Hlavní navigace

FIRMA SEVEROFRUKT, akciová společnost IČO: 00218898

SEVEROFRUKT, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SEVEROFRUKT, akciová společnost (00218898) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 178, 41201 Travčice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. SEVEROFRUKT, akciová společnost má tři živnosti.

Jako zdroj dat o SEVEROFRUKT, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro SEVEROFRUKT, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SEVEROFRUKT, akciová společnost

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1. 1. 1993
Spisová značka: B 373
IČO (identifikační číslo osoby): 00218898
Jméno: SEVEROFRUKT, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1993
Zapsána dne: 1.1.1993
Valná hromada společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost, se sídlem 41201 Travčice 178, identifikační číslo 00218898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, číslo vložky 373, přijala dne 16.10.2020 toto usnesen í: Vzhledem k tomu, že: (A) Ing. Pavel Tomáš, narozen 23.10.1963, bytem Náchodská 708/79, Horní Počernice, 19300 Praha 9 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost, se sídlem Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, IČ: 00218898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 373 (dále jen Společnost) ve smyslu § 375 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporac ích), (B) Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena dne 31.8.2020 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, (C) Společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 309-40/2020 ze dne 27.8.2020 vypracovaný znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování podniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6. 2010, pod číslem Spr 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8, přičemž tento Znalecký posudek byl zpracován ke dni 27.8.2020, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1171, IČ: 45244782 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s bankovní licencí udělenou Českou národní bankou, a (E) před přijetím tohoto usnesení bylo statutárnímu řediteli Společnosti prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, v souladu s § 375 a následujících zákona o obchodních korporacích: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost, se sídlem Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, IČO 00218898, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 373 je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Ing. Pavel Tomáš, narozen 23.10.1963, bytem Náchodská 708/79, Horní Počernice, 19300 Praha 9, který je vlastníkem 208 kusů (slovy: dvě stě osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jed né akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 208 (slovy: dvě stě osm) hlasů na valné hromadě, dále je vlastníkem 1.452 kusů (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát dva kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 14.520 (slovy: čtrnáct tisíc pět set dvacet) hlasů na valné hromadě a dále je vlastníkem 930 kusů (slovy: devět set třicet kus ů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 93.000 (slovy: devadesát tři tisíc) hlasů na valné hromadě. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 107.728.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), což představuje podíl cca 94,49 % (slovy: devadesát čtyři celých a čtyřicet d evět setin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a následujících zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 100.000,-- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých) za kus, v listinné podobě ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Ing. Pavla Tomáše, narozeného 23.10.1963, bytem Náchodská 708/79, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 721,-- Kč (slovy: sedm set dvacet jedna korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v l istinné podobě vydanou Společností, protiplnění ve výši 7.211,-- Kč (slovy: sedm tisíc dvě stě jedenáct korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společno stí a protiplnění ve výši 72.106,-- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc jedno sto šest korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 309-40/2020 ze dne 27.8.2020 vypracovaným znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování po dniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6.2010, pod číslem Spr. 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8. 4. určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích dosavadním vlastníkům akcií, odlišným od Hlavního akcionáře, Pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích, tj. Českou s pořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přecho dem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení § 389 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků p odle § 1802 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů, na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. 5. určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ustanovení § 387 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického pr áva, v sídle Společnosti na adrese Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předlože ní akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ustanovení § 387 odstav ec 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese Travčice 178, Travčice, okres Litoměřice, PSČ 41201, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude S polečnost postupovat podle § 346 odstavec 1 věty první zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí akcie za neplatné. 19.10.2020
Převod akcií jiné osobě než akcionáři společnosti podléhá právu odmítnutí tohoto převodu ostatními akcionáři. Výkonem tohoto práva je pověřeno představenstvo společnosti. 25.3.1997 - 27.9.2018
S akciovou společnosti SEVEROFRUKT byla sloučena akciová společnost BRASSICA se sídlem v Trávčicích čp. 178, 411 55 Terezín, identifikační číslo: 46710761, na základě rozhod- nutí valných hromad obou společnosti ze dne 28.4.1993 31.7.1993
Jménem akciové společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda představenstva. 1.1.1993 - 2.9.1994
Prokura : Ing. Tomáš K r á l , bytem Jiřího z Poděbrad 22, Litoměřice. Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 1.1.1993 - 2.9.1994
Dozorčí rada společnosti : Ing. Petr V o d e n k a , bytem Jenčice 79, Třebenice Ing. Václav R a m e š , bytem Budyně nad Ohří, Pionýrů 262 Ing. Jan Š í p a l , bytem Krabčice 107 Ing. Jiří K o t r b a , bytem Chotiměř 97, Velemín Jiří R ý s l e r , bytem Doksany 134 Zdeněk Š k u t a , bytem Červený Hrádek 42, Jirkov Otto J a h e n , bytem Lkáň. 1.1.1993 - 2.9.1994

Aktuální kontaktní údaje SEVEROFRUKT, akciová společnost

Kapitál SEVEROFRUKT, akciová společnost

Základní kapitál 114 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.3.1997
Základní kapitál 114 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1993  - 25.3.1997

Akcie SEVEROFRUKT, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 230 27.9.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 547 27.9.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 983 27.9.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 230 1.1.1993  - 27.9.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 547 1.1.1993  - 27.9.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 983 1.1.1993  - 27.9.2018

Sídlo SEVEROFRUKT, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa: 178, Travčice 41201, Česká republika 27.9.2018
Adresa: Trávčice čp. 178, Terezín 41155, Česká republika 1.1.1993 - 27.9.2018

Předmět podnikání SEVEROFRUKT, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Velkoobchod a maloobchod, Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, Pronájem a půjčování věcí movitých. 5.12.2016
Zámečnictví, nástrojářství 5.12.2016
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.12.2016
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.12.2016
Zemědělská výroba 5.12.2016
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými náklady 18.7.2001 - 18.7.2001
Nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků. 18.7.2001 - 5.12.2016
výroba sadby a sazenic zeleniny a květin, výroba zeleniny, květin a dřevin 18.7.2001 - 5.12.2016
velkoobchod 18.7.2001 - 5.12.2016
skladování zboží a manipulace s nákladem 18.7.2001 - 5.12.2016
výroba potravinářských výrobků 18.7.2001 - 5.12.2016
pronájem a půjčování věcí movitých 18.7.2001 - 5.12.2016
specializovaný maloobchod 18.7.2001 - 5.12.2016
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 18.7.2001 - 5.12.2016
silniční motorová doprava nákladní 18.7.2001 - 5.12.2016
silniční motorová doprava osobní 18.7.2001 - 5.12.2016
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.7.2001 - 5.12.2016
silniční motorová doprava 11.9.1995 - 18.7.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.9.1995 - 18.7.2001
zámečnictví 11.9.1995 - 5.12.2016
1. Pronájem zemědělských strojů a zařízení a objektu. 2. Nákup a prodej zemědělských a potravinářských výrobků. 3. Poskytování software, automatizované zpracování dat. 4. Sušení ovoce a zeleniny. 5. Výroba ovocných a zeleninových nápojů a koncentrátu. 6. Výroba sadby a sazenic zeleniny a květin, výroba zeleniny, květin a dřevin. 7. Pronájem skladovacích prostor včetně poskytování služeb souvisejících se skladováním. 1.1.1993 - 18.7.2001

Vedení firmy SEVEROFRUKT, akciová společnost

Statutární orgán SEVEROFRUKT, akciová společnost

Předseda správní rady Ing. Václav Hošek
Ve funkci od 25.1.2021
Adresa Klouzková 82, 10400 Praha
Předseda správní rady Martin Vaněček
Ve funkci od 27.9.2018 do 25.1.2021
Adresa Livornská 428, 10900 Praha
Statutární ředitel Ing. Václav Hošek
Ve funkci od 27.9.2018 do 1.1.2021
Adresa Klouzková 82, 10400 Praha
Člen představenstva František Šiška
Ve funkci od 29.2.2016 do 27.9.2018
Adresa Růžová 14, 41119 Mšené-lázně
Člen představenstva Martin Vaněček
Ve funkci od 29.2.2016 do 27.9.2018
Adresa Livornská 428, 10900 Praha
Předseda představenstva Jaroslava Šindelová
Ve funkci od 29.2.2016 do 27.9.2018
Adresa Krátká 356, 41156 Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva Martin Vaněček
Ve funkci od 29.2.2016 do 27.9.2018
Adresa Livornská 428, 10900 Praha
Člen představenstva František Šiška
Ve funkci od 29.2.2016 do 27.9.2018
Adresa Růžová 14, 41119 Mšené-lázně
Předseda představenstva Jaroslava Šindelová
Ve funkci od 29.2.2016 do 27.9.2018
Adresa Krátká 356, 41156 Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva Olga Šalomounová
Ve funkci od 19.9.2008 do 29.2.2016
Adresa Pražská 2015/62, 66902 Znojmo
Člen představenstva Martin Vaněček
Ve funkci od 19.9.2008 do 29.2.2016
Adresa Livornská 428, 10900 Praha
Předseda představenstva Olga Novotná
Ve funkci od 12.6.2015 do 29.2.2016
Adresa Pitkovická 70, 25101 Čestlice
Předseda představenstva Olga Novotná
Ve funkci od 29.2.2016 do 29.2.2016
Adresa Pitkovická 70, 25101 Čestlice
Člen představenstva Olga Šalomounová
Ve funkci od 29.2.2016 do 29.2.2016
Adresa 34, 39301 Ondřejov
Člen představenstva Martin Vaněček
Ve funkci od 19.9.2008 do 29.2.2016
Adresa Livornská 428, 10900 Praha
Člen představenstva Olga Šalomounová
Ve funkci od 19.9.2008 do 29.2.2016
Adresa Pražská 2015/62, 66902 Znojmo
Předseda představenstva Olga Novotná
Ve funkci od 12.6.2015 do 29.2.2016
Adresa Pitkovická 70, 25101 Čestlice
Předseda představenstva Olga Novotná
Ve funkci od 19.9.2008 do 12.6.2015
Adresa Pitkovická 70, 25101 Čestlice
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Zeman
Ve funkci od 28.8.2004 do 19.9.2008
Adresa Nová 320, 41156 Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva Ing. Vítězslav Vlk
Ve funkci od 28.8.2004 do 19.9.2008
Adresa Legionářů 69, 27601 Mělník
Člen představenstva Ing. Milan Bat´Ha
Ve funkci od 28.8.2004 do 19.9.2008
Adresa Vřesová 4/682, 18101 Praha 8
Člen představenstva Ing. Ivo Kadeřábek
Ve funkci od 28.8.2004 do 19.9.2008
Adresa Zahradní 359, 41156 Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva František Šiška
Ve funkci od 28.8.2004 do 19.9.2008
Adresa Zahradní 372, 41119 Mšené lázně
Člen představenstva Zdeněk Šoral
Ve funkci od 17.8.2005 do 19.9.2008
Adresa Ústecká 111/113, 41002 Lovosice
Člen představenstva Ing. Vladimír Macek
Ve funkci od 6.9.2007 do 19.9.2008
Adresa K Horoměřicům 1183/C, 16500 Praha 6
Člen představenstva Ing. Radim Vlček
Ve funkci od 28.8.2004 do 6.9.2007
Adresa , Byšice 406, PSČ 277 32
Člen představenstva Ing. Antonín Kos
Ve funkci od 28.8.2004 do 17.8.2005
Adresa Ústecká 111, 41002 Lovosice
Člen představenstva Ing. Antonín Kos
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa Ústecká 111, 41002 Lovosice
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Zeman
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa Nová 320, 41156 Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva Ing. Vítězslav Vlk
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa Legionářů 69, 27601 Mělník
Člen představenstva Ing. Jaroslav Kopta
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa Dlážděná 53, 40301 Dolní Zálezly
Člen představenstva František Šiška
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa Zahradní 372 , 41119 Mšené lázně
Člen představenstva Ing. Milan Baťha
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa Vřesová 4/682, 18101 Praha 8
Člen představenstva Ing. Radim Vlček
Ve funkci od 23.10.2003 do 28.8.2004
Adresa 333, 27732 Byšice
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Zeman
Ve funkci od 1.1.1993 do 23.10.2003
Adresa Nová 320, Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva Ing. Radim Vlček
Ve funkci od 2.9.1994 do 23.10.2003
Adresa 333, Byšice
Člen představenstva Ing. Vítězslav Vlk
Ve funkci od 2.9.1994 do 23.10.2003
Adresa Legionářů 69, Mělník
Člen představenstva František Šiška
Ve funkci od 2.9.1994 do 23.10.2003
Adresa Zahradní 372 , Mšené lázně
Člen představenstva Ing. Milan Baťha
Ve funkci od 6.8.1999 do 23.10.2003
Adresa Polní 8/727, Rumburk
Člen představenstva Ing. Antonín Kos
Ve funkci od 6.8.1999 do 23.10.2003
Adresa Ústecká 111, Lovosice
Člen představenstva Ing. Jaroslav Kopta
Ve funkci od 6.8.1999 do 23.10.2003
Adresa Dlážděná 53, Dolní Zálezly
Člen představenstva Ing. Jaroslav Bureš
Ve funkci od 2.9.1994 do 6.8.1999
Adresa 351, Brozany
Člen představestva Ing. Oldřich Černý
Ve funkci od 2.9.1994 do 6.8.1999
Adresa Květinová 372, Litoměřice
Člen představenstva Ing. Pavel Pomikáček
Ve funkci od 7.7.1997 do 6.8.1999
Adresa Březinova 75, Mimoň
Člen představenstva Ing. Pavel Pomikáček
Ve funkci od 1.1.1993 do 7.7.1997
Adresa Sídliště pod Ralskem 591, Mimoň
Člen představenstva Jindřich Materna
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa Neklanova 1792, Roudnice nad Labem
Člen představenstva Ing. Vlastimil Ekrt
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa 97, Libčeves
Člen představenstva Ing. Vlasta Šulcová
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa Brdičkova 1915, Praha 5
Člen představenstva Ing. Josef Ryšavý
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa 64, Račetice
Člen představenstva Ing. Zdeněk Bambásek CSc.
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa U zvonice 1845, Roudnice nad Labem
Člen představenstva Ing. Bohumil Urban
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa 71, Malšovice
Člen představenstva Ing. Vladimír Černý
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa Máchova 260, Roudnice nad Labem
Člen představenstva Ing. Vít Masopust
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa Nová 321, Bohušovice nad Ohří
Člen představenstva JUDr. Alena Wolfová
Ve funkci od 1.1.1993 do 2.9.1994
Adresa Kněžny Emy 229, Mělník

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SEVEROFRUKT, akciová společnost

IČO (identifikační číslo): 00218898
Jméno: SEVEROFRUKT, akciová společnost
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 3

Sídlo SEVEROFRUKT, akciová společnost

Sídlo: 178, Travčice 41201

Živnosti SEVEROFRUKT, akciová společnost

Živnost č. 1 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 8. 1995

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 7. 1995

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 7. 1992

Statutární orgán SEVEROFRUKT, akciová společnost

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Hošek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SEVEROFRUKT, akciová společnost

IČO: 00218898
Firma: SEVEROFRUKT, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Travčice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1993

Sídlo SEVEROFRUKT, akciová společnost

Sídlo: 178, Travčice 41201

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení