Hlavní navigace

FIRMA SK Dynamo České Budějovice, a. s. IČO: 25187791

SK Dynamo České Budějovice, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

SK Dynamo České Budějovice, a. s. (25187791) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Střelecký ostrov 27/3, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1999 a je stále aktivní. SK Dynamo České Budějovice, a. s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o SK Dynamo České Budějovice, a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro SK Dynamo České Budějovice, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 20. 1. 1999
Spisová značka: B 974
IČO (identifikační číslo osoby): 25187791
Jméno: SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 20.1.1999
Zapsána dne: 20.1.1999
Vzhledem k tomu, že: - je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto: - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.: základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč. 5.4.2004 - 16.4.2004
- ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto n ebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva. Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností S K ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o ups ání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200014907/6800, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., ktero u uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emis ního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. j ediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ. 5.4.2004 - 16.4.2004
Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti: - důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období - rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky 44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korun českých o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíc korun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamilióny korun českých - způsob snížení základního jmění - snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty z oběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře: 380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč navrhovaný stav po snížení: základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií na jméno takto: 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 27.4.2001 - 12.10.2001

Aktuální kontaktní údaje SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Kapitál SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Základní kapitál 16 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.4.2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.10.2001  - 16.4.2004
Základní kapitál 44 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.1.1999  - 12.10.2001

Akcie SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 164 19.1.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 164 11.11.2014  - 19.1.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 164 16.4.2004  - 11.11.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.10.2001  - 16.4.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 400 20.1.1999  - 12.10.2001
Akcie na jméno 50 000 Kč 60 20.1.1999  - 12.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 20.1.1999  - 12.10.2001
Akcie na jméno 500 Kč 1 600 20.1.1999  - 12.10.2001

Sídlo SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 37001, Česká republika 11.10.2016
Adresa: Střelecký ostrov 3, České Budějovice , Česká republika 20.1.1999 - 11.10.2016

Předmět podnikání SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Platnost údajů od - do
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu 11.11.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 11.11.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 11.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.6.2009
poskytování tělovýchovných služeb 5.6.2009 - 11.11.2014
hostinská činnost 16.4.2004
pořádání sportovních a kulturních akcí 20.1.1999 - 5.6.2009
manažerská činnost 20.1.1999 - 5.6.2009
zprostředkovatelská činnost 20.1.1999 - 5.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.1.1999 - 5.6.2009
pronájem movitého a nemovitého majetku 20.1.1999 - 5.6.2009
reklamní činnost 20.1.1999 - 5.6.2009
pedagogická činnost v oblasti sportu 20.1.1999 - 5.6.2009
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 20.1.1999 - 5.6.2009
činnosti spojené se sportovní činností v oblasti kopané 20.1.1999 - 11.11.2014

Vedení firmy SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Statutární orgán SK Dynamo České Budějovice, a. s.

jediný člen a předseda představenstva JUDr. Vladimír Koubek
Ve funkci od 1.7.2021
Adresa Topolová 1313, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Martin Vozábal
Ve funkci od 12.9.2017 do 1.7.2021
Adresa Kaštanová 1089, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Martin Vozábal
Ve funkci od 2.3.2015 do 12.9.2017
Adresa Kaštanová 1089, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Martin Vozábal
Ve funkci od 2.3.2015 do 12.9.2017
Adresa Kaštanová 1089, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Ing. Daniela Marková
Ve funkci od 2.7.2012 do 2.3.2015
Adresa Hlubocká 611, 37312 Borovany
předseda představenstva Karel Poborský
Ve funkci od 21.6.2013 do 2.3.2015
Adresa Pařížská 203/19, 11000 Praha 1
předseda představenstva Karel Poborský
Ve funkci od 2.7.2012 do 21.6.2013
Adresa Na Čtvrtkách 1034, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Mgr. Jiří Kotrba
Ve funkci od 7.2.2008 do 31.5.2013
Adresa Masarykova 978, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Ing. Daniela Marková
Ve funkci od 27.2.2006 do 2.7.2012
Adresa Hlubocká 611, 37312 Borovany
předseda představenstva Karel Poborský
Ve funkci od 27.2.2006 do 2.7.2012
Adresa Na Čtvrtkách 1034, 37341 Hluboká nad Vltavou
člen představenstva Ing. Pavel Matoušek
Ve funkci od 17.8.2007 do 7.2.2008
Adresa Dr. E.Beneše 594, 56002 Česká Třebová - Parník
člen představenstva Zdeněk Kořínek
Ve funkci od 25.6.2005 do 17.8.2007
Adresa 103, 37384 Dubné
předseda představenstva Mgr. Radomil Procházka
Ve funkci od 11.2.2004 do 27.2.2006
Adresa , Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
člen představenstva Ing. Božena Stachová
Ve funkci od 25.6.2005 do 3.8.2005
Adresa , České Budějovice, Zavadilka 2505, PSČ 370 05
člen představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 11.2.2004 do 25.6.2005
Adresa U Francouzů 1131, Třeboň
člen představenstva Ing. Miloslav Varady
Ve funkci od 11.2.2004 do 25.6.2005
Adresa Prachatická 23, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Miloslav Varady
Ve funkci od 27.9.2001 do 11.2.2004
Adresa Prachatická 23, České Budějovice
člen představenstva Miroslav Leroch
Ve funkci od 27.9.2001 do 11.2.2004
Adresa Pekárenská 13, České Budějovice
místopředseda představenstva Jiří Stiegler
Ve funkci od 12.10.2001 do 11.2.2004
Adresa 1. máje 1142, Strakonice
místopředseda představenstva Jiří Stiegler
Ve funkci od 27.9.2001 do 12.10.2001
Adresa 1. máje 1142, Strakonice
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Varady
Ve funkci od 20.1.1999 do 27.9.2001
Adresa Prachatická 23, České Budějovice
předseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 27.7.2000 do 27.9.2001
Adresa U Francouzů 1131, Třeboň II.
člen představenstva JUDr. Stanislav Flaška
Ve funkci od 27.7.2000 do 27.9.2001
Adresa Strádova 37, České Budějovice
člen představenstva Zdeněk Čadek
Ve funkci od 27.7.2000 do 27.9.2001
Adresa Suchovrbenské nám. 6, České Budějovice
předseda představenstva Zdeněk Čadek
Ve funkci od 20.1.1999 do 27.7.2000
Adresa Suchovrbenské nám. 6, České Budějovice
člen představenstva Miroslav Leroch
Ve funkci od 20.1.1999 do 27.7.2000
Adresa Pekárenská 13, České Budějovice
člen představenstva Zdeněk Procházka
Ve funkci od 20.1.1999 do 27.7.2000
Adresa Nám. Přemysla Otakara II č. 12, České Budějovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SK Dynamo České Budějovice, a. s.

IČO (identifikační číslo): 25187791
Jméno: SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 20. 1. 1999
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Sídlo: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 37021

Živnosti SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 4. 2014

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 2003

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 1. 1999

Živnost č. 4 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 1. 1999

Statutární orgán SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Člen statutárního orgánu: Martin Vozábal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SK Dynamo České Budějovice, a. s.

IČO: 25187791
Firma: SK Dynamo České Budějovice, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 20. 1. 1999

Sídlo SK Dynamo České Budějovice, a. s.

Sídlo: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 37001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel