Firma SP Poběžovice a.s. IČO 45350281


SP Poběžovice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SP Poběžovice a.s. (45350281) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hostouňská 45, Poběžovice 345 22. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1992 a je stále aktivní. SP Poběžovice a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SP Poběžovice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SP Poběžovice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SP Poběžovice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SP Poběžovice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SP Poběžovice a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 262
IČO (identifikační číslo osoby) 45350281
Jméno SP Poběžovice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1992
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti SP Poběžovice a.s. konaná dne 11.12.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše 80.657.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) o částku 24.343.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií:24.343 (slovy: dvacet čtyři tisíce tři sta čtyřicet tři) kusů akcií 1. jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 2. druh akcie: kmenové 3. forma akcie: na jméno 4. podoba akcie: listinná 5. emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých Přednostní právo stávajících akcionářů: Rozhodnutím valné hromady konané dne 11.12.2008 bylo vyloučeno přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií, a to postupem a v souladu s ust. § 14 odst. 2.3. a ust. § 17 ost. 6 stanov společnosti, a také postupem v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato více jak třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Úpis akcií: Veškeré akcie budou nabídnuty předem určené osobě, věřiteli společnosti SP Poběžovice a.s., a to obchodní společnosti SPIN Plzeň a.s., IČ 453 51 392, sídlo Plzeň, Borůvková 13, PSČ 312 00. Místem pro upisování akcií jsou Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 a lhůta pro upisování akcií činí 30 dní. Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému zájemci tuto výzvu spolu se smlouvou osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání práva upsat nové akcie počíná běžet prvním dnem nás ledujícím po doručení výzvy předem určenému zájemci. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla úhrady emisního kursu akcií a pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Celý emisní kurs všech upsaných akckí bude splacen výlučně zápočtem proti pohledávkám věřitele společnosti SPIN Plzeň a.s. za společností SP Poběžovice a.s. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uz avření smlouvy o úpisu akcií. Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek uzavře společnost SP Poběžovice a.s. na straně jedné s upisovatelem a předem určeným zájemcem na straně druhé do 5 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu akcií. Smlouva musí být uzavřena píse mně a obsahovat specifikaci pohledávek, které budou započteny. Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akcií: Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce SPIN Plzeň a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pohledávkami věřitele a předem určeného zájemce SPIN Plzeň a.s. je kupní cena za neuhrazené dodávky krmných směsí dodaných v letech 2007 a 2008, které společnost SPIN Plzeň a.s. nabyla postoupením od původních dodavatelů. Celková výše pohledávek činí podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a  výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 11.12.2008 minimálně 24.343.000,- Kč. Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek zcela nebo i z části. 19.12.2008 - 12.1.2009
Řádná valná hromada obchodní společnosti SP Poběžovice a.s. konaná dne 03.07.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní výše 80.657.000,- Kč ( slovy : osmdesát milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých ) o částku 73.343.000,- Kč ( slovy : sedmdesát tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých ). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií : počet akcií: 73.343 ( slovy : sedmdesát tři tisíce tři sta čtyřicet tři ) kusů akcií 1. jmenovitá hodnota jedné akcie : 1.000,-- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) 2. druh akcie : kmenové 3. forma akcie : na jméno 4. podoba akcie : listinná 5. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých ) Přednostní právo stávajících akcionářů Stávající akcionáři mají právo využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,91 nové akcie. Úpis akcií s využitím přednostního práva k úpisu : Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií : 1. místo : Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 2. lhůta : 30 ( slovy : třicet ) dní 3. způsob oznámení počátku lhůty : 4. Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným akcionářům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo akcionáři tento dopis osobně prokazatelně předá ve stejné lhů tě. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. 5. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých ) Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob za stejných podmínek a v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. O způsobu výběru předem určených zájemců podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku z řad věřitelů anebo třetích osob, jakož i o výběru takových konkrétních osob, je oprávněna rozhodnout dozorčí rada společnosti. Úpis akcií třetími osobami Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob počátek běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií : 1. misto : Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 2. lhůta : 30 ( slovy : třicet ) dní 3. způsob oznámení počátku lhůty : Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému z ájemci z řad věřitelů anebo třetích osob tento dopis osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne odeslání výzvy předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob. 4. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých ) Pravidla úhrady emisního kursu akcií Každý upisovatel, akcionář či předem určený zájemce z řad věřitelů anebo třetích osob, je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dnů od data úpisu, na účet společnosti číslo 2614321/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Dom ažlice. Pokud je předem určený zájemce zároveň věřitelem společnosti, je přípustná rovněž forma vzájemného zápočtu pohledávek proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to zcela nebo i z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 30 ( třiceti ) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečn ého odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akcií Valná hromada uděluje souhlas představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek věřitelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 31.05.2008 : Zemědělské služby Dynin a.s., se sídlem Dynin 92, 373 64 Dynin, IČ 60070820, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 34.153.559,50 Kč ( slovy třicet čtyři miliony jedno sto padesát tři tisíce pět set padesát devět korun, padesát haléřů ) Agroservis Tachov, a.s., se sídlem 348 02 Bor čp. 644, IČ 47716614, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 27.898.556,00 Kč ( slovy : dvacet sedm milionů osm set devadesát osm tisíc pět set padesát šest korun ) Omnipol a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 01 Praha 1, IČ 25063138, pohledávka za financování investice ve výši 21.072.695,96 Kč ( slovy : dvacet jeden milion sedmdesát dva tisíce šest set devadesát pět korun, devadesát šest haléřů ) MVDr. Příbek Martin, bytem Kunešova 498, 344 01 Domažlice, IČ 46810480, pohledávka za veterinární služby ve výši 8.188.433,80 Kč ( slovy : osm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc čtyři sta třicet tři koruny, osmdesát haléřů ) Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o., se sídlem Nezvěstice 29, 332 04 Nezvěstice, IČ 48360058, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 3.158.506,00 Kč ( slovy : tři miliony jedno sto padesát osm tisíc pět set šest korun ) Tekro, spol. s r.o., se sídlem Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ 18628851, pohledávka za dodávku doplňků do krmných směsí ve výši 1.527.797,00 Kč ( slovy : jeden milion pět set dvacet sedm tisíc sedm set devadesát sedm korun ) CHOVSERVIS a.s., se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, IČ 46505008, pohledávka za inseminační dávky ve výši 755.031,50 Kč ( slovy : sedm set padesát pět tisíc třicet jedna koruna, padesát haléřů ) Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i z části. 6.8.2008 - 19.12.2008

Aktuální kontaktní údaje SP Poběžovice a.s.

Kapitál SP Poběžovice a.s.

zakladni jmění 105 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.2009
zakladni jmění 80 657 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1992 - 12.1.2009

Akcie SP Poběžovice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 105 000 12.1.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 657 1.7.1992 - 12.1.2009

Sídlo SP Poběžovice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hostouňská 45 , Poběžovice 345 22 25.6.2007
Adresa Hostouňská 45 , Poběžovice 345 22 14.8.2006 - 25.6.2007
Adresa 145 , Staňkov 378 06 18.4.2002 - 14.8.2006
Adresa 66 , Staňkov Česká republika
1.7.1992 - 18.4.2002

Předmět podnikání SP Poběžovice a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 6.11.2008
řeznictví a uzenářství 17.6.2008
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 30.10.2007
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 30.10.2007
výroba hnojiv 30.10.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 30.10.2007
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 30.10.2007
zprostředkování obchodu a služeb 30.10.2007
velkoobchod 30.10.2007
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 30.10.2007
výroba chemických látek a chemických přípravků 30.10.2007
skladování zboží a manipulace s nákladem 30.10.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.10.2007
zemědělství 18.4.2002
chov drůbeže a prasat, výroba vajec, jatečné drůbeže, jatečných prasat a ostatního hospodářského zvířectva včetně kožešinových zvířat 1.7.1992 - 18.4.2002
zpracování vyrobených a nakoupených produktů na potravinářské výrobky 1.7.1992 - 18.4.2002
zpracování a realizace hlavních i vedlejších produktů z výroby 1.7.1992 - 18.4.2002
poskytování prací a služeb pro občany a organizace 1.7.1992 - 18.4.2002
provádění obchodní činnosti tuzemské i zahraniční 1.7.1992 - 18.4.2002
provádění investiční a účelové výstavby v souladu s hlavní činností 1.7.1992 - 18.4.2002

vedení firmy SP Poběžovice a.s.

Statutární orgán SP Poběžovice a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují a společnost zavazují členové představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostaně nebo společně dva členové představenstva. 14.8.2006
Způsob jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva 18.4.2002 - 14.8.2006
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy současně dva členové představenstva. 24.2.1997 - 18.4.2002
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo ředitel, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo současně dva členové představenstva. 1.7.1992 - 24.2.1997
předseda ing. Miloš Berka 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: 19 , Kanice 345 43
člen ing. Jan Šamberger 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: Šumavská 467 , Domažlice 344 01
člen ing. Josef Halavič 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: Rudé armády 238 , Poběžovice Česká republika
člen ing. Josef Horn 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: 51 , Zahořany Česká republika
člen, ředitel ing. Jan Koza 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: Palackého 213 , Domažlice 344 01
místopředseda ing. Jan Šamberger 24.2.1997 - 18.4.2002
Adresa: Šumavská 467 , Domažlice 344 01
člen ing. Jaroslav Komora CSc. 24.2.1997 - 18.4.2002
Adresa: Hrádecká 1162/1 , Plzeň 312 00
předseda ing. Josef Halavič 24.2.1997 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Zánik funkce 22.9.2003
Adresa: Vranovská 238 , Poběžovice 345 22
člen ing. Václav Hauser 24.2.1997 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Adresa: Hlohová 0 , 345 61 Staňkov Česká republika
člen ing. Miroslav Jandečka 24.2.1997 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Adresa: 45 , Zahořany 345 06
místopředseda ing. Jan Šamberger 18.4.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Zánik funkce 22.9.2003
Adresa: 106 , Milavče 344 01
člen Ing. Ludvík Jírovec 18.4.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01
člen představenstva Ing. Miroslav Jandečka 9.4.2004 - 22.6.2004
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 19.4.2004
Adresa: 45 , Zahořany 345 06
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Komora CSc. 9.4.2004 - 14.1.2005
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 13.8.2004
Vznik funkce 22.9.2003
Zánik funkce 13.8.2004
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Ludvík Jírovec 22.6.2004 - 14.1.2005
Vznik členství 19.4.2004
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01
předseda představenstva Ing. Jan Šamberger 9.4.2004 - 14.8.2006
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 11.5.2006
Vznik funkce 22.9.2003
Zánik funkce 11.5.2006
Adresa: 106 , Milavče 344 01
člen představenstva Ing. Josef Halavič 9.4.2004 - 14.8.2006
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 11.5.2006
Adresa: Vranovská 238 , Poběžovice 345 22
člen představenstva Ing. Václav Hauser 9.4.2004 - 14.8.2006
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 11.5.2006
Adresa: Hlohová 0 , 345 61 Staňkov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ludvík Jírovec 14.1.2005 - 14.8.2006
Vznik členství 19.4.2004
Zánik členství 11.5.2006
Vznik funkce 8.9.2004
Zánik funkce 11.5.2006
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01
člen představenstva Ing. Josef Valečka 14.1.2005 - 14.8.2006
Vznik členství 13.8.2004
Zánik členství 11.5.2006
Adresa: 13 , Černíkov 345 06
člen představenstva Josef Králíček 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 0 348 02 Bor u Tachova Česká republika
předseda představenstva Ing. Ludvík Jírovec 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01
člen představenstva Ing. Jan Šamberger 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 106 , Milavče 344 01
člen představenstva Miroslav Matoušek 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 100 , Studánka 347 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Komora CSc. 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Ludvík Jírovec 14.8.2006 - 6.3.2007
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Komora CSc. 14.8.2006 - 6.3.2007
Vznik členství 29.6.2006
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Ludvík Jírovec 6.3.2007 - 4.9.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 27.8.2007
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01
člen představenstva Miroslav Matoušek 14.8.2006 - 22.1.2009
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: 100 , Studánka 347 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Komora CSc. 6.3.2007 - 18.6.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 10.6.2010
Vznik funkce 28.2.2007
Zánik funkce 10.6.2010
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Václav Říčný 17.7.2009 - 18.6.2010
Vznik členství 1.6.2009
Adresa: 39 , Vršovice 747 61
člen představenstva Ing. Jan Brabenec CSc. 4.9.2007 - 19.8.2010
Vznik členství 27.8.2007
Zánik členství 6.8.2010
Adresa: Michlova 612 , Domažlice 344 01
předseda představenstva Ing. Václav Říčný 18.6.2010 - 6.10.2010
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 4.10.2010
Vznik funkce 10.6.2010
Zánik funkce 4.10.2010
Adresa: 39 , Vršovice 747 61
člen představenstva Ing. Drahomír Kočí 16.9.2010 - 7.3.2011
Vznik členství 10.9.2010
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kortán 16.9.2010 - 16.3.2011
Vznik členství 10.9.2010
Zánik členství 23.2.2011
Adresa: Rabštejnská 1604/63 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Drahomír Kočí 7.3.2011 - 8.4.2011
Vznik členství 10.9.2010
Zánik členství 28.3.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 28.3.2011
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
člen představenstva Václav Vaněk 16.3.2011 - 5.5.2011
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 19.4.2011
Adresa: Zahradní 60 , Poběžovice 345 22
člen představenstva Miroslav Fišer 16.3.2011 - 5.5.2011
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 19.4.2011
Adresa: Slovanská 24 , Poběžovice 345 22
předseda představenstva Ing. Jaroslav Komora CSc. 5.5.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 19.4.2011
Vznik funkce 19.4.2011
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Komora CSc. 7.6.2013 - 25.3.2017
Vznik členství 19.4.2011
Zánik členství 19.4.2014
Vznik funkce 19.4.2011
Zánik funkce 19.4.2014
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00

Dozorčí rada SP Poběžovice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Josef Forst 14.8.2006
Vznik členství 29.6.2006
Adresa: 108 , Mrákov 345 01
předseda dozorčí rady Antonín Kolář 17.7.2015
Vznik členství 10.1.2011
Vznik funkce 19.4.2011
Adresa: 64 , Neuměř 345 62
předseda ing. Zdeněk Hynčík 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: 11 , Nová Ves Česká republika
člen Jakub Forst 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: 8 , Radonice Česká republika
člen ing. Břetislav Kocourek 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: Mlýnská 107 , Bělá nad Radbuzou 345 26
člen Ladislav Holeček 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: Jankovského 321 , Stankov Česká republika
člen Jan Kreuz 1.7.1992 - 24.2.1997
Adresa: 14 , Postřekov 345 35
člen Ludmila Vaverková 24.2.1997 - 9.3.1999
Adresa: Rašínova 1092 , 345 61 Staňkov Česká republika
člen Jan Kreuz 24.2.1997 - 9.3.1999
Adresa: 14 , Postřekov 345 35
člen JUDr. Zdeněk Kortán 24.2.1997 - 9.3.1999
Adresa: Rabštejnská 1604/63 , Plzeň 323 00
předseda ing. Zdeněk Hynčík 24.2.1997 - 18.4.2002
Adresa: 11 , Nová Ves 345 06
místopředseda ing. Ludvík Jírovec 24.2.1997 - 18.4.2002
Adresa: Tlumačov 7 , 345 01 Mrákov Česká republika
člen Ing. Jaroslav Hána 9.3.1999 - 18.4.2002
Adresa: 161 , Meclov 345 21
předseda Ing. Jaroslav Hána 18.4.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Zánik funkce 22.9.2003
Adresa: 161 , Meclov 345 21
místopředseda Ing. Zdeněk Hynčík 18.4.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Zánik funkce 22.9.2003
Adresa: 11 , Nová Ves 345 06
člen Ing. Václav Kolář 18.4.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Adresa: Čapka Choda 251 , Domažlice 344 01
člen Ing. Jiří Schamberger 18.4.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 22.9.2003
Adresa: Lesní 452 , Kdyně 345 06
člen Ing. Josef Valečka 9.4.2004 - 14.1.2005
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 13.8.2004
Adresa: 13 , 345 06 Kdyně, Vílov Česká republika
předseda Ing. Jaroslav Hána 9.4.2004 - 14.8.2006
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 11.5.2006
Vznik funkce 5.11.2003
Zánik funkce 11.5.2006
Adresa: 161 , Meclov 345 21
místopředseda Ing. Zdeněk Hynčík 9.4.2004 - 14.8.2006
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 11.5.2006
Vznik funkce 5.11.2003
Zánik funkce 11.5.2006
Adresa: 11 , Nová Ves 345 06
člen Ing. Václav Podestát 9.4.2004 - 14.8.2006
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 73 , Draženov 344 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Forst 14.1.2005 - 14.8.2006
Vznik členství 13.8.2004
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 108 , Mrákov 345 01
předseda dozorčí rady Ing. Světlana Komorová 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 19.5.2006
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Bohumila Matoušková 14.8.2006 - 14.8.2006
Vznik členství 11.5.2006
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: 100 , Studánka 347 01
člen dozorčí rady Bohumila Matoušková 14.8.2006 - 23.8.2006
Vznik členství 29.6.2006
Adresa: 0 348 02 Bor u Tachova Česká republika
člen Jaroslava Kucharičová 9.3.1999 - 25.6.2007
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Na Tržišti 338 , Staňkov 345 61
člen Václav Hojda 9.3.1999 - 25.6.2007
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: 11 , Hostouň 345 25
člen dozorčí rady Bohumila Matoušková 23.8.2006 - 25.6.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: 100 , Studánka 347 01
člen dozorčí rady Josef Králíček 14.8.2006 - 6.8.2008
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 3.7.2008
Adresa: 0 348 02 Bor u Tachova Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Světlana Komorová 14.8.2006 - 19.8.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 6.8.2010
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 6.8.2010
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady MVDr. Martin Příbek 6.8.2008 - 19.8.2010
Vznik členství 3.7.2008
Zánik členství 6.8.2010
Adresa: Kunešova 498 , Domažlice 344 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Komora CSc. 19.8.2010 - 5.5.2011
Vznik členství 6.8.2010
Zánik členství 19.4.2011
Vznik funkce 6.8.2010
Zánik funkce 19.4.2011
Adresa: Borůvková 249/11 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Antonín Kolář 16.3.2011 - 5.5.2011
Vznik členství 10.1.2011
Adresa: 64 , Neuměř 345 62
předseda dozorčí rady Antonín Kolář 5.5.2011 - 17.7.2015
Vznik členství 10.1.2011
Vznik funkce 19.4.2011
Adresa: 64 , Neuměř 345 62

Prokura SP Poběžovice a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 24.2.1997
Jméno ing. Jan Koza 24.2.1997 - 5.5.1998
Adresa: Palackého 213 , Domažlice 344 01
Jméno ing. Josef Halavič 6.3.2000 - 9.4.2004
Adresa: Vranovská 238 , Poběžovice 345 22
Jméno Ing. Ludvík Jírovec 9.4.2004 - 14.8.2006
Adresa: 7 , Tlumačov 344 01

Sbírka Listin SP Poběžovice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 262/SL 85 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 11.6.2013 7.11.2013 7.11.2013 5
B 262/SL 84 účetní závěrka 2011 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 20.6.2012 29.8.2012 31.8.2012 2
B 262/SL 83 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 20.6.2012 29.8.2012 31.8.2012 2
B 262/SL 82 insolvenční rozhodnutí - oprav.usn. 54 INS 8909/2010 Krajský soud v Plzni 8.2.2011 28.12.2011 5.1.2012 1
B 262/SL 81 insolvenční rozhodnutí 54 INS 8909/2010-B-42 Krajský soud v Plzni 7.2.2011 28.12.2011 5.1.2012 2
B 262/SL 80 účetní závěrka k 6/2 2011 Krajský soud v Plzni 22.6.2011 27.6.2011 28.6.2011 6
B 262/SL 79 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 21.6.2011 27.6.2011 28.6.2011 6
B 262/SL 78 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 2.7.2010 10.5.2011 10.5.2011 3
B 262/SL 77 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 10.7.2010 10.5.2011 10.5.2011 8
B 262/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 1.7.2010 10.5.2011 10.5.2011 20
B 262/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.4.2011 20.4.2011 5.5.2011 1
B 262/SL 74 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 19.4.2011 20.4.2011 5.5.2011 3
B 262/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 28.3.2011 4.4.2011 8.4.2011 2
B 262/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení členů Krajský soud v Plzni 14.3.2011 4.4.2011 8.4.2011 2
B 262/SL 71 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.2.2011 28.2.2011 16.3.2011 3
B 262/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 23.2.2011 28.2.2011 16.3.2011 1
B 262/SL 69 ostatní - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 10.1.2011 28.2.2011 16.3.2011 3
B 262/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 1.3.2011 2.3.2011 7.3.2011 1
B 262/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - stanovisko DR Krajský soud v Plzni 30.12.2010 13.1.2011 17.1.2011 3
B 262/SL 66 zpráva auditora 1.1. 2010 - 19.9.2010 Krajský soud v Plzni 15.12.2010 13.1.2011 17.1.2011 21
B 262/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - zápis MVH Krajský soud v Plzni 10.1.2011 13.1.2011 17.1.2011 7
B 262/SL 63 ostatní - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 10.11.2010 3.12.2010 3.12.2010 3
B 262/SL 64 insolvenční rozhodnutí KSPL 54 INS 8909/2010-A-22 Krajský soud v Plzni 17.9.2010 29.11.2010 2.12.2010 3
B 262/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 4.10.2010 5.10.2010 6.10.2010 1
B 262/SL 61 insolvenční rozhodnutí KSPL 54 INS 8909/10-A-22 Krajský soud v Plzni 17.9.2010 21.9.2010 22.9.2010 3
B 262/SL 60 podpisové vzory členů představenstva - 2x Krajský soud v Plzni 13.9.2010 14.9.2010 16.9.2010 2
B 262/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 10.9.2010 14.9.2010 16.9.2010 1
B 262/SL 58 insolvenční rozhodnutí KSPL 54 INS 8909/2010-A-2 Krajský soud v Plzni 9.8.2010 13.8.2010 19.8.2010 1
B 262/SL 57 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Komora, CSc. Krajský soud v Plzni 6.8.2010 9.8.2010 19.8.2010 1
B 262/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 6.8.2010 9.8.2010 19.8.2010 1
B 262/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 6.8.2010 9.8.2010 19.8.2010 3
B 262/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 10.6.2010 11.6.2010 18.6.2010 1
B 262/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 10.6.2010 11.6.2010 18.6.2010 1
B 262/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení předsedy Krajský soud v Plzni 9.6.2010 11.6.2010 18.6.2010 1
B 262/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 24.6.2009 15.3.2010 15.3.2010 18
B 262/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 29.5.2009 14.7.2009 17.7.2009 2
B 262/SL 49 podpisové vzory - Ing. Václav Říčný Krajský soud v Plzni 11.6.2009 30.6.2009 17.7.2009 1
B 262/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 31.12.2008 16.1.2009 22.1.2009 1
B 262/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z člen. předst. Krajský soud v Plzni 30.12.2008 16.1.2009 22.1.2009 1
B 262/SL 46 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 29.12.2008 29.12.2008 6.1.2009 19
B 262/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 26.6.2008 3.9.2008 3.9.2008 30
B 262/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 3.7.2008 30.7.2008 6.8.2008 1
B 262/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 30.7.2008 30.7.2008 6.8.2008 1
B 262/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 3.7.2008 15.7.2008 6.8.2008 4
B 262/SL 41 notářský zápis Nz 288/2008 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 3.7.2008 15.7.2008 6.8.2008 5
B 262/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 30.6.2008 15.7.2008 6.8.2008 1
B 262/SL 39 stanovy společnosti - ú. z. Krajský soud v Plzni 18.10.2007 29.10.2007 1.11.2007 19
B 262/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis MVH Krajský soud v Plzni 18.10.2007 29.10.2007 1.11.2007 3
B 262/SL 37 notářský zápis Nz 412/2007 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 18.10.2007 29.10.2007 1.11.2007 3
B 262/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.8.2007 29.8.2007 4.9.2007 1
B 262/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Plzni 27.8.2007 29.8.2007 4.9.2007 1
B 262/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - ukončení členství Krajský soud v Plzni 24.8.2007 29.8.2007 4.9.2007 1
B 262/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2006 Krajský soud v Plzni 25.5.2007 3.9.2007 3.9.2007 22
B 262/SL 32 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 14.6.2007 25.6.2007 26.6.2007 19
B 262/SL 31 notářský zápis Nz 252/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.6.2007 25.6.2007 26.6.2007 3
B 262/SL 30 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.6.2007 25.6.2007 26.6.2007 4
B 262/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fcí Krajský soud v Plzni 4.6.2007 25.6.2007 26.6.2007 3
B 262/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 5.6.2007 25.6.2007 26.6.2007 1
B 262/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 28.2.2007 2.3.2007 6.3.2007 2
B 262/SL 26 notářský zápis Nz 124/2006 - schůze předst. Krajský soud v Plzni 11.7.2006 17.7.2006 14.8.2006 3
B 262/SL 25 notářský zápis Nz 123/2006-dozorčí rada Krajský soud v Plzni 11.7.2006 17.7.2006 14.8.2006 3
B 262/SL 24 notářský zápis Nz 122/2006-řádná VH Krajský soud v Plzni 11.7.2006 17.7.2006 14.8.2006 31
B 262/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.7.2006 17.7.2006 14.8.2006 3
B 262/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.6.2006 17.7.2006 14.8.2006 19
B 262/SL 21 notářský zápis Nz 168/2006-mim. VH Krajský soud v Plzni 11.5.2006 17.7.2006 14.8.2006 5
B 262/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Plzni 19.5.2006 17.7.2006 14.8.2006 1
B 262/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 15.5.2006 17.7.2006 14.8.2006 1
B 262/SL 18 výroční zpráva za rok 2004 + zápis z VH Krajský soud v Plzni 29.7.2005 2.9.2005 40
B 262/SL 17 podpisové vzory - člena předst. Krajský soud v Plzni 27.10.2004 14.12.2004 21.12.2004 1
B 262/SL 16 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 27.10.2004 14.12.2004 21.12.2004 1
B 262/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 8.9.2004 14.12.2004 21.12.2004 3
B 262/SL 14 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 13.8.2004 10.11.2004 21.12.2004 3
B 262/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 19.4.2004 7.6.2004 16.6.2004 4
B 262/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ.+DR Krajský soud v Plzni 19.4.2004 7.6.2004 16.6.2004 1
B 262/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z fce čl.představ. Krajský soud v Plzni 16.4.2004 27.5.2004 28.5.2004 1
B 262/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 22.9.2003 31.10.2003 9.4.2004 4
B 262/SL 7 ostatní -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 17.1.2003 31.10.2003 9.4.2004 1
B 262/SL 10 podpisové vzory členů představ.+prokuristy Krajský soud v Plzni 10.3.2004 31.10.2003 9.4.2004 6
B 262/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 20.5.2003 12.6.2003 18.6.2003 42
B 262/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 22.9.2003 31.10.2003 9.4.2003 1
B 262/SL 5 podpisové vzory představenstva Krajský soud v Plzni 20.2.2002 28.2.2002 20.3.2002 2
B 262/SL 4 notářský zápis -NZ 520/2001 rozh. VH+stanovy Krajský soud v Plzni 16.11.2001 28.2.2002 20.3.2002 47
B 262/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.11.2001 19.12.2001 20.3.2002 23
B 262/SL 2 notářský zápis Nz 355/97 - vč. stanov Krajský soud v Plzni 1.12.1997 17.12.1997 30.4.1998 31
B 262/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SP Poběžovice a.s.

IČO (identifikační číslo) 45350281
Jméno SP Poběžovice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 17.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo SP Poběžovice a.s.

Živnosti a provozovny SP Poběžovice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 145, Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny 1003847242
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Zahájení provozování 22.7.2004

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 3.3.1998

Živnost č. 6 Silniční doprava nákladů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1993
Konec oprávnění 3.12.1993

Živnost č. 7 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SP Poběžovice a.s.

IČO: 45350281
Firma: SP Poběžovice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Poběžovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1992

Sídlo SP Poběžovice a.s.

Sídlo: Hostouňská 45, Poběžovice 345 22

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov prasat
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Poradenství v oblasti řízení
tracking image