Firma Solitea, a.s. IČO 01572377


Solitea, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Solitea, a.s. (01572377) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Drobného 555/49, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2013 a je stále aktivní. Solitea, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Solitea, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Solitea, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Solitea, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Solitea, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Solitea, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 7072
IČO (identifikační číslo osoby) 01572377
Jméno Solitea, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.4.2013
Na základě smlouvy o zřízení zákazu zcizení a zatížení k akciím Solitea, a.s., uzavřené dne 3. 9. 2019 mezi společností LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Kyperská republika, identif ikační číslo: HE 315 086, zapsanou na Ministerstvu energie, obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení registrátora společností a úředního likvidátora, Nicosia ("Dlužník") jako dlužníkem a společností J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378 ("Zástavní věřitel") jak o bankou ("Zástavní smlouva"), byl ve prospěch Zástavního věřitele zřízen zákaz zcizení a zatížení k následujícím akciím vydaným společností Solitea, a.s., IČO: 015 72 377 a ke dni uzavření Zástavní smlouvy vlastněným Dlužníkem: (i) 14 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, (ii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 99 424 809,- Kč (iii) 8 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 28 000 000,- Kč, (iv) 8 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 600 000,- Kč, (v) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 575 191,- Kč, (vi) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 170 180 000,- Kč, (vii) 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40 700 000,- Kč. Zákaz zcizení a zatížení je zřízen do Dne úplného splacení (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě), ne však déle než do 30. září 2040. 11.9.2019
Valná hromada obchodní společnosti Solitea, a.s. rozhodla dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Solitea, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 015 72 377, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072, se zvyšuje o částku 254.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát čtyři miliony korun českých), -- a to z původní výše 560.000.000,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů korun českých) na novou výši 814.000.000,- Kč (slovy: osm set čtrnáct milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitý mi vklady. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť přednostního práva se stávající akcioná ři ve vztahu k akciím, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, předem vzdali prohlášením na valné hromadě společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou při zvýšení základního kapitálu upiso vány, budou nabídnuty předem určeným zájemcům k upsání na základě smluv o úpisu akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, a to stávajícím akcionářům obchodní společnosti Solitea, a.s., kterými jsou: 1/ obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstř íku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, 2/ obchodní společnost CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816, 3/ pan Ing. Michal Máčel, CSc., nar. 16. 6. 1954, bydliště Brno, Chudobova 2493/59, PSČ 615 00, 4/ pan Ing. Jan Tomíšek, nar. 25. 7. 1964, bydliště Brno, Palackého třída 3088/71, PSČ 612 00. Místem upsání akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, bude sídlo společnosti Solitea, a.s. na adrese Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na patnáct (15) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen nejpozději do patn ácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla. S každým předem určeným zájemcem společnost Solitea, a.s. uzavře písemnou smlouvu o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva bude uzavř ena v sídle společnosti Solitea, a.s., ve shora uvedené lhůtě, a to v pracovních dnech v době od 10.00 hod do 15.00 hod. Veškeré nově upisované akcie budou akciemi kmenovými, znějícími na jméno, v listinné podobě a nebudou přijaty k obchodování na evropsk ém regulovaném trhu. S těmito akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosud vydanými. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií, který se splácí peněžitými vklady, bude určen ve výši jmenovité hodnoty jednotlivých akcií. Emisní ážio se rovná nule. Peněžité vklady budou v plné výši splaceny v níže uvedených lhůtách, před podáním návrhu na zá pis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celkem bude takto upsáno: 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 170.180.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 63.500.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.276.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 4.884.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set osmdesát čtyři tisíce korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 10.160.000,- Kč (slovy: deset milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno takto: a/ V částce 248.724.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet osm milionů sedm set dvacet čtyři tisíce korun českých) bude emisní kurs nově upsaných akcií splacen formou započtení peněžité pohledávky předem určených zájemců vůči společnosti Solitea, a.s. proti po hledávce společnosti Solitea, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určenými zájemci jako upisovateli při zvýšení základního kapitálu, na základě příslušné smlouvy o započtení. b/ V částce 5.276.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) bude emisní kurs nově upsaných akcií splacen v plné výši v penězích na bankovní účet společnosti Solitea, a.s., vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 2110029460/2700, a to ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne upsání všech akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediným předem určeným z ájemcem, který upíše akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem na bankovní účet společnosti výše uvedený, ve výši 5.276.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) bude stávající akcionář společnosti, pan Ing. Jan Tomíšek, nar. 25. 7. 1964, bydliště Brno, Palackého třída 3088/71, PSČ 612 00. Akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady dle bodu a/ a b/ shora, budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: 1/ obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstř íku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, upíše: 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 170.180.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), s emisním kursem této akcie ve výši 170.180.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých) 2/ obchodní společnost CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816, upíše: 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovit é hodnotě této akcie 63.500.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set tisíc korun českých), s emisním kursem této akcie ve výši 63.500.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set tisíc korun českých) 3/ pan Ing. Michal Máčel, CSc., nar. 16. 6. 1954, bydliště Brno, Chudobova 2493/59, PSČ 615 00, upíše: 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 4.884.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set osmdesát čtyři tisíce kor un českých), s emisním kursem této akcie ve výši 4.884.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set osmdesát čtyři tisíce korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 10.160.000,- Kč (slovy: deset milionů jed no sto šedesát tisíc korun českých), s emisním kursem této akcie ve výši 10.160.000,- Kč (slovy: deset milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých) 4/ pan Ing. Jan Tomíšek, nar. 25. 7. 1964, bydliště Brno, Palackého třída 3088/71, PSČ 612 00, upíše: 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.276.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun če ských), s emisním kursem této akcie ve výši 5.276.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). I./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsané u Mi nisterstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, vůči obchodní společnosti Solitea, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Solitea, a.s. za obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD, na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem při zvýšení základního kapitálu. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsané u Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, vzniklá z titulu: -smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 3. 2016 uzavřené mezi obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD jako zapůjčitelem a obchodní společností Solitea, a.s. jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 7.500.000,- EUR (slovy: sedm milionů p ět set tisíc Euro) s úrokem ve výši vypočtené jako referenční sazba EURIBOR + 6,5% p.a. (slovy: šest celých a pět desetin procenta ročně) z dlužné částky, splatná nejpozději do 30. 9. 2025 (slovy: třicátého září roku dva tisíce dvacet pět). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše jistiny k dnešnímu dni činí 7.500.000,- EUR (slovy: sedm milionů pět set tisíc Euro), je obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD. (Dále též jen Pohledávka 1). Započtení Pohledávky 1 bude provedeno ve výši 170.180.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující hodnotu emisního kursu akcie upsané upisovatelem, obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD, ve výši 170.180.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých). Na započtení v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Solitea, a.s. tak bude Pohledávka 1 použita pouz e do výše 170.180.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých). II./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, obchodní společnosti CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 68816, vůči obchodní společnosti Solitea, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Solitea, a.s. za obchodní společností CSW Holding s.r.o., na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem při zvýšení základního kapitálu. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, vzniklá z titulu: -smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 9. 2015 uzavřené mezi obchodní společností CSW Holding s.r.o. jako zapůjčitelem a obchodní společností Solitea, a.s. jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 28.500.000,- Kč (slovy: dvacet osm milio nů pět set tisíc korun českých) s úrokem ve výši 6,5% p.a. (slovy: šest celých a pět desetin procenta ročně) z dlužné částky, splatná nejpozději do 31. 12. 2016 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše jistiny k dnešnímu dni činí 28.500.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých), je obchodní společnost CSW Holding s.r.o. (Dále též jen Pohledávka 2) -smlouvy o zápůjčce ze dne 18. 3. 2016 uzavřené mezi obchodní společností CSW Holding s.r.o. jako zapůjčitelem a obchodní společností Solitea, a.s. jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm mili onů čtyři sta tisíc korun českých) s úrokem ve výši 6,5% p.a. (slovy: šest celých a pět desetin procenta ročně) z dlužné částky, splatná nejpozději do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše jistiny k dnešnímu dni činí 37.400.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), je obchodní společnost CSW Holding s.r.o. (Dále též jen Pohledávka 3) Započtení Pohledávky 2 bude provedeno ve výši 28.500.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující hodnotu emisního kursu akcie upsané upisovatelem, obchodní společností CSW Holdi ng s.r.o., do výše 28.500.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých). Na započtení v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Solitea, a.s. tak bude Pohledávka 2 použita do výše 28.500.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých), tj. v plné výši její jistiny. Započtení Pohledávky 3 bude provedeno ve výši 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující hodnotu emisního kursu akcie upsané upisovatelem, obchodní společností CSW Holding s.r.o., do výše 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). Na započtení v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Solitea, a.s. tak bude Pohledávka 3 použita pouze do výše 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). III./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Ing. Michala Máčela, CSc., nar. 16. 6. 1954, bydliště Brno, Chudobova 2493/59, PSČ 615 00, vůči obchodní společnosti Solitea, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Solitea, a.s. za panem Ing. Michalem Máčelem, CSc., na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem při zvýšení základního kapitálu. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka pana Ing. Michala Máčela, CSc., nar. 16. 6. 1954, bydliště Brno, Chudobova 2493/59, PSČ 615 00, vzniklá z titulu: -smlouvy o zápůjčce ze dne 16. 3. 2016 uzavřené mezi panem Ing. Michalem Máčelem, CSc., jako zapůjčitelem a obchodní společností Solitea, a.s. jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) s úrokem ve výši 6,5% p.a. (slovy: šest celých a pět desetin procenta ročně) z dlužné částky, splatná nejpozději do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše jistiny k dnešnímu dni činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), je pan Ing. Michal Máčel, CSc. (Dále též jen Pohledávka 4) Započtení Pohledávky 4 bude provedeno ve výši 15.044.000,- Kč (slovy: patnáct milionů čtyřicet čtyři tisíce korun českých) proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující součet hodnot emisního kursu akcií upsaných upisovatelem, panem Ing. Michal em Máčelem, CSc., ve výši 15.044.000,- Kč (slovy: patnáct milionů čtyřicet čtyři tisíce korun českých). Na započtení v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Solitea, a.s. tak bude Pohledávka 4 použita pouze do výše 15.044.000,- Kč (slovy: patnáct milionů čtyřicet čtyři tisíce korun českých). Důvodem těchto započtení popsaných pod bodem I./, II./ a III./ je vypořádání (resp. částečné vypořádání) existujících závazků společnosti Solitea, a.s. vůči akcionáři obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, vůči akcionáři obchodní společnosti CSW Holdi ng s.r.o. a vůči akcionáři Ing. Michalu Máčelovi, CSc. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Solitea, a.s. oproti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude provedeno na základě smlouvy o započtení, uzavřené mezi společností Solitea, a.s. a jednotlivými upisovateli. Smlouva o započtení bude ve všech případech (tj. pokud jde o Pohledávku 1, Pohledávku 2, Pohledávku 3 i Pohledávku 4) uzavřena podle následujících pravidel: Návrh smlouvy o započtení bude předem určenému zájemci, který je vlastníkem příslušné pohledávky, doručen představenstvem obchodní společnosti Solitea, a.s., nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla a připustila možnost započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti Solitea, a.s., na adrese Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, ve lhůtě do patnácti (15) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení, a to v pracovních dnech v dob ě od 10.00 hod do 15.00 hod. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o započtení předloží představenstvo společnosti Solitea, a.s. upisovateli doručením na adresu jeho sídla či bydliště, nebo osobním předáním, a to ve shora uvedené lhůtě poté, co bude tento návrh smlouvy o započtení schválen valno u hromadou obchodní společnosti Solitea, a.s. Návrhem smlouvy o započtení bude společnost Solitea, a.s. vázána po dobu plynutí lhůty pro splacení emisního kursu akcií. Nabytím účinnosti jednotlivých smluv o započtení a splacením peněžitého vkladu upisovatele na bankovní účet společnosti Solitea, a.s. bude emisní kurs upsaných akcí společnosti Solitea, a.s., splacen v celé výši. 10.5.2016 - 8.6.2016
Valná hromada obchodní společnosti Solitea, a.s. rozhodla dne 19.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti Solitea, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 015 72 377, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072, se zvyšuje o částku 558.000.000, Kč (slovy: pět set padesát osm milionů korun českých), a to z původní výše 2.000.000, Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 560.000.000, Kč (slovy: pět set šedesát milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen: v částce 203.103.457, Kč (slovy: dvě stě tři miliony jedno sto tři tisíce čtyři sta padesát sedm korun českých) nepeněžitými vklady a v částce 354.896.543, Kč (slovy: tři sta padesát čtyři miliony osm set devadesát šest tisíc pět set čtyřicet tři koruny české) peněžitými vklady. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť přednostního práva se stávající akcionáři ve vztahu k akciím, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, předem vzdali prohlášením na va lné hromadě společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a akcie, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitými vklady, tj. všechny akcie, které budou při zvýšení základního kapitálu upisovány, budou nabídnuty předem určeným zájemcům k upsání na základě smluv o úpisu akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, a to stávajícím akcionářům obchodní společnosti Solitea, a.s., kterými jsou: 1/ obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvid ace Nikósie pod č. HE 315086, 2/ obchodní společnost CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816. Místem upsání akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými i nepeněžitými vklady, bude sídlo společnosti Solitea, a.s. na adrese Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na patnáct (15) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen nejpozději do patn ácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla. S každým předem určeným zájemcem společnost Solitea, a.s. uzavře písemnou smlouvu o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Smlouva bude uzav řena v sídle společnosti Solitea, a.s., ve shora uvedené lhůtě, a to v pracovních dnech v době od 10.00 hod do 15.00 hod. Veškeré nově upisované akcie budou akciemi kmenovými, znějícími na jméno, v listinné podobě a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. S těmito akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosud vydanými. A/ Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitými vklady: Základní kapitál se zvyšuje v částce 203.103.457, Kč (slovy: dvě stě tři miliony jedno sto tři tisíce čtyři sta padesát sedm korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitými vklady předem určených zájemců, kterými jsou st ávající akcionáři obchodní společnosti Solitea, a.s.: 1/ obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvid ace Nikósie pod č. HE 315086, 2/ obchodní společnost CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816. Nepeněžité vklady budou v plné výši splaceny v sídle společnosti Solitea, a.s. na adrese Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, uzavřením smlouvy o vkladu a předáním vkladu (cenných papírů s rubopisem), společnosti Solitea, a.s., a to do třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, přičemž nepeněžité vklady musí být v plné výši splaceny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Plnění se započte nejprve na emisní ážio. a/ Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, kterým jsou níže uvedené cenné papíry: Akcie emitované obchodní společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 255 68 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3012, které má společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, ve svém majetku, a to: 35 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000, Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), čísla listinných akcií 000001 000035, 575 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 2.000, Kč (slovy: dva tisíce korun českých), čísla listinných akcií 000451000500, dále 000701000717, dále 001167001174, dále 000251000350, dále 000351000450, dále 00050 1000600, dále 000601000700, dále 001067 001166. Všechny výše uvedené akcie jsou nahrazeny hromadnými listinami, s následujícími čísly HL007 HL017. Celková jmenovitá hodnota výše uvedených akcií emitovaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., v majetku společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD činí 8.150.000, Kč (slovy: osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) a představuje 48,9175% základního kapitá lu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 99.424.809, Kč (slovy: devadesát devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce osm set devět korun českých). Emisní kurs této nově upisované akcie činí 102.424.440, Kč (slovy: jedno sto dva miliony čtyři sta dvacet čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých). Emisní ážio činí 2.999.631, Kč (slovy: dva miliony devět set devadesát devět tisíc šest set třicet je dna koruna česká). b/ Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, obchodní společnosti CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl ožka 68816, kterým jsou níže uvedené cenné papíry: Akcie emitované obchodní společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 255 68 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3012, které má společnost CSW Holding s.r.o., ve svém majetku, a to: 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 292.700, Kč (slovy: dvě stě devadesát dva tisíce sedm set korun českých), číslo listinné akcie 000001, 35 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000, Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), čísla listinných akcií 000036 000070, 601 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 2.000, Kč (slovy: dva tisíce korun českých), čísla listinných akcií 00001 00006, dále 000007000100, dále 000101000200, dále 000201000250, dále 000746000794, dále 001175, dále 000718000745, dále 000796000800, dále 001001001066, dále 001176, dále 000801000900, dále 000901001000, dále 000795, 20 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200, Kč (slovy: dvě stě korun českých), čísla listinných akcií 000001000006, dále 000007000008, dále 000009, dále 000010000015, dále 000024000028. Všechny výše uvedené akcie o jmenovité hodnotě 2.000, Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na jednu akcii jsou nahrazeny hromadnými listinami, s následujícími čísly HL001 HL006. Celková jmenovitá hodnota výše uvedených akcií emitovaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., v majetku společnosti CSW Holding s.r.o. činí 8.498.700, Kč (slovy: osm milionů čtyři sta devadesát osm tisíc sedm set korun českých) a představuje 51,0104% zákl adního kapitálu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 103.678.648, Kč (slovy: jedno sto tři miliony šest set sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet osm korun českých). Emisní kurs této nově upisované akcie činí 106.806.596, Kč (slovy: jedno sto šest milionů osm set šest tisíc pět set devadesát šest korun českých). Emisní ážio činí 3.127.948, Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých). ___________________________________________________________________________ Výše uvedené nepeněžité vklady popsané shora pod bodem a/ a b/ jsou v důležitém zájmu společnosti, jejich hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost je může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které se uvádí důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodňuje se výše navrhovaného emisního kursu akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je potřeba získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu činnosti, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj a optimalizaci řízení ovládaných společn ostí. Společnost má zájem stát se prostřednictvím vybudované holdingové struktury lídry na trhu poskytovatelů IT řešení pro řízení právnických osob. Nepeněžité vklady shora popsané tak představují pro společnost další zdroj pro vytváření zisku. Důvodem pro stanovení výše navrhovaného emisního kursu je zajištění vyvážené hodnoty základního kapitálu společnosti a kapitálových rezerv. Hodnota předmětných nepeněžitých vkladů se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 058/992/2015 o stanovení hodnoty akcií akciové společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 255 68 736, představující 99 ,9279% podíl na základním kapitálu společnosti, jako nepeněžitého vkladu, vyhotoveného znalcem, panem Ing. Liborem Zimou, znalcem Krajského soudu v Hradci Králové v oboru ekonomiky oceňování nemovitostí a závodů, ze dne 8. června 2015. Pan Ing. Libor Zim a byl k ocenění nepeněžitého vkladu pověřen na základě rozhodnutí představenstva společnosti Solitea, a.s. ze dne 3. 6. 2015. Shora popsané akcie představující nepeněžité vklady popsané pod bodem a/ a b/ shora byly v citovaném znaleckém posudku oceněny částkou 209.231.000, Kč (slovy: dvě stě devět milionů dvě stě třicet jeden tisíc korun českých) po zaokrouhlení, bez zaokrouhlen í 209.231.036, Kč (slovy: dvě stě devět milionů dvě stě třicet jeden tisíc třicet šest korun českých), neboť celková hodnota 100% akcií společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. byla shora uvedeným znaleckým posudkem oceněna částkou 209.382.000, Kč (slovy: dvě st ě devět milionů tři sta osmdesát dva tisíce korun českých). Hodnota nepeněžitých vkladů popsaných výše pod bodem a/ a b/ stanovená na základě posudku znalce byla určena takto: -Hodnota nepeněžitého vkladu obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, který je popsán pod bodem a/ shora, částkou 102.424.440, Kč (slovy: jedno sto dva miliony čtyři sta dvacet čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých). -Hodnota nepeněžitého vkladu obchodní společnosti CSW Holding s.r.o., který je popsán pod bodem b/ shora, částkou 106.806.596, Kč (slovy: jedno sto šest milionů osm set šest tisíc pět set devadesát šest korun českých). B/ Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje v částce 354.896.543, Kč (slovy: tři sta padesát čtyři tisíce osm set devadesát šest tisíc pět set čtyřicet tři koruny české) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady předem určených zájemců, kte rými jsou stávající akcionáři obchodní společnosti Solitea, a.s.: 1/ obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvid ace Nikósie pod č. HE 315086, 2/ obchodní společnost CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816. Emisní kurs akcií upisovaných podle tohoto bodu, který se splácí peněžitými vklady, bude určen ve výši jmenovité hodnoty jednotlivých akcií. Emisní ážio se rovná nule. Peněžité vklady budou v plné výši splaceny v níže uvedených lhůtách, před podáním návrh u na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celkem bude takto upsáno: 8 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 28.000.000, Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých), 22 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 5.600.000, Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 2.121.352, Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české), 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 5.575.191, Kč (slovy: pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto devadesát jedna koruna česká). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno takto: a/ V částce 354.348.824, Kč (slovy: tři sta padesát čtyři miliony tři sta čtyřicet osm tisíc osm set dvacet čtyři koruny české) bude emisní kurs nově upsaných akcií splacen formou započtení peněžité pohledávky předem určených zájemců vůči společnosti Soli tea, a.s. proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určenými zájemci jako upisovateli při zvýšení základního kapitálu, na základě příslušné smlouvy o započtení. b/ V částce 547.719, Kč (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set devatenáct korun českých) bude emisní kurs nově upsaných akcií splacen v plné výši v penězích na bankovní účet společnosti Solitea, a.s., vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slova kia, a.s., číslo účtu 2110029460/2700, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne upsání všech akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Takto bude základní kapitál zvýšen podle poměru dosavadních podílů předem určených zájemců na společnosti Solitea, a.s., a to tak, že upisovatel obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD splatí emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem na bankovní ú čet společnosti výše uvedený, a to ve výši 382.458, Kč (slovy: tři sta osmdesát dva tisíce čtyři sta padesát osm korun českých) a upisovatel obchodní společnost CSW Holding s.r.o. splatí emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem na bankovní účet s polečnosti výše uvedený, a to ve výši 165.261, Kč (slovy: jedno sto šedesát pět tisíc dvě stě šedesát jedna koruna česká). ___________________________________________________________________________ Akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady dle bodu a/ a b/ shora, budou upsány předem určenými zájemci, a to v následujícím rozsahu: 1/ obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvid ace Nikósie pod č. HE 315086, upíše: 8 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 28.000.000, Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých), s emisním kursem jedné akcie 28.000.000, Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) 11 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 5.600.000, Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 5.600.000, Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých) 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 5.575.191, Kč (slovy: pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto devadesát jedna koruna česká), s emisním kursem této akcie 5.575.191, Kč (slovy: pět milionů pět set sedmdesát pě t tisíc jedno sto devadesát jedna koruna česká). 2/ obchodní společnost CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816, upíše: 11 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 5.600.000, Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 5.600.000, Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých) 1 kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 2.121.352, Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české), s emisním kursem této akcie 2.121.352, Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet jeden ti síc tři sta padesát dvě koruny české). I./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, vůči obchodní společnosti Solitea, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Solitea, a.s. za obchodní společností LIGELTA HOLDINGS L TD, na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem při zvýšení základního kapitálu. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. poschodí, Agioi Omologites, 1082, Nikósie, Kyperská republika, zapsané u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistické ho ruchu, oddělení obchodního rejstříku a likvidace Nikósie pod č. HE 315086, vzniklá z titulu: -smlouvy o zápůjčce ze dne 17. 4. 2014 uzavřené mezi obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD jako zapůjčitelem a obchodní společností BOQ Czech, a.s. (nyní Solitea, a.s.) jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 130.000.000, Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých) s úrokem ve výši 10,5% p.a. (slovy: deset celých a pět desetin procenta ročně). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše k dnešnímu dni včetně úroků činí 146.043.425, Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyřicet tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun českých) po zaokrouhlení na celé koruny, je obchodní společnost LIGELTA HOLDINGS LTD. Výše dlužné jistiny této zápůjčky činí k dnešnímu dni 130.000.000, Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých) a výše dlužných úroků činí k dnešnímu dni 16.043.425, Kč (slovy: šestnáct milionů čtyřicet tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun če ských). (Dále též jen Pohledávka 1) -smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 5. 2014 uzavřené mezi obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD jako zapůjčitelem a obchodní společností BOQ Czech, a.s. (nyní Solitea, a.s.) jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 169.500.000, Kč (slovy: jedno sto šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) s úrokem ve výši 10,5% p.a. (slovy: deset celých a pět desetin procenta ročně). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše k dnešnímu dni včetně úroků činí 144.749.308, Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony sedm set čtyřicet devět tisíc tři sta osm korun českých) po zaokrouhlení na celé koruny, je obchodní společnost LIGELTA HOLDIN GS LTD. Výše dlužné jistiny této zápůjčky činí k dnešnímu dni 129.500.000, Kč (slovy: jedno sto dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) a výše dlužných úroků činí k dnešnímu dni 15.249.308, Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc tři sta osm korun českých). (Dále též jen Pohledávka 2) Započtení Pohledávky 1 ve výši 146.043.425, Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyřicet tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun českých) bude provedeno proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující součet hodnot emisního kursu akcií upsan ých upisovatelem, obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD, do výše 146.043.425, Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyřicet tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun českých). Započtení Pohledávky 2 ve výši 144.749.308, Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony sedm set čtyřicet devět tisíc tři sta osm korun českých) bude provedeno proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující součet hodnot emisního kursu akcií ups aných upisovatelem, obchodní společností LIGELTA HOLDINGS LTD, do výše 144.749.308, Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony sedm set čtyřicet devět tisíc tři sta osm korun českých). II./ Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68816, vůči obchodní společnosti Solitea, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Solitea, a.s. za obchodní společností CSW Holding s.r.o., na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem při zvýšení základního kapitálu. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 292 58 367, vzniklá z titulu: -smlouvy o zápůjčce ze dne 17. 4. 2014 uzavřené mezi obchodní společností CSW Holding s.r.o. jako zapůjčitelem a obchodní společností BOQ Czech, a.s. (nyní Solitea, a.s.) jako vydlužitelem, jejímž předmětem byla peněžitá zápůjčka ve výši 55.500.000, Kč (s lovy: padesát pět milionů pět set tisíc korun českých) s úrokem ve výši 12,35% p.a. (slovy: dvanáct celých a třicet pět setin procenta ročně). Vlastníkem této pohledávky, jejíž výše k dnešnímu dni včetně úroků činí 63.556.091, Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát šest tisíc devadesát jedna koruna česká) po zaokrouhlení na celé koruny, je obchodní společnost CSW Holding s.r.o. Výše dluž né jistiny této zápůjčky činí k dnešnímu dni 55.500.000, Kč (slovy: padesát pět milionů pět set tisíc korun českých) a výše dlužných úroků činí k dnešnímu dni 8.056.091, Kč (slovy: osm milionů padesát šest tisíc devadesát jedna koruna česká). (Dále též jen Pohledávka 3) Započtení Pohledávky 3 ve výši 63.556.091, Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát šest tisíc devadesát jedna koruna česká) bude provedeno proti pohledávce společnosti Solitea, a.s. představující součet hodnot emisního kursu akcií upsaných upisovat elem, obchodní společností CSW Holding s.r.o., do výše 63.556.091, Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát šest tisíc devadesát jedna koruna česká). Důvodem těchto započtení popsaných pod bodem I. a II. je vypořádání existujících závazků společnosti Solitea, a.s. vůči akcionáři obchodní společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD a vůči akcionáři obchodní společnosti CSW Holding s.r.o. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Solitea, a.s. oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě smlouvy o započtení, uzavřené mezi společností Solitea, a.s. a jednotlivými upisovateli. Smlouva o započtení bude ve všech případech (tj. pokud jde o Pohledávku 1, Pohledávku 2 i Pohledávku 3) uzavřena podle následujících pravidel. Návrh smlouvy o započtení bude předem určenému zájemci, který je vlastníkem příslušné pohledávky, doručen představenstvem obchodní společnosti Solitea, a.s., nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla a připustila možnost započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti Solitea, a.s., na adrese Brno, Drobného 555/49, PSČ 602 00, ve lhůtě do patnácti (15) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení, a to v pracovních dnech v dob ě od 10.00 hod do 15.00 hod. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o započtení předloží představenstvo společnosti Solitea, a.s. upisovateli doručením na adresu jeho sídla nebo osobním předáním, a to ve shora uvedené lhůtě poté, co bude tento návrh smlouvy o započtení schválen valnou hromadou ob chodní společnosti Solitea, a.s. Návrhem smlouvy o započtení bude společnost Solitea, a.s. vázána po dobu plynutí lhůty pro splacení emisního kursu akcií. Nabytím účinnosti jednotlivých smluv o započtení a splacením peněžitých vkladů jednotlivých upisovatelů na bankovní účet společnosti Solitea, a.s. bude emisní kurs upsaných akcí společnosti Solitea, a.s. splacen v celé výši, pokud jde o akcie, jejichž emi sní kurs se splácí peněžitými vklady. 15.7.2015 - 20.8.2015
Počet členů statutárního orgánu: 2 27.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 27.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 27.3.2014

Kapitál Solitea, a.s.

zakladni jmění 814 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.6.2016
zakladni jmění 560 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.8.2015 - 8.6.2016
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2013 - 20.8.2015

Akcie Solitea, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 40 700 000 Kč 1 6.8.2019
Akcie na jméno 22 800 000 Kč 1 6.8.2019
Akcie na jméno 2 442 000 Kč 1 6.8.2019
Akcie na jméno 2 834 000 Kč 1 6.8.2019
Akcie na jméno 3 256 000 Kč 1 6.8.2019
Akcie na jméno 1 628 000 Kč 1 6.8.2019
Akcie na jméno 170 180 000 Kč 1 8.6.2016
Akcie na jméno 10 160 000 Kč 1 8.6.2016
Akcie na jméno 63 500 000 Kč 1 8.6.2016 - 6.8.2019
Akcie na jméno 5 276 000 Kč 1 8.6.2016 - 6.8.2019
Akcie na jméno 4 884 000 Kč 1 8.6.2016 - 6.8.2019
Akcie na jméno 99 424 800 Kč 1 20.8.2015
Akcie na jméno 103 679 000 Kč 1 20.8.2015
Akcie na jméno 28 000 000 Kč 8 20.8.2015
Akcie na jméno 5 600 000 Kč 22 20.8.2015
Akcie na jméno 2 121 350 Kč 1 20.8.2015
Akcie na jméno 5 575 190 Kč 1 20.8.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 18.12.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 10.4.2013 - 18.12.2013

Sídlo Solitea, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Drobného 555/49 , Brno 602 00 28.4.2014
Adresa V celnici 1031/4 , Praha 110 00 10.4.2013 - 28.4.2014

Předmět podnikání Solitea, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.4.2013 - 26.5.2014

Předmět činnosti Solitea, a.s.

Platnost údajů od - do
Správa vlastního majetku 26.5.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.5.2014

vedení firmy Solitea, a.s.

Statutární orgán Solitea, a.s.

Platnost údajů od - do
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech samostatně, s výjimkou (a) přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem společnosti v hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně, (b) poskytování úvěrů a/nebo zápůjček společností třetím osobám v hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (c) zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví společnosti za účelem zřízení svěřenského fondu , (d) převod, nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, (e) zcizení majetku společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (f) nabytí majetku společností v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), (g) vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky, (h) převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovací převod práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby, (i) postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), zajišťovací postoupení pohledávky, (j) převod nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či postoupením, kdy společnost zastupují nejméně dva členové představenstva. 27.3.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. 10.4.2013 - 27.3.2014
Předseda představenstva Martin Cígler 5.4.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Högrova 2888/17 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Michal Rybovič 5.4.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Mládežnícka 21 , 974 04 Banská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Veronika Beránková 10.4.2013 - 27.3.2014
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Jeseniova 278 , Kladno 272 03
předseda představenstva Martin Cígler 27.3.2014 - 5.4.2019
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Högrova 2888/17 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Michal Rybovič 27.3.2014 - 5.4.2019
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Mládežnícka 21 , 974 04 Banská Bystrica Slovenská republika

Dozorčí rada Solitea, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Michal Máčel CSc. 5.4.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Chudobova 2493/59 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Tomáš Loukota 5.4.2019
Vznik členství 13.3.2019
Adresa: Starý dvůr 1732 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člena dozorčí rady Petr Franc 5.4.2019
Vznik členství 13.3.2019
Adresa: Jižní Stráň 304 , Předboj 250 72
člen dozorčí rady Veronika Altmanová 10.4.2013 - 24.11.2013
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Zdiměřická 1449/20 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Petra Čápová 10.4.2013 - 27.3.2014
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 10.4.2013
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: 40 , Radimovice 463 44
člen dozorčí rady Petra Rychnovská 10.4.2013 - 27.3.2014
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Čechova 122/6 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Veronika Altmanová 24.11.2013 - 27.3.2014
Vznik členství 10.4.2013
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Na Slatince 3279/3 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Tomáš Loukota 27.3.2014 - 26.5.2014
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 6.5.2014
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 6.5.2014
Adresa: Starý dvůr 1732 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen dozorčí rady Dagmar Novotná 27.3.2014 - 26.5.2014
Vznik členství 25.3.2014
Adresa: Ježkov 466/15 , Ořechov 664 44
člen dozorčí rady Silvie Nechvátalová 27.3.2014 - 26.5.2014
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 6.5.2014
Adresa: Dvorského 29/8 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Dagmar Novotná 26.5.2014 - 9.7.2014
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: Ježkov 466/15 , Ořechov 664 44
předseda dozorčí rady Ing. Michal Máčel CSc. 26.5.2014 - 5.4.2019
Vznik členství 6.5.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 6.5.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Chudobova 2493/59 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Tomáš Loukota 26.5.2014 - 5.4.2019
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Starý dvůr 1732 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen dozorčí rady Petr Franc 9.7.2014 - 5.4.2019
Vznik členství 4.6.2014
Zánik členství 13.3.2019
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Jižní Stráň 304 , Předboj 250 72

Sbírka Listin Solitea, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7072/SL 15 účetní závěrka [2015], zpráva auditora ke dni 30.06.2015 Krajský soud v Brně 19.11.2015 18.12.2015 29.12.2015 13
B 7072/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.8.2015 21.8.2015 1.9.2015 12
B 7072/SL 13 notářský zápis [NZ 194/2015] rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 19.6.2015 1.7.2015 17.7.2015 52
B 7072/SL 12 zpráva auditora potvrzení nezávislého auditora o existenci pohledávek započítavaných na zvýšení základního kapitálu Krajský soud v Brně 19.6.2015 1.7.2015 17.7.2015 2
B 7072/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.6.2014 18.6.2014 28.8.2014 12
B 7072/SL 10 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 4.6.2014 18.6.2014 28.8.2014 6
B 7072/SL 8 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 6.5.2014 22.5.2014 29.5.2014 2
B 7072/SL 7 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 164/2014 Krajský soud v Brně 6.5.2014 22.5.2014 29.5.2014 37
B 19061/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.4.2014 24.4.2014 30.4.2014 12
B 19061/SL 5 ostatní zápis ze zasedání předs. Krajský soud v Brně 25.3.2014 26.3.2014 31.3.2014 2
B 19061/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.3.2014 26.3.2014 31.3.2014 12
B 19061/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 141/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 26.3.2014 31.3.2014 15
B 19061/SL 2 notářský zápis NZ 637/2013 Krajský soud v Brně 5.12.2013 10.12.2013 2.1.2014 8
B 19061/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 51/2013 Krajský soud v Brně 8.2.2013 29.3.2013 15.4.2013 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Solitea, a.s.

IČO (identifikační číslo) 01572377
Jméno Solitea, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 19.5.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Solitea, a.s.

Živnosti a provozovny Solitea, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Klíšská 1810/31, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1012795659
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.7.2019
Provozovna č. 2
Provozovna Sokolovská 695 115 186 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1013048059
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.1.2020

Statutární orgán Solitea, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Rybovič
Člen statutárního orgánu Martin Cígler

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Solitea, a.s.

IČO: 01572377
Firma: Solitea, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.4.2013

Sídlo Solitea, a.s.

Sídlo: Drobného 555/49, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti reklamních agentur
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image