Firma SKLOPAN LIBEREC, a.s. IČO 25034421


SKLOPAN LIBEREC, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SKLOPAN LIBEREC, a.s. (25034421) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zahradní 445/45, Liberec 460 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 1998 a je stále aktivní. SKLOPAN LIBEREC, a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o SKLOPAN LIBEREC, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SKLOPAN LIBEREC, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SKLOPAN LIBEREC, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SKLOPAN LIBEREC, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1078
IČO (identifikační číslo osoby) 25034421
Jméno SKLOPAN LIBEREC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.3.1998
Jediný akcionář společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., v působnosti valné hromady rozhodl dne 22.12.2011 o zvýšení základního kapitálu této společnosti za níže uvedených podmínek: I. Základní kapitál společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., se zvyšuje z částky 41,670.000,- Kč, slovy: čtyřicet- jednamilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských, na částku 66,670.000,-Kč, slovy: šedesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských, tedy o částku 25,000.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. - bude upsáno 250 (slovy: dvěstěpadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, za akcii - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného - všechny akcie upíše jediný akcionář, který splatí celý emisní kurs všech 250 (slovy: dvěstěpadesáti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, za akcii nepeněžitým vkladem - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Liberec XI, Zahradní 445, PSČ 460 01 a lhůta pro upisování akcií činí 90 (slovy: devadesát) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského sou du v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude akcionáři oznámen tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 1431/69 nejpozději první následující pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec - předmětem nepeněžitého vkladu je patent "Způsob úpravy povrchu plochého skla a zařízení k provádění tohoto způsobu", který je zapsán do Databáze patentů vedené Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 302636 - nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 6/2011 ze dne 22.12.2011 soudního znalce Mgr. Kamila Kolátora ustanoveným k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 6071/2011 -16 ze dne 13.12.2011 celkovou částkou 25,560.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůpětsetšedesáttisíckorunčeských, - hodnota nepeněžitého vkladu bude dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činit 25,000.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionů-korunčeských, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 560.000,- Kč, slovy: slovy: "pětsetšedesáttisíckorunčeských, bude emisní ážio - za tento nepeněžitý vklad se vydá 250 (slovy: dvěstěpadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských - určuje se, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti Liberec XI, Zahradní 445, PSČ 460 01 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději okamžikem podání návrhu na zápis zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. II. Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., činit 66,670.000,-Kč, slovy: šedesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských, bude rozdělen na 632 (slovy: šestsettřicetdva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských) za akcii a 347 (slovy: třistačtyřicetsedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských) za akcii Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl, přičemž toto rozhodnutí je vázáno na odkládací podmínku, kterou je zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, o spojení akcií, kdy 632 (slovy: šestsettřicetdva) kusů akcií na jméno v lis tinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a 347 (slovy: třistačtyřicetsedm) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských bude nahrazeno 1 (slovy: jednou) kmenovo u akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 66,670.000,-Kč,slovy: šedesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských. 4.1.2012 - 3.4.2012
Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí o snížení základního kapitálu o pevnou částku 48,780.000,- Kč, slovy: čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských z dosavadních 90,450.000,- Kč, slovy: devadesátimilionůčtyřistapadesáttisíc korunčeských na 41,670.000,- Kč, slovy: čtyřicetjednamilionůšestsetsedmdesáttisíc korunčeských. Snížení základního kapitálu bude v celém rozsahu provedeno vzetím akcií z oběhu v celkové jmenovité hodnotě 48,780.000,- Kč, slovy: čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských na základě veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 213c obch. zák. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují, aby měla společnost tak vysoký základní kapitál. Částka odpovídající snížení, tj. částka 48,780.000,- Kč, slovy: čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských bude vyplacena akcionářům. Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno v celkové jmenovité hodnotě 48,780.000,- Kč, slovy: čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských na základě veřejného návrhu akcionářům za úplatu, přičemž výše úplaty za každou akcii bude rovna její jmenovité hodnotě. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců ode dne právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obc hodního rejstříku. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům oznámena dopisem doručeným na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje dle § 214 obch. zák. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obch. zák. nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 15.5.2009 - 1.12.2009
Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklých společnosti: SPL-SEAL s.r.o.,se sídlem v Teplicích,Masarykova 138/469,PSČ 41501,IČ:25414461,zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,odd.C,vložka 16413,která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka ze dne 23.7. 2003 a Liberecké sklářské stroje s.r.o.,se sídlem v Liberci 15,Na zvonku 788,IČ: 25002198,zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,odd.C,vložka 10598,která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka z e dne 23.7.2003. 9.10.2003
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod a prodej akcií na jméno mezi akcionáři i třetím osobám schvaluje představenstvo akciové společnosti. Stanovy v souladu s § 156 obchodního zákoníku omezují převoditelnost akcií na jméno způsobem níže uvedeným. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči akciové společnosti i akcionáři je třeba souhlasu představenstva a dochází k němu až provedením zápisu o převodu akcie do seznamu akcionářů. Stávající akcionáři mají přednostní právo a akcionář, který má v úmyslu převést akcie na třetí osobu, je povinen je přednostně nabídnout ostaním akcionářům. 20.3.1998 - 3.5.1999

Aktuální kontaktní údaje SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Kapitál SKLOPAN LIBEREC, a.s.

zakladni jmění 66 670 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2012
zakladni jmění 41 670 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2009 - 3.4.2012
zakladni jmění 90 450 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2003 - 1.12.2009
zakladni jmění 83 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.1998 - 12.11.2003

Akcie SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 66 670 000 Kč 1 18.6.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 632 3.4.2012 - 18.6.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 382 1.12.2009 - 3.4.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 347 1.12.2009 - 18.6.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 830 3.7.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 745 3.7.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 745 12.11.2003 - 3.7.2008
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 830 3.5.1999 - 3.7.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 830 20.3.1998 - 3.5.1999

Sídlo SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zahradní 445/45 , Liberec 460 01 15.1.2013
Adresa Zahradní 445/45 , Liberec 460 01 12.1.2004 - 15.1.2013
Adresa Na Zvonku 788 , Liberec 460 15 20.3.1998 - 12.1.2004

Předmět podnikání SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.9.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.6.2009
silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.6.2009 - 17.9.2015
pronájem a půjčování věcí movitých 20.9.2005 - 26.6.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2005 - 26.6.2009
velkoobchod 20.9.2005 - 26.6.2009
dokončování stavební práce /sklenářské práce/ 20.9.2005 - 26.6.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 20.9.2005 - 26.6.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 20.9.2005 - 26.6.2009
poradenská činnost v oboru sklářského průmyslu 9.10.2003 - 26.6.2009
ekonomicko-organizační poradenství 9.10.2003 - 26.6.2009
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 9.10.2003 - 26.6.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.7.2000
stavba strojů s mechanickým pohonem 20.3.1998 - 20.9.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) 20.3.1998 - 20.9.2005
podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo činností v příl. č. 3 zák. č. 455/91 Sb. v platném znění) 20.3.1998 - 20.9.2005
leasingové služby 20.3.1998 - 20.9.2005
sklenářské práce 20.3.1998 - 20.9.2005
silniční motorová doprava nákladní 20.3.1998 - 26.6.2009
návrhy interiérů včetně realizace 20.3.1998 - 26.6.2009

vedení firmy SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Statutární orgán SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 17.9.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva. 12.12.2011 - 17.9.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 12.1.2004 - 12.12.2011
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva. 3.9.2002 - 12.1.2004
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Představenstvo se za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnoti připojí svůj podpis samostatně předesda představenstva nebo všichni tři členové představenstva. 20.3.1998 - 3.9.2002
statutární ředitel Ing. Zbyšek Panchartek 27.7.2017
Vznik funkce 13.7.2017
Adresa: Baarova 729/22 , Liberec 460 01
Člen představenstva Mgr. Petr Pernička 20.3.1998 - 18.7.2000
Adresa: Soukenné náměstí 26 , 460 01 Liberec 3 Česká republika
Člen představenstva Ing. Jaroslav Žanta 20.3.1998 - 18.7.2000
Adresa: Na Úbočí 4319/17 , Jablonec nad Nisou 466 05
Předseda představenstva Ing. Zbyšek Panchartek 20.3.1998 - 3.9.2002
Zánik členství 19.2.2002
Zánik funkce 19.2.2002
Adresa: Kadlická 95 , Liberec 460 15
Člen představenstva Ing. Milan Červenka 18.7.2000 - 3.9.2002
Zánik členství 19.2.2002
Adresa: Burianova 916/5 , Liberec 460 06
Člen představenstva MUDr. Pavel Pernička 18.7.2000 - 3.9.2002
Zánik členství 19.2.2002
Adresa: Staňkova 370/12 , Brno 602 00
Předseda představenstva Ing. Zbyšek Panchartek 3.9.2002 - 3.7.2008
Vznik členství 19.2.2002
Zánik členství 19.5.2007
Vznik funkce 19.2.2002
Zánik funkce 19.5.2007
Adresa: Kadlická 95 , Liberec 460 15
člen představenstva ing. Milan Červenka 9.10.2003 - 3.7.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Burianova 916/5 , Liberec 460 06
člen představenstva JUDr. Zdeněk Holásek 9.10.2003 - 3.7.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: V Luzích 4512/24 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva JUDr. Zdeněk Holásek 3.7.2008 - 15.4.2009
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: V Luzích 4512/24 , Jablonec nad Nisou 466 02
Předseda představenstva Ing. Zbyšek Panchartek 3.7.2008 - 8.4.2011
Vznik členství 30.4.2008
Vznik funkce 30.4.2008
Adresa: Klostermannova 714/12 , Liberec 460 01
Předseda představenstva Ing. Zbyšek Panchartek 8.4.2011 - 21.11.2011
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 1.11.2011
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 1.11.2011
Adresa: Vinohradská 1431/69 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Pavel Klimeš 3.7.2008 - 12.12.2011
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: Jiráskova 186 , Česká Kamenice 407 21
člen představenstva Helena Judová 15.4.2009 - 12.12.2011
Vznik členství 31.3.2009
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: Aloisina výšina 636/116 , Liberec 460 15
člen představenstva Ing. Jaroslav Pechar 21.11.2011 - 17.9.2015
Vznik členství 1.11.2011
Adresa: 49 , Kunratice u Cvikova 471 55
statutární ředitel Ing. Jaroslav Pechar 17.9.2015 - 27.7.2017
Vznik funkce 10.4.2015
Zánik funkce 13.7.2017
Adresa: 49 , Kunratice u Cvikova 471 55

Dozorčí rada SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Čermák 20.3.1998 - 3.9.2002
Zánik členství 16.3.2000
Zánik funkce 16.3.2000
Adresa: Bartoňova 929 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Mgr. Dagmar Boháčová 20.3.1998 - 3.9.2002
Zánik členství 19.2.2002
Adresa: Jabloňová 403/25 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Mgr. Jana Šaníková 20.3.1998 - 3.9.2002
Zánik členství 19.2.2002
Adresa: Sněhurčina 688/29 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Ing. Ludmila Havlová 3.9.2002 - 9.10.2003
Vznik členství 19.2.2002
Zánik členství 8.1.2003
Adresa: 7 , Radčice 468 22
Předseda dozorčí rady Ing. Jitka Černá 3.9.2002 - 3.7.2008
Vznik členství 19.2.2002
Zánik členství 19.5.2007
Vznik funkce 19.2.2002
Zánik funkce 19.5.2007
Adresa: Senovážná 86/1 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Lenka Kochlíčková 3.9.2002 - 3.7.2008
Vznik členství 19.2.2002
Zánik členství 19.2.2007
Adresa: Dobiášova 855/4 , Liberec 460 06
člen dozorčí rady Helena Judová 9.10.2003 - 3.7.2008
Vznik členství 8.1.2003
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Aloisina výšina 636/116 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Zbyšek Panchartek 3.7.2008 - 15.4.2009
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Klostermannova 714/12 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jana Barešová 3.7.2008 - 16.9.2015
Vznik členství 30.4.2008
Vznik funkce 30.4.2008
Adresa: Klostermannova 714/12 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Vodseďálek 3.7.2008 - 17.9.2015
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: Burianova 928/29 , Liberec 460 06
člen dozorčí rady Jana Vinšová 15.4.2009 - 17.9.2015
Vznik členství 31.3.2009
Adresa: Akátová 533/4 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jana Barešová 16.9.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 30.4.2008
Vznik funkce 30.4.2008
Adresa: Klostermannova 714/12 , Liberec 460 01

Sbírka Listin SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1078/SL 130 ostatní skončení exekuce 139 EX 22072/15-035 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2016 9.3.2016 15.3.2016 2
B 1078/SL 129 ostatní zahájení exekuce 007 EX 454/16-8 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2016 3.3.2016 10.3.2016 2
B 1078/SL 128 ostatní nabytí PM 139 EX 22072/15-027 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2016 24.2.2016 3.3.2016 2
B 1078/SL 127 ostatní zahájení exekuce č.j. 139 EX 22072/15-014 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2015 15.12.2015 30.12.2015 2
B 1078/SL 126 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2015 14.10.2015 15.10.2015 52
B 1078/SL 125 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2015 12.10.2015 53
B 1078/SL 124 ostatní příloha NZ 33/2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2015 17.9.2015 2
B 1078/SL 123 notářský zápis [NZ 33/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2015 17.9.2015 13
B 1078/SL 122 ostatní Oznámení 094 EX 02072/15-030 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2015 12.8.2015 21.8.2015 2
B 1078/SL 121 ostatní Oznámení 139 EX 47536/14-034 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2015 2.6.2015 11.6.2015 2
B 1078/SL 120 ostatní Vyrozumění 139 EX 47536/14-008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2015 30.1.2015 3.2.2015 2
B 1078/SL 119 ostatní Vyrozumění 101 EX 08191/14-012 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2014 2.12.2014 8.12.2014 4
B 1078/SL 118 ostatní zahájení exekuce č. j. 003 EX 3333/14-7 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2014 2.12.2014 8.12.2014 2
B 1078/SL 117 ostatní Vyrozumění 079 EX00643/14-008 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2014 4.7.2014 10.7.2014 2
B 1078/SL 116 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2013 12.5.2014 12.5.2014 51
B 1078/SL 115 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2013 12.5.2014 12.5.2014 4
B 1078/SL 114 zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2013 12.5.2014 12.5.2014 2
B 1078/SL 113 ostatní ukončení exekuce Č.j.: 091 EX 08826/12-024 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2014 31.1.2014 5.2.2014 1
B 1078/SL 111 ostatní zahájení exekuce č.j. 091 EX 04652/13-005 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2013 8.10.2013 17.10.2013 3
B 1078/SL 110 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2012 23.1.2013 24.1.2013 47
B 1078/SL 109 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 23.1.2013 24.1.2013 55
B 1078/SL 108 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2010 23.1.2013 24.1.2013 55
B 1078/SL 107 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2009 23.1.2013 24.1.2013 51
B 1078/SL 106 usn. o nařízení výk.rozh. 67 EXE 5810/2012-10 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2012 13.12.2012 14.12.2012 2
B 1078/SL 105 zpráva o vztazích 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2012 27.11.2012 28.11.2012 2
B 1078/SL 104 zpráva o vztazích 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2011 27.11.2012 28.11.2012 2
B 1078/SL 103 zpráva o vztazích 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2010 27.11.2012 28.11.2012 3
B 1078/SL 102 zpráva o vztazích 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2008 27.11.2012 28.11.2012 3
B 1078/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2012 20.6.2012 19.6.2012 22
B 1078/SL 99 převod, zastav.obch.podíl smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2012 4.4.2012 4.4.2012 0
B 1078/SL 98 notářský zápis Nz 794/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2011 4.1.2012 5.1.2012 7
B 1078/SL 97 posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2011 4.1.2012 5.1.2012 25
B 1078/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2011 13.12.2011 16.12.2011 21
B 1078/SL 95 notářský zápis Nz 762/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2011 13.12.2011 16.12.2011 2
B 1078/SL 94 podpisové vzory čestné prohl.Ing.J.Pechar Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 23.11.2011 28.11.2011 2
B 1078/SL 93 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 23.11.2011 28.11.2011 2
B 1078/SL 92 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 3.12.2009 10.12.2009 22
B 1078/SL 91 ostatní Sml.o koupi akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2009 3.12.2009 10.12.2009 4
B 1078/SL 90 ostatní Sml.o koupi akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2009 3.12.2009 10.12.2009 4
B 1078/SL 89 ostatní Potvrzení o zav.smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 3.12.2009 10.12.2009 2
B 1078/SL 88 ostatní Sml.o koupi akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2009 3.12.2009 10.12.2009 9
B 1078/SL 87 notářský zápis Nz 297/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2009 21.5.2009 20
B 1078/SL 86 podpisové vzory čestné prohl.H.Judová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2009 15.4.2009 16.4.2009 2
B 1078/SL 85 podpisové vzory čestné prohl.J.Vinšová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2009 15.4.2009 16.4.2009 2
B 1078/SL 84 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2009 15.4.2009 16.4.2009 3
B 1078/SL 83 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 22.7.2008 22.7.2008 22
B 1078/SL 82 podpisové vzory čest.prohl.-Z.Panchartek Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 2
B 1078/SL 81 podpisové vzory čest.prohl.-Ing.P.Vodseďálek Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 2
B 1078/SL 80 podpisové vzory čest.prohl.-Mgr.J.Barešová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1078/SL 79 podpisové vzory čest.prohl.-JUDr.Z.Holásek Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1078/SL 78 podpisové vzory čest.prohl.-Ing.P.Klimeš Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1078/SL 77 podpisové vzory čest.prohl.-Ing.Z.Panchartek Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1078/SL 76 ostatní zápis ze schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1078/SL 75 ostatní zapis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1078/SL 74 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 6
B 1078/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2008 4.7.2008 7.7.2008 21
B 1078/SL 72 notářský zápis NZ 207/20008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 13
B 1078/SL 71 účetní závěrka rozvaha 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2007 6.9.2007 1
B 1078/SL 70 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2007 5.9.2007 51
B 1078/SL 69 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2006 3.7.2006 20.7.2006 48
B 1078/SL 68 účetní závěrka zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2006 3.7.2006 20.7.2006 27
B 1078/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2005 21.9.2005 5.10.2005 21
B 1078/SL 66 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2005 21.9.2005 5.10.2005 2
B 1078/SL 65 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2005 1.7.2005 28.7.2005 30
B 1078/SL 64 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2005 1.7.2005 28.7.2005 44
B 1078/SL 63 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2004 25.2.2005 43
B 1078/SL 62 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2004 25.2.2005 32
B 1078/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2004 16.1.2004 22
B 1078/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2003 12.1.2004 16.1.2004 3
B 1078/SL 59 notářský zápis NZ 536/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2003 12.1.2004 16.1.2004 2
B 1078/SL 58 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2003 12.1.2004 16.1.2004 4
B 1078/SL 57 změna právní formy, fúze smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2003 15.9.2003 4.11.2003 8
B 1078/SL 56 účetní závěrka auditorská zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 13.10.2003 4.11.2003 37
B 1078/SL 55 účetní závěrka auditorský výrok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2003 13.10.2003 4.11.2003 3
B 1078/SL 54 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2003 13.10.2003 4.11.2003 13
B 1078/SL 53 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 13.10.2003 4.11.2003 26
B 1078/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2003 9.10.2003 16.10.2003 1
B 1078/SL 51 podpisové vzory čestné prohlá. H.Judová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2003 9.10.2003 16.10.2003 1
B 1078/SL 50 ostatní odstoupení z funkce DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.2002 9.10.2003 16.10.2003 1
B 1078/SL 49 posudek znalce č. 572-25/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2003 10.10.2003 16.10.2003 56
B 1078/SL 48 posudek znalce č. 571-24/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2003 10.10.2003 16.10.2003 97
B 1078/SL 47 posudek znalce č. 570-23/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2003 10.10.2003 16.10.2003 143
B 1078/SL 46 účetní závěrka zahajovací rozvaha k 1. 1. 03 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 12
B 1078/SL 45 ostatní znalecká zpráva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2003 10.10.2003 16.10.2003 17
B 1078/SL 44 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2003 10.10.2003 16.10.2003 6
B 1078/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 2
B 1078/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 2
B 1078/SL 41 notářský zápis NZ 340/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 8
B 1078/SL 40 notářský zápis NZ 339/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2002 10.10.2003 16.10.2003 8
B 1078/SL 39 notářský zápis NZ 341/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 7
B 1078/SL 38 notářský zápis NZ 338/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 10
B 1078/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z jendání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 6
B 1078/SL 36 ostatní výpis z KB Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2003 10.10.2003 16.10.2003 2
B 1078/SL 35 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M.Červenka Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 2
B 1078/SL 34 podpisové vzory čestné prohlá. JUDr.Z.Holásek Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2003 10.10.2003 16.10.2003 2
B 1078/SL 33 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2003 4.3.2003 27
B 1078/SL 32 ostatní zpráva statut. orgánu spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2002 11.2.2003 4.3.2003 9
B 1078/SL 31 účetní závěrka auditorský výrok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 11.2.2003 4.3.2003 3
B 1078/SL 30 účetní závěrka auditorská zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2002 11.2.2003 4.3.2003 17
B 1078/SL 29 stanovy společnosti od 4. 12. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.12.2001 14.10.2002 24
B 1078/SL 28 stanovy společnosti od 7. 2. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2002 14.10.2002 23
B 1078/SL 27 notářský zápis Nz 57/2002, stanovy spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis o rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 25 ostatní zápis ze schů. nově zvolené DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2002 14.10.2002 1
B 1078/SL 24 ostatní odstoupení z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 23 ostatní odstoupení z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 22 ostatní odstoupení z funkce předse. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2000 14.10.2002 2
B 1078/SL 21 ostatní odstoupení z funkce člena před Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2001 14.10.2002 2
B 1078/SL 20 ostatní odstoupení z funkce člena před Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 19 ostatní odstoupení z fun. předsedy pře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 18 podpisové vzory četsné prohlá. L. Kochlíčková Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2002 14.10.2002 1
B 1078/SL 17 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. L. Havlová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2002 14.10.2002 1
B 1078/SL 16 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. J. Černá Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2002 14.10.2002 1
B 1078/SL 15 podpisové vzory čest. prohlá. Ing.Z.Panchartek Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2002 14.10.2002 2
B 1078/SL 14 výroční zpráva + zpráva auditora za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2001 12.9.2001 14
B 1078/SL 13 účetní závěrka + zpráva auditora za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2001 12.9.2001 32
B 1078/SL 9 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2000 22.8.2000 2
B 1078/SL 8 účetní závěrka - auditorská zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1999 22.8.2000 36
B 1078/SL 12 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2000 22.8.2000 23
B 1078/SL 11 notářský zápis NZ 44/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2000 22.8.2000 1
B 1078/SL 10 ostatní - zápis o rozhodnutí akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2000 22.8.2000 1
B 1078/SL 7 notářský zápis NZ 262/98 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.1998 30.8.1999 27
B 1078/SL 6 posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.1997 24.4.1998 145
B 1078/SL 5 ostatní trní ocenění Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.1997 24.4.1998 89
B 1078/SL 4 posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.1997 24.4.1998 80
B 1078/SL 3 posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.1997 24.4.1998 120
B 1078/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.1997 22.4.1998 28
B 1078/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.1997 22.4.1998 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SKLOPAN LIBEREC, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25034421
Jméno SKLOPAN LIBEREC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 20.3.1998
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Živnosti a provozovny SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zahradní 445/45, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004783191
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 2.1.2004

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.1998

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Zahradní 445/45, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004783191
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2004

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.2012

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava nákladní Rozsah předmětu podnikání : nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení přípustné hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Leasingové služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 7 Návrhy interiérů včetně realizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady/mimo činností v příl.č.3 zák.č.455/91 Sb. v platném znění/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 9 Dokončovací stavební práce /sklenářské práce/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(kromě zboží vyhr.v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 13 Sklenářské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 14 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zbyšek Panchartek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SKLOPAN LIBEREC, a.s.

IČO: 25034421
Firma: SKLOPAN LIBEREC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 25.3.1998

Sídlo SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Sídlo: Zahradní 445/45, Liberec 460 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Sklenářské práce
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování sportovních zařízení
tracking image