Firma Slavia pojišťovna a.s. IČO 60197501


Slavia pojišťovna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Slavia pojišťovna a.s. (60197501) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Revoluční 655/1, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1994 a je stále aktivní. Slavia pojišťovna a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Slavia pojišťovna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Slavia pojišťovna a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Slavia pojišťovna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Slavia pojišťovna a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2591
IČO (identifikační číslo osoby) 60197501
Jméno Slavia pojišťovna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.6.1994
Rozhodnutím valné hromady dne 18.8.2017 bylo schváleno : 1)Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s. (Společnost) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 371.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna milionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnn é jmenovité hodnotě 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. 3)Emisní kurz upisovaných nových akcií je 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou zaknihovanou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií tedy odpovídá jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). 4)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady dosavadních akcionářů. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 9 0/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), svého přednostního práva vzdali. 5)Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadními akcionáři Společnosti bez omezení. 6)Lhůta pro upsání akcií počíná běžet okamžikem přijetí tohoto usnesení a činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 1 (slovy: jeden) týden od zveřejnění oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií na webových str ánkách Společnosti na adrese http://slavia-pojistovna.cz. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatnit na adrese sídla Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin nebo písemným oznámením adresovaným představenstvu Společnosti v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů uplatní zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií uplatnil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti smlouvu o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od konání této valné hromady Společ nosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem na úpis nových akcií neuplatnil. 6)Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet zřízený Společností č.: 19-6017530267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. Před zápisem nové výše základního ka pitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. 7)Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. 22.8.2017 - 22.8.2017
1)Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, IČ 601 97 501 (dále Společnost) se zvyšuje o částku 21.000 .000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých) na částku 331.000.000,- Kč (slovy: třistatřicetjednamilionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 21.000.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti Capital Management Company, a.s., IČ 63079992, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, dosavadním akcionářem společnosti (dále jen Capit al Management Company, a.s.). 3)Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Capital Management Company, a.s., jsou ochranné známky, jejichž hodnota byla stanovena znalcem za tímto účelem vybraným představenstvem Společnosti společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ 28933362, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 11000, na částku v celkové výši 21.005.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpěttisíc korun českých), a sice: - kombinovaná ochranná známka SLAVIA POJIŠŤOVNA, č. zápisu 304049, č. spisu 463113, registrované pro třídy výrobků a služeb č. 9, 16 a 36; -slovní ochranná známka SLAVIE, č. zápisu 189396, č. spisu 83349, registrované pro třídu výrobků a služeb č. 36; -slovní ochranná známka SLAVIA, č. zápisu 196092, č. spisu 90607, registrované pro třídy výrobků a služeb č. 36 a 42; všechny vedené v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, jejichž vlastníkem se předem určený zájemce stal na základě smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 19. září 2014 s účinky vůči Společnosti ke dni uzavření této smlouvy (dále jen nepeněžitý vkl ad). 4)Bude vydáno 42 (slovy: čtyřicet dva) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich hodnota určená znalcem, tedy 21.005.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpěttisíc korun českých). Celý emisní kurz bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem společnosti Capital Management Company, a .s. Emisní kurz přesahující jmenovitou hodnotu všech upisovaných akcií tvoří emisní ážio 5)Představenstvo Společnosti předá společnosti Capital Management Company, a.s., bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení valné hromady návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti a návrh smlouvy o nepeněžitém vkladu obsahující vš echny náležitosti. 6)Společnost Capital Management Company, a.s., upíše nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní ode dne konání této valné hromady doručením podepsané smlouvy o upsání akcií představenstvu Společnosti v sídle Společnosti. 7)Společnost Capital Management Company, a.s., splatí nepeněžitý vklad ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní ode dne, kdy dojde k upsání nových akcií, a to doručením podepsané smlouvy o vkladu představenstvu Společnosti v sídle Společnosti. Nepeněžitý vklad b ude na Společnost převeden a splacen ke dni podpisu smlouvy o nepeněžitém vkladu, neboť ta bude účinná ke dni podpisu poslední smluvní stranou a mezi stranami smlouvy o nepeněžitém vkladu, na rozdíl od třetích osob, má převod ochranných známek účinky ke d ni její účinnosti. 8)Akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na úpis nových akcií, neboť základní kapitál Společnosti je zvyšován nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Capital Management Company, a.s. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veř ejné nabídky. 19.12.2014 - 20.2.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.8.2014 - 12.9.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.2.2014 - 12.9.2016
1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 8.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady dosavadních akcionářů. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bude vydáno 16 (slovy: šestnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. 3) Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, svého přednostního práva vzdali. 4) Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadními akcionáři Společnosti bez omezení. Představenstvo Společnosti do jednoho týdne od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zveřejní na webových stránkách společnosti na adrese http://slavia-pojistovna.cz oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií. Lhůta pro upsání akcií činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 1 (slovy:jeden) týden od zveřejnění oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií na webových stránkách Společnosti na adrese http://slavia-pojistovn a.cz. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatnit na adrese Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů uplatní zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií uplatnil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. K upsání nových akcií dochází uzavřením dohody o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti dohodu o upsání nových akcií. V případě, že je dohoda o upsání akcií uzavírána po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku avšak před jeho zápisem, musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou dohodu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou dohodu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě jednoho týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu dohody o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh dohody o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou dohodu představenstvu Společnost i v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem na úpis nových akcií neuplatnil. Emisní kurz takto upisovaných akcií je 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) na každou 1 (slovy: jednu) novou kmenovou zaknihovanou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 5) Emisní kurz nových akcií v celkové částce 8.000.000,- Kč, (slovy: osmmiliónů korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. 6) Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) na zvláštní účet zřízený Společností č.: 107-5419420277/0100 vedený u Komerční banky a.s., ve lhůtě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku, tj. ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií, v souladu s tímto rozhodnutím a v souladu s ustanovením § 204 odst. 1 a 163a obchodního zákoníku. Zbývající část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splat it tak, aby byl celý emisní kurz splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. 14.8.2013 - 24.9.2013
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Slavia pojišťovna a.s., IČ: 601 97 501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00 (dále jen "Společnost") ze dne 8. dubna 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti. 1. Základní kapit ál Společnosti se zvyšuje o částku 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na 302.000.000,- Kč (slovy: tři sta dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeně žitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti New Property Management a.s., IČ: 278 62 488, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00, („New Property Management a.s.“). 2. Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu 5 4 (slovy: padesát čtyři) kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Všechny akcie budou kmenové, ve formě na majitele a v zaknihované podobě. 3. V důsledku zvýšení základního kapitálu nepeněžitý m vkladem nepřísluší dosavadním akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností New Property Management a.s. 4. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního k apitálu následujícím nepeněžitým vkladem v hodnotě ve výši 117.568.000 Kč (slovy: sto sedmnáct milionů pět set šedesát osm tisíc korun českých), která byla stanovena znalcem jmenovaným za tím účelem soudem, Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na Jezírk u, PSČ 460 06, který tvoří tyto nemovitosti - pozemek parc. č. 11097 o výměře 31.508 m2 - orná půda; - pozemek parc. č. 11197/1 o výměře 33.794 m2 - orná půda; to vše nacházející se v katastrálním území a obci Plzeň a zapsané na listu vlastnictví č. 34717 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, pro katastrální území a obec Plzeň (dále jen „nepeněžitý vklad&#8220 ;). Hodnota nepeněžitého vkladu bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti Slavia pojišťovna a.s. o 27.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu přesahující jmenovitou hodnotu všech akcií, které budou vydány jako protiplnění upisovateli, se považ uje za emisní ážio. 5. Společnost New Property Management a.s. může upsat nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tato lhůta p očne prvního dne po podání návrhu Společnosti na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstvo její počátek oznámí předem určenému zájemci, společnosti New Property Management a.s., pí semně nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů; současně představenstvo Společnosti zašle nebo předá společnosti New Property Management a.s. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je prá vní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Společnost New Property Management a.s., jakožto upisovatel, předá nepeněžitý vklad Společnosti do 10 (slovy:deseti) dnů ode dne skonče ní lhůty pro úpis akcií podle předchozího odstavce. Nepeněžitý vklad předá společnost New Property Management a.s. v sídle Společnosti; o předání bude sepsán písemný protokol. Současně s předáním nepeněžitého vkladu předá společnost New Property Managemen t a.s. Společnosti prohlášení o předání nepeněžitého vkladu do vlastnictví Společnosti ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení a nepeněžitého vkladu je vklad splacen. Prohlášení společnosti New Property Management a.s. i nepeněžitý vklad se předávají předsedovi představenstva Společnosti. 12.4.2013 - 29.4.2013
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11000 (dále jen "společnost) ze dne 22.6.2011 o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bu de provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1, IČ: 63078571 ("SPGroup a.s."). 2. Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu 100 (slovy: sto) kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Všechny akcie budou kmenové, ve formě na majitele a v zaknihované podobě. 3. V důsledku zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nepřísluší dosavadním akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností SPGroup a.s. 4. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu následujícím nepeněžitým vkladem v hodnotě ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), která byla stanovena znalcem jmenovaným za tím účelem soudem, Ing. Martinem Šotolou, se sídlem Stavbařů 44, Jihlava, PSČ 586 01, který tvoří tyto nemovitosti: - budova bez čp/če na pozemku parc. č. 3738/98, způsob využití průmyslový objekt; - budova bez čp/če na pozemku parc. č. 3738/99, způsob využití jiná stavba; - budova bez čp/če na pozemku parc. č. 3738/163, způsob využití průmyslový objekt; - pozemky parc. č. 3738/98, 3738/99, 3738/163, 3738/259, 3738/261, to vše zapsané mimo jiné na listu vlastnictví č. 5756 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, katastrální území Louny (dále jen "nepeněžitý vklad"). Celá hodnota nepeněžitého vkladu bude použita ke zvýšení základního kapitálu Společnosti; z tohoto důvodu je emisní ážio nulové a emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Společnost SPGroup a.s. může upsat nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne prvního dne po podání návrhu Společ nosti na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstvo její počátek oznámí předem určenému zájemci, společnosti SPGroup a. s., písemně nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů; současně předst avenstvo Společnosti zašle nebo předá společnosti SPGroup a.s. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádn é valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Společnost SPGroup a.s., jakožto upisovatel, předá nepeněžitý vklad Společnosti do 10 (slovy:deseti) dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií podle předchozího odstavce. Nepeněžitý vklad předá společnost SPGroup a.s. v sídle Společnosti; o předání bud e sepsán písemný protokol. Současně s předáním nepeněžitého vkladu předá společnost SPGroup a. s. Společnosti prohlášení o předání nepeněžitého vkladu do vlastnictví Společnosti ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení a nepeněžitého vkladu je vklad splacen. Prohlášení společnosti SPGroup a.s. i nepeněžitý vklad se předávají předsedovi představenstva Společnosti. 24.6.2011 - 4.7.2011
Druh akcií: v zaknihované podobě 14.8.2001 - 4.7.2011
Druh akcií: kmenové v listinné podobě 8.1.1998 - 14.8.2001
Rozsah splacení zákl. jmění: 176,000.000,- Kč Druh akcií: kmenové v listinné podobě 7.4.1997 - 8.1.1998

Aktuální kontaktní údaje Slavia pojišťovna a.s.

Kapitál Slavia pojišťovna a.s.

zakladni jmění 371 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.8.2017
zakladni jmění 331 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2014 - 22.8.2017
zakladni jmění 310 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.2014 - 19.12.2014
zakladni jmění 310 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.2013 - 12.2.2014
zakladni jmění 302 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.2013 - 24.9.2013
zakladni jmění 275 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.7.2011 - 29.4.2013
zakladni jmění 225 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.1.1998 - 4.7.2011
zakladni jmění 225 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.1997 - 8.1.1998
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.1994 - 7.4.1997
zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1994 - 15.11.1994

Akcie Slavia pojišťovna a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 742 22.8.2017
Akcie na majitele 500 000 Kč 662 19.12.2014 - 22.8.2017
Akcie na majitele 500 000 Kč 620 24.9.2013 - 19.12.2014
Akcie na majitele 500 000 Kč 604 29.4.2013 - 24.9.2013
Akcie na majitele 500 000 Kč 550 4.7.2011 - 29.4.2013
Akcie na majitele 500 000 Kč 450 7.4.1997 - 4.7.2011
Akcie na majitele 500 000 Kč 300 15.11.1994 - 7.4.1997
Akcie na majitele 100 000 Kč 450 1.6.1994 - 15.11.1994

Sídlo Slavia pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Revoluční 655/1 , Praha 110 00 18.5.2007
Adresa Ve struhách 1076/27 , Praha 160 00 1.6.1994 - 18.5.2007

Předmět podnikání Slavia pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 3.5.2017
2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -zprostředkování záruk a závazků -zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 15.2.2011
3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pjišťovnictví 15.2.2011
1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 15.2.2011 - 3.5.2017
1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 39/2004 Sb. -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) ,7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a,c), 13a),c),d), 16d),e),j), 18 16.1.2009 - 15.2.2011
6) pojišťovací činnosti dle ust. §7 odst.3 zákona č.363/1999Sb. v platném znění - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č.363/1999Sb. 1c), 2a),b),c),d), 3b), 6b), 11,12,14a),b),c),d),e), 16e),f),g),h), i), 17 27.2.2008 - 15.2.2011
3) pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. 4; 8e); 10b); 13b); 15; 16 a), b) 25.3.2006 - 15.2.2011
4) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. - zprostředkování záruk a závazků, - zprostředkování půjček včetně factoringu a financování obchodních transakcí 25.3.2006 - 15.2.2011
5) fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. - rozsahu pojistních odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. 1a),b),d); 3a); 4; 5; 6a); 7; 8; 9; 10b), c); 13; 15; 16a), b), d), e), j); 18 25.3.2006 - 15.2.2011
1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 39/2004 Sb. -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) ,7, 8a),b),c),d),f), 9, 10c), 13a),c),d), 16d),e),j), 18 12.8.2004 - 16.1.2009
pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu 1a),b),d), 5, 6a) 7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a), 13, 16d),e),j), 18 u odvětví 10a) nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. 17.10.2002 - 17.10.2002
činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojišťěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví 17.10.2002 - 17.10.2002
1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) 7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a), 13, 16d),e),j), 18 u odvětví 10a) nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. 17.10.2002 - 12.8.2004
2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví 17.10.2002 - 15.2.2011
Pojišťovací činnost (paragr. 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví). 1.6.1994 - 17.10.2002
Zajišťovací činnost (paragr. 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví). 1.6.1994 - 17.10.2002
Zábranná činnost (patagr. 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví). 1.6.1994 - 17.10.2002
Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (paragr. 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví). 1.6.1994 - 17.10.2002
Uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnický- mi osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávávní pojištění v její prospěch (paragr. 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví). 1.6.1994 - 17.10.2002

vedení firmy Slavia pojišťovna a.s.

Statutární orgán Slavia pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 18.8.2014
Jménem pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu tohoto pověření. 29.5.2013 - 18.8.2014
Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí své vlastnoruční podpisy vždy dva členové představenstva. 18.5.2006 - 29.5.2013
Jménem pojišťovny ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv ze členů představenstva. 8.1.1998 - 18.5.2006
Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů předsta- venstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. 1.6.1994 - 8.1.1998
člen představenstva JUDr. Ivana Zörklerová 15.10.2010
Vznik členství 30.8.2010
Adresa: Makovského 1333/28 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Petr Pořízek 13.6.2011
Vznik členství 29.4.2011
Adresa: Domanovická 1204 , Praha 190 16
místopředseda představenstva Mgr. Milan Kolanda 14.4.2014
Vznik členství 29.4.2011
Vznik funkce 27.5.2011
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel 18.8.2014
Vznik členství 28.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
předseda představenstva Mgr. Karel Waisser 12.9.2016
Vznik členství 4.8.2016
Vznik funkce 5.8.2016
Adresa: Paderlíkova 535 , Nučice 252 16
Člen představenstva Ludvík Krajči 1.6.1994 - 15.11.1994
Adresa: Budyňská 232/20 , Praha 165 00
Předseda představenstva ing. Petr Černý 1.6.1994 - 12.6.1996
Adresa: Českých bratří 346/16 , Ústí nad Labem 400 03
Místopředseda představenstva Vladko Weikert 1.6.1994 - 12.6.1996
Adresa: Studentská3279 , Mělník Česká republika
Člen představenstva Karol Kollár 15.11.1994 - 12.6.1996
Adresa: Stružní 536/6 , Neratovice 277 11
člen Vladko Weikert 12.6.1996 - 7.4.1997
Adresa: Studentská 3279 , Mělník 276 01
předseda Jan Jezbera 12.6.1996 - 8.1.1998
Adresa: Žandovská 307/7 , Praha 190 00
člen JUDr. Vasil Černev 7.4.1997 - 8.1.1998
Adresa: Borovského 2206 , Praha 5 Česká republika
člen JUDr Alexej Ivan 12.6.1996 - 26.2.1998
Adresa: Olivova 1638 , Říčany 251 01
místopředseda ing. Petr Černý 12.6.1996 - 26.2.1998
Adresa: Českých bratří 346/16 , Ústí nad Labem 400 03
člen Ing. Karel Vaněk 8.1.1998 - 26.2.1998
Adresa: B. Němcové 306 , Meziboří 435 13
předseda Ing. Petr Černý 8.1.1998 - 26.2.1998
Adresa: Českých bratří 346/16 , Ústí nad Labem 400 03
předseda představenstva PhDr. Oldřich Čechák 26.2.1998 - 2.11.1998
Adresa: Mrkvičkova 1372/12 , Praha 163 00
člen představenstva RNDr. Jiří Pelouch 26.2.1998 - 14.10.1999
Adresa: Pod Skalkou 276 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda Petr Panoch 2.11.1998 - 14.10.1999
Adresa: Kubištova 1099/2 , Praha 140 00
člen Petr Panoch 14.10.1999 - 27.2.2001
Adresa: Kubištova 1099/2 , Praha 140 00
předseda Ing. Petr Černý 14.10.1999 - 27.2.2001
Adresa: Českých bratří 346/16 , Ústí nad Labem 400 03
člen představenstva JUDr. Vladimír Buťa 26.2.1998 - 18.5.2006
Zánik členství 10.4.2006
Adresa: Ostromečská 437/9 , Praha 130 00
předseda Ing. Petr Černý 27.2.2001 - 18.5.2006
Zánik členství 10.4.2006
Zánik funkce 10.4.2006
Adresa: K Horoměřicům 1182 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Karel Vaněk 27.2.2001 - 18.5.2006
Zánik členství 10.4.2006
Adresa: B. Němcové 306 , Meziboří 435 13
člen představenstva Ing. Miloš Buršík 18.5.2006 - 19.9.2006
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Za vodárnou 1624/19 , Praha 182 00
předseda představenstva Mgr. Milan Kolanda 18.5.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 10.4.2006
Vznik funkce 11.4.2006
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Radek Žďárecký MBA 19.9.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 28.6.2006
Adresa: Střížovická 1036/32 , Ústí nad Labem 400 01
člen Ing. Jaromír Prokop MBA 26.2.2007 - 14.1.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 2.1.2009
Adresa: Pod mezí 98 , Zdiby 250 66
člen Ing. Jaroslav Klapal 26.2.2007 - 23.4.2009
Vznik členství 1.2.2007
Adresa: Starobylá 245/8 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Klapal 23.4.2009 - 18.1.2010
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Starobylá 245/8 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Petr Pořízek 18.5.2006 - 13.6.2011
Vznik členství 10.4.2006
Zánik členství 10.4.2011
Adresa: Domanovická 1204 , Praha 190 16
místopředseda představenstva Mgr. Milan Kolanda 30.10.2006 - 13.6.2011
Vznik členství 11.4.2006
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Radek Žďárecký MBA 30.10.2006 - 22.7.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Střížovická 1036/32 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel 23.4.2009 - 5.6.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 7.4.2014
Zánik funkce 7.4.2014
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
místopředseda představenstva Mgr. Milan Kolanda 13.6.2011 - 14.4.2014
Vznik členství 29.4.2011
Vznik funkce 27.5.2011
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel 5.6.2013 - 18.8.2014
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 7.4.2014
Zánik funkce 7.4.2014
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
předseda představenstva Ing. Radek Žďárecký MBA 22.7.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: Střížovická 1036/32 , Ústí nad Labem 400 01
předseda představenstva Ing. Radek Žďárecký MBA 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Střížovická 1036/32 , Ústí nad Labem 400 01

Dozorčí rada Slavia pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Adam Herclík 13.11.2015
Vznik členství 25.9.2015
Adresa: Kolmá 240 , Horoměřice 252 62
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Schejbal 24.2.2016
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Sokolovská 233/37 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Ing. Libor Kotěšovec 14.9.2018
Vznik členství 29.8.2018
Adresa: Na Zlatnici 301/2 , Praha 147 00
Jméno Michal Vacek 1.6.1994 - 15.11.1994
Adresa: Letohradská 805/12 , Praha 170 00
Jméno Pavel Římek 1.6.1994 - 15.11.1994
Adresa: Při hranici 87/5 , Praha 160 00
Jméno Vladimír Kekrt 1.6.1994 - 12.6.1996
Adresa: S. K. Neumanna 1893/11 , Praha 182 00
Člen Karol Kollár 15.11.1994 - 12.6.1996
Adresa: Stružní 536/6 , Neratovice 277 11
člen Ing. Hana Doubravová 12.6.1996 - 7.4.1997
Adresa: Pod Saharou 722 , Libčice nad Vltavou 252 66
Člen Lydie Lošťáková 15.11.1994 - 8.1.1998
Adresa: Hruškova 7 , Praha 10 Česká republika
člen JUDr Petr Svoboda 12.6.1996 - 8.1.1998
Adresa: Hlivická 418/20 , Praha 181 00
předseda Ing. Igor Střelec 12.6.1996 - 8.1.1998
Adresa: Mezilesí 2056/24 , Praha 193 00
Člen PhDr. Oldřich Čechák CSc. 8.1.1998 - 26.2.1998
Adresa: Mrkvičkova 1372/12 , Praha 163 00
člen Ing. Hana Ptáčková 7.4.1997 - 14.10.1999
Adresa: Pod Saharou 722 , Libčice nad Vltavou 252 66
Předseda Ing. Petr Černý 26.2.1998 - 14.10.1999
Adresa: Českých bratří 346/16 , Ústí nad Labem 400 03
člen PhDr. Antonín Kružík 14.10.1999 - 17.10.2002
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Radliční 952/15 , Havířov 736 01
předseda RNDr Jiří Pelouch 14.10.1999 - 7.10.2003
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Pod skalou 276/2 , Praha 158 00
člen Ing. Jan Mengler CSc. 8.1.1998 - 19.9.2006
Zánik členství 23.5.2006
Adresa: Zlatnická 1129/8 , Praha 110 00
člen Ing. Jaromír Prokop MBA 19.9.2006 - 26.2.2007
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Pod mezí 98 , Zdiby 250 66
člen JUDr. Jaroslav Šikula 17.10.2002 - 27.2.2008
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 28.9.2007
Adresa: Žitná 465 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen Ing. Jiřína Musílková 26.2.2007 - 27.2.2008
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: Španielova 1314/23 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kunc CSc. 7.10.2003 - 21.8.2008
Vznik členství 7.7.2003
Zánik členství 1.6.2008
Vznik funkce 7.7.2003
Zánik funkce 1.6.2008
Adresa: K Horoměřicům 1114/31 , Praha 165 00
předseda dozorčí rady MUDr. Vladimír Dbalý MBA 21.8.2008 - 3.3.2009
Vznik členství 1.6.2008
Zánik členství 14.1.2009
Vznik funkce 25.7.2008
Zánik funkce 14.1.2009
Adresa: Veleslavínova 59/3 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Ivana Zörklerová 27.2.2008 - 10.8.2009
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 7.11.2007
Adresa: Makovského 1333/28 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Prof. MUDr. Václav Mandys CSc. 10.8.2009 - 21.11.2011
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Korunní 1972/121 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Vlachý 27.2.2008 - 22.5.2013
Vznik členství 10.12.2007
Zánik členství 13.1.2014
Zánik funkce 13.1.2014
Adresa: Točitá 493/44 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Prokop 4.8.2009 - 18.8.2014
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 13.1.2014
Zánik funkce 13.1.2014
Adresa: Pod mezí 98 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Jan Vlachý 22.5.2013 - 18.8.2014
Vznik členství 21.9.2012
Zánik členství 13.1.2014
Zánik funkce 13.1.2014
Adresa: Točitá 493/44 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Schejbal 18.8.2014 - 24.2.2016
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Adamovská 1064/7 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Klíč 21.11.2011 - 2.9.2016
Vznik členství 4.11.2011
Adresa: Chotěšovská 680/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Klíč 2.9.2016 - 1.3.2017
Vznik členství 4.11.2011
Zánik členství 6.1.2017
Adresa: Podjavorinské 1597/4 , Praha 149 00

Sbírka Listin Slavia pojišťovna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2591/SL 45 notářský zápis [NZ 1414/2014] Městský soud v Praze 12.12.2014 16.12.2014 13.1.2015 9
B 2591/SL 44 posudek znalce Městský soud v Praze 1.11.2014 16.12.2014 13.1.2015 111
B 2591/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 16.12.2014 13.1.2015 11
B 2591/SL 42 ostatní Zápis VH Městský soud v Praze 31.7.2014 27.8.2014 3.11.2014 11
B 2591/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 323/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 14.7.2014 4.9.2014 17
B 2591/SL 41 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2014 14.7.2014 25.8.2014 7
B 2591/SL 38 notářský zápis NZ 134/2013 Městský soud v Praze 12.8.2013 13.8.2013 14.8.2013 8
B 2591/SL 37 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 75/2013 Městský soud v Praze 29.4.2013 30.4.2013 6.6.2013 22
B 2591/SL 36 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.5.2013 5.6.2013 45
B 2591/SL 35 ostatní zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 29.5.2013 31.5.2013 5.6.2013 5
B 2591/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.4.2013 19.4.2013 30.4.2013 22
B 2591/SL 33 posudek znalce č.1216/06/13 Městský soud v Praze 26.2.2013 19.4.2013 30.4.2013 21
B 2591/SL 32 notářský zápis NZ 67/2013 Městský soud v Praze 8.4.2013 11.4.2013 12.4.2013 12
B 2591/SL 31 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 24.7.2012 26.7.2012 28.8.2012 2
B 2591/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 +dozorčí rada Městský soud v Praze 31.12.2011 26.7.2012 28.8.2012 51
B 2591/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 23.11.2011 1
B 2591/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.2011 26.9.2011 3.10.2011 22
B 2591/SL 27 posudek znalce č. 913-11 Městský soud v Praze 19.4.2011 15.7.2011 21
B 2591/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2011 15.7.2011 22
B 2591/SL 25 notářský zápis NZ 111/2011 Městský soud v Praze 22.6.2011 15.7.2011 19
B 2591/SL 24 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 17.5.2011 14.6.2011 2
B 2591/SL 23 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 30.5.2011 14.6.2011 3
B 2591/SL 22 ostatní zápis o rozhodnutí řádné VH. Městský soud v Praze 29.4.2011 14.6.2011 5
B 2591/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 92/2011 Městský soud v Praze 28.1.2011 23.5.2011 39
B 2591/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.5.2011 16.5.2011 43
B 2591/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 40
B 2591/SL 17 ostatní -zápis o rozh. představenstva Městský soud v Praze 10.12.2009 2.3.2010 1
B 2591/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.12.2009 14.12.2009 41
B 2591/SL 15 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 21.7.2009 27.8.2009 1
B 2591/SL 14 ostatní zápis o rozhodnutí představen. Městský soud v Praze 30.6.2009 27.8.2009 2
B 2591/SL 13 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.1.2009 6.2.2009 1
B 2591/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 46
B 2591/SL 11 notářský zápis -NZ743/07 Městský soud v Praze 7.11.2007 14.3.2008 4
B 2591/SL 10 notářský zápis -NZ62/07 Městský soud v Praze 1.2.2007 10.4.2007 3
B 2591/SL 9 notářský zápis -NZ128/06 Městský soud v Praze 10.7.2006 30.10.2006 0
B 2591/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 82/2006 Městský soud v Praze 14.4.2006 9.6.2006 0
B 2591/SL 7 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 5.8.2005 8.8.2005 0
B 2591/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.8.2000 22.11.2000 0
B 2591/SL 3 účetní závěrka -r.1999,přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 22.11.2000 0
B 2591/SL 2 notářský zápis + účet.uzáv. za r.1997 12 str. Městský soud v Praze 2.12.1998 4.11.1999 0
B 2591/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.1993 15.7.1997 0
B 2591/SL 6 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2004 0
B 2591/SL 5 účetní závěrka  r.2002 + příl. Městský soud v Praze 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Slavia pojišťovna a.s.

IČO: 60197501
Firma: Slavia pojišťovna a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1994

Sídlo Slavia pojišťovna a.s.

Sídlo: Revoluční 655/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
tracking image