Firma SOLODOOR a.s. IČO 25209779


SOLODOOR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SOLODOOR a.s. (25209779) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 166, Sušice 342 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1997 a je stále aktivní. SOLODOOR a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o SOLODOOR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SOLODOOR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SOLODOOR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SOLODOOR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SOLODOOR a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 622
IČO (identifikační číslo osoby) 25209779
Jméno SOLODOOR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.5.2014
Mimořádná valná hromada společnosti SOLODOOR a. s. konaná dne 1.12.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním osmdesáti nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti SOLODOOR a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 252 09 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 622, dále jen "společnost", se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč, sl ovy čtyřicet miliónů korun českých, z původní výše 75.500.000,- Kč, slovy sedmdesát pět miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši 115.500.000,- Kč, slovy jedno sto patnáct miliónů pět set tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno osmdesát (80) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, které nebudou kótované, dále také jen "nové akcie". 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je společnost European Property Group, a.s., IČ: 269 22 452, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4 128, dále také jen "Určitý zájemce" nebo "společnost European Property Group, a.s.". 4. Lhůta pro upsání akcií Určitému zájemci činí čtrnáct (14) dní a počne běžet dnem zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude Ur čitému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upsání akcií. Nové akcie společnosti budou Určitým zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoní ku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle Určitého zájemce v průběhu lhůty pro upsání akcií. 5. Emisní kurs všech nových akcií je roven součtu jejich jmenovitých hodnot a bude splacen započtením níže specifikovaných peněžitých pohledávek Určitého zájemce za společností proti peněžité pohledávce společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. 6. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií o jmenovité hodnotě každé ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, proti níže specifikovaným pohledávkám Určitého zájemce za společností, v celkové výši 40.000.000,- Kč, slovy čtyřicet miliónů korun českých, vzniklých: - z Licenční smlouvy o ochranných známkách uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ve znění dodatk u č. 1 ze dne 26. 9. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za užívání ochranných známek a práv za rok 2007 a rok 2008 ve výši určené znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené z naleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 12.751.942,42 Kč, slovy dvanáct milionů sedm set padesát jeden tisíc devět set čtyřicet dva a 42/100 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 4.012.867,07 Kč, slovy čtyři miliony dvanáct tisíc osm set šedesát sedm a 7/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 8.739.075,35 Kč, slovy osm milionů sedm set třicet devět tisíc sedmdesát pět a 35/100 korun českých, dosud trvá; - ze Smlouvy o podílu na zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako nabyvatelem a právním předchůdcem Určitého zájemce, tj. společností OSICO ENTERPRISES CZ s. r. o., IČ 274 35 849, jako poskytovatelem dne 30. 5. 2006, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a.s. povinnost uhradit Určitému zájemci úplatu za zvýšení výtěžnosti podnikatelské činnosti nabyvatele používáním ochranných známek za rok 2007 a rok 2008 ve výši určen é znaleckými posudky č. 11-283/2007 a č. 11-002/2009, oba vyhotovené znaleckým ústavem KOPPREA - znalecký ústav spol. s r.o., IČ 45808830, tj. v celkové výši 35.739.525,85 Kč, slovy třicet pět milionů sedm set třicet devět tisíc pět set dvacet pět a 85/1 00 korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 12.038.601,20 Kč, slovy dvanáct milionů třicet osm tisíc šest set jedna a 20/100 korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 23.700.924,65 Kč, slovy dvacet tři milionů sedm set tisíc dev ět set dvacet čtyři a 65/100 korun českých, dosud trvá; - z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a Určitým zájemcem jako prodávajícím dne 28. 7. 2009, ze které vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit Určitému zájemci kupní cenu za soubor movitých věcí - dopravní p rostředky a technická zařízení v celkové výši 1 124 420,- Kč, slovy jeden milión jedno sto dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých, přičemž tato pohledávka dosud nebyla uhrazena, a to ani částečně; - z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a. s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s., IČ: 282 72 315, se sídlem Brno, Rybnická 132/126, PSČ 634 00, jako prodávajícím dne 29. 7. 2009 a z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností SOLODOOR a . s. jako kupujícím a společností TOSTEPTAN a. s. jako prodávajícím dne 20. 8. 2009, ze kterých vznikla společnosti SOLODOOR a. s. povinnost zaplatit společnosti TOSTEPTAN a. s. kupní cenu za soubor movitých věcí a hmotného investičního majetku v celkové výši 9 636 739,- Kč, slovy devět miliónů šest set třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, přičemž část této pohledávky ve výši 3.200.000,- Kč, slovy tři milióny dvě stě tisíc korun českých, již zanikla a část této pohledávky ve výši 6.436.7 39,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tisíc sedm set třicet devět korun českých, dosud trvá, přičemž tato pohledávka společnosti TOSTEPTAN a. s. za společností SOLODOOR a. s. ve výši 6.436.739,- Kč, slovy šest miliónů čtyři sta třicet šest tis íc sedm set třicet devět korun českých, byla dne 1. 9. 2009 postoupena podle článku II. odst. (5) Dohody o způsobu úhrady závazku uzavřené mezi společností TOSTEPTAN a.s. jako postupitelem a Určitým zájemcem jako postupníkem na Určitého zájemce. 7. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu všech upsaných nových akcií. Určitý zájemce uzavře se společností smlou vu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Valná hromada schvaluje vydání osmdesáti (80) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, Určitému zájemci, a to za peněžitý vklad splacený započtením pohledávek ve výši 40.000.000,- Kč. 8.12.2009 - 27.1.2010
Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. rozhodla na svém jednání 8. 12. 2004 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií takto: Základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a. s. se zvyšuje o částku 13.000.000,- Kč, slovy třináct milionů korun českých, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány nepeněžitými vklady (bez využití přednostního práva dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku) - nemovitostmi obchodní společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., IČ 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, čp. 834, PSČ 602 00, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Sušice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Sušice nad Otavou na LV č. 5401. Jedná se o budovu bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemek v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcelu č. 509/16 o výměře 3691 m2. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 2328-157/04 znalce Karla Kopače ze dne 21. 9. 2004 částkou 13.346.81 0,- Kč. Za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, a to společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, kom. spol., vydáno 26 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle shora uvedeného znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí 346.810,- Kč. Nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60, odst. 1 obchodního zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tedy budovy bez čp/če v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou na stavební parcele č. 509/16 se součástmi a příslušenstvím a pozemku v k.ú. Sušice nad Otavou, a to stavební parcely č. 509/16 o výměře 3691 m2, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však d o šedesáti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. 13.1.2005 - 10.2.2005
Mimořádná valná hromada společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. rozhodla na svém jednání dne 30.10.2002 v souladu s ust. § 203 obchod. zákoníku o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií takto: - základní kapitál obchodní společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s. bude zvýšen o částku Kč 11.000.000,-, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie budou upsány nepeněžitými vlady (bez využití přednostního práva dle ust. - 204a obchodního zák.) - nemovitostmi obchodní společnosti SOLO a.s., IČ 45 35 91 56, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 604 35, zapsanými na LV č. 61 vedeném pro k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, a to halou postavenou na pozemku st. p.č. 509/17, pozemkem st. p.č. 509/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.602 m2, pozemkem st. p.č. 509/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5.223 m2 a částmi pozemku p.č. 2096/13 - ostatní plocha označenými geometrickým plánem pro rozdělení pozemku vypracovaným dne 29.1.2002 obchodní společností SORS s.r.o., se sídlem Sušice, Na Hrázi 270/II, pod č. 1672-10/2002 jako pozemek p.č. 2096/28 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 974 m2 a pozemek p.č. 2096/29 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 335 m2 s tím, že nemovistosti byly oceněny posudkem znalce, pana Karla Kopače, bytem Sušice II, Volšovská čp. 861, jmenovaného soudem na částku 11.333.850,- Kč, dle vypracovaného znaleckého posudku č. 1923-185/02, - za shora uvedené nepeněžité vklady bude upisovateli, společnosti SOLO a.s., vydáno 22 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií bude roven výši jejich jmenovité hodnoty, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vladu dle znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií je emisní ážio, které činí Kč 333.850,-, - obchodní společnost SOLO a.s. je povinna upsat akcie, nejpozději do 30-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci v sídle společnosti SOLO DŘEVAŘSKÁ a.s., se sídlem v Sušici, Nádražní 166/II, - nepeněžité vklady budou splaceny předáním písemného prohlášení vkladatele dle ust. § 60 odst. 1 obch. zákoníku, v platném znění, a předmětných nemovitostí, tj. haly postavené na pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/17, pozemku st. p.č. 509/3, pozemku p.č. 2096/28 a pozemku p.č. 2096/29 vše v k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, společnosti v jejím sídle, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 60-ti dnů poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. 4.4.2003 - 20.6.2003
1) Jediný akcionář Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 v působnosti valné hromady podle § 190 obch. zák. dne 11.6.1998 rozhodl v souladu s § 203 och. zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. upisováním nových akcií takto: a) základní jmění společnosti 1.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 50.500.000,- Kč (slovy padesátmilionůpetsettisíc korun českých) na částku 51.500.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) upisováno bude 50.500 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě, c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jediný akcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze, s využitím přednostního práva, upsat 2.020 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě emisním kurzem 1,15. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch. zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 20.200 ks akcií emisním kurzem 1,15. Emisní ážio činí 3.030.000,- Kč, d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch. zák., e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhat v pracovní době v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu, získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částky započítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí 1,1356. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 30.300 ks akcií. Emisní ážio činí 4.109.000,- Kč, f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši 23.230.000,- kč na účet společnosti č. 9869730297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využití přednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 34.409.000,- Kč v sídle společnosti Dřevařská výroba Sušice, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obch.zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v § 204 a § 60 odst. 1 obch.zák., předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí, g) akcie nového druhu nebudou vydány, h) akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák., dvěma znaleckými posudky znalců: Františka Poláka, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV. ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 555/4/98 znaleckého deníku a Václava Řeřichy, bytem Tajanov č. 42, 330 01 Klatovy ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poč. č. 3692 znaleckého deníku. Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckých posudcích, tj. hlavní stavby a stavební pozemky. Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušice a katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření staveb zpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1297 - 260/97 ze dne 10.11.1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, s přiřazenými novými parcelními čísly takto: - p.č. 509/13 o výměře 7980 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 50 přířezovna, č. 56 kombinované nosníky, - p.č. 509/14 o výměře 2253 m2 - zastavěná plocha - dvůr Nepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch.zák. znalci oceněny tržní cenou takto: - František Polák - 34.409.000,- Kč - Václav Řeřicha - 34.465.542,- Kč, přičemž nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 34.409.000,- Kč, která odpovídá nižšímu údaji ze dvou znaleckých posudků. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem. ch) upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění (záměr) bude zapsáno do obchodního rejstříku, i) emisní ážio ve výši 7.139.000,- Kč bude, po splacení vkladů a právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, převedeno do kapitálového fondu společnosti. j) vlastnické právo k nemovitostem nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. 2) Jediným akcionářem společnosti je: Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČ 45359156 8.7.1998 - 14.12.1998

Kapitál SOLODOOR a.s.

zakladni jmění 115 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.2010
zakladni jmění 75 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.2.2005 - 27.1.2010
zakladni jmění 62 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.2003 - 10.2.2005
zakladni jmění 51 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.1998 - 20.6.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1997 - 14.12.1998

Akcie SOLODOOR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 231 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 231 7.12.2010 - 23.5.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 231 27.1.2010 - 7.12.2010
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 151 10.2.2005 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 125 20.6.2003 - 10.2.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 51 500 14.12.1998 - 20.6.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 1.5.1997 - 14.12.1998

Sídlo SOLODOOR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 166 , Sušice 342 01 12.2.2015
Adresa Nádražní 166 , Sušice 342 01 16.5.2011 - 12.2.2015
Adresa Nádražní 166 , Sušice 342 01 1.5.1997 - 16.5.2011

Předmět podnikání SOLODOOR a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 19.5.2011
truhlářství, podlahářství 30.7.2010
pokrývačství, tesařství 30.7.2010
zámečnictví, nástrojářství 30.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.7.2010
truhlářství 1.5.1997 - 30.7.2010
tesařství 1.5.1997 - 30.7.2010
zámečnictví 1.5.1997 - 30.7.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 1.5.1997 - 30.7.2010

vedení firmy SOLODOOR a.s.

Statutární orgán SOLODOOR a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně 23.5.2014
Způsob jednání a podepisování: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; 2. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva. 1.5.1997 - 23.5.2014
předseda představenstva Martin David 17.9.2013
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 21.6.2011
Adresa: Sosnová 279/7 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Jaromír David CSc. 29.11.2013
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen představenstva ing. Pavel Bradáč 1.5.1997 - 29.12.1997
Adresa: Lidická 788/49 , Brno 602 00
předseda představenstva Štefan Malaga 1.5.1997 - 8.7.1998
Adresa: Hrádecká 1021 , Sušice 342 01
člen představenstva ing. Jan Dundel 1.5.1997 - 8.7.1998
Adresa: Arménská 503/5 , Brno 625 00
člen představenstva Josef Bezeg 29.12.1997 - 3.11.1998
Adresa: Kollárova 7/3 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Vašek 8.7.1998 - 3.11.1998
Adresa: Smetanova 566 , Sušice 342 01
předseda představenstva Josef Bezeg 3.11.1998 - 23.7.1999
Adresa: Kollárova 7/3 , Brno 612 00
člen představenstva Jiří Fišer 8.7.1998 - 8.3.2001
Adresa: Nádražní 959/85 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Pavel Probst 3.11.1998 - 8.3.2001
Adresa: Pravdova 447 , Sušice 342 01
předseda představenstva Pavel Henzl 23.7.1999 - 8.3.2001
Adresa: Hlavní 120 , 628 00 Brno Česká republika
předseda Ing. Jiří Pavlík 8.3.2001 - 20.5.2002
Zánik funkce 28.12.2001
Adresa: Školní 608/4 , Oslavany 664 12
člen Martin David 8.3.2001 - 20.5.2002
Adresa: Dubová 645/21 , Brno 637 00
člen Ing. Milan Stehlík 20.5.2002 - 4.4.2003
Vznik funkce 28.12.2001
Adresa: Pod nemocnicí 590/23 , Brno 625 00
předseda Martin David 20.5.2002 - 29.5.2003
Vznik funkce 4.12.2001
Adresa: Dubová 645/21 , Brno 637 00
člen Ing. Stanislav Bojanovský 8.3.2001 - 25.5.2004
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 5.5.2003
Adresa: Sirkařská 976 , Sušice 342 01
člen Jindra Pšeidová 8.3.2001 - 25.5.2004
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 5.5.2003
Adresa: Pražská 1089 , Sušice 342 01
člen Ing. Milan Stehlík 4.4.2003 - 25.5.2004
Vznik funkce 28.12.2001
Zánik funkce 5.5.2003
Adresa: 91 , Mělčany 664 64
předseda Martin David 29.5.2003 - 4.10.2006
Vznik funkce 4.12.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Dubová 645/21 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Roman Psohlavec 25.5.2004 - 7.8.2008
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Smetanova 607 , Sušice 342 01
člen představenstva Ing. Jaromír David 25.5.2004 - 7.8.2008
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Roman Psohlavec 7.8.2008 - 5.9.2008
Vznik členství 25.6.2008
Adresa: Smetanova 607 , Sušice 342 01
člen představenstva Radim Mertl 7.8.2008 - 17.7.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Březinova 474/5 , Praha 186 00
předseda představenstva Martin David 4.10.2006 - 7.12.2010
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Absolonova 631/4 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Roman Psohlavec 5.9.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 1.2.2011
Adresa: Hrádecká 1073 , Sušice 342 01
člen představenstva Martin Dozrál 17.7.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Jasná 75/19 , Brno 621 00
předseda představenstva Martin David 7.12.2010 - 2.8.2012
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: Sosnová 279/7 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Jaromír David CSc. 16.5.2011 - 2.8.2012
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen představenstva Martin Dozrál 2.8.2012 - 17.9.2013
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Jasná 75/19 , Brno 621 00
předseda představenstva Martin David 2.8.2012 - 17.9.2013
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 21.6.2011
Adresa: Sosnová 279/7 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Jaromír David CSc. 2.8.2012 - 29.11.2013
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen představenstva Martin Dozrál 17.9.2013 - 12.2.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Hrázka 615/30 , Brno 621 00

Dozorčí rada SOLODOOR a.s.

Platnost údajů od - do
předseda ing. Jaromír Beneš 1.5.1997 - 8.7.1998
Adresa: Lísky 970/4 , Brno 624 00
člen ing. Jiří Pavlík 1.5.1997 - 8.7.1998
Adresa: Školní 608/4 , Oslavany 664 12
člen Martin David 8.7.1998 - 8.3.2001
Adresa: Dubová 645/21 , Brno 637 00
člen Ing. Libor Spáčil 8.7.1998 - 8.3.2001
Adresa: Koniklecová 467/4 , Brno 634 00
člen Jiří Fišer 8.3.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 27.5.2002
Adresa: Nádražní 959/85 , Šlapanice 664 51
člen Jaroslav Želízko 1.5.1997 - 29.5.2003
Vznik funkce 1.5.1997
Zánik funkce 1.5.2002
Adresa: 25 , Žihobce 342 01
předseda Marek Kolíbal 8.3.2001 - 29.5.2003
Vznik funkce 1.9.2000
Adresa: Veveří 489/61 , Brno 602 00
člen Ing. Jiří Pavlík 2.10.2002 - 25.5.2004
Vznik funkce 27.5.2002
Zánik funkce 5.5.2003
Adresa: Školní 608/4 , Oslavany 664 12
předseda Marek Kolíbal 29.5.2003 - 30.6.2004
Vznik funkce 1.9.2000
Zánik funkce 5.5.2003
Adresa: Veveří 489/61 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Jindra Pšeidová 25.5.2004 - 30.6.2004
Vznik členství 5.5.2003
Adresa: Pražská 1089 , Sušice 342 01
člen dozorčí rady Marek Kolíbal 30.6.2004 - 4.10.2006
Vznik členství 1.9.2000
Zánik členství 1.12.2005
Adresa: Veveří 489/61 , Brno 602 00
člen Ing. Jarmila Probstová 29.5.2003 - 11.2.2008
Vznik funkce 15.1.2003
Zánik funkce 15.1.2008
Adresa: Pravdova 447 , Sušice 342 01
předseda dozorčí rady Jindra Pšeidová 30.6.2004 - 7.8.2008
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 25.6.2008
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Pražská 1089 , Sušice 342 01
člen dozorčí rady Marek Kolíbal 4.10.2006 - 7.8.2008
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: Veveří 489/61 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír David CSc. 7.8.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 1.2.2011
Vznik funkce 25.6.2008
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: V luzích 765/1 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Vladan Strejc 11.2.2008 - 28.2.2013
Zánik členství 29.1.2013
Vznik funkce 16.1.2008
Adresa: Nádražní 1243 , Sušice 342 01
člen dozorčí rady Jindra Pšeidová 7.8.2008 - 23.5.2014
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 25.9.2013
Adresa: Pražská 1089 , Sušice 342 01
člen dozorčí rady Vladan Strejc 28.2.2013 - 23.5.2014
Vznik členství 29.1.2013
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Nádražní 1243 , Sušice 342 01
předseda dozorčí rady doc. Ing. Jiří Kalášek CSc. 19.5.2011 - 29.7.2019
Vznik členství 26.4.2011
Vznik funkce 26.4.2011
Adresa: Osiková 123/9 , Brno 637 00

Sbírka Listin SOLODOOR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 622/SL 79 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Plzni 12.11.2014 11.2.2015 13.2.2015 18
B 622/SL 78 notářský zápis [Nz 273/2014] Nz 273/2014 - osvědčení Krajský soud v Plzni 12.11.2014 11.2.2015 13.2.2015 12
B 622/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 27.5.2014 23.7.2014 23.7.2014 38
B 622/SL 76 notářský zápis Nz 1713/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.4.2014 9.5.2014 23.5.2014 28
B 622/SL 75 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 2.5.2013 9.7.2013 10.7.2013 34
B 622/SL 74 rozhod. o statut. orgánu protokol o výsledku voleb Krajský soud v Plzni 29.1.2013 28.2.2013 28.2.2013 1
B 622/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z MVH Krajský soud v Plzni 21.6.2012 30.7.2012 2.8.2012 6
B 622/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 21.6.2012 30.7.2012 2.8.2012 1
B 622/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 24.5.2012 30.7.2012 30.7.2012 37
B 622/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 25.5.2011 23.8.2011 23.8.2011 41
B 622/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.5.2011 16.5.2011 19.5.2011 1
B 622/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 26.4.2011 16.5.2011 19.5.2011 2
B 622/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 26.4.2011 16.5.2011 19.5.2011 6
B 622/SL 66 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Plzni 26.4.2011 16.5.2011 19.5.2011 19
B 622/SL 65 notářský zápis Nz 75/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.4.2011 16.5.2011 19.5.2011 12
B 622/SL 64 podpisové vzory - Ing. Jaromír David Krajský soud v Plzni 7.3.2011 18.4.2011 22.4.2011 1
B 622/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 1.2.2011 18.4.2011 22.4.2011 6
B 622/SL 62 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.12.2010 6.12.2010 7.12.2010 21
B 622/SL 61 notářský zápis Nz 1501/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 1.12.2010 6.12.2010 7.12.2010 6
B 622/SL 60 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 25.6.2010 14.7.2010 30.7.2010 20
B 622/SL 59 notářský zápis Nz 113/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.6.2010 14.7.2010 30.7.2010 36
B 622/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 7.5.2010 20.7.2010 20.7.2010 34
B 622/SL 57 insolvenční rozhodnutí KSPL 54 INS 9043/2009-A-9 Krajský soud v Plzni 14.1.2010 2.2.2010 2.2.2010 1
B 622/SL 56 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.12.2009 12.1.2010 19.1.2010 20
B 622/SL 54 insolvenční rozhodnutí KSPL 54 INS 9043/2009-A-2 Krajský soud v Plzni 16.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 1
B 622/SL 55 notářský zápis Nz 257/2009 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Plzni 1.12.2009 2.12.2009 8.12.2009 25
B 622/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.6.2009 15.7.2009 17.7.2009 1
B 622/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva , zápis z VH - 2008 Krajský soud v Plzni 25.6.2009 15.7.2009 17.7.2009 59
B 622/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 31.3.2009 15.7.2009 17.7.2009 1
B 622/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 6.5.2009 10.7.2009 10.7.2009 35
B 622/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 27.2.2008 4.6.2009 5.6.2009 33
B 622/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.7.2008 31.7.2008 7.8.2008 8
B 622/SL 47 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2008 31.7.2008 7.8.2008 58
B 622/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.6.2008 31.7.2008 7.8.2008 1
B 622/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.6.2008 31.7.2008 7.8.2008 1
B 622/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 2.5.2008 31.7.2008 7.8.2008 1
B 622/SL 43 podpisové vzory - Vladan Strejc Krajský soud v Plzni 18.1.2008 11.2.2008 11.2.2008 1
B 622/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Plzni 9.1.2008 11.2.2008 11.2.2008 1
B 622/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 28.3.2007 19.7.2007 8.8.2007 32
B 622/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 29.6.2006 6.9.2006 4.10.2006 1
B 622/SL 39 ostatní - zpr. představ. o hospodaření Krajský soud v Plzni 29.6.2006 6.9.2006 4.10.2006 1
B 622/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 29.6.2006 6.9.2006 4.10.2006 2
B 622/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 24.5.2006 18.7.2006 19.7.2006 35
B 622/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 23.2.2005 11.7.2005 12.7.2005 38
B 622/SL 36 notářský zápis Nz 220/2005 + stanovy Krajský soud v Plzni 15.6.2005 24.6.2005 28.6.2005 30
B 622/SL 34 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.1.2005 22.2.2005 22.2.2005 21
B 622/SL 33 posudek znalce č. 2328 -157/2004 Krajský soud v Plzni 21.9.2004 17.12.2004 20.12.2004 13
B 622/SL 32 notářský zápis Nz 409/2004 + stanovy Krajský soud v Plzni 8.12.2004 17.12.2004 20.12.2004 39
B 622/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.6.2003 11.11.2004 24.11.2004 20
B 622/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 15.3.2004 2.7.2004 20.7.2004 68
B 622/SL 29 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 5.5.2003 18.5.2004 4.6.2004 1
B 622/SL 28 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 31.10.2003 11.5.2004 18.5.2004 2
B 622/SL 27 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 5.5.2003 14.11.2003 30.4.2004 21
B 622/SL 26 notářský zápis Nz 404/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 5.5.2003 14.11.2003 30.4.2004 6
B 622/SL 25 notářský zápis Nz 403/2003 - osv. VH Krajský soud v Plzni 5.5.2003 14.11.2003 30.4.2004 8
B 622/SL 23 posudek znalce č.193-185/02 Krajský soud v Plzni 27.9.2002 24.6.2003 26.6.2003 15
B 622/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - protokol z voleb člena DR Krajský soud v Plzni 15.1.2003 29.5.2003 10.6.2003 1
B 622/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vzatzích Krajský soud v Plzni 10.3.2003 30.5.2003 30.5.2003 74
B 622/SL 21 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 30.10.2002 28.11.2002 1.4.2003 22
B 622/SL 20 notářský zápis Nz 767/2002 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 30.10.2002 28.11.2002 1.4.2003 9
B 622/SL 19 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 27.5.2002 25.6.2002 13.9.2002 1
B 622/SL 18 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 27.5.2002 25.6.2002 13.9.2002 22
B 622/SL 17 notářský zápis Nz 339/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 27.5.2002 25.6.2002 13.9.2002 13
B 622/SL 16 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2001 Krajský soud v Plzni 20.6.2002 8.7.2002 17
B 622/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Plzni 15.5.2002 20.6.2002 8.7.2002 29
B 622/SL 14 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 21.12.2001 6.3.2002 13.5.2002 21
B 622/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 28.12.2001 6.3.2002 13.5.2002 2
B 622/SL 12 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 22.6.2001 12.9.2001 26.9.2001 21
B 622/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 24.7.2001 25.7.2001 1.8.2001 12
B 622/SL 9 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Plzni 1.9.2000 7.12.2000 18.4.2001 17
B 622/SL 10 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Plzni 4.12.2000 29.12.2000 18.4.2001 18
B 622/SL 8 účetní závěrka -1999, audit Krajský soud v Plzni 20.6.2000 19.10.2000 31.10.2000 6
B 622/SL 7 ostatní - zhotovení fotokopií Krajský soud v Plzni 8.9.1999 8.9.1999 8.9.1999 1
B 622/SL 6 notářský zápis NZ 264/98, N 266/98 Krajský soud v Plzni 30.9.1998 2.11.1998 27.8.1999 3
B 622/SL 5 notářský zápis NZ 132/98, N 134/98 Krajský soud v Plzni 20.7.1998 2.11.1998 27.8.1999 12
B 622/SL 4 ostatní - žádost o zhotovení fotokopií Krajský soud v Plzni 2.6.1999 2.6.1999 4.6.1999 0
B 622/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 26.3.1998 20.7.1998 21.7.1998 14
B 622/SL 2 notářský zápis Nz 110/98 + stanovy Krajský soud v Plzni 11.6.1998 14.6.1998 14.7.1998 27
B 622/SL 1 notářský zápis Nz 38/97 + ZL + stanovy Krajský soud v Plzni 6.3.1997 10.4.1997 13.5.1997 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SOLODOOR a.s.

IČO (identifikační číslo) 25209779
Jméno SOLODOOR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sušice
Vznik první živnosti: 1.5.1997
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 4

Sídlo SOLODOOR a.s.

Živnosti a provozovny SOLODOOR a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 166, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003489788
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.1997

Živnost č. 2 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 166, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003489788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 166, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003489788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 166, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1003489788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2011
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SOLODOOR a.s.

Člen statutárního orgánu Martin David
Člen statutárního orgánu Martin Dozrál

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SOLODOOR a.s.

IČO: 25209779
Firma: SOLODOOR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Sušice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1997

Sídlo SOLODOOR a.s.

Sídlo: Nádražní 166, Sušice 342 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba kovových dveří a oken
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba nábytku
Pokrývačské práce
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
tracking image