Firma Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. IČO 25765914


Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. (25765914) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 1030, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 1999 a je stále aktivní. Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5941
IČO (identifikační číslo osoby) 25765914
Jméno Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 24.5.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.12.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24. března 2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák., takto:a) důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zcela použita na úhradu úplat (kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu, zbývající částka potřebná k úhradě úplat (kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu, bude zúčtována na vrub kladného zůstatku účtu "nerozdělený zisk z minulých let",b) základní kapitál ve výši 6.363.252,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta šedesát tři tisíc dvě stě padesát dva korun českých) bude snížen o částku ve výši 4.363.250,06 Kč (slovy: čtyři milióny tři sta šedesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých 6/100),c) základní kapitál bude snížen vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 15,77 Kč (slovy: patnáct korun českých 77/100) a o jmenovité hodnotě 15,96 Kč (slovy: patnáct korun českých 96/100) z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku,d) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) (dále též jen "veřejný návrh smlouvy") byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 134-12/2010 o ocenění akcií společnosti, vypracovaného dne 8.2.2010 znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, kterým je společnost APOGEO Esteem, a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/1, identifikační číslo 261 03 421, tak, že výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 15,77 Kč (slovy: patnáct korun českých 77/100) činí 229,98 Kč (slovy: dvě stě dvacet devět korun českých 98/100) a výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 15,96 Kč (slovy: patnáct korun českých 96/100) činí 232,75 Kč (slovy: dvě stě třicet dva korun českých 75/100),e) lhůta splatnosti úplaty (kupní ceny) za jednotlivé akcie Společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) činí tři (3) měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,f) lhůta pro předložení akcií, které Společnost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaného veřejného návrhu smlouvy činí dva (2) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě tyto akcie Společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a Společnost (představenstvo) bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku,g) Společnost zašle 24.5.2010 - 23.12.2010
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30. března 2006 rozhodla osnížení základního kapitálu takto:a. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti zdůvodu přebytku vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 73 436 748,- Kč, tj. zčástky 79 800 000,- Kč na částku 6 363 252 Kč.b. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno onominálních hodnotách 0,19 Kč, 15,77 Kč a 15,96 Kč zoběhu na základě veřejného návrhu smlouy na úplatné vzetí akcií zoběhu ( kupní smlouvy ) podle § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák.. Výše úplaty ( kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií ( kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty ( kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno onominální hodnotě ve výši 0,19 Kč bude činit 0,72 Kč., ( ii) výše úplaty ( kupní ceny ) připadající na jednu kmenovou listinou akcii společnosti znějící na jméno onominální hodnotě ve výši 15,77 Kč bude činit 59,98 Kč, (iii) výše úplaty ( kupní ceny ) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno onominální hodnotě ve výši 15,96 Kč bude činit 60,70 Kč.c. Splatnost výše uvedené úplaty ( kupní ceny ) za akcie společnosti brané zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři budou povinni své akcie, které společnost bere zoběhu na základě akcionáři akceptovaných veřejných návrhů smluv předložit společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě takové akcie společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva snimi spojená apředstavenstvo bude vtakovém případě postupovat podle § 214 obchodního zákoníku.Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti zoběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou vseznamu akcionářů asoučasně uveřejní vdeníku Lidové noviny.d. Jestliže součet jmenovitých hodnot braných zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií zoběhu ( kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, oníž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Představenstvo vtakovém případě svolá do 60 dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.e. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ocelkové výši 73 436 748 Kč bude zcela použita na úhradu úplat ( kupních cen) náležejících akcionářům vsouvislosti sakciemi, které společnost vzala zoběhu. Zbývající částka potřebná kúhradě úplat ( kupních cen) náležejících akcionářům vsouvislosti sakci 6.4.2006 - 31.7.2006
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20. ledna 2006 rozhodla osnížení základního kapitálu takto:a. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti zdůvodu úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 340.200.000,- Kč, to je zčástky 420.000.000,- Kč na částku 79.800.000,- Kč.b. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Snížení základního kapitálu povede ke snížení jmenovité hodnoty (i) každé zkmenových akcií společnosti znějících na jméno vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 1,- Kč z 1,- Kč na 0,19 Kč; (ii) každé zkmenových akcií společnosti znějících na jméno vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 83,- Kč z 83,- Kč na 15,77 Kč ; a (iii) každé zkmenových akcií společnosti znějících na jméno vlistinné podobě ojmenovité hodnotě 84,- Kč z 84,- Kč na 15,96 Kč.c. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ocelkové výši 340.200.000,- Kč bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti.d. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti podle § 213a odst. 2 obch. zák. všechny akcionáře společnosti, aby do 30 dnů ode dne doručení výzvy předložili své akcie, případně hromadné listiny nahrazující tyto akcie, společnosti za účelem jejich výměny. Akcie vydávané akcionářům mohou být nahrazeny hromadnými listinami nebo hromadnou listinou. 2.2.2006 - 9.3.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12,12,2003 došlo súčinností k 1,5,2004 krozhodnutí ozrušení rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15,12,2003, kterým byla spolešnost zrušena slikvidací ajmenován likvidátor. 29.9.2004
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8,9,2004 ozvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 1,000,000,- Kč, který byl vplném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) zvyšuje základní kapitál společnosti očástku 419,000,000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, oníž se základní kapitál zvyšuje,b) celkový počet upisovaných akcií činí 5,000,000 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1,000,000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 83,- Kč každá a 4,000,000 kusů akcií ojmenovité hodnotě 84,- Kč každá, druh všech akcií - akcie, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech akcií - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií - listinná, žádná znově upisovaných akcií nebude registrovaným účastnickým cenným papírem ( nebude kótovaným cenným papírem )c) všechny nové akcie, tedy všech 5,000,000 kusů bude upsáno svyužitím přednostního práva jediného akcionáře dle ust. § 204a obch.zák. ( ato vpoměru , vjaké mají sooby, které mají vmajetku dosavadní akcie ) stěmito údaji:- místem pro vykonání přednostního práva je nové sídlo společnosti, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ 110 00- lhůta pro vykonání přednostního práva bude činit třicet dnů, jedinému akcionáři, resp. všem osobám, které mají ve společném majetku dosavadní akcie společnosti, bude předána nebo doručena ( způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady) písemná výzva představenstva suvedením počátku běhu lhůty amísto pro úpis nových akcií svyužitím přednostního práva, tato výzva bude rovněž obsahovat návrh na uzavření smlouvy oupsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v§ 203 odst. 5 obch. zák.,- úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hormady ozvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstkříku, ledaže by smlouva oupsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- na 1 dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 10,000,- Kč lze upsat 10,000 kusů nových akcií ojmenovité hodnotě 83, Kč a 40,000 kusů nových akcií ojmenovité hodnotě 84,- Kč, ato všechny jako akcie kmenové, znějící na jméno, vlistinné podobě, znichž žádná není kótovaným cenným papírem,- emisní kurs akcií upisovaných svyužitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, ačiní tedy upočtu 1,000,000 kusů akcií 83,- Kč aupočtu 4,000,000 kusů akcií 84,- Kčd) pokud nebudou všechny akcie upsány svyužitím přednostního práva nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo možno upisovat naposledy nově vydané akcie, považuje se upisování těchto akcií za neúčinnée) připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči s 29.9.2004 - 9.11.2004
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12,12,2003 došlo súčinností ktémuž dni krozhodnutí ozrušení rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15,12,2000, kterým byla společnost zrušena slikvidací ajmenován likvidátor. 1.5.2004 - 29.9.2004

Aktuální kontaktní údaje Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Kapitál Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2010
zakladni jmění 6 363 250 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2006 - 23.12.2010
zakladni jmění 79 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.3.2006 - 31.7.2006
zakladni jmění 420 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.2004 - 9.3.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.2000 - 9.11.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 24.5.1999 - 26.1.2000

Sídlo Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 1030 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
1.12.2015
Adresa Václavské nám. 846 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ 11000
29.9.2004 - 1.12.2015
Adresa Platnéřská 4 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Platnéřská 4, PSČ 11000
26.1.2000 - 29.9.2004
Adresa Husova 5 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Husova 5, PSČ 11000
24.5.1999 - 26.1.2000

Předmět podnikání Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základníchslužeb spojených s pronájmem 24.5.1999

vedení firmy Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Statutární orgán Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Michal Kocián 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Vlastina 850 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
člen Ing. Vladimír Schwarz 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Soborská 1345 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Soborská 1345/34, Dejvice, 160 00 Praha 6
místopředseda Alexander Adámek 26.9.2013
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Nad údolím 524 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Nad údolím 524/17a, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
předseda Steven J Willoughby 24.5.1999 - 26.1.2000
Adresa: Zborovská 60 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zborovská 60/84, PSČ 15000
člen Richard G Fletcher 24.5.1999 - 26.1.2000
Adresa: Dejvická 5 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvická 5, PSČ 16000
člen Tim D Whipple 24.5.1999 - 26.1.2000
Adresa: Kodaňská 47 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 47, PSČ 10000
člen Kay Dymock 26.1.2000 - 20.4.2000
Adresa: nám.Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám.Curieových 43/5, PSČ 11000
předseda Kay Dymock 20.4.2000 - 1.8.2001
Zánik členství 30.4.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: nám.Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám.Curieových 43/5, PSČ 11000
člen Jan Sysel 26.1.2000 - 12.2.2003
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Stoupající 803 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Stoupající 803/30, PSČ 19000
člen Denise Grant 1.8.2001 - 12.2.2003
Zánik členství 31.12.2002
Vznik funkce 1.5.2001
Adresa: 6 , Earls Court Road Spojené království Velké Británie a Severního Irska
9 Earls Court Road, W8 6GB Londýn
člen Laurance Bunce Lacaff 12.2.2003 - 30.6.2003
Vznik členství 31.12.2002
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: nám. Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 11000
člen Vernis D Deming 26.1.2000 - 29.9.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: nám.Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám.Curieových 43/5, PSČ 11000
člen Tanya Claudine Geller 30.6.2003 - 29.9.2004
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: nám. Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 11000
předseda Ing. Michal Kocián 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 19.5.2004
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Vlastina 36 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 16100
místopředseda Alexander Adámek 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 9.9.2004
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Čihákova 517 , 254 01 Jílové u Prahy Česká republika
Jílové u Prahy, Čihákova 517, PSČ 25401
člen Ing. Vladimír Schwarz 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 8.9.2004
Zánik členství 25.11.2009
Adresa: Soborská 1345 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Soborská 1345/34, PSČ 16000
předseda Ing. Michal Kocián 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Vlastina 850 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vlastina 850/36, PSČ 16100
člen Ing. Vladimír Schwarz 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Soborská 1345 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Soborská 1345/34, PSČ 16000
místopředseda Alexander Adámek 24.5.2010 - 26.9.2013
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Nad Údolím 524 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Údolím 524/17, PSČ 14700

Dozorčí rada Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Pavel Rejchrt 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Roškotova 1737 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
člen Ing. Tomáš Zaněk 21.7.2016
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Na dlouhém lánu 402 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na dlouhém lánu 402/30, Vokovice, 160 00 Praha 6
předseda Joel V Schemmel 24.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Na Ořechovce 39 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Ořechovce 39, PSČ 16000
člen Pervze Younis 24.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Betlémské nám. 8 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Betlémské nám. 8, PSČ 11000
člen Michal Kroft 24.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Levá 19 , 140 00 Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Levá 19, PSČ 14000
člen David S Snyder 20.4.2000 - 8.12.2000
Adresa: Spojené státy americké
1097 Ash Street, Winnetka, Illinois 60693
člen Peter Procopis 8.12.2000 - 3.7.2002
Zánik členství 31.3.2002
Adresa: Londýn W9 1 , A Lauderdale Road Spojené království Velké Británie a Severního Irska
7 A Lauderdale Road, Londýn W9 1LT
člen Christine Richter 3.7.2002 - 12.2.2003
Vznik členství 31.3.2002
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: SW6 2 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
SW6 2AQ, Londýn, 9 Meldon Close
člen Laurence S Geller 20.4.2000 - 29.9.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
2333 N.Cleveland, Chicago, Illinois 60614
člen Patricia A Needham 20.4.2000 - 29.9.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
311 North Scoville, Oak Park, Illinois 60302
člen Jayson Charles Cyr 12.2.2003 - 29.9.2004
Vznik členství 31.12.2002
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
1030 N. State #10B, Chicago, Illinois 60610
předseda Doc.Ing. Milan Veverka CSc. 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 9.9.2004
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Antala Staška 56 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 56, PSČ 14000
člen Ing. Tomáš Zaněk 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Adresa: Nad Bořislavkou 514 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Bořislavkou 514/56, PSČ 16000
člen Ing. Pavel Rejchrt 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Adresa: Roškotova 1737 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 14000
člen Ing. Tomáš Zaněk 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Nad Bořislavkou 514 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Bořislavkou 514/56, PSČ 16000
člen Ing. Pavel Rejchrt 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Roškotova 1737 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 14000
předseda Doc.Ing. Milan Veverka CSc. 24.5.2010 - 18.2.2016
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Vranská 557 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Vranská 557/19, PSČ 14200
člen Ing. Tomáš Zaněk 14.6.2013 - 21.7.2016
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Nad Bořislavkou 514 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Nad Bořislavkou 514/56, Vokovice, 160 00 Praha 6
předseda Doc.Ing. Milan Veverka CSc. 18.2.2016 - 24.8.2016
Vznik členství 25.11.2009
Zánik členství 20.7.2016
Vznik funkce 25.11.2009
Zánik funkce 20.7.2016
Adresa: Vranská 557 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Vranská 557/19, Kamýk, 142 00 Praha 4

Likvidace Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Jan Procházka 22.1.2001 - 28.3.2002
Adresa: Nad Bořislavkou 20 , Praha 6 - Vokovice Česká republika
Praha 6 - Vokovice, Nad Bořislavkou 20
Jméno Denise Clare Grant 28.3.2002 - 12.2.2003
Adresa: nám. Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 11000
Jméno Laurance Bunce Lacaff 12.2.2003 - 30.6.2003
Adresa: nám. Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 11000
Jméno Tanya Claudine Geller 30.6.2003 - 1.5.2004
Adresa: nám. Curieových 43 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 11000

Sbírka Listin Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5941/SL 59 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 26.11.2015 30.11.2015 10
B 5941/SL 58 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.2.2015 2.3.2015 18
B 5941/SL 57 notářský zápis [NZ 1042/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2014 12.12.2014 18.12.2014 28
B 5941/SL 56 ostatní -rozh.o vobě předsedy předst. Městský soud v Praze 25.11.2009 31.5.2010 1
B 5941/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 31.5.2010 2
B 5941/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 31.5.2010 2
B 5941/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.4.2010 31.5.2010 2
B 5941/SL 52 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.11.2010 31.5.2010 5
B 5941/SL 51 notářský zápis NZ 67/2010 Městský soud v Praze 24.3.2010 31.5.2010 16
B 5941/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2009 17.3.2010 19.3.2010 7
B 5941/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.11.2009 9.11.2009 18
B 5941/SL 48 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 16.6.2008 4.11.2008 5.11.2008 4
B 5941/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.11.2008 5.11.2008 19
B 5941/SL 46 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2007 7.3.2008 12.3.2008 0
B 5941/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 7.3.2008 12.3.2008 0
B 5941/SL 44 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 30.3.2006 11.5.2007 14.5.2007 0
B 5941/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 11.5.2007 14.5.2007 0
B 5941/SL 42 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 13.3.2006 0
B 5941/SL 41 ostatní -pozvánky na VH-10x Městský soud v Praze 28.5.2005 13.3.2006 1
B 5941/SL 40 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 27.5.2005 13.3.2006 3
B 5941/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 20.6.2005 13.3.2006 2
B 5941/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.1.2006 13.3.2006 0
B 5941/SL 30 ostatní -zápis ze zased. předst.+výpis Městský soud v Praze 14.6.2004 14.9.2004 30.9.2004 0
B 5941/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.6.2004 14.9.2004 30.9.2004 0
B 5941/SL 28 účetní závěrka r. 2003 + příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 30.9.2004 0
B 5941/SL 27 notářský zápis -NZ1366/03+přílohy Městský soud v Praze 12.12.2003 18.5.2004 0
B 5941/SL 26 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 1.9.2003 10.9.2003 0
B 5941/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditu,příl. Městský soud v Praze 8.4.2003 1.9.2003 10.9.2003 0
B 5941/SL 24 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 19.6.2003 1.7.2003 0
B 5941/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.6.2003 1.7.2003 0
B 5941/SL 22 podpisové vzory -čest.prohl. Městský soud v Praze 8.1.2003 20.2.2003 0
B 5941/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.12.2002 20.2.2003 0
B 5941/SL 20 notářský zápis NZ1422/2002+příl. Městský soud v Praze 31.12.2002 20.2.2003 0
B 5941/SL 19 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 10.10.2002 0
B 5941/SL 18 účetní závěrka +audit r.2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 10.10.2002 0
B 5941/SL 17 účetní závěrka +audit k 15.12.2000 Městský soud v Praze 10.10.2002 0
B 5941/SL 16 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-příl Městský soud v Praze 31.3.2002 10.10.2002 0
B 5941/SL 15 výroční zpráva + audit r. 2000, 2001 Městský soud v Praze 23.7.2002 29.7.2002 0
B 5941/SL 14 ostatní rozhodnutí akcionáře+plné moci Městský soud v Praze 11.3.2002 22.7.2002 0
B 5941/SL 13 podpisové vzory + čes.prohl. likvidátorky Městský soud v Praze 1.3.2002 17.4.2002 17.6.2002 0
B 5941/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-příl Městský soud v Praze 30.4.2001 12.6.2001 0
B 5941/SL 11 ostatní -čest.prohlášení Městský soud v Praze 11.5.2001 12.6.2001 0
B 5941/SL 9 posudek znalce Městský soud v Praze 8.3.2001 30.4.2001 0
B 5941/SL 10 ostatní -č.prohlášení (6 členů) Městský soud v Praze 30.4.2001 0
B 5941/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 16.10.2000 2.4.2001 0
B 5941/SL 7 ostatní -čestné prohlášení 12x Městský soud v Praze 2.4.2001 0
B 5941/SL 6 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 1.2.2001 0
B 5941/SL 5 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 15.12.2000 1.2.2001 0
B 5941/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2000 1.2.2001 0
B 5941/SL 3 ostatní -plná moc( překlad) Městský soud v Praze 16.10.2000 1.2.2001 0
B 5941/SL 2 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 26.10.1999 7.2.2000 0
B 5941/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2004 0
B 5941/SL 36 ostatní rozh. jedin.akcion. při VH Městský soud v Praze 19.5.2004 0
B 5941/SL 35 notářský zápis NZ 340/2004- změna stanov Městský soud v Praze 8.9.2004 0
B 5941/SL 34 ostatní rozh.o volbě předsedy DR Městský soud v Praze 9.9.2004 0
B 5941/SL 33 ostatní rozh.o volbě míst.předst. Městský soud v Praze 9.9.2004 0
B 5941/SL 32 ostatní rouh. o volbě předsedy předst. Městský soud v Praze 19.5.2004 0
B 5941/SL 31 stanovy společnosti / 7 str./ - úplné znění Městský soud v Praze 5.10.2004 0
B 5941/SL 1 notářský zápis + stanovy + zakladat.smlouva Městský soud v Praze 21.4.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

IČO: 25765914
Firma: Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.5.1999

Sídlo Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 25765914
Jméno firmy Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka m9fggu4
tracking image