Firma Stavební družstvo Svébyt IČO 00141224


Stavební družstvo Svébyt má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Stavební družstvo Svébyt (00141224) je Družstvo. Sídlí na adrese Petřínská 570, 150 00 Praha 5 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 1988 a je stále aktivní. Stavební družstvo Svébyt nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Stavební družstvo Svébyt nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební družstvo Svébyt na Justice.cz
Detailní informace o Stavební družstvo Svébyt na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební družstvo Svébyt na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební družstvo Svébyt

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 561
IČO (identifikační číslo osoby) 00141224
Jméno Stavební družstvo Svébyt
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 17.6.1988
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.10.2015
Krajský obchodní soud prohlásil dne 5. 8. 1993 konkursna majetek dlužníka Stavební bytové družstvo Svébytv likvidaci. 1.10.1993 - 1.10.1993
Usnesením členské schůze konané dne 29. 3. 1989 byly přijatystanovy družstva. 30.10.1989 - 29.3.2016
Základní členský vklad činí 3.000,- Kčs. 30.10.1989 - 29.3.2016
Ručení: Za schodek v hospodaření ručí členové družstvanásledujícím způsobem:a/ členové plně chozrasčotních středisek ručí pouze zaschodek vzniklý v hospodaření jejich střediska a to v plnévýši,b/ členové částečně chozrasčotních středisek ručí jednak zatu část schodku, vzniklého v hospodaření jiného hospodář-ského střediska, která nebyla uhrazena střediskem a jehočleny a to do výše svého členského podílu, uvedeného vesmlouvě o členském podílu, 30.10.1989 - 29.3.2016
c/ ostatní členové družstva ručí do výše zůstatkové hodnotyčlenského podílu / resp. základního členského vkladu /. 30.10.1989 - 29.3.2016
Usnesením členské schůze konané dne 30. 6. 1987 byly přijatystanovy družstva. 27.9.1988 - 30.10.1989
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno usnesením představenstva Českéhosvazu bytových družstev v Praze dne 26. 4. 1988 pod čj. 61/88. 17.6.1988
Den vzniku je 17. červen 1988. 17.6.1988
Představenstvo má 5 - 15 členů. 17.6.1988 - 29.3.2016
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 17.6.1988 - 30.10.1989
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 21. 4. 1988 přijatystanovy družstva typu "B". 17.6.1988 - 27.9.1988

Sídlo Stavební družstvo Svébyt

Platnost údajů od - do
Adresa Petřínská 570 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Petřínská 570/18, Malá Strana, 150 00 Praha 5
12.9.2016
Adresa Petřínská 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Petřínská 18
17.6.1988 - 12.9.2016

Předmět podnikání Stavební družstvo Svébyt

Platnost údajů od - do
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových, hospodářských, sociálních a kulturních potřebčlenů družstva a dalších občanů a upevňovat socialistickéuvědomění uživatelů družstevního majetku. 30.10.1989 - 2.10.2015
2/ Ke splnění těchto úkolů družstvo pro vlastní potřebu nebona objednávku tuzemských nebo zahraničních hospodářskýchsubjektů na území ČSSR i v zahraničí: 30.10.1989 - 2.10.2015
a/ organizuje, připravuje, zabezpečuje nebo provádí vevlastní režii výstavbu, přestavbu, modernizaci, údržbu,obnovovací, seřizovací, montážní, vybavovací a úklidovépráce stavebních objektů, jejich nosných konstrukcí,technických zařízení, interiérů, vybavení a expozic ipřilehlých parterů, a to se zvláštním zaměřením na objektypro bydlení, služby a další občanskou vybavenost, včetněvýstavby rodinných domků určených případně pro převod doosobního vlastnictví 30.10.1989 - 2.10.2015
b/ ve spolupráci s národními výbory a ostatními příslušnýmiorgány a organizacemi činnými v oblasti bydlení, obchodu aslužeb obhospodařuje objekty a prostory potřebné pro bydlenía obchod, služby pro obyvatelstvo i pro organizace,pronajímá je a nebo v nich tyto činnosti samo organizujea provozuje 30.10.1989 - 2.10.2015
c/ za podmínek stanovených obecně platnými předpisy socia-listicky podniká bez územního či odvětvového omezení, a tozejména v oblastech, v nichž zajišťuje a připravuje předpo-klady a prostředky pro výkon svých činností. Jedná senapříklad o:- návrhové, výrobní, a předrealizační fáze výstavby, údržbya rekonstrukcí, včetně průzkumných a expertních činností voblasti stavební fyziky a mechaniky- dopravní a přepravní činnosti a související služby, např.autoopravna, koupě, prodej a pronájem automobilů aj. 30.10.1989 - 2.10.2015
- pořizování, opravování, nájem a pronájem, provozování,koupě a prodej přepravních, stavebních a jiných mechanismůa další techniky- nákup, prodej, pronájem, výzkum, vývoj a výroba stavebníchdílů a materiálů, technických a zařizovacích zařízení budov,nábytku, předmětů osobní potřeby a dalších fyzikálních,mechanických, elektrických a elektronických dílů a zařízení 30.10.1989 - 2.10.2015
- organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultačníslužby pro organizace i občany v oblastech např. programo-vacích a systémových služeb, hodnotové analýzy, marketingu,řešení technických problémů, kontroly stavu fyzických sys-témů, provozování hracích automatů, reprografické techniky,revizí elektrických a zdvihacích zařízení, opravy elektric-kých přístrojů, pořizování fotodokumentace aj. 30.10.1989 - 2.10.2015
- vnitřně i zahraničně obchodní činnost a to zahraničněobchodní činnost povolenou Federálním ministerstvem zahra-ničního obchodu v Praze, dne 17. 8. 1989, čj. 6/1197/63/89,poř. č. 419 v tomto rozsahu: 30.10.1989 - 2.10.2015
"1. Poskytování služeb zahraničním osobám formoua/ projektování stavebních objektů občanské a technickévybavenosti území v zahraničí,b/ investorských, inženýrských a poradenských činností přirealizaci projektů dle písm. a/,c/ vývoje a výroby stavebních dílů a hmot, zejména z odpa-dových materiálů,d/ vývoje a výroby elektronických diagnostických, měřících,kontrolních a zabezpečovacích zařízení se zvláštním zamě-řením na aplikaci ultrazvuku, 30.10.1989 - 2.10.2015
e/ tvorby počítačových programů v souladu s předmětem čin-nosti organizace vlastními kapacitami organizace. 30.10.1989 - 2.10.2015
2. Vývoz věcí nezbytných pro realizaci činností dle bodu 1písm a/ a b/ povolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
3. Vývoz elektronických diagnostických, měřících, kontrol-ních a zabezpečovacích zařízení se zvláštním zaměřením naaplikaci ultrazvuku, částí a kompletů prostředků výpočetnítechniky, komponentů satelitních TV antén a příslušnýchnosných konstrukcí, z vlastní produkce organizace, v souladus jejím předmětem činnosti. 30.10.1989 - 2.10.2015
4. Vývoz stavebních dílů a hmot z vlastní produkce organi-zace, v souladu s jejím předmětem činnosti v návaznosti nabod 1, odst. c/ rozsahu povolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
5. Dovoz zařízení, dílů a materiálů pro vlastní potřebuorganizace, nezbytných k zajištění činností, uvedených vbodech 1, 2 a 3 povolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
6. Vývoz obalů / krabic / na společenské hry z vlastníprodukce organizace v hodnotě do 50 tis. liber šterlingůdo Velké Britanie. 30.10.1989 - 2.10.2015
7. Poskytování služeb zahraničním osobám formou- tlumočení,- odborných výkladů,- propagační činnosti,- instalování expozicí,při realizaci akce Advent of Artificial-Inteligence in HighEducation, konané v říjnu 1989 v Praze. 30.10.1989 - 2.10.2015
8. Vývoz a dovoz dokumentů, informativních podkladů apříslušných záznamových prostředků nutných k zabezpečenízahraničně obchodní činnosti dle bodu 1, 2, 3 a 4 rozsahupovolení. 30.10.1989 - 2.10.2015
9. Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti." 30.10.1989 - 2.10.2015
d/ přiděluje, pronajímá nebo prodává do osobního vlastnictvísvým členům nebo dalším osobám byty i nebytové prostory 30.10.1989 - 2.10.2015
e/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů / místností nesloužících k bydlení / nerušený výkon práv spojených s jejichužíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbudružstevního majetku 30.10.1989 - 2.10.2015
f/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu / místností nesloužících k byd-lení / spojeno 30.10.1989 - 2.10.2015
g/ organizuje kulturní a politickovýchovnou práci, soustavněpečuje o prohlubování společenské funkce družstva a sociali-stické demokracie; za tím účelem se v souladu s obecně plat-nými předpisy může zabývat tiskovou, divadelní, výchovněvzdělávací, ediční a publikační činností, pořádáním kompono-vaných pořadů a divadelních představení, a to i s mezinárod-ní účastí, tvorbou audiovizuálních záznamů a komponovanýchvideoprogramů a jejich rozšiřováním a organizováním dalšíchkulturních, sportovních a branných akcí a činností 30.10.1989 - 2.10.2015
Organizuje, připravuje a zabezpečuje nebo provádí ve vlastnírežii výstavbu, přestavbu, modernizaci, údržbu, obnovovací,zařizovací, vybavovací a úklidové práce stavebních zařízení,interiérů, vybavení a expozic i přilehlého parteru a to sezvláštním zaměřením na objekty pro bydlení, služby a dalšíobčanskou vybavenost. 27.9.1988 - 30.10.1989
Ve spolupráci s národními výbory a dalšími organizacemičinnými v oblasti bydlení a obchodu a služeb obhospodařujeobjekty a prostory potřebné pro bydlení a pro služby proobyvatelstvo i pro organizace, pronajímá je a nebo v nichtyto služby samo organizuje a provozuje. 27.9.1988 - 30.10.1989
Za podmínek stanovených obecně platnými předpisy socialis-ticky podniká bez územního či odvětvového omezení a tozejména v oblastech, v nichž zajišťuje a připravuje předpo-klady a prostředky pro výkon svých činností. 27.9.1988 - 30.10.1989
Jedná se např. o:- návrhové, výrobní a předrealizační fáze výstavby, údržbya rekonstrukci, včetně průzkumných a expertních činností voblasti stavební fyziky a mechaniky- pořizování, udržování a provozování parku přepravních,stavebních a jiných mechanismů a jiné potřebné techniky- výrobní činnost, např. stavebních dílů, nábytku, předmětůobecné potřeby aj. 27.9.1988 - 30.10.1989
- organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultačníslužby pro organizace v oblastech např. programovacích asystémových služeb, hodnotové analýzy, marketinku, řešenítechnických problémů, kontroly stavu fyzických systémů aj. 27.9.1988 - 30.10.1989
Přiděluje svým členům družstevní byty i nebytové prostory,příp. je pronajímá i dalším právnickým osobám. 27.9.1988 - 30.10.1989
Zajišťuje uživatelům družstevních bytů / místnosti neslou-žících k bydlení / nerušený výkon práv spojených s jejichužíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbudružstevního majetku. 27.9.1988 - 30.10.1989
Zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu / místnosti nesloužící k bydlení/spojeno. 27.9.1988 - 30.10.1989
Organizuje kulturní a politickovýchovnou práci, soustavněpečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socia-listické demokracie. 27.9.1988 - 30.10.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytůa místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu,popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení aposkytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo pro-vádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénníchúprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jinépráce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou nebo by nebylo 17.6.1988 - 27.9.1988
možné vystavěné objekty užívat. 17.6.1988 - 27.9.1988

Předmět činnosti Stavební družstvo Svébyt

Platnost údajů od - do
Stavební činnost vč. speciálních 2.10.2015

vedení firmy Stavební družstvo Svébyt

Statutární orgán Stavební družstvo Svébyt

Platnost údajů od - do
předseda družstva Ing. Oleg Rybnikář 12.9.2016
Vznik funkce 30.9.2015
Adresa: Majerského 2034 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Majerského 2034/13, Chodov, 149 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Vlasta Kahounová 17.6.1988 - 27.9.1988
Adresa: Na křečku 339 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na křečku 339
člen představenstva Ing. Jiří Kostlán 17.6.1988 - 30.10.1989
Adresa: Stallichova 936 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Stallichova 936
člen představenstva Ing. Rudolf Stenský 17.6.1988 - 30.10.1989
Adresa: Radomská 471 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Radomská 471
člen představenstva Ing.arch. Oleg Haman 17.6.1988 - 30.10.1989
Adresa: Obránců míru 84 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Obránců míru 84
předseda Ing.arch. Oleg Rybnikář CSc. 17.6.1988 - 7.8.1991
Adresa: Kamerunská 5 , Praha 6 - Vokovice Česká republika
Praha 6 - Vokovice, Kamerunská 5
místopředseda Ing.arch. Jan Němec 17.6.1988 - 7.8.1991
Adresa: Radimova 81 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Radimova 81/18
člen představenstva Ing.arch. Stanislav Franc 17.6.1988 - 7.8.1991
Adresa: Koněvova 109 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 109a
člen představenstva Oldřich Mašek 17.6.1988 - 7.8.1991
Adresa: Rabyňská 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 11
člen představenstva PhDr. František Petružálek 27.9.1988 - 7.8.1991
Adresa: Osadní 39 , Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Osadní 39
člen představenstva Ing. Josef Vávra 27.9.1988 - 7.8.1991
Adresa: Dominínská 97 , Praha 5 - Slivenec Česká republika
Praha 5 - Slivenec, Dominínská 97
člen představenstva Ing. Zuzana Čmolová 30.10.1989 - 7.8.1991
Adresa: Heřmanova 1169 , Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 1169
správce konkursní podstaty JUDr. Václav Horák 1.10.1993 - 15.11.1999
Adresa: Rezlerova 298 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rezlerova 298
správce konkursní podstaty JUDr. Václav Horák 15.11.1999 - 6.12.2000
Adresa: Euklidova 28 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Euklidova 28
člen představenstva Ing. Václav Šolar 17.6.1988 - 18.2.2014
Zánik členství 17.6.1993
Adresa: Ke dvoru 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ke dvoru 14
člen představenstva Ing. Oldřich Vávra CSc. 17.6.1988 - 18.2.2014
Zánik členství 17.6.1993
Adresa: Měchenická 2552 , Praha 4 - Spořilov Česká republika
Praha 4 - Spořilov, Měchenická 2552
člen představenstva Ing. Václav Navrátil 30.10.1989 - 18.2.2014
Zánik členství 30.10.1994
Adresa: Loučná 741 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Loučná 741
likvidátor Tomáš Zachat 7.8.1991 - 18.2.2014
Adresa: Hruškova 10 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hruškova 10
člen představenstva Ing. Jan Novotný 7.8.1991 - 18.2.2014
Zánik členství 7.8.1996
Adresa: Interbrigády 3 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Interbrigády 3
člen představenstva Marie Ghaliová 7.8.1991 - 18.2.2014
Zánik členství 7.8.1996
Adresa: Kamrunská 600 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamrunská 600
člen představenstva Tomáš Zachat 7.8.1991 - 18.2.2014
Zánik členství 7.8.1996
Adresa: Hruškova 10 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hruškova 10
člen představenstva Ing. Dušan Mrozek 7.8.1991 - 18.2.2014
Zánik členství 7.8.1996
Adresa: Ostravská 623 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ostravská 623
člen představenstva JUDr. Stanislav Zelinka 7.8.1991 - 18.2.2014
Zánik členství 7.8.1996
Adresa: Glinkova 4 , Brno Česká republika
Brno, Glinkova 4
předseda družstva Ing. Oleg Rybnikář 2.10.2015 - 12.9.2016
Vznik funkce 30.9.2015
Adresa: Majerského 2034 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Majerského 2034/13, Chodov, 149 00 Praha 4

Likvidace Stavební družstvo Svébyt

Platnost údajů od - do
Jméno Václav Fejtek 18.2.2014 - 2.10.2015
Adresa: Havlíčkova 261 , 250 82 Úvaly Česká republika
Havlíčkova 261, 250 82 Úvaly

Sbírka Listin Stavební družstvo Svébyt

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 561/SL 4 notářský zápis [NZ 459/2015, N 506/2015] Městský soud v Praze 30.9.2015 2.10.2015 10
DrXCVIII 561/SL 3 notářský zápis NZ 100/2014 Městský soud v Praze 24.1.2014 29.1.2014 14.3.2014 8

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební družstvo Svébyt

IČO: 00141224
Firma: Stavební družstvo Svébyt
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.6.1988

Sídlo Stavební družstvo Svébyt

Sídlo: Petřínská 570/18, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00141224
Jméno firmy Stavební družstvo Svébyt
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka y2deyii
tracking image