Firma Sportovní areál Ještěd a.s. IČO 25437941


Sportovní areál Ještěd a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Sportovní areál Ještěd a.s. (25437941) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2001 a je stále aktivní. Sportovní areál Ještěd a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Sportovní areál Ještěd a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Sportovní areál Ještěd a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Sportovní areál Ještěd a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Sportovní areál Ještěd a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sportovní areál Ještěd a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1390
IČO (identifikační číslo osoby) 25437941
Jméno Sportovní areál Ještěd a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.10.2001
Na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu uzavřené dne 21.12.2017 mezi společností Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ: 460 01, IČO: 254 37 941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1390, jakožto propachtovatelem, a společností Tatry mountain resorts CR, a.s., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 060 80 413, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22459, jakožto pachtýřem, došlo k propachtování obchodního závodu z propachtovatele, společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., na pachtýře, společnost Tatry mountain resorts CR, a.s. 8.1.2018
Jediný akcionář v působnosti valné hromady učinil prostřednictvím Rady města Liberec rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 117,600.000,-Kč, slovy: jedno sto sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých, na částku 320,768.703,-Kč, slovy: tři sta dvacet milionů sedm set šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české, tedy o částku 203,168.703,- Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny česk é upsáním nových akcií s tím, že nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálového vybavení společnosti, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability společnosti s ohledem na její další rozvoj. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti tak, že bude upsáno: 2031 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 1 kus kmenov é akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 68.703,- Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české, práva spojená s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových a kcií nijak dotčena. Všech 2031 kusů nových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých a 1 kus akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 68.703,-Kč, slovy: šedesát os m tisíc sedm set tři koruny české upíše jediný akcionář Statutární město Liberec, a to na základě smlouvy o upsání akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií. Výše emisního kurzu pro jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno st o tisíc korun českých činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých a výše emisního kurzu pro 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 68.703,- Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české činí 68.703,- Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české, tj. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz všech upsaných akcií bude činit 203,168.703,- Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české). Pro upisování akcií bude poskytnuta lh ůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři Statutárnímu m ěstu Liberec nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro upisování nových akcií (pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií) bude adresa sídla společnosti: Liberec V-Kristiánov, Jablonecká 41, PS Č 460 05. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, když jediný akcionář připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Liberec se sídlem v Liberci 1, nám. dr. E. Beneše 1, IČ 002 62 978 za společností Sportovní areál Ještěd a.s. se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941 z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010 ve znění dodatku číslo jedna ze dne 30.7.2010 ve výši 203,168.703,-Kč, slovy: dvě stě tři mil iony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české proti pohledávce společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941 za Statutárním městem Liberec se sídlem v Liberci 1, nám. dr. E. Beneše 1, IČ 002 62 978 na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 203,168.703,-Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlo uvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy o započtení pohledávek; návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři současně s návrhem smlouvy o upsání ak cií. Jediný akcionář schvaluje v souladu s ust. § 21 odst. 3 ZOK návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek v souvislosti se zvýšením základního kapitálu. 24.2.2014 - 19.3.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.7.2009 (NZ 278/2009) bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, jehož výše činí 92.000.000,-Kč, o částku 25.600.000.,-Kč, tj. na celkovou novou výši základního kapitálu 11 7.600.000,-Kč. 16.9.2009 - 23.1.2010
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Zahradní Město Liberec a.s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 07 236, která zanikla bez likvidace. 1.10.2007
Jediný akcionář společnosti: - revokuje usnesení č. 479/05 ze dne 23.8.2005 o zvýšení základního kapitálu o částku 40,500.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionůpětsettisíckorunčeských, a rozhodl o - zvýšení základního kapitálu společnosti, tak že základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 90,000.000,- Kč, slovy: devadesátmilionůkorunčeských upsáním nových akcií s tím, že nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zv ýšení, - bude upsáno 900 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských v zaknihované podobě, - ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) ObchZ budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Statutární město Liberec jakožto jediný akcionář, - všechny nově vydané akcie budou podle § 204 odst. 5 ObchZ upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sportovní areál Ještěd a.s. se svým jediným akcionářem, a to ve lhůtě aspoň 14 dnů od doručení písemného návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcií, smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy budou úředně ověřeny, - emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, - místo pro upisování akcií je na adrese Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, - připouští se splacení emisního kursu všech akcií částečným započtením pohledávek věřitele Statutárního města Liberec za společností Sportovní areál Ještěd a.s. z titulu dohody ze dne 20.12.2004, smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů č. 7004/05/0061 ze dne 4.7.2005, faktur číslo 1002520013, 1002520377 a uznání pohledávek a závazků mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd a.s. Pohledávky jsou vyčísleny v celkové výši 90,926.196,62 Kč, slovy: devadesátmilionůde větsetdvacetšesttisícjednostodevadesátšestkorunčeskýchšedesátdvahaléře. Proti pohledávce společnosti Sportovní areál Ještěd a.s za jediným akcionářem na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude započtěno 90,000.000,- Kč, slovy: devadesát-milionůkorunče ských. Zbytek pohledávky Statutárního města Liberec mu bude společností Sportovní areál Ještěd a.s. uhrazen jako řádný závazek. - k započtení pohledávek dojde na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi společností Sportovní areál Ještěd a.s. a Statutárním městem Liberec, smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku a podpisy budou úředně ověřeny, emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek. 21.11.2006 - 9.1.2007
Zapisuje se rozhodnutí Rady města Liberce, která po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941, na základě předchozího schvál ení majetkoprávního úkonu nepeněžitého vkladu do společnosti Zastupitelstvem města Liberec v souladu s ust. § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 o obcích, na svém zasedání konaném dne 23.8.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle ust. § 203 a násl. zák.č. 513/91 Sb. obchodní zákoník a přijala k tomu příslušné usnesení: 1. základní kapitál obchodní společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) o částku 40,500.000,- Kč (čtyřicetmilionůpětsettisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 42,500.000,- Kč (čtyři cetdvamilionypětsettisíc korun českých); 2. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3. jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se neuplatní; 4. ke zvýšení základního kapitálu se připouští nepeněžitý vklad jediného akcionáře - Statutárního města Liberec, identifikační číslo 00262978, 460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1. Předmětem nepeněžitého vkladu je: a) lyžařský vkelk BLV-0 - Bucharka b) lyžařský vlek F 10 - Pod lany c) lyžařský vlek VL 500.1 - Nové pláně d) lyžařský vlek TLV 12 - Nové pláně e) lyžařský vlek TLV 7,5/11 - Staré pláně f) lyžařský vlek TATRAPOMA H 130 - Pilínkov g) lyžařský vlek VL 1000-2 - Skalka h) sněžný skútr YAMAHA VX 500 V - MAX, 8CY-002061 i) stavba u dolní stanice bývalého vleku v Pilínkově postavená na st.p.č. 543/5 v katastrálním území Pilínkov, obec a okres Liberec j) nemovitosti v katastrálním území a obci Světlá pod Ještědem: - stavba - budova horní stanice vleku Na pláních postavená na st.p.č. 288 - stavba u dolní stanice vleku Na pláních postavená na st.p.č. 318 k) nemovitosti v katastrálním území Horní Hanychov, obec a okres Liberec: - věž rozhodčích postavená na st.p.č. 690/14 a 690/29 - servisní budova postavená na st.p.č. 690/15 - budova dolní stanice vleku Skalka postavená na st.p.č. 690/7 - budova původní čerpací stanice na Bucharce postavená na st.p.č. 110/2 a 117/6 - budova dolní stanice vleku Černý vrch postavená na st.p.č. 690/18 - stavba - vodárna a čerpací stanice postavená na st.p.č. 690/17 - stavba - septik postavený na st.p.č. 690/3 - skokanský areál - skokanské můstky a ostatní stavební objekty včetně zemních těles postaveny na st.p.č. 690/3 - betonové schodiště postavené na st.p.č. 690/16 před věží rozhodčích - stavba postavená na st.p.č. 690/22 u dolní stanice vleku Tygr - stavba postavená na st.p.č. 711/15 u dolní stanice vleku F 10 - stavba postavená na st.p.č. 690/23 u horní stanice vleku Skalka 5. schvaluje se ocenění v odstavci čtvrtém uvedeného nepeněžitého vkladu jediného akcionáře společnosti ve výši 42,500.000,- Kč (čtyřicetdvamilionypětsettisíc korun českých) na základě posudku číslo 998/2005 znalce Ing. Lubomíra Bureše ze dne 28.2.2005 a  posudku znalce Ing. Petra Balhara číslo 358/2005 ze dne 28.2.2005; 6. částka, která se započítává na vklad akcionáře Statutárního města Liberec, identifikační číslo 00262978, 460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1 - činí 40,500.000,- Kč (čtyřicetmilionůpětsettisíc korun českých), částka 65.600,- Kč (šedesátpěttisícšetset korun českých) se započítává na emisní ážio; 7. za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 405 (čtyřistapět) kusů kmenových, zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých); 8. lhůta, do které musí být závazek ke zvýšení základního kapitálu převzat, je jeden měsíc ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 18.10.2005 - 21.11.2006

Aktuální kontaktní údaje Sportovní areál Ještěd a.s.

Kapitál Sportovní areál Ještěd a.s.

zakladni jmění 320 769 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2014
zakladni jmění 117 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2010 - 19.3.2014
zakladni jmění 92 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.1.2007 - 23.1.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.10.2001 - 9.1.2007

Akcie Sportovní areál Ještěd a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 207 19.3.2014
Kmenové akcie na jméno 68 703 Kč 1 19.3.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 176 23.1.2010 - 19.3.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 920 9.1.2007 - 23.1.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 31.10.2001 - 9.1.2007

Sídlo Sportovní areál Ještěd a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jablonecká 41 , 460 01 Liberec 5 Česká republika
5.4.2005
Adresa Ještědská 202 , Liberec 460 08 8.8.2003 - 5.4.2005
Adresa Kubelíkova 74/16 , Liberec 460 07 31.10.2001 - 8.8.2003

Předmět podnikání Sportovní areál Ještěd a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -- výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, -- zprostředkování obchodu a služeb, -- velkoobchod a maloobchod, -- potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), -- ubytovací služby, -- činnost informačních a zpravodajských kanceláří, -- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, -- pronájem a půjčování věcí movitých, -- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -- poskytování technických služeb, -- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, -- technické činnosti v dopravě. 31.8.2017
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 18.10.2005 - 31.8.2017
pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 18.10.2005 - 31.8.2017
přípravné práce pro stavby 18.10.2005 - 31.8.2017
hostinská činnost 19.5.2004
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled 8.8.2003 - 18.10.2005
správa a údržba nemovitostí 8.8.2003 - 18.10.2005
zprostředkování obchodu 31.10.2001 - 31.8.2017
specializovaný maloobchod 31.10.2001 - 31.8.2017
ubytovací služby 31.10.2001 - 31.8.2017
technické činnosti v dopravě 31.10.2001 - 31.8.2017
pronájem a půjčování věcí movitých 31.10.2001 - 31.8.2017
organizování sportovních soutěží 31.10.2001 - 31.8.2017
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 31.10.2001 - 31.8.2017

vedení firmy Sportovní areál Ještěd a.s.

Statutární orgán Sportovní areál Ještěd a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jediný člen představenstva samostatně. 26.4.2018
Představenstvo zastupuje společnost ve všech jejích záležitostech s třetími osobami, před soudy a jinými orgány. Za představenstvo jedná předseda samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či k otisku razítka firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva s jedn ím místopředsedou představenstva, nebo ředitel společnosti v plné moci. 31.8.2017 - 26.4.2018
Představenstvo jedná jménem společnosti ve všech jejích záleži- tostech s třetími osobami, před soudy a jinými orgány, za spo- lečnost jedná též každý prokurista společnosti samostatně,je-li prokura udělena.Za představenstvo jedná předseda samostatně,nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členo- vé představenstva společně s jedním místopředsedou představens- tva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva s jedním místopředsedou představenstva nebo prokurista společnosti tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s vyznačením prokury. 8.8.2003 - 31.8.2017
Představenstvo jedná jménem společnosti ve všech jejích záležitostech s třetími osobami, před soudy a jinými orgány. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva s jedním místopředsedou představenstva. 31.10.2001 - 8.8.2003
člen představenstva Bc. Jaroslav Schejbal 26.4.2018
Vznik členství 13.3.2018
Adresa: Tylova 209/5 , Liberec 460 07
Předseda představenstva MUDr. Jaroslav Krutský 31.10.2001 - 8.8.2003
Vznik členství 31.10.2001
Vznik funkce 31.10.2001
Adresa: Na Rybníčku 146/8 , Liberec 460 07
Člen představenstva Bc. Ondřej Červinka 31.10.2001 - 8.8.2003
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 5.3.2002
Adresa: Hálkova 1103/4 , Liberec 460 01
Místopředseda představenstva Ing. Roman Kumpošt 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Na Vyhlídce 1043 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Pavel Vursta 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
Člen představenstva Ing. Stanislav Beránek 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Puškinova 71 , 460 08 Liberec 8 Česká republika
Člen představenstva Jiří Bělohlávek 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Sametová 709/27 , Liberec 460 06
Člen představenstva MUDr. Jiří Richter 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.2.2003
Adresa: Nezvalova 657/13 , Liberec 460 15
Předseda představenstva MUDr. Jaroslav Krutský 8.8.2003 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen představenstva Tomáš Hasil 8.8.2003 - 1.5.2004
Vznik členství 5.3.2002
Zánik členství 21.2.2003
Adresa: Tomanova 803/6 , Liberec 460 14
Člen představenstva ing. Zdeněk Kračmar 1.5.2004 - 11.5.2004
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 8.4.2003
Adresa: Sametová 720/16 , Liberec 460 06
Předseda představenstva Pavel Krenk 1.5.2004 - 1.3.2006
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 6.12.2005
Vznik funkce 29.1.2003
Zánik funkce 6.12.2005
Adresa: Svatoplukova 458 , 460 01 Liberec 4 Česká republika
Místopředseda představenstva ing. Roman Kumpošt 1.5.2004 - 11.4.2007
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 29.1.2003
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Na Vyhlídce 1043 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Bc. Ondřej Červinka 1.5.2004 - 11.4.2007
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 29.1.2003
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Hálkova 1103/4 , Liberec 460 01
Člen představenstva Pavel Vursta 1.5.2004 - 11.4.2007
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
Člen představenstva Zuzana Kocumová 11.5.2004 - 11.4.2007
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Chelčického 417/18 , Liberec 460 05
předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 1.3.2006 - 11.4.2007
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 19.12.2005
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
místopředseda představenstva Petr Preisler 11.4.2007 - 4.8.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 1.4.2009
Vznik funkce 15.2.2007
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: Na Jezírku 623/18 , Liberec 460 06
člen představenstva Roman Šotola 4.8.2009 - 23.1.2010
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: nám. Českých bratří 36/1 , Liberec 460 05
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Červinka 11.4.2007 - 21.4.2010
Vznik členství 1.2.2007
Vznik funkce 15.2.2007
Adresa: Hálkova 1103/4 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 11.4.2007 - 30.6.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 18.1.2011
Vznik funkce 15.2.2007
Zánik funkce 18.1.2011
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen představenstva Pavel Vursta 11.4.2007 - 30.6.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
člen představenstva Bc. Zuzana Kocumová 11.4.2007 - 30.6.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Chelčického 417/18 , Liberec 460 05
místopředseda představenstva Roman Šotola 23.1.2010 - 30.6.2011
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 18.1.2011
Vznik funkce 20.10.2009
Zánik funkce 18.1.2011
Adresa: nám. Českých bratří 36/1 , Liberec 460 05
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Červinka 21.4.2010 - 30.6.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 18.1.2011
Vznik funkce 15.2.2007
Zánik funkce 18.1.2011
Adresa: Na Mlýnku 781 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva PhDr. Jaromír Baxa 30.6.2011 - 13.8.2011
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 24.5.2011
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 24.5.2011
Adresa: Česká 500 , Liberec 463 12
člen představenstva Pavel Vursta 30.6.2011 - 13.8.2011
Vznik členství 18.1.2011
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
předseda představenstva Bc. Zuzana Kocumová 30.6.2011 - 21.2.2012
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 18.10.2011
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 18.10.2011
Adresa: Sosnová 468/6 , Liberec 460 15
místopředseda představenstva Pavel Vursta 13.8.2011 - 21.2.2012
Vznik členství 18.1.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 15.11.2011
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
člen představenstva Mgr. Petr Černý 13.8.2011 - 21.2.2012
Vznik členství 24.5.2011
Adresa: Červeného 609/5 , Liberec 460 06
místopředseda představenstva Ing. Eva Kočárková 30.6.2011 - 1.10.2015
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 6.1.2015
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 6.1.2015
Adresa: Dr. Milady Horákové 135/63 , Liberec 460 07
člen představenstva Martin Sepp 30.6.2011 - 1.10.2015
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 6.1.2015
Adresa: V Horkách 76/18 , Liberec 460 07
předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý 21.2.2012 - 1.10.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 6.1.2015
Vznik funkce 16.11.2011
Zánik funkce 6.1.2015
Adresa: Červeného 609/5 , Liberec 460 06
místopředseda představenstva Radek Bednář 21.2.2012 - 1.10.2015
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 6.1.2015
Vznik funkce 16.11.2011
Zánik funkce 6.1.2015
Adresa: Těšínská 684/16 , Liberec 460 07
člen představenstva Pavel Vursta 21.2.2012 - 1.10.2015
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 6.1.2015
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
člen představenstva Filip Zeman 1.10.2015 - 17.12.2015
Vznik členství 6.1.2015
Adresa: Gagarinova 766/37 , Liberec 460 06
předsedkyně představenstva Bc. Zuzana Kocumová 1.10.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 6.1.2015
Vznik funkce 28.1.2015
Adresa: Sosnová 468/6 , Liberec 460 15
místopředseda představenstva Mgr. Jan Kubeš 1.10.2015 - 20.6.2017
Vznik členství 6.1.2015
Zánik členství 3.3.2017
Vznik funkce 28.1.2015
Zánik funkce 3.3.2017
Adresa: Rumjancevova 1231/13 , Liberec 460 01
místopředsedkyně představenstva Ing. Radka Loučková Kotasová 1.10.2015 - 20.6.2017
Vznik členství 6.1.2015
Zánik členství 3.3.2017
Vznik funkce 28.1.2015
Zánik funkce 3.3.2017
Adresa: Hostivítova 976 , Liberec 460 14
člen představenstva Filip Zeman 17.12.2015 - 20.6.2017
Vznik členství 6.1.2015
Zánik členství 21.6.2016
Adresa: U studánky 276/1 , Praha 170 00
člen představenstva Pavel Vursta 1.10.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 6.1.2015
Zánik členství 6.3.2018
Adresa: Těšínská 695/6 , Liberec 460 07
předsedkyně představenstva Bc. Zuzana Kocumová 25.2.2016 - 26.4.2018
Vznik členství 6.1.2015
Zánik členství 13.3.2018
Vznik funkce 28.1.2015
Zánik funkce 13.3.2018
Adresa: Sosnová 466/2 , Liberec 460 15
místopředseda představenstva Ing. Martin Cicvárek 20.6.2017 - 26.4.2018
Vznik členství 3.3.2017
Zánik členství 13.3.2018
Vznik funkce 16.3.2017
Zánik funkce 13.3.2018
Adresa: Nad Sokolovnou 673 , Liberec 463 12
místopředseda představenstva Jakub Záleský 20.6.2017 - 26.4.2018
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 13.3.2018
Vznik funkce 16.3.2017
Zánik funkce 13.3.2018
Adresa: Půlpánova 395/6 , Liberec 460 01
člen představenstva Jan Beneda DiS. 20.6.2017 - 26.4.2018
Vznik členství 3.3.2017
Zánik členství 13.3.2018
Adresa: Svobody 178/110 , Liberec 460 15

Dozorčí rada Sportovní areál Ještěd a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Marek Vávra 13.3.2019
Vznik členství 18.12.2018
Vznik funkce 7.2.2019
Adresa: Široká 166/16 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Lukáš Pohanka 13.3.2019
Vznik členství 18.12.2018
Adresa: Dlouhomostecká 1699 , Liberec 463 11
Člen dozorčí rady Ing. Petr Olyšar 13.3.2019
Vznik členství 18.12.2018
Adresa: Na Mlýnku 800 , Liberec 460 01
Předseda dozorčí rady Ing. Eva Kočárková 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Dr. Milady Horákové 135/63 , Liberec 460 07
Člen MUDr. Ladislav Dzan 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Baarova 529/18 , Liberec 460 01
Člen Mgr. Vladimíra Hoření 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Dopravní 715 , 463 11 Vratislavice nad Nisou Česká republika
Člen MVDr. Petr Krobot 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Wolkerova 275/5 , Liberec 460 15
Člen Ing. Jan Peš 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Gagarinova 796/49 , Liberec 460 06
Člen Ing. Jindřich Pešek 31.10.2001 - 1.5.2004
Vznik členství 31.10.2001
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Hodkovická 103 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady ing. Jiří Veselka 1.5.2004 - 11.5.2004
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 8.4.2003
Adresa: Ruprechtická 553/27 , Liberec 460 01
Předseda dozorčí rady ing. Eva Kočárková 1.5.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 18.5.2004
Vznik funkce 29.1.2003
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Dr. Milady Horákové 135/63 , Liberec 460 07
Člen dozorčí rady Jiří Bělohlávek 1.5.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 18.5.2004
Adresa: Sametová 709/27 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady ing. Jindřich Pešek 1.5.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 18.5.2004
Adresa: Hodkovická 103 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady MUDr. Jiří Richter 1.5.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 18.5.2004
Adresa: Nezvalova 657/13 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Jiří Zeronik 1.5.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 18.5.2004
Adresa: Vaňurova 420/4 , Liberec 460 07
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kračmar 11.5.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 18.5.2004
Adresa: Sametová 720/16 , Liberec 460 06
předseda dozorčí rady MUDr. Jiří Richter 5.4.2005 - 11.4.2007
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Sáňkařská 360 , Liberec 460 08
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Pešek 5.4.2005 - 11.4.2007
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Hodkovická 103 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Jiří Zeronik 5.4.2005 - 11.4.2007
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Vaňurova 420/4 , Liberec 460 07
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Havránek 11.4.2007 - 17.5.2007
Vznik členství 1.2.2007
Vznik funkce 15.2.2007
Adresa: Masarykova 697/30 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Zbyněk Pěnička 11.4.2007 - 4.8.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 1.4.2009
Adresa: Polní 353/21 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Jan Veverka 11.4.2007 - 30.6.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Purkyňova 340/16 , Liberec 460 14
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Harvánek 17.5.2007 - 30.6.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 18.1.2011
Vznik funkce 15.2.2007
Zánik funkce 18.1.2011
Adresa: Masarykova 697/30 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Kateřina Altšmídová 4.8.2009 - 30.6.2011
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Lesní 1286 , Frýdlant 464 01
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Tauchman 30.6.2011 - 13.8.2011
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 24.5.2011
Adresa: 30 , Zlatá Olešnice 468 47
člen dozorčí rady Ing. Petr Lajtkep 30.6.2011 - 14.12.2013
Vznik členství 18.1.2011
Adresa: Masarykova 519/15 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Macháček 30.6.2011 - 1.10.2015
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 18.1.2015
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 18.1.2015
Adresa: Vackova 383 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Mgr. Rostislav Jozífek 13.8.2011 - 1.10.2015
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 17.3.2015
Adresa: Kašparova 710 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Petr Lajtkep 14.12.2013 - 1.10.2015
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 18.1.2015
Adresa: Masarykova 519/15 , Liberec 460 01
člen Ing. Martin Cicvárek 1.10.2015 - 20.6.2017
Vznik členství 17.3.2015
Zánik členství 3.3.2017
Adresa: Nad Sokolovnou 673 , Liberec 463 12
předseda Jan Čmuchálek 1.10.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 17.3.2015
Zánik členství 13.3.2018
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 13.3.2018
Adresa: Žitavská 310/61 , Liberec 460 01
člen Ing. Eva Kočárková 1.10.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 17.3.2015
Zánik členství 13.3.2018
Adresa: Dr. Milady Horákové 135/63 , Liberec 460 07
člen Ing. Mgr. Jan Kubeš 20.6.2017 - 26.4.2018
Vznik členství 3.3.2017
Zánik členství 13.3.2018
Adresa: Rumjancevova 1231/13 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady Jan Čmuchálek 26.4.2018 - 13.3.2019
Vznik členství 13.3.2018
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 9.4.2018
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Žitavská 310/61 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Jan Beneda DiS. 26.4.2018 - 13.3.2019
Vznik členství 13.3.2018
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Svobody 178/110 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Ing. Martin Cicvárek 26.4.2018 - 13.3.2019
Vznik členství 13.3.2018
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Nad Sokolovnou 673 , Liberec 463 12

Sbírka Listin Sportovní areál Ještěd a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1390/SL 123 rozhod. o statut. orgánu odvolání a jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.2015 24.9.2015 2.10.2015 2
B 1390/SL 122 rozhod. o statut. orgánu odvolání a jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2015 24.9.2015 2.10.2015 2
B 1390/SL 120 rozhod. o statut. orgánu DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2015 24.9.2015 2.10.2015 1
B 1390/SL 119 účetní závěrka [2013] k 31.3.2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2014 5.12.2014 8.12.2014 20
B 1390/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2014 20.3.2014 24.3.2014 19
B 1390/SL 117 notářský zápis Nz 33/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2014 25.2.2014 25.2.2014 17
B 1390/SL 116 zpráva auditora K 31.3.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2013 16.10.2013 16.10.2013 20
B 1390/SL 115 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2012 16.10.2013 16.10.2013 13
B 1390/SL 114 výroční zpráva [2013] K 31.3.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2013 16.10.2013 16.10.2013 36
B 1390/SL 113 účetní závěrka [2012] k 31.3.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2013 25.9.2013 26.9.2013 18
B 1390/SL 112 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2012 25.9.2013 26.9.2013 21
B 1390/SL 111 ostatní Usnesení č.709/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2012 5.3.2012 1
B 1390/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2011 28.2.2012 29.2.2012 1
B 1390/SL 108 podpisové vzory čestné prohl.R.Jozífek Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2011 16.8.2011 26.8.2011 2
B 1390/SL 107 podpisové vzory čestné prohl.Mgr.P.Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2011 16.8.2011 26.8.2011 2
B 1390/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2011 16.8.2011 26.8.2011 2
B 1390/SL 105 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnesení RML Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2011 16.8.2011 26.8.2011 1
B 1390/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání RML Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2011 14.7.2011 19.7.2011 1
B 1390/SL 103 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2011 14.7.2011 19.7.2011 48
B 1390/SL 99 podpisové vzory čestné prohl.P.Vursta Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 98 podpisové vzory čestné prohl.M.Sepp Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 97 podpisové vzory čestné prohl.J.Baxa Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 96 podpisové vzory čestné prohl.ng.E.Kočárková Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 95 podpisové vzory čestné prohl.Bc.Z.Kocumová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 94 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 30.6.2011 7.7.2011 1
B 1390/SL 93 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 30.6.2011 7.7.2011 1
B 1390/SL 92 rozhod. o statut. orgánu Výpi ze zasedání rady ML Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 102 podpisové vzory čestné prohl.Mgr.J.Tauchman Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 101 podpisové vzory čestné prohl.Ing.P.Lajtkep Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 100 podpisové vzory čestné prohl.Ing.I.Macháček Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2011 30.6.2011 7.7.2011 2
B 1390/SL 91 ostatní Výpis usn.zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2010 23.6.2010 28.6.2010 1
B 1390/SL 90 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 28.6.2010 46
B 1390/SL 89 ostatní Dohoda o započtení Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2009 25.1.2010 26.1.2010 4
B 1390/SL 88 ostatní Sml.o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2009 25.1.2010 26.1.2010 4
B 1390/SL 87 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2009 25.1.2010 26.1.2010 3
B 1390/SL 86 notářský zápis NZ 278/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2009 17.9.2009 21.9.2009 7
B 1390/SL 85 rozhod. o statut. orgánu výpis usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 5.8.2009 6.8.2009 1
B 1390/SL 84 podpisové vzory ČP K.Altšmídová Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2009 4.8.2009 6.8.2009 2
B 1390/SL 83 podpisové vzory ČP R.Šotola Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2009 4.8.2009 6.8.2009 2
B 1390/SL 82 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2009 7.7.2009 15.7.2009 34
B 1390/SL 81 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2008 16.6.2008 20.6.2008 35
B 1390/SL 80 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Zahr.měs. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2007 26.9.2007 23.10.2007 15
B 1390/SL 79 účetní závěrka zpráva auditora 2006 ZM Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2007 14.9.2007 17.9.2007 16
B 1390/SL 78 účetní závěrka zpráva auditora k 1.1.2007 SAJ Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 14.9.2007 17.9.2007 6
B 1390/SL 77 účetní závěrka zpráva auditora 2006 SAJ Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2007 14.9.2007 17.9.2007 20
B 1390/SL 76 notářský zápis Nz 283/2007 smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 14.9.2007 17.9.2007 10
B 1390/SL 75 notářský zápis Nz 282/2007 návr.na sml.o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 14.9.2007 17.9.2007 18
B 1390/SL 74 notářský zápis Nz 281/2007 návr.na sml.o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 14.9.2007 17.9.2007 18
B 1390/SL 73 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 27.6.2007 38
B 1390/SL 72 ostatní smlouva o fúzi - přílohy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2007 22.5.2007 23.5.2007 8
B 1390/SL 71 ostatní smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2007 22.5.2007 23.5.2007 10
B 1390/SL 70 podpisové vzory čestné prohlá.P.Preisler Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2007 13.4.2007 17.4.2007 2
B 1390/SL 69 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2007 13.4.2007 17.4.2007 2
B 1390/SL 68 účetní závěrka potvrz.audit.o exist.pohledáv. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2006 10.1.2007 7.2.2007 9
B 1390/SL 67 ostatní dohoda o započtení Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2006 10.1.2007 7.2.2007 7
B 1390/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2006 10.1.2007 7.2.2007 19
B 1390/SL 65 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2006 10.1.2007 7.2.2007 6
B 1390/SL 64 notářský zápis Nz 374/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2006 24.11.2006 3.1.2007 2
B 1390/SL 63 ostatní RT Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2006 2.3.2006 8.3.2006 1
B 1390/SL 62 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. J. Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2006 2.3.2006 8.3.2006 2
B 1390/SL 61 ostatní zápis z jednání Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2005 2.3.2006 8.3.2006 4
B 1390/SL 60 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2005 2.3.2006 8.3.2006 1
B 1390/SL 59 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2005 2.3.2006 8.3.2006 2
B 1390/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2005 18.10.2005 25.10.2005 16
B 1390/SL 57 ostatní posudek č.998/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2005 18.10.2005 25.10.2005 69
B 1390/SL 56 ostatní usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2005 18.10.2005 25.10.2005 1
B 1390/SL 55 ostatní ŽL Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2005 18.10.2005 25.10.2005 6
B 1390/SL 54 notářský zápis NZ 157/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2005 18.10.2005 25.10.2005 10
B 1390/SL 53 výroční zpráva 2004+zápis z usnesení RM 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2005 28.7.2005 11.8.2005 68
B 1390/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2004 19.4.2005 16
B 1390/SL 51 notářský zápis NZ 144/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2004 19.4.2005 2
B 1390/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2004 19.4.2005 2
B 1390/SL 48 podpisové vzory čestné prohlá. MUDr.J.Richter Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2004 19.4.2005 1
B 1390/SL 47 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J.Pešek Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.2004 19.4.2005 1
B 1390/SL 46 podpisové vzory čestné prohlá. J. Zeronik Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2004 19.4.2005 1
B 1390/SL 45 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 19.4.2005 2
B 1390/SL 44 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2004 19.4.2005 2
B 1390/SL 43 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.Z. Kračmar Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2003 12.5.2004 4.10.2004 1
B 1390/SL 42 podpisové vzory čestné prohlá. Z.Kocumová Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2003 12.5.2004 4.10.2004 2
B 1390/SL 41 rozhod. o statut. orgánu výpisz usnesení RM Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2003 21.5.2004 4.10.2004 1
B 1390/SL 40 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2004 20.7.2004 4.8.2004 66
B 1390/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2004 31.5.2004 16
B 1390/SL 38 notářský zápis NZ 190/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2003 21.5.2004 31.5.2004 2
B 1390/SL 37 rozhod. o statut. orgánu usnesení RM Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2003 21.5.2004 31.5.2004 2
B 1390/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2004 14.5.2004 19
B 1390/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2003 4.5.2004 14.5.2004 1
B 1390/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2003 4.5.2004 14.5.2004 1
B 1390/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.R. Kumpošt Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 32 podpisové vzory čestné prohlá. P. Vursta Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 31 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.Z. Kračmar Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 30 podpisové vzory čestné prohlá. Bc.O.Červinka Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 29 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Krenk Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 28 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. E.Kočárkov Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 27 podpisové vzory čestné prohlá. MUDr. J.Richter Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 26 podpisové vzory čestné prohlá. J. Bělohlávek Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 25 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J.Veselka Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 24 podpisové vzory čestné prohlá. J.Zeronik Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2003 4.5.2004 14.5.2004 2
B 1390/SL 23 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. J. Pešek Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 4.5.2004 14.5.2004 1
B 1390/SL 22 notářský zápis NZ 78/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2003 4.5.2004 14.5.2004 6
B 1390/SL 21 podpisové vzory prohlášení T. Hasil Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2002 11.8.2003 19.8.2003 1
B 1390/SL 20 rozhod. o statut. orgánu usn. ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2002 11.8.2003 19.8.2003 2
B 1390/SL 19 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Král Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.2002 11.8.2003 19.8.2003 2
B 1390/SL 18 notářský zápis NZ 206/2002, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 11.8.2003 19.8.2003 2
B 1390/SL 17 účetní závěrka k 31. 12. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 31.7.2002 22.1.2003 23
B 1390/SL 9 podpisové vzory - Jiří Bělohlávek Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 8 podpisové vzory - Bc. O. Červinka Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 7 podpisové vzory - MUDr. J. Krutský Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 6 podpisové vzory - Ing. R. Kumpošt Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 5 podpisové vzory - MUDr. J. Richter Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 4 podpisové vzory - Pavel Vursta Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 15 podpisové vzory - MUDr. L. Dzan Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.2001 27.11.2001 1
B 1390/SL 14 podpisové vzory - Mgr. V. Hoření Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 12 podpisové vzory - MVDr. P. Krobor Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 11 podpisové vzory - Ing. Jan Peš Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 10 podpisové vzory - Ing. S. Beránek Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 27.11.2001 2
B 1390/SL 1 notářský zápis NZ 387/2001 - zakl. listina Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2001 27.11.2001 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Sportovní areál Ještěd a.s.

IČO (identifikační číslo) 25437941
Jméno Sportovní areál Ještěd a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 31.10.2001
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo Sportovní areál Ještěd a.s.

Živnosti a provozovny Sportovní areál Ještěd a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.2001

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.2003

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2016

Živnost č. 4 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Sportovní areál Ještěd a.s.

Člen statutárního orgánu Bc. Jaroslav Schejbal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sportovní areál Ještěd a.s.

IČO: 25437941
Firma: Sportovní areál Ještěd a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 31.10.2001

Sídlo Sportovní areál Ještěd a.s.

Sídlo: Jablonecká 41 NEOAD, Liberec (nečleněné město) 460 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod se sportovním vybavením
Silniční nákladní doprava
Ubytování v zařízených pronájmech 
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image