Firma Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci IČO 25783327


Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci (25783327) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nová 101, Kyšice 273 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 1999 a je stále aktivní. Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Středočeská obchodní společnost Group, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6033
IČO (identifikační číslo osoby) 25783327
Jméno Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.7.1999
Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 3.12.2018, pod č.j. 83Cm 1661/2018, které nabylo právní moci dne 1.1.2019 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. 21.2.2019
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 121.800.000,- Kč (slovy: sto dvacet jeden milion o sm set tisíc korun českých) o částku 102.000.000,- Kč (slovy: sto dva miliony korun českých) na výslednou částku 223.800.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tři miliony osm set tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady ve výši 92.000.000,- Kč (slovy: dev adesát dva miliony korun českých) a peněžitými vklady ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s možností upisování nad tuto částku peněžitými vklady maximálně o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), tedy na celkovou výslednou částku 283.800.000,- Kč (dvě stě osmdesát tři miliony osm set tisíc korun českých), vydáním 1020 ks (tisíc dvaceti kusů) až 1620 ks (tisíc šest set dvaceti kusů) nových kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.00 0,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojen á zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal a že část bude upisována nepeněžitými vklady. A. Zvýšení nepeněžitými vklady: Nepeněžité vklady spočívají v ochranných známkách, které jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Václavem Kratochvílem, reg. pod č.j. ZT 2286/96, se sídlem Praha 5, Husníkova 2086, pod číslem 109/2005, ustanoveného na základ ě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2005, jednací číslo Nc 4512/2005-23, které nabylo právní moci dne 23.9.2005, znalcem jmenovaným soudem, a to: ochranné známky ?SOS TEXTIL?, č. přihl. 199385, ?SOS TEXTIL PLUS?, č. přihl. 422400, oceněné na celkovou částku 53.162.694,- Kč, ochranné známky ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 178317, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 172911, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 195433, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 424582, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 425313, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 425314, které byly oceněny na celkovou částku 39.074.201,- Kč. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou a hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částka 162.694,- Kč a 74.201,- Kč budou v souladu s § 163 odst. 3 obch. zákoníku převedeny a zaúčtovány do rezervního fondu společnos ti. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: Ing. Zdeňku Čablovi, r.č. 561014/0239, bytem Slaný, Lacinova 650/4, kterému bude nabídnuto k úpisu 530 (pět set třicet) kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 (je dnoho) ks akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a dále RSDr. Lubomíru Kubcovi, r.č. 660311/1680, bytem Slaný, Bezručova 499, kterému bude nabídnuto k úpisu 390 (tři sta devadesát) kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovi té hodnotě 1 (jednoho) ks akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (třic et) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu ro zhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu. Místem p ro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. B. Zvýšení peněžitými vklady Akcie budou nabídnuty k úpisu na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou moci zájemci společnosti upisovat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínaje 5. (pátým) dnem následujícím po dni uveřejnění veřejné nabídky k upisování akcií, která bude uveřejněna v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení částky 162.000.000,--Kč (slovy: sto šedesát dva miliony korun českých) součtu jmenovitých hodnot nově upsaných akcií, bude posuzována podle toho, kdy k upsán í akcií došlo. Upsání akcií po dosažení nově navrhované výše základního kapitálu bude neúčinné. O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro sp lacení 30% (třicet) emisního kursu upsaných akcií činí 60 (šedesáti) dnů. Počíná běžet prvním dnem po skončení lhůty k upisování akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku po zápisu zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet) kursu upsaných akcií na zvláštní účet u eBanky č. 2578332748/2400, který byl za tímto účelem zřízen u eBanky, a.s., pobočka Praha 1, Na Příkopě 19, na obchodní firmu společnosti Středočeská obchodní společnost Group, a.s. 22.3.2006 - 1.11.2006
Společnost Středočeská obchodní společnost Group, a.s., IČ: 25 78 33 27, se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51 převedla smlouvu o prodeji části podniku ze dne 30.9.2005 na společnost CEMO s.r.o., IČ: 49 82 66 62, se sídlem Praha 6, Moravanů 81, PSČ 160 00 část podniku zahrnující samostatnou provozovnu prodávajícího v budově č.p. 354, č. orientační 15 B, SO 04 sekce B, postavené na pozemku parc.č. 958/70 v k.ú. Všebořice, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrál ní pracoviště Ústí nad Labem. 1.2.2006
Navrhuje se, aby byl zvýšen základní kapitál společnosti z 61.000.000,- Kč o nominálně 12.200.000,- Kč (dvanáctmilionů dvěstětisíc korun českých) na minimálně 73.200.000,- Kč s tím, že bude připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 122.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se navrhuje provést peněžitými vklady na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Toto zvýšení základního kapitálu o částku minimálně 12.200.000,- Kč, se navrhuje provést upsáním minimálně 122 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 100.000,- Kč, jejichž emisní kurs činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Při upisování akcií společnosti v prvním kole s využitím přednostního práva podle ust.§ 1204a obchod.zák. a ve druhém kole bez využití přednostního práva podle ust.§ 203 odst.2 písm.d) obchod.zák. bude připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o celkovou výši 610 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč až do celkové hodnoty základního kapitálu 122.000.000,- Kč, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Nové akcie budou moci akcionáři společnosti upisovat v prvním kole upisaování nových akcií, a to na základě přednostního práva v souladu s ust.§ 204a obchod.zák. peněžitými vklady ve lhůtě 90 dnů počínaje 15 dnem následujícím po dni zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů. Každý akcionář může na jednu starou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč upsat jednu desetinu nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Každý akcionář může na jednu starou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upsat jednu novou akcii. Emisní kurs nových akcií upisovaných v prvním kole upisovaných v prvním kole upisování je navržen ve výši 100 % jmenovité hodnoty každé akcie společnosti. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou ve smysllu ust.§ 203 odst.2 písm.d) a e) obchod.zák. nabídnuty, k upsání na základě veřejné nabídky, která ¨bude zveřejněna v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Emisní kurs nových akcií upisovaných ve druhém kole upisování je navržen ve výši 100 % jmenovité hodnoty každé nové akcie. Při upisování akcií společnosti v rámci druhého kola upisování se navrhuje lhůta pro upisování akcií v trvání 6 měsíců ode dne zveřejnění výzvy k upisování akcií je místem pro upisování akcií sídlo společnosti, a to v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií, které upsali, na zvláštní účet společnosti za tím účelem otevřený - u Komerční banky a.s. expozitury Slaný č. 275311170237/0100, a to nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií před zápisem zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku a zbytek nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 20.12.2001 - 16.9.2003
Navrhuje se, aby bylo zvýšeno základní jmění společnosti. Z důvodu potřeby akciové společnosti budou zajištěny finanční zdroje nutné pro další rozvoj společnosti a posílení jejich strategických pozic. Bylo schváleno zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 61.000.000,- Kč (slovy: šedesát jeden milion korun českých). Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 600 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs bude zcela splacen peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. Navrhuje se, aby v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku bylo využito přednostní právo akcionářů na úpis části nových akcií a to v rozsahu jejich podílu na základní jmění společnosti. Toto své právo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin a to ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat šest nových akcií. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva je stejný jako jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva. 10.4.2000 - 9.3.2001
Bylo navrženo, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva byly všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy a to za emisní kurs 100.000,- Kč. V tomto případě bude místem úpisu sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin a lhůta pro úpis začne běžet třetí pracovní den po skončení lhůty pro úpis akcií s využítím přednostního práva a skončí patnáctý den po jejím začátku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. 10.4.2000 - 9.3.2001
Navrhuje se, aby každý upisovatel byl povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií do tří měsíců od data úpisu akcií na účet číslo 275311170237/0100. Zbývající část emisního kursu (70%) bude upisovatel povinen splatit na účet společnosti nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 10.4.2000 - 9.3.2001
K platnosti převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí radou. 2.7.1999 - 9.3.2001

Aktuální kontaktní údaje Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Kapitál Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 121 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.2003
zakladni jmění 121 800 000 Kč
Splaceno 65%
Platnost od - do 12.2.2003 - 14.7.2003
zakladni jmění 61 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.3.2001 - 12.2.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.1999 - 9.3.2001

Akcie Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 12.8.2004
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 608 12.2.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 600 24.8.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 24.8.2002 - 12.8.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 600 9.3.2001 - 24.8.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 2.7.1999 - 24.8.2002

Sídlo Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Nová 101 , Kyšice 273 51 1.7.2016
Adresa Nová 101 , Kyšice 273 51 2.10.2002 - 1.7.2016
Adresa Nová 101 , Kyšice 273 51 24.8.2002 - 2.10.2002
Adresa Lidická 1296 , Slaný 274 01 27.1.2000 - 24.8.2002
Adresa Na Baních 1057 , Praha 156 00 2.7.1999 - 27.1.2000

Předmět podnikání Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 1 - 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 21.9.2004 - 16.12.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.9.2004 - 16.12.2013
zprostředkování obchodu 20.1.2004 - 16.12.2013
činnost technických poradců v oblasti obchodu 20.1.2004 - 16.12.2013
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.1.2004 - 16.12.2013
velkoobchod 20.1.2004 - 16.12.2013
specializovaný maloobchod 20.1.2004 - 16.12.2013
zprostředkování služeb 20.1.2004 - 16.12.2013
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 20.1.2004 - 16.12.2013
maloobchod tabákovými výrobky 20.1.2004 - 16.12.2013
ubytovací služby 20.1.2004 - 16.12.2013
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.1.2004 - 16.12.2013
pronájem a půjčování věcí movitých 20.1.2004 - 16.12.2013
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 20.1.2004 - 16.12.2013
výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 20.1.2004 - 16.12.2013
reklamní činnost a marketing 20.1.2004 - 16.12.2013
poskytování tělovýchovných služeb 20.1.2004 - 16.12.2013
hostinská činnost 20.1.2004 - 16.12.2013
realitní činnost 20.1.2004 - 16.12.2013
projektová činnost ve výstavbě 1.12.2003 - 16.12.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.12.2003 - 16.12.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.7.2003 - 21.9.2004
průzkum trhu 6.4.2000 - 20.1.2004
reklamní činnost 6.4.2000 - 20.1.2004
textilní výroba 6.4.2000 - 20.1.2004
pronájem průmyslového zboží 6.4.2000 - 20.1.2004
ubytování 6.4.2000 - 20.1.2004
služby skladového hospodářství včetně pronájmu nemovitostí 6.4.2000 - 20.1.2004
pronájem motorových vozidel (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živ. podnikání v platném znění) 6.4.2000 - 20.1.2004
zastavárenská činnost 6.4.2000 - 16.12.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 2.7.1999 - 20.1.2004
zprostředkování obchodu, služeb a informací 2.7.1999 - 20.1.2004
poradenství v oblasti obchodu 2.7.1999 - 20.1.2004
ekonomické a organizační poradenství 2.7.1999 - 20.1.2004

vedení firmy Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Statutární orgán Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje člen představenstva samostatně. 18.8.2008
Za společnost jednají samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 27.1.2000 - 18.8.2008
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. 2.7.1999 - 27.1.2000
člen představenstva Josip Moharič 18.8.2008
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Slovinská republika
Ljubljana, Prešernova ulica 018
člen představenstva Ing. Zdeněk Čabla 2.7.1999 - 27.1.2000
Adresa: Lacinova 650/4 , Slaný 274 01
předseda představenstva RSDr. Lubomír Kubec 2.7.1999 - 18.8.2008
Zánik členství 1.7.2008
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Bezručova 499 , Slaný 274 01
člen představenstva Mgr. Viktor Pustai 2.7.1999 - 18.8.2008
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: Bezručova 499 , Slaný 274 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Čabla 27.1.2000 - 18.8.2008
Zánik členství 1.7.2008
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Lacinova 650/4 , Slaný 274 01

Dozorčí rada Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Pulja 18.8.2008
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Chorvatská republika
Ostroško, Ostroška 084
člen dozorčí rady Ivan Stanić 18.8.2008
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Chorvatská republika
Orašije, D. Mahla, B. Jelačića 37
člen dozorčí rady Dušan Čorković 18.8.2008
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Chorvatská republika
Osijek, Dragonjska 103
předseda dozorčí rady Ing. Ivana Čablová 2.7.1999 - 17.12.2002
Adresa: Lacinova 650/4 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Reymar 2.7.1999 - 18.8.2008
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: Bezručova 497 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Hajaš 2.7.1999 - 18.8.2008
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: Arbesova 1631 , Slaný 274 01
Předseda dozorčí rady RSDr. Václav Holeček 17.12.2002 - 18.8.2008
Zánik členství 1.7.2008
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Nová 101 , Kyšice 273 51

Likvidace Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Lucie Marešová 21.2.2019
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00

Prokura Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ladislav Reymar 11.1.2006 - 4.9.2008
Adresa: Bezručova 497 , Slaný 274 01

Sbírka Listin Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6033/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2008 26.9.2008 2
B 6033/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 28.7.2008 28.7.2008 30
B 6033/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.8.2007 5.8.2007 31
B 6033/SL 27 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 7.7.2006 0
B 6033/SL 26 notářský zápis -NZ317/05 Městský soud v Praze 12.12.2005 5.4.2006 0
B 6033/SL 25 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 7.2.2006 0
B 6033/SL 24 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 12.12.2005 7.2.2006 0
B 6033/SL 23 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 12.12.2005 7.2.2006 0
B 6033/SL 22 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 25.8.2005 7.2.2006 0
B 6033/SL 21 notářský zápis -NZ471/05+sml.o prod.č.podniku Městský soud v Praze 29.9.2005 7.2.2006 0
B 6033/SL 20 notářský zápis -NZ288/99 Městský soud v Praze 2.12.1999 7.2.2006 0
B 6033/SL 19 smlouva o prodeji/převodu bez data Městský soud v Praze 24.8.2005 1.9.2005 0
B 6033/SL 18 účetní závěrka za rok 2004 + audit Městský soud v Praze 21.6.2005 9.7.2005 20.7.2005 0
B 6033/SL 17 ostatní daňové přiznání za rok 2004 Městský soud v Praze 9.7.2005 20.7.2005 0
B 6033/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.2004 0
B 6033/SL 15 stanovy společnosti 21 str./bez data/ Městský soud v Praze 17.8.2004 0
B 6033/SL 14 notářský zápis NZ 71/2004 Městský soud v Praze 24.3.2004 17.8.2004 0
B 6033/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 28.6.2004 16.7.2004 0
B 6033/SL 12 notářský zápis NZ98/02 Městský soud v Praze 25.3.2002 17.3.2004 0
B 6033/SL 11 notářský zápis NZ98/2002 Městský soud v Praze 25.3.2003 1.12.2003 0
B 6033/SL 10 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 1.12.2003 0
B 6033/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.2001 4.9.2002 0
B 6033/SL 2 notářský zápis - osvědčení VH+stanovy(7stran) Městský soud v Praze 16.3.2000 4.5.2000 0
B 6033/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 16.2.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Středočeská obchodní společnost Group, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25783327
Jméno Středočeská obchodní společnost Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Kladna
Vznik první živnosti: 2.7.1999
Celkový počet živností: 31

Sídlo Středočeská obchodní společnost Group, a.s.

Živnosti a provozovny Středočeská obchodní společnost Group, a.s.

Živnost č. 1 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu,služeb a informací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 3 Činnost technických poradců v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. l - 3 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby skladového hospodářství včetně pronájmu nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem motorových vozidel (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zákona č.455/1991 Sb. o živ.podnikání v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 17 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 20 Textilní výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 22 Průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 23 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zastavárenská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Poskytování tělovýchovných služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.2002
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 27 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.2002
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 28 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.2002
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 29 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2002
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 30 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.2003
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 31 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Středočeská obchodní společnost Group, a.s.

Člen statutárního orgánu Josip Moharič

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Středočeská obchodní společnost Group, a.s.

IČO: 25783327
Firma: Středočeská obchodní společnost Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Kyšice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.7.1999

Sídlo Středočeská obchodní společnost Group, a.s.

Sídlo: Nová 101, Kyšice 273 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
tracking image