Firma Stavební bytové družstvo Tábor IČO 00214329


Stavební bytové družstvo Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Tábor (00214329) je Družstvo. Sídlí na adrese Martínka Húsky 109/6, Tábor 390 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1981 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Tábor má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Tábor nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Tábor na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Tábor na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka DrXXXXIII 206
IČO (identifikační číslo osoby) 00214329
Jméno Stavební bytové družstvo Tábor
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1981
Shromáždění delegátů SBD Tábor na svém jednání dne 22.6.2016 schválilo změny stanov družstva. Úplné znění stanov je přílohou návrhu. 19.8.2016
Schválení Stanov SBD Tábor s účinností od 1.1.2014. 1.1.2014
Změna Stanov: Čl. 6 "Přechod a převod členství" zní nově takto : Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud na základě usnesení soudu je více dědiců, přechází nájem bytu a členství v družstvu pouze na toho dědice určeného dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. V případě zdědění členského podílu jedním z manželů za trvání manželství, stává se výlučným a jediným členem družstva a nájemcem bytu jen ten z manželů, který se stal dědicem členského podílu. Členem družstva z ti tulu dědění se může stát i fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. V čl. 7 "Společné členství manželů" bod 2) se vypouští slovo přechodu. 1.9.2011
Změny Stanov: 1) mění se článek 4 odst. 1 tak, že zní: "Členy družstva mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky, pokud není dále uvedeno jinak. Právnické osoby tehdy, jsou-li zapsány v obchodním rejstříku." 2) mění se článek 5 odst. 1 tak, že částka výše zápisného se zvyšuje z 300,- Kč na 1.000,- Kč. 3) mění se článek 7 odst. 4 tak, že poslední věta nově zní: "Manželé, kteří jsou společní členové, mají jeden hlas". 4) za článek 8 se zařaďuje nový článek 8a) s názvem: "registrované partnerství", který zní takto: 1. "Osoba, která uzavřela registrované partnerství (dále jen "partnerství"), má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená. 2. Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem družstevního bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem družstevního bytu za trvání partnerství. 3. Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat." 5) článek 13 se mění tak, že písmeno k) nově zní: "provádět úklid společných prostor v rozsahu a termínu stanoveném rozpisem služeb v domě či podle zásad v domě obvyklých. V případě, že tak neučiní, zajistí na pokyn samosprávy porovedení tohoto úklidu družstvo prostřednictvím úklidové firmy." 6) článek 13 se nově doplňuje o: - písm. l), které zní takto: "uhradit náklady, které vzniknou družstvu z titulu náhrady škody způsobené neplněním povinností dle bodu e) a k) tohoto článku." - písm. m), které zní takto: "umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozí výzvě přístup do bytu za účelem zjištění, zda stavební úpravy odsouhlasené družstvem, příp. příslušným stavebním úřadem, byly provedeny v souladu se stanovenými podmínkami, technickou dokumentací a techno logickými postupy". 7) článek 21 se mění tak, že písmeno f) nově zní takto: "prohlášením konkursu na majetek člena, příp. zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena". 11.8.2010
Změna stanov: čl. 75 odst. 8 nově zní: Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáta může zastupovat pouze zvolený náhradník, není-li zákonem stanoveno jinak. Delegát, případně jeho náhradník, zastupující SVJ musí být členem družstva, jinak nemá prá vo hlasovat. 27.7.2007
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 29.5.2001 ve znění změn schválených shromážděním delegátů dne 29.5.2002 a změn schválených shromážděním delegátů dne 26.5.2004. 9.10.2004
Výše zapisovaného základního jmění činí 50.000,- Kčs. 4.3.1993 - 27.12.1994
Výše základního členského vkladu činí 100,- Kčs. 4.3.1993 - 27.12.1994
Družstvo se řídí stanovami upravenými dle zák. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů konaným dne 18. 4. 1991, na kterém byly přijaty i změny a doplňky stanov, které jsou přílohou stanov. Zastupování a podepisování: Představenstvo jakožto výkonný a statutární orgán družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podpisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva. 9.10.1991 - 4.3.1993
Úhrada ztrát: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce, ručí členové, kteří do konce roku v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméne však částkou 3. 000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 9.10.1991 - 4.3.1993
Družstvo se řídí stanovami upravenými podle zákona č. 176/90 Sb. a schválenými shromážděním delegátů konaným dne 22. 4. 1991. 28.6.1991 - 4.3.1993
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 15.12.1988 Podle těchto stanov se zapisuje název a sídlo družstva. Bod g "jiná hospodářská činnost družstva" bude zapsán po zaslání rozepsané a konkretizované činnosti družstva v tomto směru a po zaslání příslušných slouhlasů orgánů státní správy k činnostem, u kterých je to třeba. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je stanovena písemná forma, podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. 20.2.1989 - 9.10.1991
Uhrazovací povinnost: 20.2.1989 - 9.10.1991
Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 20.2.1989 - 9.10.1991
Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Tábor ze dne 16.4.1981, SBD 2 Sezimovo Ústí ze dne 13.4.1981, SBD Soběslav ze dne 27.4.1981, SBD Veselí nad Lužnicí ze dne 28.4.1981, rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.j. 646/81-101/Pe o slou čení SBD 1 Sezimovo Ústí a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1981 č.165/81 slučují se do tohoto jako družstva přejímajícího ke dni 1.1.1982: Stavební bytové družstvo 1 Sezimovo Ústí Stavební bytové družstvo 2 Sezimovo Ústí Stavební bytové družstvo Soběslav Stavební bytové družstvo Veselí nad Lužnicí. 29.12.1981
Sloučením zaniklo SBD 1 Sezimovo Ústí, SBD 2 Sezimovo Ústí, SBD Soběslav a SBD Veselí nad Lužnicí bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závaz ky přešly na družstvo slučující, t.j. Stavební bytové družstvo Tábor. 29.12.1981
Podle usnesení shromáždění delegátů Sstavebního bytového družstva Bechyně ze dne 17.11.1980 a usnesení představenstva Okresního stavebního bytového družstva Tábor ze dne 20.11.1980 a souhlasu JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1980 slučuje se ku dni 1 .1.1981 Okresní stavební bytové družstvo Tábor jako slučující, se Stavebním bytovým družstvem Bechyně jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo Bechyně bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo, t.j. Okresní stavební bytové družstvo Tábor. 31.12.1980
Podle usnesení JKV ČSBD v Č. Budějovicích a souhlasu JKV ČSBD Č. Budějovice z 9.12.1976 byla ku dni 31.12.1976 sloučena do tohoto jako družstva slučujícího: 1/ Stavební bytové družstvo 1 Tábor 2/ Stavební bytové družstvo Svépomoc Tábor. Veškerá práva a majetek a povinnosti přecházejí dnem sloučení na družstvo slučující. 10.1.1977
Podle usnesení shromáždění delegátů Občanského stavebního bytového družstva č. 2 při MěNV, Pražské předmětí, Tábor ze dne 30.10.1975 a usnesení JKV ČSBD Č. Budějovice ze 17.12.1975 bylo sloučeno Okresní stavební bytové družstvo Tábor jako družstvo slučují cí s Občanským stavebním bytovým družstvem č. 2 při MěNV, Pražské předměstí, Tábor jako družstvem slučovaným. Sloučením zaniklo Občanské stavební bytové družstvo č. 2 při MěNV, Pražské předměstí, Tábor bez likvidace, když veškerá práva a majetek a závazky přešly na družstvo slučující. 30.12.1975
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 15.5.1973, schváleného rozhodnutím ČSBD KV v Č. Budějovicích ze dne 13.7.1973 byla sloučena do tohoto družstva jako družstva přejímajícího: 1/ Stavební bytové družstvo při ONV Opařany 2/ Stavební bytové družstvo občanů Mladá Vožice 3/ Stavební bytové družstvo občanů v Chýnově Veškerá práva a povinnosti přecházejí dnem 1.7.1973 na družstvo slučující. 8.8.1973
Údaje o zřízení družstva: Podle zápisu z ustavující schůze a z ustavující schůze představenstva ze dne 13.5.1971 bylo ustaveno toto družstvo, k němuž byl dán souhlas Českým svazem bytových družstev, Jihočeský krajský výbor v Českých Budějovicích dne 18.6.1971 č.j. 87/02/3. Družstvo je členem Českého svazy bytových družstev v Č. Budějovicích. 12.8.1971

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

Sídlo Stavební bytové družstvo Tábor

Platnost údajů od - do
Adresa Martínka Húsky 109/6 , Tábor 390 01 19.8.2016
Adresa Martínka Húsky 109/6 , Tábor 390 01 11.8.2010 - 19.8.2016
Adresa Martínka Húsky 109/6 , Tábor 390 01 27.2.2002 - 11.8.2010
Adresa Martina z Húsky 108 - 109 , Tábor Česká republika
9.10.1991 - 27.2.2002
Adresa Tábor Česká republika
29.12.1981 - 9.10.1991

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Tábor

Platnost údajů od - do
zprostředkování služeb 14.2.2006
správa a údržba nemovitoství 9.10.2000
provádění bytových a občanských staveb 4.3.1993
stavitel 4.3.1993
pronájem bytových a nebytových prostor 4.3.1993
obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.3.1993
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu 4.3.1993
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je především provoz bytových a nebytových objektů, výstavba bytová i nebytová a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Na základě usnesení shromáždění delegátů ze dne 18. 4. 1991 bylo schváleno rozšíření hospodářské činnosti družstva o: 9.10.1991 - 4.3.1993
1/ Nákup, prodej, montáž a servis prvků a systémů měření regulace energetických médií. 2/ Zprostředkovatelskou, obchodní a montážní činnost v oboru stavebních hmot, stavebních prvků vnitřního a vnějšího vybavení budov a stavebních konstrukcí z tuzemské výroby 3/ Provádění revizních zkoušek předepsaných pro zapojení a provoz elektro a plynových zařízení budov, bytových a nebytových prostor. 9.10.1991 - 4.3.1993
2. V rámci předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví c/ údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytového majetku a nebytových prostor d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů 20.2.1989 - 9.10.1990
1. Předmět činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz vytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 20.2.1989 - 9.10.1991
e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím f/ materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením. 20.2.1989 - 9.10.1991

vedení firmy Stavební bytové družstvo Tábor

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Tábor

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro k teré je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva. 11.8.2010
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva. 4.3.1993 - 11.8.2010
Předseda představenstva Pavel Šimák 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
II. místopředseda představenstva Josef Doležal 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Svépomoc 659 , Sezimovo Ústí 391 02
Člen představenstva Ing. Petr Bláha 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
Člen představenstva Blanka Macarová 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Blatské sídliště 586 , Veselí nad Lužnicí 391 81
Člen představenstva Zdeněk Roubíček 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Bukurešťská 2790/4 , Tábor 390 05
Člen představenstva Josef Houska 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Průmyslová 1070 , Sezimovo Ústí 391 02
Člen představenstva Marie Janečková 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: sídl. Obránců míru 820 , Bechyně 391 65
Člen představenstva Josef Kubeš 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Sídliště Svákov 712 , Soběslav 392 01
Člen představenstva Ivana Pikhartová 19.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Havanská 2821/27 , Tábor 390 05
Člen představenstva Ing. Vladimír Chobot 30.9.2017
Vznik členství 22.6.2016
Adresa: Buzulucká 2332 , Tábor 390 03
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd 21.7.2019
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03
nemá Marie Prášková 25.6.1976 - 9.10.1991
Adresa: Pražské předměstí 2349 , Tábor Česká republika
místopředseda Pavel Šimák 12.11.1980 - 9.10.1991
Adresa: Kaplířova 1031 Česká republika
místopředseda ing. Jan Babor 1.6.1984 - 9.10.1991
Adresa: kpt. Jaroše 2429 , 390 03 Tábor Česká republika
nemá Ladislav Čech 1.6.1984 - 9.10.1991
Adresa: Sídliště nad Lužnicí 2722 Česká republika
nemá Miloslav Mařík 1.6.1984 - 9.10.1991
Adresa: 437 , Veselí nad Lužnicí Česká republika
nemá Josef Zikeš 1.6.1984 - 9.10.1991
Adresa: Svépomoc 694 , Sezimovo Ústí 391 02
předseda Karel Dudek 14.7.1988 - 9.10.1991
Adresa: Družstevní 442/10 , Soběslav 392 01
nemá Josef Jahn 14.7.1988 - 9.10.1991
Adresa: Varšavská 2746/14 , Tábor 390 05
nemá JUDr. Ivo Švarc 14.7.1988 - 9.10.1991
Adresa: Buzulucká 2344 , Tábor 390 03
člen představenstva Ing. Václav Kotál 9.10.1991 - 4.3.1993
Adresa: Náchodská 2679 , Tábor 390 03
člen představenstva Václav Kukla 9.10.1991 - 4.3.1993
Adresa: Minská 2778/4 , Tábor 390 05
člen představenstva Jaroslav Perger 9.10.1991 - 4.3.1993
Adresa: Švehlova 832 , Sezimovo Ústí 391 01
člen představenstva Ivo Patzenhauer 9.10.1991 - 4.3.1993
Adresa: 458 , Veselí nad Lužnicí Česká republika
člen představenstva Jaroslav Faltus 9.10.1991 - 10.2.1997
Adresa: Sídliště Svákov 712 , Soběslav 392 01
I. místopředseda Josef Jahn 9.10.1991 - 10.2.1997
Adresa: Varšavská 2746/14 , Tábor 390 05
člen představenstva Ing. Pavel Šimák 9.10.1991 - 10.2.1997
Adresa: Kaplířova 1031/8 , Tábor 390 02
II. místopředseda Ing. Jan Babor 9.10.1991 - 10.2.1997
Adresa: kpt. Jaroše 2249 , 390 03 Tábor Česká republika
člen představenstva Josef Hanzal 4.3.1993 - 10.2.1997
Adresa: Jiráskova 337 , Veselí nad Lužnicí Česká republika
II. místopředseda Ing. Pavel Šimák 10.2.1997 - 25.8.1997
Adresa: Kaplířova 1031/8 , Tábor 390 02
člen představenstva Jana Švehlová 10.2.1997 - 10.4.2000
Adresa: Varšavská 2744/10 , Tábor 390 05
II. místopředseda Ing. Pavel Šimák 25.8.1997 - 10.4.2000
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
člen představenstva Václav Hubáček 1.6.1984 - 9.10.2000
Adresa: Svépomoc 691 , Sezimovo Ústí 391 02
předseda Ladislav Čech 9.10.1991 - 9.10.2000
Adresa: Sídliště nad Lužnicí 2722 , Tábor Česká republika
člen představenstva Jiří Cibulka 4.3.1993 - 9.10.2000
Adresa: Svépomoc 672 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Beran 10.2.1997 - 9.10.2000
Adresa: Blatské sídliště 585 , Veselí nad Lužnicí 391 81
II. místopředseda Pavel Šimák 10.4.2000 - 9.10.2000
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
člen představenstva Vladimír Borůvka 26.11.1986 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Pod Nemocnicí 2219 , Tábor 390 02
člen představenstva Jiří Mráz 14.7.1988 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Písecká 856 , Bechyně 391 65
člen představenstva Stanislav Mrázek 3.8.1993 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Sokolovská 2372 , Tábor 390 03
člen představenstva Věra Brichová 10.2.1997 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Sídliště Svákov 707 , Soběslav 392 01
člen představenstva Jana Švehlová 10.4.2000 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Varšavská 2744/10 , Tábor 390 05
II.místopředseda Václav Hubáček 9.10.2000 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Svépomoc 691 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ladislav Čech 9.10.2000 - 27.2.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Sídliště nad Lužnicí 2722 , Tábor Česká republika
I. místopředseda Ing. Jan Babor 10.2.1997 - 26.11.2002
Adresa: kpt. Jaroše 2249 , 390 03 Tábor Česká republika
II. místopředseda představenstva Jaroslav Kupsa 27.2.2002 - 26.11.2002
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Havanská 2828/12 , Tábor 390 05
člen představenstva Josef Doležal 27.2.2002 - 26.11.2002
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Svépomoc 659 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Milan Šmíd 27.2.2002 - 13.9.2006
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03
člen představenstva Emil Kubašák 27.2.2002 - 13.9.2006
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 17.5.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: Písecká 907 , Bechyně 391 65
I. místopředseda představenstva Jaroslav Kupsa 26.11.2002 - 13.9.2006
Adresa: Havanská 2828/12 , Tábor 390 05
člen představenstva Vladimír Pavlosek 26.11.2002 - 13.9.2006
Zánik členství 17.5.2006
Adresa: Partyzánská 2495 , Tábor 390 03
člen představenstva Jaroslav Kupsa 13.9.2006 - 24.1.2008
Zánik členství 15.11.2007
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: Havanská 2828/12 , Tábor 390 05
člen představenstva Petr Bláha 1.6.1984 - 11.8.2010
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
člen představenstva ing. Vladimír Chobot 1.6.1984 - 11.8.2010
Adresa: Buzulucká 2332 , Tábor 390 03
člen představenstva Ing. Jindřich Beneda 14.7.1988 - 11.8.2010
Adresa: 498 , Soběslav Česká republika
člen představenstva Petr Kotalík 4.3.1993 - 11.8.2010
Adresa: nám. Přátelství 2302 , 390 05 Tábor Česká republika
předseda Pavel Šimák 9.10.2000 - 11.8.2010
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
člen představenstva Zdeněk Roubíček 27.2.2002 - 11.8.2010
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Bukurešťská 2790/4 , Tábor 390 05
člen představenstva Josef Houska 27.2.2002 - 11.8.2010
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Průmyslová 1070 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Blanka Macarová 27.2.2002 - 11.8.2010
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Blatské sídliště 586 , Veselí nad Lužnicí 391 81
II. místopředseda představenstva Josef Doležal 26.11.2002 - 11.8.2010
Adresa: Svépomoc 659 , Sezimovo Ústí 391 02
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd 13.9.2006 - 11.8.2010
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 17.5.2006
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03
člen představenstva Josef Kubeš 13.9.2006 - 11.8.2010
Vznik členství 17.5.2006
Adresa: Sídliště Svákov 712 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Jindřich Beneda 11.8.2010 - 11.8.2010
Vznik členství 26.5.1988
Zánik členství 3.3.2010
Adresa: Sídliště Míru 498/3 , Soběslav 392 01
člen představenstva Marie Janečková 13.9.2006 - 1.9.2011
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: sídl. Obránců míru 820 , Bechyně 391 65
člen představenstva Iveta Mikešová 9.9.2008 - 1.9.2011
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Havanská 2826/8 , Tábor 390 05
předseda představenstva Pavel Šimák 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 25.5.2011
Vznik funkce 6.6.2000
Zánik funkce 25.5.2011
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 25.5.2011
Vznik funkce 17.5.2006
Zánik funkce 25.5.2011
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03
II. místopředseda představenstva Josef Doležal 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 14.2.2002
Zánik členství 25.5.2011
Vznik funkce 14.2.2002
Zánik funkce 25.5.2011
Adresa: Svépomoc 659 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Petr Bláha 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 2.5.1984
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 2.5.1984
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Buzulucká 2332 , Tábor 390 03
člen představenstva Petr Kotalík 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 23.4.1992
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: nám. Přátelství 2302 , 390 05 Tábor Česká republika
člen představenstva Zdeněk Roubíček 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Bukurešťská 2790/4 , Tábor 390 05
člen představenstva Josef Houska 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Průmyslová 1070 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Blanka Macarová 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Blatské sídliště 586 , Veselí nad Lužnicí 391 81
člen představenstva Josef Kubeš 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Sídliště Svákov 712 , Soběslav 392 01
člen představenstva Marie Musilová 11.8.2010 - 1.9.2011
Vznik členství 4.3.2010
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Sídliště Svákov 704 , Soběslav 392 01
člen představenstva Petr Kotalík 1.9.2011 - 26.7.2013
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 14.3.2013
Adresa: nám. Přátelství 2802/3 , Tábor 390 05
předseda představenstva Pavel Šimák 1.9.2011 - 11.8.2015
Vznik členství 25.5.2011
Vznik funkce 25.5.2011
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Vznik funkce 25.5.2011
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03
II. místopředseda představenstva Josef Doležal 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Vznik funkce 25.5.2011
Adresa: Svépomoc 659 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Petr Bláha 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Buzulucká 2332 , Tábor 390 03
člen představenstva Zdeněk Roubíček 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Bukurešťská 2790/4 , Tábor 390 05
člen představenstva Josef Houska 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Průmyslová 1070 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Blanka Macarová 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Blatské sídliště 586 , Veselí nad Lužnicí 391 81
člen představenstva Marie Janečková 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: sídl. Obránců míru 820 , Bechyně 391 65
člen představenstva Josef Kubeš 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Sídliště Svákov 712 , Soběslav 392 01
člen představenstva Iveta Mikešová 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Havanská 2826/8 , Tábor 390 05
člen představenstva Marie Musilová 1.9.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Adresa: Sídliště Svákov 704 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ivana Pikhartová 26.7.2013 - 12.11.2015
Vznik členství 15.3.2013
Adresa: Havanská 2821/27 , Tábor 390 05
předseda představenstva Pavel Šimák 11.8.2015 - 12.11.2015
Vznik členství 25.5.2011
Vznik funkce 25.5.2011
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
předseda představenstva Pavel Šimák 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 25.5.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Husinecká 2645 , Tábor 390 02
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 25.5.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03
II. místopředseda představenstva Josef Doležal 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 25.5.2011
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Svépomoc 659 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Petr Bláha 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Jesenského 2589 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Vladimír Chobot 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Buzulucká 2332 , Tábor 390 03
člen představenstva Zdeněk Roubíček 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Bukurešťská 2790/4 , Tábor 390 05
člen představenstva Josef Houska 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Průmyslová 1070 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Blanka Macarová 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Blatské sídliště 586 , Veselí nad Lužnicí 391 81
člen představenstva Marie Janečková 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: sídl. Obránců míru 820 , Bechyně 391 65
člen představenstva Josef Kubeš 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Sídliště Svákov 712 , Soběslav 392 01
člen představenstva Iveta Mikešová 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Havanská 2826/8 , Tábor 390 05
člen představenstva Marie Musilová 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Sídliště Svákov 704 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ivana Pikhartová 12.11.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 15.3.2013
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: Havanská 2821/27 , Tábor 390 05
I. místopředseda představenstva Ing. Milan Šmíd 19.8.2016 - 21.7.2019
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Sokolovská 2361 , Tábor 390 03

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Tábor

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXXIII 206/SL 54 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2014 30.9.2014 14
DrXXXXIII 206/SL 52 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2013 12.7.2013 14
DrXXXXIII 206/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2008 21.8.2008 1
DrXXXXIII 206/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.9.2004 25
DrXXXXIII 206/SL 17 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2003 16
DrXXXXIII 206/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2002 3
DrXXXXIII 206/SL 15 notářský zápis 183/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2002 1.10.2002 5
DrXXXXIII 206/SL 14 ostatní - Zápis č.2/02 ze sch.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.2.2002 1.10.2002 7
DrXXXXIII 206/SL 13 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 22
DrXXXXIII 206/SL 12 ostatní -Sdělení MěÚ Tábor Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2001 6.2.2002 1
DrXXXXIII 206/SL 11 podpisové vzory -Podpis.prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2001 6.2.2002 3
DrXXXXIII 206/SL 10 ostatní - Zápis č.6/01 ze sch.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2001 6.2.2002 5
DrXXXXIII 206/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.1996 23.11.1998 60

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

IČO (identifikační číslo) 00214329
Jméno Stavební bytové družstvo Tábor
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo Stavební bytové družstvo Tábor

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Tábor

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dukelská 642/3, Sezimovo Ústí 391 02
Identifikační číslo provozovny 1007110546
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Na Ohradě 440/18, Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny 1007110554
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Martínka Húsky 109/6, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1007110520
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Kpt. Jaroše 2418, Tábor 390 03
Identifikační číslo provozovny 1007110538
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.9.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Martínka Húsky 109/6, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1007110520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.2004

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Martínka Húsky 109/6, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1007110520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2007

Živnost č. 4 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 OBCHODNÍ ČINNOST - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.2.1993
Zánik oprávnění 14.2.1997

Živnost č. 7 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.2.1993
Zánik oprávnění 14.2.1997

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Tábor

Člen statutárního orgánu Zdeněk Roubíček
Člen statutárního orgánu Blanka Macarová
Člen statutárního orgánu Marie Janečková
Člen statutárního orgánu Josef Kubeš
Člen statutárního orgánu Ivana Pikhartová
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Chobot
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Šmíd
Člen statutárního orgánu Josef Doležal
Člen statutárního orgánu Petr Bláha
Člen statutárního orgánu Josef Houska
Člen statutárního orgánu Pavel Šimák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Tábor

IČO: 00214329
Firma: Stavební bytové družstvo Tábor
Právní forma: Družstvo
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1982

Sídlo Stavební bytové družstvo Tábor

Sídlo: Martínka Húsky 109/6, Tábor 390 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových budov
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image