Menu Zavřít

FIRMA Stavební bytové družstvo Tábor IČO: 00214329

Stavební bytové družstvo Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Stavební bytové družstvo Tábor (00214329) je Družstvo. Sídlí na adrese Martínka Húsky 109/6, 39001 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1981 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Tábor má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Tábor nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 29. 12. 1981
Spisová značka: DrXXXXIII 206
IČO (identifikační číslo osoby): 00214329
Jméno: Stavební bytové družstvo Tábor
Právní forma: Družstvo 29.12.1981
Zapsána dne: 29.12.1981
Shromáždění delegátů SBD Tábor na svém jednání dne 22.6.2016 schválilo změny stanov družstva. Úplné znění stanov je přílohou návrhu. 19.8.2016
Schválení Stanov SBD Tábor s účinností od 1.1.2014. 1.1.2014
Změna Stanov: Čl. 6 "Přechod a převod členství" zní nově takto : Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud na základě usnesení soudu je více dědiců, přechází nájem bytu a členství v družstvu pouze na toho dědice určeného dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. V případě zdědění členského podílu jedním z manželů za trvání manželství, stává se výlučným a jediným členem družstva a nájemcem bytu jen ten z manželů, který se stal dědicem členského podílu. Členem družstva z ti tulu dědění se může stát i fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. V čl. 7 "Společné členství manželů" bod 2) se vypouští slovo přechodu. 1.9.2011
Změny Stanov: 1) mění se článek 4 odst. 1 tak, že zní: "Členy družstva mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky, pokud není dále uvedeno jinak. Právnické osoby tehdy, jsou-li zapsány v obchodním rejstříku." 2) mění se článek 5 odst. 1 tak, že částka výše zápisného se zvyšuje z 300,- Kč na 1.000,- Kč. 3) mění se článek 7 odst. 4 tak, že poslední věta nově zní: "Manželé, kteří jsou společní členové, mají jeden hlas". 4) za článek 8 se zařaďuje nový článek 8a) s názvem: "registrované partnerství", který zní takto: 1. "Osoba, která uzavřela registrované partnerství (dále jen "partnerství"), má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená. 2. Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem družstevního bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem družstevního bytu za trvání partnerství. 3. Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat." 5) článek 13 se mění tak, že písmeno k) nově zní: "provádět úklid společných prostor v rozsahu a termínu stanoveném rozpisem služeb v domě či podle zásad v domě obvyklých. V případě, že tak neučiní, zajistí na pokyn samosprávy porovedení tohoto úklidu družstvo prostřednictvím úklidové firmy." 6) článek 13 se nově doplňuje o: - písm. l), které zní takto: "uhradit náklady, které vzniknou družstvu z titulu náhrady škody způsobené neplněním povinností dle bodu e) a k) tohoto článku." - písm. m), které zní takto: "umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozí výzvě přístup do bytu za účelem zjištění, zda stavební úpravy odsouhlasené družstvem, příp. příslušným stavebním úřadem, byly provedeny v souladu se stanovenými podmínkami, technickou dokumentací a techno logickými postupy". 7) článek 21 se mění tak, že písmeno f) nově zní takto: "prohlášením konkursu na majetek člena, příp. zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena". 11.8.2010
Změna stanov: čl. 75 odst. 8 nově zní: Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáta může zastupovat pouze zvolený náhradník, není-li zákonem stanoveno jinak. Delegát, případně jeho náhradník, zastupující SVJ musí být členem družstva, jinak nemá prá vo hlasovat. 27.7.2007
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 29.5.2001 ve znění změn schválených shromážděním delegátů dne 29.5.2002 a změn schválených shromážděním delegátů dne 26.5.2004. 9.10.2004
Výše zapisovaného základního jmění činí 50.000,- Kčs. 4.3.1993 - 27.12.1994
Výše základního členského vkladu činí 100,- Kčs. 4.3.1993 - 27.12.1994
Družstvo se řídí stanovami upravenými dle zák. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů konaným dne 18. 4. 1991, na kterém byly přijaty i změny a doplňky stanov, které jsou přílohou stanov. Zastupování a podepisování: Představenstvo jakožto výkonný a statutární orgán družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podpisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva. 9.10.1991 - 4.3.1993
Úhrada ztrát: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce, ručí členové, kteří do konce roku v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméne však částkou 3. 000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 9.10.1991 - 4.3.1993
Družstvo se řídí stanovami upravenými podle zákona č. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů konaným dne 22. 4. 1991. 28.6.1991 - 4.3.1993
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 15.12.1988 Podle těchto stanov se zapisuje název a sídlo družstva. Bod g "jiná hospodářská činnost družstva" bude zapsán po zaslání rozepsané a konkretizované činnosti družstva v tomto směru a po zaslání příslušných slouhlasů orgánů státní správy k činnostem, u kterých je to třeba. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je stanovena písemná forma, podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. 20.2.1989 - 9.10.1991
Uhrazovací povinnost: 20.2.1989 - 9.10.1991
Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 20.2.1989 - 9.10.1991
Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Tábor ze dne 16.4.1981, SBD 2 Sezimovo Ústí ze dne 13.4.1981, SBD Soběslav ze dne 27.4.1981, SBD Veselí nad Lužnicí ze dne 28.4.1981, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 646/81-101/Pe o slou čení SBD 1 Sezimovo Ústí a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.165/81 slučují se do tohoto jako družstva přejímajícího ke dni 1.1.1982: Stavební bytové družstvo 1 Sezimovo Ústí Stavební bytové družstvo 2 Sezimovo Ústí Stavební bytové družstvo Soběslav Stavební bytové družstvo Veselí nad Lužnicí. 29.12.1981
Sloučením zaniklo SBD 1 Sezimovo Ústí, SBD 2 Sezimovo Ústí, SBD Soběslav a SBD Veselí nad Lužnicí bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závaz ky přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Tábor. 29.12.1981
Podle usnesení shromáždění delegátů Sstavebního bytového družstva Bechyně ze dne 17.11.1980 a usnesení představenstva Okresního stavebního bytového družstva Tábor ze dne 20.11.1980 a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1980 slučuje se ku dni 1 .1.1981 Okresní stavební bytové družstvo Tábor jako slučující, se Stavebním bytovým družstvem Bechyně jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo Bechyně bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo, t.j. Okresní stavební bytové družstvo Tábor. 31.12.1980
Podle usnesení JKV ČSBD v Č. Budějovicích a souhlasu JKV ČSBD Č. Budějovice z 9.12.1976 byla ku dni 31.12.1976 sloučena do tohoto jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytové družstvo 1 Tábor 2/ Stavební bytové družstvo Svépomoc Tábor. Veškerá práva a majetek a povinnosti přecházejí dnem sloučení na družstvo slučující. 10.1.1977
Podle usnesení shromáždění delegátů Občanského stavebního bytového družstva č. 2 při MěNV, Pražské předmětí, Tábor ze dne 30.10.1975 a usnesení JKV ČSBD Č. Budějovice ze 17.12.1975 bylo sloučeno Okresní stavební bytové družstvo Tábor jako družstvo slučují cí s Občanským stavebním bytovým družstvem č. 2 při MěNV, Pražské předměstí, Tábor jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Občanské stavební bytové družstvo č. 2 při MěNV, Pražské předměstí, Tábor bez likvidace, když veškerá práva a majetek a závazky přešly na družstvo slučující. 30.12.1975
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 15.5.1973, schváleného rozhodnutím ČSBD KV v Č. Budějovicích ze dne 13.7.1973 byla sloučena do tohoto družstva jako družstva přejímajícího: 1/ Stavební bytové družstvo při ONV Opařany 2/ Stavební bytové družstvo občanů Mladá Vožice 3/ Stavební bytové družstvo občanů v Chýnově Veškerá práva a povinnosti přecházejí dnem 1.7.1973 na družstvo slučující. 8.8.1973
Údaje o zřízení družstva: Podle zápisu z ustavující schůze a z ustavující schůze představenstva ze dne 13.5.1971 bylo ustaveno toto družstvo, k němuž byl dán souhlas Českým svazem bytových družstev, Jihočeský krajský výbor v Českých Budějovicích dne 18.6.1971 č.j. 87/02/3. Družstvo je členem Českého svazy bytových družstev v Č. Budějovicích. 12.8.1971

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

Sídlo Stavební bytové družstvo Tábor

Platnost údajů od - do
Adresa: Martínka Húsky 109/6, Tábor 39001, Česká republika 19.8.2016
Adresa: Martínka Húsky 109, Tábor 39001, Česká republika 11.8.2010 - 19.8.2016
Adresa: Martínka Húsky 109, Tábor 39011, Česká republika 27.2.2002 - 11.8.2010
Adresa: Martina z Húsky 108 - 109, Tábor , Česká republika 9.10.1991 - 27.2.2002
Adresa: , Tábor , Česká republika 29.12.1981 - 9.10.1991

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Tábor

Platnost údajů od - do
zprostředkování služeb 14.2.2006
správa a údržba nemovitoství 9.10.2000
provádění bytových a občanských staveb 4.3.1993
stavitel 4.3.1993
pronájem bytových a nebytových prostor 4.3.1993
obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.3.1993
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu 4.3.1993
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je především provoz bytových a nebytových objektů, výstavba bytová i nebytová a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Na základě usnesení shromáždění delegátů ze dne 18. 4. 1991 bylo schváleno rozšíření hospodářské činnosti družstva o: 9.10.1991 - 4.3.1993
1/ Nákup, prodej, montáž a servis prvků a systémů měření regulace energetických médií. 2/ Zprostředkovatelskou, obchodní a montážní činnost v oboru stavebních hmot, stavebních prvků vnitřního a vnějšího vybavení budov a stavebních konstrukcí z tuzemské výroby 3/ Provádění revizních zkoušek předepsaných pro zapojení a provoz elektro a plynových zařízení budov, bytových a nebytových prostor. 9.10.1991 - 4.3.1993
2. V rámci předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví c/ údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytového majetku a nebytových prostor d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů 20.2.1989 - 9.10.1990
1. Předmět činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz vytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 20.2.1989 - 9.10.1991
e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím f/ materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením. 20.2.1989 - 9.10.1991

Vedení firmy Stavební bytové družstvo Tábor

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Tábor

Člen představenstva Jarmil Kylar
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Svépomoc 692, 39102 Sezimovo Ústí
Člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí
Člen představenstva Ivana Šubrová
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Havanská 2825/6, 39005 Tábor
Člen představenstva Ing. Petr Bláha
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Jesenského 2589, 39002 Tábor
Člen představenstva Ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Buzulucká 2332, 39003 Tábor
II. místopředseda představenstva Ivana Pikhartová
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Havanská 2821/27, 39005 Tábor
I. místopředseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
Člen představenstva Petr Dřevo
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Družstevní 446/6, 39201 Soběslav
Člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Blatské sídliště 586, 39181 Veselí nad Lužnicí
Člen představenstva Marie Janečková
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Sídl. Obránců míru 820, 39165 Bechyně
Předseda představenstva Mgr. Filip Švarc
Ve funkci od 22.9.2021
Adresa Buzulucká 2344, 39003 Tábor
Člen představenstva Ivana Pikhartová
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Havanská 2821/27, 39005 Tábor
Člen představenstva Zdeněk Roubíček
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor
Člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Blatské sídliště 586, 39181 Veselí nad Lužnicí
Člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí
Člen představenstva Marie Janečková
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Sídl. Obránců míru 820, 39165 Bechyně
Člen představenstva Josef Kubeš
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Sídliště Svákov 712, 39201 Soběslav
Člen představenstva Ing. Petr Bláha
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Jesenského 2589, 39002 Tábor
Předseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
II. místopředseda představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 19.8.2016 do 22.9.2021
Adresa Svépomoc 659, 39102 Sezimovo Ústí
Člen představenstva Ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 30.9.2017 do 22.9.2021
Adresa Buzulucká 2332, 39003 Tábor
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 21.7.2019 do 22.9.2021
Adresa Sokolovská 2361/61, 39003 Tábor
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 19.8.2016 do 21.7.2019
Adresa Sokolovská 2361, 39003 Tábor
člen představenstva Marie Musilová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sídliště Svákov 704, 39201 Soběslav
člen představenstva Petr Bláha
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Jesenského 2589, 39002 Tábor
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Buzulucká 2332, 39003 Tábor
II. místopředseda představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Svépomoc 659, 39102 Sezimovo Ústí
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sokolovská 2361, 39003 Tábor
předseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
člen představenstva Zdeněk Roubíček
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor
člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí
člen představenstva Iveta Mikešová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Havanská 2826/8, 39005 Tábor
člen představenstva Ivana Pikhartová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Havanská 2821/27, 39005 Tábor
člen představenstva Josef Kubeš
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sídliště Svákov 712, 39201 Soběslav
člen představenstva Marie Janečková
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sídl. Obránců míru 820, 39165 Bechyně
člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Blatské sídliště 586, 39181 Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Zdeněk Roubíček
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor
člen představenstva Iveta Mikešová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Havanská 2826/8, 39005 Tábor
člen představenstva Josef Kubeš
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sídliště Svákov 712, 39201 Soběslav
člen představenstva Marie Musilová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sídliště Svákov 704, 39201 Soběslav
člen představenstva Ivana Pikhartová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Havanská 2821/27, 39005 Tábor
předseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
člen představenstva Marie Janečková
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sídl. Obránců míru 820, 39165 Bechyně
člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Blatské sídliště 586, 39181 Veselí nad Lužnicí
II. místopředseda představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Svépomoc 659, 39102 Sezimovo Ústí
člen představenstva Petr Bláha
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Jesenského 2589, 39002 Tábor
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Buzulucká 2332, 39003 Tábor
člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 12.11.2015 do 19.8.2016
Adresa Sokolovská 2361, 39003 Tábor
člen představenstva Petr Bláha
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Jesenského 2589, 39002 Tábor
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Buzulucká 2332, 39003 Tábor
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Sokolovská 2361, 39003 Tábor
člen představenstva Zdeněk Roubíček
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Bukurešťská 2790, 39005 Tábor
II. místopředseda představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Svépomoc 659, 39102 Sezimovo Ústí
člen představenstva Iveta Mikešová
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Havanská 2826, 39005 Tábor
člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí
člen představenstva Josef Kubeš
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Sídliště Svákov 712, 39201 Soběslav
člen představenstva Marie Musilová
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Sídliště Svákov 704, 39201 Soběslav
člen představenstva Marie Janečková
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Sídl. Obránců míru 820, 39165 Bechyně
člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 1.9.2011 do 12.11.2015
Adresa Blatské sídliště 586, 39181 Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Ivana Pikhartová
Ve funkci od 26.7.2013 do 12.11.2015
Adresa Havanská 2821/27, 39005 Tábor
předseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 11.8.2015 do 12.11.2015
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
předseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 1.9.2011 do 11.8.2015
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
člen představenstva Petr Kotalík
Ve funkci od 1.9.2011 do 26.7.2013
Adresa náměstí Přátelství 2802, 39005 Tábor
člen představenstva Marie Janečková
Ve funkci od 13.9.2006 do 1.9.2011
Adresa Sídl. Obránců míru 820, 39165 Bechyně
člen představenstva Iveta Mikešová
Ve funkci od 9.9.2008 do 1.9.2011
Adresa Havanská 2826, 39005 Tábor
II. místopředseda představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Svépomoc 659, 39102 Sezimovo Ústí
člen představenstva Petr Bláha
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Jesenského 2589, 39002 Tábor
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Sokolovská 2361, 39003 Tábor
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Buzulucká 2332, 39003 Tábor
předseda představenstva Pavel Šimák
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Husinecká 2645, 39002 Tábor
člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí
člen představenstva Josef Kubeš
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Sídliště Svákov 712, 39201 Soběslav
člen představenstva Petr Kotalík
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa nám. Přátelství 2302, 39005 Tábor
člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Blatské sídliště 586, 39181 Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Marie Musilová
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Sídliště Svákov 704, 39201 Soběslav
člen představenstva Zdeněk Roubíček
Ve funkci od 11.8.2010 do 1.9.2011
Adresa Bukurešťská 2790, 39005 Tábor
člen představenstva ing. Vladimír Chobot
Ve funkci od 1.6.1984 do 11.8.2010
Adresa Buzulucká 2332, Tábor
člen představenstva Petr Bláha
Ve funkci od 1.6.1984 do 11.8.2010
Adresa Jesenského 2589, Tábor
člen představenstva Ing. Jindřich Beneda
Ve funkci od 14.7.1988 do 11.8.2010
Adresa 498/III, Soběslav
člen představenstva Petr Kotalík
Ve funkci od 4.3.1993 do 11.8.2010
Adresa nám. Přátelství 2302, Tábor
předseda Pavel Šimák
Ve funkci od 9.10.2000 do 11.8.2010
Adresa Husinecká 2645, Tábor
člen představenstva Zdeněk Roubíček
Ve funkci od 27.2.2002 do 11.8.2010
Adresa Bukurešťská 2790, Tábor
člen představenstva Blanka Macarová
Ve funkci od 27.2.2002 do 11.8.2010
Adresa Blatské sídliště 586, Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Josef Houska
Ve funkci od 27.2.2002 do 11.8.2010
Adresa Průmyslová 1070, 39102 Sezimovo Ústí II.
II. místopředseda představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 26.11.2002 do 11.8.2010
Adresa Svépomoc 659, Sezimovo Ústí
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 13.9.2006 do 11.8.2010
Adresa Sokolovská 2361, Tábor
člen představenstva Josef Kubeš
Ve funkci od 13.9.2006 do 11.8.2010
Adresa Sídliště Svákov 712/III, 39201 Soběslav
člen představenstva Ing. Jindřich Beneda
Ve funkci od 11.8.2010 do 11.8.2010
Adresa sídliště Míru 498, 39201 Soběslav
člen představenstva Jaroslav Kupsa
Ve funkci od 13.9.2006 do 24.1.2008
Adresa Havanská 2828, Tábor
člen představenstva Ing. Milan Šmíd
Ve funkci od 27.2.2002 do 13.9.2006
Adresa Sokolovská 2361, Tábor
člen představenstva Emil Kubašák
Ve funkci od 27.2.2002 do 13.9.2006
Adresa Písecká 907, 39165 Bechyně
člen představenstva Vladimír Pavlosek
Ve funkci od 26.11.2002 do 13.9.2006
Adresa Partyzánská 2495, Tábor
I. místopředseda představenstva Jaroslav Kupsa
Ve funkci od 26.11.2002 do 13.9.2006
Adresa Havanská 2828, Tábor
I. místopředseda Ing. Jan Babor
Ve funkci od 10.2.1997 do 26.11.2002
Adresa kpt. Jaroše 2249, Tábor
člen představenstva Josef Doležal
Ve funkci od 27.2.2002 do 26.11.2002
Adresa Svépomoc 659, 39102 Sezimovo Ústí II.
II. místopředseda představenstva Jaroslav Kupsa
Ve funkci od 27.2.2002 do 26.11.2002
Adresa Havanská 2828, Tábor
člen představenstva Vladimír Borůvka
Ve funkci od 26.11.1986 do 27.2.2002
Adresa 2219, Tábor
člen představenstva Jiří Mráz
Ve funkci od 14.7.1988 do 27.2.2002
Adresa Písecká 856, Bechyně
člen představenstva Stanislav Mrázek
Ve funkci od 3.8.1993 do 27.2.2002
Adresa Sokolovská 2372, Tábor
člen představenstva Věra Brichová
Ve funkci od 10.2.1997 do 27.2.2002
Adresa 707/III, Soběslav
člen představenstva Jana Švehlová
Ve funkci od 10.4.2000 do 27.2.2002
Adresa Varšavská 2744, Tábor
II.místopředseda Václav Hubáček
Ve funkci od 9.10.2000 do 27.2.2002
Adresa Svépomoc 691 , Sezimovo Ústí II
člen představenstva Ladislav Čech
Ve funkci od 9.10.2000 do 27.2.2002
Adresa Sídliště nad Lužnicí 2722, Tábor
člen představenstva Václav Hubáček
Ve funkci od 1.6.1984 do 9.10.2000
Adresa Svépomoc 691 , Sezimovo Ústí II
předseda Ladislav Čech
Ve funkci od 9.10.1991 do 9.10.2000
Adresa Sídliště nad Lužnicí 2722, Tábor
člen představenstva Jiří Cibulka
Ve funkci od 4.3.1993 do 9.10.2000
Adresa Svépomoc 672/II, Sezimovo Ústí
člen představenstva Ing. Jaroslav Beran
Ve funkci od 10.2.1997 do 9.10.2000
Adresa Blatské sídl. 585, Veselí nad Lužnicí
II. místopředseda Pavel Šimák
Ve funkci od 10.4.2000 do 9.10.2000
Adresa Husinecká 2645, Tábor
člen představenstva Jana Švehlová
Ve funkci od 10.2.1997 do 10.4.2000
Adresa Varšavská 2744, Tábor
II. místopředseda Ing. Pavel Šimák
Ve funkci od 25.8.1997 do 10.4.2000
Adresa Husinecká 2645, Tábor
II. místopředseda Ing. Pavel Šimák
Ve funkci od 10.2.1997 do 25.8.1997
Adresa Kaplířova 1031, Tábor
člen představenstva Jaroslav Faltus
Ve funkci od 9.10.1991 do 10.2.1997
Adresa sídl. Svákov 712/II, Soběslav
I. místopředseda Josef Jahn
Ve funkci od 9.10.1991 do 10.2.1997
Adresa Varšavská 2746, Tábor
II. místopředseda Ing. Jan Babor
Ve funkci od 9.10.1991 do 10.2.1997
Adresa kpt. Jaroše 2249, Tábor
člen představenstva Ing. Pavel Šimák
Ve funkci od 9.10.1991 do 10.2.1997
Adresa Kaplířova 1031, Tábor
člen představenstva Josef Hanzal
Ve funkci od 4.3.1993 do 10.2.1997
Adresa Jiráskova 337/I, Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Ivo Patzenhauer
Ve funkci od 9.10.1991 do 4.3.1993
Adresa 458, Veselí nad Lužnicí
člen představenstva Václav Kukla
Ve funkci od 9.10.1991 do 4.3.1993
Adresa Minská 2778, Tábor
člen představenstva Ing. Václav Kotál
Ve funkci od 9.10.1991 do 4.3.1993
Adresa Náchodská 2679, Tábor
člen představenstva Jaroslav Perger
Ve funkci od 9.10.1991 do 4.3.1993
Adresa Švehlova 832, Sezimovo Ústí
nemá Marie Prášková
Ve funkci od 25.6.1976 do 9.10.1991
Adresa Pražské předměstí 2349, Tábor
místopředseda Pavel Šimák
Ve funkci od 12.11.1980 do 9.10.1991
Adresa , Kaplířova 1031
nemá Miloslav Mařík
Ve funkci od 1.6.1984 do 9.10.1991
Adresa 437/I, Veselí nad Lužnicí
nemá Ladislav Čech
Ve funkci od 1.6.1984 do 9.10.1991
Adresa , Sídliště nad Lužnicí 2722
nemá Josef Zikeš
Ve funkci od 1.6.1984 do 9.10.1991
Adresa Svépomoc 694 , Sezimovo Ústí II
místopředseda ing. Jan Babor
Ve funkci od 1.6.1984 do 9.10.1991
Adresa kpt. Jaroše 2429, Tábor
nemá Josef Jahn
Ve funkci od 14.7.1988 do 9.10.1991
Adresa Varšavská 2746, Tábor
předseda Karel Dudek
Ve funkci od 14.7.1988 do 9.10.1991
Adresa Družstevní 442/III, Soběslav
nemá JUDr. Ivo Švarc
Ve funkci od 14.7.1988 do 9.10.1991
Adresa Buzulucká 2344, Tábor

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

IČO (identifikační číslo): 00214329
Jméno: Stavební bytové družstvo Tábor
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 1. 1982
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo Stavební bytové družstvo Tábor

Sídlo: Martínka Húsky 109/6, Tábor 39001

Živnosti Stavební bytové družstvo Tábor

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 4. 2007

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 4. 2004

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 9. 1992

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Tábor

Člen statutárního orgánu: Ivana Pikhartová
Člen statutárního orgánu: Pavel Šimák
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Šmíd
Člen statutárního orgánu: Josef Doležal
Člen statutárního orgánu: Petr Bláha
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Chobot
Člen statutárního orgánu: Josef Houska
Člen statutárního orgánu: Blanka Macarová
Člen statutárního orgánu: Marie Janečková
Člen statutárního orgánu: Josef Kubeš
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Roubíček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

IČO: 00214329
Firma: Stavební bytové družstvo Tábor
Právní forma: Družstvo
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1982

Sídlo Stavební bytové družstvo Tábor

Sídlo: Martínka Húsky 109/6, Tábor 39001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových budov
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti