Firma SK Slavia Praha - fotbal a.s. IČO 63999609


SK Slavia Praha - fotbal a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SK Slavia Praha - fotbal a.s. (63999609) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Slavie 1540/2, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 1995 a je stále aktivní. SK Slavia Praha - fotbal a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o SK Slavia Praha - fotbal a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SK Slavia Praha - fotbal a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SK Slavia Praha - fotbal a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SK Slavia Praha - fotbal a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3541
IČO (identifikační číslo osoby) 63999609
Jméno SK Slavia Praha - fotbal a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.11.1995
Valná hromada dne 8.4.2019 schválila toto usnesení: Valná hromada společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. (dále též Společnost) rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 1 514 758 440 Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtrnáct milionů sedm set padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady následovně: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 173 284 800 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) na jeho novou výši 1 688 043 240 Kč (slovy: jedna miliarda šest set osmdesát osm milionů čtyřice t tři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. 2. Nově upisované akcie: (i) celkový počet nově upisovaných akcií činí 22 216 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7 800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá (ii) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (iii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též Nově upisované akcie) 3. Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisov ání Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživení jejího hospodaření. 4. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 7 800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). 5. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Nekázanka 858/5, Nové Město, 1 10 00 Praha 1 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, p řičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společno sti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. 6. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti v celkové výši 173 284 800 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) proti pohledávce Spo lečnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající: a) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 10. ledna 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 2. 000.000 EUR (slovy: dva miliony eur), spolu s úroky dle této smlouvy, b) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 2. března 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 50 .000.000 CZK (slovy: padesát milionů korun českých), spolu s úroky dle této smlouvy, c) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 10. dubna 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 25 .000.000 CZK (slovy: dvacet pět milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, d) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 11. května 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 1 4.000.000 CZK (slovy: čtrnáct milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, e) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 13. června 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 3 0.000.000 CZK (slovy: třicet milionů korun českých), spolu s úroky dle této smlouvy, přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle určeného kurzu 25,60 Kč (slovy: dvacet pět korun šedesát haléřů) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci dohody o započtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako příloha tohoto usnesení valné hromady. 7. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emi sního kurzu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splacen. 8. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako příloha tohoto usnesení valné hromady. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě doh ody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dn ů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti a splatit celý emisní kurz všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání ak cií na účet Společnosti č. 272593196/0300. 11.4.2019
Valná hromada dne 29.12.2017 schválila toto usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 1 192 860 240 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto devadesát dva miliony osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upiso váním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 321 898 200 Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) na jeho novou výši 1 514 758 440 Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtrnáct milionů sedm set padesát o sm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. 2. Nově upisované akcie: (i) celkový počet nově upisovaných akcií činí 41 269 (čtyřicet jeden tisíc dvě stě šedesát devět kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800 Kč (slovy sedm tisíc osm set korun českých) každá (ii) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (iii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, (dále též Nově upisované akcie). 3. Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživ ení jejího hospodaření. 4. Navrhovaný emisní kurs Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé nově upisované akcie činí 7.800 Kč (slovy sedm tisíc osm set korun českých). 5. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do třiceti (30) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. 6. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti v celkové výši 321 898 200 Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) proti pohledávce Společno sti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající: - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 20. prosince 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 54.000.000 CZK (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 27. února 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové v ýši 54.000.000 CZK (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 24. dubna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 3.000.000 EUR (slovy: tři miliony euro) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 25. dubna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 15.000.000 CZK (slovy: patnáct milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 14. července 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 26.040.000 CZK (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet tisíc korun) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 19. července 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 40.000.000 CZK (slovy: čtyřicet milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 14. srpna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 1.000.000 EUR (slovy: jeden milion euro) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 15. listopadu 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkov é výši 30.000.000 CZK (slovy: třicet milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle přepočítacího kurzu 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléřů) za 1 EUR vyhlášeného ČNB dne 27.11.2017 a sjednaného v rámci dohody o z apočtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako Přílohy č. 1 tohoto usnesení valné hromady. 7. Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech Nově upisovaných akcií splacen. 8.Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 tohoto usnesení valné hroma dy. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5 ) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurs všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání a kcií na účet Společnosti č. 107-9839290227/0100. 17.1.2018
Valná hromada dne 30.12.2016 schválila toto usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 872.093.040 Kč (slovy: osm set sedmdesát dva milionů devadesát tři tisíce čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 320.767.200 Kč (slovy: tři sta dvacet milionů sedm set šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých) na jeho novou výši 1.192.860.240 Kč (slovy: jedna miliarda sto devadesát dva milionů osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 41.124 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá (i) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též Nově upisované akcie) c) nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživ ení jejího hospodaření. Navrhovaný emisní kurs Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé nově upisované akcie činí 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Pr aha 6 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno spol ečnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající a)ze smlouvy označené jako Loan Agreement uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 16. prosince 2015, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 3.50 0.000 EUR (slovy: tři miliony pět set tisíc euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 3.534.808,22 EUR (slovy: tři miliony pět set třicet čtyři tisíc osm set osm euro a dvacet dva centů), b)ze smlouvy označené jako Loan Agreement uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 2. června 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 5.500.0 00 EUR (slovy: pět milionů pět set tisíc euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 5.556.054,78 EUR (slovy: pět milionů pět set padesát šest tisíc padesát čtyři euro a sedmdesát osm centů), c)ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 30. září 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 2.00 0.000 EUR (slovy: dva miliony euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 2.030.246,58 EUR (slovy: dva miliony třicet tisíc dvě stě čtyřicet šest euro a padesát osm centů), a d) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 21. listopadu 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výš i 20.279.541,88 CZK (slovy: dvacet milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých a osmdesát osm haléřů), přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle přepočítacího kurzu 27,02 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých a dva haléře) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci návrhu dohody o započtení vzá jemných pohledávek ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky. e)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emis ního kursu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs Nově upisovaných akcií splacen. f) Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hr omadu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na zákl adě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. g) Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit emisní kurs všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107-9839290227/0100. 31.1.2017
Dne 30.12.2015 valná hromada přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, včetně schválení návrhu smluv o započtení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 690.875.640,-Kč (slovy: šest set devadesát milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových a kcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: (a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 181.217.400,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů dvě stě sedmnáct tisíc čtyři sta korun českých) na jeho novou výši 872.093.040,-Kč (slovy: osm set sedmdesát dva milionů devadesát tři tisíce čtyř icet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, (b)celkový počet nově upisovaných akcií činí 23.233 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800,-Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá, (i)druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii)forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též jen Nově upisované akcie), (c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospodaření. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 7.800,-Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: (a)13.933 kusů Nově upisovaných akcií o celkovité jmenovité hodnotě 108.677.400,-Kč (slovy: jedno sto osm milionů šest set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých) (dále též Nově upisované akcie 1) budou nabídnuty k úpisu společnosti CEFC Investment (Europe) Company a.s., IČO: 04170792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20706 (dále též CEFC), a (b)9.300 kusů Nově upisovaných akcií o celkovité jmenovité hodnotě 72.540.000,-Kč (slovy: sedmdesát dva milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) (dále též Nově upisované akcie 2) budou nabídnuty k úpisu společnosti Fly Sport Investments s.r.o., IČO: 29144264, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 203742 (dále též FSI). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti CEFC, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) k alendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Předs tavenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti FSI, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností FSI a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kal endářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti FSI oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti FSI tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představe nstvo Společnosti je povinno společnosti FSI doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku společnosti CEFC vyplývající ze smlo uvy o úvěru uzavřené mezi společností CEFC, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, dne 4. září 2015, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 4.000.000,- EUR (slovy: čtyři miliony e uro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2015 celkem 4.012.054,79 EUR (slovy: čtyři miliony dvanáct tisíc padesát čtyři euro a sedmdesát devět centů), přičemž ekvivalent v měně koruny české se stanoví dle přepočítacího kurzu 27,10 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých a deset haléřů) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci návrhu dohody o započtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky. (a)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. (b)Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hr omadu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na zákl adě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií 1, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pě ti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. (c)Nevyužije-li společnost CEFC připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jí upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107 9839290227/0100. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku společnosti FSI vyplývající ze smlouvy o novaci uzavřené mezi společností FSI a Společností dne 27. října 2015, na základě které existuje závazek Společnosti uhradit společnosti FSI peněžité prostředky v celkové výši 72.597.106,65 Kč (slovy: sedmdesát dva miliony pět set devadesát sedm tisíc jedno sto šest korun českých a šedesát pět haléřů). (a)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromada současně připouští možnost splacení em isního kurzu Nově upisovaných akcií 2 peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. (b)Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 2 pozvánky na tuto valnou hrom adu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností FSI a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě této dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií 2, má-li společnost FSI využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti FSI doručit návrh dohody o započtení do pě ti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. (c)Nevyužije-li společnost FSI připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jí upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107 9839290227/0100. 14.3.2016 - 31.1.2017
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23.2.2015,č.j. 49 EXE 793/2015-37 ve spojení s exekučním příkazem ze dne 5.11.2015 č.j. 148 EX 132/15-70 bylo rozhodnuto, že se přikazuje provedení exekuce postižením závodu povinného. Správcem závodu byl usta noven: 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 261 26 788. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Vybíral, Exekuční úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Pr aha 6. Usnesením ze dne 26.11.2015 č.j.: 148 EX 132/15-84 rozhodl exekutor o odkladu exekuce podle § 54/5 ex.ř. 30.11.2015
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23.2.2015,č.j. 49 EXE 793/2015-37 ve spojení s exekučním příkazem ze dne 5.11.2015 č.j. 148 EX 132/15-70 bylo rozhodnuto, že se přikazuje provedení exekuce postižením závodu povinného. Správcem závodu byl usta noven: 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 261 26 788. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Vybíral, Exekuční úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Pr aha 6. 10.11.2015 - 30.11.2015
I. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 405.785.640,- Kč (slovy: čtyři sta pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových ak cií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 285.090.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů devadesát tisíc korun českých) na jeho novou výši 690.875.640,- Kč (slovy: šest set devadesát milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet k orun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 731 (slovy: sedm set třicet jedna) kusů akcií o jmenovité hodnotě 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) každá, a.druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, b.forma všech nově upisovaných akcií: za předpokladu, že rozhodnutí valné hromady o změně formy akcií Společnosti v rámci bodu 3. programu již bude zapsáno do obchodního rejstříku - na majitele, jinak na jméno, c.podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. d) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. II. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospod aření; -přičemž všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Aries Trading a.s., identifikační číslo: 241 61 276, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17518 (dále též Předem určený zájemce), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 285.090.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů devadesát tisíc korun českých); všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností; lhůta pro uzavření smlouvy o upsání Nově upisovaných akcií je patnáct kalendářních dnů; přičemž počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude Předem určen ému zájemci tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen, představenstvo Společnosti je povinno Předem určenému zájemci doručit návrh smlouvy o upsání akcií do 15 (patnácti) pracovních dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, -úpis Nově upisovaných akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. III. Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek nebo části pohledávek Předem určeného zájemce, tj. společnosti Aries Trading a.s., identifikační číslo 241 61 276, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17518, vůči Společnosti, tj. společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., identifikační číslo 639 99 609, se sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3541, proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vyplývající: -ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi DEBT COLLECT LONDON LIMITED, identifikační číslo 06854531, se sídlem 25/26 Hampstead High Street, NW3 1QA London, jako postupitelem a společností VISCONTIA, a.s., identifikační číslo 247 88 309, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Prokopova 148/15, PSČ 130 00 (dále jen VISCONTIA) jako postupníkem ze dne 15.6.2011, jistina ve výši 103.078.046,24 Kč a příslušenství ve výši 5.865.096,16 Kč; -z Dohody o splnění závazku dle ustanovení §71b notářského řádu, uzavřené dne 22.6.2011 mezi Společností a VISCONTIA, sepsané notářským zápisem JUDr. Dany Mencerové, notářky ve Vsetíně, NZ 350/2011, N 370/2011, nahrazující devatenáct Dohod o převzetí plně ní a úhradě závazků uzavřených mezi Společností a VISCONTIA v období od 19.5.2011 do 16.6.2011, ve znění Dohody o odkladu splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 48.536.373,42 Kč, příslušenství ve výši 2.371.301,04 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 22.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 2.486.639,14 Kč, příslušenství ve výši 121.487,65 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 24.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 3.043.753,12 Kč, příslušenství ve výši 148.706,10 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 27.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 4.268.185,68 Kč, příslušenství ve výši 213.412,80 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 1.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 504.000,00 Kč, příslušenství ve výši 24.623,51 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 7.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 1.880.000,00 Kč, příslušenství ve výši 91.849,59 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 18.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 11.075.945,21 Kč, příslušenství ve výši 541.128,20 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 18.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 2.143.278,00 Kč, příslušenství ve výši 104.712,34 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 25.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 543.476,76 Kč, příslušenství ve výši 26.552,18 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 11.8.2011, jistina ve výši 3.310.053,90 Kč a -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 10.1.2012, jistina ve výši 2.714.503,11 Kč; přičemž veškeré uvedené pohledávky přešly na Předem určeného zájemce dne 21.6.2012 na základě Smlouvy o prodeji podniku VISCONTIA ze dne 21.6.2012, a dále peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vyplývající z: -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 24.10.2011, jistina ve výši 1.822.875,85 Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 6.11.2011, jistina ve výši 3.600.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 3.1.2012, jistina ve výši 7.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 19.1.2012, ve znění Dodatku ze dne 1.7.2012, jistina ve výši 8.974.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 14.2.2012, jistina ve výši 23.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 8.3.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 12.3.2012, jistina ve výši 1.500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.4.2012, jistina ve výši 3.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 17.4.2012, jistina ve výši 500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 26.4.2012, jistina ve výši 1.300.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.5.2012, jistina ve výši 6.500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 6.6.2012, jistina ve výši 10.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 21.6.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 23.7.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 12.9.2012, jistina ve výši 4.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 14.9.2012, jistina ve výši 3.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.10.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 20.10.2012, jistina ve výši 4.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 22.10.2012, jistina ve výši 1.400.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 8.11.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.11.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 13.11.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč a -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 19.11.2012, jistina ve výši 2.400.000,- Kč, na základě kterých existuje závazek Společnosti vrátit Předem určenému zájemci půjčené peněžité prostředky v celkové výši 275.581.130,43 Kč (dvě stě sedmdesát pět milionů pět set osmdesát jedna jedno sto třicet korun českých čtyřicet tři haléřů) s přísluš enstvím v celkové výši 9.508.869,57 Kč (devět milionů pět set osm tisíc osm set šedesát devět korun českých padesát devět haléřů), seznam započitatelných pohledávek společnosti Aries Trading a.s. za Společností, potvrzený předsedou představenstva panem Bc. Adamem Řebíčkem a místopředsedou představenstva panem Zbyňkem Kusým dne 28.12.2012, je připojen jako příloha číslo jedna tohoto n otářského zápisu, -připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněži tým vkladem, nebo jejich části, současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, ups aných Předem určeným zájemcem, zcela splacen; -písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci; -dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek; -nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo jejich části, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. 11.1.2013 - 18.2.2013
Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada převážné části celkové ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce za období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 ke dni 30. 6. 2011 (v celkové výši 1.108.892.000,- Kč, z níž zůstatek neuhrazené ztráty minulých let č iní 632.687.000,- Kč a ztráta z hospodaření za běžné účetní období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 činí 476.205.000,- Kč), přičemž o částku, o níž bude snížen základní kapitál, bude snížena výše ztráty společnosti, převáděná do následujícího účetního období, z částky 1.108.892.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto osm milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých) o částku 634.690.360,- Kč (šest set třicet čtyři milionů šest set devadesát tisíc tři sta šedesát korun českých), zbývající část této ztráty ve výši 474.201.640,- Kč (čtyři sta sedmdesát čtyři milionů dvě sta jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých) bude převedena na účet "neuhrazená ztráta minulých let". b) Rozsah snížení základního kapitálu: Dosavadní výše základního kapitálu 1.040.476.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) se snižuje o částku ve výši 634.690.360,- Kč (slovy: šest set třicet čtyři milionů šest set devadesát korun tisíc t ři sta šedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 405.785.640,- Kč (čtyři sta pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých). c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude, v souladu s ustanovením Článku 25 odst. 4 písm. a) stanov společnosti, provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: - u každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 618 (šest set osmnácti) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 610.000,- Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých) n a jmenovitou hodnotu 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 1.080 (jeden tisíc osmdesát) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 12.200,- Kč (slovy: dvanáct tisíc dvě stě korun českých) na jmenovitou hodnotu 7.800,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 100.019 (jeden sto tisíc devatenáct) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 2.440,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.560,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 4.000 (čtyři tisíce) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 122,- Kč (slovy: jedno sto dvacet dva korun českých) na jmenovitou hodno tu 78,- Kč (slovy: sedmdesát osm korun českých). d) Lhůta k předložení listinných akcií v důsledku snížení základního kapitálu a účel jejich předložení: Listinné akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty musí být společnosti předloženy ve lhůtě od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 v sídle společnosti a to v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod, případně kdykoliv po domluvě s kontaktní osobo u, kterou je zaměstnanec společnosti paní Jaroslava Šmídová; pokud však návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebude vyhověno před počátkem uvedené lhůty, musí být akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty společnosti předloženy ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů, jejíž po čátek bude představenstvem společnosti oznámen akcionářům písemně, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno akcionáře vyzvat nejpozději do 30 (třic eti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebudou-li akcie ve stanovené lhůtě ani po dodatečné výzvě společnosti předloženy k výměně, budou akcie prohlášeny, v souladu s postupem stanoveným obchodním zákoníkem v platném znění, za neplatné. 14.2.2012 - 17.2.2012
Zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 422.476.000,- Kč o částku 618.000.000, Kč na výslednou částku 1.040.476.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen pouze nepeněžitými vklady. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat celkem 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva. Akcie nebudou kótovaným i cennými papíry. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Poukázky na akcie nebudou vydány. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným záje mcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně z amítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci do 2 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslu šnému rejstříkovému soudu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou majetková práva vázaná ke kmeni pojištěnců z uzavřených pojistných smluv, jejichž držitelem je obchodní společnost KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 110 00, IČ 25748611, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853. Předmět nepeněžitého vkladu je blíže specifikován a jeho hodnota byla stanovena ve znaleckém posudku vyhotoveném Ing. Otto Šmídou dne 14.1.2008 a zapsaným pod pořadovým číslem 727/02/08 znaleckého deníku, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Pra ze čj. 2 Nc 4031/2008-7 ze dne 10.1.2008, právní moc dne 11.1.2008 ve výši 618.007.000,- Kč. Předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 110 00, IČ 25748611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853. Předem určenému zájemci bude nabídnuto k úpisu celkem 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva.Za shora specifikovaný nepeněžit ý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou (hodnotou nepeněžitého vkladu) a jmenovitou hodnotou akcií (tj. i emisním kursem), tj. částka 7.000,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ převedena a zaúčtována do rezervního fondu společnosti. 4.2.2008 - 8.2.2008
Valná hromada konaná dne 24,2,2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s.: 1) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. ( dále také jen "Společnost" ) z 22.400.000,- Kč o minimální 400.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše z ákladního kapitálu maximálně 470.400.000,- Kč ( tedy maximálně o částku 448.000.000,- Kč) za dále uvedených podmínek. Základní charakteristika emise pro obě upisovací kola, tj. pro upisování s využitím přednostního práva a pro upisování určitým zájemcem: Druh cenného papíru: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: minimálně 100.000 kusů s připuštěním upisování do maximálně 112.000 kusů Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Společnosti dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000 Kč Forma splacení: peněžitý vklad Způsob upisování akcií První kolo je určeno pro upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. P ř e d m ě t u p i s o v á n í : Druh cenného papírů: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: minimálně 100.000 kusů s připuštěním upisování do maximálně 112.000 kusů Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000 Kč Emisní kurs: 4.000 Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: kanceláře Společnosti, Zatopkova 2, Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Jiří Kulička, každý pracovní den od 10.00 hod. do 12.00 hod. Lhůta pro upisování - způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet prvním pracovním dnem po zveřejnění informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. v Obchodním věstníku a zasláním této informace všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti. V písemném oznámení akcionářům již bude uveden přesný den, který bude rozhodný pro počátek běhu lhůty pro upisování s využitím přednostního práva. Upisovací nárok: na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií. Úhrada emisního kursu: upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Společnosti č. 35-5477090237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování. Upisovatel - fyzická osoba jako var iabilní symbol uvede své rodné číslo a upisovatel - právnická osoba uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo. Druhé kolo je určeno pro určitého zájemce, kterým je společnost ENIC Football Management S.a.r.l., se sídlem L-2449 Luxembourg, 59 Boulevard Royal ( dále také jen " Určitý zájemce"). P ř e d m ě t u p i s o v á n í : Druh cenného papíru: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování, a akcie, jejichž úpis byl v rámci prvního kola neúčinný. Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti SK Slavia Praha - fobal a.s. dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000,- Kč Emisní kurs: 4.000,- Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: kanceláře Společnosti, Zátopkova 2, Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Jiří Kulička, každý pracovní den od 10.00 hod do 12.00 hod. Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, která bude Určitému zájemci zaslána do 3 dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů v rámci prvního kola upisování. Návrhy smlouvy o upsání akcií budou p odepsány osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a jejich podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy Společnosti ( tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Určitého záj emce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny ) nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Úhrada emisního kursu a pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: formou započtení pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 400.000.000,- Kč vzniklé ze smluv o půjčce uzavíraných v letech 1999 až 2005 mezi Společností jako dlužníkem a společností ENIC PLC, která v souvislosti se změnou právní formy od 30.6.200 3 změnila obchodní firmu na ENIC GROUP LIMITED. Pohledávka ENIC GROUP LIMITED za Společností ve výši navrhované k započtení byla dne 24.1.2005 postoupena na ENIC Sports S.a.r.l. a dále na Určitého zájemce. Návrh smlouvy o započtení bude určitému zájemci z aslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy ( tj. smlouvy ř ádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Určitého zájemce a jejich podpisy budou úředně ověřeny ) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Další náležitosti upisování platné pro obě kola upisování, pokud není uvedeno jinak: Pro účely upisování se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku týkající se akcionáře nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti předlože ným statutárním zástupcem či zástupci. Zplnomocněný zástupce upisovatele se prokazuje plnou mocí řádně podepsanou zastoupeným upisovatelem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a prokáže se platným průkazem totožnosti. Důvody zvýšení základního kapitálu navrhovaným způsobem a důvody návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávky Určitého zájemce: a) kapitálové posílení a finanční stabilizace Společnosti b) kapitalizace pohledávek Určitého zájemce za Společností, které rozhodujícím způsobem zatěžují hospodaření Společnosti a ohrožují její finanční stabilitu, a jejichž výše neumožňuje splacení z výsledků běžného hospodaření Společnosti c) zabezpečení splnění ekonomických požadavků licenční komise ČMFS a orgánů UEFA pro udržení profesionální licence a účast v evropských pohárech d) podstatné snížení závazků Společnosti, posílení vlastních kapitálových zdrojů Společnosti i důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích včetně případného získávání cizích zdrojů pro financování dalšího rozvoje Společnosti e) naplnění předpokladů procesu finanční stabilizace a konsolidace Společnosti projednaného a schváleného představenstvem Společnosti f) vytvoření ekonomických předpokladů pro stabilizaci a další rozvoj sportovních aktivit Společnosti. 2) Schvaluje, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž úpis v rámci prvního kola upisování bude neúčinný, byly upsány Určitým zájemcem - společností ENIC Football Management S.a.r.l. blíže definovanou výše. 3) Připouští započtení pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 400.000.000,- Kč proti pohledávce Společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu. Pohledávka navrhovaná k započtení vznikla ze smluv o půjčce uzavíraných v letech 1999 a ž 2005 mezi Společností jako dlužníkem a společností ENIC PLC, se sídlem 1 Tenison Court, off Regent Street, London W1R 5LP, později 748 HIGH ROAD LONDON, N17 0AP, která v souvislosti se změnou právní formy od 30.6.2003 změnila obchodní firmu na ENIC GROU P LIMITED. Pohledávka ENIC GROUP LIMITED za Společností ve výši navrhované k započtení byla dne 24.1.2005 postoupena na ENIC Sports S.a.r.l. a dále na Určitého zájemce - společnost ENIC Football Management S.a.r.l. 4) Pověruje představenstvo Společnosti, aby ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti. 18.4.2005 - 22.6.2005
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 28.2.1998: Valná hromada schvaluje snížení základního jmění ze současné hodnoty Kč 112.000.000,- na hodnotu Kč 22.400.000,- a to formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií na jednu pětinu vyznačením nové jmenovité hodnoty na akciích. Za tím účelem akcionáři předloží své akcie do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou představenstvem společnosti vyzváni. V případě prodlení s předložením akcií bude představenstvo postupovat v souladu § 214 obchodního zákoníku. Důvodem tohoto snížení základního jmění je současná finanční situace společnosti, která potřebuje získat další finanční prostředky navýšením základního jmění. K tomu je nutné pobídnout akcionáře tím, že před následným zvýšením základního jmění bude provedeno snížení základního jmění. 8.4.1998 - 4.7.2000
základní jmění 112 000 000 Kč je splaceno zcela 7.8.1996 - 7.11.2000
Akcie jsou veřejně neobchodovatelné , v listinné podobě 7.8.1996 - 22.6.2005

Aktuální kontaktní údaje SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Kapitál SK Slavia Praha - fotbal a.s.

zakladni jmění 1 688 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2019
zakladni jmění 1 514 760 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.1.2018 - 11.4.2019
zakladni jmění 1 192 860 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2017 - 17.1.2018
zakladni jmění 872 093 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.3.2016 - 31.1.2017
zakladni jmění 690 876 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.2.2013 - 14.3.2016
zakladni jmění 405 786 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.2.2012 - 18.2.2013
zakladni jmění 1 040 480 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2008 - 17.2.2012
zakladni jmění 422 476 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2005 - 8.2.2008
zakladni jmění 22 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2005 - 22.6.2005
zakladni jmění 22 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.7.2000 - 18.4.2005
zakladni jmění 112 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.8.1996 - 4.7.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.1995 - 7.8.1996

Akcie SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 7 800 Kč 128 922 11.4.2019
Kmenové akcie na jméno 7 800 Kč 106 706 17.1.2018 - 11.4.2019
Kmenové akcie na jméno 7 800 Kč 65 437 31.1.2017 - 17.1.2018
Kmenové akcie na jméno 7 800 Kč 24 313 14.3.2016 - 31.1.2017
Kmenové akcie na jméno 78 Kč 4 000 5.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 560 Kč 100 019 5.11.2014
Kmenové akcie na jméno 390 000 Kč 1 349 5.11.2014
Kmenové akcie na jméno 7 800 Kč 1 080 5.11.2014 - 14.3.2016
Kmenové akcie na majitele 7 800 Kč 1 080 13.3.2013 - 5.11.2014
Kmenové akcie na majitele 78 Kč 4 000 13.3.2013 - 5.11.2014
Kmenové akcie na majitele 1 560 Kč 100 019 13.3.2013 - 5.11.2014
Kmenové akcie na majitele 390 000 Kč 1 349 13.3.2013 - 5.11.2014
Kmenové akcie na jméno 390 000 Kč 1 349 18.2.2013 - 13.3.2013
Kmenové akcie na jméno 390 000 Kč 618 17.2.2012 - 18.2.2013
Kmenové akcie na jméno 7 800 Kč 1 080 17.2.2012 - 13.3.2013
Kmenové akcie na jméno 78 Kč 4 000 17.2.2012 - 13.3.2013
Kmenové akcie na jméno 1 560 Kč 100 019 17.2.2012 - 13.3.2013
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 000 Kč 618 8.2.2008 - 8.2.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 618 8.2.2008 - 17.2.2012
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 080 22.6.2005 - 17.2.2012
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 4 000 22.6.2005 - 17.2.2012
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 100 019 22.6.2005 - 17.2.2012
Akcie na jméno 20 000 Kč 1 080 4.7.2000 - 22.6.2005
Akcie na jméno 200 Kč 4 000 4.7.2000 - 22.6.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 080 7.8.1996 - 4.7.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 000 7.8.1996 - 4.7.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 22.11.1995 - 7.8.1996

Sídlo SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Slavie 1540/2 , Praha 100 00 14.2.2012
Adresa Vladivostocká 2 , 100 00 Praha 10 Česká republika
9.10.2002 - 14.2.2012
Adresa Vladivostocká 1460 , 100 00 Praha 10 Česká republika
22.11.1995 - 9.10.2002

Předmět podnikání SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.1.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.2.2012
reklamní činnost a marketing 1.10.2001 - 14.2.2012
organizování sportovních soutěží 1.10.2001 - 14.2.2012
realitní činnost 1.10.2001 - 14.2.2012
vydavatelské a nakladatelské činnosti 1.10.2001 - 14.2.2012
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici 1.10.2001 - 14.2.2012
Organizační zajišťování sportovních akcí 22.11.1995 - 1.10.2001
Marketing 22.11.1995 - 1.10.2001
Zprostředkovatelská činnosti v oblasti sportu 22.11.1995 - 14.2.2012

vedení firmy SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Statutární orgán SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) nebo ekvivalentu v cizí měně, je Společnost oprá vněn zastupovat pouze člen představenstva společně s předsedou představenstva. 11.4.2019
Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 3.000.000,- Kč nebo ekvivalentu v cizí měně, je společnost oprávněn zastupovat pouze člen p ředstavenstva společně s předsedou představenstva. 8.7.2016 - 11.4.2019
Společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně, nebo nejméně dva členové představenstva společně. 4.11.2015 - 8.7.2016
Společnost zastupují ve všech věcech společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. Má-li představenstvo pouze jednoho člena představenstva, zastupuje tento člen představenstva společnost ve všech věcech samostatně. 5.11.2014 - 4.11.2015
Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve všech věcech za společnost jednají a podepisují společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. 11.1.2013 - 5.11.2014
Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve všech věcech za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva. 18.4.2005 - 11.1.2013
Ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku 250.000,- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli cizí měně za směnného kurzu v té době platné, budou společně jednat a podepisovat za společnost dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. V ostatních věcech za společnost jednají a podepisují vždy dva kteříkoliv členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva. 6.4.1998 - 18.4.2005
Způsob jednání jménem společnosti Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva. 22.11.1995 - 6.4.1998
Člen představenstva Tomáš Bůzek 8.7.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Na vysoké I 347/13 , Praha 150 00
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Tvrdík 8.7.2016
Vznik členství 16.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
Člen představenstva Ing. Daniel Konrád 28.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Merhoutova 1401/2 , Praha 148 00
Člen představenstva Jiří Bílek 28.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: V Ouzkém 199 , Dolní Břežany 252 41
Člen představenstva JUDr. Aleš Stluka 18.1.2019
Vznik členství 5.12.2018
Adresa: Bechyňská 640 , Praha 199 00
1. místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka 15.5.2019
Vznik členství 20.10.2015
Vznik funkce 9.4.2019
Adresa: Dalmatská 1741 , Úvaly 250 82
2. místopředseda představenstva Ing. Jan Nezmar 15.5.2019
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 9.4.2019
Adresa: 106 , Hlavnice 747 52
Člen představenstva Ing. Zbyněk Mareček 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Tisovecká 901 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing. Petr Dvořák 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Pštrossova 218/27 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Petr Kellner 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Seifertova 599/93 , Praha 130 00
Předseda představenstva Miroslav Ondříček 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Nad pomníkem 503/1 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Leška 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Tyršova 932 , Černošice 252 28
Člen představenstva Ing. Jiří Huptych 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Ječná 550/1 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Josef Kreutzer 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Čechovská 62 , Příbram 261 01
Člen představenstva Ing. Jiří Huptych 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Ječná 550/1 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Zbyněk Mareček 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Tisovecká 901 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing. Petr Dvořák 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Pštrossova 218/27 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Petr Kellner 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Seifertova 599/93 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Josef Kreutzer 7.8.1996 - 4.7.2000
Zánik členství 27.8.1998
Adresa: Čechovská 62 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Josef Stanislav 9.12.1998 - 4.7.2000
Adresa: Kubišova 2016/6 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Josef Kreutzer 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 27.8.1998
Adresa: Čechovská 62 , Příbram 261 01
Člen představenstva Ing. Jiří Huptych 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Ječná 550/1 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Zbyněk Mareček 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Tisovecká 901 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing. Petr Dvořák 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Pštrossova 218/27 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Petr Kellner 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Seifertova 599/93 , Praha 130 00
člen představenstva James Woolf 6.4.1998 - 13.1.2003
Vznik členství 11.10.1997
Zánik členství 28.8.2002
Adresa: Mostecká 49/12 , Praha 118 00
člen Jiří Kulička 13.1.2003 - 7.4.2004
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 13.11.2003
Adresa: K Sokolovně 102/6 , Hradec Králové 503 41
Předseda představenstva Miroslav Ondříček 7.8.1996 - 18.4.2005
Zánik členství 24.2.2005
Zánik funkce 24.2.2005
Adresa: Nad pomníkem 503/1 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Leška 7.8.1996 - 18.4.2005
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Tyršova 932 , Černošice 252 28
člen představenstva Ivan Chadima 6.4.1998 - 18.4.2005
Vznik členství 11.10.1997
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Pod Beránkou 2463/37 , Praha 160 00
člen představenstva Doc.MUDr. Václav Smetana 4.7.2000 - 18.4.2005
Vznik členství 27.8.1999
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Bělohorská 636/4 , Praha 169 00
člen Ing. Jiří Huptych 26.11.2003 - 18.4.2005
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen Prof.Ing. Jaroslav Daňhel 7.4.2004 - 18.4.2005
Vznik členství 15.12.2003
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Vladislavova 51/13 , Praha 110 00
člen Ing. Jan Struž 7.4.2004 - 18.4.2005
Vznik členství 15.12.2003
Zánik členství 30.11.2004
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
předseda Matthew Collecott 18.4.2005 - 21.3.2006
Vznik členství 25.2.2005
Zánik členství 27.2.2006
Vznik funkce 25.2.2005
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
748 High Road, Tottenham, Londýn
člen Ing. Vladimír Leška 18.4.2005 - 28.11.2006
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 25.8.2006
Adresa: Tyršova 932 , Černošice 252 28
člen představenstva Mgr. Petr Doležal 11.10.2006 - 21.5.2008
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 17.3.2008
Adresa: Na Tobole 97 , Jílové u Prahy 254 01
člen Ing. Tomáš Rosen 18.4.2005 - 16.6.2008
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 17.3.2008
Adresa: Čsl. Armády 56 , 250 91 Zeleneč Česká republika
člen představenstva Ing. Roman Vik 16.6.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 17.3.2008
Zánik členství 16.12.2008
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
člen představenstva Antonín Franc 14.4.2009 - 4.12.2009
Vznik členství 24.3.2009
Zánik členství 18.5.2009
Adresa: Janovská 398 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Rosen 16.6.2008 - 18.10.2011
Vznik členství 17.3.2008
Zánik členství 17.6.2011
Vznik funkce 17.3.2008
Zánik funkce 17.6.2011
Adresa: Slávistická 755 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Antonín Franc 4.12.2009 - 18.10.2011
Vznik členství 18.5.2009
Zánik členství 18.7.2011
Adresa: Janovská 398 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Josef Vojta 18.10.2011 - 18.10.2011
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 4.8.2011
Adresa: Angela Kančeva 2541 , Tábor 390 02
člen představenstva Mgr. Petr Doležal 21.5.2008 - 14.2.2012
Vznik členství 17.3.2008
Zánik členství 25.6.2010
Adresa: Na Tobole 97 , Jílové u Prahy 254 01
člen představenstva Bc. Adam Řebíček 18.10.2011 - 14.2.2012
Vznik členství 18.7.2011
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Martin Malík 31.10.2011 - 14.2.2012
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 21.11.2011
Adresa: U zahrádek 196 , Praha 103 00
člen představenstva JUDr. Miroslav Platil 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 18.7.2011
Adresa: Pšenčíkova 682/8 , Praha 142 00
předseda představenstva JUDr. Miroslav Platil 14.2.2012 - 30.7.2012
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 21.5.2012
Vznik funkce 19.7.2011
Zánik funkce 21.5.2012
Adresa: Pšenčíkova 682/8 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Bc. Adam Řebíček 14.2.2012 - 30.7.2012
Vznik členství 18.7.2011
Vznik funkce 30.11.2011
Zánik funkce 1.6.2012
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Martin Malík 14.2.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 3.12.2012
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: U zahrádek 196 , Praha 103 00
předseda představenstva Bc. Adam Řebíček 30.7.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 3.12.2012
Vznik funkce 1.6.2012
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
místopředseda představenstva Zbyněk Kusý 30.7.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 3.12.2012
Vznik funkce 1.6.2012
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: Československé armády 236 , Skuteč 539 73
místopředseda představenstva Zbyněk Kusý 11.1.2013 - 14.3.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 6.6.2013
Vznik funkce 3.12.2012
Zánik funkce 6.6.2013
Adresa: Československé armády 236 , Skuteč 539 73
člen představenstva Miroslav Držmíšek 11.1.2013 - 14.3.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 19.12.2013
Adresa: Otovická 407/58 , Praha 193 00
místopředseda Jaromír Šeterle 14.3.2014 - 5.11.2014
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 2.4.2014
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: Na Skalce 23 , Popovičky 251 01
předseda představenstva Adam Řebíček 11.1.2013 - 29.9.2015
Vznik členství 3.12.2012
Vznik funkce 3.12.2012
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
člen Karol Kisel 14.3.2014 - 4.11.2015
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 20.10.2015
Adresa: Šlikova 190/7 , Praha 169 00
Předseda představenstva David Trunda 29.9.2015 - 4.11.2015
Vznik členství 2.6.2015
Zánik členství 20.10.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Zánik funkce 20.10.2015
Adresa: 69 , Hlásnice 785 01
Místopředseda představenstva Adam Řebíček 29.9.2015 - 4.11.2015
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 20.10.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Zánik funkce 20.10.2015
Adresa: K. J. Erbena 2115/5 , Teplice 415 01
předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně 4.11.2015 - 27.6.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 4.5.2016
Vznik funkce 20.10.2015
Zánik funkce 4.5.2016
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva David Trunda 4.11.2015 - 8.7.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: 69 , Hlásnice 785 01
člen představenstva Ing. Petr Boháč 4.11.2015 - 8.7.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Náhorní 1330 , Kamenice 251 68
člen představenstva Tomáš Syrovátka 4.11.2015 - 8.7.2016
Vznik členství 20.10.2015
Adresa: Dalmatská 1741 , Úvaly 250 82
člen představenstva Vladimír Šmicer 14.3.2016 - 8.7.2016
Vznik členství 30.12.2015
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Dlouhá 735/25 , Praha 110 00
Člen představenstva Mgr. Josef Jinoch 8.7.2016 - 20.10.2016
Vznik členství 16.6.2016
Zánik členství 26.8.2016
Adresa: Ke dráze 422/4 , Praha 109 00
Člen představenstva Dušan Uhrin 8.7.2016 - 20.10.2016
Vznik členství 16.6.2016
Zánik členství 26.8.2016
Adresa: Pod Vartou 288 , Praha 109 00
Člen představenstva Tomáš Syrovátka 8.7.2016 - 18.1.2019
Vznik členství 20.10.2015
Adresa: Dalmatská 1741 , Úvaly 250 82
Místopředseda představenstva Martin Krob 8.7.2016 - 18.1.2019
Vznik členství 16.6.2016
Zánik členství 4.12.2018
Vznik funkce 22.6.2016
Zánik funkce 4.12.2018
Adresa: Nová 223 , Mělník 276 01
Člen představenstva Ing. Jan Nezmar 28.2.2018 - 15.5.2019
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 106 , Hlavnice 747 52
Místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka 18.1.2019 - 15.5.2019
Vznik členství 20.10.2015
Vznik funkce 5.12.2018
Zánik funkce 8.4.2019
Adresa: Dalmatská 1741 , Úvaly 250 82

Dozorčí rada SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Rastislav Takáč 17.1.2018
Vznik členství 29.12.2017
Adresa: Velká skála 678/2 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Xiaokun Li 17.1.2018
Vznik členství 29.12.2017
Adresa: U milosrdných 849/6 , Praha 110 00
Jméno Doc. Ing. Jaroslav Daňhel 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Minská 546/15 , Praha 101 00
Jméno RNDr. Miroslav Tvrdý 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Ke skalkám 3086/70 , Praha 106 00
Jméno Ing. Aleš Minx 22.11.1995 - 7.8.1996
Adresa: Pod Vlkem 121/19 , Praha 155 00
Jméno Doc. Ing. Jaroslav Daňhel 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Minská 546/15 , Praha 101 00
Jméno RNDr. Miroslav Tvrdý 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Ke skalkám 3086/70 , Praha 106 00
Jméno Ing. Aleš Minx 7.8.1996 - 6.4.1998
Adresa: Pod Vlkem 121/19 , Praha 155 00
Jméno Doc. Ing. Jaroslav Daňhel 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Minská 546/15 , Praha 101 00
Jméno RNDr. Miroslav Tvrdý 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Ke skalkám 3086/70 , Praha 106 00
Jméno Ing. Aleš Minx 7.8.1996 - 9.10.2002
Zánik členství 11.10.1997
Adresa: Pod Vlkem 121/19 , Praha 155 00
předseda Vladimír Havlůj 6.4.1998 - 13.1.2003
Zánik členství 28.8.2002
Vznik funkce 11.10.1997
Zánik funkce 28.8.2002
Adresa: Zárubova 506/4 , Praha 142 00
člen Jiří Havlíček 6.4.1998 - 13.1.2003
Vznik členství 11.10.1997
Zánik členství 28.8.2002
Adresa: Kubišova 2186/2 , Praha 182 00
předseda Martin Dlouhý 13.1.2003 - 18.4.2005
Vznik členství 14.10.2000
Zánik členství 24.2.2005
Vznik funkce 9.10.2002
Zánik funkce 24.2.2005
Adresa: Juárezova 1072/10 , Praha 160 00
místopředseda Michal Lobkowicz 13.1.2003 - 18.4.2005
Vznik členství 28.8.2002
Zánik členství 24.2.2005
Vznik funkce 9.10.2002
Zánik funkce 24.2.2005
Adresa: Zapova 1496/20 , Praha 150 00
člen Tomáš Rosen 13.1.2003 - 18.4.2005
Vznik členství 28.8.2002
Zánik členství 24.2.2005
Adresa: Čsl. Armády 56 , 250 91 Zeleneč Česká republika
člen Doc.MUDr. Václav Smetana 18.4.2005 - 21.5.2008
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 17.3.2008
Adresa: Bělohorská 636/4 , Praha 169 00
člen Prof.Ing. Jaroslav Daňhel 18.4.2005 - 21.5.2008
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 17.3.2008
Adresa: Vladislavova 51/13 , Praha 110 00
člen RNDr. Michal Lobkowicz 18.4.2005 - 16.6.2008
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 17.3.2008
Adresa: Zapova 1496/20 , Praha 150 00
člen RNDr. Michal Lobkowicz 16.6.2008 - 4.12.2009
Vznik členství 17.3.2008
Zánik členství 18.5.2009
Adresa: Opatovická 1659/4 , Praha 110 00
člen Prof.Ing. Jaroslav Daňhel 21.5.2008 - 9.12.2010
Vznik členství 17.3.2008
Zánik členství 25.10.2010
Adresa: Vladislavova 51/13 , Praha 110 00
člen Miroslav Ondříček 18.4.2005 - 14.2.2012
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Nad pomníkem 503/1 , Praha 152 00
člen Ing. Jiří Huptych 18.4.2005 - 14.2.2012
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen Doc.MUDr. Václav Smetana 21.5.2008 - 14.2.2012
Vznik členství 17.3.2008
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Bělohorská 636/4 , Praha 169 00
člen dozorčí rady JUDr. Michal Pacovský 4.12.2009 - 14.2.2012
Vznik členství 18.5.2009
Zánik členství 18.7.2011
Adresa: Plavecká 405/2 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Jiří Hodač 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 22.8.2011
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 22.8.2011
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Dělnická 565 , Proboštov 417 12
člen dozorčí rady Ing. Drahomíra Prchalová 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 25.10.2010
Adresa: 26 , Libětice 386 01
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Štilec 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 3.10.2011
Adresa: 28. října 30 , Příbram 261 01
Jméno Mgr. Pavel Pražák 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 22.8.2011
Adresa: Koněvova 1978/234 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Lubor Svoboda 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 22.8.2011
Adresa: Holubova 2524/7 , Praha 150 00
Jméno Vlastislav Přeček 14.2.2012 - 14.2.2012
Vznik členství 3.10.2011
Zánik členství 21.11.2011
Adresa: Příčná 245 , Radonice 250 73
předseda dozorčí rady Jiří Hodač 14.2.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 3.12.2012
Vznik funkce 25.11.2011
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: Dělnická 565 , Proboštov 417 12
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Michal 14.2.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 3.12.2012
Vznik funkce 22.8.2011
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: Kamenická 677/6 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Kocourek 14.2.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 3.12.2012
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Mgr. Roman Kyral 14.2.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 18.7.2011
Zánik členství 3.12.2012
Adresa: 139 , Bohuslavice 549 06
člen dozorčí rady Vlastislav Přeček 14.2.2012 - 11.1.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 3.12.2012
Adresa: Příčná 245 , Radonice 250 73
člen dozorčí rady Jiří Hodač 11.1.2013 - 13.3.2013
Vznik členství 3.12.2012
Adresa: Dělnická 565 , Proboštov 417 12
člen dozorčí rady Kamil Kocurek 11.1.2013 - 13.3.2013
Vznik členství 3.12.2012
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Kamil Kocurek 13.3.2013 - 30.1.2014
Vznik členství 3.12.2012
Vznik funkce 9.1.2013
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Vlastislav Přeček 11.1.2013 - 5.11.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 23.9.2014
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Příčná 245 , Radonice 250 73
předseda dozorčí rady Jiří Hodač 13.3.2013 - 5.11.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 9.1.2013
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Dělnická 565 , Proboštov 417 12
místopředseda dozorčí rady Kamil Kocurek 30.1.2014 - 5.11.2014
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 9.1.2013
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Sestupná 703/14 , Ostrava 739 34
člen dozorčí rady Ing. Kamil Kocurek 5.11.2014 - 25.11.2015
Vznik členství 23.9.2014
Vznik funkce 5.11.2014
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Kocurek 25.11.2015 - 24.2.2016
Vznik členství 23.9.2014
Zánik členství 20.10.2015
Vznik funkce 5.11.2014
Zánik funkce 20.10.2015
Adresa: Sestupná 703/14 , Ostrava 739 34
člen dozorčí rady Vladimír Šmicer 3.3.2016 - 14.3.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 30.12.2015
Adresa: Dlouhá 735/25 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Tomáš Bůzek 24.2.2016 - 15.4.2016
Vznik členství 30.12.2015
Adresa: Újezd 408/21 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Tvrdík 24.2.2016 - 8.7.2016
Vznik členství 20.10.2015
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Tomáš Bůzek 15.4.2016 - 8.7.2016
Vznik členství 30.12.2015
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Na vysoké I 347/13 , Praha 150 00

Sbírka Listin SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3541/SL 86 notářský zápis [NZ 20/2016] Městský soud v Praze 14.1.2016 14.3.2016 28
B 3541/SL 85 notářský zápis [NZ 675/2015] Městský soud v Praze 27.10.2015 3.3.2016 22
B 3541/SL 84 notářský zápis [NZ 20/2016], stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.1.2016 24.2.2016 28
B 3541/SL 83 notářský zápis [NZ 675/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.2015 24.2.2016 22
B 3541/SL 82 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.02015 Městský soud v Praze 30.6.2015 4.1.2016 25.1.2016 48
B 3541/SL 81 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 29.10.2015 25.11.2015 27.11.2015 2
B 3541/SL 78 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 2.10.2015 16.10.2015 65
B 3541/SL 77 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 2.10.2015 15.10.2015 63
B 3541/SL 76 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.6.2015 22.9.2015 2.10.2015 3
B 3541/SL 75 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 3.6.2015 5.6.2015 9.6.2015 2
B 3541/SL 74 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 336/2014 Městský soud v Praze 23.9.2014 29.10.2014 10.11.2014 38
B 3541/SL 73 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 19.12.2013 13.3.2014 14.3.2014 36
B 3541/SL 72 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 6.6.2013 13.3.2014 14.3.2014 2
B 3541/SL 71 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.7.2013 13.3.2014 14.3.2014 2
B 3541/SL 70 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 15.7.2013 30.7.2013 24
B 3541/SL 69 notářský zápis nz 8/2013 Městský soud v Praze 16.1.2013 17.1.2013 26.2.2013 26
B 3541/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 15.1.2013 17.1.2013 56
B 3541/SL 67 stanovy společnosti stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.1.2013 4.1.2013 16.1.2013 25
B 3541/SL 66 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 352/2012 Městský soud v Praze 28.12.2012 4.1.2013 16.1.2013 30
B 3541/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.10.2012 25.10.2012 30.10.2012 25
B 3541/SL 63 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 1.6.2012 23.7.2012 15.8.2012 2
B 3541/SL 62 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 21.5.2012 23.7.2012 15.8.2012 2
B 3541/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.2.2012 12.6.2012 25.6.2012 25
B 3541/SL 60 ostatní zápis ze zased.nově zvol.předs Městský soud v Praze 19.7.2011 12.3.2012 1
B 3541/SL 59 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 30.11.2011 12.3.2012 3
B 3541/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 25.6.2010 12.3.2012 8
B 3541/SL 57 notářský zápis - NZ 339/2011 Městský soud v Praze 21.11.2011 12.3.2012 56
B 3541/SL 56 notářský zápis - NZ 338/2011 Městský soud v Praze 21.11.2011 12.3.2012 27
B 3541/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 13.1.2012 15.1.2012 63
B 3541/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 13.1.2012 15.1.2012 44
B 3541/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 4.8.2011 21.11.2011 3
B 3541/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2011 21.11.2011 1
B 3541/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2011 21.11.2011 2
B 3541/SL 50 notářský zápis NZ 196/201 Městský soud v Praze 18.7.2011 21.11.2011 39
B 3541/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 12.10.2011 21.11.2011 2
B 3541/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.10.2011 21.11.2011 1
B 3541/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 11.11.2011 16.11.2011 39
B 3541/SL 46 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.5.2009 18.12.2009 4
B 3541/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.10.2009 18.12.2009 1
B 3541/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 2.6.2009 20.7.2009 45
B 3541/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora - k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 2.6.2009 20.7.2009 29
B 3541/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2009 5.6.2009 8.6.2009 19
B 3541/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2008 10.6.2008 1.7.2008 1
B 3541/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.4.2008 10.6.2008 1.7.2008 2
B 3541/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.4.2008 10.6.2008 1.7.2008 2
B 3541/SL 38 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 24.3.2008 14.5.2008 21.5.2008 28
B 3541/SL 37 účetní závěrka k 30.6.2007 Městský soud v Praze 30.6.2007 12.5.2008 12.5.2008 26
B 3541/SL 36 posudek znalce č.727/02/08 Městský soud v Praze 14.1.2008 18.2.2008 21
B 3541/SL 35 notářský zápis -NZ25/08 Městský soud v Praze 31.1.2008 18.2.2008 14
B 3541/SL 34 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.1.2008 18.2.2008 9
B 3541/SL 33 ostatní -rezignace/V.Leška/ Městský soud v Praze 24.8.2006 14.12.2006 0
B 3541/SL 32 ostatní -zápis z mimoř.jed.představenstva Městský soud v Praze 25.8.2006 14.12.2006 0
B 3541/SL 31 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.10.2006 8.11.2006 0
B 3541/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.7.2005 15.7.2005 18.7.2005 0
B 3541/SL 29 účetní závěrka, zpráva o vztazích k 30.6.2004+zápis řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2004 20.4.2005 0
B 3541/SL 28 notářský zápis - NZ 28/05- rozh. VH Městský soud v Praze 10.3.2005 20.4.2005 0
B 3541/SL 27 ostatní - zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 13.12.2004 20.4.2005 0
B 3541/SL 26 podpisové vzory - 3x Městský soud v Praze 20.4.2005 0
B 3541/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.4.2005 20.4.2005 0
B 3541/SL 24 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 24.2.2005 20.4.2005 0
B 3541/SL 23 ostatní -zápis z VH+příl.+ÚZ k 30.6.02 Městský soud v Praze 15.12.2003 6.5.2004 0
B 3541/SL 21 ostatní -zápis č.2/03 zased.představ. Městský soud v Praze 13.11.2003 6.5.2004 0
B 3541/SL 20 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 6.5.2004 0
B 3541/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva audit 1.7.02-30.6.03+zpr.o vz. Městský soud v Praze 30.6.2003 14.1.2004 20.1.2004 0
B 3541/SL 18 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 8.10.2003 2.1.2004 0
B 3541/SL 17 ostatní zápis č.1/03 jed.DR+představ. Městský soud v Praze 5.5.2003 2.1.2004 0
B 3541/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 6.2.2003 0
B 3541/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.02+ÚZ31.12.01 Městský soud v Praze 30.6.2002 6.2.2003 0
B 3541/SL 13 účetní závěrka r. 2002 + zápis z VH 28.8.2002 Městský soud v Praze 28.8.2002 6.2.2003 0
B 3541/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.11.2002 6.2.2003 0
B 3541/SL 9 notářský zápis NZ 360/2000 Městský soud v Praze 16.10.2000 23.9.2001 0
B 3541/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.10.2000 23.9.2001 0
B 3541/SL 10 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 14.10.2000 23.9.2001 0
B 3541/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1996,1997 Městský soud v Praze 4.9.2000 0
B 3541/SL 7 notářský zápis NZ 143/98 Městský soud v Praze 28.2.1998 9.11.1999 0
B 3541/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 73/97 Městský soud v Praze 2.3.1997 9.11.1999 0
B 3541/SL 4 notářský zápis NZ 296/96 Městský soud v Praze 30.5.1996 9.11.1999 0
B 3541/SL 3 notářský zápis NZ 99/95 Městský soud v Praze 25.11.1995 9.11.1999 0
B 3541/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/95 Městský soud v Praze 14.8.1995 9.11.1999 0
B 3541/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 73/97 Městský soud v Praze 2.3.1997 13.10.1997 0
B 3541/SL 22 ostatní -odstoupení z funkce-2x Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SK Slavia Praha - fotbal a.s.

IČO (identifikační číslo) 63999609
Jméno SK Slavia Praha - fotbal a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 22.11.1995
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Živnosti a provozovny SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.1995

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2018

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti sportu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Člen statutárního orgánu Tomáš Syrovátka
Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Bůzek
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Tvrdík
Člen statutárního orgánu Jiří Bílek
Člen statutárního orgánu Daniel Konrád
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Nezmar
Člen statutárního orgánu JUDr. Aleš Stluka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SK Slavia Praha - fotbal a.s.

IČO: 63999609
Firma: SK Slavia Praha - fotbal a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 22.11.1995

Sídlo SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Sídlo: U Slavie 1540/2, Praha 100 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti
tracking image