Firma Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. IČO 45193665


Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (45193665) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 28. října 1235/169, Ostrava 709 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 347
IČO (identifikační číslo osoby) 45193665
Jméno Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.7.2019 takto: Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 347 (dále jen Spo lečnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích): (1)určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AQUALIA CZECH S.L., se sídlem Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království, španělské daňové identifikační číslo B-85794931, zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27 133, na straně 80, listu M-488820 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 13. června 2019) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisy z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitá řem cenných papírů, a.s. ze dne 13. června a ke dni 16. července 2019. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akci onáře v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; (2)rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností k okamžiku plynutí dne, který následuje jeden měsíc po dni zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy k okamžiku uplynutí Dne ú činnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; (3)určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.260 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát korun českých) za jednu akcii Společnosti (a to jak na jméno, tak na majit ele) o jmenovité hodnotě 375 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých), a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni účinnosti přec hodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných papírů sdělí Hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korp oracích a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celk ové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4)schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzni k zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu. 19.8.2019
Valná hromada rozhodla dne 25.5.2017 o snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 347 (dále jen společnost): 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč, tedy z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč. 2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je zadluženost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AQUALIA CZECH S. L., se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království, registrační číslo: B 85794931, zapsané v obchodním rejst říku v Madridu na listu M 488820, který má potřebu peněžních prostředků a který tak požádal představenstvo o zařazení záležitosti "Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu" na pořad valné hromady, přičemž podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. má spole čnost přebytek pracovního kapitálu, který podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. může být použit pro vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částky 2.161.515.625,- Kč, akcionářům společnosti. 3. Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro akcionáře, a tedy snížení zadluženosti akcionáře AQUALIA CZECH S. L., který o zařazení záležitosti na pořad valné hromady požádal. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč, tedy z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 27.6.2017 - 6.11.2017
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 251/2015-16, ze dne 05.05.2016, které nabylo právní moci dne 12.12.2016, bylo rozhodnuto o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 30. 07.2015, kterým bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti o částku 2.161.515.625,- Kč z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč. 9.1.2017 - 11.1.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 30.07.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti tímto usnesením : 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2,161,515,625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm mi lionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1,296,909,375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). 2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti. 3.Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení p odílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti. 4.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta s edmdesát pět korun českých). 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2,161,515,625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 6.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 6.8.2015 - 18.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 15 30.7.2014 - 25.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 12 30.7.2014 - 25.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014 - 25.3.2015
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 43.548.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 29.4.1999 - 23.9.1999
Základní jmění se zvyšuje výlučně nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem dle čl. 38 odst. 10 stanov společnosti, a to VD Slezská Harta - vodárenská část, dle "Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky (dále jen MF ČR) o privatizaci majetku státu "č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997. 29.4.1999 - 23.9.1999
V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 43.548 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. 29.4.1999 - 23.9.1999
Akcie budou upsány Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen FNM ČR) a následně bezplatně vyemitovány městům a obcím, (viz příloha č. 1 tohoto usnesení) napojené na vybudované zařízení v poměru podle výše podílu na odběru vody vyjádřené počtem obyvatel obce nebo města, podle "Rozhodnutí MF ČR o privatizaci majetku státu", č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997. 29.4.1999 - 23.9.1999
FNM ČR upíše akcie třetí pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápise rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.1998, a to v sídle společnosti. 29.4.1999 - 23.9.1999
Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu, specifikovaného v bodě 7 tohoto usnesení, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 29.4.1999 - 23.9.1999
Nepeněžité vklady - nemovitosti - budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém se nacházejí. 29.4.1999 - 23.9.1999
Předmět vkladu jeho výše určené posudky znalců a hodnota dle privatizačního projektu schválená rozhodnutím MF ČR č.j. 4181090/97 ze dne 9.12.1997 jsou specifikovány v rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.1998 v NZ 950/97, N 1002/98 pod bodem 7 rozhodnutí a přílohách 1,2 citovaného NZ. 29.4.1999 - 23.9.1999
Představenstvo schvaluje uvedené hodnoty (ocenění) nepeněžitého vkladu, přičemž v ocenění předmětu vkladu schvaluje ocenění nejnižší, t.j. v celkové hodnotě 43.548.000,- Kč. Představenstvo schvaluje uvedený počet akcií, které budou za jednotlivé nepeněžité vklady bezplatně vyemitovány městům a obcím, jejichž soupis s vymezeným počtem akcií je uveden v příloze č.3 NZ 950/98, N 1002/98 ze dne 17.12.1998 osvědčujícího rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění tak, jak je uvedeno výše. 29.4.1999 - 23.9.1999
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 17.12.1998 rozhodlo ve smyslu § 38, odst. 10 stanov společnosti o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem. 29.4.1999 - 26.7.2012
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 15.10.1998 o zvýšení základního jmění společnosti o 79,139.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 18.1.1999 - 24.6.1999
Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejich předmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 38 odst. 10 stanov společnosti. 18.1.1999 - 24.6.1999
V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 79.139 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové, veřejně obchodovatelné, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. 18.1.1999 - 24.6.1999
Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemž každý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, jaký je uveden v bodě 7 tohoto usnesení. Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovaných akcií: - Obec Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov 98 ks akcií - Obec Horní Domaslavice, 739 36 Horní Domaslavice 3.138 ks akcií - Obec Palkovice, čp. 295 ,739 41 Palkovice 3.634 ks akcií - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, čp. 247, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 2.986 ks akcí -Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 21.535 ks akcií - Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice 135 ks akcií -Město Horní Suchá, Sportovní 3, 735 35 Horní Suchá 100 ks akcií -Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 601 ks akcií -Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 323, 735 42 Těrlicko 2.225 ks akcií -Město Kopřivnice, Záhumenní 1151, 742 21 Kopřivnice 1.038 ks akcií -Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 90 ks akcií -Obec Vražné, čp. 37, 742 34 Vražné 5.456 ks akcií -Obec Olbramice, 742 83 Olbramice, okr. Nový Jičín 51 ks akcií -Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice 157 ks akcií -Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 117 ks akcií -Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín 2.080 ks akcií -Město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 11.722 ks akcií -Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice 58 ks akcií -Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48, 747 14 Ludgeřovice 49 ks akcií -Obec Melč, 747 84 Melč 615 ks akcií -Město Kravaře ve Slezsku, Náměstí 43, 747 21 Kravaře ve Slezsku 11.713 ks akcií -Obec Markvartovice, Šilheřovická 49, 747 14 Ludgeřovice 3.513 ks akcií - Obec Vřesina, 21. dubna č. 1, 747 20 Vřesina 7.540 ks akcií - Obec Zbyslavice, čp. 81, 742 83 Zbyslavice 488 ks akcií 18.1.1999 - 24.6.1999
Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hod do 14.00 hod. 18.1.1999 - 24.6.1999
Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný, přičemž činí 2.100,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 18.1.1999 - 24.6.1999
Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. 18.1.1999 - 24.6.1999
Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém se nacházejí. 18.1.1999 - 24.6.1999
Předmět vkladu jednotlivých vkladatelů, výše jejich ocenění určené posudkem znalce jsou specifikovány v rozhodnutí představenstva tak, jak je uvedeno shora v NZ sepsaném dne 15.10.1998 notářem Dr. Kawulokem č.j. NZ 464/98, N 499/98. 18.1.1999 - 24.6.1999
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 103.707.000,-Kč, tj. z 3.232.031.000,-Kč na 3.335.738.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 20.2.1998 - 9.10.1998
Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichž předmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 38 odst. 10 stanov společnosti. 20.2.1998 - 9.10.1998
V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 103.707 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemž každý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, který je uveden níže a to vložením nepeněžitého vkladu specifikovaného v rozhodnutí představenstva oceněného příslušnými znaleckými posudky. 20.2.1998 - 9.10.1998
Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hodin do 14.00 hodin. 20.2.1998 - 9.10.1998
Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný, přičemž činí 2.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 20.2.1998 - 9.10.1998
Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. 20.2.1998 - 9.10.1998
Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předána prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, ve kterém se nacházejí. 20.2.1998 - 9.10.1998
Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovaných akcií:   - Obec Metylovice, počet akcií 4.249 kusů - Město Třinec, počet akcií 7.139 kusů - Obec Vendryně, počet akcií 804 kusů - Obec Frýdlant nad Ostravicí, počet akcií 3.817 kusů - Město Frýdek-Místek, počet akcií 8.408 kusů - Obec Řepiště, počet akcií 1.213 kusů - Obec Dobrá, počet akcií 1.389 kusů - Obec Nošovice, počet akcií 3.246 kusů - Obec Vyšní Lhoty, počet akcií 1.121 kusů - Obec Morávka, počet akcií 271 kusů - Obec Sviadnov, počet akcií 285 kusů - Město Vítkov, počet akcií 1.389 kusů - Obec Skřípov, počet akcií 3.641 kusů - Obec Mokré Lazce, počet akcií 307 kusů - Obec Háj ve Slezsku, počet akcií 1.571 kusů - Obec Radkov, počet akcií 2.633 kusů - Město Opava, počet akcií 9.679 kusů - Město Hradec nad Moravicí, počet akcií 20.777 kusů - Obec Dolní Benešov, počet akcií 552 kusů - Obec Melč, počet akcií 2.231 kusů - Obec Těrlicko, počet akcií 17.793 kusů - Město Havířov, počet akcií 747 kusů - Obec Bartošovice, počet akcií 5.446 kusů - Město Příbor, počet akcií 3.527 kusů - Město Odry, počet akcií 946 kusů - Město Nový Jičín, počet akcií 526 kusů 20.2.1998 - 9.10.1998
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992
Den vzniku: 1. 5. 1992 30.4.1992

Aktuální kontaktní údaje Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Kapitál Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

zakladni jmění 1 296 910 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.2017
zakladni jmění 3 458 430 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.2017 - 6.11.2017
zakladni jmění 3 458 430 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.1.2017 - 3.5.2017
zakladni jmění 1 296 910 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2015 - 9.1.2017
zakladni jmění 3 458 430 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.9.1999 - 18.12.2015
zakladni jmění 3 414 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.6.1999 - 23.9.1999
zakladni jmění 3 335 740 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.1998 - 24.6.1999
zakladni jmění 3 232 030 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1996 - 9.10.1998
zakladni jmění 3 132 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.3.1994 - 28.3.1996
zakladni jmění 3 534 060 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 14.3.1994

Akcie Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 375 Kč 3 037 040 6.11.2017
Kmenové akcie na majitele 375 Kč 421 385 6.11.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 037 040 9.1.2017 - 6.11.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 421 385 9.1.2017 - 6.11.2017
Kmenové akcie na jméno 375 Kč 3 037 040 18.12.2015 - 9.1.2017
Kmenové akcie na majitele 375 Kč 421 385 18.12.2015 - 9.1.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 037 040 25.3.2015 - 18.12.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 421 385 25.3.2015 - 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 037 040 23.9.1999 - 25.3.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 993 492 24.6.1999 - 23.9.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 914 353 9.10.1998 - 24.6.1999
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 421 385 9.10.1998 - 25.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 810 646 28.3.1996 - 9.10.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 711 133 14.3.1994 - 28.3.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 421 385 14.3.1994 - 9.10.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 534 057 30.4.1992 - 14.3.1994

Sídlo Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 28. října 1235/169 , Ostrava 709 00 15.2.2013
Adresa 28. října 1235/169 , Ostrava 709 00 25.7.2003 - 15.2.2013
Adresa 28. října 1235/169 , Ostrava 709 00 14.3.1994 - 25.7.2003
Adresa 28. října 1235/169 , Ostrava 709 00 30.4.1992 - 14.3.1994

Předmět podnikání Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 16.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.12.2004
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 29.12.2004
poskytování technických služeb 29.12.2004 - 16.3.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 29.12.2004 - 16.3.2009
správa a údržba nemovitostí 29.12.2004 - 16.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 29.12.2004 - 16.3.2009
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 29.12.2004 - 16.3.2009
ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb. 3.6.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 24.11.1997
provozování vodovodů a kanalizací 24.11.1997 - 29.12.2004
rozvod plynu 24.11.1997 - 29.12.2004
výroba a rozvod tepla 24.11.1997 - 29.12.2004
výroba a rozvod elektřiny 24.11.1997 - 29.12.2004
projektová činnost v IV 22.9.1993
úřední měření 22.9.1993
revize el. zařízení dle oprávnění IBP Ostrava ze dne 25.3.1991 ev.č. 1841/10.00/91-EZ-R-S 22.9.1993
provádění inž. staveb, vč. sídlištních celků 22.9.1993
silniční motorová doprava 22.9.1993
vodoinstalatérství 22.9.1993
kovoobrábění 22.9.1993
výroba, opravy a montáž měřidel 22.9.1993
výroba a rozvod teplé vody 22.9.1993
stavební práce při stavbě a opravách vodovodů a kanalizací 22.9.1993
čištění kanalizací a přípojek 22.9.1993
účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.9.1993 - 3.6.2003
výroba a rozvod pitné a užitkové vody 22.9.1993 - 29.12.2004
čistící práce průmyslového charakteru včetně odvádění a čištění odpadních vod 22.9.1993 - 29.12.2004
práce a služby měřících vozů pro analýzu vodovodních a kanalizačních sítí 22.9.1993 - 29.12.2004
kontrola kanalizací televizní kamerou, zkoušky vodotěsnosti kanalizace 22.9.1993 - 29.12.2004
vyhledávání poruch na vodovodních potrubích 22.9.1993 - 29.12.2004
technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.9.1993 - 16.3.2009
jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.9.1993 - 16.3.2009
automatizované zpracování dat 22.9.1993 - 16.3.2009
jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.9.1993 - 16.3.2009
mech. opravy na zakáz., nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.9.1993 - 16.3.2009
pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení 22.9.1993 - 16.3.2009
pronájem strojů a přístrojů 22.9.1993 - 16.3.2009
skladování 22.9.1993 - 16.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.9.1993 - 16.3.2009
zprostředkování obchodu 22.9.1993 - 16.3.2009
poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace 22.9.1993 - 16.3.2009
pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb 22.9.1993 - 16.3.2009
výroba a dodávky vody 30.4.1992 - 22.9.1993
odvádění a čištění odpadních vod 30.4.1992 - 22.9.1993
provoz vodohospodářských zařízení 30.4.1992 - 22.9.1993
obchodní činnost včetně zahraničněobchodní činnosti 30.4.1992 - 22.9.1993
provozování služeb 30.4.1992 - 22.9.1993
projektová činnost dle zvláštního povolení 30.4.1992 - 22.9.1993

vedení firmy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Statutární orgán Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis oprávněné osoby. 25.3.2015
J e d n á n í : Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis oprávněné osoby. 29.12.2004 - 25.3.2015
J e d n á n í : Za společnost jednají navenek společně dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 24.11.1997 - 29.12.2004
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda a jeden člen představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. 3.1.1995 - 24.11.1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda a jeden člen představenstva. 22.9.1993 - 3.1.1995
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.4.1992 - 22.9.1993
člen představenstva Fernando Flores Gavala 14.10.2015
Vznik členství 3.9.2015
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , 280 50 Madrid Španělské království
2. místopředseda představenstva Guillermo Moya García-Renedo 11.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Vznik funkce 26.5.2016
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
předseda představenstva Felix Parra Mediavilla 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Vznik funkce 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
1. místopředseda představenstva Luis Francisco De Lope Alonso 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Vznik funkce 22.5.2018
Adresa: avenida Camino se Santiago 40 , Madrid Španělské království
3. místopředseda představenstva prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Vznik funkce 22.5.2018
Adresa: Anny Letenské 1293/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva José María Álvarez Oblanca 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
člen představenstva Isidoro Antonio Marbán Fernández 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
člen představenstva Francisco José Araque Padilla 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
člen představenstva Mark Muller Aguirre 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
člen představenstva Ing. Václav Holeček 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Mgr. Věra Palková 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Mlýnská 1221 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: U Vrtu 149/3 , Karviná 733 01
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D. 12.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
člen představenstva Luis Carrero Bosch 17.8.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , 280 50 Madrid Španělské království
člen představenstva Ing. Martin Říman 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: I. J. Pešiny 2573 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Jan Coufal 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Mendelova 2939/5 , Karviná 733 01
člen představenstva RNDr. Josef Hřib 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Hřbitovní 1488/30 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Vladimír Fuchs 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Olomoucká 9 , 746 01 Opava Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Kainar 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Vietnamská 1491 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Anna Konderlová 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Bystřice 1004 Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Kyncl 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Hlavní třída 584 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Benda 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Vančurova 471/20 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Miroslav Holeček 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Zahrada 2916 , Frýdek-Místek Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Martin Říman 14.3.1994 - 3.1.1995
Adresa: J. Pěšiny 2573 , Frýdek-Místek Česká republika
člen představenstva Ing. Ivo Kotaba 14.3.1994 - 3.1.1995
Adresa: Orlová-Lutyně 941 Česká republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Fuchs 14.3.1994 - 23.5.1995
Adresa: Olomoucká 9 , 746 01 Opava Česká republika
člen představenstva Mgr. Pavel Vyvijal 3.1.1995 - 23.5.1995
Adresa: 233 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva JUDr. Josef Skříček 14.3.1994 - 28.3.1996
Adresa: Na Kopci 2100/32 , Karviná 734 01
člen představenstva Helmut Grygarčík 14.3.1994 - 24.11.1997
Adresa: Pokorného 1561 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ivo Kotaba 3.1.1995 - 24.11.1997
Adresa: Orlová-Lutyně 941 Česká republika
předseda představenstva Mgr. Pavel Vyvijal 23.5.1995 - 29.4.1999
Adresa: 233 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Oldřich Vagner 28.3.1996 - 29.4.1999
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Albín Dobeš 14.3.1994 - 15.4.2003
Adresa: Družební 382/203 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ing. Petr Šváb 14.3.1994 - 15.4.2003
Adresa: Mostní 955/111 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Ivan Bárta 28.3.1996 - 15.4.2003
Adresa: U Bažantnice 1114/10 , Karviná 735 06
místopředseda představenstva Ing. Ivo Kotaba 24.11.1997 - 15.4.2003
Adresa: Květinová 893 , Orlová-Lutyně Česká republika
předseda představenstva Ing. Oldřich Vagner 29.4.1999 - 15.4.2003
Adresa: Dukelská 331/7 , Opava 746 01
člen představenstva PhDr. Zdeněk Stolař 29.4.1999 - 15.4.2003
Adresa: Františka Čejky 434 , Frýdek - Místek Česká republika
místopředseda představenstva Dr.Ing. Miroslav Kyncl 14.3.1994 - 25.7.2003
Adresa: Hlavní třída 584 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 14.3.1994 - 25.7.2003
Adresa: Na výsluní 382 , Nový Jičín-Žilina Česká republika
člen představenstva Helmut Grygarčík 24.11.1997 - 25.7.2003
Adresa: Karla Pokorného 1551/48 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Barrie Parnham 15.4.2003 - 25.7.2003
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Koldínova 1145/4 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Stuchlík 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Obchodní 478/2 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Tovární 2447/4 , Karviná 735 06
člen představenstva Ing. Petr Vícha 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Na Chalupách 330 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Václav Holeček 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Mgr. Robert Pergl 15.4.2003 - 25.7.2003
Zánik členství 31.1.2001
Adresa: Branislavova 1420/11 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Milan Vokatý CSc. 25.7.2003 - 15.8.2003
Vznik členství 20.6.2001
Zánik funkce 19.6.2002
Adresa: Mrkvičkova 1367/5 , Praha 163 00
člen představenstva Barrie Parnham 25.7.2003 - 3.9.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Koldínova 1145/4 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 17.6.1999
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Hlavní třída 584 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Helmut Grygarčík 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Karla Pokorného 1551/48 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Na Výsluní 382 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Stuchlík 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 17.6.1999
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Obchodní 478/2 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Tovární 2447/4 , Karviná 735 06
člen představenstva Ing. Petr Vícha 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Na Chalupách 330 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Václav Holeček 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
předseda představenstva Peter Simpson 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: K lesu 695 , Praha Česká republika
člen představenstva Jonathan David Forster 18.9.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Boční 389 , Horoměřice 252 62
člen představenstva Helmut Grygarčík 21.10.2003 - 17.4.2004
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 27.2.2004
Adresa: Karla Pokorného 1551/48 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Peter Simpson 21.10.2003 - 17.4.2004
Zánik členství 27.2.2004
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 27.2.2004
Adresa: K lesu 695 , Praha Česká republika
člen představenstva Jonathan David Forster 21.10.2003 - 17.4.2004
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 27.2.2004
Adresa: Boční 389 , Horoměřice 252 62
místopředseda představenstva Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl 21.10.2003 - 29.12.2004
Vznik členství 19.6.2003
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: Hlavní třída 584 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 21.10.2003 - 29.12.2004
Vznik členství 19.6.2003
Adresa: Na Výsluní 382 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Petr Kajnar 21.10.2003 - 29.12.2004
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Ivana Sekaniny 1803/13 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Pavel Zumr 17.4.2004 - 29.12.2004
Vznik členství 27.2.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Martin Štefunko 17.4.2004 - 29.12.2004
Vznik členství 27.2.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: SNP 968 , 924 00 Galanta Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jozef Janov 17.4.2004 - 29.12.2004
Vznik členství 27.2.2004
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Slávkovská 337 , 5986 Nová Lesná Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Tovární 2447/4 , Karviná 735 06
místopředseda představenstva Ing. Petr Vícha 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Na Chalupách 330 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Václav Holeček 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
předseda představenstva Ing. Pavel Zumr 29.12.2004 - 7.8.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 13.7.2006
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl 29.12.2004 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Anny Letenské 1292/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 29.12.2004 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Martin Štefunko 29.12.2004 - 7.8.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 3.7.2006
Adresa: SNP 968 , 924 00 Galanta Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jozef Janov 29.12.2004 - 7.8.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 3.7.2006
Adresa: Slávkovská 337 , 5986 Nová Lesná Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Pavel Zumr 7.8.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 20.12.2006
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 20.12.2006
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jakub Kožnárek 7.8.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 11.10.2006
Adresa: Na Padělkách 794/20 , Brno 641 00
člen představenstva Ing. Petr Vícha 7.8.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 20.12.2006
Adresa: Na Chalupách 330 , Bohumín 735 51
člen představenstva Roberto Pérez Feito 20.2.2007 - 16.3.2009
Vznik členství 20.12.2006
Adresa: Španělsko , Madrid Česká republika
místopředseda představenstva Francisco Jimenez Medina 7.8.2006 - 25.6.2009
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa:
Cádiz, Calle Santa Teresa de Jesús 10 - 1 A, Španělsko
člen představenstva Rafael Pérez Feito 16.3.2009 - 21.12.2009
Vznik členství 20.12.2006
Adresa: Španělsko , Madrid Česká republika
místopředseda představenstva Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl 7.8.2006 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: Anny Letenské 1293/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 7.8.2006 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Václav Holeček 7.8.2006 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 7.8.2006 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Tovární 2447/4 , Karviná 735 06
předseda představenstva Miguel Jurado Fernández 20.2.2007 - 31.5.2010
Zánik členství 28.4.2010
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: 28109, Španělsko , Madrid, Alcobendas Česká republika
místopředseda představenstva Roberto Pérez Muňoz 20.2.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 28.4.2010
Vznik funkce 20.12.2006
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: Španělsko , Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A Česká republika
člen představenstva Isidoro Antonio Marbán Fernández 20.2.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: 28223, Španělsko , Madrid Česká republika
člen představenstva Mgr. Věra Palková 20.2.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Mlýnská 1221 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Zdeněk Trejbal 20.2.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Rafael Pérez Feito 21.12.2009 - 31.5.2010
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 28.4.2010
Vznik funkce 27.11.2009
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: Madrid Španělské království
člen představenstva Francisco Matin Monteagudo 31.5.2010 - 17.8.2010
Vznik členství 28.4.2010
Adresa: Federico Salmón 13 , Madrid Španělské království
člen představenstva Alicia Alcocer Koplowitz 31.5.2010 - 17.8.2010
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 , Madrid Španělské království
člen představenstva Esther Alcocer Koplowitz 31.5.2010 - 17.8.2010
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 , Madrid Španělské království
člen představenstva José Miguel Burgos Pérez 31.5.2010 - 12.8.2011
Vznik členství 28.4.2010
Adresa: Padre Damián 50 , Madrid Španělské království
člen představenstva Álvaro Guzmán Rodríguez De Rivera 12.11.2009 - 18.6.2012
Vznik členství 21.10.2009
Zánik členství 21.1.2014
Adresa: Plaza Dolores Ibarruri 0 , San Sebastián de los Reyes Španělské království
člen představenstva Isidoro Antonio Marbán Fernández 31.5.2010 - 18.6.2012
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: 282 32 Madrid Španělské království
předseda představenstva Miguel Jurado Fernández 31.5.2010 - 26.7.2012
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 19.11.2013
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 19.11.2013
Adresa: 282 23 Madrid, Alcobendas Španělské království
místopředseda představenstva Roberto Pérez Muňoz 31.5.2010 - 26.7.2012
Vznik členství 28.4.2010
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 19.11.2013
Adresa: Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A Španělské království
místopředseda představenstva Rafael Pérez Feito 31.5.2010 - 26.7.2012
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Madrid Španělské království
člen představenstva Isidoro Antonio Marbán Fernández 18.6.2012 - 31.8.2012
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Calle Esquolo, Letra Q 2 , 282 32 Madrid Španělské království
místopředseda představenstva prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Anny Letenské 1293/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Václav Holeček 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Tovární 2447/4 , Karviná 735 06
člen představenstva Mgr. Věra Palková 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Mlýnská 1221 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Zdeněk Trejbal 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
člen představenstva José Manuel Burgos Pérez 12.8.2011 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 17.9.2013
Adresa: Padre Damián 50 , Madrid Španělské království
předseda představenstva Miguel Jurado Fernández 26.7.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 19.11.2013
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 19.11.2013
Adresa: C/Ulises 6 , 280 043 Madrid Španělské království
místopředseda představenstva Roberto Pérez Muňoz 26.7.2012 - 3.1.2014
Vznik členství 28.4.2010
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 19.11.2013
Adresa: Ulises 18 , 280 43 Madrid Španělské království
člen představenstva Francisco Martin Monteagudo 17.8.2010 - 2.6.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 22.4.2014
Adresa: Federico Salmón 13 , Madrid Španělské království
člen představenstva Álvaro Guzman Pazos Rodríguez De Rivera 18.6.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 21.10.2009
Zánik členství 21.1.2014
Adresa: C/Ulises , 280 43 Madrid Španělské království
člen představenstva Hideki Ando 27.12.2013 - 2.6.2014
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: 2 - 1 Ohtemachi 1-chome , Tokio - Chiyoda - Ku Japonsko
místopředseda představenstva Rafael Pérez Feito 26.7.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: C/Ulises 18 6, 280 43 Madrid Španělské království
člen představenstva Isidoro Antonio Marbán Fernández 31.8.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: C/Ulises 6 , 280 043 Madrid Španělské království
místopředseda představenstva Miroslav Kyncl 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Anny Letenské 1293/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Miroslav Šrámek 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Václav Holeček 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Ladislav Šincl 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: U Vrtu 149/3 , Karviná 733 01
člen představenstva Věra Palková 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Mlýnská 1221 , Bohumín 735 81
člen představenstva Zdeněk Trejbal 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
Jméno Luis Francisco De Lope Alonso 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , 280 50 Madrid Španělské království
člen představenstva Kazushige Katamura 27.12.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: 2-1 Ohtemachi 1 - chome , Tokio - Chiyoda - Ku Japonsko
člen představenstva Hideki Ando 2.6.2014 - 30.7.2014
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B , Madrid Španělské království
člen představenstva Katamura Kazushige 30.7.2014 - 23.6.2015
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 21.4.2015
Adresa: Ohtemachi 1 - chome , Tokio - Chiyoda-Ku Japonsko
člen představenstva Álvaro Pazos Guzman Rodríguez De Rivera 30.7.2014 - 14.10.2015
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 30.7.2015
Adresa: C/Ulises , Madrid Španělské království
3. místopředseda představenstva prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.5.2014
Adresa: Anny Letenské 1293/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Václav Holeček 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Mgr. Věra Palková 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Mlýnská 1221 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: U Vrtu 149/3 , Karviná 733 01
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D. 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
2. místopředseda představenstva Rafael Pablo Pérez Feito 30.7.2014 - 15.1.2016
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 25.11.2015
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 25.11.2015
Adresa: C/Ulises 18/6 , Madrid Španělské království
člen představenstva Guillermo Moya García-Renedo 15.1.2016 - 11.7.2016
Vznik členství 25.11.2015
Zánik členství 26.5.2016
Zánik funkce 26.5.2016
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
člen představenstva Mitsuru Yasuhara 23.6.2015 - 10.8.2016
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 28.7.2016
Adresa: 1-3 Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, Tokio , Tokio Japonsko
člen představenstva Tatsuro Amano 10.8.2016 - 27.7.2017
Vznik členství 28.7.2016
Zánik členství 25.5.2017
Adresa: 1-3, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku , Tokio Japonsko
člen představenstva Hideki Ando 30.7.2014 - 7.2.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 17.1.2018
Adresa: plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B , Madrid Španělské království
člen představenstva Kazushige Katamura 27.7.2017 - 7.2.2018
Vznik členství 25.5.2017
Zánik členství 17.1.2018
Adresa: 1 St. Martin´s Le Grand , Londyn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda představenstva Felix Parra Mediavilla 30.7.2014 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Federico Salmón 13 , Madrid Španělské království
1. místopředseda představenstva Luis Francisco De Lope Alonso 30.7.2014 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království
člen představenstva Isidoro Antonio Marbán Fernández 30.7.2014 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: C/Ulises 6 , Madrid Španělské království
člen představenstva Jesús Roldán Ortega 30.7.2014 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: Federico Salmón 13 , Madrid Španělské království
člen představenstva José María Álvarez Oblanca 30.7.2014 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: Federico Salmón 13 , Madrid Španělské království
3. místopředseda představenstva prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 8.12.2015 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Anny Letenské 1293/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Václav Holeček 8.12.2015 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: Do Kopce 1695 , Petřvald 735 41
člen představenstva Mgr. Věra Palková 8.12.2015 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: Mlýnská 1221 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Ladislav Šincl 8.12.2015 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: U Vrtu 149/3 , Karviná 733 01
člen představenstva Ing. Miroslav Šrámek 8.12.2015 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: Slovanská 1293/12 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D. 8.12.2015 - 12.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
člen představenstva Luis Carrero Bosch 5.4.2018 - 12.7.2018
Vznik členství 20.2.2018
Zánik členství 22.5.2018
Adresa: avda. Camino de Santiago 40 , 280 50 Madrid Španělské království
člen představenstva Luis Carreo Bosch 12.7.2018 - 17.8.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: avenida Camino de Santiago 40 , Madrid Španělské království

Dozorčí rada Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Pedro Miňarro Perete 27.7.2017
Vznik členství 25.5.2017
Adresa: Literato Azorin 26 , Valencia, Cheste Španělské království
předseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D. 11.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Vznik funkce 1.6.2018
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Skyba 11.7.2018
Vznik členství 24.5.2018
Adresa: Zahradní 241 , Štítina 747 91
člen dozorčí rady Ing. Markéta Rosmarinová 11.7.2018
Vznik členství 24.5.2018
Adresa: Josefa Kotase 211 21, 736 01 Havířov Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Lenka Kolářová 11.7.2018
Vznik členství 24.5.2018
Adresa: Hlavní třída 557/91 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Roman Gúber 11.7.2018
Vznik členství 24.5.2018
Adresa: Pavlovova 2630/23 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Raúl Martí Segura 11.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Jaroslava Misky 78/10 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. arch. Jan Malík 28.6.2019
Vznik členství 21.5.2019
Adresa: npor. Loma 1404 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Navrátil 28.6.2019
Vznik členství 21.5.2019
Adresa: 6. května 94/34 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. René Chrobok 28.6.2019
Vznik členství 21.5.2019
Adresa: Na Dolanech 210/4 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady prof. Ing. Vladimír Slivka CSc., dr.h.c. 19.8.2019
Vznik členství 23.7.2019
Adresa: V Zahradách 2231/193 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Antonio Parisi 19.8.2019
Vznik členství 23.7.2019
Adresa: Zřídelní 367/3 , Ostrava 725 28
člen Antonín Bonczek 30.4.1992 - 22.9.1993
Adresa: Mládežnická 1562/7 , Havířov 736 01
člen Ing. Tomáš Schenk 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Nová Ves 312 , 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
člen Ludmila Tichánková 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Suvorovova 525 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
člen Ilja Novotný 30.4.1992 - 14.3.1994
Adresa: Větrná 19 , Chlebičov 747 31
člen Ing. Petr Šváb 22.9.1993 - 14.3.1994
Adresa: Mostní 955/111 , Opava 747 05
člen Ing. Petr Vondráček 14.3.1994 - 28.3.1996
Adresa: Dolní Lištná 282 , Třinec Česká republika
člen Ing. Rudolf Zahradník 14.3.1994 - 28.3.1996
Adresa: Živičná 2782/12 , Ostrava 702 00
člen Ing. Pavel Tyleček 30.4.1992 - 17.4.1997
Adresa: Josefa Kajetána Tyla 209 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Jan Švrček 14.3.1994 - 17.4.1997
Adresa: Nádražní 102 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
člen Ing. Vladimír Kundrát 17.4.1997 - 8.3.2002
Zánik funkce 9.4.2001
Adresa: U hráze 1010 , Frýdlant n. O. Česká republika
člen Vítězslav Höger 17.4.1997 - 8.3.2002
Zánik funkce 9.4.2001
Adresa: 739 04 Morávka 242 Česká republika
člen Karel Houdek 14.3.1994 - 15.4.2003
Adresa: Nad dolinou 1261 , Šenov Česká republika
člen Ing. Josef Jiřík 14.3.1994 - 15.4.2003
Adresa: Lubima 150 , Kopřivnice Česká republika
člen PaedDr. Stanislava Suková 14.3.1994 - 15.4.2003
Adresa: Švermova 539 , Vítkov 749 01
člen Ing. Josef Jelínek 28.3.1996 - 15.4.2003
Adresa: Hlavní třída 564/81 , Ostrava 708 00
člen Ing. Karel Bardoň 28.3.1996 - 15.4.2003
Adresa: Třinec-Ropice 165 Česká republika
předseda JUDr. Zdeněk Pohl 14.3.1994 - 25.7.2003
Adresa: Hlavní třída 378/37 , Havířov 736 01
místopředseda Ing. Milan Strakoš 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Úzká 350 , 742 58 Příbor Česká republika
člen Ing. Miroslav Krajíček 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Dostojevského 1929/37 , Opava 746 01
člen Ing. Pavel Smolka 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Budišovská 876 , Vítkov 749 01
člen Ing. Eva Richtrová 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen RNDr. Lukáš Ženatý 15.4.2003 - 25.7.2003
Adresa: Břenkova 2967/13 , Ostrava 700 30
předseda JUDr. Zdeněk Pohl 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 19.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 19.6.1999
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Hlavní třída 378/37 , Havířov 736 01
místopředseda Ing. Milan Strakoš 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 17.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 17.6.1999
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Úzká 350 , 742 58 Příbor Česká republika
člen Ing. Miroslav Krajíček 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 19.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Dostojevského 1929/37 , Opava 746 01
člen Ing. Pavel Smolka 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 19.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Budišovská 876 , Vítkov 749 01
člen Ing. Eva Richtrová 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 19.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen RNDr. Lukáš Ženatý 25.7.2003 - 21.10.2003
Vznik členství 19.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Milan Strakoš 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Úzká 315 , Příbor 742 58
člen Ing. Miroslav Krajíček 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Dostojevského 1929/37 , Opava 746 01
člen Ing. Pavel Smolka 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Budišovská 876 , Vítkov 749 01
člen Ing. Eva Richtrová 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda RNDr. Lukáš Ženatý 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
člen PaedDr. Milada Halíková 21.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 13.7.2006
Adresa: Lípová 717/17 , Havířov 736 01
člen Ing. Mária Cachlová 22.9.1993 - 20.2.2007
Zánik členství 29.11.2006
Vznik funkce 27.11.2001
Adresa: Borovského 831/24 , Karviná 734 01
člen Ing. Vladimír Kundrát 8.10.2002 - 20.2.2007
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 28.3.2006
Adresa: U hráze 1010 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen Ing. Zbyněk Skyba 8.10.2002 - 20.2.2007
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 28.3.2006
Adresa: Zahradní 241 , Štítina 747 91
předseda dozorčí rady Ing. Petr Vokřál 7.8.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 20.10.2006
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 20.10.2006
Adresa: Dolní louky 244/10 , Brno 635 00
místopředseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D. 7.8.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 13.7.2006
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 20.12.2006
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Eva Richtrová 7.8.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 13.7.2006
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady PaedDr. Milada Halíková 7.8.2006 - 30.6.2008
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 27.5.2008
Adresa: Lípová 717/17 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Pedro Del Campo Novales 20.2.2007 - 19.1.2009
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 17.12.2008
Adresa: 14001, Španělsko , Córdoba Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Mária Cachlová 20.2.2007 - 22.1.2010
Vznik členství 29.11.2005
Zánik členství 15.1.2010
Adresa: Borovského 831/24 , Karviná 734 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Kundrát 20.2.2007 - 8.4.2010
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 30.3.2010
Adresa: U hráze 1010 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Skyba 20.2.2007 - 8.4.2010
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 30.3.2010
Adresa: Zahradní 1241 , 747 91 Štítina Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Krajíček 7.8.2006 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Dostojevského 1929/37 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Strakoš 7.8.2006 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Úzká 315 , Příbor 742 58
předseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D. 20.2.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Vznik funkce 20.12.2006
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Eva Richtrová 20.2.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 28.4.2010
Vznik funkce 20.12.2006
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Knápek 16.3.2009 - 28.1.2011
Vznik členství 10.2.2009
Adresa: Zimmlerova 2939/52 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Krajíček 31.5.2010 - 7.11.2011
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 20.10.2011
Adresa: Dostojevského 1929/37 , Opava 746 01
člen dozorčí rady František Chobot 30.6.2008 - 18.6.2012
Vznik členství 27.5.2008
Zánik členství 27.5.2012
Adresa: Janáčkova 364/2 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Pedro Miňarro Perete 19.1.2009 - 15.2.2013
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: calle Literato Azorin 26 , Cheste, Valencia Španělské království
člen dozorčí rady Ing. František Struška 19.1.2009 - 15.2.2013
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: Pionýrská 749/22 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady JUDr. Karel Svoboda 19.1.2009 - 15.2.2013
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 11.1.2013
Adresa: Jesenická 794/14 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Knápek 28.1.2011 - 25.3.2013
Vznik členství 10.2.2009
Zánik členství 10.2.2013
Adresa: 529 , Raškovice 739 04
člen dozorčí rady Karel Svoboda 15.2.2013 - 17.6.2013
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 9.5.2013
Adresa: Jesenická 794/14 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady František Struška 15.2.2013 - 17.6.2013
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 9.5.2013
Adresa: Pionýrská 749/22 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Pedro Miňarro Perete 25.3.2013 - 17.6.2013
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 9.5.2013
Adresa: Literato Azorin , 460 02 Valencie Španělské království
člen dozorčí rady Ing. Martin Kubina 22.1.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Za Obchodem 646/1 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Kundrát 8.4.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: U hráze 1010 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Skyba 8.4.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Zahradní 1241 , 747 91 Štítina Česká republika
předseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D. 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Eva Richtrová 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Strakoš 31.5.2010 - 24.10.2013
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Úzká 315 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Ing. Václav Klučka 18.6.2012 - 24.10.2013
Vznik členství 17.5.2012
Adresa: Bílovecká 933/64 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Alice Hegyi 18.6.2012 - 24.10.2013
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: Slovanská 1221/3 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Markéta Rosmarinová 25.3.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: 6. srpna 1355/22 , Horní Suchá 735 35
předseda dozorčí rady Lukáš Ženatý 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Eva Richtrová 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Milan Strakoš 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Úzká 315 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Vladimír Kundrát 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: U hráze 1010 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Zbyněk Skyba 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Zahradní 241 , Štítina 747 91
člen dozorčí rady Martin Kubina 24.10.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 15.1.2010
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Za Obchodem 646/1 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady Alice Hegyi 24.10.2013 - 24.2.2015
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: Slovanská 1221/3 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Alice Hegyi 24.2.2015 - 8.5.2015
Vznik členství 28.5.2012
Adresa: Česká 1199/1 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Strakoš 30.7.2014 - 23.6.2015
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 26.2.2015
Adresa: Úzká 315 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Alice Hegyi 8.5.2015 - 23.6.2015
Vznik členství 28.5.2012
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Česká 1203/9 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Bc. Daniel Pawlas 23.6.2015 - 24.11.2015
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 17.9.2015
Adresa: Selská 405/24 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D. 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.5.2014
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Eva Richtrová 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Vznik funkce 28.5.2014
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Danuše Harudová 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Matěje Kopeckého 556/2 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Radim Výtisk 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Družební 57/105 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Bc. Markéta Rosmarinová 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: 6. srpna 1355/22 , Horní Suchá 735 35
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Skyba 30.7.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Zahradní 241 , Štítina 747 91
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Majer 23.6.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Myslbekova 1070 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Václav Klučka 24.10.2013 - 11.7.2016
Vznik členství 17.5.2012
Zánik členství 17.5.2016
Adresa: Bílovecká 933/64 , Opava 747 06
člen dozorčí rady Radim Výtisk 8.12.2015 - 3.2.2017
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: Družební 57/105 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Petr Rys 17.6.2013 - 27.7.2017
Vznik členství 9.5.2013
Zánik členství 9.5.2017
Adresa: Palackého nám. 17/7 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Karel Svoboda 17.6.2013 - 27.7.2017
Vznik členství 9.5.2013
Zánik členství 9.5.2017
Adresa: Jesenická 794/14 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Pedro Miňarro Perete 17.6.2013 - 27.7.2017
Vznik členství 9.5.2013
Zánik členství 9.5.2017
Adresa: Literato Azorin , 460 02 Valencia Španělské království
člen dozorčí rady Bc. Markéta Rosmarinová 8.12.2015 - 25.8.2017
Vznik členství 28.5.2014
Adresa: 6. srpna 1355/22 , Horní Suchá 735 35
předseda dozorčí rady RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D. 8.12.2015 - 11.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Pustkovecká 127/14 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Eva Richtrová 8.12.2015 - 11.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Marie Majerové 1913 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Danuše Harudová 8.12.2015 - 11.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Matěje Kopeckého 556/2 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Skyba 8.12.2015 - 11.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Zahradní 241 , Štítina 747 91
člen dozorčí rady Radim Výtisk 3.2.2017 - 11.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Družební 330/201 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Ing. Petr Rys MBA 27.7.2017 - 11.7.2018
Vznik členství 25.5.2017
Adresa: Palackého nám. 17/7 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Bc. Markéta Rosmarinová 25.8.2017 - 11.7.2018
Vznik členství 28.5.2014
Zánik členství 22.5.2018
Zánik funkce 22.5.2018
Adresa: Josefa Kotase 211 21, 736 01 Havířov Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Majer 8.12.2015 - 28.6.2019
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: Myslbekova 1070 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady JUDr. Štefan Langer 11.7.2016 - 28.6.2019
Vznik členství 26.5.2016
Zánik členství 20.5.2019
Adresa: Slunečná 1571/4 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Radim Křupala 11.7.2016 - 28.6.2019
Vznik členství 26.5.2016
Zánik členství 20.5.2019
Adresa: Vrchní 1530/49 , Opava 747 05
člen dozorčí rady JUDr. Karel Svoboda 27.7.2017 - 28.6.2019
Vznik členství 25.5.2017
Zánik členství 20.5.2019
Adresa: Jesenická 794/14 , Bruntál 792 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Rys MBA 11.7.2018 - 28.6.2019
Vznik členství 25.5.2017
Zánik členství 20.5.2019
Vznik funkce 1.6.2018
Zánik funkce 20.5.2019
Adresa: Palackého nám. 17/7 , Bruntál 792 01

Sbírka Listin Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 347/SL 65 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 22.1.2016 26.1.2016 158
B 347/SL 64 rozhod. o statut. orgánu Zápis u jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 25.11.2015 6.1.2016 22.1.2016 41
B 347/SL 63 stanovy společnosti po snížení zákl. kapitálu Krajský soud v Ostravě 30.7.2015 7.1.2016 18.1.2016 21
B 347/SL 62 ostatní Zápis Krajský soud v Ostravě 2.9.2015 3.11.2015 24.11.2015 9
B 347/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.7.2015 20.11.2015 20.11.2015 21
B 347/SL 60 notářský zápis [NZ 616/2015, N 687/2015] rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Ostravě 30.7.2015 20.11.2015 20.11.2015 11
B 347/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Usnesení z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 30.7.2015 23.9.2015 15.10.2015 4
B 347/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 23.9.2015 15.10.2015 30
B 347/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 21.7.2015 23.9.2015 15.10.2015 1
B 347/SL 56 notářský zápis [NZ 402/2015,N 478/2015] Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 10.6.2015 24.6.2015 8
B 347/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 12.6.2015 12.6.2015 21
B 347/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 8.1.2015 22.1.2015 144
B 347/SL 53 stanovy společnosti úplné znění k 28.5.2014 Krajský soud v Ostravě 2.7.2014 7.7.2014 22
B 347/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora anglická verze Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 13.6.2014 138
B 347/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 13.6.2014 144
B 347/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 28.2.2014 4.3.2014 127
B 347/SL 49 výroční zpráva [2012]  anglická verze Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 129
B 347/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 127

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

IČO (identifikační číslo) 45193665
Jméno Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 17.9.1992
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 12

Sídlo Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Živnosti a provozovny Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 1235/169, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001844955
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 747 52 Hlavnice
Identifikační číslo provozovny 1001845030
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 739 15 Staré Hamry
Identifikační číslo provozovny 1001845145
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 3
Provozovna 736 01 Havířov
Identifikační číslo provozovny 1001845366
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 4
Provozovna 749 01 Vítkov
Identifikační číslo provozovny 1001845021
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 5
Provozovna 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny 1001845072
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 6
Provozovna 739 91 Jablunkov
Identifikační číslo provozovny 1001845153
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 7
Provozovna 739 35 Václavovice
Identifikační číslo provozovny 1001845170
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 8
Provozovna 747 22 Dolní Benešov
Identifikační číslo provozovny 1001845498
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 9
Provozovna 747 87 Budišov nad Budišovkou
Identifikační číslo provozovny 1001844998
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 10
Provozovna 742 21 Kopřivnice
Identifikační číslo provozovny 1001845056
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 11
Provozovna 739 61 Třinec
Identifikační číslo provozovny 1001845129
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 12
Provozovna 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikační číslo provozovny 1001845137
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 13
Provozovna 737 01 Český Těšín
Identifikační číslo provozovny 1001845234
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 14
Provozovna 747 86 Kružberk
Identifikační číslo provozovny 1001845471
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 15
Provozovna 747 24 Strahovice
Identifikační číslo provozovny 1001845510
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 16
Provozovna Jaselská 220/47, Opava 747 07
Identifikační číslo provozovny 1001844963
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 27.5.1993
Provozovna č. 17
Provozovna Krnovská 746 01 Opava
Identifikační číslo provozovny 1001845331
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.2.1993
Provozovna č. 18
Provozovna Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny 1001845340
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.2.1993
Provozovna č. 19
Provozovna 742 58 Příbor
Identifikační číslo provozovny 1001845064
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 20
Provozovna 735 72 Petrovice u Karviné
Identifikační číslo provozovny 1001845382
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 21
Provozovna Cetviny 34, Dolní Dvořiště 382 41
Identifikační číslo provozovny 1001845391
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 22
Provozovna Beskydská 124, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1001845323
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.2.1993
Provozovna č. 23
Provozovna 733 01 Karviná
Identifikační číslo provozovny 1001845200
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 24
Provozovna 747 31 Velké Hoštice
Identifikační číslo provozovny 1001845480
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 25
Provozovna 749 11 Vítkov
Identifikační číslo provozovny 1001845528
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 26
Provozovna 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikační číslo provozovny 1001845536
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 27
Provozovna Mlýnská 742 45 Fulnek
Identifikační číslo provozovny 1001845099
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 28
Provozovna 739 15 Bílá
Identifikační číslo provozovny 1001845196
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 29
Provozovna 747 41 Hradec nad Moravicí
Identifikační číslo provozovny 1001845005
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 30
Provozovna 735 43 Albrechtice
Identifikační číslo provozovny 1001845242
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 31
Provozovna 735 32 Rychvald
Identifikační číslo provozovny 1001845251
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 32
Provozovna 742 55 Albrechtičky
Identifikační číslo provozovny 1001845315
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 33
Provozovna 763 61 Oldřichovice
Identifikační číslo provozovny 1001845412
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 34
Provozovna 746 01 Opava
Identifikační číslo provozovny 1001844980
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 35
Provozovna 735 42 Těrlicko
Identifikační číslo provozovny 1001845293
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 36
Provozovna 747 41 Hradec nad Moravicí
Identifikační číslo provozovny 1001845455
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 37
Provozovna 741 01 Nový Jičín
Identifikační číslo provozovny 1001845048
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 38
Provozovna 739 47 Kozlovice
Identifikační číslo provozovny 1001845188
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 39
Provozovna 735 11 Orlová
Identifikační číslo provozovny 1001845226
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 40
Provozovna 742 35 Odry
Identifikační číslo provozovny 1001845081
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 41
Provozovna 747 22 Dolní Benešov
Identifikační číslo provozovny 1001845013
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 42
Provozovna 735 81 Bohumín
Identifikační číslo provozovny 1001845404
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 43
Provozovna 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny 1001845447
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 44
Provozovna 739 06 Vyšní Lhoty
Identifikační číslo provozovny 1001845544
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 45
Provozovna 729 30 Šenov
Identifikační číslo provozovny 1001845218
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 24.6.2004
Provozovna č. 46
Provozovna 738 01 Frýdek-Místek
Identifikační číslo provozovny 1001845358
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 47
Provozovna 790 82 Písečná
Identifikační číslo provozovny 1001845439
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 48
Provozovna 735 41 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1001845463
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 49
Provozovna 747 31 Chlebičov
Identifikační číslo provozovny 1001845501
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 50
Provozovna 739 05 Morávka
Identifikační číslo provozovny 1001845552
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 51
Provozovna 735 41 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1001845111
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 52
Provozovna 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1001845161
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 53
Provozovna 742 72 Životice u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny 1001845374
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 54
Provozovna 739 81 Košařiska
Identifikační číslo provozovny 1001845421
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.5.1996
Provozovna č. 55
Provozovna 739 25 Sviadnov
Identifikační číslo provozovny 1001845307
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 24.6.2004
Provozovna č. 56
Provozovna 28. října 1235/169, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001844955
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Beskydská 124, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1001845323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Krnovská 746 01 Opava
Identifikační číslo provozovny 1001845331
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny 1001845340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1993

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Beskydská 124, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1001845323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Krnovská 746 01 Opava
Identifikační číslo provozovny 1001845331
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny 1001845340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 4
Provozovna 28. října 1235/169, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001844955
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Beskydská 124, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1001845323
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Krnovská 746 01 Opava
Identifikační číslo provozovny 1001845331
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.5.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny 1001845340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.1993

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 725 26 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1001844971
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.5.1993

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 746 01 Opava
Identifikační číslo provozovny 1001844980
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 747 87 Budišov nad Budišovkou
Identifikační číslo provozovny 1001844998
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 3
Provozovna 747 41 Hradec nad Moravicí
Identifikační číslo provozovny 1001845005
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 4
Provozovna 747 22 Dolní Benešov
Identifikační číslo provozovny 1001845013
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 5
Provozovna 749 01 Vítkov
Identifikační číslo provozovny 1001845021
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 6
Provozovna 747 52 Hlavnice
Identifikační číslo provozovny 1001845030
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 7
Provozovna 741 01 Nový Jičín
Identifikační číslo provozovny 1001845048
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 8
Provozovna 742 21 Kopřivnice
Identifikační číslo provozovny 1001845056
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 9
Provozovna 742 58 Příbor
Identifikační číslo provozovny 1001845064
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 10
Provozovna 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Identifikační číslo provozovny 1001845072
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 11
Provozovna 742 35 Odry
Identifikační číslo provozovny 1001845081
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 12
Provozovna Mlýnská 742 45 Fulnek
Identifikační číslo provozovny 1001845099
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 26.8.1996
Provozovna č. 13
Provozovna 742 66 Štramberk
Identifikační číslo provozovny 1001845102
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 14
Provozovna 735 41 Petřvald
Identifikační číslo provozovny 1001845111
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 15
Provozovna 739 61 Třinec
Identifikační číslo provozovny 1001845129
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 16
Provozovna 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikační číslo provozovny 1001845137
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 17
Provozovna 739 15 Staré Hamry
Identifikační číslo provozovny 1001845145
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 18
Provozovna 739 91 Jablunkov
Identifikační číslo provozovny 1001845153
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 19
Provozovna 739 24 Krmelín
Identifikační číslo provozovny 1001845161
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 20
Provozovna 739 35 Václavovice
Identifikační číslo provozovny 1001845170
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 21
Provozovna 739 47 Kozlovice
Identifikační číslo provozovny 1001845188
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 22
Provozovna 739 15 Bílá
Identifikační číslo provozovny 1001845196
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 23
Provozovna 733 01 Karviná
Identifikační číslo provozovny 1001845200
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 24
Provozovna 735 11 Orlová
Identifikační číslo provozovny 1001845226
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 25
Provozovna 737 01 Český Těšín
Identifikační číslo provozovny 1001845234
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 26
Provozovna 735 43 Albrechtice
Identifikační číslo provozovny 1001845242
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 27
Provozovna 735 32 Rychvald
Identifikační číslo provozovny 1001845251
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 28
Provozovna 736 01 Havířov
Identifikační číslo provozovny 1001845269
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 29
Provozovna 735 42 Těrlicko
Identifikační číslo provozovny 1001845277
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 30
Provozovna 735 53 Dolní Lutyně
Identifikační číslo provozovny 1001845285
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 31
Provozovna 735 42 Těrlicko
Identifikační číslo provozovny 1001845293
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 32
Provozovna 739 25 Sviadnov
Identifikační číslo provozovny 1001845307
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996
Provozovna č. 33
Provozovna 742 55 Albrechtičky
Identifikační číslo provozovny 1001845315
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.3.1996

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 1235/169, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001844955
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 9 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 1235/169, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001844955
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 10 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 1235/169, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001844955
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.5.2012

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.5.2012

Živnost č. 13 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Mech. úpravy na zakáz. nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 26.6.2002

Živnost č. 16 Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 21.1.2002

Živnost č. 18 Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 9.6.2000

Živnost č. 20 Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 19.3.1996

Živnost č. 25 Čistící práce průmyslového charakteru, včetně odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 19.3.1996

Živnost č. 26 Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Skladování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1993
Zánik oprávnění 10.11.1997

Živnost č. 33 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.1993
Zánik oprávnění 4.11.1997

Živnost č. 36 Úřední měření

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1993
Zánik oprávnění 27.3.1997

Živnost č. 38 Úřední měření

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1993
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 39 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.1996
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 40 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Člen statutárního orgánu Luis Carrero Bosch
Člen statutárního orgánu Mark Muller Aguirre
Člen statutárního orgánu Francisco José Araque Padilla
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Šrámek
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Holeček
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Šincl
Člen statutárního orgánu Isidoro Antonio Marbán Fernández
Člen statutárního orgánu Mgr. Věra Palková
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Trejbal Ph.D.
Člen statutárního orgánu prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Člen statutárního orgánu Luis Francisco de lope Alonso
Člen statutárního orgánu José María Álvarez Oblanca
Člen statutárního orgánu Felix Parra Mediavilla
Člen statutárního orgánu Fernando Flores Gavala
Člen statutárního orgánu Guillermo Moya García-Renedo

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

IČO: 45193665
Firma: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Mariánské Hory a Hulváky
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Sídlo: 28. října 1235/169, Ostrava 709 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image