.2001
Vznik funkce 28.3.1996
Zánik funkce 24.5.2001
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Daniel Hrdina 30.8.2003 - 18.11.2005
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Heřmanova 14 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 14, PSČ 17000
předseda představenstva Ing. Luděk Vinš 18.11.2005 - 14.6.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 24.5.2006
Vznik funkce 31.5.2001
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
člen představenstva JUDr. Josef Buzek 18.11.2005 - 14.6.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vávra 18.11.2005 - 14.6.2006
Vznik členství 16.6.2005
Vznik funkce 16.6.2005
Adresa: V kapslovně 10 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, V kapslovně 10/2761, PSČ 13000
předseda představenstva Ing. Luděk Vinš 14.6.2006 - 21.6.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
Jméno JUDr. Josef Buzek 14.6.2006 - 18.7.2006
Vznik funkce 24.5.2006
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
předseda představenstva Ing. Luděk Vinš 21.6.2006 - 18.7.2006
Vznik členství 24.5.2006
Vznik funkce 31.5.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
člen představenstva Mgr. Miloslav Vorlíček 11.9.2002 - 20.8.2007
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 31.5.2002
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
člen představenstva JUDr. Josef Buzek 18.7.2006 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
předseda představenstva Ing. Luděk Vinš 18.7.2006 - 11.7.2014
Vznik členství 24.5.2006
Vznik funkce 31.5.2006
Adresa: Rektorská 40 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 40, PSČ 10800
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vávra 14.6.2006 - 8.10.2014
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: 250 72 Předboj 200 Česká republika
Předboj 200, PSČ 25072

Dozorčí rada STROJEXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Ján Bulla 25.2.2015
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: náměstí Bořislavka 2028 , 160 00 Praha 6 Česká republika
náměstí Bořislavka 2028/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Buzek 12.6.2015
Vznik členství 22.6.2007
Vznik funkce 25.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Podbělohorská 3129/24b, Smíchov, 150 00 Praha 5
člen dozorčí rady Václav Vízelka 1.8.2015
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: Mošnova 2653 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Mošnova 2653/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
člen dozorčí rady Jaroslav Sedláček 14.9.1994 - 10.11.1995
Adresa: Hrdinů 863 , Uničov Česká republika
Uničov, Hrdinů 863
člen dozorčí rady Eva Pavlíčková 14.9.1994 - 10.11.1995
Adresa: Kvasnicova 1484 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 1484
člen dozorčí rady Jiří Schlossbauer 14.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Přibyslavská 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přibyslavská 7
člen dozorčí rady Eduard Kleček 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: V Hodkovičkách 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7
člen dozorčí rady Ing. Lubor Salíni 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Břečtanova l7 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Břečtanova l7
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kozák 10.11.1995 - 1.7.1996
Adresa: Pod vyhlídkou 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod vyhlídkou 6
člen dozorčí rady Doc.Ing. Walter Adámek CSc. 10.11.1995 - 1.7.1996
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1518
člen dozorčí rady Ing. Václav Kopecký 10.11.1995 - 1.7.1996
Adresa: Opletalova 425 , Chrudim II Česká republika
Chrudim II, Opletalova 425
člen dozorčí rady Jiří Schlossbauer 1.7.1996 - 19.12.1997
Adresa: Přibyslavská 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přibyslavská 7
předseda dozorčí rady Doc.Ing. Walter Adámek CSc. 1.7.1996 - 3.4.2002
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1518
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Horák 1.7.1996 - 3.4.2002
Adresa: Vinohradská 83 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vinohradská 83
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Vorel 3.4.2002 - 11.9.2002
Vznik funkce 24.6.2001
Zánik funkce 31.5.2002
Adresa: Jarní 1313 , Hostivice Česká republika
Hostivice, Jarní 1313, okres Praha-západ
místopředseda dozorčí rady Ing. František Pelc 3.4.2002 - 11.9.2002
Vznik funkce 24.6.2001
Zánik funkce 31.5.2002
Adresa: Šimůnkova 1606 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Šimůnkova 1606/15
člen dozorčí rady Eduard Kleček 19.12.1997 - 18.11.2005
Zánik členství 5.6.2001
Vznik funkce 19.12.1997
Adresa: V Hodkovičkách 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7
člen dozorčí rady Eduard Kleček 18.11.2005 - 14.6.2006
Vznik členství 5.6.2001
Zánik členství 5.6.2006
Adresa: V Hodkovičkách 7 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7, PSČ 14700
předseda dozorčí rady Ing. Ján Bulla 11.9.2002 - 20.8.2007
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 31.5.2002
Adresa: nám. Bořislavka 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, nám. Bořislavka 3
člen dozorčí rady Václav Vízelka 11.9.2002 - 20.8.2007
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 31.5.2002
Adresa: Mošnova 31 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mošnova 31/2653
člen dozorčí rady Eduard Kleček 14.6.2006 - 20.8.2007
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 5.6.2006
Adresa: V Hodkovičkách 7 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Hodkovičkách 7, PSČ 14700
předseda dozorčí rady Ing. Ján Bulla 20.8.2007 - 20.8.2007
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: nám. Bořislavka 2025 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, nám. Bořislavka 2025/3, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Ján Bulla 20.8.2007 - 11.7.2014
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: nám. Bořislavka 2025 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, nám. Bořislavka 2025/3, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Ján Bulla 11.7.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: náměstí Bořislavka 2028 , 160 00 Praha 6 Česká republika
náměstí Bořislavka 2028/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Buzek 20.8.2007 - 12.6.2015
Vznik členství 22.6.2007
Vznik funkce 25.6.2007
Adresa: Podbělohorská 3129 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 15000
člen dozorčí rady Václav Vízelka 20.8.2007 - 1.8.2015
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: Mošnova 31 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mošnova 31/2653, PSČ 15000

Prokura STROJEXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Miloslav Vorlíček 9.7.2002
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
Jméno Ing. František Brejcha 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: U Karlova stánku 736 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Karlova stánku 736
Jméno Ing. František Forgácz 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Štichova 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 29/578
Jméno Josef Majerik 24.11.1989 - 15.10.1990
Adresa: Batelovská 1206 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 1206/3
Jméno Ing. Václav Prokop 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Sedláčkova 937 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Sedláčkova 937
Jméno Ing. Jiří Vávra 24.11.1989 - 12.6.1991
Adresa: Litvínovská 36 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 36
Jméno Ing. Josef Kotval 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Cukrovarnická 46 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Cukrovarnická 46
Jméno Ing. Lubomír Kryške 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Bubenečská 43 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bubenečská 43
Jméno Ing. František Forgács 15.10.1990 - 12.6.1991
Adresa: Štichova 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 29/578
Jméno Ing. Miroslav Jansa 12.6.1991 - 9.9.1994
Adresa: Vajdova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vajdova 8/1040
Jméno Bohumír Buňka 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Na dílcích 1776 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na dílcích 1776/39
Jméno JUDr. Josef Buzek 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Nad Výšinkou 2646 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 2646
Jméno Ing. Pavel Hanuš 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Nad Palatou 2656 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Palatou 2656/10
Jméno Ing. Jiří Málek 24.11.1989 - 15.9.1994
Adresa: Karlova 25 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Karlova 25
Jméno Ing. Miloslav Jansa 15.10.1990 - 15.9.1994
Adresa: Vajdova 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vajdova 8/1040
Jméno Ing. Luděk Šenfelder 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: Jablonecká 715 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 715
Jméno Ing. Milan Michalička 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: V Štíhlách 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Štíhlách 1311
Jméno Ing. Jan Brácha 12.6.1991 - 15.9.1994
Adresa: Slezská 11 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 11
Jméno Ing. Milan Veselý 15.10.1990 - 10.11.1995
Adresa: Křenova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Křenova 8/251
Jméno Ing. František Kos 12.6.1991 - 10.11.1995
Adresa: Tř. 5. května 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Tř. 5. května 11-/1111
Jméno Ing. Stanislav Vrabec 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Rosečská 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rosečská 5
Jméno Ing. František Palic 15.9.1994 - 1.7.1996
Adresa: Zborovská 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zborovská 3
Jméno Ing. Josef Regner 15.9.1994 - 19.12.1997
Adresa: Mánesova 63 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 63
Jméno Zdeněk Krýsl 10.11.1995 - 19.12.1997
Adresa: Choceradská 3120 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Choceradská 3120
Jméno Josef Majerik 15.9.1994 - 13.1.2000
Adresa: Batelovská 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Batelovská 3/l2O6
Jméno Ing. Jiří Vávra 5.10.1999 - 13.1.2000
Adresa: Šrobárova 17 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 17
Jméno Ing. František Hrdlička 24.11.1989 - 9.7.2002
Adresa: Nad Kapličkou 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 24
Jméno Mgr. Jan Klanica 1.7.1996 - 9.7.2002
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34
Jméno Ing. Jiří Vávra 13.1.2000 - 9.7.2002
Adresa: V Kapslovně 2761 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V Kapslovně 2761/10
Jméno Mgr. Miloslav Vorlíček 13.1.2000 - 9.7.2002
Adresa: Boloňská 305 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Boloňská 305
Jméno Ing. František Hrdlička 9.7.2002 - 11.9.2002
Adresa: Nad Kapličkou 24 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 24
Jméno Mgr. Jan Klanica 9.7.2002 - 14.6.2006
Adresa: Šumberova 34 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šumberova 34
Jméno Ing. Jiří Vávra 9.7.2002 - 14.6.2006
Adresa: V Kapslovně 2761 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V Kapslovně 2761/10
Jméno Ing. Zdeněk Maxa 28.4.2009 - 30.11.2011
Adresa: Podolské nábřeží 817 , 147 00 Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 817/30, PSČ 14700
Jméno Ing. Jiří Vávra 14.6.2006 - 8.10.2014
Adresa: 250 72 Předboj 200 Česká republika
Předboj 200, PSČ 25072

Sbírka Listin STROJEXPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 25/SL 49 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 8.7.2011 12.7.2011 18.7.2011 3
B 25/SL 48 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 3.6.2011 6.6.2011 14.6.2011 2
B 25/SL 47 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 1
B 25/SL 46 zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 3
B 25/SL 45 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 6
B 25/SL 44 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 6
B 25/SL 43 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 10.9.2010 11
B 25/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 24.8.2009 30
B 25/SL 41 notářský zápis NZ 40/2009 Městský soud v Praze 28.1.2009 26.2.2009 176
B 25/SL 40 zpráva o vztazích r.2007+příloha k ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 15.3.2007 26.9.2008 3.10.2008 2
B 25/SL 39 výroční zpráva r.2007/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 13.5.2008 26.9.2008 3.10.2008 7
B 25/SL 38 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.9.2008 3.10.2008 1
B 25/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.8.2007 3.9.2007 15
B 25/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2007 15.8.2007 1
B 25/SL 36 notářský zápis -NZ451/07 Městský soud v Praze 22.6.2007 15.8.2007 16
B 25/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 29
B 25/SL 33 ostatní -usnesení o ukončení exekuce Městský soud v Praze 30.11.2005 5.12.2005 7.12.2005 0
B 25/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 27.7.2005 42
B 25/SL 31 ostatní -usnesení/exekuce/ Městský soud v Praze 13.4.2005 29.4.2005 4.5.2005 0
B 25/SL 30 ostatní -usnesení /exekuce/ Městský soud v Praze 23.8.2004 7.2.2005 9.2.2005 0
B 25/SL 29 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 27.5.2004 2.6.2004 17
B 25/SL 28 výroční zpráva r.2003+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.5.2004 2.6.2004 15
B 25/SL 27 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2004 27.5.2004 2.6.2004 11
B 25/SL 26 podpisové vzory -čest.prohl. Městský soud v Praze 18.7.2003 22.9.2003 0
B 25/SL 25 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 27.6.2003 22.9.2003 0
B 25/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.9.2003 0
B 25/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2002 28.11.2002 20.1.2003 0
B 25/SL 9 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2002 27.6.2002 4.11.2002 0
B 25/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 4.11.2002 0
B 25/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2001 12.9.2002 0
B 25/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+příl. Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 12.9.2002 0
B 25/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.5.2001 9.7.2002 0
B 25/SL 21 ostatní -zápis ze zased.XII.VH Městský soud v Praze 8.6.2000 9.7.2002 0
B 25/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.1999 9.7.2002 0
B 25/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.1998 9.7.2002 0
B 25/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.1997 9.7.2002 0
B 25/SL 17 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 9.7.2002 0
B 25/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2001 9.7.2002 0
B 25/SL 15 notářský zápis NZ 290,347/89 Městský soud v Praze 23.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 14 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 13.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 13 ostatní -zápis z jed.zakladatelů Městský soud v Praze 13.11.1989 9.7.2002 0
B 25/SL 8 zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 0
B 25/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva - rok 2000,přílohy+aud. Městský soud v Praze 31.12.2000 27.12.2001 21.3.2002 0
B 25/SL 6 výroční zpráva ( doplněk ) Městský soud v Praze 30.5.2001 28.11.2001 7.12.2001 0
B 25/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 25/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1998,1999 Městský soud v Praze 15.6.2000 13.7.1999 0
B 25/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 22.7.1998 23.7.1998 0
B 25/SL 1 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 19.8.1997 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STROJEXPORT a.s.

IČO: 00000990
Firma: STROJEXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Sídlo STROJEXPORT a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje STROJEXPORT a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000990
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00000990
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno STROJEXPORT a.s.
Sídlo Václavské náměstí 802/56 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00000990
Jméno firmy STROJEXPORT a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 5cyggws
tracking image