Firma SPL Holding a.s. IČO 25375407


SPL Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SPL Holding a.s. (25375407) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Sigmunda 313, Lutín 783 49. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 1997 a je stále aktivní. SPL Holding a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o SPL Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SPL Holding a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SPL Holding a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SPL Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SPL Holding a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1676
IČO (identifikační číslo osoby) 25375407
Jméno SPL Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.6.1997
Počet členů statutárního orgánu: 1 5.8.2014
Počet členů správní rady: 3 5.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 8.10.2007 usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti SIGMA GROUP a.s. na osobu hlavního akcionáře v tomto znění: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25375407 (dále také jen "Společnost") ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost FINSERVUS (TRUSTEES) LIMITED se sídlem Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Kyperská republika, Identifikační číslo HE 119120 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 86 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série A, o jmeno vité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 11622 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 87.162.200,- Kč , což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 97,77%. Hlavní akcionář osvědčil na valné hromadě své vlastnické právo ke shora uvedenému počtu kmenových akcií Společnosti předložením Čestného p rohlášení akcionáře o vlastnictví kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 5.7.2007 a Prohlášením o úschově cenných papírů - kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 3.10.2007 vystaveným podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku společ ností Citibank a.s. se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ: 16190891. Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 19848 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité h odnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.984.800,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 2,23% (dále také jen "Menšinov í akcionáři "). 2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti SIGMA GROUP a.s., které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavní ho akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 o bchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, série B, o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 071417A ze dne 17.8.2007 vypracovaným znalcem - společností American Appraisal s .r.o. se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 44847068, která byla jako znalecký ústav zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR dle č.j. 769/92-OOD a 158/96-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru eko nomika (dále také jen "Znalec"). Závěrečným výrokem Znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, série B. Výše protiplnění v penězíc h vychází z tržní hodnoty kmenových akcií SIGMA GROUP a.s. a jedná se o nejvíce pravděpodobnou cenu, za kterou by mohly být předmětné kmenové akcie prodány, aniž by kupující a prodávající byli pod jakýmkoli nátlakem s tím, že každý z nich má přiměřené zna losti o všech podstatných skutečnostech. Odhad tržní hodnoty podniku (resp. tržní hodnoty obchodního jmění) Společnosti byl Znalcem stanoven za předpokladu pokračování současného využití majetku, tj. pokračování ve stávající činnosti Společnosti bez podst atných změn. 4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00, IČ: 60717068 (dále také jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám. Obchodník poskytne Oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po předání kmenových akcií Společnosti, nejpozději však do 10 (deseti) praco vních dnů po jejich předání. Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v hotovosti, v korunách českých, proti předání kmenových akcií Společnosti v sídle Obchodníka, a to v tyto pracovní dny: pondělí od 9.00 hod. do 16.00 hod., středa od 9.00 hod. do 1 6.00 hod. V případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude výplata provedena po dohodě Obchodníka s Oprávněnou osobou zasláním protiplnění na bankovní účet určený Oprávněnou osobou. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Lhůta pro předložení (předání) kmenových akcií Společnosti Obchodníkovi je v souladu s ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku stanovena na 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva ke kmenovým akciím na Hlavního akcionáře (dále také jen "Řádná lhůta"). Dodatečná lhůta k předložení kmenových akcií Obchodníkovi je stanovena na 15 (patnáct) dnů ode dne skončení Řádné lhůty. Pokud nebudou kmenové akcie Společnosti předloženy Obchodníkovi ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 11.10.2007
Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 7.11.2005 následující usnesení: Základní kapitál společnosti SIGMA GROUP a.s. ve stávající výši 150.000.000,- Kč se snižuje o částku ve výši 60.853.000,- Kč, takže výše základního kapitálu společnosti SIGMA GROUP a.s. po jeho snížení bude činit částku 89.147.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti SIGMA GROUP a.s. je zákonná povinnost společnosti vyplývající z ust. § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Společnost SIGMA GROUP a.s. je povinna snížit svůj základní kapitál o vlastní kmenové akcie ve svém ma jetku, které s účinností k 1.10.2002 nabyla v souladu s ust. § 161b odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku jako právní nástupce vstupující do všech práv a povinností společnosti SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25354833, a které podle ust. § 161b odst. 3 obchodního zákoníku nezcizila do tří let ode dne jejich nabytí. Společnost SIGMA GROUP a.s. použije ke snížení základního kapitálu o částku 60.853.000,- Kč vlastní kmenové akcie v majetku společnosti, a to 60 kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, série A, pořadová čísla 1 až 60, o jmenovi té hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 8530 kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, série B, pořadová čísla 17935 až 26464, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč. Společnost SIGMA GROUP a.s. použije vlastní kmenové akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 60.853.000,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let uvedený v pasivech v rozvaze společnosti. Snížením základního kapitálu se zruší zvláštní rezervní fond vytvořený společností SIGMA GROUP a.s. podle ust. § 161d odst. 2 obchodního zákoníku ke krytí vlastních kmenových akcií v majetku společnosti použitých ke sníže ní základního kapitálu. 9.12.2005 - 15.6.2006
Pohledávka oprávněného byla zaplacena. 6.11.2003 - 6.11.2003
Usnesením Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 46 Nc 5375/2003-5 ze dne 27.8.2003 bylo rozodnuto o nařízení exekuce proti povinnému Sigma Group a.s., se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 253 75 407, k uspo kojení pohledávky oprávněného ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o., se sídlem Plzeň, Tylova 57, PSČ 316 00, identifikační číslo 483 61 712. Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítko, Lindauerova 6, Plzeň. 8.10.2003 - 6.11.2003
Na společnost SIGMA GROUP a.s. přešlo jako na jediného společníka jmění společností SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354833, SIGMA SLUŽBY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354817, SIGMA MODELÁRNY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354132, SIGMA MONTÁŽE spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354795, SIGMA SPOTŘEBNÍ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354205, SIGMA PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354868, SIGMA NÁŘADÍ spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354809, SIGMA SLÉVÁRNY - SNK spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25819267. Rozhodným dnem pro převod jmění je den 1. leden 2002. 1.10.2002
Rozsah splacení základního jmění: Splaceno 100% (tj. 150.000.000,-Kč) 29.1.1998 - 21.7.2006
Rozsah splacení zákl. jmění: Splaceno: 30% (t.j. 45.000.000,-Kč) 19.6.1997 - 29.1.1998
Jediný akcionář: SEZOOZ GROUP a.s. Vsetín, Dolní náměstí č. 1356 IČO: 64609936 19.6.1997 - 29.1.1998

Aktuální kontaktní údaje SPL Holding a.s.

Kapitál SPL Holding a.s.

zakladni jmění 89 147 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2014
zakladni jmění 89 147 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.6.2006 - 5.8.2014
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.6.1997 - 15.6.2006

Akcie SPL Holding a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 15 5.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 14 5.8.2014
Kmenové akcie na jméno 147 000 Kč 1 5.8.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 15 30.10.2010 - 5.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 14 30.10.2010 - 5.8.2014
Kmenové akcie na jméno 147 000 Kč 1 30.10.2010 - 5.8.2014
Kmenové akcie na majitele 5 000 000 Kč 15 16.5.2008 - 30.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 14 16.5.2008 - 30.10.2010
Kmenové akcie na majitele 147 000 Kč 1 16.5.2008 - 30.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 86 15.6.2006 - 16.5.2008
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 31 470 15.6.2006 - 16.5.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 146 21.8.2002 - 15.6.2006
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 40 000 21.8.2002 - 15.6.2006
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 500 000 29.1.1998 - 21.8.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 150 000 19.6.1997 - 29.1.1998

Sídlo SPL Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Sigmunda 313 , Lutín 783 49 16.5.2016
Adresa Jana Sigmunda 79 , Lutín 783 49 23.11.2012 - 16.5.2016
Adresa Jana Sigmunda 79 , Lutín 783 49 19.6.1997 - 23.11.2012

Předmět podnikání SPL Holding a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.3.2010
truhlářství, podlahářství 29.3.2010
pokrývačství, tesařství 29.3.2010
obráběčství 29.3.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.3.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 29.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ža 3 živnostenského zákona 29.3.2010
zámečnictví, nástrojářství 29.3.2010
slévárenství, modelářství 29.3.2010
zastupování v celním řízení 14.9.2005 - 29.3.2010
montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených eklektrických zařízení 18.8.2004 - 29.3.2010
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 18.8.2004 - 29.3.2010
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 18.8.2004 - 29.3.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 18.8.2004 - 29.3.2010
projektová činnost ve výstavbě 15.9.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.9.2003
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 15.9.2003 - 29.3.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 15.9.2003 - 29.3.2010
kovoobráběčství 15.9.2003 - 29.3.2010
zámečnictví 15.9.2003 - 29.3.2010
tesařství 15.9.2003 - 29.3.2010
truhlářství 15.9.2003 - 29.3.2010
modelářství 15.9.2003 - 29.3.2010
testování, měření a analýzy 15.9.2003 - 29.3.2010
povrchové úpravy a svařování kovů 15.9.2003 - 29.3.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 15.9.2003 - 29.3.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 15.9.2003 - 29.3.2010
poskytování technických služeb 15.9.2003 - 29.3.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 15.9.2003 - 29.3.2010
vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy a údržba čerpadel, čerpacích zařízení, včetně technologických částí vodohospodářských a investičních celků, armatur a příslušenství v oboru čerpací techniky (vyjma živností vázaných) 17.11.1998 - 29.3.2010
technická poradenská činnost v oboru čerpací techniky 17.11.1998 - 29.3.2010
výroba forem, modelů a šablon 17.11.1998 - 29.3.2010
výroba dýchacích filtrů 17.11.1998 - 29.3.2010
výroba, montáž, opravy a údržba strojů s mechanickým pohonem 17.11.1998 - 29.3.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.11.1998 - 29.3.2010
slévárenství 17.11.1998 - 29.3.2010
nástrojářství 17.11.1998 - 29.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.6.1997 - 29.3.2010
zprostředkovatelská činnost 19.6.1997 - 29.3.2010

vedení firmy SPL Holding a.s.

Statutární orgán SPL Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 5.8.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám buď: a) společně všichni členové představenstva nebo b) samostatně předseda představenstva nebo c) samostatně člen představenstva písemně k tomu zmocněný všemi členy představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 18.8.2004 - 5.8.2014
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva anebo člen představenstva písemně k tomu zmocněný všemi členy představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 8.2.2002 - 18.8.2004
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a podepisovat se bude tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 19.6.1997 - 8.2.2002
statutární ředitel Ing. Milan Šimonovský 5.8.2014
Vznik členství 5.8.2014
Vznik funkce 5.8.2014
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Mařák 19.6.1997 - 17.11.1998
Adresa: Obeciny 0 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Vratislav Urbášek 19.6.1997 - 24.7.2000
Adresa: Kmochova 211/13 , Olomouc 779 00
člen představenstva Josef Pospíšil 17.11.1998 - 8.2.2002
Vznik členství 11.5.1998
Zánik členství 10.8.2001
Adresa: Hviezdoslavova č. 24 , Nemilany Česká republika
člen představenstva Vratislav Urbášek 24.7.2000 - 8.2.2002
Vznik členství 19.6.1997
Zánik členství 17.4.2001
Adresa: Kyselovská 416/36 , Olomouc 783 01
předseda představenstva Ing. Milan Šimonovský 19.6.1997 - 21.8.2002
Vznik členství 19.6.1997
Zánik členství 19.6.2002
Vznik funkce 19.6.1997
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Josef Krkoška 8.2.2002 - 21.8.2002
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 21.6.2002
Adresa: Černé 16 , 635 00 Brno Česká republika
člen představenstva Josef Pospíšil 21.8.2002 - 14.2.2005
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 19.11.2004
Adresa: Hviezdoslavova 133/24 , Olomouc 783 01
člen představenstva Luboš Černohouz 14.2.2005 - 14.9.2005
Vznik členství 25.11.2004
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Peckova 10/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Jan Čapka 8.2.2002 - 21.7.2006
Vznik členství 17.4.2001
Zánik členství 17.4.2006
Adresa: Malátova 212/21 , Bystrovany 779 00
předseda představenstva Ing. Milan Šimonovský 21.8.2002 - 30.7.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 19.6.1997
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Pavel John 14.9.2005 - 28.6.2010
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: Západní 749/3 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Jan Čapka 21.7.2006 - 28.6.2010
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Malátova 212/21 , Bystrovany 779 00
předseda představenstva Ing. Milan Šimonovský 30.7.2007 - 24.5.2012
Vznik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 17.5.2012
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Jan Čapka 28.6.2010 - 5.8.2014
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 5.8.2014
Adresa: Malátova 212/21 , Bystrovany 779 00
člen představenstva Ing. Pavel John 28.6.2010 - 5.8.2014
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 5.8.2014
Adresa: Západní 749/3 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Milan Šimonovský 24.5.2012 - 5.8.2014
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 5.8.2014
Vznik funkce 18.5.2012
Zánik funkce 5.8.2014
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00

Dozorčí rada SPL Holding a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Roman Zubík 19.6.1997 - 17.11.1998
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín 755 01
člen Ing. Antonín Chládek 19.6.1997 - 17.11.1998
Adresa: E. F. Buriana 207/10 , Olomouc 779 00
člen Ing. Petr Husička 19.6.1997 - 17.11.1998
Adresa: Družby 1431 , Vsetín 755 01
člen Ing. Pavel Tichý 17.11.1998 - 4.11.1999
Adresa: 264 , Slatinice 783 42
člen Ing. Miroslav Kaláb 17.11.1998 - 21.8.2002
Vznik členství 11.5.1998
Zánik členství 21.6.2002
Adresa: Na Sídlišti 288 , Lutín 783 49
člen Ing. Antonín Hájek 17.11.1998 - 21.8.2002
Vznik členství 11.5.1998
Zánik členství 21.6.2002
Adresa: 261 , Medlov 783 91
člen Leon Nogol 4.11.1999 - 14.2.2005
Vznik členství 29.9.1999
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Kmochova 1064/36 , Olomouc 779 00
člen Ing. Pavel John 21.8.2002 - 14.9.2005
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Západní 749/3 , Olomouc 779 00
člen Ing. Roman Bílek 21.8.2002 - 30.7.2007
Vznik členství 21.6.2002
Adresa: Anenská 793/31 , Nový Jičín 741 01
člen Leon Nogol 14.2.2005 - 29.3.2010
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 6.12.2009
Adresa: Kmochova 1064/36 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kaláb 9.12.2005 - 28.6.2010
Vznik členství 7.11.2005
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: Na Sídlišti 288 , Lutín 783 49
předseda dozorčí rady Ing. Roman Bílek 30.7.2007 - 28.6.2010
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 7.11.2005
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kaláb 28.6.2010 - 16.8.2013
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 30.7.2013
Adresa: Na Sídlišti 288 , Lutín 783 49
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kaláb 16.8.2013 - 16.8.2013
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 30.7.2013
Adresa: Na Sídlišti 288 , Lutín 783 49
předseda dozorčí rady Ing. Roman Bílek 28.6.2010 - 13.9.2013
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 5.8.2014
Vznik funkce 9.6.2010
Zánik funkce 5.8.2014
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Leon Nogol 29.3.2010 - 5.8.2014
Vznik členství 15.3.2010
Zánik členství 5.8.2014
Adresa: Kmochova 1064/36 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Zuzana Šimonovská 16.8.2013 - 5.8.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 5.8.2014
Adresa: Na Skalce 941/13 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Roman Bílek 13.9.2013 - 5.8.2014
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 5.8.2014
Vznik funkce 9.6.2010
Zánik funkce 5.8.2014
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01

Sbírka Listin SPL Holding a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1676/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.12.2015 21.12.2015 12
B 1676/SL 97 notářský zápis [NZ 449/2015, N 520/2015] Krajský soud v Ostravě 21.12.2015 14
B 1676/SL 95 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 18.6.2015 6.10.2015 7.10.2015 4
B 1676/SL 94 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 8.7.2015 29.7.2015 74
B 1676/SL 93 rozhod. o statut. orgánu RJA - odstoupení + volba člena představenstva Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 8.7.2015 29.7.2015 4
B 1676/SL 92 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Ostravě 17.5.2012 10.7.2014 9.9.2014 4
B 1676/SL 91 ostatní Zápis z mimoř.zased.představ. - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 18.5.2012 10.7.2014 9.9.2014 2
B 1676/SL 90 rozhod. o statut. orgánu Zápis z 1.zased.spr.rady - volba ředitele Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 10.7.2014 9.9.2014 2
B 1676/SL 89 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 200/2014 RJA Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 10.7.2014 9.9.2014 23
B 1676/SL 88 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 9.1.2014 67
B 1676/SL 87 ostatní RJA Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 18.12.2013 9.1.2014 5
B 1676/SL 86 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.5.2012 10.12.2012 17.12.2012 4
B 1676/SL 85 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv. s příl, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 10.12.2012 17.12.2012 68
B 1676/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 5
B 1676/SL 83 ostatní Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.5.2011 22.2.2012 23.2.2012 3
B 1676/SL 82 výroční zpráva r. 2010 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 22.2.2012 23.2.2012 67
B 1676/SL 81 ostatní RJS - schv. ÚZ 2010 Krajský soud v Ostravě 3.6.2011 30.11.2011 7.12.2011 2
B 1676/SL 80 notářský zápis NZ 350/2010 vč. Stanov Krajský soud v Ostravě 5.10.2010 11.10.2010 4.11.2010 76
B 1676/SL 79 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 5.10.2010 7.10.2010 19.10.2010 32
B 1676/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 16.9.2010 5.10.2010 32
B 1676/SL 77 podpisové vzory 4 x Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 19.7.2010 6
B 1676/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimořádného zased.DR Krajský soud v Ostravě 9.6.2010 25.6.2010 19.7.2010 4
B 1676/SL 75 účetní závěrka r.2009vč.příl,RJS,schv.úz Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 19.7.2010 79
B 1676/SL 74 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 30.6.2010 64
B 1676/SL 73 ostatní - Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.6.2010 25.6.2010 30.6.2010 4
B 1676/SL 72 podpisové vzory Leon Nogol Krajský soud v Ostravě 24.3.2010 25.3.2010 2.4.2010 1
B 1676/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Prot.o proved.volbě do DR Krajský soud v Ostravě 15.3.2010 25.3.2010 2.4.2010 12
B 1676/SL 70 ostatní r.2008 - rozh.o rozděl.zisku Krajský soud v Ostravě 12.1.2010 27.1.2010 4
B 1676/SL 69 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv.,audit,§66a Krajský soud v Ostravě 21.1.2010 27.1.2010 60
B 1676/SL 68 výroční zpráva r. 2007 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 1.4.2009 22.4.2009 55
B 1676/SL 67 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 1.4.2009 22.4.2009 58
B 1676/SL 66 notářský zápis NZ 187/2008 Krajský soud v Ostravě 28.4.2008 12.5.2008 9.10.2008 14
B 1676/SL 65 notářský zápis NZ 403/2007 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 10.10.2007 16.10.2007 10
B 1676/SL 64 podpisové vzory +čest.pr.-Ing.Milan Šimonovský Krajský soud v Ostravě 18.7.2007 27.7.2007 2.8.2007 2
B 1676/SL 63 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 27.7.2007 2.8.2007 37
B 1676/SL 62 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mim.zas.předst. Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 27.7.2007 2.8.2007 3
B 1676/SL 61 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 8/2005 z jed.d.r. Krajský soud v Ostravě 7.11.2005 27.7.2007 2.8.2007 4
B 1676/SL 60 výroční zpráva r.2005,vč.ÚZ,zpr.audit.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 20.7.2006 20.9.2006 61
B 1676/SL 59 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 20.7.2006 20.9.2006 32
B 1676/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 20.7.2006 20.9.2006 8
B 1676/SL 57 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.3/2006 ze zased.předs Krajský soud v Ostravě 20.7.2006 20.9.2006 4
B 1676/SL 56 podpisové vzory Mgr.Jan Čapka Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 20.7.2006 20.9.2006 2
B 1676/SL 55 podpisové vzory Ing.Mirosl.Kaláb Krajský soud v Ostravě 5.12.2005 27.1.2006 1
B 1676/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z mim.VH volba DR Krajský soud v Ostravě 7.11.2005 27.1.2006 23
B 1676/SL 53 notářský zápis NZ 353/2005 Rozhod. mim.VH Krajský soud v Ostravě 7.11.2005 27.1.2006 10
B 1676/SL 52 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 25.10.2005 25.10.2005 62
B 1676/SL 51 podpisové vzory Ing.Pavel John Krajský soud v Ostravě 8.8.2005 23.9.2005 1
B 1676/SL 50 rozhod. o statut. orgánu záp.č.7 z jed.DR Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 23.9.2005 5
B 1676/SL 49 rozhod. o statut. orgánu z ŘVH-vol.čl.předs. Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 23.9.2005 6
B 1676/SL 48 notářský zápis NZ 207/2005 vč.RŘVH-zm.Stan. Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 23.9.2005 10
B 1676/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 71 předst. Krajský soud v Ostravě 25.11.2004 17.2.2005 3
B 1676/SL 46 podpisové vzory p.Nogol,Černohouz Krajský soud v Ostravě 17.2.2005 4
B 1676/SL 45 rozhod. o statut. orgánu protokol o volbě DR Krajský soud v Ostravě 6.12.2004 17.2.2005 1
B 1676/SL 44 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 26.8.2004 55
B 1676/SL 43 notářský zápis Nz 230/2004-RVH Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 26.8.2004 14
B 1676/SL 42 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 12.8.2004 18.8.2004 26
B 1676/SL 41 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 12.8.2004 18.8.2004 38
B 1676/SL 40 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 12.8.2004 18.8.2004 24
B 1676/SL 39 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 12.8.2004 18.8.2004 2
B 1676/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 12.8.2004 18.8.2004 38
B 1676/SL 37 notářský zápis NZ 387/2002-RMVH Krajský soud v Ostravě 19.12.2002 26.9.2003 10
B 1676/SL 36 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 26.9.2003 52
B 1676/SL 35 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 12.11.2002 11
B 1676/SL 34 notářský zápis NZ 223/02-sml.o přev.jmění Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 33 notářský zápis NZ 222/02-sml.o přev.jmění Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 32 notářský zápis NZ 221/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 7
B 1676/SL 31 notářský zápis Nz 220/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 7
B 1676/SL 30 notářský zápis NZ 219/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 29 notářský zápis Nz 218/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 28 notářský zápis Nz 217/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 7
B 1676/SL 27 notářský zápis Nz 216/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 7
B 1676/SL 26 notářský zápis Nz 215/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 29
B 1676/SL 25 notářský zápis NZ 214/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 9
B 1676/SL 24 notářský zápis Nz 213/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 9
B 1676/SL 23 notářský zápis Nz 212/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 22 notářský zápis NZ 211/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 21 notářský zápis NZ 210/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 9
B 1676/SL 20 notářský zápis Nz 209/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 19 notářský zápis Nz 208/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 8
B 1676/SL 18 notářský zápis Nz 207/02 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 12.11.2002 9
B 1676/SL 17 notářský zápis NZ 181/02-RVH-akcie Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 12.11.2002 12
B 1676/SL 16 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 12.11.2002 48
B 1676/SL 15 účetní závěrka r.2001-31.12.01. k 1.1.2002 Krajský soud v Ostravě 12.11.2002 30
B 1676/SL 14 ostatní -návrhy smluv o převz.jmění Krajský soud v Ostravě 12.6.2002 13.6.2002 16
B 1676/SL 9 podpisové vzory -7x Krajský soud v Ostravě 20.2.2002 10
B 1676/SL 8 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 20.2.2002 30
B 1676/SL 13 notářský zápis NZ 165/01+stanovy Krajský soud v Ostravě 30.6.2001 20.2.2002 61
B 1676/SL 12 notářský zápis NZ 164/01 Krajský soud v Ostravě 30.6.2001 20.2.2002 16
B 1676/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 17.4.2001 20.2.2002 5
B 1676/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis z přdstavenstva Krajský soud v Ostravě 10.8.2001 20.2.2002 3
B 1676/SL 7 ostatní zápis z VH+protokol o volbě Krajský soud v Ostravě 31.8.1999 2.11.1999 4.11.1999 4
B 1676/SL 6 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 2.11.1999 2.11.1999 36
B 1676/SL 5 notářský zápis NZ 158/98+stanovy Krajský soud v Ostravě 27.5.1998 11.11.1998 17.11.1998 30
B 1676/SL 4 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 11.11.1998 17.11.1998 15
B 1676/SL 3 notářský zápis NZ 396/97-RJA+stanovy Krajský soud v Ostravě 19.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 34
B 1676/SL 2 notářský zápis NZ 149/97-rozh.o zal.+stanovy Krajský soud v Ostravě 20.5.1997 26.5.1997 26.5.1997 32
B 1676/SL 1 notářský zápis NZ 148/97-zaklad.list. Krajský soud v Ostravě 20.5.1997 26.5.1997 26.5.1997 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SPL Holding a.s.

IČO (identifikační číslo) 25375407
Jméno SPL Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 19.6.1997
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 11

Sídlo SPL Holding a.s.

Živnosti a provozovny SPL Holding a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.6.1997

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1998

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1998

Živnost č. 4 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1998

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2002

Živnost č. 6 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2002

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2002

Živnost č. 8 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2002

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2002

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.2004

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2004

Živnost č. 12 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 nástrojařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy a údržba čerpadel, čerpacích zařízení včetně techno- logických částí vodohospodářských a investičních celků, armatur a příslušenství v oboru čerpací techniky /vyjma živností vázaných/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 výroba dýchacích filtrů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 výroba, montáž, opravy a údržba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 technická poradenská činnost v oboru čerpací techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 výroba forem, modelů a šablon

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 22 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SPL Holding a.s.

Člen statutárního orgánu ing. Milan Šimonovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SPL Holding a.s.

IČO: 25375407
Firma: SPL Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Lutín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.7.1997

Sídlo SPL Holding a.s.

Sídlo: Jana Sigmunda 313, Lutín 783 49

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pokrývačské práce
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image